ruenfi enru ruen enfi rufi rus eng fin fra esp deu

News conference following talks between the presidents of Russia and the United States
Lehdistötilaisuus Venäjän ja YHdysvaltojen presidenttien tapaamisen johdosta

20180716 Helsinki
2. Vladimir Putin and Donald Trump made press statements and answered journalists’ questions. 2. Vladimir Putin ja Donald Trump esittelivät lehdistötiedotteita ja vastasivat toimittajien kysymyksiin.
3. July 16, 2018 18:35 Helsinki 3. 16. heinäkuuta 2018 18:35 Helsinki
4. News conference about the results of the negotiations between the presidents of Russia and the United States 4. Lehdistötilaisuus Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien välisten neuvottelujen tuloksista
5. President of Russia Vladimir Putin: Mr President, ladies and gentlemen, 5. Venäjän presidentti Vladimir Putin: Arvoisa presidentti, hyvät naiset ja herrat!
6. The talks with President of the United States Donald Trump were held in a candid and business-like atmosphere. I think they were quite successful and beneficial. 6. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa käydyt keskustelut pidettiin vilpittömässä ja asiallisessa ilmapiirissä. Mielestäni ne olivat varsin onnistuneita ja hyödyllisiä.
7. We reviewed the current state and prospects of Russia-US relations and key international issues. It is obvious to everyone that our bilateral relations are undergoing a complicated period but there is no objective reason for these difficulties and the current tense atmosphere. 7. Tarkastelimme Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden nykytilaa ja näkymiä sekä keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä. Jokaiselle on selvää, että kahdenväliset suhteemme ovat monimutkaisia, mutta näille vaikeuksille ei ole mitään objektiivista syytä.
8. The Cold War ended long ago, the era of acute ideological confrontation belongs to the distant past, and the situation in the world has fundamentally changed. Today both Russia and the United States are facing completely different challenges – the mechanisms of international security and stability are dangerously out of balance, there are regional crises, the spread of the threat of terrorism and cross border crime, crime in general, growing world economic problems, environmental and other risks. It is possible to cope with all this only by working together. I hope we will come to this same understanding with our American partners. 8. Kylmän sodan päätyttyä kauan sitten, akuutin ideologisen vastakkainasettelun aikakausi kuuluu kaukaiseen menneisyyteen, ja tilanne maailmassa on olennaisesti muuttunut. Nykyisin sekä Venäjällä ja Yhdysvalloilla on edessään täysin erilaisia ​​haasteita - kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden mekanismit ovat vaarallisesti pois tasapainosta, on olemassa alueellisia kriisejä, terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden leviämisen uhka, rikollisuus yleensä, maailman kasvava taloudellinen ongelmia, ympäristö- ja muita riskejä. Näistä on mahdollista selviytyä vain tekemällä yhteistyötä. Toivon, että saamme sellaisen yhteisymmärryksen amerikkalaisten ​​kumppaneidemme kanssa.
9. Today’s talks reflected the shared desire of President Trump and myself to correct the negative situation in bilateral relations and map out initial steps to improve them, restore an acceptable level of trust and return to the former level of cooperation on all issues of mutual interest. 9. Tämänpäiväiset keskustelut heijastelevat Amerikan Yhdysvaltojen presidentti Trumpin ja minun itseni yhteistä halua korjata kielteinen tilanne kahdenvälisissä suhteissa ja kartoittaa alkuvaiheita niiden parantamiseksi, palauttaa hyväksyttävä luottamustaso ja palata entiseen yhteistyöhön kaikissa molemminpuolisen edun kysymyksissä.
10. As a major nuclear power, we have special responsibility when it comes to international security. I consider it important, as we discussed, to get the dialogue on strategic stability and the non-proliferation of weapons of mass destruction on track. We made a note with a number of concrete proposals on this matter available to our American colleagues. 10. Suurina ydinasevaltioina meillä on erityinen vastuu kansainvälisen turvallisuuden osalta. Pidän tärkeänä, kuten keskustelimme, saada aikaan strategista turvallisuutta ja joukkotuhoaseiden leviämistä koskeva dialogi. Esitimme amerikkalaisille kolleegoillemme luettelon, joka sisältää joukon konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta.
11. We believe that continued joint efforts to fully work through the military-political and disarmament dossier is necessary. That includes the renewal of the Strategic Offensive Reductions Treaty, the dangerous situation surrounding the development of elements of the US global missile defence system, the implementation of the Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, and the topic of deploying weapons in space. 11. Pidämme välttämättömänä jatkaa yhteisiä ponnisteluja sotilaspoliittisen ja aseistariisuntaa koskevan asiakirjan täydentämiseksi. Tämä sisältää strategisten ydinkärkien vähentämistä koskevan sopimuksen uusimisen, vaarallisen tilanteen koskien Yhdysvaltain globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämistä, keskimatkan ja lyhyen kantaman ohjusjärjestelmän koskevan sopimuksen soveltamista, ja aseiden kehittämistä avaruudessa.
12. We are in favour of continued cooperation in the sphere of combating terrorism and ensuring cybersecurity. Notably, our special services are working together quite successfully. The most recent example of that is the close operational interaction with a group of US security experts as part of the World Cup in Russia that ended yesterday. Contacts between the special services should be made systematic. I reminded the President of the United States about the proposal to reconstitute the anti-terror working group. 12. Kannatamme jatkuvaa yhteistyötä terrorismin torjumiseksi ja tietoverkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Haluan huomauttaa, että erityispalvelut toimivat yhdessä varsin onnistuneesti. Viimeisin esimerkki tästä on tiivis yhteistyö Yhdysvaltain turvallisuusasiantuntijoiden ryhmän kanssa osana Venäjän MM-kisaa. Erityispalveluiden väliset yhteydet olisi tehtävä systemaattisiksi. Muistutin Yhdysvaltain presidenttiä ehdotuksesta perustaa terrorismin vastainen työryhmä.
13. We covered regional crises extensively. Our positions do not coincide on all matters, but nonetheless there are many overlapping interests. We should be looking for common ground and working more closely, including at international forums. 13. Käsittelemme alueellisia kriisejä laajasti. Kantamme eivät ole samat kaikissa asioissa, mutta silti on monia päällekkäisiä etuja. Meidän olisi etsittävä yhteistä kantaa ja työskenneltävä tiiviimmin myös kansainvälisillä foorumeilla.
14. Of course, we talked about regional crises, including Syria. With regard to Syria, restoring peace and harmony in that country could serve as an example of successful joint work. 14. Tietenkin puhumme alueellisista kriiseistä, myös Syyriasta. Syyrian osalta rauhan ja harmonian palauttaminen kyseisessä maassa voisi toimia esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä.
15. Of course, Russia and the United States can take the lead in this matter and organise cooperation to overcome the humanitarian crisis and help refugees return to their hearths. 15. Tietenkin, Venäjä ja Yhdysvallat voivat ottaa johdon tässä asiassa ja organisoida yhteistyötä humanitaarisen kriisin voittamiseksi ja pakolaisten auttamiseksi palaamaan omille syntysijoilleen.
16. We have all the requisite elements for effective cooperation on Syria. Notably, Russian and American military have gained useful experience of interaction and coordination in the air and on land. 16. Meillä on kaikki tarvittavat tekijät Syyrian tehokkaalle yhteistyölle. Erityisesti venäläiset ja amerikkalaiset armeijat ovat saaneet hyödyllistä kokemusta vuorovaikutuksesta ja koordinoinnista ilmassa ja maalla.
17. I would also like to note that after the terrorists are routed in southwest Syria, in the so-called “southern zone”, the situation in the Golan Heights should be brought into full conformity with the 1974 agreement on the disengagement of Israeli and Syrian forces. 17. Haluan myös todeta, että kun terroristit reititetään lounaaseen, Syyriaan niin sanotulla "eteläiselle vyöhykkeelle", Golanin kukkuloiden tilanne on saatettava täysimääräisesti noudattamaan vuoden 1974 sopimusta Israelin ja Syyrian joukkojen irtautumisesta.
18. This will make it possible to bring tranquillity to the Golan Heights and restore the ceasefire between the Syrian Arab Republic and the State of Israel. The President devoted special attention to this issue today. 18. Tämän ansiosta on mahdollista tuoda rauha Golaniin ja palauttaa Syyria ja Israelin valtion välinen tulitauko. Presidentti kiinnitti tänään erityistä huomiota tähän asiaan.
19. I would like to emphasise that Russia has a stake in this course of events and will adhere to exactly this position. This will constitute a step towards establishing a just and durable peace on the basis of UN Security Council Resolution 338. 19.  Haluaisin korostaa, että Venäjä osallistuu tähän tapahtumaan ja että se noudattaa juuri tätä kantaa. Tämä on askel kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 338 perusteella.
20. It is good that efforts to gradually solve the problem of the Korean Peninsula have begun. This became possible largely because President Trump got personally involved and pursued dialogue in the spirit of cooperation rather than confrontation. 20. On hyvä, että Korean niemimaan ongelman ratkaiseminen vähitellen on alkanut. Tämä on suurelta osalta tullut mahdolliseksi kun Presidentti Trump osallistui henkilökohtaisesti ja toimi yhteistyön eikä vastakkainasettelun hengessä.
21. During the talks we openly discussed Russia’s concern over the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear issue. The US knows our position. It remains unchanged. To underscore, due to the nuclear deal Iran has become the country most heavily inspected by the IAEA. This guarantees the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme and facilitates the consolidation of the non-proliferation regime.21. Neuvottelujen aikana keskustelimme avoimesti Venäjän huolesta Yhdysvaltojen vetäytymisestä iranilaisen ydinalan yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta. Yhdysvallat tuntee asemamme. Se pysyy muuttumattomana. Allekirjoittanut, ydinaseiden vuoksi Iranista on tullut maa, jonka IAEA tarkasti tarkastelee. Tämä takaa Iranin ydinohjelman rauhanomaisen luonteen ja helpottaa ydinaseiden leviämisen estämistä.
22. Returning to our discussion of the Ukrainian crisis, the importance of observing the Minsk agreements in good faith was noted. The United States could be more resolute in insisting on this and could motivate Ukraine’s leaders to engage in this work. 22. Palataksemme Ukrainan kriisiä koskeviin keskusteluihimme otettiin huomioon Minskin sopimuksen tarkka noudattaminen hyvässä uskossa. Yhdysvallat voisi olla päättäväisemmin vaatimaan tätä ja voisi motivoida Ukrainan johtajia osallistumaan tähän työhön.
23. We paid special attention to the economy. Obviously, there is interest in cooperation in the business circles of both countries. The US delegation was one of the biggest at the St Petersburg International Economic Forum in May. It consisted of over 500 US entrepreneurs. 23. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota talouteen. On tietenkin kiinnostusta yhteistyöhön molempien maiden liikeyrityksissä. Yhdysvaltain valtuuskunta oli Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa toukokuussa. Se koostui yli 500 yhdysvaltalaisesta yrittäjästä.
24. To develop trade and investment, President Trump and I agreed to establish a high-level group that would unite captains of Russian and American business. Business people better understand how to go about mutually beneficial cooperation. Let them consider what can be done and make recommendations. 24. Kaupan ja investointien kehittämiseksi presidentti Trump ja minä suostuimme luomaan korkean tason ryhmän, joka yhdistäisi venäläisen ja amerikkalaisen liiketoiminnan kapteenit. Liikemiehet ymmärtävät entistä paremmin molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Anna heidän harkita, mitä voidaan tehdä ja antaa suosituksia.
25. Once again President Trump touched on the so-called Russian interference in the electoral process in the United States. I had to repeat what I said many times before, including during my personal meeting with the President: Russia has never and will never interfere in US domestic affairs, including the electoral process. We are ready to examine all concrete materials that may be presented, for example, in the framework of the cybersecurity working group, the establishment of which we discussed during our meeting in Hamburg. 25. Jälleen kerran presidentti Trump kosketti niin sanottua venäläistä puuttumista vaaliprosessiin Yhdysvalloissa. Minun piti toistaa, mitä sanoin monta kertaa, myös henkilökohtaisessa tapaamisessani presidentin kanssa: Venäjä ei ole koskaan puuttunut eikä puutu Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, kuten vaaliprosessiin. Olemme valmiita tutkimaan kaikkia konkreettisia materiaaleja, joita voidaan esittää esimerkiksi tietoverkkoturvallisuusryhmän puitteissa. Tällaisen ryhmän perustamisesta keskustelimme jo tavatessamme Hampurissa.
26. And, of course, it is time to unfreeze Russian-US ties between civic organisations and in the cultural and humanitarian sphere. As you know, recently we received a delegation from the US Congress, which was considered almost a historic event, when it should be a regular occurrence. 26. Ja tietenkin on aika vapauttaa Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisjärjestöjen ja kulttuuri- ja humanitaaristen alojen väliset siteet. Kuten tiedätte, hiljattain vastaanotimme valtuuskunnan Yhdysvaltain kongressista, jota pidettiin lähes historiallisena tapauksena, kun sen pitäisi olla säännöllinen tapahtuma.
27. On this note, we have proposed that the US President think not only on practical issues but also on the philosophy underlying long-term bilateral relations. It would be useful to involve experts on the history and nuances of Russian-US cooperation in this process. 27. Tässä yhteydessä olemme ehdottaneet, että Yhdysvaltain presidentti ei ajattelisi vain käytännön asioita vaan myös pitkän aikavälin kahdenvälisten suhteiden filosofiaa. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan tässä prosessissa sellaisten asiantuntijoiden kokemuksia, jotka tuntevat Venäjän ja Amerikan vuorovaikutuksen historian vivahteet hyvin.
28. Our idea is to establish an expert council composed of influential Russian and US political analysts, academics, prominent former diplomats and military officers, which would work on finding points of convergence and ways to put bilateral cooperation on a sustainable positive trajectory. 28. Ajatuksemme on perustaa asiantuntijaneuvosto, joka koostuu vaikuttavista venäläisistä ja yhdysvaltalaisista poliittisista analyytikoista, akateemisista tutkijoista, merkittävistä entisistä diplomaateista ja sotilashallituksista, jotka pyrkisivät etsimään lähentymistapoja ja tapoja saada yhteistyö kestävälle myönteiselle kehitysurallelle.
29. In general, we are satisfied with our first full-scale meeting. Let me say once again that before this, we had only met briefly at international forums. President Trump and I had a good conversation. I hope now we understand each other better, and I thank Donald for this. 29. Olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä ensimmäiseen täysimittaiseen kokoukseen. Haluaisin vielä kerran sanoa, että ennen tätä olemme vain lyhyesti tavanneet kansainvälisissä foorumeissa. Presidentti Trumpilla ja minulla oli hyvä keskustelu. Toivon nyt, että ymmärrämme toisiamme paremmin ja kiitän Donaldia tästä.
30. Of course, numerous problems remain. We have not managed to clear all the blockages, which would be impossible in one meeting. But I believe we have taken an important first step in this direction. 30. Tietenkin on olemassa lukuisia ongelmia. Emme ole onnistuneet selvittämään kaikkia tukoksia, mikä olisi mahdotonta yhdessä kokouksessa. Uskon kuitenkin, että olemme ottaneet tärkeän ensimmäisen askeleen tähän suuntaan.
31. In conclusion I would like to note that our Finnish hosts helped to create the working atmosphere during the talks. I thank to the leadership of Finland, the Finnish people and residents of Helsinki for what they have done. We know that we have caused a lot of inconvenience for people in Helsinki and we apologise for this. 31. Yhteenvetona haluan todeta, että suomalaiset isämme ovat auttaneet luomaan työilmapiirin keskustelujen aikana. Kiitän Suomen johtajaa, Helsingin suomalaisia ​​ja asukkaita siitä, mitä he ovat tehneet. Tiedämme, että meillä on paljon haittaa Helsingin ihmisille, ja pyydämme anteeksi.
33. Thank you for your attention. 33. Kiitos huomiostanne.
33. President of the United States Donald Trump: I have just concluded a meeting with President Putin on a wide range of critical issues, important for both of our countries. We had direct, open and deeply productive dialogue. It went very well. 33. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump: Olen juuri lopettanut kokoukseen presidentti Putinin kanssa laajasta valikoimasta kriittisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä molemmille maillemme. Meillä oli suora, avoin ja produktiivinen vuoropuhelu. Se meni hyvin.
35. Before I begin, I want to thank President Niinistö of Finland for graciously hosting today’s summit. President Putin and I were saying how lovely it was and what a great job they did. I also want to congratulate Russia and President Putin for having done such an excellent job in hosting the World Cup. It was really one of the best ever, and your team also did very well. It was a great job. 35. Ennen kuin aloitan, haluan kiittää presidentti Niinistöä tämän päivän huippukokouksesta. Presidentti Putin ja minä sanomme kuinka hienoa se oli. Haluan myös onnitella Venäjää ja presidentti Putinä siitä, että he ovat tehneet niin erinomaisen työn järjestettäessä maailmancupin. Se oli todella yksi parhaista ja teidän joukkueenne pelasi myös hienosti. Se oli hieno suoritus.
35. I am here today to continue the proud tradition of bold American diplomacy. From the earliest days of our republic, American leaders have understood that diplomacy and engagement is preferable to conflict and hostility. A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. 35. Olen täällä tänään, jotta voimme jatkaa rohkeaa amerikkalaista diplomatiaa. Tasavallan aikaisimmista päivistä amerikkalaiset johtajat ovat ymmärtäneet, että diplomatia ja sitoutuminen ovat tärkeämpiä kuin konfliktit ja vihamielisyydet. Dialogi ei ole vain hyväksi Yhdysvalloille ja hyväksi Venäjälle, vaan se on hyväksi maailmalle.
36. The disagreements between our two countries are well-known. President Putin and I discussed them at length today. But if we are going to solve many of the problems facing our world, then we are going to have to find ways to cooperate in pursuit of shared interests. 36. Kahden maamme väliset erimielisyydet ovat hyvin tunnettuja. Presidentti Putin ja minä olemme keskustelleet niistä yksityiskohtaisesti tänään. Mutta jos aiomme ratkaista monia maailmamme kohtaamia ongelmia, meidän on löydettävä keinoja tehdä yhteistyötä yhteisten etujen etsimiseksi.
37. Too often in both the recent past and long ago we have seen the consequences when diplomacy is left on the table. We have also seen the benefits of cooperation. In the last century our nations fought alongside one another in the Second World War. Even during the tensions of the Cold War, when the world looked much different than it does today, the United States and Russia were able to maintain a strong dialogue. But our relationship has never been worse than it is now. 37. Liian usein sekä menneisyydessä että kauan sitten olemme nähneet seuraukset, kun diplomatia jää vaille huomiota. Olemme myös nähneet yhteistyön edut. Viime vuosisadan aikana kansakunnamme taistelivat toisensa rinnalla toisessa maailmansodassa. Jopa kylmän sodan jännityksissä, jolloin maailma näytti hyvin erilaiselta kuin nykyään. Mutta suhteemme eivät ole koskaan olleet huonommat kuin ne ovat nyt.
38. However, that changed as of about four hours ago. I really believe that. Nothing would be easier politically than to refuse to meet, to refuse to engage, but that would not accomplish anything. 38. Se muuttui kuitenkin noin neljä tuntia sitten. Uskon todella. Mikään ei olisi helpompaa kuin kieltäytyä tapaamisista, kieltäytyä neuvotteluista, mutta sillä ei saavutettaisi mitään.
39. As President, I cannot make decisions on foreign policy to appease partisan critics, or the media, or Democrats who want to do nothing but resist and obstruct. A constructive dialogue between the United States and Russia provides an opportunity to open a new path to peace and stability in the world. 39. Presidenttinä en voi tehdä ulkopoliittisia päätöksiä enkä rauhoittaa puolueellisia kriitikoita tai tiedotusvälineitä tai demokraatteja, jotka eivät halua tehdä muuta kuin vastustaa ja estää. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen rakentava suhde tarjoaa mahdollisuuden avata uusi polku rauhaan ja vakauteen maailmassa.
40. I will most likely take political risk on myself in order to achieve peace, instead of risking the world and betraying politics. As President, I first of all think about what is best for America, which is better for the American people. 40. Todennäköisesti otan poliittisen riskin itselleni rauhan saavuttamiseksi sen sijasta, että vaarannan maailmaa ja petän politiikkaa. Presidenttinä ennen muuta ajattelen, mikä on Amerikalle parasta, mikä on parasta Amerikan kansalle.
41. During today’s meeting, I addressed directly with President Putin the issue of Russian interference in our elections. I felt that this was a message best delivered in person. We spent a great deal of time talking about it, and President Putin may very well want to address it, and very strongly, because he feels very strongly about it. 41. Tämänpäiväisessä kokouksessa puhuin presidentti Putinin kanssa Venäjän puuttumisesta vaaleihimme. Mielestäni oli parempi kertoa hänelle suoraan vasten kasvoja. Vietimme paljon aikaa keskustellen tästä asiasta, ja presidentti Putin luultavasti halusi keskustella tästä asiasta, ja väkevin sanakääntein. Ja hän selvästi pitää sitä vakavana asiana.
42. We also discussed one of the most critical challenges facing humanity: nuclear proliferation. I provided an update on my meeting last month with Chairman Kim on the denuclearisation of North Korea, and after today I am very sure that President Putin and Russia want very much to end that problem. They are going to work with us, and I appreciate that commitment. 42. Keskustelimme myös ihmiskunnan kriittisistä haasteista: ydinaseiden leviämisestä. Viime kuussa pohdimme puheenjohtaja Kimin kanssa Pohjois-Korean ydinvoimasta luopumisesta, ja tänään olen erittäin varma, että myös presidentti Putin ja Venäjä haluavat lopettaa tämän ongelman. He aikovat työskennellä kanssamme, ja arvostan tätä sitoutumista.
43. The President and I also discussed the sourge of radical Islamic terrorism. Both Russia and the United States have suffered horrific terrorist attacks, and we have agreed to maintain open communication between our security agencies to protect our citizens from this global menace. Last year we told Russia about a planned attack in St Petersburg, and they were able to stop it cold. They found them, they stopped them, there was no doubt about it. I appreciated President Putin’s phone call afterwards to thank me. 43. Presidentti ja minä keskustelimme myös radikaalin islamilaisen terrorismin kysymyksestä. Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat kärsineet hirvittävistä terrori-iskuista, ja olemme sopineet ylläpitävämme avointa viestintää turvallisuusviranomaisten ja kansalaisten välillä. Viime vuonna kerroimme Venäjälle suunnitellusta hyökkäyksestä Pietariin, ja he pystyivät pysäyttämään sen kylmiltään. He löysivät heidät, pysäyttivät heidät, ei ollut epäilystäkään siitä. Kiitin presidentti Putinin puhelusta, jonka hän soitti myöhemmin kiittääkseen.
44. I also emphasised the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambitions and to stop its campaign of violence throughout the area, throughout the Middle East. 44. Korostin myös, että on tärkeää painostaa Irania keskeyttämään ydinvoimansa ja lopettamaan väkivaltaisuutensa koko alueella Lähi-idässä.
45. As we discussed at length, the crisis in Syria is a complex one. Cooperation between our two countries has the potential to save hundreds of thousands of lives. I also made clear that the United States will not allow Iran to benefit from our successful campaign against ISIS. We have just about eradicated ISIS in the area. 45. Kuten pitkään keskustelimme, Syyrian kriisi on monimutkainen. Kahden maan välinen yhteistyö mahdollistaa satojen tuhansien ihmishenkien säästymisen. Tein myös selväksi, että Yhdysvallat ei salli Iranin hyötyä menestyksekkäästä kampanjastamme ISIS-järjestelmää vastaan. Olemme käytännöllisesti katsoen hävittäneet ISIS:in alueelta.
46. We also agreed that representatives from our national security councils will meet to follow up on all of the issues we addressed today and to continue the progress we have started right here in Helsinki. 46. Sovimme myös, että kansallisten turvallisuusneuvostojen edustajat tulevat seuraamaan kaikkia tänään käsiteltäviä asioita ja jatkamaan edistystä, jonka olemme täällä Helsingissä aloittaneet.
47. Today’s meeting is only the beginning of a longer process, but we have taken the first steps towards a brighter future, and one with a strong dialogue and a lot of thought. Our expectations are grounded in realism, but our hopes are grounded in America’s desire for friendship, cooperation and peace, and I think I can speak on behalf of Russia when I say that also. 47. Tämänpäiväinen kokous on vain alku pidemmälle prosessille, mutta olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Odotuksemme perustuvat realismiin, mutta toiveemme perustuvat Amerikan haluun ystävyydestä, yhteistyöstä ja rauhasta, ja uskon että niin voin sanoa myös Venäjän puolesta.
48. President Putin, I want to thank you again for joining me for these important discussions and for advancing open dialogue between Russia and the United States. Our meeting carries on a long tradition of diplomacy between Russia and the United States for the greater good of all. 48. Presidentti Putin, haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että olette tavannut kanssani näiden tärkeiden keskustelujen ja avoimen vuoropuhelun edistämiseksi Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Kokouksemme harjoittaa Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä pitkää perinnettä Venäjän ja kaikkien yhteiseksi hyväksi.
49. And this was a very constructive day, these were very constructive few hours that we spent together. It is in the interests of both of our countries to continue our conversation, and we have agreed to do so. I am sure we will be meeting again in the future often, and hopefully we will solve every one of the problems that we discussed today. 49. Tämä oli erittäin rakentava päivä, nämä olivat erittäin rakentavia muutamia tunteja. Meidän molempien edun mukaista on jatkaa keskusteluamme, ja olemme sopineet niin tekevämme. Olen varma, että tapaamme tulevaisuudessa usein, ja toivottavasti ratkaisemme kaikki tänään pohtimamme ongelmat.
50. So again, President Putin, thank you very much. 50. Joten vielä, presidentti Putin, kiitän teitä.
Original source: Kremlin uutiset

Asko Korpela 20180809 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting

PageTop