Móricz Zsigmond: Esőleső társaság

Moricz-Tarsasag-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20200309-20200325 145 3* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Learning Hungarian on thin ice
Magyar nyelvtanulás vékony jégen
Изучение венгерского на тонком льду
Unkarin kielen opiskelua ohuella jäällä

Learning Hungarian on thin ice

Really! That is a suitable metaphora. Reading this obviously pleasant text I felt like on a thin autumn ice: to go or not to go? And this for a very peculiar reason: the text was missing wovels, pehaps one of seven to ten. So that by concentrated reading I almost could follow the intrigue: incidents of country life in Hungary hundred years ago, under Russian troops surveillance. Sunny days in garden work from point of view of a young maiden, lunch table reunion of the very colorful village leadership, searching a lawfully obedient path of life under foreign occupation and other fancy events in strong country side atmosphere and surroundings. So genuinely interesting, perhaps because of the reader having experienced something similar more than half a century ago. Should I interrup and abandon the invalid text or search its valid version or perhaps continue with this as it is, perhaps getting corrected later on. Is the fault perhaps in my reader program FullReader stripping too long lines? I really did attempts to change reader program. No success. Obviously the fault is in the original. I made an attempt to find the book in MEK (Magyar Elektronikus Könyvtar) again. Found several Moricz books, downloaded a couple, but no trace of this particular, perhaps deleted just because found defective. So I decided to continue to the bitter end. Do not remember having ever interrupted a book midway. Now finished. What did I get? A proper taste of Hungarian country side life hundred years ago as already mentioned, desire to continue Moricz, a weak linkage to learning the language, some words and even idioms, not worth introducing to notes because of failing orthography.

Thus not completely vaist of time. Reading worth three stars, however.

Magyar nyelvtanulás vékony jégen

Igazán! Ez megfelelő metafora. Olvasva ezt a nyilvánvalóan kellemes szöveget, úgy éreztem magam, mint egy vékony őszi jégen: menni vagy nem menni? És ezt egy nagyon sajátos okból: a szövegből hiányoztak hullámok, talán hét-tíz közül az egyik. Így koncentrált olvasással szinte követni tudtam az intrikát: száz éve a hazai élet eseményei az orosz csapatok felügyelete alatt. Napsütéses napok az esős közepette a kerti munkában egy fiatal leánykori szempontok szerint, a nagyon színes falusi vezetőség ebédlőasztali találkozása, törvényesen engedelmes életút keresése idegen megszállás alatt és egyéb képzeletbeli események az erős vidéki légkörben és környezetében. Olyan igazán érdekes, talán azért, mert az olvasó több mint fél évszázaddal ezelőtt tapasztalt valami hasonlót. Megszakítanom és el kellene hagynom az érvénytelen szöveget, vagy meg kell keresnem annak érvényes változatát, vagy talán folytatnom kell a jelenlegi formában, talán később javíthatok. Lehetséges, hogy a FullReader olvasó programom hibája túl hosszú vonalakat húz le? Tényleg megpróbáltam megváltoztatni az olvasói programot. Nincs siker. Nyilvánvaló, hogy a hiba az eredetiben található. Megpróbáltam újból megtalálni a könyvet a MEK-ben (Magyar Elektronikus Könyvtár). Talált több Moricz-könyvet, letöltött egy-két, de erről a nyomáról nincs szó, talán csak azért törölték, mert hibásnak találta. Ezért úgy döntöttem, hogy folytatom a keserű végét. Nem emlékszik, hogy valaha félbeszakított egy könyvet félúton. Most kész. Mit kaptam? A magyar vidéki élet ésszerű ízlése száz évvel ezelőtt, amint azt már említettük, a Moricz folytatásának vágya, a nyelv, néhány szó és még kifejezések megtanulásának gyenge összeköttetése, amelyet nem érdemes megjegyzésekbe bevezetni az ortográfia hiánya miatt.

Tehát nem eléggé gyógyszer az idő. Három csillagot érdemes olvasni.

Изучение венгерского на тонком льду

В самом деле! Это подходящая метафора. Читая этот явно приятный текст, я чувствовал себя на тонком осеннем льду: идти или не идти? И это по очень своеобразной причине: в тексте пропущенные гласные, может быть, каждое от седмого до десятого. Так что, сосредоточившись на чтении, я почти смог проследить интригу: случаи деревенской жизни в Венгрии сто лет назад под наблюдением российских войск. Солнечные среди дождливых дни в садовой работе с точки зрения молодой девушки, обеденный стол воссоединения очень колоритного деревенского руководства, поиск законно послушного жизненного пути под иностранной оккупацией и другими модными событиями в сильной загородной атмосфере и окружении. Это действительно интересно, возможно, из-за того, что читатель испытал нечто подобное более полувека назад. Должен ли я прервать и отказаться от неверного текста или найти его действительную версию, или, возможно, продолжить с этим, как есть, возможно, позже исправляется. Возможно, неисправность в моей программе чтения FullReader отсекает слишком длинные строки? Я действительно делал попытки изменить программу чтения. Нет успеха Очевидно, что вина в оригинале. Я снова попытался найти книгу в MEK (Magyar Elektronikus Könyvtar). Нашел несколько книг Морица, скачал пару, но никаких следов этого конкретного, возможно, удалил только потому, что обнаружил дефект. Поэтому я решил продолжить до победного конца. Не помню, чтобы когда-либо прерывал книгу на полпути. Сейчас закончено. Что я получил? Как уже упоминалось, правильный вкус венгерской деревенской жизни сто лет назад - желание продолжить Морица, слабая связь с изучением языка, некоторые слова и даже идиомы, которые не стоит вводить в заметки из-за недостатка орфографии.

Таким образом, не полностью vaist времени. Чтение стоит три звезды, однако.

Unkarin kielen opiskelua ohuella jäällä

Todella! Tämä on sopiva metafora. Lukiessani tätä selvästi miellyttävää tekstiä tunsin olevani ohuella syysjäällä: mennä vai eikö mennä? Ja tämä hyvin erikoisesta syystä: tekstistä puuttui vokaaleja, ehkä yksi seitsemästä kymmeneen. Joten keskittyneellä lukemalla pystyin melkein seuraamaan juonta: maalaiseämän tapahtumia Unkarissa sata vuotta sitten Venäjän joukkojen valvonnassa. Aurinkoisia päiviä sateisten lomassa puutarhatyössä nuoren neitoapuolennon näkökulmasta, lounaspöydän kokous erittäin värikäs kylänjohto etsimässä lainkuuliaista elämänpolkua ulkomaisessa miehityksessä ja muita hienoja tapahtumia vahvassa maaseudun ilmapiirissä ja ympäristössä. Niin todella mielenkiintoinen, ehkä sen vuoksi, että lukija on kokenut jotain vastaavaa yli puoli vuosisataa sitten. Pitäisikö minun keskeyttää ja hylätä kelpaamaton teksti tai etsiä sen kelvollista versiota tai jatkaa ehkä sitä sellaisenaan, ehkä se korjaantuu myöhemmin. Onko vika kenties lukuohjelmassani FullReaderissa liian pitkien rivien poisto? Yritin todella muuttaa lukuohjelmaa. Ei menestystä. Ilmeisesti vika on alkuperäisessä. Yritin löytää kirjan uudelleen MEK: stä (Magyar Elektronikus Könyvtar). Löytyi useita Moricz-kirjoja, latasin pari, mutta ei mitään jälkeä tästä, ehkä poistettu vain siksi, että löytyi viallinen. Joten päätin jatkaa katkeraan loppuun. En muista, että olisin koskaan keskeyttänyt kirjaa puolivälissä. Nyt valmis. Mitä sain? Oikea maku Unkarin maaseudun elämästä sata vuotta sitten, kuten jo mainitsin, halu jatkaa Moriczia, heikko yhteys oppia kieltä, joitain sanoja ja jopa sanontoja, joita ei kannata viedä muistiinpanoihin ortografian epäonnistumisen vuoksi.

Siten ei kokonaan turha. Lukeminen kolmen tähden arvoinen.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

No eipä ole ennen nähty: tekstistä varmaan joka kymmenes vokaali jätetty pois, silti selvän saa.

Eikö ennen vanhaan kreikkaa, vai oliko hepreaa kirjoitettu ilman vokaaleja? Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Moricz-Tarsasag-ajk,$0#enhurufi???
2. 1,290,145,fic,hun,20200309,20200325,3,Móricz Zsigmond: Esőleső társaság???
3. mek Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Moricz-Tarsasag-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

1390001 Esőleső társaság
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (75)
Két égő ház közt volt a fa és ott sült meg az alma a fán, úgy szedték le sülve. Csodálatos, csodálatos. Miket produkál a háború. Nem?=Kahden palavan talon välillä oli puuta ja puussa omenat paahdettiin. Ihana, upea. Mitä sota tuottaa. Eikö olekin?
2 (80)
Ella mindennap több megadással ment hozzá s már az egész napot annak a pár percnek a kedveért élte, amit a doktornál töltött. Imádta az illatát, a műterem sok acél csillogását, s egyszer kért egy kicsit abból a masszából, amivel a fogat tmik.
3 (128)
Nem tudjátok a régi nemesi szabályt, hogy: «legjobb főzelék a hús. Legjobb gyümölcs: a bor. Legjobb bútor: a szép asszony!»
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 dünnyögve. (145)
mutisten.
2 fészer (1)
vaja
3 bricska (1)
lastenvaunut
4 Tenyészállat, (30)
Eläinten kasvatus,
5 tepertőt. (34)
cracklings.
6 sógor, (36)
veli laissa,??
7 tésurho, (42)
8 virradat. (64)
aamunkoitteessa.
9 leakasztotta (68)
irtoamaan
10 Megsujtotta (70)
11 gulaizom, (71)
12 Kívánja a tárgyalás elhalasztását! (72)
Haluat lykätä oikeudenkäyntiä!
13 fütty (86)
pilli
14 törődik vele. (88)
15 jegyző (88)
notaari
16 megrázta a vargát, (88)
ravisteli rupikkonsa,
17 tájékozódásból. (96)
suuntautuminen
18 Hajlott derekú. (98)
Kaareva vyötärö.
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 Mer kaptás a rudas. (145)
Uskalla purra sauva.
2 Meg a is jó nóta vót, hogy: (40)
Ja myös hyvä kappale sanottavaksi:
3 restellné (74)
häpeissään
4 ott voltak a veszekedéseken, a perpatvarokon, a válópörökön, amelyek mindig azzal végződtek, hogy szegény Gida tovább is rabságban maradt. (84)
Oli riitoja, kyykkyjä, avioeroja, jotka päättyivät aina siihen, että huono Gida jatkoi raivoa
5 Okosan pislogott s lihegve követte a csecsemő (92)
Vauva vilkkasi älykkäästi ja seurasi vauvaa
6 Az öreg, sánta, mankós ember mérgesen acsarkodik. (98)
Kainalossa oleva vanha ontuva mies on vihainen.
7 nincs neki még rédelye se, virágtartó korlátja az ereszemelő faoszlopok közt. (102)
hänellä ei ole edes dais, hänellä on kukkakaite räystäiden puupylväiden välissä.
8 Csinna neee. (104)
Aika neee.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

150200309+2p=2p1%
250200311+28p=30p21%**********
350200313+14p=44p30%***************
450200319+20p=64p44%**********************
550200320+22p=86p59%******************************
650200320+0p=86p59%******************************
75020032:+21p=107p74%*************************************
850200323+20p=127p88%********************************************
950200325+18p=145p100%**************************************************
Pagetop

Moricz-Tarsasag-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting