Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet

HomanSzekfu-MagyarTortenet1-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20220207-20221232 532 4* (20220326-1810)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.HenkilötPersonsЛичности
p
7.AikajanatTimelinesГрафики
a
8.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
9.KuvatPicturesфотографии
k

Yhteenvedot Reviews Резюме

Kicsit összezavarodtam o MEK
I feel somewhat confused
Я немного сбит с толку
Olen hieman hämmentynyt

I feel somewhat confused

This book has been the best possible reading for me. I have read it with uninterrupted interest word by word, sentence by sentence. I think that I understood everything, except a few words not found in Google translator's vocabulary or by general web search. One example: gyula. Neither Google nor the web, in general, gave a satisfactory explanation. Must be a person with a particular activity. I have made a record amount of Notes, partly because it has been top record easy from this pdf-file with ordinary browser, Edge or Google Chrome. with vertically scrolling page change and very neat painting properties, by far more effective than Kindle or even Word. Enabling very fast reading. At first, I had to look up a lot of words, but gradually got into the terminology and was able to read with an increased speed, nothing losing.

And, however, I feel confused, because I cannot boast by having learned much of the subject matter of this book, the Hungarian history. I could not pass the most modest exam. But I know it already beforehand. My aim has not even been to learn history, but the Hungarian language. So, have I learned a lot of Hungaria? Absolutely not, but relatively yes. In relation to my normal learning of Hungarian, for me the most difficult of all languages, a super challenge of my life since 1995, when I had the first contact with it. Probably will be that to the end of my life, the same with this giant book.

I am truly grateful to the authors of this book, complete masters of uncomplicated and crystal clear, simple 'subject - predicate' text. Earns without hesitation all five stars and probably the title of the book of the year, beating even Sven Hedin's Azsia szívemben books, which is not little

Kicsit összezavarodtam

Ez a könyv a lehető legjobb olvasmány volt számomra. Szakadatlan érdeklődéssel olvastam szóról szóra, mondatról mondatra. Azt hiszem, mindent megértettem, kivéve néhány szót, amelyek nem találhatók meg a Google fordító szókincsében vagy az általános internetes keresésben. Egy példa: gyula. Sem a Google, sem a web általában véve nem adott kielégítő magyarázatot. Egy adott tevékenységet folytató személynek kell lennie. Rekord mennyiségű Jegyzetet készítettem, részben azért, mert ebből a pdf-fájlból rendes böngészővel, Edge-vel vagy Google Chrome-mal remek rekord volt. függőlegesen gördülő oldalváltással és nagyon ügyes festési tulajdonságokkal, sokkal hatékonyabb, mint a Kindle vagy akár a Word. Nagyon gyors olvasást tesz lehetővé. Eleinte sok szó után kellett keresnem, de fokozatosan belekerültem a terminológiába, és megnövelt sebességgel tudtam olvasni, semmi veszteség nélkül.

Mindazonáltal összezavarodtam, mert nem dicsekedhetek azzal, hogy sokat tanultam e könyv témájából, a magyar történelemből. A legszerényebb vizsgát sem tudtam letenni. De ezt már előre is tudom. Nem is a történelem tanulása volt a célom, hanem a magyar nyelv. Szóval, sokat tanultam Magyarországról? Egyáltalán nem, de viszonylag igen. A számomra legnehezebb magyar nyelvtanulásomhoz képest 1995 óta, amikor először találkoztam vele, életem szuper kihívása. Valószínűleg ez lesz az életem végéig, ugyanez lesz ezzel az óriáskönyvvel is.

Őszintén hálás vagyok e könyv szerzőinek, akik a nem bonyolult és kristálytiszta, egyszerű "tárgy - állítmány" szöveg tökéletes mesterei. Habozás nélkül kiérdemli mind az öt csillagot és valószínűleg az év könyve címet is, még Sven Hedin Azsia szívemben című könyveit is megelőzve, ami nem kevés

Я немного сбит с толку

Эта книга стала для меня лучшим чтением. Я прочитал его с непрекращающимся интересом слово за словом, предложение за предложением. Я думаю, что все понял, за исключением нескольких слов, которых нет ни в словаре переводчика Google, ни в обычном поиске в Интернете. Один пример: guyla. Ни гугл, ни интернет в целом удовлетворительного объяснения не дали. Должен быть человек с определенной деятельностью. Я сделал рекордное количество заметок, отчасти потому, что это было легко записать из этого pdf-файла с помощью обычного браузера, Edge или Google Chrome. с вертикальной прокруткой страницы и очень аккуратными свойствами рисования, намного более эффективными, чем Kindle или даже Word. Включение очень быстрого чтения. Поначалу приходилось искать много слов, но постепенно вник в терминологию и смог читать с повышенной скоростью, ничего не теряя.

И, тем не менее, я чувствую себя сбитым с толку, потому что не могу похвастаться тем, что хорошо изучил предмет этой книги, венгерскую историю. Я не смог сдать самый скромный экзамен. Но я знаю это уже заранее. Моя цель состояла даже не в том, чтобы выучить историю, а в том, чтобы выучить венгерский язык. Итак, много ли я узнал о Венгрии? Абсолютно нет, но относительно да. Что касается моего обычного изучения венгерского языка, для меня самого сложного из всех языков, это супервызов моей жизни с 1995 года, когда я впервые столкнулся с ним. Наверное, так будет до конца моей жизни, как и с этой гигантской книгой.

Я искренне благодарен авторам этой книги, полным мастерам несложного и кристально чистого, простого «подлежащее-сказуемое» текста. Без колебаний зарабатывает все пять звезд и, вероятно, титул книги года, превосходя даже книги Свена Хедина Azsia szívemben, что немаловажно.

Olen hieman hämmentynyt

Tämä kirja on ollut minulle parasta mahdollista luettavaa. Olen lukenut sen keskeytymättömällä mielenkiinnolla sana sanalta, lause lauseelta. Luulen ymmärtäneeni kaiken, lukuun ottamatta muutamia sanoja, joita ei löydy Google-kääntäjän sanastosta tai yleisestä verkkohausta. Yksi esimerkki: gyula. Google tai verkko eivät yleensä antaneet tyydyttävää selitystä. Täytyy olla henkilö, jolla on tietty tehtävä. Olen tehnyt ennätysmäärän Muistiinpanoja, osittain siksi, että se on ollut huippuhelppoa tästä pdf-tiedostosta tavallisella selaimella, Edgellä tai Google Chromella. pystysuunnassa rullaava sivunvaihto ja erittäin siistit maalausominaisuudet, paljon tehokkaampi kuin Kindle tai jopa Word. Mahdollistaa erittäin nopean lukemisen. Aluksi minun piti etsiä paljon sanoja, mutta vähitellen perehdyin terminologiaan ja pystyin lukemaan lisääntyneellä nopeudella, mitään menettämättä.

Ja olen kuitenkin hämmentynyt, koska en voi ylpeillä oppineeni paljon tämän kirjan aiheista, Unkarin historiasta. En voisi läpäistä vaatimattominta tenttiä. Mutta tiedän sen jo etukäteen. Tarkoitukseni ei ole ollut edes historian oppiminen, vaan unkarin kielen oppiminen. Olenko siis oppinut paljon Unkarista? Ehdottomasti ei, mutta suhteellisen kyllä. Mitä tulee normaaliin unkarin kielen oppimiseeni, joka on minulle vaikein kaikista kielistä, elämäni superhaaste vuodesta 1995 lähtien, jolloin sain siihen ensimmäisen kosketuksen. Todennäköisesti sitä se tulee olemaan elämäni loppuun asti, samoin tämän jättimäisen kirjan kanssa.

Olen todella kiitollinen tämän kirjan tekijöille, mutkattoman ja kristallinkirkkaan, yksinkertaisen "subjekti - predikaatti" -tekstin täydellisiin mestareita. Ansaitsee epäröimättä kaikki viisi tähteä ja luultavasti vuoden kirjan tittelin, päihittäen jopa Sven Hedinin Azsia szívemben -kirjat, mikä ei ole vähän

Huomautukset Remarks Замечания

Üzenet MEK-ról

Tisztelt Asko Korpela,
a "gyula" - kis kezdőbetűvel - egy tisztség/méltóság elnevezése a honfoglalás előtt magyar történelemben
További részletek:
https://mek.oszk.hu/01900/01992/html/index32.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyula_(m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g)
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Gyula
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/gy-2DB8B/gyula-2E3C2/
Ezen kívül egy magyar város (Békés megyében) neve és magyar férfi keresztnév - ez esetben nagy kezdőbetűvel írva természetesen.
Sok sikert kívánunk a magyar nyelv további elsajátításához! Öszintén örömmel tölt el minket, ha valaki elkezdi ezt a nagyon nehéz nyelvet!
Gratulálunk a lelkesedéséhez és az eddigi eredményeihez e téren!
Góczán Andrea

Kedves Góczán Andrea!
Nagyon köszönöm meglepetés üzenetét és mélyreható magyarázatát „Gyulához”, valamint kedves szavait, amelyek bátorítanak, hogy folytassam a magyar nyelvtanulást. Lelkesedéssel olvasom most félig a Hóman-Székfű történetének második részét.
Tisztelettel
Asko Korpela (85 éves)

Message from MEK

Dear Asko Korpela,
"gyula" - in lower case - the name of an office / dignity in Hungarian history before the conquest
More details:
https://mek.oszk.hu/01900/01992/html/index32.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyula_(m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g)
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Gyula
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-english-language-interpretation-sotara-1BE8B/gy-2DB8B/gyula-2E3C2/
In addition, the name of a Hungarian city (in Békés county) and the first name of a Hungarian man - in this case, of course, written in capital letters.
We wish you much success in further learning the Hungarian language! It will be a real pleasure for us to start this very difficult language!
Congratulations on your enthusiasm and achievements so far!
Góczán Andrea

Tisztelt Góczán Andrea!
Thank you very much for your surprise message and profound explanation for 'gyula' as well as your kind words encouragig me to continue learning Hungarian. With enthusiasm I am now reading half-way the secod part of the Hóman-Székfű history.
Respectfully
Asko Korpela (age 85)

Viesti Magyar Elektronikus Könyvtárilta

Hyvä Asko Korpela
"gyula" - pienillä kirjaimilla - viran/arvon nimi Unkarin historiassa ennen valloitusta
Lisätietoja:
https://mek.oszk.hu/01900/01992/html/index32.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyula_(m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g)
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Gyula
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-english-language-interpretation-sotara-1BE8B/gy-2DB8B/gyula-2E3C2/
Lisäksi unkarilaisen kaupungin nimi (Békésin läänissä) ja unkarilaisen miehen etunimi - tässä tapauksessa tietysti kirjoitettuna isoilla kirjaimilla.
Toivotamme sinulle menestystä unkarin kielen jatko-oppimisessa! Meillä on todellinen ilo aloittaa tämä erittäin vaikea kieli!
Onnittelut innostuksestasi ja tähänastisista saavutuksista!
Góczán Andrea

Tisztelt Góczán Andrea!
Paljon kiitoksia yllätysviestistäsi ja syvällisestä selityksestä 'gyula'lle sekä ystävällisistä sanoistasi, jotka kannustavat minua jatkamaan unkarin kielen oppimista. Luen nyt innostuneena Hóman-Székfűn historian toista osaa.
Kunnioittavasti
Asko Korpela (85)
Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. HomanSzekfu-MagyarTortenet1-ajk*$0???
2. 1,1656,532,hus,hun,20220207,20221232,4,Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet???
3. mek Link to source of purchased ebook...???
4. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet">hun Link to Ajk review at source of purchased ebook... ???
HomanSzekfu-MagyarTortenet1-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

1Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5)) Contents 1: 1656: 532: 4:
1Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5)) A szerzők előszava 1: 1656: 532: 4:
3Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5)) A magyarok eredete és őshazája 1: 1656: 532: 4:
31Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5)) Népvándorlás 1: 1656: 532: 4:
31000401 A római és kínai birodalmak a Kr. e. I. században.
31000402 Délfelé törekvő északi népek.
31000403 A két birodalom harca a barbárokkal és terjeszkedésük észak felé.
31000404 A húnok és gótok kivándorlása a Volga és Don vidékére.
31000405 A barbár népek megmozdulása.
31000406 A húnok és gótok összecsapása.
31000407 A nagy népvándorlás.
31000408 Attila birodalma és Róma bukása.
31000409 A hún hatalom összeomlása.
31000410 Új politikai alakulások.
31000411 Az ogur népek és szabirok Európába telepedése.
31000412 Keleteurópa népei az V–IX. században.
31000413 Onogur-magyar azonosság.
53000413 A Meotisz partján 1: 1656: 532: 4:
80000413 Etelköz 1: 1656: 532: 4:
80000413 Etelköz a vándorló népek utolsó állomása. 1: 1656: 532: 4:
80000413 A magyarok katonai helyzete Etelközön. 1: 1656: 532: 4:
82000801 A fejedelemválasztás, Árpád külpolitikája: szövetség
82000802 Duna-vidéki hadjáratok.
82000803 Magyarország régi lakói; a szlávok kultúrája.
111000803 A honfoglaló magyarok 1: 1656: 532: 4:
111000901 Faji sajátságok: testi külső és jellem.
114000902 Nyelv.
116000903 Társadalmi szervezet: a nemzetségek.
125000904 Hadiszervezet, felszerelés, harcmodor.
125000905 Védelmi rendszer.
131000906 Életmód: élelem, ruházat, fényűzés.
132000907 Ipar és kereskedelem.
132000908 Vallás.
135000909 Szellemi műveltség.
142000909 Honfoglalás 1: 1656: 532: 4:
142001001 Álmos feláldozása.
142001002 A tiszai részek megszállása.
142001003 Morva és Lombard hadjáratok.
142001004 Pannónia megvétele.
142001005 A törzsek megszállása.
142001006 A megtelepedés gazdasági és katonai célszerűsége.
142001007 Határvédelem.
142001008 A honfoglalás történelmi jelentősége.
157001008 Nyugati ésrengas balkáni hadjáratok 1: 1656: 532: 4:
157001008 A magyarok és új szomszédaik viszonya. 1: 1656: 532: 4:
157001008 Bajor-magyar harcok. 1: 1656: 532: 4:
157001008 Az ennsburgi győzelem és 1: 1656: 532: 4:
157001008 Árpád halála. 1: 1656: 532: 4:
157001008 Németországi hadjáratok a 913. évi Inn-menti csatáig. 1: 1656: 532: 4:
157001008 Arnulf bajor herceg szövetsége a magyarokkal. 1: 1656: 532: 4:
157001008 Németországi és itáliai hadjáratok 915 és 926 közt. 1: 1656: 532: 4:
191001008 A törzsszervezet bukása (Heimojärjestön kaatuminen) 1: 1656: 532: 4:
191001901 Külpolitikai helyzet a IX. század utolsó negyedében.
191001902 a gyula és horka hatalmi törekvései.
191001903 gazdasági és társadalmi átalakulás.
191001904 szláv hatás a nyelvben.
191001905 A keresztényhit terjedése kelet és nyugat felől.
191001906 Géza fejedelem békepolitikája.
191001907 Bajor-német szövetség.
191001908 Piligrim passaui püspök térítőakciója.
191001909 Géza és családja megkeresztelkedik.
191001910 Belső szervezőmunka.
191001911 Szent Adalbert Magyarországon.
191001912 A régi bajor szövetség megpecsételése: István és Gizella házassága.
191001913 István fejedelem.
191001914 Koppány lázadása és leveretése.
191001915 A gyula és Ajtony országrészének birtokbavétele.
191001916 István megkoronázása.
226001916 A magyar nép megtérése és a katholikus egyház megszervezése. 1: 1656: 532: 4:
226002001 Szent István szerepe a magyar nép megtérítésében.
226002002 Egyház és állam viszonya a római birodalomban.
226002003 Szent Ágoston krisztusi világbirodalma.
226002004 Az egyházi univerzálizmus és a nemzeti egyházak; Nagy Károly és Nagy Ottó birodalmi egyháza.
226002005 Az egyházi fegyelem és az erkölcsök meglazulása a VI–IX. században.
259002005 Szent István királysága 1: 1656: 532: 4:
294002005 Küzdelemfeodaalinen a pogány reakcióval és a német világhatalommal 1: 1656: 532: 4:
294002201 Géza és Szent István békepolitikája.
294002202 II. Konrád császár hatalmi törekvései és az első német támadás.
356002202 Belső fejlődés. Törvényhozó és szervező munka (Lainsäätäjä ja järjestäjä työ) 1: 1656: 532: 4:
356002301 A központi hatalom válsága s az uralkodók konszolidáló törekvései.
356002302 László büntetőtörvényei.
356002303 István király tisztelete és a magyar szentek felavatása.
356002304 Szent László a keresztény magyarság hőse.
356002305 A magyar történetírás kezdetei: a Gesta Ungarorum. László egyházi és világi szervezőmunkája; a határvidék organizációja.
356002306 László és Kálmán egyházi törvényhozása.
356002307 A Szentszék felfogásának fokozatos érvényesülése a papi házasság és az investitura kérdésében. Szerafin és Lőrinc esztergomi érsekek.
356002308 gazdaságpolitikai és pénzügyi
356002309 a király magánjogi hatósága alá tartozó népelemek kötelezettségeinek szabályozása.
356002310 Szent István legendája. László és Kálmán uralkodásának redménye.
412002310 Horvátország, Dalmácia és Bosznia megszerzése. Összeütközés a görög hatalommal 1: 1656: 532: 4:
412002401 Az országhatárok megállapítása.
412002402 Szlavónia a magyar foglalás előtt.
412002403 Szlavónia birtokbavétele: a zágrábi püspökség alapítása és a szlavón vármegyék.
412002404 A horvát királyság és Dalmácia a IX–XI. században.
412002405 IV. Kresimir királysága.
412002406 Szlavacs és a normann uralom.
412002407 Zvoinimir Demeter és II. István uralma.
412002408 A magyar király meghívása a horvát trónra.
412002409 Szent László horvátországi hadjárata.
412002410 Álmos herceg horvátországi uralma és császárpárti politikája.
412002411 Az 1091. évi kún támadás.
412002412 Szakítás a Szentszékkel.
412002413 Dalmácia Velence kezén; Péter horvát király.
412002414 A trónutódlás rendezése.
412002415 Kálmán király trónfoglalása és a keresztes hadak átvonulása.
412002416 A horvát-dalmát kérdés diplomáciai előkészítése.
412002417 IV. Henrik és Álmos viszonya.
412002418 tárgyalások Velencével.
412002419 Orosz és cseh ügyek. Horvátország birtokbavétele és kormányzatának megállapítása.
412002420 Alexiosz császár és Kálmán szövetsége.
412002421 küzdelem Velencével. Egyházpolitikai fejlemények.
412002422 Álmos és Béla megvakítása.
412002423 II. István céltalan háborúi.
412002424 Vak Béla küzdelme Borissal.
412002425 külpolitikai sikerek.
487002425 III. Béla: A magyar birodalom 1: 1656: 532: 4:
487002501 A XII. századi belső fejlődés.
487002502 A hit elmélyülése.
527002502 KÚTFŐK ÉS IRODALOM 1: 1656: 532: 4:
532002502 End 1: 1656: 532: 4:
532002502 ### 1: 1656: 532: 4:
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (7)
közkeletű felfogás szerint ezekkel a IX. századi feljegyzésekkel kezdődik a magyar nép és
2 (7)
nemzet történeti kora.
3 (9)
különböző tájain=erilaisissa maisemissa
4 (11)
indoiráni kölcsönszavak (száz, árva, menny, arany, ezüst, üsző, méh, varjú, méz stb.).
5 (11)
A nyugati ág, melyet finn-permi ősnépnek oszoktak nevezni, mintegy ezer évvel később
6 (11)
újabb – permi és finn-volgai – ágakra szakadt.
7 (82)
Turul Turul-lintu on unkarilaisen myytin mukaan madjaarit Pannoniaan johdattanut olento. Se kuvataan usein korppikotkan kaltaiseksi. Nimitys juontunee turkin kielen haukkaa tarkoittavasta sanasta. Wikipedia
8 (84)
Az említett indokok miatt a készülék ellenőrző műszer alkatrészének tekintendő. Av dessa orsaker anses apparaten vara en del av ett kontrollinstrument.
9 (236)
Kuva 06 Ezüst tarsolyveret X. századi magyar vitéz sírjából Fehéregyházáról, a Kecskeméti Városi Múzeumban.
10 (256)
latin olvasást, kiejtést, hangsúlyozást, beszédet és írást, éneket és számvetést tanítottak=Latinan lukeminen, ääntäminen, painotus, puhe ja kirjoittaminen, laulua ja
11 (256)
kirjanpitoa opetettiin
12 (256)
Felsőbbfokú oktatás, quadrivium kezdetben csak Pannonhalmán volt.
13 (297)
Bizánci stílusú kőkoporsó a X–XI. századból, a Magyar Nemzeti Múzeumban
14 (300)
Verner strassburgi püspököt fényes kísérettel követként küldte IX. Konstantinosz császárhoz
15 (300)
hogy kisfia számára nőül kérje a nála közel negyven évvel idősebb Zoe hercegnőt.
16 (378)
Nagyvárad alapítása a bécsi Képes Krónikából.
17 (378)
A nagyváradi székesegyház építése. Miniatür kép a Bécsi Képes Krónika 1358. évi kéziratából. A szöveg szerint Szent László vadászat közben angyali intelemre határozza el az egyház alapítását.
18 (399)
A Hartvik-legenda XII. századi Pesti Kódexének első lapja. Hartvik püspök Szent István-legendájának első lapja az úgynevezett „Pesti Kódex” 82. leveléről. Hartvik püspöknek Kálmán királyhoz intézett ajánló sorait tartalmazza. A XII. századi hártyakódexet József nádor kérésére Frankfurtt városa ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak.
19 (461)
Magyarország a XII. század második felében
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 csonkítás korában (3)
silpomisen aikakaudella
2 állatállományt (24)
karja
3 bolgár (26)
4 terjeszkedési (36)
laajennus
5 gyűrűjén (38)
sormuksessa
6 szervezik (38)
järjestetään
7 gepidák (42)
gepidit
8 ogur (48)
A törökös ogur – a tíz számnévvel kiegészítve onogur – név a hun szövetség egyik ágát, török–szkíta népek társulását jelölte.
9 derekától (49)
vyötäröstä alkaen
10 jóslat (54)
ennustus
11 özvegye (56)
leski
12 lóállomány (58)
hevoslauma
13 Hódoltatásuk (63)
Heidän esityksensä
14 gyarapodott (67)
menestynyt
15 kazároké (68)
Khazareista
16 jövevényszavaink (76)
tulokkaamme sanat
17 kagánra (85)
Kagan Kagan (vanhat perilliset: 𐰴𐰍𐰣 , Romaniankielinen: kaɣan, Mongolialainen: Xаан tai ᠬᠠᠭᠠᠨ , khaan , ottomaanien turkkilainen: خواقين , ḫākan) hallitsi pyhää (jumalallista, pyhää, yliluonnollista alkuperää) kuninkaallista valtaa Keski-Aasian paimenkansojen keskuudessa. Otsikon alkuperä on epävarma, sen ensimmäiset kiinalaiset maininnat ovat 300-luvulta: se näyttää zhuanshuanien ja Xienpein hallitsijoiden tervehdyksenä.
18 szövetségben (86)
liitossa
19 birtok (86)
kiinteistö
20 hűbéresei (96)
hänen luottamushenkilönsä
21 Morvaország (98)
Moravia
22 őrgróf (103)
Earl
23 ezredév (111)
vuosituhannen
24 vitézségéről (113)
urhoollisuus
25 büntetőjog (118)
rikoslaki
26 hódításig (123)
valloitukseen asti
27 törzsszövetség (124)
heimoliitto
28 rezdülését (129)
tärinää
29 nemezsátor (130)
huopateltta
30 ősbálványaikat (135)
heidän muinaisia ​​epäjumaliaan
31 daru (136)
nosturi
32 frigyet (144)
liitto
33 telepítették (148)
asennettu
34 ivadékai (148)
jälkeläisiä
35 gyűrűje (152)
rengas
36 kétparti (156)
molemminpuolinen
37 hűbéres (162)
vasalli
38 zsákmányol (162)
saalista
39 küzdelmében (163)
taistelussa
40 nagyravágyó (171)
kunnianhimoinen
41 sem gondoltak bosszúra (184)
he eivät myöskään ajatelleet kostoa
42 gyula (185)
43 horka (199)
44 kétségtelenül (227)
45 dölyfös (235)
ylimielinen
46 hűbéres (244)
vasalli
47 monostor (248)
luostari
48 felszereléshez (252)
varusteita varten
49 főesperesek (254)
pääsyyttäjät
50 törvényhozás (262)
lainsäädäntöä
51 intézkedéseken (262)
toimenpiteitä
52 boszorkányságra (263)
noituutta
53 vonatkozókat (263)
asiaankuuluvaa
54 hűbéri (264)
feodaalinen
55 birtokkobzás (264)
omaisuuden takavarikointi
56 adománybirtokot (265)
lahjoituskiinteistö
57 felfogás (265)
käsitys
58 bizodalmát (266)
luottamusta
59 élettartamára (268)
elämää varten
60 boszorkánypörök (270)
noidat
61 poroszló (270)
pöly
62 nádor (273)
palatiini
63 államháztartáshoz (276)
julkista taloutta
64 hadimálha (276)
sodankäynti
65 korszak (277)
aikakausi
66 pohárnokmester (278)
lasin mestari
67 elibük (285)
68 üdvösség (287)
pelastus
69 kártérítés (289)
korvausta
70 szerzeteskultúra (292)
munkkikulttuuri
71 hűségesküjét (298)
uskollisuusvala
72 bűbájosai (335)
charmers
73 gyanúsításai (338)
suspicions
74 hódolata (344)
worship
75 alattomos (345)
underhand
76 túlnyomórészben (351)
suurimmaksi osaksi
77 elejtettek (352)
heidät tapettiin
78 száműzöttként (356)
maanpaossa
79 hatálytalanítani (359)
kumottu
80 pénzrontás (359)
rahanpesu
81 hajlék (361)
Koti
82 gyökerezett (362)
juurtunut
83 kegyelemkenyeret (369)
armon leipää
84 sáskajárás (375)
heinäsirkkojen kävely
85 forgó (377)
pyörivä
86 gesta (380)
ele
87 államalapítás (382)
valtion säätiö
88 érintkezés (384)
ottaa yhteyttä
89 kalmár (388)
kalmari
90 foganatosítás (389)
toteutus
91 mostohájuk (393)
äitipuoli
92 tántoríthat (395)
voit horjua
93 buzgón (395)
innokkaasti
94 érvényesülésének (396)
täytäntöönpanoa
95 kiengesztelődés (396)
sovinnon
96 elszaporodásával (396)
leviäminen
97 adományok (400)
lahjoituksia
98 böszörmény (402)
nukka
99 beolvasztása (403)
yhdistäminen
100 kegyelméből (424)
hänen armostaan
101 hódoltak (434)
he palvoivat
102 vajda (443)
103 zöme (451)
suurin osa
104 érvényesülés (453)
väite
105 túlbuzgó (460)
yliinnokas
106 hódolás (472)
palvonta
107 Rőtszakállút (475)
Hänellä on parta
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 nemzet kárára vagy hasznára (3)
kansakunnan vahingoksi tai hyödyksi.
2 jövevényszavakkal bővültmagyar nyelv, (28)
Unkarin kieli laajennettu uusilla sanoilla
3 fajiságukat megőrizve (35)
suojella rotuaan
4 döntő lökés (38)
ratkaiseva työntö
5 elözönölhetik és birtokukba (39)
voi tulvii ja heidän hallussaan
6 külső beavatkozás (49)
ulkoinen väliintulo
7 onogur (hunugur, unnogundur, ungur, hungar-ijje) (51)
8 tényleges erőviszonyok érvényesülésének, de a törzsszövetség keretén belül (78)
todellinen voimatasapaino, mutta heimoyhdistyksen puitteissa
9 fellépő úzokkal szemben (85)
uusia tulokkaita vastaan.
10 A morváktól nyugatra és északnyugatra (90)
Moravian länteen ja luoteeseen
11 minden nélkülözést tűrnek, szabadságszeretők és pompakedvelők (113)
he sietävät kaiken puutteen, loman ystäville ja loiston ystäville
12 nemzetségből bűn miatt kitaszítottak (116)
heidät ajettiin pois heimosta synnin tähden
13 törzsszervezet bukása (119)
heimopuuroa
14 Saját szolgálójuk ágyasul (121)
Oma heidän palvelijansa on nukkunut
15 békóba verve (126)
lyöty rauhaan
16 hagymát, tormát, borsot, komlót, kendert, sőt szőlőt is termeltek (129)
sipuli, piparjuuri, paprika, humala, hamppua ja jopa viinirypäleitä tuotettiin
17 karpereccel hivalkodtak (132)
kehuskellut rannekoruilla
18 elvontabb istentelenségekhez himnuszokat énekeltek (137)
virsiä laulettiin abstraktimpien vääryyksien vuoksi
19 térítők és hithirdetők (139)
kääntäjät ja saarnaajat
20 tor és emléktorok (140)
tor ja muistokurkut
21 cimboráló varázslók állanak (140)
paritusvelhot ovat saatavilla
22 népét és vagyonát (150)
ihmisiä ja omaisuutta
23 védelmi állást (154)
puolustusasema
24 ipar és bányászat (154)
teollisuus ja kaivosteollisuus
25 harcosokból gyűlt birodalmi seregét (162)
from warriors gathered his imperial army
26 harcban ölve meg vezérét (162)
tappaa johtajansa taistelussa
27 Judit leányát vette nőül (174)
28 ljas cselszövéseknek (196)
juonitteluihin
29 (ádvent, alamizsna, apáca, apát, apostol, bérmál, cella, cinterem, csuha, diák, ereklye, eretnek, esperes, kámzsa, (206)
30 méltatlan kegyencek (233)
kelvottomia kätyreitä
31 közjogi kapcsolatok meglazultak (265)
suhdetoiminta on löystynyt
32 gyepűvonalon túl húzódó (268)
ulottuu ruohon rajan yli
33 Pázmány testvérével együtt (270)
Pázmány veljensä kanssa
34 buzdította a hívőket (287)
rohkaisi uskovia
35 Erkölcsi Intelmek (305)
Moraaliset sanat
36 fiatalos kicsapongásai és balgasága miatt, hogy megjavítsa, elzáratni (306)
because of his youthful debauchery and folly, to repair, shut down
37 csonkításának vétkes útján (308)
by the guilty way of mutilation
38 kereszténység új ültetvénye felett s utódának kijelölése után (308)
over the new plantation of Christianity after designation=kristinuskon uuden istutuksen yli nimeämisen jälkeen
39 felháborodással utasította (310)
hän neuvoi närkästyneenä
40 döntötték az ütközet sorsát (315)
he päättivät taistelun kohtalon
41 egész népet fellázította (320)
hän nuhteli kaikkea kansaa
42 bántalmazóit pedig szigorúan megbüntette (322)
ja hänen hyväksikäyttäjiään rangaistiin ankarasti.
43 hadjáratának elodázásá (324)
lykkäämään kampanjaansa
44 minden ehetőt elhajtottak, elhurcoltak, elvermeltek és fölégettek (348)
kaikki syötävä ajettiin pois, vietiin pois, hakattu ja poltettu,
45 gyülekezete terjeszt határozatokat (357)
sen edustajakokous jakaa päätöslauselmia
46 lévén párthívek szerzése (357)
juhlien soittajina
47 minden külföldi számításmódtól eltérő magyar pénzszámításnak (360)
Unkarin rahalaskelmat, muut kuin ulkomaiset laskentamenetelmät
48 közhatalom növelése végett királyaink addig lakatlan területek benépesítésére és a belső harcokban megfogyatkozott lakosság pótlására (360)
julkisen vallan lisäämiseksi kuninkaamme ovat toistaiseksi asumattomia alueilla ja sisäisissä taisteluissa kompensoidakseen väestön vähenemistä
49 régi nyelvünknek egyik legbecsesebb emléke (361)
vanha pääskynen on yksi arvokkaimmista muistoistamme
50 züllés útjába (363)
turmeltumisen tiellä
51 országos böjt után (369)
kansallisen paaston jälkeen
52 sujtotta nagy alkotásait veszélyeztető, életére (369)
53 dölyfös és sértő magaviselete felett (370)
kuoppainen ja
54 szép méltatásaival (378)
kaunis ylistyksen kera
55 normann uralkodójának leányát vette feleségül. (381)
56 Vármegyei szervezet (384)
Maakunnan organisaatio
57 gyökeret verni (386)
juurtua
58 püspök elnöklete alatt (388)
piispan johdolla
59 Kálmán szinte mása Istvánnak (411)
Kálmán on melkein kopio Istvánista
60 gyepűelvi területek elhanyagolása idegen hatalmak térfoglalására vezet (413)
ruohoalueiden laiminlyönti vieraiden valtojen miehittämiseksi johtaa
61 nem is vádolja, mégis szomorúan panaszolja fel (436)
hän ei edes syytä häntä, mutta valitettavasti valittaa
62 király egész erejét latbavetve, könnyűszerrel vehette volna birtokába (437)
kuningas olisi voinut ottaa kaikki voimansa helposti
63 Álmos biztatására tért le (441)
Hän kääntyi uniseen rohkaisuun
64 pápához csatlakozott Konrád bírta nőül (442)
Konrad liittyi paaviin kasvaa
65 Monomachoshoz vonzódott (446)
To Monomachos attracted
66 szeldsukok ellen (448)
against vultures
67 főtisztviselőt bizott meg Kálmán (450)
chief official Kálmán
Pagetop

Henkilöt Persons Личности (Code: p)

1 Aba (310)
(Aba) Sámuel (990 (?) – 1044. július 5.) Magyarország harmadik királya, 1041 és 1044 között uralkodott. A hagyomány szerint I. István király húgának férje, aki az Aba nemzetségből származott.

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120220207+12p=12p2%*
220220209+10p=22p4%**
320220210+13p=35p7%****
420220212+27p=62p12%******
520220215+18p=80p15%********
620220217+30p=110p21%**********
720220219+18p=128p24%************
820220221+19p=147p28%**************
920220223+35p=182p34%*****************
1020220228+44p=226p42%*********************
1120220302+11p=237p45%**********************
1220220303+22p=259p49%************************
1320220308+25p=284p53%**************************
1420220310+18p=302p57%****************************
1520220311+24p=326p61%******************************
1620220312+18p=344p65%********************************
1720220313+32p=376p71%************************************
1820220314+30p=406p76%**************************************
1920220315+25p=431p81%****************************************
2020220316+21p=452p85%******************************************
2120220317+11p=463p87%********************************************
2220220319+24p=487p92%**********************************************
Pagetop

HomanSzekfu-MagyarTortenet1-ajk.txt

Asko Korpela 20220326 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting