Ott Ojamets: First method languages

Ojamets-Languages-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyReviewsBksAbc 20210313-20210313 65 5* (20210819-1838)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
3.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Stunningly ingenious language guide
Hämmastavalt leidlik keelejuht
Потрясающе изобретательное языковое руководство
Hämmästyttävän nerokas kieliopas

Stunningly ingenious language guide

At the beginning author Ott Ojamets openly and unbounded boasts and praises his language learning method to the heights of heaven. And thus raises the suspicions of the reader - and awakens the reader's attention, perhaps a deliberate trick, well in harmony with what follows, his mehod. Not the least exaggeration!

And what is the method? A tailor made suit for the user, sewn from homemade raw materials! The most important ingredient: the eager of the student. To hell with textbooks and grammars! Imitation, a gratis tool instead of expensive books and other devices. But alarm! Not a lazy man's road. On the contrary! Nuclear stuff right from the beginning, but in completely chewable piecemeal form, compact bits, but again and again, repeating until mastery.

Quite soon I had to give up: too stony way for me. But at the same time I noticed that my own way has had many elements of the present master's method. To hell with grammar, words and expressions sucked from their natural surroundings. Writing word on paper until learned. I have done it unconsciously, the author Ott consciously, collected the elements to a method, revolutionary simple but convincing. Promising effective results if followed, even personally adapted. What would I have learned, if consciously followed Master Ott's method. I have had the most important potential, the unextinguished eager. To my soon 84 year age I have read minimum one book in 21 languages, feel myself a kind of Jack of all trades, master of none. At school always a good and eager student of languages, in academic studies more credit points in languages than in prodessional disciplines, always having six languages included in my study program. Now watching and listening several languages in the world TV. Some languages having learned easily without tutoring, but last 25 years reading more pages in Hungarian than in any other language, Finnish included, and, however, not being able to grasp the ideas in some Hungarian tv-programs. Oh, these languages and language learning, an unending road to heaven!

Ott Ojamets with his ingenious method and free super compact book deserves full five stars, of course.

Hämmastavalt leidlik keelejuht

Alguses uhkeldab autor Ott Ojamets avalikult ja piiritlemata ning kiidab ta keeleõppemeetodit taeva kõrguseni. Ja äratab seega lugeja kahtlustuse - ja äratab lugeja tähelepanu, võib-olla tahtliku triki, mis on hästi kooskõlas järgneva metoodiga. Mitte vähem kui liialdus!

Ja mis on meetod? Kasutajale valmistatud rätsepaülikond, mis on õmmeldud omatehtud toorainest! Kõige olulisem koostisosa: õpilase innukus. Pagana õpikute ja grammatikaga! Imitatsioon, tasuta tööriist kallite raamatute ja muude seadmete asemel. Aga äratus! Pole laisa mehe tee. Vastupidi! Tuumakraam kohe alguses, kuid täiesti näritav tükikaupa, kompaktsete bittidena, kuid ikka ja jälle, kuni meisterlikkuseni kordub.

Üsna varsti pidin loobuma: minu jaoks liiga kivine tee. Kuid samal ajal märkasin, et minu enda viisil on olnud palju praeguse meistri meetodi elemente. Kurat, grammatika, sõnad ja väljendid, mis on imetud nende looduslikust keskkonnast. Sõna paberile kirjutamine kuni õppimiseni. Olen seda teinud teadvustamatult, autor Ott teadlikult, kogunud elemendid meetodile, mis on revolutsiooniliselt lihtne, kuid veenev. Paljulubavad, kui neid järgitakse, isegi isiklikult kohandatud. Mida ma oleksin õppinud, kui järgida teadlikult meister Oti meetodit. Mul on olnud kõige olulisem potentsiaal, kustumatu innukas. Oma peagi 84-aastaseks saamiseni olen lugenud vähemalt ühte raamatut 21 keeles, tunnen end nagu mingi ameti Jack, mitte ühegi meister. Koolis on alati hea ja innukas keelte õppija, akadeemilises õppes rohkem ainepunkte keeltes kui tootmisaladel, kusjuures minu õppeprogrammi kuulub alati kuus keelt. Nüüd vaatan ja kuulen maailma teleris mitut keelt. Mõni keel olen õppinud hõlpsalt ilma juhendamiseta, kuid on viimase 25 aasta jooksul lugenud rohkem ungari lehti kui üheski muus keeles, kaasa arvatud soome keel, kuid mõnes Ungari telesaadetes ei suuda neid ideedest aru saada. Oh, need keeled ja keeleõpe, lakkamatu tee taevasse!

Ott Ojamets väärib oma geniaalse meetodi ja tasuta ülikompaktse raamatuga muidugi viis täis tärni.

Потрясающе изобретательное языковое руководство

Вначале автор Отт Охаметс открыто и безоговорочно хвастается и восхваляет свой метод изучения языка до небес. И таким образом вызывает подозрения читателя - и пробуждает внимание читателя, возможно, преднамеренный трюк, хорошо гармонирующий с тем, что следует далее, его методом. Ни малейшего преувеличения!

А какой метод? Сшитый на заказ костюм из самодельного сырья! Самый важный ингредиент: энтузиазм ученика. К черту учебники и грамматики! Имитация, бесплатный инструмент вместо дорогих книг и других устройств. Но тревога! Дорога не для ленивых. Напротив! Ядерный материал с самого начала, но в полностью разжевываемой по частям форме, компактные кусочки, но снова и снова, повторяя до совершенства.

Довольно скоро пришлось сдаться: слишком каменистый путь для меня. Но в то же время я заметил, что в моем собственном пути было много элементов метода настоящего мастера. К черту грамматику, слова и выражения, высосанные из их естественного окружения. Написание слова на бумаге, пока не научился. Я сделал это неосознанно, автор Отт сознательно, собрал элементы в метод, революционно простой, но убедительный. Обещающие эффективные результаты, если им следовать, даже если они будут адаптированы лично. Что бы я узнал, если бы сознательно следовал методу мастера Отта. У меня был самый важный потенциал, неугасимое рвение. К своему скорому 84-летнему возрасту я прочитал минимум одну книгу на 21 языке, чувствую себя мастером на все руки и ни в чем не владею. В школе всегда хорошо и энергично изучает языки, в академических исследованиях больше баллов по языкам, чем по профессиональным дисциплинам, и в мою учебную программу всегда включены шесть языков. Сейчас смотрю и слушаю несколько языков в мире ТВ. Некоторые языки выучили легко без репетиторства, но за последние 25 лет прочитали больше страниц на венгерском, чем на любом другом языке, включая финский, и, тем не менее, не смогли понять идеи некоторых венгерских телепрограмм. О, эти языки и изучение языков, нескончаемая дорога в рай!

Отт Оджаметс с его гениальным методом и бесплатной суперкомпактной книгой, конечно же, заслуживает полных пяти звезд.

Hämmästyttävän nerokas kieliopas

Alussa tekijä Ott Ojamets avoimesti ja rajattomasti ylpeilee ja ylistää kieltenoppimismenetelmäänsä maasta taivaaseen. Ja herättää siten lukijan epäilykset - mutta myös lukijan huomion, ehkä tarkoituksellisen temppun, joka on sopusoinnussa sen kanssa, mitä seuraa, hänen mehodinsa. Ei vähäisintäkään liioittelua!

Ja mikä on menetelmä? Räätälöity puku käyttäjälle, ommeltu kotitekoisista raaka-aineista! Tärkein ainesosa: innokas opiskelija. Helvettiin oppikirjat ja kieliopit! Matkiminen on päämenetelmä, ilmainen työkalu kalliiden kirjojen ja muiden laitteiden sijaan. Mutta hälytys! Ei laiskan miehen tie. Päinvastoin! Ydinmateriaalia heti alusta alkaen, mutta pureskeltavina palasina, pieninä paloina, mutta uudestaan ​​ja uudestaan, toistamalla mestaruuteen asti.

Pian minun piti luovuttaa: liian kivinen tie minulle. Mutta samaan aikaan huomasin, että omassa tavassani on ollut monia elementtejä nykyisen mestarin menetelmästä. Helvettiin kielioppi, sanoilla ja ilmaisuilla, jotka imetään niidän luonnollisesta ympäristöstä. Sanan kirjoittaminen paperille, kunnes opittu. Olen tehnyt sen tiedostamatta, kirjailija Ott tietoisesti, kerännyt elementit menetelmäksi, vallankumouksellisen yksinkertainen, mutta vakuuttava. Lupaavia tehokkaita tuloksia, jos niitä noudatetaan, jopa henkilökohtaisesti mukautettuina. Mitä olisin oppinut, jos olisin noudattanut tietoisesti mestari Ottin menetelmää. Minulla on ollut tärkein potentiaali, sammumaton into oppia. Pian 84-vuotiaana olen lukenut vähintään yhden kirjan 21 kielellä. Tunnen itseni eräänlaiseksi jokapaikan heikiksi, mutta ei minkään mestariksi. Koulussa aina hyvä ja innokas kieltenopiskelija, akateemisissa opinnoissa enemmän opintopisteitä kielissä kuin pääaineissa. Opiskeluohjelmaani kuuluu aina kuusi kieltä. Nyt katson ja kuuntelen useita kieliä maailman televisiossa. Jotkut kielet olen oppineet helposti ilman opastusta, mutta viimeiset 25 vuotta lukenut enemmän sivuja unkariksi kuin millään muulla kielellä, mukaan lukien suomi, mutta en kuitenkaan aina pysty ymmärtämään ideoita joissakin unkarilaisissa tv-ohjelmissa. Voi, nämä kielet ja kielten opiskelu, loputon tie taivaaseen!

Ott Ojamets ansaitsee nerokkaalla menetelmällään ja ilmaisella erittäin kompaktilla teoksellaan tietysti fäydet viisi tähteä.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Ojamets-Languages-ajk*$0#eeenrufi???
2. 1,65,65,nof,eng,20210313,20210313,5,Ott Ojamets: First method languages???
3. apo Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Ojamets-Languages-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (7)
I decided to learn how to learn languages.
2 (8)
Learning with my method will give you the freedom to learn individually (without spending money on neither expensive language courses nor learning manuals) and to approach languages in a more effective way.
3 (8)
This book has sold a lot of copies in Estonia, where it has helped people from various professions and various ages.
4 (8)
As I said earlier, this material is based on my own experience
5 (8)
To be frank, the only things that you need in order to learn a language is this book and the internet - everything else is in you.
6 (9)
Before learning anything it´s important to know what kind of a learner you areBefore learning anything it´s important to know what kind of a learner you are.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120210313+64p=65p100%**************************************************

Ojamets-Languages-ajk.txt

Asko Korpela 20210819 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting