ruenfi ruen rufi enfi rus eng fin fra esp deu o PutiNiini
Original source: President News, Kremlin o Summit Video

Data\20180731083950-Table-Putin-Trump.pngData\20180731083857-Putin-Trump.png
20180716 Helsinki

Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США
News conference following talks between the presidents of Russia and the United States
Lehdistötilaisuus Venäjän ja YHdysvaltojen presidenttien tapaamisen johdosta

1. Putin Trump PageBottom
2. P8 T35 T46 отношения-relations-suhteet
3. P12 T41 региональные - regional - aluelliset
4. P19 T41 Корея - Korea - Korea
5. P13 T44 Сирия - Syria - Syyria
6. P29 T38 первый шаг - first step - ensimmäinen askel
7. P24 T40 избирательные в США - US electoral - US vaalit
8. P30 T48 заключение - conclusion - yhteenveto
1 Владимир Путин и Дональд Трамп сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов. Vladimir Putin and Donald Trump made press statements and answered journalists’ questions. Vladimir Putin ja Donald Trump esittelivät lehdistötiedotteita ja vastasivat toimittajien kysymyksiin.
2 16 июля 2018 года 18:35 Хельсинки July 16, 2018 18:35 Helsinki 16. heinäkuuta 2018 18:35 Helsinki
3 Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США News conference about the results of the negotiations between the presidents of Russia and the United States Lehdistötilaisuus Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien välisten neuvottelujen tuloksista
4 В.Путин:
Уважаемый господин Президент! Дамы и господа!
President of Russia Vladimir Putin:
Mr President, ladies and gentlemen,
Venäjän presidentti Vladimir Putin:
Arvoisa presidentti, hyvät naiset ja herrat!
5 Переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными. The talks with President of the United States Donald Trump were held in a candid and business-like atmosphere. I think they were quite successful and beneficial. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa käydyt keskustelut pidettiin vilpittömässä ja asiallisessa ilmapiirissä. Mielestäni ne olivat varsin onnistuneita ja hyödyllisiä.
6 Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. We reviewed the current state and prospects of Russia-US relations and key international issues. It is obvious to everyone that our bilateral relations are undergoing a complicated period but there is no objective reason for these difficulties and the current tense atmosphere. Tarkastelimme Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden nykytilaa ja näkymiä sekä keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä. Jokaiselle on selvää, että kahdenväliset suhteemme ovat monimutkaisia, mutta näille vaikeuksille ei ole mitään objektiivista syytä.
7 «Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с американскими партнёрами. The Cold War ended long ago, the era of acute ideological confrontation belongs to the distant past, and the situation in the world has fundamentally changed. Today both Russia and the United States are facing completely different challenges – the mechanisms of international security and stability are dangerously out of balance, there are regional crises, the spread of the threat of terrorism and cross border crime, crime in general, growing world economic problems, environmental and other risks. It is possible to cope with all this only by working together. I hope we will come to this same understanding with our American partners. Kylmän sodan päätyttyä kauan sitten, akuutin ideologisen vastakkainasettelun aikakausi kuuluu kaukaiseen menneisyyteen, ja tilanne maailmassa on olennaisesti muuttunut. Nykyisin sekä Venäjällä ja Yhdysvalloilla on edessään täysin erilaisia ​​haasteita - kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden mekanismit ovat vaarallisesti pois tasapainosta, on olemassa alueellisia kriisejä, terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden leviämisen uhka, rikollisuus yleensä, maailman kasvava taloudellinen ongelmia, ympäristö- ja muita riskejä. Näistä on mahdollista selviytyä vain tekemällä yhteistyötä. Toivon, että saamme sellaisen yhteisymmärryksen amerikkalaisten ​​kumppaneidemme kanssa.
8 Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с Президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Today’s talks reflected the shared desire of President Trump and myself to correct the negative situation in bilateral relations and map out initial steps to improve them, restore an acceptable level of trust and return to the former level of cooperation on all issues of mutual interest. Tämänpäiväiset keskustelut heijastelevat Amerikan Yhdysvaltojen presidentti Trumpin ja minun itseni yhteistä halua korjata kielteinen tilanne kahdenvälisissä suhteissa ja kartoittaa alkuvaiheita niiden parantamiseksi, palauttaa hyväksyttävä luottamustaso ja palata entiseen yhteistyöhön kaikissa molemminpuolisen edun kysymyksissä.
9 Как крупнейшие ядерные державы, мы несём особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. As a major nuclear power, we have special responsibility when it comes to international security. I consider it important, as we discussed, to get the dialogue on strategic stability and the non-proliferation of weapons of mass destruction on track. We made a note with a number of concrete proposals on this matter available to our American colleagues. Suurina ydinasevaltioina meillä on erityinen vastuu kansainvälisen turvallisuuden osalta. Pidän tärkeänä, kuten keskustelimme, saada aikaan strategista turvallisuutta ja joukkotuhoaseiden leviämistä koskeva dialogi. Esitimme amerikkalaisille kolleegoillemme luettelon, joka sisältää joukon konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta.
10 Считаем необходимой дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье: это продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе. We believe that continued joint efforts to fully work through the military-political and disarmament dossier is necessary. That includes the renewal of the Strategic Offensive Reductions Treaty, the dangerous situation surrounding the development of elements of the US global missile defence system, the implementation of the Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, and the topic of deploying weapons in space. Pidämme välttämättömänä jatkaa yhteisiä ponnisteluja sotilaspoliittisen ja aseistariisuntaa koskevan asiakirjan täydentämiseksi. Tämä sisältää strategisten ydinkärkien vähentämistä koskevan sopimuksen uusimisen, vaarallisen tilanteen koskien Yhdysvaltain globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämistä, keskimatkan ja lyhyen kantaman ohjusjärjestelmän koskevan sopimuksen soveltamista, ja aseiden kehittämistä avaruudessa.
11 Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности. И хочу отметить, что наши специальные службы работают весьма успешно. Самый свежий пример – это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу. Вообще же контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу. Напомнил Президенту Соединённых Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору. We are in favour of continued cooperation in the sphere of combating terrorism and ensuring cybersecurity. Notably, our special services are working together quite successfully. The most recent example of that is the close operational interaction with a group of US security experts as part of the World Cup in Russia that ended yesterday. Contacts between the special services should be made systematic. I reminded the President of the United States about the proposal to reconstitute the anti-terror working group. Kannatamme jatkuvaa yhteistyötä terrorismin torjumiseksi ja tietoverkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Haluan huomauttaa, että erityispalvelut toimivat yhdessä varsin onnistuneesti. Viimeisin esimerkki tästä on tiivis yhteistyö Yhdysvaltain turvallisuusasiantuntijoiden ryhmän kanssa osana Venäjän MM-kisaa. Erityispalveluiden väliset yhteydet olisi tehtävä systemaattisiksi. Muistutin Yhdysvaltain presidenttiä ehdotuksesta perustaa terrorismin vastainen työryhmä.
12 Много говорили о региональных кризисах. Не везде и не во всём наши позиции совпадают, но и пересекающихся интересов тоже немало. Надо искать точки соприкосновения, теснее взаимодействовать, в том числе и на международных форумах. We covered regional crises extensively. Our positions do not coincide on all matters, but nonetheless there are many overlapping interests. We should be looking for common ground and working more closely, including at international forums. Käsittelemme alueellisia kriisejä laajasti. Kantamme eivät ole samat kaikissa asioissa, mutta silti on monia päällekkäisiä etuja. Meidän olisi etsittävä yhteistä kantaa ja työskenneltävä tiiviimmin myös kansainvälisillä foorumeilla.
13 Говорили, конечно, и о региональных кризисах, в том числе по Сирии. Что касается Сирии, то решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. Of course, we talked about regional crises, including Syria. With regard to Syria, restoring peace and harmony in that country could serve as an example of successful joint work. Tietenkin puhumme alueellisista kriiseistä, myös Syyriasta. Syyrian osalta rauhan ja harmonian palauttaminen kyseisessä maassa voisi toimia esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä.
14 Россия и Соединённые Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Of course, Russia and the United States can take the lead in this matter and organise cooperation to overcome the humanitarian crisis and help refugees return to their hearths. Tietenkin, Venäjä ja Yhdysvallat voivat ottaa johdon tässä asiassa ja organisoida yhteistyötä humanitaarisen kriisin voittamiseksi ja pakolaisten auttamiseksi palaamaan omille syntysijoilleen.
15 Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые. Упомяну, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения на поле боя, в воздухе и на земле. We have all the requisite elements for effective cooperation on Syria. Notably, Russian and American military have gained useful experience of interaction and coordination in the air and on land. Meillä on kaikki tarvittavat tekijät Syyrian tehokkaalle yhteistyölle. Erityisesti venäläiset ja amerikkalaiset armeijat ovat saaneet hyödyllistä kokemusta vuorovaikutuksesta ja koordinoinnista ilmassa ja maalla.
16 Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск. I would also like to note that after the terrorists are routed in southwest Syria, in the so-called “southern zone”, the situation in the Golan Heights should be brought into full conformity with the 1974 agreement on the disengagement of Israeli and Syrian forces. Haluan myös todeta, että kun terroristit reititetään lounaaseen, Syyriaan niin sanotulla "eteläiselle vyöhykkeelle", Golanin kukkuloiden tilanne on saatettava täysimääräisesti noudattamaan vuoden 1974 sopimusta Israelin ja Syyrian joukkojen irtautumisesta.
17 Это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность Государства Израиль. Господин Президент уделил этому сегодня особое внимание. This will make it possible to bring tranquillity to the Golan Heights and restore the ceasefire between the Syrian Arab Republic and the State of Israel. The President devoted special attention to this issue today. Tämän ansiosta on mahdollista tuoda rauha Golaniin ja palauttaa Syyria ja Israelin valtion välinen tulitauko. Presidentti kiinnitti tänään erityistä huomiota tähän asiaan.
18 Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции. Таким образом, будет сделан шаг в направлении установления справедливого и прочного мира на основе резолюции № 338 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. I would like to emphasise that Russia has a stake in this course of events and will adhere to exactly this position. This will constitute a step towards establishing a just and durable peace on the basis of UN Security Council Resolution 338.  Haluaisin korostaa, että Venäjä osallistuu tähän tapahtumaan ja että se noudattaa juuri tätä kantaa. Tämä on askel kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 338 perusteella.
19 Хорошо, что начала постепенно разрешаться проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился Президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации. It is good that efforts to gradually solve the problem of the Korean Peninsula have begun. This became possible largely because President Trump got personally involved and pursued dialogue in the spirit of cooperation rather than confrontation. On hyvä, että Korean niemimaan ongelman ratkaiseminen vähitellen on alkanut. Tämä on suurelta osalta tullut mahdolliseksi kun Presidentti Trump osallistui henkilökohtaisesti ja toimi yhteistyön eikä vastakkainasettelun hengessä.
20 В ходе переговоров прямо говорили о нашей обеспокоенности выходом Соединённых Штатов из всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Американская сторона знает нашу позицию, она остается неизменной. Подчеркну, что благодаря ядерной сделке Иран стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ. Это эффективно обеспечивает исключительно мирный характер иранской ядерной программы, способствует укреплению режима нераспространения. During the talks we openly discussed Russia’s concern over the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear issue. The US knows our position. It remains unchanged. To underscore, due to the nuclear deal Iran has become the country most heavily inspected by the IAEA. This guarantees the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme and facilitates the consolidation of the non-proliferation regime. Neuvottelujen aikana keskustelimme avoimesti Venäjän huolesta Yhdysvaltojen vetäytymisestä iranilaisen ydinalan yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta. Yhdysvallat tuntee asemamme. Se pysyy muuttumattomana. Allekirjoittanut, ydinaseiden vuoksi Iranista on tullut maa, jonka IAEA tarkasti tarkastelee. Tämä takaa Iranin ydinohjelman rauhanomaisen luonteen ja helpottaa ydinaseiden leviämisen estämistä.
21 При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договорённостей. Соединённые Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу. Returning to our discussion of the Ukrainian crisis, the importance of observing the Minsk agreements in good faith was noted. The United States could be more resolute in insisting on this and could motivate Ukraine’s leaders to engage in this work. Palataksemme Ukrainan kriisiä koskeviin keskusteluihimme otettiin huomioon Minskin sopimuksen tarkka noudattaminen hyvässä uskossa. Yhdysvallat voisi olla päättäväisemmin vaatimaan tätä ja voisi motivoida Ukrainan johtajia osallistumaan tähän työhön.
22 Особое внимание уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме. В нём приняло участие более 500 представителей деловых кругов Соединённых Штатов. We paid special attention to the economy. Obviously, there is interest in cooperation in the business circles of both countries. The US delegation was one of the biggest at the St Petersburg International Economic Forum in May. It consisted of over 500 US entrepreneurs. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota talouteen. On tietenkin kiinnostusta yhteistyöhön molempien maiden liikeyrityksissä. Yhdysvaltain valtuuskunta oli Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa toukokuussa. Se koostui yli 500 yhdysvaltalaisesta yrittäjästä.
23 Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций, мы с Президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счёт. To develop trade and investment, President Trump and I agreed to establish a high-level group that would unite captains of Russian and American business. Business people better understand how to go about mutually beneficial cooperation. Let them consider what can be done and make recommendations. Kaupan ja investointien kehittämiseksi presidentti Trump ja minä suostuimme luomaan korkean tason ryhmän, joka yhdistäisi venäläisen ja amerikkalaisen liiketoiminnan kapteenit. Liikemiehet ymmärtävät entistä paremmin molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Anna heidän harkita, mitä voidaan tehdä ja antaa suosituksia.
24 Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединённых Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личной встрече с Президентом: Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы. Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать – например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой мы говорили с Президентом ещё на встрече в Гамбурге. Once again President Trump touched on the so-called Russian interference in the electoral process in the United States. I had to repeat what I said many times before, including during my personal meeting with the President: Russia has never and will never interfere in US domestic affairs, including the electoral process. We are ready to examine all concrete materials that may be presented, for example, in the framework of the cybersecurity working group, the establishment of which we discussed during our meeting in Hamburg. Jälleen kerran presidentti Trump kosketti niin sanottua venäläistä puuttumista vaaliprosessiin Yhdysvalloissa. Minun piti toistaa, mitä sanoin monta kertaa, myös henkilökohtaisessa tapaamisessani presidentin kanssa: Venäjä ei ole koskaan puuttunut eikä puutu Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, kuten vaaliprosessiin. Olemme valmiita tutkimaan kaikkia konkreettisia materiaaleja, joita voidaan esittää esimerkiksi tietoverkkoturvallisuusryhmän puitteissa. Tällaisen ryhmän perustamisesta keskustelimme jo tavatessamme Hampurissa.
25 И конечно, пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций, в культурно-гуманитарной сфере. Совсем недавно, вы знаете, у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается чуть ли не как историческое событие, а это должно быть рядовым текущим мероприятием. And, of course, it is time to unfreeze Russian-US ties between civic organisations and in the cultural and humanitarian sphere. As you know, recently we received a delegation from the US Congress, which was considered almost a historic event, when it should be a regular occurrence. Ja tietenkin on aika vapauttaa Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisjärjestöjen ja kulttuuri- ja humanitaaristen alojen väliset siteet. Kuten tiedätte, hiljattain vastaanotimme valtuuskunnan Yhdysvaltain kongressista, jota pidettiin lähes historiallisena tapauksena, kun sen pitäisi olla säännöllinen tapahtuma.
26 В этой связи мы высказали предложение Президенту Соединённых Штатов подумать не только над практическими вопросами, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. К такому процессу полезно было бы привлечь опыт экспертов, хорошо знающих историю, нюансы российско-американского взаимодействия. On this note, we have proposed that the US President think not only on practical issues but also on the philosophy underlying long-term bilateral relations. It would be useful to involve experts on the history and nuances of Russian-US cooperation in this process. Tässä yhteydessä olemme ehdottaneet, että Yhdysvaltain presidentti ei ajattelisi vain käytännön asioita vaan myös pitkän aikavälin kahdenvälisten suhteiden filosofiaa. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan tässä prosessissa sellaisten asiantuntijoiden kokemuksia, jotka tuntevat Venäjän ja Amerikan vuorovaikutuksen historian vivahteet hyvin.
27 Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, учёных, бывших видных дипломатов и военных, который бы занялся поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести двустороннее сотрудничество на устойчивую позитивную траекторию. Our idea is to establish an expert council composed of influential Russian and US political analysts, academics, prominent former diplomats and military officers, which would work on finding points of convergence and ways to put bilateral cooperation on a sustainable positive trajectory. Ajatuksemme on perustaa asiantuntijaneuvosto, joka koostuu vaikuttavista venäläisistä ja yhdysvaltalaisista poliittisista analyytikoista, akateemisista tutkijoista, merkittävistä entisistä diplomaateista ja sotilashallituksista, jotka pyrkisivät etsimään lähentymistapoja ja tapoja saada yhteistyö kestävälle myönteiselle kehitysurallelle.
28 В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей. Напомню, что до этого мы только кратко общались на международных форумах. Мы хорошо поговорили с Президентом Трампом – надеюсь, стали лучше понимать друг друга, и я Дональду за это благодарен. In general, we are satisfied with our first full-scale meeting. Let me say once again that before this, we had only met briefly at international forums. President Trump and I had a good conversation. I hope now we understand each other better, and I thank Donald for this. Olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä ensimmäiseen täysimittaiseen kokoukseen. Haluaisin vielä kerran sanoa, että ennen tätä olemme vain lyhyesti tavanneet kansainvälisissä foorumeissa. Presidentti Trumpilla ja minulla oli hyvä keskustelu. Toivon nyt, että ymmärrämme toisiamme paremmin ja kiitän Donaldia tästä.
29 Конечно, многочисленные проблемы остаются, и мы не смогли расчистить все завалы, это невозможно было сделать на первой встрече, но, считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении. Of course, numerous problems remain. We have not managed to clear all the blockages, which would be impossible in one meeting. But I believe we have taken an important first step in this direction. Tietenkin on olemassa lukuisia ongelmia. Emme ole onnistuneet selvittämään kaikkia tukoksia, mikä olisi mahdotonta yhdessä kokouksessa. Uskon kuitenkin, että olemme ottaneet tärkeän ensimmäisen askeleen tähän suuntaan.
30 В заключение хотел бы отметить, что созданию рабочей атмосферы переговоров во многом способствовали наши финские хозяева. Благодарны руководству Финляндии, финскому народу, жителям Хельсинки за то, что было сделано. Знаем, что мы доставили много неудобств жителям Хельсинки и приносим за это свои извинения. In conclusion I would like to note that our Finnish hosts helped to create the working atmosphere during the talks. I thank to the leadership of Finland, the Finnish people and residents of Helsinki for what they have done. We know that we have caused a lot of inconvenience for people in Helsinki and we apologise for this. Yhteenvetona haluan todeta, että suomalaiset isämme ovat auttaneet luomaan työilmapiirin keskustelujen aikana. Kiitän Suomen johtajaa, Helsingin suomalaisia ​​ja asukkaita siitä, mitä he ovat tehneet. Tiedämme, että meillä on paljon haittaa Helsingin ihmisille, ja pyydämme anteeksi.
31 Благодарю вас за внимание. Thank you for your attention. Kiitos huomiostanne.
32 President of the United States Donald Trump:
I have just concluded a meeting with President Putin on a wide range of critical issues, important for both of our countries. We had direct, open and deeply productive dialogue. It went very well.
Д.Трамп:
Я только что закончил встречу с Президентом Путиным. Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. У нас был открытый продуктивный диалог, очень хорошо прошёл этот диалог.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump:
Olen juuri lopettanut kokoukseen presidentti Putinin kanssa laajasta valikoimasta kriittisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä molemmille maillemme. Meillä oli suora, avoin ja produktiivinen vuoropuhelu. Se meni hyvin.
33 Before I begin, I want to thank President Niinistö of Finland for graciously hosting today’s summit. President Putin and I were saying how lovely it was and what a great job they did. I also want to congratulate Russia and President Putin for having done such an excellent job in hosting the World Cup. It was really one of the best ever, and your team also did very well. It was a great job. Перед тем как я начну, хочу поблагодарить Президента Финляндии Ниинистё за то, что он нас принимает и разрешил проведение саммита. Президент Путин сказал, как хорошо они справились с работой, как приятно нам здесь пребывать. Также хочу поприветствовать Россию и Президента Путина за то, что хорошо справились с проведением Кубка мира. Это был один из самых лучших, и ваша команда также хорошо играла, вы хорошо справились с работой. Ennen kuin aloitan, haluan kiittää presidentti Niinistöä tämän päivän huippukokouksesta. Presidentti Putin ja minä sanomme kuinka hienoa se oli. Haluan myös onnitella Venäjää ja presidentti Putinä siitä, että he ovat tehneet niin erinomaisen työn järjestettäessä maailmancupin. Se oli todella yksi parhaista ja teidän joukkueenne pelasi myös hienosti. Se oli hieno suoritus.
34 I am here today to continue the proud tradition of bold American diplomacy. From the earliest days of our republic, American leaders have understood that diplomacy and engagement is preferable to conflict and hostility. A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. Мы сегодня продолжаем традицию американской дипломатии. Начиная с первых дней нашей страны мы понимали, что дипломатии даётся преимущество. Диалог очень важен не только для США, но и для России, а также для всего мира. Olen täällä tänään, jotta voimme jatkaa rohkeaa amerikkalaista diplomatiaa. Tasavallan aikaisimmista päivistä amerikkalaiset johtajat ovat ymmärtäneet, että diplomatia ja sitoutuminen ovat tärkeämpiä kuin konfliktit ja vihamielisyydet. Dialogi ei ole vain hyväksi Yhdysvalloille ja hyväksi Venäjälle, vaan se on hyväksi maailmalle.
35 The disagreements between our two countries are well-known. President Putin and I discussed them at length today. But if we are going to solve many of the problems facing our world, then we are going to have to find ways to cooperate in pursuit of shared interests. Разногласия между нашими странами известны, Президент Путин и я сегодня обсудили их детально. Но если мы хотим решить проблемы, стоящие перед нашим миром, то мы должны найти способ сотрудничества и найти точки соприкосновения. Kahden maamme väliset erimielisyydet ovat hyvin tunnettuja. Presidentti Putin ja minä olemme keskustelleet niistä yksityiskohtaisesti tänään. Mutta jos aiomme ratkaista monia maailmamme kohtaamia ongelmia, meidän on löydettävä keinoja tehdä yhteistyötä yhteisten etujen etsimiseksi.
36 Too often in both the recent past and long ago we have seen the consequences when diplomacy is left on the table. We have also seen the benefits of cooperation. In the last century our nations fought alongside one another in the Second World War. Even during the tensions of the Cold War, when the world looked much different than it does today, the United States and Russia were able to maintain a strong dialogue. But our relationship has never been worse than it is now. Давно и недавно мы видели последствия того, когда дипломатия остаётся вне внимания. Мы также видели пользу сотрудничества в течение последнего столетия, когда страны боролись плечом к плечу во время Второй мировой войны. Даже когда была «холодная война», мир выглядел совершенно другим, не таким, как сегодня. США и Россия смогли поддерживать очень прочный диалог, но наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Liian usein sekä menneisyydessä että kauan sitten olemme nähneet seuraukset, kun diplomatia jää vaille huomiota. Olemme myös nähneet yhteistyön edut. Viime vuosisadan aikana kansakunnamme taistelivat toisensa rinnalla toisessa maailmansodassa. Jopa kylmän sodan jännityksissä, jolloin maailma näytti hyvin erilaiselta kuin nykyään. Mutta suhteemme eivät ole koskaan olleet huonommat kuin ne ovat nyt.
37 However, that changed as of about four hours ago. I really believe that. Nothing would be easier politically than to refuse to meet, to refuse to engage, but that would not accomplish anything. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа тому назад. Я действительно в это верю. Ничего не бывает политически легче, чем просто отказаться от встречи, отказаться от переговоров, но это не даст никаких результатов. Se muuttui kuitenkin noin neljä tuntia sitten. Uskon todella. Mikään ei olisi helpompaa kuin kieltäytyä tapaamisista, kieltäytyä neuvotteluista, mutta sillä ei saavutettaisi mitään.
38 As President, I cannot make decisions on foreign policy to appease partisan critics, or the media, or Democrats who want to do nothing but resist and obstruct. A constructive dialogue between the United States and Russia provides an opportunity to open a new path to peace and stability in the world. Будучи Президентом, я не могу принимать решения по поводу внешней политики для того, чтобы помирить критиков, демократов, СМИ, которые не хотят ничего делать, кроме обструкции. Конструктивный диалог между США и Россией даёт возможность открыть новый путь к миру и стабильности в мире. Presidenttinä en voi tehdä ulkopoliittisia päätöksiä enkä rauhoittaa puolueellisia kriitikoita tai tiedotusvälineitä tai demokraatteja, jotka eivät halua tehdä muuta kuin vastustaa ja estää. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen rakentava suhde tarjoaa mahdollisuuden avata uusi polku rauhaan ja vakauteen maailmassa.
39 I will most likely take political risk on myself in order to achieve peace, instead of risking the world and betraying politics. As President, I first of all think about what is best for America, which is better for the American people. Я, скорее всего, возьму политический риск на себя для того, чтобы достичь мира, вместо того чтобы рисковать миром и предавать политику. Я как Президент в первую очередь думаю о том, что лучше для Америки, что лучше для американского народа. Todennäköisesti otan poliittisen riskin itselleni rauhan saavuttamiseksi sen sijasta, että vaarannan maailmaa ja petän politiikkaa. Presidenttinä ennen muuta ajattelen, mikä on Amerikalle parasta, mikä on parasta Amerikan kansalle.
40 During today’s meeting, I addressed directly with President Putin the issue of Russian interference in our elections. I felt that this was a message best delivered in person. We spent a great deal of time talking about it, and President Putin may very well want to address it, and very strongly, because he feels very strongly about it. В течение сегодняшней встречи я с Президентом Путиным говорил о вмешательстве России в наши выборы. Считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо. Мы много времени провели, обсуждали этот вопрос, и Президент Путин, наверное, хотел этот вопрос обсудить. И он очень чётко понимает этот вопрос. Tämänpäiväisessä kokouksessa puhuin presidentti Putinin kanssa Venäjän puuttumisesta vaaleihimme. Mielestäni oli parempi kertoa hänelle suoraan vasten kasvoja. Vietimme paljon aikaa keskustellen tästä asiasta, ja presidentti Putin luultavasti halusi keskustella tästä asiasta, ja väkevin sanakääntein. Ja hän selvästi pitää sitä vakavana asiana.
41 We also discussed one of the most critical challenges facing humanity: nuclear proliferation. I provided an update on my meeting last month with Chairman Kim on the denuclearisation of North Korea, and after today I am very sure that President Putin and Russia want very much to end that problem. They are going to work with us, and I appreciate that commitment. У нас также есть критический вопрос – распространение ядерного оружия. В прошлом месяце с Ким Чен Ыном я обсудил вопрос денуклеаризации Северной Кореи. И сегодня я уверен, что Президент Путин и Россия хотят также закончить эту проблему и готовы работать с нами над этим вопросом. Я благодарю их за это. Keskustelimme myös ihmiskunnan kriittisistä haasteista: ydinaseiden leviämisestä. Viime kuussa pohdimme puheenjohtaja Kimin kanssa Pohjois-Korean ydinvoimasta luopumisesta, ja tänään olen erittäin varma, että myös presidentti Putin ja Venäjä haluavat lopettaa tämän ongelman. He aikovat työskennellä kanssamme, ja arvostan tätä sitoutumista.
42 The President and I also discussed the sourge of radical Islamic terrorism. Both Russia and the United States have suffered horrific terrorist attacks, and we have agreed to maintain open communication between our security agencies to protect our citizens from this global menace. Last year we told Russia about a planned attack in St Petersburg, and they were able to stop it cold. They found them, they stopped them, there was no doubt about it. I appreciated President Putin’s phone call afterwards to thank me. Президент и я обсудили вопросы радикального исламизма, от чего страдают и Россия, и США. Ужасные теракты. Мы договорились продолжать коммуникации между нашими отделами по безопасности для того, чтобы преодолеть это зло. Мы говорили [о планировавшейся террористами] атаке в Санкт-Петербурге, и мы [наши спецслужбы] смогли остановить её. Мы их нашли, обнаружили и остановили потенциальную атаку. Я также поблагодарил Президента Путина за то, что он мне позвонил после этого. Presidentti ja minä keskustelimme myös radikaalin islamilaisen terrorismin kysymyksestä. Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat kärsineet hirvittävistä terrori-iskuista, ja olemme sopineet ylläpitävämme avointa viestintää turvallisuusviranomaisten ja kansalaisten välillä. Viime vuonna kerroimme Venäjälle suunnitellusta hyökkäyksestä Pietariin, ja he pystyivät pysäyttämään sen kylmiltään. He löysivät heidät, pysäyttivät heidät, ei ollut epäilystäkään siitä. Kiitin presidentti Putinin puhelusta, jonka hän soitti myöhemmin kiittääkseen.
43 I also emphasised the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambitions and to stop its campaign of violence throughout the area, throughout the Middle East. Я подчеркнул важность оказания давления на Иран для того, чтобы они приостановили свою кампанию насилия и ядерное стремление в регионе, на Ближнем Востоке. Korostin myös, että on tärkeää painostaa Irania keskeyttämään ydinvoimansa ja lopettamaan väkivaltaisuutensa koko alueella Lähi-idässä.
44 As we discussed at length, the crisis in Syria is a complex one. Cooperation between our two countries has the potential to save hundreds of thousands of lives. I also made clear that the United States will not allow Iran to benefit from our successful campaign against ISIS. We have just about eradicated ISIS in the area. Мы обсудили вопросы кризиса в Сирии. Это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней. Я также сказал, что США не позволят, чтобы Иран воспользовался нашей успешной кампанией против ИГИЛ. Мы фактически почти полностью искоренили ИГИЛ в регионе. Kuten pitkään keskustelimme, Syyrian kriisi on monimutkainen. Kahden maan välinen yhteistyö mahdollistaa satojen tuhansien ihmishenkien säästymisen. Tein myös selväksi, että Yhdysvallat ei salli Iranin hyötyä menestyksekkäästä kampanjastamme ISIS-järjestelmää vastaan. Olemme käytännöllisesti katsoen hävittäneet ISIS:in alueelta.
45 We also agreed that representatives from our national security councils will meet to follow up on all of the issues we addressed today and to continue the progress we have started right here in Helsinki. Мы также согласились, что представители нашего Совета по национальной безопасности будут обсуждать те вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжат прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки. Sovimme myös, että kansallisten turvallisuusneuvostojen edustajat tulevat seuraamaan kaikkia tänään käsiteltäviä asioita ja jatkamaan edistystä, jonka olemme täällä Helsingissä aloittaneet.
46 Today’s meeting is only the beginning of a longer process, but we have taken the first steps towards a brighter future, and one with a strong dialogue and a lot of thought. Our expectations are grounded in realism, but our hopes are grounded in America’s desire for friendship, cooperation and peace, and I think I can speak on behalf of Russia when I say that also. Сегодняшняя встреча – это только начало длительного процесса, но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, мы желаем дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России. Tämänpäiväinen kokous on vain alku pidemmälle prosessille, mutta olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Odotuksemme perustuvat realismiin, mutta toiveemme perustuvat Amerikan haluun ystävyydestä, yhteistyöstä ja rauhasta, ja uskon että niin voin sanoa myös Venäjän puolesta.
47 President Putin, I want to thank you again for joining me for these important discussions and for advancing open dialogue between Russia and the United States. Our meeting carries on a long tradition of diplomacy between Russia and the United States for the greater good of all. Президент Путин, хочу Вас ещё раз поблагодарить за то, что Вы присоединились ко мне в этой дискуссии, и в том, что Вы продлили и продолжили открытый диалог между нашими странами. Есть длительная традиция дипломатии между Россией и США для всеобщего блага, и это очень конструктивный день. Presidentti Putin, haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että olette tavannut kanssani näiden tärkeiden keskustelujen ja avoimen vuoropuhelun edistämiseksi Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Kokouksemme harjoittaa Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä pitkää perinnettä Venäjän ja kaikkien yhteiseksi hyväksi.
48 And this was a very constructive day, these were very constructive few hours that we spent together. It is in the interests of both of our countries to continue our conversation, and we have agreed to do so. I am sure we will be meeting again in the future often, and hopefully we will solve every one of the problems that we discussed today. Сегодня были несколько очень конструктивных часов, проведённых вместе, и это важно для обеих наших стран, важно продолжить эту беседу. Мы согласились, что, скорее всего, будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Tämä oli erittäin rakentava päivä, nämä olivat erittäin rakentavia muutamia tunteja. Meidän molempien edun mukaista on jatkaa keskusteluamme, ja olemme sopineet niin tekevämme. Olen varma, että tapaamme tulevaisuudessa usein, ja toivottavasti ratkaisemme kaikki tänään pohtimamme ongelmat.
49 So again, President Putin, thank you very much. Ещё раз, Президент Путин, благодарю Вас. Joten taas, presidentti Putin, kiitän teitä.

ajk 20220123 fbk

PS

Is Russia's threat the cause of Napoleon?

Russia’s military threat seems utterly incomprehensible at a time when we are all clearly in the same boat in global interdependence, thanks to the development of information technology. What is behind the threat other than fear and the feeling of inferiority? Russia is not only directing this threat to the rest of the world, but Russia's internal Internet is also full of war heroism and patriotic arousal. And Russia is the largest country in the world in terms of area. What could offend its territory? However, once it has been done. Napoleon in his time, in 1812, conquered Moscow, a week there raged and destroyed, but in the face of blood had to flee and retreat towards his own destruction. Did this cause that the seed of the threat seized the Russian soul? The other core of the threat is, of course, the Russian loss of 20 million citizens in World War II. Of course not suddenly forgotten ...

Является ли угроза России причиной Наполеона?

Военная угроза России кажется совершенно непостижимой в то время, когда мы все явно находимся в одной лодке в глобальной взаимозависимости благодаря развитию информационных технологий. Что стоит за угрозой кроме страха и чувства неполноценности? Россия не только направляет эту угрозу на остальной мир, но и внутренний российский Интернет полон военного героизма и патриотического возбуждения. А Россия - самая большая страна в мире по площади. Что может оскорбить его территорию? Однако, как только это было сделано. Наполеон в свое время, в 1812 году, завоевал Москву, неделю там бушевал и разрушал, но перед лицом крови должен был бежать и отступать навстречу собственной гибели. Не оттого ли семя угрозы охватило русскую душу? Другим ядром угрозы является, конечно же, потеря Россией 20 миллионов граждан во Второй мировой войне. Конечно не вдруг забыли...

Onko Venäjän uho Napoleonin syytä?

Aivan käsittämättömältä tuntuu Venäjän sotilaallinen uho aikana, jolloin kaikki olemme selvästi samassa veneessä globaalissa riippuvuussuhteessa toisiimme, informaatioteknologian kehityksen ansiosta. Mikä muu on uhon takana kuin alemmuuden tunne ja pelko? Tätä uhoa ei Venäjä suuntaa vain koko muuulle maailmalle, vaan myös Venäjän sisäinen netti on pullollaan sotasankarutta ja isänmaallista uhoa. Ja kysymyksessä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio. Mikä voisi sen aluetta loukata? Kerran se on kuitenkin tehty. Napoleon aikoinaan, 1812, valloitti Moskovan, viikonko siellä riehui ja hävitti, mutta verissä päin joutui pakenemaan ja perääntymään kohti omaa tuhoaan. Siitäkö tartui Venäjn sieluun uhon siemen? Toinen uhon ydin on tietenkin toisen maailmansodan tappio 20 miljoonaa kansalaista. Ei tietenkään äkkiä unohdu...

Asko Korpela 20220127 (20180810) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting

PageTop