CaptivHistory: History of Hungary

CaptivHistory-Hungary-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20220103-20220105 116 5* (20220224-0241)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
A shrine of information for my hobby of hungarian
Információk szentélye a magyar hobbimnak
Святыня информации для моего увлечения венгерским языком
Tietojen aarearkku unkarin kielen harrastukselleni

A shrine of information for my hobby of hungarian

In 1967 did I first time visit Hungary together with a group of students of the Helsinki School of Economics on their last year excursion, being their teacher and the formal leader of the two-week excursion to South-East Europe. Then in the 1970s, I had a Hungarian immigrant student following my lectures in economics, speaking fluent Finnish. Then I got the idea of starting to learn the Hungarian language as a hobby when retired from my Office. Which also happened some 20 years later! As a matter of fact, four years before the retirement. The immediate reason was my participation on a two-week trip to Hungary together with my wife as participants of her employer, Radio Finland's regular exchange program with the Hungarian Radio.

Since then the Hungarian language and culture have been my hobby. Some dozen trips and over a hundred books, more book pages read than in any other language, Finnish included. Now the last nail: since the beginning of 2020 daily a couple of hours of Hungarian TV channels on IPTV world television.

What have I learned? A lot, of course. But not nearly as much as I could have expected. For me, the Hungarian language has been and stays the most difficult language of all the ten I have actively learned. Of course, after a quarter of a century, I can communicate: read fairly easily using the dictionary, discuss with a friend, understand almost all words in a TV Program, but more often than not, fail completely understand the contents of the program. But I have not lost hope...

This concise History of Hungary (no author name!), very well-read and clearly composed, has greatly increased my factual knowledge about Hungary because practically all other books have been nonfiction or historical novels at most. This, despite its small size, is nothing else than detailed and solid factual knowledge and information, some places even too much of it for me to comprehend. When reading I have made so many notes that I already expected that there would be a stop to introducing additional as a couple of times before. But I understood: no need for that because the book is supplied by Project Gutenberg, which allows completely free use of the text. It is a superb feature of Gutenberg that the text can be downloaded in Kindle format to which I am accustomed having been 10 years reading, and now lately regularly also reviewing Amazon ebooks.

I have also actively given feedback on the Kindle reading program. And I have the feeling that many of my improvement suggestions have been observed because the suggested improvements have been introduced a couple of weeks later. Years ago Amazon allowed even $10 remunerations usable at further purchases of books. I have got two of them. Then they noticed the end of this practice. Continued to accept feedback, but now have discontinued doing so, without announcing about it. They allow introducing feedback, but then, however, do not accept it, saying "try another time". What other conclusion can I make than that I personally have been put on a blacklist?

And, however, I am convinced about the rationality of my suggestions made after such a long practical experience. Here three most important ones: 1. Drop the complicated system of Notes as it is now. Introduce a simple Notebook instead. 2. Provide with the Table of Contents awaiting the reader notes introduction in between the lines of the contents. 3. Provide the TOC with page numbers before the heading lines instead of at the end of them both in the TOC used in the text as a link list and in the Notepad for introducing reader notes.

I Make my Notes into an external Notebook. Tried recently introduced to the note system provided by Amazon. The latter indeed very clumsy, took at least five times so long Time and so much typing. Halfway I dropped Amazon and continued my way.

But this book without any reservations deserves all five stars as my grateful assessment.

Információk szentélye a magyar hobbimnak

1967-ben jártam először Magyarországon a Helsinki School of Economics diákjainak egy csoportjával, utolsó éves kirándulásukon, tanáruk és a kéthetes délkelet-európai kirándulás formális vezetőjeként. Aztán az 1970-es években egy magyar bevándorló diák követte a közgazdasági előadásaimat, aki folyékonyan beszélt finnül. Aztán jött az ötlet, hogy hobbiból elkezdjem tanulni a magyar nyelvet, amikor nyugdíjas vagyok az irodámból. Ami szintén megtörtént 20 évvel később! Ami azt illeti, négy évvel a nyugdíj előtt. A közvetlen ok az volt, hogy feleségemmel egy kéthetes magyarországi kiránduláson vettem részt munkaadója, a Radio Finnország Magyar Rádióval közös csereprogramjában.

Azóta a magyar nyelv és kultúra a hobbim. Néhány tucat utazás és több mint száz könyv, több könyvoldalt olvastak el, mint bármely más nyelven, beleértve a finn nyelvet is. Most az utolsó szög: 2020 eleje óta naponta pár óra magyar tévécsatorna az IPTV világtévében.

Mit tanultam? Persze sokat. De közel sem annyira, mint amire számítottam. Számomra a magyar nyelv volt és maradt a legnehezebb nyelv mind a tíz közül, amelyet aktívan tanultam. Természetesen negyedszázad után már tudok kommunikálni: elég könnyen olvasok a szótár segítségével, beszélgetek egy barátommal, megértem a TV-műsorok szinte minden szavát, de legtöbbször nem teljesen értem a műsor tartalmát. De nem vesztettem el a reményt...

Ez a tömör Magyarország története (nincs szerzőnév!), nagyon jól olvasott és áttekinthetően megkomponált, nagymértékben gyarapította tényismeretemet Magyarországról, mert gyakorlatilag az összes többi könyv legfeljebb szépirodalmi vagy történelmi regény volt. Ez a kis mérete ellenére nem más, mint részletes és szilárd tényszerű tudás és információ, néhol még túl sok is ahhoz, hogy megértsem. Olvasás közben annyi jegyzetet készítettem, hogy már korábban is számítottam rá, hogy megáll a továbbiak bemutatása, mint korábban. De megértettem: erre nincs szükség, mert a könyvet a Project Gutenberg szállítja, amely lehetővé teszi a szöveg teljesen szabad felhasználását. Gutenberg nagyszerű tulajdonsága, hogy a szöveg Kindle formátumban tölthető le, amihez hozzászoktam, hogy 10 éve olvasok, és mostanában rendszeresen nézegetem az Amazon e-könyveit is.

A Kindle olvasóprogrammal kapcsolatban is aktívan visszajelzést adtam. És az az érzésem, hogy sok fejlesztési javaslatomat betartották, mert a javasolt fejlesztéseket néhány héttel később vezették be. Évekkel ezelőtt az Amazon még 10 dolláros díjakat is engedélyezett, amelyek további könyvvásárlásoknál felhasználhatók. Nekem kettő van belőlük. Aztán észrevették ennek a gyakorlatnak a végét. Továbbra is elfogadta a visszajelzéseket, de most felhagyott ezzel anélkül, hogy bejelentett volna róla. Lehetővé teszik a visszacsatolás bevezetését, de aztán nem fogadják el, mondván "próbáld máskor". Milyen más következtetést vonhatnék le, mint hogy én személy szerint feketelistára kerültem?

És azonban meg vagyok győződve az ilyen hosszú gyakorlati tapasztalatok után megfogalmazott javaslataim ésszerűségéről. Itt van a három legfontosabb: 1. Dobja el a bonyolult jegyzetrendszert, ahogy most van. Inkább vezessen be egy egyszerű notebookot. 2. A tartalom sorai között biztosítsa az olvasói megjegyzésekre váró tartalomjegyzéket. 3. A szövegben hivatkozáslistaként használt tartalomjegyzékben és a Jegyzettömbben az olvasói megjegyzések bemutatására szolgáló Jegyzettömbben adjon meg a tartalomjegyzékhez oldalszámokat a címsorok előtt, ne a végén.

Jegyzeteimet külső jegyzetfüzetbe készítem. Nemrég próbáltam bevezetni az Amazon által biztosított jegyzetrendszert. Ez utóbbi valóban nagyon ügyetlen, legalább ötször annyi időt vett igénybe, és annyi gépelést. Félúton ledobtam az Amazont és folytattam az utamat.

De ez a könyv minden fenntartás nélkül megérdemli mind az öt csillagot hálás értékelésemként.

Святыня информации для моего увлечения венгерским языком

В 1967 году я впервые посетил Венгрию вместе с группой студентов Хельсинкской школы экономики на их прошлогодней экскурсии, будучи их преподавателем и формальным руководителем двухнедельной экскурсии по Юго-Восточной Европе. Затем, в 1970-х годах, после моих лекций по экономике у меня был студент-иммигрант из Венгрии, который бегло говорил по-фински. Затем у меня появилась идея начать изучать венгерский язык в качестве хобби, когда я вышел на пенсию. Что и произошло спустя каких-то 20 лет! На самом деле, за четыре года до пенсии. Непосредственной причиной было мое участие в двухнедельной поездке в Венгрию вместе с моей женой в качестве участников ее работодателя, регулярной программы обмена Радио Финляндии с Венгерским радио.

С тех пор венгерский язык и культура стали моим хобби. Несколько десятков поездок и более сотни книг, прочитано больше книжных страниц, чем на любом другом языке, включая финский. Теперь последний гвоздь: с начала 2020 года ежедневно по паре часов венгерских телеканалов на мировом телевидении IPTV.

Чему я научился? Много, конечно. Но не так много, как я мог ожидать. Для меня венгерский язык был и остается самым сложным языком из всех десяти, которые я активно изучал. Конечно, через четверть века я могу общаться: довольно легко читаю по словарю, дискутирую с другом, понимаю почти все слова в телепрограмме, но чаще всего не могу полностью понять содержание программы. Но я не терял надежды...

Эта краткая «История Венгрии» (без имени автора!), очень хорошо прочитанная и четко составленная, значительно расширила мои фактические знания о Венгрии, потому что практически все другие книги были в лучшем случае научно-популярными или историческими романами. Это, несмотря на свой небольшой размер, представляет собой не что иное, как подробные и надежные фактические знания и информацию, местами даже слишком много для меня, чтобы понять. При чтении я сделал столько пометок, что уже ожидал, что будет остановка вводить доп, как пару раз до этого. Но я понял: в этом нет необходимости, потому что книга предоставлена ​​Project Gutenberg, что позволяет использовать текст совершенно бесплатно. Отличительной особенностью Гутенберга является то, что текст можно загрузить в формате Kindle, к которому я привык, читая 10 лет, а в последнее время регулярно просматривая электронные книги Amazon.

Я также активно оставлял отзывы о программе чтения Kindle. И у меня такое ощущение, что многие из моих предложений по улучшению были учтены, потому что предложенные улучшения были внесены через пару недель. Несколько лет назад Amazon разрешал даже вознаграждение в размере 10 долларов, которое можно было использовать при дальнейших покупках книг. У меня есть два из них. Затем они заметили конец этой практики. Продолжали принимать отзывы, но теперь прекратили это делать, не объявляя об этом. Они разрешают ввести обратную связь, но потом, однако, не принимают ее, говоря «попробуйте в другой раз». Какой еще вывод я могу сделать, кроме того, что меня лично занесли в черный список?

И, тем не менее, я убежден в разумности своих предложений, сделанных после столь длительного практического опыта. Вот три самых важных: 1. Отбросьте сложную систему Notes, как она есть сейчас. Вместо этого представьте простую записную книжку. 2. Предоставьте оглавление, ожидая введения примечаний читателя между строками содержания. 3. Укажите в оглавлении номера страниц перед строками заголовков, а не в их конце как в оглавлении, используемом в тексте в качестве списка ссылок, так и в блокноте для вводных заметок для читателей.

Я делаю свои заметки во внешнем блокноте. Пытался недавно представить систему заметок, предоставляемую Amazon. Последний действительно очень неуклюжий, занял как минимум в пять раз больше времени и столько печатал. На полпути я бросил Amazon и продолжил свой путь.

Но эта книга без всяких оговорок заслуживает всех пяти звезд моей благодарной оценки.

Tietojen aarearkku unkarin kielen harrastukselleni

Vuonna 1967 vierailin ensimmäistä kertaa Unkarissa yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ryhmän kanssa heidän viimeisen vuoden retkellään, ollessani heidän opettajansa ja kaksiviikkoisen Kaakkois-Euroopan retken muodollinen johtaja. Sitten 1970-luvulla minulla oli taloustieteen luentojani seurannut unkarilainen maahanmuuttajaopiskelija, joka puhui sujuvasti suomea. Silloin sain idean aloittaa unkarin kielen opiskelu harrastuksena, kun jään eläkkeelle virastani. Mikä myös tapahtui noin 20 vuotta myöhemmin! Itse asiassa neljä vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä. Välitön syy oli osallistuminen kahden viikon matkalle Unkariin yhdessä vaimoni kanssa hänen työnantajansa Suomen Yleisradion säännölliseen vaihto-ohjelmaan Unkarin radion kanssa.

Siitä lähtien unkarin kieli ja kulttuuri ovat olleet harrastukseni. Kymmeniä matkoja ja yli sata kirjaa, luettu enemmän kirjasivuja kuin millään muulla kielellä, suomi mukaan lukien. Nyt viimeinen naula: vuoden 2020 alusta päivittäin pari tuntia unkarilaisia ​​tv-kanavia IPTV-maailmantelevisiossa.

Mitä olen oppinut? Paljon tietysti. Mutta en läheskään niin paljon kuin olisin voinut odottaa. Minulle unkarin kieli on ollut ja on edelleen vaikein kieli kaikista niistä kymmenestä, jonka olen aktiivisesti oppinut. Tietysti osaan neljännesvuosisadan jälkeen kommunikoida: lukea melko helposti sanakirjan avulla, keskustella ystävän kanssa, ymmärtää lähes kaikki TV-ohjelman sanat, mutta useimmiten en ymmärrä ohjelman sisältöä täysin. Mutta toivoa en ole menettänyt...

Tämä ytimekäs Unkarin historia (ei tekijän nimeä!), erittäin helppolukuinen ja selkeästi kirjoitettu, on lisännyt suuresti faktatietoani Unkarista, koska käytännössä kaikki muut kirjat ovat olleet korkeintaan tietokirjoja tai historiallisia romaaneja. Pienestä koostaan ​​huolimatta tämä ei ole mitään muuta kuin yksityiskohtaista ja vankkaa faktatietoa ja tietoa, paikoin jopa liikaa minun ymmärettäväkseni. Lukiessani olen tehnyt niin paljon muistiinpanoja, että odotin jo, että muistiinpanotiedoston tekemiseen tulee tauko kuin pari kertaa aiemmin. Mutta ymmärsin: siihen ei ole tarvetta, koska kirjan toimittaa Project Gutenberg, mikä mahdollistaa tekstin täysin vapaan käytön. Gutenbergin hieno ominaisuus on, että tekstiä voi ladata Kindle-muodossa, johon olen tottunut luettuani tällä tavoin jo 10 vuotta ja nyt viime aikoina säännöllisesti myös Amazonin e-kirjoja arvostelllen.

Olen myös antanut aktiivisesti palautetta Kindle-lukuohjelmasta. Ja minulla on tunne, että monet parannusehdotuksistani on huomioitu, koska ehdotetut parannukset on otettu käyttöön pari viikkoa myöhemmin. Vuosia sitten Amazon antoi jopa 10 dollarin korvauksia käytettäväksi jatkossa kirjojen ostoissa. Minä sain niitä kaksi. Sitten ilmoitettiin tämän käytännön loppumisesta. Ottivat edelleen vastaan ​​palautetta, mutta ovat nyt lopettaneet sen ilmoittamatta siitä. He sallivat palautteen antamisen, mutta eivät kuitenkaan ota sitä vastaan ​​sanoen "kokeile toisella kertaa". Mitä muuta johtopäätöstä voin tehdä kuin sen, että minut on henkilökohtaisesti asetettu mustalle listalle?

Olen kuitenkin vakuuttunut pitkän käytännön kokemuksen jälkeen tekemieni ehdotusteni järkevyydestä. Tässä kolme tärkeintä: 1. Poistakaa monimutkainen Notes-järjestelmä sellaisena kuin se on nyt. Otakaa käyttöön sen sijaan yksinkertainen muistio. 2. Laittakaa Muistioon sisällysluettelo, joka odottaa lukijan muistiinpanojen esittelyä sisällysrivien väliin. 3. Laittakaa sisällysluetteloon sivunumerot otsikkorivien eteen eikä niiden loppuun sekä tekstissä linkkiluettelona käytetyssä sisällysluettelossa että Muistiossa lukijan huomautusten esittelyä varten.

Teen muistiinpanoistani ulkoisen muistikirjan. Kokeilin äskettäin käyttää Amazonin tarjoamaa muistiinpanojärjestelmää. Jälkimmäinen todellakin erittäin kömpelö, muistiinpanon tekeminen kesti ainakin viisi kertaa niin kauan kuin yksinkertaista Muistiota käyttäen. Puolivälissä poistin Amazonin ja jatkoin omalla tavallani.

Mutta tämä kirja ansaitsee ilman varauksia kaikki viisi tähteä kiitollisena arvionani.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. CaptivHistory-Hungary-ajk*$0???
2. 1,116,116,his,eng,20220103,20220105,5,CaptivHistory: History of Hungary???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
CaptivHistory-Hungary-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 Introduction
30002 Chapter 1 – Before Hungary
60003 Chapter 2 – The Arrival of the Magyars
200004 Chapter 3 – Istvan: First King and Patron Saint of Hungary
260005 Chapter 4 – On the Frontiers of European Civilization
350006 Chapter 5 – John Hunyadi and His Son, the Greatest King of Hungary
530007 Chapter 6 – Mohacs, 1526
730008 Chapter 7 – After Mohács, a Fast Forward
720009 Chapter 8 – The Austro-Hungarian Empire
810010 Chapter 9 – World War One
870011 Chapter 10 – Between the Wars
970012 Chapter 11 – WWII and Its Aftermath
1050013 Chapter 12 – 1956
1120014 Conclusion
116001401 End
116001402 ### 20220105 5*
Pagetop

CaptivHistory-Hungary-ajk.txt

Asko Korpela 20220224 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting