Annela Laaneots: Minu Setomaa

Laaneots-Setomaa-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20191102-20191106 248 5* (20201005-2104)

Esittely Introduction Введение

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Setomaa - Veel üks Leviathan!
Setomaa - Another Leviathan!
Setomaa - toinen Leviathan!
Setomaa - Еще один Левиафан!

Setomaa - Veel üks Leviathan!

Lõpetasin just Shakespeare'i päevil Thomas Hobbesi kuulsa klassika Leviathani kirjelduse ja kirjelduseta eksisteeriva rahva filosoofia. See Laaneotsa Setomaa on veel üks rahvuse Leviathan, kirjeldus ja filosoofia, mida formaalselt ei eksisteeri, kuid tegelikult eksisteerib tänapäeval, päris rahva miniatuur ning selle territoorium ja elu sellel. Austusega kuulsa klassiku vastu pean ütlema, et Setomaa peksab Leviathani, kui Taavet kunagi peksis Goliati. Lihtsalt parem, see on kõik. Leviathan loodi pelgalt ajuharjutusena, Setomaa on tugev kogemus esimesest sammust viimaseni. Ainult et see pole päris rahvas, vaid 20-tuhandise rahva hõim ja isegi neist ainult 2-tuhandest on selle raamatu miniatuurse meistriteose kokkuvõte. Ja kes on leidlik kirjanik? Mitte vähem kui selle riigi kuninganna. Ta tõesti on. Ülembsootska on tema ametialane tiitel, mis tema staatuse ja tegevuse järgi otsustab, ning vastab Shakesperi aja kuninganna omale. Siin on tema riigi kaart


See, mida ma ütlesin, pole iroonia, vaid konkreetne tõde. Olen isegi seda kohta külastanud, tõsi, ilma et oleksin sellest olnud teadlik. Tõelise vaimustusega olen nüüd sellest lugenud mitmekülgset, tasakaalustatud ja hästi kirjutatud lugu. Hindamisel on väärt kõiki viit tähte.

Setomaa - Another Leviathan!

I have just finished the famous classic Leviathan by Thomas Hobbes, description and philosophy of a nation that did not exist as described, at Shakespearean days. This Laaneotsa Setomaa is another Leviathan, description and philosopy of a nation that formally does not exist, but in reality exists today, a miniature of a real nation and its territory and life on it. With all respect to the famous classic I must say that Setomaa beats Leviathan as David once beated Goliath. Simply better, thats all. Leviathan was created as a mere brain excercise, Setomaa is strong experience from the first step to the last. Only that it is no real nation, but a tribe of 20 thousand people and even of these only 2 thousands are the concrn of this miniature masterwork of a book. And who is the ingenious writer? No less than the queen of this country. She really is. Ülembsootska is her offcial title, deciding from her status and activity, well corresonds those of a Shakesperian time queen. Here's the map of Setomaa
What I have said is no irony, but concrete truth. I have even visited the place, true, without being conscious of it. With genuine fascination I have now read a versatile, balanced and well-written story of it. Worth of all five stars as assessment.

Setomaa - toinen Leviathan!

Olen juuri saanut päätökseen Thomas Hobbesin kuuluisan klassisen Leviathanin, sellaisen kansakunnan kuvauksen ja filosofian, jota ei ole olemassa kuvatulla tavalla, Shakespearen päivinä. Tämä Laaneotsa Setomaa on toinen Leviatan, kuvaus ja filosofia kansakunnasta, jota ei muodollisesti ole olemassa, mutta todellisuudessa on olemassa tänään, miniatyyri todellisesta kansakunnasta ja sen alueesta ja elämästä siinä. Kaikella kunnioituksela kuuluisaa klassikkoa kohtaan, minun on sanottava, että Setomaa voittaa Leviathanin, kuin David kerran löi Goliatin. Yksinkertaisesti parempi, siinä kaikki. Leviathan luotiin pelkäksi aivotreeniksi, Setomaa on vahva kokemus ensimmäisestä askeleesta viimeiseen. Vain, että se ei ole oikea kansakunta, vaan 20 tuhannen ihmisen heimo, ja näistäkin vain kaksi tuhatta on tämän kirjan kohteena. Ja kuka on nerokas kirjailija? Ei enempää eiä vähempää kuin tämän maan kuningatar. Hän se todella on. Ülembsootska on hänen virkanimityksensä, se se todella on päätellen hänen asemastaan ​​ja toiminnastaan, vastaa hyvin Shakesperian ajan kuningattaren omaa. Tässä on Setomaan kartta

Se, mitä olen sanonut, ei ole ironiaa, vaan konkreettinen totuus. Olen jopa käynyt paikassa, totta, olematta tietoinen siitä. Olen nyt lukenut siitä monipuolisen, tasapainoisen ja hyvin kirjoitetun tarinan todella kiehtovan. Kaikkien viiden tähden arvoinen.

Setomaa - Еще один Левиафан!

Я только что закончил знаменитый классический Левиафан Томаса Гоббса, описание и философию нации, которая не существовала, как описано, в шекспировские дни. Эта Laaneotsa Setomaa является еще одним Левиафаном, описанием и философией нации, которая формально не существует, но в действительности существует сегодня, миниатюра реальной нации и ее территории и жизни на ней. При всем уважении к известной классике, я должен сказать, что Сетомаа бьет Левиафана, поскольку Давид однажды победил Голиафа. Просто лучше, вот и все. Левиафан был создан как простая тренировка мозга, Сетомаа - это сильный опыт от первого шага до последнего. Только то, что это не настоящая нация, а племя из 20 тысяч человек, и даже из них только 2 тысячи, является концом этого миниатюрного шедевра книги. А кто этот гениальный писатель? Не меньше, чем королева этой страны. Она действительно такая. Ülembsootska - это ее официальный титул, который определяется ее статусом и деятельностью и хорошо соответствует шексперианской королеве времени. Вот карта страны

То, что я сказал, не ирония, а конкретная правда. Я даже посетил это место, правда, не осознавая этого. С искренним увлечением я прочитал разносторонний, сбалансированный и хорошо написанный рассказ об этом. Стоит всех пяти звезд в качестве оценки.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Apollo:2014. aasta augustis valib rahvas mu ülembsootskaks ehk seto kuninga Peko asemikuks maale, mis asub 12 000 (ja võibolla enamagi) inimese südames. See maa on Setomaa. See maa ei asu aga ainult südametes, vaid ka kahes riigis: suurem osa praeguse Venemaa territooriumil ja väiksem osa Eestis. Igal aastal kuningriigi päeval valimegi Setomaad valitsema ülembsootska. Peale kuningriigi on meil oma laul: seto leelo, mis on kantud Unesco vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Meil on oma keel, lipp, vapp, hümn, kongress ja isegi oma raha. Siinne raamat on minu lugu sellest, kuidas laveerida mitme armastuse vahel. Kuidas mahutada ellu maailmaparandamine, oma väikesed lapsed, tunded Setomaa vastu ja nendega seotud kohustused? Kirjutasin oma lugu nii ülevatel laineharjadel kui ka oigamapanevas kaotusvalus. Samal ajal astusin suure sammu isiklikul arenguteel. Keda ülembsootska valitsemissau kiior on kord puudutanud, ei muutu enam kunagi endiseks! Raamatuga tähistame Eesti 100. sünnipäeva. Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Laaneots-Setomaa-ajk,$#fieeru???
2. 1,399,248,nof,est,20191102,20191106,5,Annela Laaneots: Minu Setomaa???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. est Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Laaneots-Setomaa-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

55000001
4000002 Sissejuhatus
6000003 Külatüdrukust kuningannaks
60001 SETO KUNINGRIIK
131000101 Minu kuningriik
24000102 Seto kuningriigi kroonikogo – tugi ja vägi
53000103 Pane ennast korralikult riidesse...
64000104 Maarjapäeval Petseris separatistide peiedel
78000105 Nad varastasid mu nina alt Eston Kohvri
80000106 Ei taha olla peibutuspart
83000107 Nad võtavad su ametist maha, kui neile räägid...
93000108 Avamiselt avamisele: seto majad Tallinnas ja Petseris
101000109 Logistikageenius
108000110 Jumalamäel
110000111 Me poleks lootnudki, et sa nii hästi hakkama saad...
113000112 Seto itk
1220002 KULTUURIPEALINN 25 MILJONILE SOOMEUGRILASELE
122000201 Üleöö 25 miljoni inimese kultuuripealinnaks
129000202 Obinitsa – tiheda kultuurieluga pealinn
140000203 Soomeugrilaste seltskonnas
147000204 Tervist, härra president!
1580003 MINU SETOMAA
158000301 Minu kodu on Mikitamäe
166000302 Uuritud, puuritud – täiesti läbi uuritud
172000303 Setode identiteet väljanäitusel
180000304 Ihuüksi öisel surnuaial
186000305 Seto laste kool
201000306 Setod Tallinnas ja Setomaal
208000307 Ajaleht Setomaa
213000308 Seto krooni sünd
218000309 Elu on ilus nagu seto pits
224000310 Kevadõhtu Petseris
232000311 Setomaa valla sünd
245000312 Ülembsootska epiloog
248000313 end
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (17)
Paul Hagu välja sõna sootska või ülembsootska, kes on kuninga sõnatooja. Peko annab unes ülembsootskale oma mõtteist teada ja ülembsootska seletab seda rahvale. Seetõttu on ülembsootska kõige tähtsam töö... magamine.
2 (60)
Liigub ju mitu kilo hõbedat üksteise vastu kindlas rütmis. Rütm on väärikas, väljapeetud. No katsu sa ise joosta, mitu kilo hõbedat kaelas rippumas.
3 (68)
Ehete puhul, mis koosnevad müntidest – s.t enamik seto ehteid –, tuleb üles kirjutada iga münt eraldi: mis aastast pärit, kui suure läbimõõduga.
4 (70)
Seejärel viidi arreteeritud ohvitserid kõrvalukse kaudu suurde saali, kus nad käsutati näoga lava poole põlvili põrandale. Saalis olnud tšekistid rebisid ohvitseridelt pagunid, võtsid ära raha, kellad ja kõik väärisesemed ning lõikasid pükste eest ära nööbid. Sealjuures sõimasid ja mõnitasid nad ohvitsere, nimetades neid kontrrevolutsionäärideks.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 pakule (10)
2 kossasid (43)
3 vanik (45)
4 krõbedamalt, (45)
raikkaampaa,
5 Kortsud (45)
rypyt
6 müristus, (48)
paska,
7 kohtumõistja. (50)
tuomari.
8 Ehted (61)
korut
9 sahmaka (73)
?
10 kõrdapiteh (91)
?
11 pälvis (144)
palkittiin.
12 süstiti. (164)
pistää.
13 Arutelude (173)
keskustelut
14 selmet (185)
sijasta
15 loomka (186)
?
16 sootska (190)
?
17 adun, (236)
?
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 üüratu arutelu (42)
valtava keskustelu
2 toimuvad nüüd seto talu moro pääl (99)
tapahtuu nyt setojen tilan Morolla?
3 oma põlises kodus. (100)
heidän turmeltumattomassa kodissaan. "
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120191103+41p=42p17%********
220191104+11p=53p21%**********
320191105+104p=157p63%********************************
420191106+91p=248p100%**************************************************
Pagetop

Laaneots-Setomaa-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting