Bets Koen: Mosambiek avontur

Koen-Mosambiek-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20191108-20191008 427 5* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.MääritelmätDefinitionsОпределения
d
7.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
'n ware aangename ervaring
A true pleasant experience o Amazon
Todella miellyttävä kokemus
Настоящий приятный опыт

'n ware aangename ervaring

Dit was my eerste Afrikaanse boek na die uitstekende inleiding tot die taal Leer jouself Afrikaans deur Helena van Schalkwyk. Ek was gelukkig. Ek was nie van voorneme om Afrikaans te leer nie, maar het daarmee vasgehou terwyl ek geskik was vir lees by Amazon's. U hoef nie meer tale te leer nie, aangesien u reeds minstens een boek in 20 tale gelees het. Maar waarom nie? Sou dit verband hou met die Nederlandse taal, so naby dat u dit op grond van die Nederlands kon verstaan. Ek het ook die idee van Afrikaans as 'n soort artkficial skepping gehad. Geen aspekte is spesifiek in die handboek genoem nie, maar word nou in my gedagtes bevestig.

Met 'n ratse matige pyne kon ek danksy hierdie goedgeskrewe teks en interessante verhaal in die taal duik. Amazon bied byna duisend boeke in Afrikaans aan. Ek het die hele lys met 'n vermoede deurgegaan, want ek het gesoek na een of ander bekende klassieke of 'n ander werklike dokumentêr. As ek uit boeke dek, is daar niks van daardie aard beskikbaar nie, slegs 'n kiosklitteratuur, geen belangstelling vir my nie. Daarom beskou ek dit as gelukkig dat ek dit met die woord Mosambiek in die titel gevind het. Miskien ... En ek was regtig nie teleurgesteld nie. Maklike leesstof, interessante gebeure in 'n land waarvan ek nie vooraf kennis gehad het nie. Die skrywer beskryf veelsydig die vele praktiese probleme as gevolg van primitiewe omstandighede en uiterste klimaatstoestande, voortgesette hitte van 40 Celsius-grade. Maar terselfdertyd die oorweldigende vriendelike plaaslike bevolking. Die skrywer is vrou van 'n man wat 'n churc-gebou oprig en oprig. Plaaslike behuising, kos, aantrek, tbat, die basiese lewensbehoeftes word op 'n simpatiese manier beskryf. Met warm en ontbrekende gevoelens verlaat die skrywer Mosambiek en keer sy gereeld terug na haar herinneringe in haar ander kortverhale. Ek het die eenvoudige teks so graag gehou dat ek wou uitvind of sy iets anders geskik vir my geskryf het. Sy het verskeie kinderboeke geskryf. As ek 82 is, het ek nog nie besluit om te koop nie.

Welverdiende vier sterre is my mening. Vyf sou te veel ag geslaan word op my karige ervaring in die Afrikaanse taal.

A true pleasant experience

This was my first Afrikaans book after the excellent introduction to the language Teach yourself Afrikaans by Helena van Schalkwyk. I have been lucky. I had no intention to learn Afrikaans,, but bumped to it while looking for suitable reading at Amazon's. No real need to learn any more languages having read minimum one book in 20 languages already. But why not? Would it be related to the Dutch language, so close that you could understand it on the basis of the Dutch. I also had the notion of Afrikaans as a kind of artkficial creation. Neither aspects were specificaly mentioned in the text book, but are now confirmed in my mind.

With rather moderate pains could i dive into the language thanks to this well-written text and interesting story. Amazon offers almost a thousand books in Afrikaans. I scrolled through the whole list with suspiciojs mind, because I looked for some familiar classic or another real world documentary. Deciding from book covers nothing of that kind was available, only sheer kiosk litterature, no interest for me. Therefore I consider me lucky having found this with the word Mosambiek in the title. Perhaps... And I really was not disappointed. Easy reading, interesting events in a country of which I had no knowledge beforehand. The author versatilely describes the many practical difficulties because of primitive circumstances and extreme climatic conditions, continued heat of 40 Celsius degrees. But at the same time the overwhelmingly friendly local people. The author is wife of a man who was establishing and constructing a churc building. Local housing, food, dressing, tbat is, the basic necessities of life are described in a ssympathetic way. With warm and missing feelings does tbe author leave Mosambic and many times she returns to her memories in her other short stories afterwards. I liked the straightforward text so much that I wanted to find out whether she had written something else suitable for me. She has written several children's books. Being myself 82 I did not decide to buy yet.

Well-deserved four stars are my assessment. Five would be too much considering my meager experience in the Afrikaans language.

http://www.askokorpela.fi/AjkMye/ajk/aaa/Schalkwyk-Afrikaans-ajk.htm

Todella miellyttävä kokemus

Tämä oli ensimmäinen afrikaansin kielinen kirjani Helena van Schalkwykin kielen erinomaisen johdannon jälkeen Teach yourself Afrikaans. Olen ollut onnekas. Minulla ei ollut aikomusta opiskella Afrikaansia, mutta törmäsin siihen etsiessäni sopivaa lukemista Amazonista. Minulla ei ole tarvetta oppia enempää kieliä, koska olen lukenut vähintään yhden kirjan 20 kielellä. Mutta miksi ei? Liittyykö se hollannin kieleen niin läheisesti, että ymmärrän sitä hollannin perusteella. Minulla oli myös käsitys afrikaansista eräänlaisena keinotekoisena luomuksena. Kumpaakaan näkökohtaa ei mainittu oppikirjassa, mutta ne ovat vain vahvistuneet mielessäni.

Varsin kohtuullisella vaivalla pystyin sukeltamaan kieleen tämän hyvin kirjoitetun tekstin ja mielenkiintoisen tarinan ansiosta. Amazon tarjoaa lähes tuhat kirjaa afrikaansilla. Selasin koko luettelon epäluuloisin mielin, koska etsin jotakin tuttua klassista tai todellisen maailman dokumenttia. Kirjankansista päätellen mitään sellaista ei ollut saatavilla, vain pelkkää kioskikirjallisuutta, ei minua kiinnosta. Siksi pidän itseäni onnekkaana, kun löysin tämän otsikosta sanan Mosambiek. Ehkä ... Enkä todellakaan pettynyt. Helppo lukea, mielenkiintoisia tapahtumia maassa, josta en tiennyt etukäteen. Kirjailija kuvaa monipuolisesti monia käytännön vaikeuksia, jotka johtuvat primitiivisistä oloista ja äärimmäisistä ilmasto-olosuhteista, jatkuvasta 40 celsiusasteen lämmöstä. Mutta samalla erittäin ystävällisiä paikallisia ihmisiä. Kirjailija on miehen vaimo, joka suunnitteli ja rakensi kirkkorakennusta. Paikallinen asuminen, ruoka, pukeutuminen, tavat ovat elämän perustarpeita, niitä tässä kuvataan sympaattisesti. Lämmin ja kaipaava tunne tuntuu, kun kirjoittaja jättää Mosambikin ja monta kertaa hän palaa muistoihinsa muissa novelleissaan myöhemmin. Pidin suoraviivaisesta tekstistä niin paljon, että halusin selvittää, onko hän kirjoittanut jotain muuta minulle sopivaa. Hän on kirjoittanut useita lastenkirjoja. Koska olen itse 82, en päättänyt ostaa vielä.

Hyvin ansaitut neljä tähteä ovat arvioani. Viisi olisi liian paljon ottaen huomioon vähäisen kokemukseni afrikaansista kielenä. (Ajk improved Google translation from English)

Настоящий приятный опыт

Это была моя первая книга на африкаанс после прекрасного введения в язык «Teach Yourself Afrikaans» Хелены ван Шальквик. Мне повезло Я не собирался изучать африкаанс, но столкнулся с ним, когда искал подходящее чтиво в Амазонке. Нет необходимости изучать больше языков, прочитав хотя бы одну книгу на 20 языках. Но почему нет? Будет ли это связано с голландским языком, настолько близко, что можно понять его на основе голландского. Я также имел представление о африкаанс как о художественном творчестве. Ни один из этих аспектов не был специально упомянут в учебнике, но теперь это подтверждается в моем представлении.

С этим довольно хорошо написанным текстом и интересной историей я мог бы окунуться в язык. Amazon предлагает почти тысячу книг на африкаанс. Я пролистал весь список с подозрением искать какой-то знакомый классический или другой документальный рассказ реального мира. Принимая решение от обложек книг, ничего такого не было, только литература киоска, меня не интересовало. Поэтому я считаю, что мне повезло, что я нашел это со словом Мосамбик в названии. Возможно ... И я действительно не был разочарован. Легко читать, интересные события в стране, о которой я не знал заранее. Автор разносторонне описывает множество практических трудностей из-за примитивных обстоятельств и экстремальных климатических условий, продолжающих нагрев до 40 градусов Цельсия. Но в то же время подавляюще дружелюбные местные жители. Автор - жена человека, который строил и строил здание церкви. Местное жилье, питание, переодевание, тбат, основные жизненные потребности описаны в сочувственном порядке. С теплыми и отсутствующими чувствами автор покидает Мосамбик, и много раз она впоследствии возвращается к своим воспоминаниям в других своих рассказах. Мне настолько понравился простой текст, что я хотел узнать, написала ли она что-то еще, подходящее для меня. Она написала несколько детских книг. Будучи собой 82, я еще не решил купить.

Заслуженные четыре звезды - моя оценка. Пять было бы слишком много, учитывая мой скудный опыт работы с языком африкаанс. (Ajk improved Google translation from English)
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Koen-Mosambiek-ajk,$#afenfi???
2. 1,1238,427,nof,afr,20191108,20191008,5,Bets Koen: Mosambiek avontur???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Koen-Mosambiek-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10000001 Inhoudsopgawe
100001 MOSAMBIEK AVONTUUR
28000101 DIE UITTOG
43000102 ONS NUWE LEWE BEGIN
57000103 KERKERVARING (kokemusta kirkossa)
66000104 KERKBOU
86000105 BOELIEBIEF IS LEKKER
93000106 SONDAG INDRUKKE
101000107 ʼn HELSPRUIT ONDERVINDING
109000108 EK IS WIE EK IS
122000109 JOU HUIS IS WAAR JOU HART IS
136000110 VAN PAMBARRA NA MACIA
141000111 wboom (puu)
152000112 OGGENDBELEWENIS
161000113 PRAGTOG, TOG EENSAAM
175000114 SIEKWORD IN DIE VREEMDE
191000115 'n ODE AAN 'N YSKAS
2100002 Essays
212000201 MY LEWE IN ‘N KOFFIEBEKER
226000202 LEWENSESSENS
239000203 MY SEL-LEWE
259000204 SKRYFKUNS
275000205 MAAK JOU ONKLAAR KLAAR
285000206 DIE PALMS IN MY LEWE
301000207 OOR PILLE EN PAPIERTJIES
318000208 LAG MET ‘N TRAAN
328000209 PA SE SELFONE
340000210 ALLEEN-PAD - EENMAN-PAD
359000211 LOS SKROEWE
370000212 GPS—RITTE
380000213 OM ‘N DROOM TE GROET
399000214 DIE GROOT TREK
417000215 Die einde Die bundel
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (175)
Ja, Mosambiek is ’n wonderlike plek, ’n belewenis wat die siel nie onaangetas laat nie. Mosambiek is pragtig! Mosambiek is eensaam...
2 (226)
Lag, helder en uitbundig, want die koffiebeker kan jou nie vashou nie. Die teepot het oorwin! =Laugh, bright and exuberant, because the coffee cup can't hold you. The teapot conquered
3 (301)
Die lewe is eintlik maar net een dag lank.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 koel. (56)
viileä
2 feitlik (54)
melkein
3 “Prys, (65)
"Hinta,ylistää
4 bondels (71)
nippuja
5 klankdigtheid (73)
ääni tiheys
6 rietbondels (78)
?
7 beespotjie (87)
?
8 wortels. (90)
juuret.
9 kos (90)
ruoka
10 baie (103)
monet
11 siel.sielu. (123)
12 plek (133)
paikka
13 skaapboud. (171)
Lampaanliha.
14 yskas. (193)
jääkaappi.
15 teleurstelling! (202)
pettymys!
16 katprentjie, (224)
?
17 traan. (318)
tear.
18 gesels. (318)
talk.
19 kry (335)
gain.
20 oorsee. (347)
overseas.
21 koersvas (363)
unwaveringly
22 landwyd (388)
nationwide
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 lawaai maak. (107)
melua.
2 daardie stad (109)
tuo kaupunki
3 skreeusnaakse prentjie. (119)
hilpeä kuva.
4 kombuis is ’n opvoutafeltjie waarop ons breekgoed uitgestal is. (125)
keittiö on taitettava pöytä, jolla astiat näkyvät.
5 ry huis (188)
aja kotiin
6 draaiskyf met syfers, (240)
dial with numbers,
7 omgewing was, vaarwel toe te roep nie. (295)
environment was, to say goodbye to.
8 skewe gesigmanewales. (318)
skewed face manewales.
9 Een van my leuses in die lewe is: as jy dit kan droom, kan jy dit doen. (396)
Pagetop

Määritelmät Definitions Определения (Code: d)

1 (162)
Mosambiek is glo die land van melk en heuning. Die land waarheen menige Suid-Afrikaner vlug om die blou, louwarm see, vars seekos, helder sterrenagte en die rustigheid van die natuur te geniet.
Mosambik on ilmeisesti maidon ja hunajan maa. Maa, johon monet eteläafrikkalaiset pakenevat nauttiakseen sinisestä, haaleasta merestä, tuoreista merenelävistä, kirkkaista tähtimaisista öistä ja luonnon rauhasta.

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120191007+210p=210p49%************************
220191007+0p=210p49%************************
320191008+207p=417p98%*************************************************
Pagetop

Koen-Mosambiek-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting