Henry David Thoreau: Walden

Thoreau-Walden-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20190501-20190610 179 5* (20210303-0216)

Esittely Introduction Введение

Thoreau-Walden-00.jpg
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
7.atPicturesфотографии
k

No common surface? o Amazon
Ei yhteistä pintaa?
Нет общей поверхности?

No common surface?

This book has been a perplexing experience. As if I had no common surface with the author Thoreau. And however, thd book Walden is considered an important classic. Already at the very beginning I have made a note complaining

"Too high level for my understanding, kind of a thick stream of which I cannot get a grip. Reminds me of Don Gesualdo by Verga and Ulysses by Joyce. No grip of the message of these."

Verga I continued in the name of learning the Italian language. In Thoreau I do not find even this aspect as an incentive to continue. Same Cien anos by Garcia. Even Kalevala until I was struck by a Spanish prose version of it. Still a whole genre out of reach: war books, first off them the Ilias followed by Väinö Linna...

In some chapters, like 6 Visitors, some echo of souls was found between Thoreau and me...

Somewhat later: "Minute description of the nature environment. Strangely enough, does not touch me. Perhaps I have not lived in as close a contact to the nature as the author."

Finally, reading the last chaptersmof the book: "Feel necessary to switch to speed reading by overproliferous and muddle-headed wording at the finishing chapters about the nature and season change". Neither did the author's poetry through out the text convince of anything positive, on the contrary hinted to insane and rudimentary imagination of the poet.

Surprisingly sentences the gounds of his own doom in the concluding chapter. Although he means it as given to me or in general, to all his readers: "It is a ridiculous demand which England and America make, that you shall speak so that they can understand you." Who is ridiculous: he or me? Perchance (new word for me used by Th, better than the usual) we both are?

Even more astonishning after me having written the above: he really bursts out his own sentence by stating: "Sometimes we are inclined to class those who are once-and-a-half-witted with the half-witted, because we appreci appreciate only a third part of their wit."

Another failure in this book is the use of page numbers at the bottom of screens. At first, I was more than satisfied with them, because, in several reprises, I have suggested to Amazon that calculated page numbers should be uses in stead of locations as the measure of text. My suggestion: epage=2000 characters. Everything ok, until I noticed that the page number and the percentage, another welcome measure of the progress of reading, did not match! Either one or the other (or both) is wrong. Became balatantly clear at the end of the book, where the last page number continued over tens of screenfuls. This, of course is just a technical error, easily corrected at later usage.

On top of all, or sooner at the bottom: the text to be read in Kindle keeps turning out blue. Earlier only occasially. This, of course, is no fault of the book, but of the reader's brain.

At an early stage lf reading, miserable two stars seemed to be the proper assessment for this book. I hoped for more and was already ready to give three in reading the Conclusion chapter, but then, reading what was offered after that dropped the hopes completely. Even two stars seems too many.

Ei yhteistä pintaa?

Tämä kirja on ollut hämmentävä kokemus. Ikään kuin minulla ei olisi yhteistä pintaa kirjailija Thoreaun kanssa. Mutta kuitenkin kirjan Walden pidetään tärkeänä klassikkona. Olen jo alussa tehnyt huomautuksen

"Liian korkea taso ymmärrykselleni, sellainen paksu virta, josta en voi saada tarttua. Muistuttaa minua Don Gesualdosta, jonka Verga ja Ulysses ovat Joycen mukaan.

Verga jatkoi italialaisen kielen oppimista. Thoreaussa en edes näe tätä näkökohtaa kannustimena jatkaa. Sama Cien anos Garcia. Jopa Kalevala, kunnes sain espanjalaisen proosamallin. Silti koko genre ulottumattomissa: sota-kirjat, ensin heidät Ilias ja Väinö Linna.

Joissakin luvuissa, kuten 6 kävijässä, Thoreaun ja minun välillä löydettiin jokin sielujen kaiku.

Jonkin verran myöhemmin: "Luonnonympäristön lyhyt kuvaus. Kummallista kyllä, ei kosketa minua. Ehkä en ole asunut niin läheisessä kosketuksessa luontoon kuin kirjoittaja."

Lopuksi, lukemalla kirjan viimeiset kappaleet: "Tuntuu tarpeelliselta siirtyä nopeuden lukemiseen ylivoimaisella ja sekavalla sanamuodolla luonteesta ja kausivaihtelusta". Kirjoittajan runo ei myöskään vakuuttanut tekstistä mitään positiivista, päinvastoin vihjannut runoilijan järjettömälle ja alkeelliselle mielikuvitukselle.

Yllättäen lausutaan omaa tuomionsa lohkoja lopullisessa luvussa. Vaikka hän merkitsee sitä minulle tai yleisesti kaikille hänen lukijoilleen: "On naurettavaa vaatimusta, jonka Englanti ja Amerikka tekevät, että puhut niin, että he ymmärtävät sinut." Kuka on naurettavaa: hän? Perchance (uusi sana minulle, jota Th, parempi kuin tavallinen) me molemmat ovat?

Vielä hämmästyttävämpi, kun olen kirjoittanut edellä mainitun: hän todella purkaa oman lauseensa toteamalla: "Joskus olemme taipuvaisia ​​luokittelemaan ne, jotka ovat puoli-wittedin kanssa puoliksi kärsiviä, koska arvostamme vain kolmasosa heidän osansa. "

Toinen epäonnistuminen tässä kirjassa on sivunumeroiden käyttö näytön alareunassa. Aluksi olin enemmän kuin tyytyväinen niihin, koska useassa reprisesissä olen ehdottanut Amazonille, että laskettujen sivunumeroiden tulisi olla sijainnin sijasta tekstin mittana. Ehdotukseni: epage = 2000 merkkiä. Kaikki on kunnossa, kunnes huomasin, että sivunumero ja prosenttiosuus, toinen tervetullut mittakaava käsittelyn edistymisestä, eivät vastanneet! Joko yksi tai toinen (tai molemmat) on väärä. Kirjasta tuli selvä selvä, jossa viimeinen sivunumero jatkui kymmenien näytösten yli. Tämä on tietysti vain tekninen virhe, joka on helppo korjata myöhemmässä käytössä.

Kaiken päälle tai alempaan alareunaan: Kindle-tekstissä lukee sininen teksti. Aiemmin vain satunnaisesti. Tämä ei tietenkään ole kirjan vika, vaan lukijan aivot.

Varhaisessa vaiheessa, kun lukenut, kurja kaksi tähteä tuntui olevan asianmukainen arvio tästä kirjasta. Toivoin enemmän ja olin jo valmis antamaan kolme päätelmää käsittelevän luvun lukemista, mutta sitten lukenut sen, mitä tarjottiin sen jälkeen, ja pudotti toiveet kokonaan. Jopa kaksi tähteä tuntuu liian monelta.

Нет общей поверхности?

Эта книга была удивительным опытом. Как будто у меня не было общей поверхности с автором Thoreau. И тем не менее, книга Walden считается важной классикой. Уже в самом начале я сделал заметку с жалобами

«Слишком высокий уровень для моего понимания, своего рода плотный поток, который я не могу охватить. Напоминает мне Don Gesualdo от Verga и Ulisse от Joyce. Никаких сообщений об этом».

Verga я продолжил во имя изучения итальянского языка. В Thoreau я не считаю даже этот аспект стимулом для продолжения. Тот же Cien Anos от Garcia. Даже Kalevala, пока меня не поразила его испанская прозаическая версия. Все еще целый жанр вне досягаемости: военные книги, прежде всего «Ilias», затем Väinö Linna…

В некоторых главах, например, в «6 посетителях», между Toreau и мной было обнаружено какое-то эхо душ ...

Несколько позже: «Минутное описание природной среды. Как ни странно, меня это не трогает. Возможно, я не жил в такой тесной связи с природой, как автор».

Наконец, читая последнюю главу книги: «Почувствоовал необходимость перейти к скоростному чтению с помощью чрезмерно хрупких и смешанных формулировок в последних главах о природе и смене времени года». Авторская поэзия в тексте также не убедила ни в чем позитивном, наоборот, намекала на безумное и рудиментарное воображение поэта.

Удивительно, но приговоры в его собственной судьбе приводятся в заключительной главе. Хотя он имеет в виду это, данное мне или вообще всем своим читателям: «Англия и Америка предъявляют нелепые требования, чтобы вы говорили, чтобы они могли вас понять». Кто смешной: он или я? Perchance (новое слово для меня используется че, лучше обычного) мы оба?

Еще более удивительно, что после того, как я написал вышеупомянутое: он действительно выдвигает свое собственное предложение, заявляя: «Иногда мы склонны относить к классу тех, кто один-на-два-сумасшедший, с полусмысленным, потому что мы ценим только третья часть их остроумия ".

Еще одна ошибка в этой книге - использование номеров страниц внизу экрана. Сначала я был более чем доволен ими, потому что в нескольких повторениях я предлагал Amazon, чтобы вычисленные номера страниц использовались вместо location в качестве меры текста. Мое предложение: epage = 2000 символов. Все в порядке, пока я не заметил, что номер страницы и процент, еще одна приятная мера прогресса чтения, не совпадают! Либо один, либо другой (или оба) не правы. Стало невероятно ясно в конце книги, где номер последней страницы продолжался на протяжении десятков экранов. Это, конечно, просто техническая ошибка, которую легко исправить при последующем использовании.

Вдобавок ко всему, или скорее внизу: текст для чтения в Kindle продолжает выделяться синим цветом. Раньше только изредка. Это, конечно, не вина книги, а мозг читателя.

На ранней стадии чтения, жалкие две звезды, казалось, были правильной оценкой для этой книги. Я надеялся на большее и уже был готов дать три в чтении главы Заключения, но затем чтение того, что было предложено после этого, полностью отбросило надежды. Даже две звезды кажутся слишком многими.
***
179
Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Thoreau-Walden-ajk*,$0#enrufi???
2. 1,4571,179,nof,eng,20190501,20190610,5,Henry David Thoreau: Walden???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Thoreau-Walden-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 1 ECONOMY
20002 2 WHERE I LIVED, AND WHAT I LIVED FOR
20003 3 READING 30%
20004 4 SOUNDS 33%
30005 5 SOLITUDE 38%
30006 6 VISITORS 41%
30007 7 THE BEAN-FIELD
30008 8 THE VILLAGE
40009 9 THE PONDS
40010 10 BAKER FARM
40011 11 HIGHER LAWS
50012 12 BRUTE NEIGHBORS
50013 13 HOUSE-WARMING
50014 14 FORMER INHABITANTS AND WINTER VISITORS
60015 15 WINTER ANIMALS
60016 16 THE POND IN WINTER
60017 17 SPRING
70018 18 CONCLUSION
70019 ON THE DUTY OF CIVIL DISOBEDIENCE
70020 ABOUT THE AUTHOR
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (2)
There are nowadays professors of philosophy, but not philosophers. Yet it is admirable to profess because it was once admirable to live. To be a philosopher is not merely to have subtle thoughts, nor even to found a school, but so to love wisdom as to live according to its dictates, a life of simplicity, independence, magnanimity, and trust.
2 (2)
I also have in my mind that seemingly wealthy, but most terribly impoverished class of all, who have accumulated dross, but know not how to use it, or get rid of it, and thus have forged their own golden or silver fetters.
3 (2)
It is said that a flood-tide, with a westerly wind, and ice in the Neva, would sweep St. Petersburg from the face of the earth.
4 (7)
It is a ridiculous demand which England and America make, that you shall speak so that they can understand you.
5 (7)
Sometimes we are inclined to class those who are once-and-a-half-witted with the half-witted, because we appreci appreciate only a third part of their wit.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 huckleberry (3)
mustikka
2 johnswort (3)
Mäkikuisma on monivuotinen, 30–70 senttimetriä korkea ruoho, jolla on keltaiset terälehdet. Mäkikuismaa kasvaa luonnonvaraisena myös Etelä-Suomen kedoilla. Wikipedia
3 pickerel (4)
pieni Pohjois-Amerikan hauki.
4 yore (4)
entisaikoina.
5 woodchuck (5)
metsämurmeli
6 sill (5)
kynnys
7 moles (5)
8 chickadees (6)
Pohjois-Amerikan titmouse, erityisesti: mustapäällinen chickadee (Parus atricapillus), jolla on erottuva musta korkki ja kurkku, ja vastaava mutta pienempi Carolina chickadee (P. carolinensis).
9 oftener (7)
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 serfs of the soil (2)
2 I hoed, nor I that hoed beans (3)
Minä katkesin, eikä minä, joka söi papuja
3 muggy night (4)
mukava yö
4 rejecting the evidence of our senses (5)
5 half a rod (6)
puoli sauvaa Rod on vanha pituusmitta. Alun perin yksi rod oli 20 jalkaa eli noin 6,1 metriä. Roomalaispohjaiseen mittajärjestelmään siirryttäessä vuonna 1066, rod muutettiin tarkoittamaan 16,5 jalan eli noin viiden metrin pituutta. Wikipedia
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120190525+1p=1p1%
220190527+1p=2p1%
320190530+1p=3p2%*
420190601+1p=4p2%*
520190603+0p=4p2%*
620190605+1p=5p3%**
720190607+1p=6p3%**
820190610+1p=7p4%**
Pagetop

Thoreau-Walden-ajk.txt

Asko Korpela 20210303 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting