Ute Frevert ja Heinz-Gerhard Haupt: 19. SAJANDI INIMENE

FrevertHaupt-19SInimene-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20201112-20201232 337 5* (20210504-0330)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
One of the most important history books
Одна из самых важных книг по истории
Üks olulisemaid ajalooraamatuid
Yksi tärkeimmistä historiakirjoista

One of the most important history books

Ingenious idea of a history book: an impressive collectiom of expert writers and a giant amount of knowledge behind them. But shamefully completely spoiled by using a miserable reader. - Or I cannot use it properly.

Whatever, I am boiling of anger! How can you use a reader program, the name of which does not deserve to be mentioned, which does not allow to be done reader notes via clipboard? Completely inimaginable: hampering but not forwarding reading and learning. Should I buy the paper version, scan it and then read making proper notes? Not unknown experience.

Apollo: how about using PDF? My main purpose is not just history, if one of main topics, however, but learning languages. Using dictionary and making notes of idioms. No avail in this case. Even if brilliantly fluent translations into Estonian. Only the chapter of medicine did not arise water into mouth. No further Estonian, no further Apollo, if no proper reader program!

However, no question of less than full five stars. (original)

Одна из самых важных книг по истории

Гениальная идея книги по истории: впечатляющее собрание опытных писателей и огромное количество знаний, стоящих за ними. Но постыдно полностью испортил совершенно убогую читалку. - Или я не умею его правильно использовать.

Как бы то ни было, я киплю от гнева! Как можно использовать программу-читатель, название которой не заслуживает упоминания, которая не позволяет делать заметки читателя через буфер обмена? Совершенно невообразимо: мешает и не продвигает чтение и обучение. Стоит ли покупать бумажную версию, сканировать ее, а затем читать, делая примечания? Небезызвестный опыт.

Аполлон: как насчет использования PDF? Моя главная цель - это не просто история, хотя и одна из основных тем, а изучение языков. Использование словаря и заметки идиом. В этом случае невозможно. Даже если блестяще переводит на эстонский язык. Только глава медицины не поднимала воду в рот. Никакого дальнейшего эстонского, никакого Аполлона, если нет правильной программы для чтения!

Однако не может быть и речи о менее чем полных пяти звездах. (improved G translation)

Üks olulisemaid ajalooraamatuid

Geniaalne idee ajalooraamatust: muljetavaldav kogum ekspertkirjanikke ja nende taga tohutu hulk teadmisi. Kuid häbiväärselt täiesti ära rikkunud, kasutades täiesti armetut lugejat. - Või ei oska ma seda korralikult kasutada.

Mis iganes, ma keen vihast! Kuidas saate kasutada lugejaprogrammi, mille nimi ei vääri mainimist, mis ei võimalda teha lugeja märkmeid lõikelauale? Täiesti kujuteldamatu: lugemise ja õppimise takistamine aga mitte edasitoimetamine. Kas peaksin ostma paberversiooni, skannima ja lugema siis korralike märkmete tegemistega? Pole tundmatu kogemus.

Apollo: kuidas oleks kasutada PDF-i? Minu peamine eesmärk pole mitte ainult ajalugu, kui see on üks põhiteemasid, vaid keelte õppimine. Sõnaraamatu kasutamine ja idioomide märkmete tegemine. Sellisel juhul pole võimalik. Isegi kui hiilgavalt ladusad tõlked eesti keelde. Ainult meditsiini peatükis ei tekkinud vett suhu. Pole enam eesti keelt, pole enam Apollot, kui pole korralikku lugejaprogrammi!

Siiski pole küsimus vähem kui viiest tärnist. (improved G translation)

Yksi tärkeimmistä historiakirjoista

Nerokas idea historiakirjasta: vaikuttava kokoelma asiantuntijakirjailijoita ja valtava määrä tietoa heidän takanaan. Mutta häpeällisesti täysin pilattu käyttäen täysin kurjaa lukijaa. - Tai en osaa käyttää sitä oikein.

Mikä tahansa, kiehun vihasta! Kuinka voidaan käyttää lukijaohjelmaa - jonka nimi ei ansaitse mainintaa - joka ei salli lukijahuomautuksia leikepöydän kautta? Täysin käsittämättöntä: haittaa eikä edistä lukemista ja oppimista. Pitäisikö minun ostaa paperiversio, skannata se ja lukea sitten tekemällä muistiinpanoja? Ei tuntematon kokemus.

Apollo: Miten olisi PDF? Päätavoitteeni ei ole vain historia, joskin yksi pääaiheista, vaan kielten oppiminen. Sanakirjan käyttö ja idiomien muistiin merkitseminen. Ei mahdollista tässä tapauksessa. Vaikka loistavat ja sujuvat käännökset viroksi. Ainoastaan ​​lääketieteen luku ei nostattanut vettä kielelle. Ei enää viroa, ei enää Apolloa, ellei kunnollista lukuohjelmaa!

Ei kuitenkaan kysymystäkään alle täydestä viidestä tähdestä. (improved G translation)
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Äärmeselt hästi kirjutatud raamat, aga täielikult ära visatud e-raamatu moes. Kas on eesmärk lugemist aida või lugemise ja õppimise keeruliseks ja takistavaks muutmine? Tundub, et Epub on täiesti väärtusetu Readeri programm - või ma olen selle täiesti asjatundmatu kasutaja. Märkmete tegemine on esmatähtis millegi uurimisel õppimisel. Kuidas kavatsetakse seda teha ePub Readeriga?

Epub seems to be completely worthless reader program - or I its completely ignorant user. Taking notes is of primary importance in learning by teading something. How is it intended to be done with ePub reader?

Tundub, et Epub on täiesti väärtusetu Readeri programm - või ma olen selle täiesti asjatundmatu kasutaja. Märkmete tegemine on esmatähtis millegi uurimisel õppimisel. Kuidas kavatsetakse seda teha ePub Readeriga?
0945 20210220

A quqrter of an hour needed to find the spot where I stopped reading previously. Had forgotten to put bookmark
1126 20210221

Several authors

Means: dfferent skills in writing. Chapter of Medicine extremely dull. Speedreading.

Mistä vironkieliset sähkökirjat?

Amazon ei myy, Apollossa umpipöhkö lukuohjelma ePub, ei salli muistiinpanojen tekemistä leikepöydän kautta - vai enkö vain osaa käyttää? Luen oppiakseni ja tuntuu aivan käsittämättömältä, ettei voi tehdä muistiinpanoja, ei pysty tallentamaan sisällysluetteloa. On kiertotie: screenshots, mutta on kömpelö tapa. Apua pyydän tähän ongelmaan. Paraikaa luen aivan mainiota Ute Frevert ja Heinz-Gerhard Haupt: 19. SAJANDI INIMENE (Der Mensch des 19. Jahrhunderts).
https://www.askokorpela.fi/AjkMye/ajk/MyeBooksAll.htm Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. FrevertHaupt-19SInimene-ajk*,$12#eeenrufi???
2. 1,337,337,his,est,20201112,20201232,5,Ute Frevert ja Heinz-Gerhard Haupt: 19. SAJANDI INIMENE???
3. apo Link to source of purchased ebook...???
4. est Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
FrevertHaupt-19SInimene-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

501 Sissejuhatus 19. SAJANDI INIMENE
150101 TÖÖLINE
17010101 Kes oli tööline aruannete koostajate arvates?
22010102 Tööliskonna mitmekesisus
23010103 Töö ja ametioskused
24010104 Tööelu
27010105 Rändav tööline
27010106 Väärtushinnangud, töölisühingud ja võitlused
2701010601Väärikus ennekõike
29010107 Vaid ühinedes oleme tugevad!
32010108 Vastuoluline lõimumine rahvuslike ühiskondadeg
350102 ETTEVÕTJA JA ÄRIJUHT Youssef Cassis
77010201 ARST Olivier Faure *
1080103 USKLIK Michela De Giorgio ***/3
115010301 Palve
130010302 Uskliku lugemisvara
137010303 TEENIJATÜDRUK Gunilla-Friederike Budde ***
1630104 ÕPETAJANNA Claudia Huerkamp */3
163010401 Õpetajanna – haritlase elukutse kodanlaste tütardele
165010402 Õpetajanna kui naiste õiguste eest võitlejad
183010403 KODANIK Gerard Noiriel
2040105 MIGRANT Frank Caestecker
2040106 Väljaränne ookeani taha
207010601 Kontinentaalne migratsioo
213010602 Sisserändest, väljarändest ja tagasirändest
214010603 Linn kui magnet? Tagasiränne ja liikuvus
218010604 Rändeteekondade pikenemine 20. sajandi eelõhtul
217010605 Tööjõu pendelränne – samm mobiilsesse 20. sajandiss
222010606 Poliitika tähtsusetus
222010607 Riik ja selle eesmärgid
229010608 Võõrtöölise kujunemine 19. sajandi lõpul
2300107 SUURLINNA ELANIK Friedrich Lenger
231010701 Linnastumine ja urbaniseerumine
252010702 Vaimustus ja kriitika (Innostus ja kritiikki)
2570108 KUNSTNIK Ute Frevert
270010801 Kunstiseltsid ja kunstiturg
274010802 Naine kui kunstnik?
278010803 Muusikud ja heliloojad
281010804 Rahvuslik kunst?
2860109 AADLIK Giovanni Montroni
3010110 TALUNIK Heinz Gerhard Haupt, Jean-Luc Mayaud
337011001 Loppu 5*
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (27)
No queremos ni restauranes obreros, ni tiendas, ni asilos, ni hospicios, ni hospitales, ni leyes protectoras; queremos la igualdad de deberes y derechos; la dignificación de nuestra personalidad; la verdadera justicia. Lo demás es podredumbre.
2 (43)
metallriistu (kirjutussuled, saed, höövlid, heinahangud, kohviveskid, korsetiluud=metallityökalut (kynät, sahat, höylät, heinäsuovet, kahvimyllyt, korsettiluut
3 (126)
Pühima Südame skapulaar – koosneb kahest väikesest valgest linasest riidetükist, mis on omavahel paeltega ühendatud: ühel on pilt Jeesuse Pühimast Südamest, teisel neitsi Maarjast. Seda kantakse Jeesuse südamele pühendumise märgina riiete all, nii et pildid ripuvad rinnal ja seljal.
4 (225)
Sotsiaalpoliitika muutumine – kaasamine ja välistamine
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 kurnatust. (27)
uupumus
2 Mandri-Euroopa (37)
Mandri-Euroopa – VikipeediaKäännä tämä sivu
3 vilistlasi (73)
alumni
4 prebend – vaimulikule makstav elatusraha; jõukamad inimesed eraldasid tihti testamendis summasid prebendi loomiseks, et selle saaja lahkunu eest hingemissasid loeks. (130)
5 hooaja töö (210)
kausityö
6 tellise töötaja (211)
tiilen työntekijä
7 puudustkannatajad (227)
8 hulgused (228)
määrät
9 Mandri-Europa (242)
Manner-Eurooppa
10 rantjee (288)
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 Kodakondsuse kindlakstegemine (228)
Kansalaisuuden todentaminen

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120201112+13p=14p4%**
220201126+18p=32p9%****
320210109+13p=45p13%******
420210219+18p=63p19%**********
520210220+22p=85p25%************
620210221+30p=115p34%*****************
720210222+21p=136p40%********************
820210224+28p=164p49%************************
920210225+40p=204p61%******************************
1020210227+14p=218p65%********************************
1120210228+48p=266p79%****************************************
1220210301+45p=311p92%**********************************************
1320210302+26p=337p100%**************************************************
Pagetop

Kuvat Pictures фотографии (Code: k)

Top -5 o 1 o +5 Bottom

035-2
Top -5 o 2 o +5 Bottom

037-3
Top -5 o 3 o +5 Bottom

040-3
Top -5 o 4 o +5 Bottom

043-h
Top -5 o 5 o +5 Bottom

045-3
Top -5 o 6 o +5 Bottom

045-h
Top -5 o 7 o +5 Bottom

052-3
Top -5 o 8 o +5 Bottom

054-3h
Top -5 o 9 o +5 Bottom

060-2
Top -5 o 10 o +5 Bottom

060-23
Top -5 o 11 o +5 Bottom

060-231
Top -5 o 12 o +5 Bottom

062-23
Top -5 o 13 o +5 Bottom

064-23
Top -5 o 14 o +5 Bottom

065-23
Top -5 o 15 o +5 Bottom

067-23
Top -5 o 16 o +5 Bottom

069-23
Top -5 o 17 o +5 Bottom

069-2311
Top -5 o 18 o +5 Bottom

071-2311
Top -5 o 19 o +5 Bottom

073-23
Top -5 o 20 o +5 Bottom

076-23h
Top -5 o 21 o +5 Bottom

076-t
Top -5 o 22 o +5 Bottom

077-2
Top -5 o 23 o +5 Bottom

108-2
Top -5 o 24 o +5 Bottom

109-3
Top -5 o 25 o +5 Bottom

115-3 Palve
Top -5 o 26 o +5 Bottom

120-3 Uskliku keha
Top -5 o 27 o +5 Bottom

123-h
Top -5 o 28 o +5 Bottom

124-3 Vaga realism
Top -5 o 29 o +5 Bottom

127-h
Top -5 o 30 o +5 Bottom

130-3 Uskliku lugemisvara
Top -5 o 31 o +5 Bottom

137-3 Teenijatüdruk
Top -5 o 32 o +5 Bottom

170-3
Top -5 o 33 o +5 Bottom

183-3
Top -5 o 34 o +5 Bottom

187-3
Top -5 o 35 o +5 Bottom

213-3
Top -5 o 36 o +5 Bottom

223-h
Top -5 o 37 o +5 Bottom

240-3
Top -5 o 38 o +5 Bottom

242-3
Top -5 o 39 o +5 Bottom

244-3
Top -5 o 40 o +5 Bottom

248-3
Top -5 o 41 o +5 Bottom

252-3
Top -5 o 42 o +5 Bottom

258-3
Top -5 o 43 o +5 Bottom

260-3
Top -5 o 44 o +5 Bottom

263-3
Top -5 o 45 o +5 Bottom

266-3
Pagetop

FrevertHaupt-19SInimene-ajk.txt

Asko Korpela 20210504 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting