Ken Follett: The Modigliani scandal

Follett-Modigliani-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20200327-20200404 224 1* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
A forgery of a forgery of a forgery? o Amazon
Подделка подделки подделки?
Väärentäminen väärennöksen väärennös?

A forgery of a forgery of a forgery?

What on Earth happened in this book? Maybe a forgery of a forgery of a forgery? i don't know. I completely lost the line after a couple of the first pages. Tens of completely insignificant dialogs until page 100. Could have been written by anybody. Then a recognizable Follett popped up. But still I was deeply disappointed. Could not follow the line. My fault: not even a rudimentary acquaIntance with art world. Felt as if the exact purpose of Follett had been to show just that, my, the general reader's lack of cultural education. I was ready to damn the book to hole of earth. Then there was the rounding up of the intrigue, the vernissage. Follett recognizable, but the subject matter still not, if not a scandal of a forgery of a forgery with Follett sneering at the background?
I pull a leg to Follett: one star.

Подделка подделки подделки?

Что на земле произошло в этой книге? Может быть подделка подделка подделка? я не знаю. Я полностью потерял линию после нескольких первых страниц. Десятки совершенно незначительных диалогов до страницы 100. Может быть написан кем угодно. Затем появился узнаваемый Фоллетт. Но все же я был глубоко разочарован. Не могу следовать по линии. Моя вина: даже не элементарное знакомство с миром искусства. Я чувствовал, что точная цель Фоллетта состояла в том, чтобы показать только это, мой, общий читатель, отсутствие культурного образования. Я был готов проклясть книгу до дыры в земле. Затем произошло скопление интриг, вернисаж. Фоллетт узнаваем, но предмет все еще нет, если не скандал с подделкой подделки с насмешкой Фоллетта на заднем плане?
Я тяну ногу к Фоллетту: одна звезда.

Väärentäminen väärennöksen väärennös?

Mitä ihmettä tapahtui tässä kirjassa? Ehkä väärentämisen väärentäminen? Minä en tiedä. Kadotin juonen kokonaan muutaman ensimmäisen sivun jälkeen. Kymmeniä täysin merkityksettömiä dialogeja, kunnes sivu 100. Kuka hyvänsä olisi voinut kirjoittaa ne. Sitten i!mestyi näkyviin taas tunnistettava Follett. Mutta silti olin syvästi pettynyt. En pystynyt seuratamaan juonta. Minun vikani: ei edes alkeellista tuntemusta taidemaailmasta. Tuntui siltä, ​​että Follettin tarkka tarkoitus olisi ollut osoittaa juuri minun, lukijan kulttuurikoulutuksen puute. Olin valmis noitumaan kirjan maan rakoon. Sitten tapahtui juonen pyöristäminen, vernissage. Follett tunnistettavissa, mutta aihe ei silti ole, ellei skandaali väärennösten väärentämisestä Follettin irvistellessä taustalla? Keisarin uudet vaatteet.
Kamppi Follettille: yksi tähti.
$$$

Back in Follett, no need for speedreading, enjoying every word and turn of line! In Ama noticed that he has published some 30 books. Wish to read them all even if it means paying five times the average price. F is worth it! And a Nobel, too.
20200328-Kindle

Congratulations for a perfect bottomline! Page and all. I just cannot understand why 48 is 25% of 224. My calculator gives 21%!
Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Follett-Modigliani-ajk,$9.89#enrufi???
2. 1,224,224,fic,eng,20200327,20200404,1,Ken Follett: The Modigliani scandal???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Follett-Modigliani-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

101 PART ONE PRIMING THE CANVAS
30101 CHAPTER I
130102 CHAPTER II
260103 CHAPTER III
380104 CHAPTER IV
490105 CHAPTER V
6502 PART TWO THE LANDSCAPE
12503 PART THREE FIGURES IN THE FOREGROUND
1390301 II
1690302 V
1690303 PART FOUR THE VARNISH
2060304 IV
2060305 ###enrufi
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 tarpaulin. (30)
pressu.
2 garret (30)
ullakko
3 perfunctorily (42)
pintapuolinen
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 bell-bottom jeans (128)
2 looked around in wonder. (169)
3 faded denim jacket (182)
4 killed the engine (204)
switched the engine off
5 wad of notes (205)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120200327+18p=19p8%****
220200328+29p=48p21%**********
320200401+86p=134p60%******************************
420200402+35p=169p75%**************************************
520200404+37p=206p92%**********************************************
Pagetop

Follett-Modigliani-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting