Hédin Sven: Ázsia Szívében

Hedin-Azsia1-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20220111-20111232 236 4* (20220224-0241)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Review will appear here, when reading is completed.

*eng A heavy journey in a roadless desert

Sven Hedin is one of the greatest explorers of all time. His specialty is Asia so the title of this book, Azsia Szívemben (Asia in my heart) is no exaggeration. This is a step-by-step description of his third trip (1899-1902) to the deserts of the large continent. This time the exact date of the first step on Asian territory was taken on 18990731 early in the morning in Mádiba and the last date of the trip described in this first part of two books is mentioned as 19000827 at the arrival to Tibet, thus a year and a month of wandering.

The story is really about day-by-day experiences and observations of close surroundings at an eye-sight distance. Everything necessary for living is all time carried along on the backstop of the caravan consisting of half a dozen of constant and the various number of short-time participants and the same number of camels and a couple of horses plus two dogs. As the trip covers a whole year it means that all possible continental weather conditions are experienced, from the hottest sunshine to the harshest winter storms well as much below the zero as above it in summer. Only very few stops among civilized surroundings means that most of the food, clothing, shelter, and fuel must be carried along. And a load of tools and the equipment of measuring and observation of a serious explorer. That is what also happened. Everything was meticulously planned, with no space for unnecessary ballast. Travel by lakes and rivers required special pieces of equipment, boats, etc. Hunting and fishing for daily nourishment not forgetting. One participant died and was buried on way. Thousands of photographs and pages of observation data were the result of this expedition.

For me, this was an exploration of something new, too. The text was a pdf version of a 150-year-old book with all marks of age, yellowish paper, and text not always sharp, but completely readable. The extra challenge is the rich use of old unknown vocabulary and local expressions. Anyway, four stars, although the limited variety of the subject matter of daily life in the extreme conditions.

*hun Nehéz utazás egy úttalan sivatagban

Sven Hedin minden idők egyik legnagyobb felfedezője. Szakterülete Ázsia, így ennek a könyvnek a címe, Azsia Szívemben nem túlzás. Ez egy lépésről lépésre leírása harmadik utazásának (1899-1902) a nagy kontinens sivatagaiba. Ezúttal az ázsiai területen tett első lépés pontos dátuma 18990731 kora reggel Mádibán, a két könyv első részében leírt utazás utolsó dátuma pedig 19000827 Tibetbe érkezéskor, tehát egy év. és egy hónap vándorlás.

A történet valójában a napról-napra megtapasztalt élményekről és a közeli környezet megfigyeléséről szól, szemtávolságból. A fél tucat állandó és különböző számú rövid távú résztvevőből, valamint ugyanennyi tevéből és pár lóból, valamint két kutyából álló karaván hátulján mindenkor minden, ami a megélhetéshez szükséges. Az egész évre kiterjedő utazás azt jelenti, hogy a legmelegebb napsütéstől a legkeményebb téli viharokig minden lehetséges kontinentális időjárási körülmény megtapasztalható, nyáron a nulla alatt és felette is. Csak nagyon kevés megálló a civilizált környezetben, azt jelenti, hogy a legtöbb élelmiszert, ruhát, menedéket és üzemanyagot magával kell vinni. És egy rakás szerszám és felszerelés egy komoly felfedező mérésére, megfigyelésére. Ez is megtörtént. Mindent aprólékosan megterveztek, nem volt hely a felesleges ballasztnak. A tavakon, folyókon való utazáshoz speciális felszerelések, csónakok stb. kellettek. A vadászat és a horgászat mindennapi táplálékként szolgált. Az egyik résztvevő meghalt, és útközben eltemették. Több ezer fénykép és oldalnyi megfigyelési adat volt ennek az expedíciónak az eredménye.

Számomra ez is valami új felfedezése volt. A szöveg egy 150 éves könyv pdf-változata volt, minden korjellel, sárgás papírral, és a szöveg nem mindig éles, de teljesen olvasható. Az extra kihívás a régi, ismeretlen szókincs és a helyi kifejezések gazdag használata. Mindenesetre négy csillag, bár a mindennapi élet témájának korlátozott változatossága extrém körülmények között.

*rus Тяжелое путешествие по бездорожной пустыне

Свен Хедин — один из величайших исследователей всех времен. Его специализация — Азия, поэтому название этой книги — Azsia Szívemben («Азия в моем сердце») — не преувеличение. Это пошаговое описание его третьего путешествия (1899-1902 гг.) в пустыни большого континента. На этот раз точная дата первого шага по азиатской территории была сделана ранним утром в Мадибе 1899073, а последняя дата путешествия, описанного в этой первой части двух книг, указана как 19000827 по прибытии в Тибет, таким образом, год и месяц скитаний.

История действительно о повседневных переживаниях и наблюдениях за близким окружением с расстояния зрительного восприятия. Все необходимое для жизни все время везут на заднем дворе каравана, состоящего из полудюжины постоянных и разного количества краткосрочных участников и столько же верблюдов и пары лошадей плюс две собаки. Поскольку поездка охватывает целый год, это означает, что вы испытаете все возможные континентальные погодные условия, от самого жаркого солнца до самых суровых зимних штормов, причем как ниже нуля, так и выше нуля летом. Всего лишь несколько остановок в цивилизованном окружении означают, что большую часть еды, одежды, крова и топлива приходится брать с собой. И куча инструментов и оборудования для измерения и наблюдения серьезного исследователя. Так тоже случилось. Все было тщательно спланировано, без места для ненужного балласта. Путешествие по озерам и рекам требовало специального снаряжения, лодок и т. д. Не забывая об охоте и рыбной ловле для ежедневного пропитания. Один участник умер и был похоронен в пути. Результатом этой экспедиции стали тысячи фотографий и страниц данных наблюдений.

Для меня это тоже было открытием чего-то нового. Текст представлял собой pdf-версию книги 150-летней давности со всеми признаками возраста, желтоватой бумаги и не всегда четким, но вполне читаемым текстом. Дополнительным вызовом является богатое использование старой неизвестной лексики и местных выражений. Так или иначе, четыре звезды, несмотря на ограниченное разнообразие сюжетов повседневной жизни в экстремальных условиях.

*fin Raskas matka tiettömässä autiomaassa

Sven Hedin on yksi kaikkien aikojen suurimmista tutkimusmatkailijoista. Hänen erikoisalansa on Aasia, joten tämän kirjan nimi Azsia Szívemben (Aasia sydämessäni) ei ole liioittelua. Tämä on askel askeleelta kuvaus hänen kolmannesta matkastaan ​​(1899-1902) suuren mantereen aavikoihin. Tällä kertaa ensimmäisen askeleen tarkka päivämäärä Aasian alueella on 18990731 varhain aamulla Mádibassa ja tässä kahden kirjan ensimmäisessä osassa kuvatun matkan viimeinen päivämääräksi mainitaan 19000827 Tiibetiin saapuminen, eli vuosi ja kuukausi vaeltelua.

Tarina kertoo todella päivittäisistä kokemuksista ja lähiympäristön havainnoista katseen etäisyydellä. Kaikki elämiseen tarvittava kuljetetaan koko ajan mukana puolen tusinasta vakio- ja eri määrästä lyhytaikaisia ​​osallistujia ja samasta määrästä kameleja ja parista hevosia sekä kahdesta koirasta koostuvan jokin elämästä. Koska matka kattaa koko vuoden, se tarkoittaa, että koetaan kaikki mahdolliset mannerilmaston sääolosuhteet kuumimmasta auringonpaisteesta kovimpiin talvimyrskyihin sekä talvella lämpötila yhtä paljon nollan alapuolelle kuin kesällä sen yläpuolelle. Vain harvat pysähdykset asutussa ympäristössä tarkoittaa, että suurin osa ruoasta, vaatteista, suojasta ja polttoaineesta on otettava mukaan. Ja kuorma työkaluja ja välineitä vakavan tutkijan mittaamiseen ja tarkkailuun. Näin myös tapahtui. Kaikki oli huolellisesti suunniteltu, eikä siinä ollut tilaa tarpeettomalle painolastille. Matkustaminen järvillä ja joilla vaati erikoisvarusteita, veneitä jne. Metsästys ja kalastus päivittäisenä ravintona unohtamatta. Yksi osallistuja kuoli ja haudattiin matkalla. Tämän tutkimusmatkan tuloksena syntyi tuhansia valokuvia ja sivuja havaintotietoja.

Minullekin tämä oli uuden tutkimista. Teksti oli pdf-versio 150 vuotta vanhasta kirjasta, jossa oli kaikki iän merkit, kellertävä paperi ja teksti ei aina terävä, mutta täysin luettava. Ylimääräinen haaste on vanhan tuntemattoman sanaston ja paikallisten ilmaisujen rikas käyttö. Joka tapauksessa, neljä tähteä, vaikka aiheena on rajallinen valikoima jokapäiväisen elämän aiheita äärimmäisissä olosuhteissa.
*swe En tung resa i en väglös öken

Sven Hedin är en av de största upptäcktsresande genom tiderna. Hans specialitet är Asien så titeln på denna bok, Azsia Szívemben (Asien i mitt hjärta) är ingen överdrift. Det här är en steg-för-steg-beskrivning av hans tredje resa (1899-1902) till den stora kontinentens öknar. Den här gången togs det exakta datumet för det första steget på asiatiskt territorium 18990731 tidigt på morgonen i Mádiba och det sista datumet för resan som beskrivs i denna första del av två böcker nämns som 19000827 vid ankomsten till Tibet, alltså ett år och en månads vandring.

Berättelsen handlar egentligen om dag-för-dag-upplevelser och iakttagelser av nära omgivningar på synhållsavstånd. Allt som behövs för att leva bärs hela tiden med på bakstoppet av karavanen bestående av ett halvdussin konstanta och olika antal korttidsdeltagare och samma antal kameler och ett par hästar plus två hundar. Eftersom resan sträcker sig över ett helt år innebär det att alla möjliga kontinentala väderförhållanden upplevs, från det varmaste solskenet till de hårdaste vinterstormarna såväl som mycket under nollpunkten som över det på sommaren. Endast mycket få stopp bland civiliserade omgivningar gör att det mesta av mat, kläder, tak över huvudet och bränsle måste bäras med. Och en mängd verktyg och utrustning för mätning och observation av en seriös upptäcktsresande. Det är vad som också hände. Allt var noggrant planerat, utan plats för onödig barlast. Att resa längs sjöar och floder krävde speciell utrustning, båtar etc. Jakt och fiske för daglig näring inte att förglömma. En deltagare dog och begravdes på vägen. Tusentals fotografier och sidor med observationsdata var resultatet av denna expedition.

För mig var detta också en utforskning av något nytt. Texten var en pdf-version av en 150 år gammal bok med alla märken av ålder, gulaktigt papper och text som inte alltid är skarp, men helt läsbar. Den extra utmaningen är den rika användningen av gamla okända ordförråd och lokala uttryck. Hur som helst, fyra stjärnor, även om den begränsade variationen av ämnet i det dagliga livet under extrema förhållanden.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Hedin-Azsia1-ajk*$0???
2. 1,236,236,tra,hun,20220111,20111232,4,Hédin Sven: Ázsia Szívében???
3. gut Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Hedin-Azsia1-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 1 Stockholmtól a sivatagig
220002 2 Kétezer kilométer a Tárim folyón
270003 3 Negyven kilométernyi gyaloglás
350004 4 Szent sírok
420005 5 Szédítő sebeséggel a Tárimon lefelé
570006 6 A Jumalak-Darja útja a homoksivatagon át
690007 7 Befagyva
860008 8 A Tákla-makán sivatagban
1080009 9 A burját kozákok megérkezése
1260010 10 A vad teve hazájában
1360011 11 A regi Lop-nor tó.
1490012 12 Huszonöt nap a csónakban
1600013 13 Dereglyénk utolsó útja
1760014 14 Belső-Ázsia
1860015 15 Tibet felé
2020016 16 Ötezer méternyire a tenger felett
2090017 17 Viharos tavakon és égbenyúló csúcsokon át
2240018 18 Csalóka tűz
2340019 Betűrendes név- és tárgymutató
2370020 Gyakrabban előforduló Ázsiai kifejezézek magyarázata
2360021 end
2360022 ### 20220113 4*
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (1)
podgyászom súlya 1130 kilogramm volt ; 23 ládába volt csomagolva, melyeknek legtöbbje akként volt készítve, hogy egy ló kettőt kényelmesen szállíthatott.
2 (97)
Tevéink mindegyike 30 liter vizet kapott, amit megittak, mintha theás csésze lett volna
3 (102)
Az éjszaka —30' l fokkal s a reggel —27 fokkal elég
4 (107)
Kirándulásom eredményei nem voltak oly gazdagok minőkre számítottam s alig érték meg a tizenhárom nap fáradalmait; néhány fontos földrajzi észlelést mégis végezhettem, kivált a homoköv kiterjedése s a tenyészet határai tekintetében, melyek eddigi ismereteinket újabb adatokkal gyarapították.
5 (120)
Karavánom most kilenc emberből, tizenhárom
6 (120)
öt lóból és két kutyából állott
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 ligetben (4)
lehdossa
2 dsigit (5)
jig
3 diadalkocsijában (23)
i sin triumfbil
4 gunyhókat (27)
teaserit
5 iszapban (29)
in the mud
6 leereszkedhetünk-e (33)
can we descend
7 négyedfél órai (38)
four and a half hours
8 tulajdonjogomat (47)
my ownership
9 elköltsem (47)
I spend it
10 borongós (69)
gloomy
11 akszakál (79)
to sharpen
12 korcsolyát (80)
skates
13 loplikok (82)
14 gunyhómnak (82)
15 császárleves (87)
emperor soup
16 búzalisztet (88)
wheat flour
17 nyargalnia (94)
18 bájir (94)
charm
19 sószegély (94)
salt border
20 buja (95)
lush=rehevä,
21 fatuskót (97)
puupalikka
22 folyómeder (108)
joenuoma
23 felírás (111)
kirjoitus
24 éjszaknyugatra (112)
länteen
25 tettlegességek (113)
toimintaa
26 térség (120)
alueella
27 Találtunk még egy nyolc méter magas torát (121)
Löysimme toisen kahdeksan metriä korkean kurkun
28 küzdeni (123)
taistella
29 hímből (129)
from males
30 sólerakodások (132)
salt deposits
31 szeszélyes (141)
capricious
32 kámishajtásokat (145)
hemp shoots hampun versoja
33 csekélyek (148)
pieni
34 szállította (151)
toimitettu
35 sás (155)
kotka
36 réczék (166)
ankkoja
37 fergeteg (168)
Nagy vihar, zivatar, amely hirtelen széllel támad, gyorsan tovarohan és nagyon heves.
38 kizárólag (183)
vain
39 gömbölyűek (194)
pallomainen
40 sekély (210)
matala
41 ladik (211)
42 kötél (211)
köysi
43 niálha (212)
44 havas (212)
45 lakmározott (214)
juhlittiin
46 nyögött (217)
voihki
47 medve (219)
karhu
48 fürge (220)
ketterä
49 gunyhóikat (223)
heidän tonttunsa
50 obo (226)
obo
51 kulánhús (226)
kulaanin liha
52 aranykereső (228)
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 svéd királytól nyert aranyéremmel (3)
Ruotsin kuninkaan kultamitalilla
2 Áhítatos tisztelettel hódolnak (23)
He palvovat kunnioittavasti
3 hogy csillagászati felvételt eszközölje (44)
to carry out a fishing survey
4 siklott tovább (45)
slipped on
5 végtelen térségek (46)
endless areas
6 öntöző csatornákat (48)
7 résen kellett lennünk, hogy a lökéseket felfogjuk. (50)
we had to be on the lookout to catch the shocks.
8 ők már rég alusszák az igazak álmát (56)
they have long been the sleep of the righteous
9 minden áron kalauzra kellett tehát szert tennem. (58)
so I had to get a guide at all costs.
10 mint a másodperces inga lengései (61)
like the oscillations of a second pendulum
11 törvényszerűséggel lüktet (62)
pulsates with legality
12 kevés híjjá volt (65)
she lacked little
13 Fejszékkel és jégtörő rudakkal kiszabadítottuk csónakjainkat a jégbilincsekből (69)
We lifted our boats out of the ice clamps with axes and icebreakers,
14 hőmérő zéruson állott (70)
thermometer was at zero
15 mini akkor s viselete igen csinos volt (72)
mini then s wearing yes
16 Ugyanazok, kik az imént vádolták Niászl (78)
They are the same people who have just been accused of Nisla
17 kóbor színészcsapatunkban oly színész volt (78)
she was such an actor in our stray actor team
18 sok sás és-a szőnyeg falak közé kályhát állítani nem mertem (86)
lots of sedge and carpet between the walls I didn't dare set up a stove
19 este rőzsével és jéggel léptek meg; nem kellett tehát e két fontos cikkből való készletünket fogyasztanunk. (89)
in the evening they stepped with rose and ice; so we didn’t have to consume our stock of these two important articles.
20 tizenkettedik bájiron túl (93)
beyond the Twelfth Potion
21 utolsó hasáb fát is elégettük (94)
we also burned the last log of wood
22 legalkalmasabb dűnagerincet követjük (95)
seuraamme sopivinta dyyniharjua
23 tüzelő készletünket örvendetesen gyarapították (97)
polttoainevarastomme on otettu vastaan
24 Embereim kedvetlenül kapaszkodtak fel a magas nyeregre (99)
Ihmiseni tarttuivat korkeaan satulaan vastahakoisesti
25 kik a folyóig elkísértek. (108)
joka seurasi häntä joelle.
26 enyhén hullámos síkon vagyunk (124)
olemme hieman aaltoilevassa tasossa
27 hívogató és kedélyes (161)
kutsuva ja iloinen
28 hogy a dereglyét a karnison keresztül (167)
29 körmöd (180)
kyntesi
30 tíz rőf fehér vásznat küldök (184)
Lähetän kymmenen suurta valkoista kangasta
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120220106+40p=41p17%********
220220107+27p=68p29%**************
320220108+40p=108p46%***********************
420220109+17p=125p53%**************************
520220110+41p=166p70%***********************************
620220111+9p=175p74%*************************************
720220111+26p=201p85%******************************************
820220112+7p=208p88%********************************************
Pagetop

Hedin-Azsia1-ajk.txt

Asko Korpela 20220224 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting