Free counter and web stats Ajk kotisivu

TAJKA

Suomen kansantalouden
ekonometrinen malli
Asko Korpela

1974-2005
Pääsivu o ikoni-Tajka

PolTajka o ForTajka o Yhtälöt o Tilinpito o Trendi o Opastus o Historia o Muuttujat

Suomen kansantalouden ekonometrinen TAJKA malli on toisen sukupolven versio Asko Korpelan AJKA mallista vuosilta 1974-1996. Tajka-mallin havaintoaineistona ovat uuden kansantalouden tilinpidon tiedot vuodesta 1975 lähtien. Malli on luonteeltaan kysyntäjohteinen keynesiläinen lyhyen tähtäyksen selitys- ja ennustemalli. Mallissa on kaksi pääsektoria: toisaalta kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan tasapaino ja toisaalta siihen tuotannon ja tulonmuodostuksen kautta liittyvät työvoimamarkkinat.

PolTajka - kuka hyvänsä voi käyttää. Mallin PolTajka versiolla voidaan tappiofunktiota käyttäen ohjata kansantalous neljän tavoitemuuttujan ennalta asetettuihin tavoitearvoihin. Tappiofunktio muodostuu mallin antamien tavoitemuuttujien arvojen ja annettujen tavoitearvojen poikkeamista. Mitä pienemmiksi poikkeamat instrumentteja käyttäen saadaan sitä lähemmäksi nollaa tappiofunktion arvo lähestyy. Jos instrumenttien sallitaan muuttua vapaasti, saadaan kansantalous ohjattua täsmälleen tavoitearvoihin. Voidaan myös valita vaihtoehto, jossa instrumenttien poikkeamat vaikuttavat tappiofunktioon. Silloin voidaan vain lähestyä tappiofunktion nolla-arvoa. Joka tapauksessa PolTajka-versio antaa hyvän tuntuman talouspolitiikan instrumenttien ja tavoitemuuttujien välisistä riippuvuussuhteista. Inflaatioon puree parhaiten tupo-instrumentti, tuotannon määrään taas verot. PolTajka on idealtaan sofistikoitu talouspolitiikan optimointiväline, mutta sen käyttö on yksinkertaista eikä vaadi perustietoja, sillä instrumentteja yksi kerrallaan käyttäen, arvoa lisäten tai vähentäen nähdään välittömästi lähentääkö vai etäännyttääkö toimenpide kansantaloutta annettuihin tavoitteisiin nähden eli suureneeko vai pieneneekö tappiofunktion arvo.

ForTajka - vain asiantuntija onnistuu. ForTajka on Tajka mallin ennusteversio. Ennusteita laaditaan kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. ForTajka version käytössä tarvitaan asiantuntemusta ja ymmärrystä enemmän kuin PolTajka version käytössä. On osattava arvioida laaditun ennusteen järkevyyttä ja todennäköisyyttä. Tavoitemuuttujien ja muiden ennustettavien muuttujien arvot riippuvat käyttäytymisyhtälöiden kautta toisistaan ja annetuista instrumenttien arvoista. Ennusteet poikkeavat toisistaan riippuen siitä; mitä teoriaa käytetään: Niinpä Tajka malli ei olekaan yksi malli, vaan käyttäjä voi valita esim kulutuksen tai viennin osalta useista vaihtoehdoista. Kulutus voidaan asettaa riippuvaksi pelkästään tuloista tai kuluvan ja edellisten kausien tuloista, työttömyydellä voidaan olettaa olevan oma erillinen vaikutus. Loppujen lopuksi Tajka malli on näiden teoriavaihtoehtojen kautta itse asiassa 5x4x3x2x2x3=720 toisistaan enemmän tai vähemmän poikkeavaa mallia riippuen siitä, mitkä teoriavaihtoehdot käyttäjä valitsee.

Yhtälöt - näistä voidaan opiskella talousteoriaa. Yhtälöt välilehdellä tulostuu haluttu yhtälö kerrallaan grafiikka sekä määritelmistä että käyttäytymisyhtälöistä ja numeerisena tulostuksena aikasarjat, soveltuvin kohdin log-muunnokset, prosenttimuunnokset, lineaarisista yhtälöistä osittaisjoustot, log-muunnoksista osittaisderivaatat. Grafiikka on sitä mukaa leikepöydällä kuin se ilmestyy ruutuun. Numeerinen tulostus samoin TmpFi.txt tiedostossa. Tällä välilehdellä on siis mahdollisuus tutkia mallin rakenne ja sen sisältämä talousteoria juurta jaksaen.

Tilinpito - perustietojen lähde. Tajka ohjelmalla voidaan tulostaa myös kansantalouden tilinpito sellaisenaan. Siinäkin voidaan oletusarvoisen perusvaihtoehdon lisäksi valita mikä hyvänsä annetuista 720 käyttäytymisyhtälöyhdistelmistä. Kahdeksi vuodeksi havaintoaineistosta eteenpäin ulottuva ennuste muuttuu sitä mukaa. Tilinpidon tuloste voidaan ottaa euroina, prosenttimuutoksina tai tilien prosentuaalisina rakenteina.

Trendi - aikasarja hallinnassa. Tällä välilehdellä voidaan tarkastella kaikkia Tajka mallin yli 90 muuttujaa erikseen graafisesti. Ohjelma laskee ja merkitsee kuvioon lyhyen tähtäyksen eli 10 viimeisen vuoden trendin, pitkän tähtäyksen eli 25 viimeisen vuoden trendin. Lisäksi on saatavissa trendiennuste eli viimeisestä havainnosta lyhyen tähtäyksen trendin suunnassa etenevä ennuste. Luonnollisesti myös Tajka mallilla laadittu ennuste on saatavissa kuvioon. Nämä kaikki voidaan kukin erikseen lisätä ja poistaa käyttäjän mielen mukaan. Vielä on mahdollista merkitä trendejä halutuille aikajaksoille, esim laskukauden tai nousukauden alusta sen loppuun, jolloin kuvioon ilmestyy vuotuisia muutosprosentteja.

Opastus. Tajka ohjelma sisältää myös välilehden, jolla opastetaan muiden välilehtien käyttö ja Tajka-mallin piirteet. Opastus välilehdelle voidaan laatia Tajka malliin liittyviä kursseja itseopiskelua varten. Käytettävissä on muutamia ohjauskoodeja, joilla saadaan esiin mallin yhtälöitä ja muuttujia kuvaavaa grafiikkaa.

Historia välilehdellä esitetään Tajka mallin edeltäjän Ajka mallin 1976-1996 vuosina tehtyjen ennusteiden osuvuutta Valtiovarainministeriön ja Etlan ennusteisiin verrattuna.

Muuttujat. Tajka-malliin sisältyy neljä keskeistä tavoitemuuttujaa: tuotannon määrä, työttömyys, inflaatio ja vaihtotase. Talouspoliittisen päätöksenteon simulointia varten on käytettävissä kymmenkunta talouspolitiikan instrumenttia: välitön ja välillinen verotus, tupoprosentti, julkinen kulutus, julkinen pääomanmuodostus. Vaihtoehtolaskelmia varten ovat myös ulkomaankaupan parametrit: tuonti- ja vientihinnat sekä maailmantalouden ostovoima ennusteen laatijan ja talouspolitiikan optimoijan käytettävissä. Myös rahapoliittisia instrumentteja voidaan käyttää, vaikkei malliin rahataloudellista sektoria liitykään. Mallin rakenteeseen ja regressiolaskelmiin voidaan tutustua näpäyttämällä koko ajan näkyvillä olevaa TajkaMalli painiketta. Samoin milloin hyvänsä voidaan opiskella eräitä peruskäsitteitä kuten derivaattaa, joustoa, trendiä, PNS-regressiota, tappiofunktiota ja mallin ratkaisemista iteratiivisella Gauss-Seidel menetelmällä. Näihin tietosivuihin päästään myös linkistä Tietosivut  Saatavissa on myös vanhan Ajka-mallin mukaan laadittu Makrotaloustieteen peruskurssi (Ajka).

Tajka malli o Tajka regressio o Tajka muuttujat o Tajka oletusarvot

Lataa tästä Tajka-mallin 2005 versio itsellesi ja kokeile: TajkaSetup (3.6 MB). 
Tallenna työasemaasi ja käynnistä hiiren oikealla näppäimellä valiten Suorita järjestelmänvalvojana.
Kerro, jos olet kiinnostunut Delphi 10 ohjelmakoodista.

Lähetä palautetta! 

Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Sivun alkuun

Asko Korpela 20140420 (20050119) o AJK kotisivu o Webmaster 
20050404-45 o 20050627-91 o 20050911-105 o 20140506-137