Hédin Sven: Ázsia Szívében 2

Hedin-Azsia2-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20220122-20221232 298 4* (20220224-0241)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.AikajanatTimelinesГрафики
a
7.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
8.KuvatPicturesфотографии
k
Sympathetic realtime travel account
Szimpatikus valós idejű utazási történet
Сочувственная история о путешествии в реальном времени
Sympaattinen tosiaikainen matkatarina
Sympatisk reseberättelse i realtid

Sympathetic realtime travel account

It has been a pleasure to follow this trip of a famous and merited explorer with a feeling of real time. Real time because the story itself is not a collection of distracted memories, but written along the progres of the journey. Another interesting feature is the very restricted microcosmos with minimum amount of contact with outside world, oft weeks just forwards on a track without clear road and map. However he is able to continulusly draw the map of his advacement. As a complete layman I only wonder how this is done and with what precision without the modern GPS. I would guess that the secret is a sextant, but this word is never mentioned, although locality measuring and necessary calculations are continuously done. So there is a complete map of this trip taking a whole year. Sunshine and rain, Storm and calm in te teperature varying from above +30 to below -30, at the altitude up to 5000 meters above the sealevel. Even if mapping is one of the main ideas of the whole and a complete map of this trip is joined in the appendix, I was dispponted just in the map. Unable to follow the progress of the trip on the map. Along with the thin black Line with all its turns there should have been a map with specially marked stops and a special grand line going from stop to stop as it is usual in modern travel stories.

The means of transportation are camels and horses, no carriages but camelback and horseback, and boats. Boats because there are rivers an lakes along the way. The boats are light, because they must also be carried by the camels, boats of the desert themselves as they are called. Not only the boats but also the homes, that is the tents or jurtas with all the equippments must be carried along. Likewise the Office with all the necessary Instruments and tools.

This kind of caravan lifestyle, perpetuum mobile means high energy consumption. How about the supply of food and drink for man and animal. Must to a great part also be carried along. Of course fishing and hunting happens all along, but is not an ininterrupted process in a desert. And one of the most serious problems is the water. It seems tome that more than half of the water found is unusable salt water. Up to now I have believed that only ocean water is unusable for drinking because of salt. But salt water is found also in deserts.

Still a note of the participants of the caravan trip and the people met on the way. It is a colourful collection of different nationalities and other backgrounds of more than ten persons. Four persons are buried during the year. Some camels work as hospitals, especially at the end, and carry sickbeds with patients.

The goal of the trip was originally Tibet, but it so turned out that Tibet did not accept this kind of alien visitors. So the whole story ends up by Sven Hedin, already then being a world famous explorer and being received as high-honoured guest of high authorities is deported with his company from Tibet before reaching Lhasa, the ultimate goal of the big trip.

For me this book was two flies with one blow, primarily a textbook of Hungarian as usual, and only secondarily a super interesting travel story. Deserved all five stars in both respects.

Szimpatikus valós idejű utazási történet

Öröm volt követni egy híres és érdemes felfedező utazását a valós idő érzésével. Valós idejű, mert maga a történet nem zavart emlékek gyűjteménye, hanem az utazás előrehaladása mentén íródott. Egy másik érdekes tulajdonság a nagyon korlátozott mikrokozmosz, minimális érintkezéssel a külvilággal, gyakran hetekig csak előre halad egy pályán, tiszta út és térkép nélkül. Azonban képes folyamatosan megrajzolni előrehaladásának térképét. Teljes laikusként csak arra vagyok kíváncsi, hogyan és milyen pontossággal ez a modern GPS nélkül. Azt hiszem, a titok egy szextáns, de ez a szó soha nem kerül szóba, bár a lokalitásmérés és a szükséges számítások folyamatosan zajlanak. Tehát van egy teljes térkép az utazásról, amely egy egész évet vesz igénybe. Napsütés és eső, vihar és nyugalom +30 feletti és -30 alatti hőmérsékleten, 5000 méteres tengerszint feletti magasságban. Még akkor is, ha a térképezés az egésznek az egyik fő gondolata, és ennek az utazásnak a teljes térképe is mellékelve van a mellékletben, csak a térképen csalódtam. Nem lehet követni a térképen az utazás menetét. A vékony fekete Vonal és annak minden kanyarja mellé kellett volna egy térkép speciálisan megjelölt megállókkal és egy speciális nagyvonallal, amely megállóról megállóra halad, ahogy az a modern utazási történetekben megszokott.

A szállítóeszközök tevék és lovak, nem kocsik, hanem tevehát és lóháton, valamint csónakok. Csónakok, mert folyók és tavak vannak az út mentén. A csónakok könnyűek, mert a tevéknek is hordniuk kell őket, maguknak a sivatag csónakjainak, ahogy nevezik őket. Nemcsak a csónakokat, hanem az otthonokat is, vagyis a sátrakat vagy jurtákat minden felszereléssel együtt kell vinni. Hasonlóképpen az Iroda minden szükséges eszközzel és eszközzel.

Ez a fajta lakókocsi életmód, a perpetuum mobile nagy energiafogyasztást jelent. Mit szólna az ember és állat étel- és italellátásához. A nagy részhez is magával kell vinni. Természetesen a horgászat és a vadászat végig történik, de ez nem egy megszakítás nélküli folyamat a sivatagban. És az egyik legsúlyosabb probléma a víz. Úgy tűnik, hogy a talált víz több mint fele használhatatlan sós víz. Eddig azt hittem, hogy a só miatt csak az óceán vize alkalmatlan ivásra. De a sós víz a sivatagokban is megtalálható.

Még mindig egy feljegyzés a karavántúra résztvevőiről és az úton találkozott emberekről. Több mint tíz személy különböző nemzetiségű és más hátterű színes gyűjteménye. Az év során négy személyt temettek el. Néhány teve kórházként működik, különösen a végén, és betegágyakat hordanak magukkal.

Az utazás célja eredetileg Tibet volt, de kiderült, hogy Tibet nem fogadta be az effajta idegen látogatókat. Így az egész történet Sven Hedinnél fejeződik be, aki már ekkor világhírű felfedezőként és magas rangú hatóságok kitüntetett vendégeként fogadta, társaságával deportálják Tibetből, mielőtt elérné Lhászát, a nagy utazás végső célját.

Számomra ez a könyv két légy egy csapással, elsősorban szokás szerint magyar nyelvű tankönyv, másodsorban pedig egy szuper érdekes utazási történet. Mind az öt csillagot megérdemelte mindkét szempontból.

Сочувственная история о путешествии в реальном времени

Было приятно следить за этой поездкой известного и заслуженного исследователя с ощущением реального времени. В реальном времени, потому что сама история — это не набор отвлеченных воспоминаний, а написанная по ходу путешествия. Еще одна интересная особенность — очень ограниченный микрокосмос с минимальным количеством контактов с внешним миром, часто недели просто вперед по трассе без четкой дороги и карты. Однако он способен постоянно рисовать карту своего продвижения. Мне, как полному профану, только интересно, как это делается и с какой точностью без современного GPS. Я бы предположил, что секрет в секстанте, но это слово никогда не упоминается, хотя измерения местности и необходимые расчеты производятся постоянно. Так что есть полная карта этой поездки на целый год. Солнце и дождь, шторм и штиль при температуре от плюс 30 до минус 30 на высоте до 5000 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что картографирование является одной из основных идей всего и полная карта этой поездки прилагается в приложении, я разочаровалась именно в карте. Невозможно следить за ходом поездки на карте. Наряду с тонкой черной линией со всеми ее поворотами должна была быть карта со специально отмеченными остановками и особая грандиозная линия, идущая от остановки к остановке, как это принято в современных рассказах о путешествиях.

Средства передвижения — верблюды и лошади, не повозки, а верхом на верблюдах и лошадях, а также лодки. Лодки, потому что по пути есть реки и озера. Лодки легкие, потому что их также должны нести верблюды, сами лодки пустыни, как их называют. С собой нужно нести не только лодки, но и дома, то есть палатки или юрты со всем снаряжением. Так же офис со всеми необходимым посредством и инструментами.

Такой караванный образ жизни, вечный двигатель, означает высокое потребление энергии. Как насчет снабжения людей и животных едой и питьем? Должны быть в значительной части также унесены. Конечно, рыбалка и охота происходят все время, но это не непрерывный процесс в пустыне. И одна из самых серьезных проблем – это вода. Мне кажется, что более половины обнаруженной воды является непригодной для использования соленой водой. До сих пор я считал, что из-за соли непригодна для питья только океанская вода. Но соленая вода встречается и в пустынях.

Еще записка участников караванного похода и людей, встречавшихся в пути. Это красочная коллекция разных национальностей и другого происхождения из более чем десяти человек. Четыре человека похоронены в течение года. Некоторые верблюды работают как госпитали, особенно в конце, и несут больничные койки с больными.

Целью поездки изначально был Тибет, но так получилось, что Тибет не принимал таких инопланетных посетителей. Итак, вся история заканчивается тем, что Свен Хедин, уже тогда всемирно известный исследователь и принятый как почетный гость высоких властей, депортируется со своей компанией из Тибета, прежде чем добраться до Лхасы, конечной цели большого путешествия.

Для меня эта книга была двумя мухами одним ударом, в первую очередь учебником венгерского, как обычно, и лишь во вторую очередь суперинтересным рассказом о путешествии. Заслужил все пять звезд по обоим параметрам.

Sympaattinen tosiaikainen matkatarina

On ollut ilo seurata tätä kuuluisan ja ansioituneen tutkimusmatkailijan matkaa reaaliajassa. Reaaliaikainen, koska itse tarina ei ole kokoelma hajamielisiä muistoja, vaan kirjoitettu matkan edetessä. Toinen mielenkiintoinen ominaisuus on erittäin rajoitettu mikrokosmos, jossa on mahdollisimman vähän kontaktia ulkomaailmaan, usein viikkoja vain eteenpäin reitillä ilman selkeää tietä ja karttaa. Hän pystyy kuitenkin jatkuvasti piirtämään etenemisensä karttaa. Täydellisenä maallikkona ihmettelen vain, miten tämä tehdään ja millä tarkkuudella ilman nykyaikaista GPS:ää. Luulisin, että salaisuus on sekstantti, mutta tätä sanaa ei koskaan mainita, vaikka paikkamittauksia ja tarvittavia laskelmia tehdään jatkuvasti. Tästä koko vuoden kestävästä matkasta on siis täydellinen kartta. Auringonpaistetta ja sadetta, myrskyä ja tyyntä lämpötilassa, joka vaihtelee yli +30:n ja alle -30:n välillä, korkeudessa jopa 5000 metriä merenpinnan yläpuolella. Vaikka kartoitus on yksi pääajatuksista ja tämän matkan täydellinen kartta on liitetty liitteeseen, olin pettynyt juuri karttaan. Matkan etenemistä ei voi seurata tällä kartalla. Ohuen mustan viivan ja sen käännösten rinnalla olisi pitänyt olla kartta, jossa on erityisesti merkityt pysäkit ja erityinen viiva, joka kulkee pysähdyspaikasta toiseen kuten nykyaikaisissa matkakertomuksissa on tapana.

Kuljetusvälineitä ovat kamelit ja hevoset, ei vaunuja, vaan kamelin selkä ja hevosen selkä sekä veneet. Veneitä, koska matkan varrella on jokia ja järviä. Veneet ovat kevyitä, koska niitä täytyy kantaa myös kamelien, erämaanlaivojen kuten niitä kutsutaan. Veneiden lisäksi myös kodit, eli teltat tai jurtat kaikkine varusteineen on otettava mukaan. Samoin toimisto kaikilla tarvittavilla välineillä ja työkaluilla.

Tällainen asuntovaunuelämäntapa, perpetuum mobile merkitsee suurta energiankulutusta. Entä ruoan ja juoman tarjonta ihmisille ja eläimille. Suureksi osaksi on myös kuljetettava mukana. Tietenkin kalastusta ja metsästystä tapahtuu koko ajan, mutta se ei ole keskeytymätön prosessi autiomaassa. Ja yksi vakavimmista ongelmista on vesi. Näyttää siltä, ​​että yli puolet löydetystä vedestä on käyttökelvotonta suolavettä. Tähän asti olen uskonut, että vain merivesi ei kelpaa juotavaksi suolan takia. Mutta suolavettä löytyy myös aavikoilta.

Vielä muistiinpano karavaanimatkan osallistujista ja matkalla tavatuista ihmisistä. Se on yli kymmenen henkilön värikäs kokoelma eri kansallisuuksia ja muita taustoja. Vuoden aikana haudataan neljä henkilöä. Jotkut kamelit toimivat sairaaloina, varsinkin lopussa, ja kantavat sairasvuoteita potilaiden kanssa.

Matkan tavoitteena oli alun perin Tiibet, mutta kävi niin, että Tiibet ei ottanut vastaan ​​tällaisia ​​ulkomaalaisia ​​vieraita. Joten koko tarina päätyy Sven Hediniin, joka jo silloin maailmankuuluna tutkimusmatkailijana ja korkeiden viranomaisten kunniavieraana vastaanotettuna karkotetaan seurueensa kanssa Tiibetistä ennen kuin hän saapuu Lhasaan, joka on suuren matkan perimmäinen tavoite.

Minulle tämä kirja oli kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ensisijaisesti unkarin kielen oppikirja tuttuun tapaan ja vasta toiseksi erittäin mielenkiintoinen matkakertomus. Ansaitsi kaikki viisi tähteä molemmissa suhteissa.

Sympatisk reseberättelse i realtid

Det har varit ett nöje att följa denna resa av en berömd och meriterad upptäcktsresande med en känsla av realtid. Realtid eftersom själva berättelsen inte är en samling distraherade minnen, utan skriven längs resans fortskridande. En annan intressant egenskap är det mycket begränsade mikrokosmos med minimal kontakt med omvärlden, ofta veckor bara framåt på ett spår utan tydlig väg och karta. Men han har kontinuerligt ritat kartan över sin framgång. Som en komplett lekman undrar jag bara hur detta går till och med vilken precision utan den moderna GPS:en. Jag skulle gissa att hemligheten är en sextant, men detta ord nämns aldrig, även om lokalitetsmätning och nödvändiga beräkningar görs kontinuerligt. Så det finns en komplett karta över denna resa som tar ett helt år. Solsken och regn, storm och vindstilla i temperaturer varierande från över +30 till under -30, på höjden upp till 5000 meter över havsytan. Även om kartläggning är en av huvudidéerna för det hela och en komplett karta över denna resa finns förenad i bilagan, blev jag disppointed just i kartan. Det går inte att följa resans förlopp på kartan. Tillsammans med den tunna svarta linjen med alla sina svängar borde det ha funnits en karta med speciellt markerade hållplatser och en speciell stor linje som går från hållplats till hållplats som det är vanligt i moderna reseberättelser.

Transportmedlen är kameler och hästar, inga vagnar utan kamelrygg och häst och båtar. Båtar eftersom det finns floder och sjöar längs vägen. Båtarna är lätta, för de måste också bäras av kamelerna, själva öknens båtar som de kallas. Inte bara båtarna utan även bostäderna, det vill säga tälten eller jurtorna med all utrustning ska bäras med. Likaså kontoret med alla nödvändiga instrument och verktyg.

Denna typ av husvagnslivsstil, perpetuum mobile, innebär hög energiförbrukning. Vad sägs om utbudet av mat och dryck för människa och djur. Måste till stor del också bäras med. Visst pågår fiske och jakt hela tiden, men är inte en oavbruten process i en öken. Och ett av de allvarligaste problemen är vattnet. Det verkar som om mer än hälften av vattnet som hittas är oanvändbart saltvatten. Hittills har jag trott att endast havsvatten är oanvändbart att dricka på grund av salt. Men saltvatten finns också i öknar.

Ännu en anteckning om deltagarna i husvagnsresan och människorna som möttes på vägen. Det är en färgstark samling av olika nationaliteter och annan bakgrund med mer än tio personer. Fyra personer begravs under året. Vissa kameler arbetar som sjukhus, särskilt i slutet, och bär sjuksängar med patienter.

Målet med resan var ursprungligen Tibet, men det visade sig att Tibet inte tog emot den här typen av främmande besökare. Så hela historien hamnar hos Sven Hedin, som redan då är en världsberömd upptäcktsresande och tas emot som hedersgäst hos höga myndigheter deporteras med sitt sällskap från Tibet innan han når Lhasa, det slutliga målet för den stora resan.

För mig var den här boken två flugor i ett slag, i första hand en lärobok i ungerska som vanligt, och bara i andra hand en superintressant reseberättelse. Förtjänade alla fem stjärnor i båda avseenden.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Hedin-Azsia2-ajk*$0???
2. 1,298,298,tra,hun,20220122,20221232,4,Hédin Sven: Ázsia Szívében 2???
3. gut Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Hedin-Azsia2-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 I. fejezet. Messze keleten
210002 II. « Víz nélkül a Góbi sivatagban
330003 III. « A régi Lop-nor-melléki romok
500004 IV. Lejtmérés a Lop-sivatagban
630005 V. A kóbor tó
730006 VI. a Iszlám bej sorsa
900007 VII. A nagy karaván élén
1070008 VIII. Hófergetegben az Árka-tagon át
1190009 IX. Az első tibetiek
1380010 X. Lhásza felé
1630011 XI. Kritikus helyzetben
1760012 XII. A tibetiek fogságában
1970013 XIII. Visszavonulás katonai födözet alatt
2150014 XIV. Utam dél felé
2270015 XV. Tibeti katonaság újra elzárja utunkat
2460016 XVI. A Nakkcong-có és Csargut-có f
2580017 XVII. A ladaki hosszú fút. Via dolorosa
2830018 XVIII. Látogatás Indiában
2940019 Betűrendes név- és tárgymutató
2980020 Gyakrabban előforduló ázsiai kifejezések magyarázata
2980021
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (1)
HAT NAPIG pihenhettem Icmirlilii főhadiszállásomban, ahol a források körül napról-napra magasabbra nőttek a jéghegyek és a hideg 27 fokra szállt a fagypont alá.
2 (2)
(1900) December 12-ikén tehát véglegesen elhagytukTernir-likel.
3 (3)
Úti tervem a következő volt: Az Aszlin-íacfon át éjszakkelet felé akar Lám menüi Anambar-ula (genitivusban: Anambaruin) vagy Khan-ambal felé (amaz mongol név, ez az előbbinek elrontott törökös alakja).
4 (129)
Ötezer méternyi magasságban halak! Néhány példányát borszeszben magunkkal vittük.
5 (288)
Az alkirály Barrakpore kastélyban, két órányira
6 (288)
a várostól fogadott. A kegyelmes úr feleségével és
7 (288)
Az a tíz nap, melyet Lord és Lady CURZON háokkmmmmmmmzában töltöttem, életem legszebb és legkedvesebb emlékei közé tartozik
8 (294)
Aki, miként én, sok földet járt be s látta hogy
9 (294)
szerencsésnek
10 (1)
HAT NAPIG pihenhettem Icmirlilii főhadiszállásomban, ahol a források körül napról-napra magasabbra nőttek a jéghegyek és a hideg 27 fokra szállt a fagypont alá.
11 (2)
December 12-ikén tehát véglegesen elhagytukTernir-likel.
12 (3)
Úti tervem a következő volt: Az Aszlin-íacfon át éjszakkelet felé akar Lám menüi Anambar-ula (genitivusban: Anambaruin) vagy Khan-ambal felé (amaz mongol név, ez az előbbinek elrontott törökös alakja).
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 Aggasztó (5)
Huolestuttava
2 zavargások (11)
mellakoita
3 görgetegtenger, (12)
kiertelevä meri,
4 agyagtálat (33)
clay bowl
5 rőzsevázas (34)
rose frame
6 tömérdek (35)
a lot
7 agyagtalaj (38)
clay soil
8 homlokzatával (42)
with facade
9 lejtmérést (50)
slope measurement
10 pálcikákat (51)
chopsticks
11 elvergődik (53)
kiemurtelemaan
12 felfedezést (55)
löytö
13 jardangok (agyaghátak) (55)
jardit (saviharjanteet)
14 Sor (58)
Rivi
15 kóbor (63)
harhailla
16 béna (65)
paralyyttinen
17 bolyongásunk (66)
vaelluksemme
18 szamaraim (76)
minun aasit
19 málha (77)
málha
20 beosonni (84)
21 közönynyel (88)
indifference
22 Megragadtam (96)
Tartuin siihen
23 hóbortos (98)
hassu
24 csúszós (119)
liukas
25 siralmas (119)
surullinen
26 burkolóztam (119)
Kääriin
27 hágóról (119)
passista
28 szálakat (120)
langat
29 zápor (121)
suihku
30 gyúródott (121)
vaivataan
31 kanna (122)
32 Fogoly (124)
Vanki
33 leterítette (124)
levittää sitä
34 hágó (129)
kulkea
35 állandóan (137)
jatkuvasti
36 illatos (151)
tuoksuva
37 tekctória (156)
tekstuuri
38 három öszvért (157)
kolme muulia
39 sebtiben (164)
40 hágó (169)
kulkea
41 zsivajára (181)
jiva
42 meghunyászkodó (182)
musertava
43 ostromolt (189)
piiritetty
44 Álöltözetben (190)
Valepuvussa
45 áruló (196)
petturi
46 Mazsolát (199)
Rusinat
47 csevegése (204)
keskustella
48 zavartalanul (207)
rauhassa
49 cseretárgy (208)
vaihtokohde
50 sűrűn (215)
tiheään
51 elvonult (221)
vetäytyi
52 kődobálással (230)
kiviä heittelemällä
53 haldokló (233)
kuolee
54 vesződtünk (236)
kamppailimme
55 tárgyalások (236)
neuvottelut
56 Tömérdek (240)
Paljon
57 hágó (284)
kulkea, kulkureitti
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 Háromszáz forrás vidékét (3)
Kolmesataa kevään maaseutua
2 Sűrű sáson (19)
Tiheillä sarailla
3 készletünk az árpából (22)
our stock is of barley
4 alattomos egérfogóban (24)
in a sneaky mousetrap
5 védelme alatt (34)
under its protection
6 összeköttetése egy forrással (42)
connecting to a source
7 férget ég üvöltött (53)
mato huusi taivas
8 a léc inog (55)
säle huojuu
9 által kitágult és tömérdek dudorrá repedt (57)
laajentunut ja haljennut kuoppaksi
10 tömérdek kacsát (64)
Punnitsen ankkoja
11 talaj fárasztó (67)
maaperä väsyttää
12 kigúnyolta és kiszidta (85)
she mocked and scolded.
13 cselszövényt eszelt ki (98)
hän söi juonen
14 csekélyeknek és szelídeknek (102)
pienille ja lempeille
15 zsákmányhoz nyargalt (105)
kääritty saalista,
16 alattomos iszap (132)
salakavala mutaa
17 szanaszét hevertek (153)
ne makaavat erillään
18 némán cseréltünk helyet (162)
vaihdoimme hiljaa paikkoja
19 téglateát szállítanak (163)
tiilet kuljetetaan
20 w,pélingv, amely szó európait jelent (164)
21 kaland örvényébe s Ítélethozatal előtt álltunk (174)
Seisoimme seikkailun pyörteessä ja tuomion edessä
22 lángoló pallosával (200)
palavalla pallolla
23 bitang betolakodók (210)
tunkeilijat,
24 kíváncsisága nőttön nő (217)
hänen uteliaisuutensa kasvaa
25 útnak hirtelen vége szakadna (286)
26 Háromszáz forrás vidékét (3)
Kolmesataa kevään maaseutua
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120220122+19p=20p7%****
220220124+29p=49p16%********
320220125+40p=89p30%***************
420220127+29p=118p40%********************
520220129+33p=151p51%**************************
620220201+63p=214p72%************************************
720220203+31p=245p82%*****************************************
820220204+37p=282p95%************************************************
Pagetop

Hedin-Azsia2-ajk.txt

Asko Korpela 20220224 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting