Ajk kotisivu TwinBook

Ю.А. Помпеев: История и философия отечественного предпринимательсва
Jurij Pompejev: Yrittäjyyden historia ja filosofia Venäjällä

00
Click pictures to get larger
20161106_2018
Глава первая. Определение основных понятий. Идеология и сущность предпринимательства <003>
Глава вторая. Предпринимательство княжеской эпохи древней России <038>
Глава третья. Предпринимательство в XVII в. <090>
Глава четвертая. Предпринимательство петровской эпохи <122>
Глава пятая. Предпринимательство екатерининской эпохи <154>
Глава шестая. Предпринимательство в XIX в. <190>
Глава седьмая. Сущность предпринимательства сегодня <249>
Глава восьмая. Русская идея в цивилизационном развитии <253>
ПРИЛОЖЕНИЯ <258>
Luku 1. Peruskäsitteiden määrittelyä. Yrittäjyyden ideologia ja olemus
Luku 2. Yrittäjäkunta vanhan Venäjän ruhtinaskaudella
Luku 3. Yrittäjäkunta 1600-luvulla
Luku 4. Pietarin ajan yritystoiminta
Luku 5. Katariinan ajan yritystoiminta
Luku 6. Yrittäjätoiminta 1800-luvulla
Luku 7. Yritystoiminnan olemus tänään
Luku 8. Venäläinen idea sivilisaation kehityksessä
LIITTEET
00000001FileTop
Автор представляемого вниманию читателя труда «История и философия отечественного предпринимательства» – профессор, доктор культурологии и русский писатель Юрий Александрович Помпеев. Эта книга, на наш взгляд, действительный шедевр, и может по справедливости занять место в российской историографии рядом с томами «Истории государства российского» Н.М. Карамзина (1766–1826) и лекциями по русской истории академика С.Ф. Платонова (1860–1933). Ю.А. Помпеев находит в русской истории занимательные сюжеты повседневной жизни народа. Богатый опыт человеческого хозяйствования в суровых природных условиях рождает предприимчивость и закладывает основы становления и развития торгового, промышленного и банковского предпринимательства в России IX – XX вв.
FileBottom
Tämän teoksen "Yrittäjyyden historia ja filosofia Venäjällä" tekijä on professori, kulttuurintutkimuksen tohtori ja venäläinen kirjailija Juri A. Pompejev. Tämä kirja on mielestämme, todellinen mestariteos, ja voidaan oikeutetusti asettaa Venäjän historiankirjoituksessa N.M. Karamzinin (1766-1826) "Venäjän valtion historian" ja akateemikko SF Platonov (1860-1933) "Täydelliset luennot Venäjän historiasta" rinnalle. Y.A. Pompejev käsittelee Venäjän historiassa kiehtovia piirteitä ihmisten arkielämästä. Tämä on kertomus siitä miten Venäjällä vaativissa ympäristöolosuhteissa luodaan ja ylläpidetään ja kehitetään liike-, teollisuus- ja pankkitoimintaa 800-1900-luvuilla.
p 003

Глава первая. Определение основных понятий. Идеология и сущность предпринимательства
Luku 1. Peruskäsitteiden määrittelyä. Yrittäjyyden ideologia ja olemus

0101
Стадии хозяйственно-культурного развития человечества
Ihmiskunnan taloudellisen ja kulttuurikehityksen vaiheet

00 Prev chapter02 Next chapter
0102 Историческая судьба народов России <006>
0103 Налогъ <011>
0104 Предпринимательство как род человеческой деятельности <015>
0105 Краткий обзор развития современных оценок и принципов предпринимательства <020>
0106 Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
0102 Venäjän kansojen historiallinen kohtalo
0103 Verotus
0104 Yrittäjyys ihmisen toiminnan muotona
0105 Katsaus nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteiden ja arvojen kehitykseen
0106 Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys
0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
01010001FileTop
В культуре (от лат. cultura - возделывание, обрабатывание, уход, воспитание, образование, развитие, почитание) различают материальные предметы, созданные в процессе трудовой деятельности, а также духовную сторону (верования, знания) и поведение (трудовые приемы, обычаи, обряды). История в этом контексте - не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Первые попытки осмыслить хозяйственное развитие человечества в виде последовательной смены отдельных форм и стадий (собирательство и охота; скотоводство; земледелие) относятся к античности. Хозяйство древних греков основывалось на пашенном земледелии и ремесле. Известно пренебрежительное отношение к этим занятиям. «Невозможно вести жизнь ремесленника и в то же время совершенствоваться в добродетели», - считал Аристотель. Соседей-скифов, разводивших коней и занимавшихся отчасти зерновым земледелием, греки считали варварами. Охотников и собирателей даров далеких северных лесов они помещали на самой нижней ступени развития, именуемой дикостью.
FileBottom
Kulttuurissa (lat. cultura - viljely, jalostus, hoito, kasvatus, sivisty, kehitys, arvostus) erotetaan materiaaliset esineet, jotka syntyvät tuottavassa työssä, mutta myös henkinen puoli (usko, tieto) ja käyttäytyminen (työtavat, tottumukset, rituaalit). Historia ei tässä yhteydessä ole mitään muuta kuin toimintaa ihmisen tavoitellessa päämääriään. Ensi yritykset mieltää ihmiskunnan taloudellista kehitystä erilaisina muotoina toisiaan seuraavinan vaiheina (keräily ja metsästys; karjanhoito; maanviljelys) tapahtuivat antiikin aikana. Muinaisten kreikkalaisten talous perustui kyntöviljelyyn ja käsityöammatteihin. Tunnettua on halveksuva suhtautuminen näihin ammatteihin. "Ei ole mahdollista viettää käsityöläisen elämää ja samalla kouluttautua hyveissä", oli Aristoteleen mielipide. Naapurikansa skyytteja, jotka kasvattivat hevosia ja harjoittivat osaksi viljanviljelyä, kreikkalaiset pitivät barbaareina. Metsästäjät ja kaukaisten pohjoisten metsien antimien keräilijät he mielsivät kehittyneisyyden alhaisimmille askelmille, raakalaisuuteen kuuluviksi.
01010002FileTop
Римляне были земледельцами - завоевателями. Работа, по их понятиям, с первых календ была уделом и достоянием рабов и пленных, не имевших истории. Общество Римской империи разделялось на беспримерно богатых мануфактуристов, использовавших в производстве ручной труд наемников, рабов, и свободных граждан, живших за казенный счет. Причиной падения Римской империи стало экономическое и нравственное истощение Рима.
FileBottom
Roomalaiset olivat maanviljelijöitä - valloittajia. Työnteko heidän käsityksensä mukaan oli aikojen alusta ollut orjien ja vankien osa, heidän, joilla ei mitään historiaa ollut. Rooman imperiumissa yhteiskunta jakautui ennenkuulumattoman varakkaisiin käsityöläisiin, joilla oli käytössään vuokrattavaa käsityöläistyövoimaa, orjia, ja vapaita kansalaisia, jotka elivät valtion kustannuksella. Rooman imperiumin hajoamisen syynä oli Rooman taloudellinen ja moraalinen rappio.
01010003FileTop
Могущественный переворот в сфере экономических отношений, как и в других областях, произвело христианство, освящая труд вообще и провозглашая равенство всех перед Богом. Целью жизни Христос установил нравственное совершенство. В целом идеалы Нового Завета отвечают наиболее глубинным потребностям человеческой природы, а потому сильно и глубоко действовали и продолжают действовать на людей. Религиозное убеждение - самое свободное из человеческих убеждений. Одновременно религия служит неистощимым источником утешения в людских страданиях, а высочайший идеал добра видит в самоотрицании всех желаний.
FileBottom
Kumouksellinen käänne taloudellisissa suhteissa, sekä muilla aloilla, aiheutui kristinuskosta, pyhittää työn yleensä, ja julistaa yhdenvertaisuutta Jumalan edessä. Elämän tarkoitukseksi Kristus asetti moraalisen kehityksen. Yleensä Uuden testamentin ihanteet vastaavat ihmisluonnon keskeisimpiä tarpeita, ja siksi ne voimakkaasti ja syvästi vaikuttivat ja vaikuttavat edelleen ihmisiin. Uskonnollinen vakaumus on vapain ihmisen uskomuksista. Samalla uskonto on ehtymätön lohdutuksen lähde inhimillisissä kärsimyksissä ja näkee itsensä kieltäytymisen kaiken hyvyyden ihanteena.
01010004FileTop
Американский историк и этнограф Л.Г. Морган (1818-1881) первым обосновал положения о развитии собственности от коллективных форм к частным и наметил следующие рубежи хозяйственно-культурного развития человечества:
 1. период преимущественного присвоения готовых продуктов природы (дикость);
 2. период зарождения производящего хозяйства, введения скотоводства и земледелия, период овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности (варварство);
 3. период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы, развития промышленности и искусства, мировой информационной системы (цивилизация).
FileBottom
Amerikkalainen historioitsija ja kansatieteilijä LG Morgan (1818-1881) ensimmäisenä selvitti siirtymisen kollektiivisesta omistamisesta yksityiseen ja määritteli seuraavat rajat Ihmiskunnan taloudelliselle ja kulttuuriselle kehitykselle:
 1. pääasiassa luonnosta saatavien lopputuotteiden aikakausi (villi-ihmisen aika);
 2. tuotantoa harjoittavan talouden syntymisen aikakausi, karjatalouden ja maatalouden syntyminen, luonnontuotteiden ihmisvoimin tapahtuvan tuotannon lisäämisen aikakausi (barbaari-ihmisen aika);
 3. aikakausi, jolloin otettiin käyttöön luonnontuotteiden jatkojalostus, jolloin teollisuus ja taide ja maailmanlaajuinen tiedonjakaminen kehittyvät (sivilisaation aika).
01010008FileTop
Три периода - дикость, варварство и цивилизацию в истории мирового хозяйства выделял и шотландский философ А. Фергюсон (1723-1816). Переход от дикости к варварству ученый связывал с появлением земледелия и скотоводства и введением частной собственности.
FileBottom
Kolmeen jaksoon: raakuus, barbaria ja sivilisaatio jakaa historian myös skotlantilainen filosofi A. Ferguson (1723-1816). Siirtyminen raakalaisuudesta barbariaan, on sidoksissa maatalouden ja karjanhoidon ja yksityisomaisuuden käyttöönoton syntymiseen.
01010009FileTop
Немецкий экономист Ф. Лист (1789-1846) на основании общественного разделения труда определял пять ступеней развития хозяйственной жизни: дикость; пастушество; земледелие; земледелие и ремесла; земледелие, ремесла и торговля.
FileBottom
Saksalainen taloustieteilijä Liszt (1789-1846) perustelee sosiaalinen työnjaon mukaan viisi taloudellisen elämän kehitysvaihetta: villi elämä, laiduntaminen; maanviljely, maatalous ja käsityö, maatalous, käsityö ja kauppa.
01010010FileTop
В конце XIX в. социально-экономическая мысль, отражавшая социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства, пополнилась трехступенчатой схемой развития мирового хозяйства (К. Бюхер), включавшей: замкнутое домашнее хозяйство; городское хозяйство; народное хозяйство. Эту схему американский этнограф П. Боханан дополнил стадией, основанной на фабричной индустрии и средствах мировой инфраструктуры.
FileBottom
1800-luvun lopulla sosiaalisen ja kulttuuriajattelun perustana pidetään kolmiportaista kaavaa maailmantaloudessa (K. Bücher). Se käsittää: suljetun kotitalouden, kaupunkitalouden ja kansantalouden. Tätä järjestelmää täydentää amerikkalainen etnografi P. Buchanan lisäten vaiheen, joka käsittää tehdasteollisuuden ja maailmantalouden infrastruktuurin.
01010011FileTop
Стремление выразить громадный фактический материал, характеризующий хозяйственно-культурное разнообразие народов мира в обобщающих формах хозяйства земли, привело к выработке определенных критериев. Так, немецкий географ Э. Хан (1892) в качестве таких критериев принял: а) основные орудия и методы работы на земле; б) величину и форму полей; в) разделение труда по полу и возрасту; г) связь обработки земли с традиционными обрядами; д) мировую транспортную систему.
FileBottom
Pyrkimys ilmaista suuri maailman kansojen taloudellista ja kulttuurillista monimuotoisuutta koskeva tosiasia-aineisto vaatii kehittelemään tietyt kriteerit. Näin saksalainen maantieteilijä E. Hahn (1892) ottaa seuraavat kriteerit käyttöön: a) maatyön perustyökalut ja menetelmät, b) peltoalan suuruus ja muoto, c) työvoiman jakautuminen sukupuolen ja iän mukaan, d) maan muokkaus perinteisin menetelmin, e) maailmanlaajuinen kuljetusjärjestelmä
2.
Формы хозяйства Земли
(Карта Э. Хана, восточное полушарие)
 1. охота и рыболовство
 2. мотыжное земледелие
 3. плантационное земледелие
 4. плужное земледелие
 5. скотоводство
 6. огородничество и садовая культура
 7. мотыжное земледелие со скотоводством
 8. охота; рыболовство с оленеводством
 9. скотоводство с охотой и рыболовством
 10. несельскохозяйственные территории

Maailmantalouden muodot (E Hahnin kartta, itäinen pallonpuolisko)
 1. metsästys ja kalastus
 2. käsivoimin hoidettu maatalous
 3. kasvinviljely
 4. auran käyttöön perustuva maatalous
 5. karjanhoito
 6. hedelmä- ja puutarhaviljely
 7. käsivoimin harjoitettu maatalous ja karjanhoito
 8. metsästys, kalastus ja poronhoito
 9. karjanhoito, metsästys ja kalastus
 10. maataloudettomat alueet
01010014FileTop
На карте Хана получили отражение следующие типы и формы хозяйств: охота и рыболовство, мотыжное, плантационное и плужное земледелие, скотоводство, огородничество, мотыжное земледелие со скотоводством, охота и рыболовство с оленеводством, скотоводство с охотой и рыболовством и промыслы по освоению несельскохозяйственных территорий. Земли западноевропейских и славянских народов отнесены на карте Хана к плужному земледелию.
FileBottom
Hahnin kartalta näkyvät seuraavat maataloustyypit: metsästys ja kalastus, käsivoimin hoidettu maatalous, aura ja plantaasi maataloudessa, karjanhoito, viljely, käsivoimin harjoitettu maatalous ja karjanhoito, metsästys, kalastus ja poronhoito, kalastuksen ja taloudenpito muilla kuin maatalouteen soveltuvilla alueilla. Länsi-Euroopan maat ja slaavilaisten kansojen asuttamat alueet kartalla Khan sisällyttää auran käyttöön perustuvaan maatalousalueeseen.
01010015FileTop
В межродовой и межплеменной борьбе (мы и они) происходило образование личности (я), независимой от коллектива, развивавшей свою ловкость, инициативу, творческие силы, находившей пути к самоутверждению, закрепляя за собой данные ей права. Каждый деловой день и год требовали от личности все большего напряжения сил, интеллектуальной энергии в развитии промышленности и торговли. История сохранила гениальные символы индивидуальностей: Прометей, Геракл, Святогор, Илья Муромец, Микула Селянинович и сотни других гигантских обобщений многовекового народного опыта.
FileBottom
Sukujen ja heimojen välisessä taistelussa (me ja he) syntyy henkilökohtainen sivistys (minä), yhteisöstä riippumatta, kehittyen omaksi mukavuudeksi, aloitekyvyksi, luoviksi kyvyiksi, tielle kohti itseluottamusta, vahvistaen tapoja pitää puoliaan. Jokainen työpäivä ja vuosi vaativat henkilöltä yhä suurempia voimanponnistuksia, älyllistä energiaa teollisuuden ja kaupan kehittämiseksi. Historiaan on tallentunut nerokkaita yksilöllisyyden symboleja: Prometeus, Herakles, Svjatogor, Ilja Muromets, Mikula Seljaninovitsh ja satoja muita jättiläismäisiä kansan kokemuksen vuosisataisia ilmentymiä.
01010016FileTop
Начало цивилизации, обозначенное осознанием прав и обязанностей человека и гражданина в хозяйственной жизни, связано с отделением ремесла от земледелия, развитием металлургии, с углубляющимся географическим и общественным разделением труда, торговлей, с зарождением частной собственности, свободного предпринимательства и государственной власти.
FileBottom
Sivilisaation alusta lähtien on osoitettu tietoisuutta oikeuksista ja velvollisuuksista liittyen ihmisen ja kansalaisen taloudelliseen elämään, joka on jakautunut käsitöihin, maatalouteen, metallurgian kehittymiseen, maantieteellisen ja sosiaalisen työnjaon syventämiseen, kaupan ja yksityisen omaisuuden, vapaan yrittäjyyden ja valtion hallinnon syntymiseen.
01010017FileTop
Частная собственность как самозащита от поглощения бедностью постепенно обостряла противоречия между людьми. Ее владельцы, занятые охраной своих личных интересов, обретали автономность и теряли зависимость от племени и государства. Голод, нужда, напасти, географическое положение научили купеческие народы плавать и торговать.
FileBottom
Yksityisomistus keinona köyhyyttä ja vähitellen kärjistyviä ihmisten välisiä ristiriitoja vastaan. Omistaminen turvaa henkilökohtaisia etuja, antaa itsenäisyyttä ja riippumattomuutta heimosta ja valtiosta. Nälkä, köyhyys, vastoinkäymiset, maantieteellinen sijainti ovat opettaneet ihmiset merenkulkuun ja kaupankäyntiin.
01010018FileTop
Если оборотиться к древнейшим цивилизациям, то можно, пожалуй, признать, что греков скорее всего воодушевляла воинская слава и любовь к Элладе, легионы римлян окрыляло добытое золото, аравитян, вероятно, подымал фанатизм, древние монголы жаждали крови, норманны воспламенялись духом удальства и разбоя. Древние славяне, наши предки, сражаясь за независимость и мирно колонизуя пустоши, не замечали, как выборные князья с нанятыми дружинами превращались в военно-полицейскую силу, а сражения за безопасность границ перерастали в войны за присоединение все новых и новых земель и народов.
FileBottom
Tarkastellen antiikin sivilisaatioita, voidaan havaita, että kreikkalaiset tavoittelivat ennen kaikkea sotilaallista kunniaa ja rakkautta Hellaaseen, Rooman legioonia inspiroi maan uumenista nostettu kulta, arabialaisia nostatti kiihkoilu, antiikin mongolit janosivat verta, normannit sytytti uhmakkuus ja ryöstely. Antiikin slaavit, esi-isämme taistelivat itsenäisyyden puolesta ja rauhanomaisesti asuttivat joutomaita huomamatta kuinka valittujen ruhtinaiden palkkaamat poliisivoimat muuttuivat sotilas- ja poliisivoimiksi, ja taistelu rajaturvallisuuden puolesta kärjistyi sodaksi yhä uusien maiden ja kansojen liittämiseksi omaan valta-alueeseen.

0102
Историческая судьба народов России <006>
Venäjän kansojen historiallinen kohtalo

00 Prev chapter02 Next chapter
0103 Налогъ <011>
0104 Предпринимательство как род человеческой деятельности <015>
0105 Краткий обзор развития современных оценок и принципов предпринимательства <020>
0106 Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
0103 Verotus
0104 Yrittäjyys ihmisen toiminnan muotona
0105 Katsaus nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteiden ja arvojen kehitykseen
0106 Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys
0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
01020001FileTop
Имперская политика властей строилась на усвоенной от варягов и ставшей врожденной склонностью дружинников - их привычке к походам и грабежам, чуждой коренным народам этих земель со времен еще скифов-пахарей.
FileBottom
Viranomaisten vallankäyttö perustui varjaageilta omaksuttuihin käytäntöihin ja perinnäiseksi tavaksi muututtuaan heidän tapansa tehdä sotaretkiä ja ryöstellä oli vieras alkuperäisväestölle, joka jo skyyttien ajoista alkaen oli harjoittanut peltoviljelystä.
3.
Суда русских поморян
Venäläisten merenkulkijoiden alus
01020003FileTop
Но те же новгородцы уже в IX столетии занимались морским разбоем и торговлей с западными славянами и немцами. Само призвание варягов в 862 г. обуславливалось, конечно, ранним знакомством новгородцев с теми краями. Разбойничья деятельность касалась и собственно русских земель, о чем упоминают летописцы как о народных бедствиях. Подобным способом новгородцы подчиняли себе и собирали дань грабежом различных финно-угорских племен, занимавших пространства к востоку от Новгорода до Уральских гор. Дань Руси, по сведениям акад. С.Г. Струмилина, давали такие племена, как чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордва, пермь, печора, ямь, литва, зимигола, корсь, норова, либь [81; 456-457].
FileBottom
Nämä samat novgorodilaiset harjoittivat jo1000-luvulla merirosvousta ja kauppaa länsislaavien ja saksalaisten kanssa. Varjaagien kutsuminen vuonna 862 perustui tietenkin novgorodilaisten varhaisempaan näiden alueiden tuntemukseen. Ryöstelyä harjoitettiin myös venäläisillä alueilla, mistä mainintoja on aikakirjoissa samoin kuin kansan kärsimyksistä. Samoilla menetelmillä alistivat novgorodilaiset ja keräsivät ryöstöveroja suomalais-ugrilaisilta heimoilta, jotka asuttivat alueita Novgorodista itään aina Ural-vuorille saakka. Venäläisille maksoivat veroja akateemikko S G Strumilinin mukaan myös sellaiset kansanheimot kuin tshudit, marit, vesit, muromit, tsheremissit, mordvalaiset, permit, petshorit, jäämit, liettualaiset, zimigolit, korsit, libit [81; 456-457].
01020004FileTop
Дух предприимчивости был исконным свойством наших северных племен, а торговля со времен Гомера была полупромышленным, полувоенным, полуразбойничьим предприятием. Купцы были одновременно пиратами и бандитами. От соотношения сил покупатель-продавец зависела программа действий - налететь и ограбить или торговать? Жители прибрежных общин решали в уме схожую экономическую задачу.
FileBottom
Yrittäjähenkisyys oli päällimmäinen ominaisuus näillä pohjoisilla heimoilla, mutta kaupankäynti Homeroksen ajoista saakka oli puoliteollista, puolisotilaallista, puoliryöstelevää toimintaa. Kauppiaat olivat samalla merirosvoja ja bandiitteja. Riippui ostajan ja myyjän välisestä voimatasapainosta, mitä menetelmää käytettiin, toimittiinko rauhanomaisesti vai ryöstettiinkö? Rannikkoseutujen asukkaat ratkaisvat asian taloudellisten näkökohtien mukaan.
01020005FileTop
Русские были участниками величайших исторических потрясений европейско-азиатского средневековья, подмяли под себя, по терминологии современного писателя, шестую часть мировой суши, суровые пространства, с трудом когда-то воспрявшие после оледенения. Неясным в истории Отечества представляется некоторым мистически настроенным авторам вопрос, почему именно на севера двинулось древнее арийское племя русов через благодатные земли, тогда еще не расхватанные по чужим карманам и более приятственные судьбе и нашему происхождению? Почему наши предшественники решили обжиться и обустроиться неразрывной тончайшей пленкой от приюта убогого чухонца до Тихого океана, в столь невыносимых и экономически непривлекательных условиях, в коих не обитает и доныне ни один многочисленный народ, имеющий историческую протяженность, славу и культуру?
FileBottom
Venäläiset osallistuivat suuriin historiallisiin Euraasian mullistuksiin keskiajalla, valtasivat nykyajan kirjoittajan terminologiaa käyttäen kuudesosan maapallon kuivasta pinta-alasta, jääkauden jälkeisissä ankarissa luonnonolosuhteissa. Venäjän historiassa jää epäselväksi kysymys siitä, miksi he nimenomaan pohjoiseen suuntautuivat ennen arjalaisia kansanheimoja, kulkien hedelmällisempien maiden halki, maiden, joita silloin vielä eivät muut kansat olleet ottaneet haltuunsa. Miksi esi-isämme päättivät asettua ja kasvattaa juurensa katkeamattoman ohuina säikeinä kohtaloa uhmaten jumalattomien suomalais-ugrilaisten heimojen alueelta Tyynelle merelle saakka niin sietämättömiin ja taloudellisesti epäedullisiin olosuhteisiin, joissa tähän päivään saakka ei ole asunut yksikään väkimäärältään vähänkin suurempi kansa, jolla olisi mitään historiallisia perinteitä, kunniaa tai kulttuuria?
01020006FileTop
И вывод таков: без сверхъестественной Воли, руководящей Руки, Божественного Покрова, а лишь от своего сили усилия, по своей прихоти руссские племена должны были уничтожиться сопротивлением великого пространства или опуститься на первобытный, пещерный уровень.
FileBottom
Ja johtopäätös on, että ilman yliluonnollista tahtoa, ohjaavaa kättä, jumalallista suojelua, ilman vahvaa uskoa omiin ponnistuksiinsa Venäjän heimot olisivat tuhoutuneet suuren autiomaan olosuhteissa tai vajonneet luolissa asuvien kansojen tasolle.
01020007FileTop
Конечно, колонизация северных и иных наших земель не является загадкой для специалистов в отечественной истории. Стремление русского крестьянства к росту прибавочного продукта, при несоизмеримости урожая с громадной массой вложенного труда, заставляло его при освоении бескрайних земельных просторов Восточноевропейской равнины идти преимущественного по пути постоянного расширения производственных площадей. Кроме того, по мнению Н.М. Карамзина (1766-1826), славяне, вероятно, после других народов удалились от Востока, коренного отечества народов [7; 53]. Действительно, на рубеже старой и новой эр происходило мощное переселение народов из Азии в Европу, и славяне, не воинственные по своей природе племена, по оценке М.П. Погодина (1800-1875), стояли уже тогда на известной ступени образования, были знакомы с земледелием и первоначальными искусствами, говорили богатым языком, имели понятия и верования о Боге и загробной жизни, принесенные еще из прародины своей Индии, с коей до сих пор обнаруживают сродство [7; 69].
FileBottom
Tietenkään pohjoisten ja joidenkin muiden maa-alueiden asuttaminen ei ole arvoitus maamme historian ammattilaisille. Venäjän talonpoikien pyrkimys lisätä satoaan valtavaa työpanosta käyttäen ajoi heidät Itä-Euroopan rajattomille rinteille, menemään pääasiassa laajentamaan tuotantonsa pinta-alaa. Sen lisäksi N.M. Karamzinin (1766-1826) mukaan slaavit todennäköisesti olivat kotoisin idästä, kansojen alkukodista [7;53]. Todellakin, vanhan ja uuden aikakauden rajalla vallitsi voimakas kansojen muuttoliike Aasiasta Eurooppaan ja slaavit, jotka eivät olleet sotaisia luonteeltaan ja joilla M.P. Pogodinin (1800-1875) mukaan oli jo tietty koulutustaso, tunsivat maatalouden ja alkeellisen taiteen, puhuivat rikasta kieltä, ja joilla oli käsitys Jumalasta ja usko Jumalaan ja kuolemanjälkeiseen elämään, ja olivat sen tuoneet mukanaan Intiasta, missä heillä oli alkukotinsa ja vieläkin ovat tietoisia sukulaisuussuhteistaan sinne [7;69].
4.
Схема расселения славян из первоначальных областей их обитания
 1. территория расселения славян
 2. основная территория славян.

Slaavilaisten kansojen alkuperäisten asuma-alueiden kartta.
 1. slaavilaisten asuttama alue,
 2. slaavilaisten alun perin asuttama alue.
01020009FileTop
От имени иных европейских народов провозглашалась претензия на то, что они существуют без пространства. В России, мол, наоборот: пространство без народа; огромные массивы степей и лесов, порождение особого геополитического, климатического и многоэтнического состояния, многообразия хозяйственных укладов, громадности территории, которая уже при Ярославе Мудром в XI в. была равна территории всей остальной Европы. Внешние связи, несмотря на господство натурального хозяйства, со времен Рюрика имели разветвленный характер. Осваивались пути в Византию, Закавказье и Среднюю Азию. Русские купцы-промысловики торговали в Прибалтике, на Дунае, в Багдаде, в Константинополе и Александрии, осваивались на Хазарском (Каспийском), Русском (Черном) и Варяжском (Балтийском) морях. Отечественные предприниматели закладывали стабильность в экономическое и культурно-политическое развитие Руси.
FileBottom
Muiden Euroopan maiden taholla syntyi nurinaa siitä, että niillä ei ole asuintilaa. Venäjällä, he sanoivat, päinvastoin on tilaa ilman ihmisiä. Valtavien arojen ja metsien ansiosta oli syntynyt erityinen geopoliittinen, ilmastollinen ja monikansallisen valtion monimuotoinen taloudellinen rakenne, äärettömän suuri alue, jo Jaroslav Viisaan aikana 1100-luvulla, yhtä suuri kuin koko muu Eurooppa. Ulkosuhteet, riippumatta siitä että elettiin omavaraistaloudessa, olivat jo Rurikin ajoista lähtien luonteeltaan monihaaraiset. Heidän hallintaansa olivat joutuneet Bysantin, Kaukasian ja Keski-Aasian kulkureitit. Venäjän kauppiaat ja kalastajat harjoittivat kauppaa Baltiassa, Tonavalla, Bagdadissa, Konstantinopolissa ja Alexandriassa, ottivat haltuunsa Kasarin (Kaspianmeri), Venäjän (Mustameri) ja Varangin (Itämeri) meret. Paikalliset yrittäjät laskivat perustan taloudelliselle vakauden ja kulttuurin ja poliittisen vallan kehitykselle Venäjällä.
5.
А.И. Путилов
A.I. Putilov
01020011FileTop
Неоглядные российские дали народа Христа рождали характеры предприимчивые, предназначенные для географического и космического подвигов. К ним можно отнести, например, председателя Общества путиловских заводов и директора Русско-азиатского банка А.И. Путилова (1866-после 1926). Владелец нефтяных промыслов, умелый игрок на бирже, получавший десятки окладов, обладал титанической работоспособностью. Он трудился денно и нощно, обладая великими организаторскими способностями, самодисциплиной, интуицией, умением мыслить перспективно. А.И. Путилов первым появлялся в кабинете банка и уходил далеко за полночь после заседаний, совещаний, десятков правлений, сотен бумаг, за которыми стояли тонны цемента, баррели нефти, пуды хлеба, километры железных дорог. Человек слова, практик и рационалист, сочетавший в себе черты мечтателя и фантазера, на себя А.И. Путилов тратил весьма скромные суммы, дотошно торговался с извозчиками [73; 152].
FileBottom
Neoliittisella kaudella venäläisistä tuli Kristuksen kansaa, jolla oli yrittäjäluonne ja jonka kohtalona oli tehdä maantieteellisiä elintilavalloituksia. Heitä olivat esimerkiksi Putilovin tehdasyhtiön johtokunnan puheenjohtaja ja Venäjän Aasian pankin johtaja A.I. Putilov. (1866 -1926). Öljykenttien omistaja, kyvykäs pörssikeinottelija, saaden kymmeniä palkkioita, jolla on titaanin työkyky. Hän tekee töitä yötä päivää, hänellä on myös suurenmoinen organisaatiokyky, itsekuri, intuitio, kyky ajatella eteenpäin. A.I. Putilov tulee aamulla ensimmäisenä pankin konttoriin ja lähtee pois illalla hyvän mittaa puolenyön jälkeen osallistuttuaan istuntoihin, neuvotteluihin, kymmeniin lautakuntiin, käsiteltyään satoja papereita, joiden takana on tonneittain sementtiä, tynnyreittäin öljyä, suuret määrät viljaa, kilometreittäin rautatietä. Hän on mies sanojensa takana, käytännön mies, ja rationalisti, yhdistäen itsessään uneksijan ja visionäärin. Omaan käyttöönsä A.I. Putilov ottaa varsin vaatimattomia summia, kitsaasti tinkii ajurikyytiensä hintoja. [73;152].
01020012FileTop
При этом первичные виды хозяйственной деятельности, нацеленные на производство средств, необходимых для поддержания человеческой жизни, для непосредственного потребления (пища, одежда, жилище), сохраняют важное значение в мировом хозяйстве и сегодня. Как раз подобные виды хозяйственных забот явились и являются источником и двигателем предпринимательской энергии.
FileBottom
Näin ollen ensisijaiset taloudellisen toiminnan muodot, jotka tähtäävät tuotantoon, inhimillisen elämän ylläpitämiseen, välittömään kulutukseen (ruoka, vaatteet, asuminen) ovat edelleen tärkeitä tämän päivän maailmantaloudessa. Juuri tällaiset taloudelliset tehtävät ovat olleet ja ovat edelleen yritystoiminnan energialähde ja moottori.
01020013FileTop
Наша страна обладает богатым наследием в хозяйственной деятельности. Становление предпринимательства в России прошло долгий и сложный путь от мелкой торговли до крупнейших в мире предприятий. Деловые отношения, важнейшей частью которых являлось предпринимательство, играли важную роль в складывании хозяйственных, культурных и политических традиций в жизни России.
FileBottom
Maallamme on rikas kulttuuriperintö taloudellisessa toiminnassa. Liiketoiminnan vakiintuminen Venäjällä on kulkenut pitkän ja vaikean tien pienyrityksistä maailman suurimpiin kuuluviin yrityksiin. Liikesuhteilla, joiden tärkein osa on ollut yrittäjyys, on ollut tärkeä rooli taloudellisten, kulttuurillisten ja poliittisten perinteiden vakiintumisessa Venäjällä.

0103
Налогъ <011>
Verotus

00 Prev chapter02 Next chapter
0104 Предпринимательство как род человеческой деятельности <015>
0105 Краткий обзор развития современных оценок и принципов предпринимательства <020>
0106 Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
0104 Yrittäjyys ihmisen toiminnan muotona
0105 Katsaus nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteiden ja arvojen kehitykseen
0106 Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys
0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
01030001FileTop
В дальнейшем изложении не обойтись без лингвистически? ведческих) изысканий. И вот почему. Ключевым понятием в мом курсе служит слово налог, которое в большинстве советсю рей отсутствовало вовсе или объяснялось синонимом сбор, в ном количестве - поборы.
FileBottom
Elämän käydessä yhä monimuotoisemmaksi, ei tulla toimeen ilman kielellistä tutkimusta. Tästä syystä keskeinen käsite tässä kurssissani on vero (налог), joka useimmista neuvostoajan sanakirjoista puuttuu kokonaan ja sen synonyymina ovat sanat сбор ja поборы (kannettu maksu ja lunnaat).
01030002FileTop
Мировая история эти понятия (налоги и поборы) связывает всего с данью, обозначавшей денежную или ясачную повинн рок, срочную плату покоренного народа победителю.
FileBottom
Maailmanhistoriassa näistä (verot ja lunnaat) merkitsevät alistettujen suorittamia maksuja valloittajille.
01030003FileTop
С библейских времен известно повеление Иосифа Прекрасного за кабаленному народу Египта: когда будет жатва, давайте пятую часть фараону; а четыре части останутся вам на засеяние полей, и на пропитание вам, и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детяи вашим [Быт.,47; 24]. Этот закон - пятый сноп фараону- сохранялся тысячелетиями, как и ростовщичество, что позволило писателю Л.Н. Толстому (1828-1910) назвать политическую экономию апологией насилияю.
FileBottom
Raamatun ajoista alkaen tunnetaan Josef Erinomaisen käsky (Egyptin kabalenilaisille: Kun satoa saatte, antakaa viidennes faaraolle, neljä viidennestä jääköön teille itsellenne, pelloillenne siemeneksi ja ravinnoksi lapsillenne ja niille jotka asuvat taloissanne [Gen, 47, 24]. Tätä lakia faraon viidenneksestä kuten myös koronkiskontaa, jotka ovat eläneet tuhansia vuosia L.N. Tolstoi (1828-1910) nimittää poliittisen taloustieteen väkivallan anteeksipyynnöksi.
01030004FileTop
В эпосе народов, живших остатками родового строя до образования государства, к примеру, алтайских народностей, нет слов сородичи или братья. Их место занимает выражение народ, платящий дань [63; 33]. Отсутствует и термин род, есть понятие моногамной малой семьи и активная борьба за нее; упоминаются только родичи, живущие по соседству друг с другом и собирающиеся вместе на праздники по случаю женитьбы.
FileBottom
Sellaisten kansojen epiikassa, jotka elävät heimoyhteiskunnan olosuhteissa ennen valtioyhteiskunnan muodostumista, esimerkiksi Altain kansoilla, ei ole sanoja sukulainen tai veli. Niiden asemesta on ilmaus väki, joka maksaa ylläpitorahaa [63; 33]. Ei ole olemassa myöskään termiä suku, on käsite yksiavioinen pieni perhe ja aktiivinen kamppailu sen puolesta, mainitaan vain sukulaiset, jotka asuvat toistensa vieressä ja kokoontuvat yhteen viettämään häitään.
01030005FileTop
Дань - понятие, внесенное в эпос историей. Враг (хан-насил только уводит сестру или жену, он разрушает двор и стойбище, угодняет в свое далекое царство людей, забирает себе стада, а на оставшийся налагает дань, которая взимается с необычайной жестокостью: белый скот ржет, подданный народ рыдает.
FileBottom
Lunnaat (Дань) - käsite joka on jäänyt historiankirjoihin. Vihollinen (Kaani-väkivalta) ei tarkoita vain siskon tai vaimon ryöstämistä, vaan se tekee tuhoaan pihalla ja leireillä vie mennessään ihmisiä kaukaisiin maihin, haalii karjaa ja jäljelle jääville määrää maksettavaksi lunnaat, jotka purevat äärimmäisellä ankaruudella: karja möyryää, ihmiset huutavat.
01030006FileTop
Но обложение данью, носившей характер окупа или конт]: становилось первым шагом к замирению враждебных сторон к выработке понятия о подданстве. Побежденные, уплачивая дань победителю, откупали себе право на жизнь и свободу.
FileBottom
Lunnaiden käyttöönotto, jolla oli kauppahinnan maksun tai avustuksen luonne, oli ensimmäinen askel rauhantekoon vihanpidon osapuolten kesken, aloite ryhtyä kehittämään alamaisuuden käsitettä. Voitetut ostivat näin itselleen oikeuden elämään ja vapauteen.
01030007FileTop
Повинностями облагались непосредственные производители, люди из черных, обязанные в иерархическом обществе в порядке послушания отдавать часть дохода правителю. В противном случае враждебный хан грозил былинному или песенному герою: если дань не привезешь в твою землю, хвост волоча, волком приду, копье волоча, с войной приду. Задолжавшим данникам в былинах нет пощады: «Внутри медного амбара медный богатырь, величиной с целую гору, сидит и черные счеты перекладывает». Это - ханский казначей, у которого все медное или желесное и черное [63; 49,50].
FileBottom
Valloituksilla oli välittömiä vaikutuksia. Ihmiset olivat tottuneet kuuliaisuuteen ja maksamaan osan tuloistaan hallitsijalle. Muussa tapauksessa vihamielinen kaani uhkaa, ellet maksa, suden häntä heiluu, tulen suden kanssa, keihäs kädessä, sota mukanani. Kahleissa olevalle lunnaiden maksajalle ei ole armoa: "Kuparivarastossa asuu kuparipohatta, vuoren korkuinen, istuu ja laatii mustia tilikirjojaan." Tämä - kaanin on rahastonhoitaja, hänellä on kaikki kupari ja harkkorauta [63, 49,50].
01030008FileTop
Право взимать налоги государство выставляло на торги. Мытарем, откупщиком становился тот, кто обещал самую высокую цену. И от него пощады не было никому. Крепостные стены вокруг городов не только защищали жителей от врагов, но и не позволяли им ускользнуть от сборщиков налогов. Великий химик А.Л. Лавуазье (1743-1794) более двадцати лет занимал пост генерального откупщика Франции, и в числе других мытарей, ненавистных новым буржуа, был гильотинирован по суду революционного трибунала.
FileBottom
Veronkanto-oikeuden valtio luovutti huutokaupalla. Veronkanto-oikeuden sai se joka tarjosi siitä eniten. Armoa ei annettu kenellekään. Linnoituksen muurit kaupungin ympärillä eivät vain suojelleet asukkaita​​ vihollisilta, vaan myös estivät heitä pakenemasta veronkantajaa, publikaania. Suuri kemisti A.L. Lavoisier (1743-1794) oli yli kaksikymmentä vuotta pääveronkantaja Ranskassa, ja joutui muiden publikaanien joukossa, joita uusi porvaristo vihasi, giljotiinin ruuaksi vallankumoustuomioistuimen päätöksellä.
01030009FileTop
Понятно, что сборщики налогов добрых слов в народе не заслужили. Мытарь - человек оборотливый, но мелочной, плутоватый, живущий неправедною корыстью, поборишками.
FileBottom
On selvää, että ystävällisiä sanoja veron kerääjät eivät kansan keskuudessa ansainneet. Publikaani - neuvokas mies, mutta pikkumainen, ovela ja ahne, epäoikeudenmukainen.
01030010FileTop
На Руси главными плательщиками дани оказывались смерды. Смерд, по В.И. Далю (1801-1872), человек из черни, подлый родом, мужик, из сословия рабов или холопов, позже - из крепостных.
FileBottom
Venäjällä, päämaksajiksi osoittautuivat smerdit, vapaat talonpojat. Smerd on V.I. Dahlin (1801-1872) mukaan, 'mies mustista' eli kansan syvistä riveistä, ovelan sorttinen musikka, talonpoika, jolla oli alaisinaan orjia tai palvelijoita, myöhemmin - maaorjia.
01030011FileTop
Средневековые институты, объединявшие народ (цеховые общины, купеческие гильдии и братства, деревенские миры, церковные приходы), способные устами выборных членов высказать свои требования, препятствовали превращению народа в толпу, в аморфную массу, стадо, но поддерживались властями прежде всего с точки зрения удобства сбора податей. Это правило действовало как в домонгольской Золотой Руси и Святой Руси эпохи Московского государства, так и в пору государственности петербургского периода, лозунгом которого стала немудреная триединая формула так называемого патерналистского государства: «Самодержавие. Православие. Народность». Помещики заботливо объясняли крестьянам: мы - ваши, вы - наши. Позже известные нам слуги народа десятилетиями провозглашали: все для блага человека, все во имя человека, а юмористы добавляли: и мы знаем имя этого человека. Прав сатирик: власти в России всегда думали о народе, другой вопрос - что?
FileBottom
Keskiajalla syntyi instituutioita, jotka yhdistivät kansaa (teollista yhteisöjä, kauppiaskiltoja ja veljeskuntia, kyliä, seurakuntia). Niiden kautta kyettiin pukemaan sanoiksi yhteisön jäsenten vaatimuksia, ne estivät ihmisten jäämisen muodottomaksi massaksi, laumaksi, mutta viranomaisten kannalta ennen kaikkea helpottivat veronkantoa. Tämä oli sääntö ennen mongolien aikaa Kultaisen Venäjän aikana ja Moskovan valtion Pyhän Venäjän aikana, kuten myös Pietarin ajan Venäjän valtiossa. Sen iskulauseeksi muodostui kolmiyhteisen kaavan mukainen käsite 'holhoava valtio': "Itsevaltius - Ortodoksisuus - Kansanomaisuus" («Самодержавие. Православие. Народность»). Maanomistajat huolellisesti selittivät talonpojille: olemme teidän, te olette meidän. Myöhemmin kansan palvelijat julistivat meille vuosikymmeniä: kaikki ihmisen hyväksi, kaikki ihmisen nimeen, ja humoristit lisäsivät: ja me tiedämme tuon ihmisen nimen. Oikeassa on irvistelijä: Venäjän viranomaiset ovat aina ajatelleet ihmistä, toinen kysymys - mitä ovat siitä ajatelleet?
01030012FileTop
Толкуя и объясняя подробности значения слова налогъ, В.И. Даль производит его от глагола «налагать» и останавливает наше внимание на понятиях соподчиненных: налог - подати, повинности деньгами или припасами; платежи, налагаемые на сословия, на торговлю, промыслы.
FileBottom
Tulkitaksemme ja selittääksemme sanaa налогъ (nalog; vero) yksityiskohtaisesti: V.I. Dahl johtaa sen verbistä «налагать» (määrätä) ja kiinnittää huomiotamme alakäsitteisiin: vero - verot; yhteisöiltä, kaupalta, teollisuudelta rahana perittäviin tavaran tulleihin.
01030013FileTop
Прямой налог, по В.И. Далю, накладывается прямо на тех, кто его оплачивает (например, подушное; гильдейские, судебные, гербовые и другие госпошлины). Термин пошлина в древности обозначал обычай, согласное убеждение в необходимости подчиняться общепринятым нормам и, в частности, всякий издавна существующий сбор. Пошлины с суда известны уже «Русской Правде» (XI в).
FileBottom
Välitön vero kohdistuu V.I. Dahlin mukaan suoraan niihin, jotka maksavat (esim. henkivero, kiltamaksu, oikeuslaitoksen ja muiden valtion laitosten perimät maksut). Termi tulli tarkoitti alun perin välttämättömyyttä suostua yleisesti sovittuihin normeihin, erityisesti mihin tahansa vanhastaan olemassa oleviin maksuihin. Laivoja koskevat tullit tunnettiin jo «Русская Правда» (Venäjän Pravda) aikakaudella (1000-luvulla).
01030014FileTop
Косвенный сбор не налагается прямо на плательщиков, хотя они и не могут обойти его (налог на вино, табак).
FileBottom
Välillinen vero ei kohdistu suoraan veronmaksajiin, vaikka he eivät voikaan jättää sitä maksamatta (veroperusteena viini ja tupakka).
01030015FileTop
В.И. Даль приводит и близкое понятие: налога — труд, тягость, тяжкая работа, напряженье, натуга. Наложный мужик- работящий, трудящийся, прилежный.
FileBottom
V.I. Dahl esittää samanlaisia käsitteitä: työhön kohdistuva vero, vero työn laadun mukaan. Veronmaksaja - ahkera mies, työntekijä, ahkera.
01030016FileTop
В древней Руси виды прямых и косвенных сборов были весьма многообразны. Возникшие сначала в форме платы за услуги, они переходили мало-помалу в налоги [18; 182]. Например, мыт (muta, Mauth) из сбора за услуги, оказанные торговле при перевозке товара с одной пристани на другую или при упорядочении торгов с участием мытников, превратился в косвенный налог со всех торговых операций, подобно весу (весчему) и мере (померному)у взимавшимся за пользование выверенными весами и мерами, хранившимися в церквах.
FileBottom
Vanhalla Venäjällä (Rus) välittömien ja välillisten verojen tyypit olivat hyvin erilaisia​​. Ensimmäinen syntyi muodossa palkkiot, ne muuttuivat vähitellen veroiksi [18 182]. Esimerkiksi 'lahjus' (мыт- muta) oli maksu palveluista kauppaan liittyvästä tavaroiden kuljetuksesta laiturilta toiselle tai kauppaa koskevasta järjestelystä. Se muuttui vähitellen välilliseksi veroksi, joka koski kaikkia kuljetuksia, maksettiin painon, lukumäärän, käytön mukaan käyttäen kirkoissa säilytettyjä normimittoja.
01030017FileTop
Со времен Золотой Орды возник и чисто торговый сбор с объявленной цены товара - тамга (клеймо, знак, штемпель), превратившийся впоследствии в таможенную пошлину. Термин ясак русские застали в инородческом Поволжье, объясаченном Ордой в XIII в.
FileBottom
Kultaisen Ordan ajoista lähtien on ollut käytössä puhtaasti kaupankäyntiin liittyvä maksu mainostetun tavaran hinnan mukaan. Siitä tuli myöhemmin tulli. Volgalla kuljetetuista ulkomaisista tavaroista on Orda perinyt eri maksun 1200-luvulta lähtien.
01030018FileTop
Казенные налоги вообще, оброк, дани и сборы, подушные и поземельные, охватывались на Руси термином подати. Единицами оклада при исчислении прямых сборов в разные периоды отечественной истории были дым, очаг, двор, рал, плуг, муж, человек, с которых взималась подать. Все перечисленные единицы сводились к одному отдельному домохозяйству. К середине XIX века мещане и крестьяне всех видов составили податное сословие. Именно на нем лежали соответствующие обязанности, которые должно исполнить, отбыть по закону или по обычаю (на всяком сословии свои повинности; что город, то норов, что деревня, то обычай; повальный обычай, что царский указ).
FileBottom
Valtionverosta yleensä, henkiverosta, maaverosta, käytettiin vanhalla Venäjällä nimitystä подати (podati). Yksikkönä, johon maksu perustui on Venäjän historian aikana ollut savu (savupiippu), lattialaatat, piha, aura, aviomies, mies, joka oli palkattu toimeen josta vero maksettiin. Kaikki nämä yksiköt voidaan kohdistaa yhdessä yksittäiseen kotitalouteen. 1800-luvun puoliväliin mennessä kaikki porvaristo ja talonpojat muodostivat verotettavan yhteisön. Nimenomaan sen velvollisuutena oli lain tai vakiintuneen tavan mukaan maksaa verot (kaikissa yhteiskuntaluokissa on omat tapansa: kaupungissa rahatalous, maaseudulla tapansa; jossakin yleinen tapa, jossakin tsaarin asetus, ukaasi).
01030019FileTop
Платить подати значило по-старинному тягл тянути, что в крестьянской России обозначало издревле держать тягловую землю, отправлять за нее все повинности на казну и на владельца земли. В.И. Даль объяснял, что тяглый крестьянин, тяглец тянет полное тягло, за две души; обычно крестьянин оставался тяглым, то есть в силах и не дряхлым, от женитьбы своей до 60 лет, затем перемещался либо в полутяглые, на четверть тягла или смещался вовсе. Тяглым считался и рабочий, плативший подати, оброк, отправлявший все повинности и владевший, по наделу, полным участком земли и луга. Тягловой называлась земля в наделе, остальная - запасная, заполоски и церковная. Всякая раскладка в общинной России шла по тяглам (муж с женою или семья в крестьянстве, доколе мужик по летам своим и по здоровью числился тяглым) либо по душам, считая две души на семью, на тягло; многосемейный, бравший два тягла земли и угодий, оплачивал соответственно два тягла.
FileBottom
Veron maksamista tarkoitti vanha sanonta 'тягл тянути' (vetää veroa), mikä talonpoikaisen Venäjän aikaan merkitsi, että pidettiin hallussa veronalaista maata ja sen koko tuotto luovutettiin maanomistajalle. V.I. Dahl selventää, että veroa maksava talonpoika, (тяглец), 'vetää koko veron' kahdelta hengeltä; tavallisesti talonpoika pysyy verotettavana, toisin sanoen hänen voimansa riittävät veron maksamiseen eikä ole hän ole 'raihnainen', naimisiin menosta 60-vuotiaaksi saakka, sen jälkeen hän siirtyy puoliverolliseksi, neljännesverolliseksi tai vapautuu kokonaan veronmaksusta. Veronmaksajaksi katsottiin myös työläinen, joka maksoi veroa, vuokraa tai muuta maksua maanomistajalle, työpanoksensa mukaan hallussaan olevasta viljelysmaasta tai niitystä. Verolliseksi katsottiin vuokramaa, muu oli joutomaata tai kuului yhteiskunnalle tai kirkolle. Kaikki maksut yhteiskunnalle olivat veronalaisia (mies ja vaimo tai talonpoikainen perhe kunnes mies ikänsä tai terveydentilansa perusteella vapautettiin verosta) tai henkilökohtaisesti (per sielu), lukien kaksi henkeä perhettä kohden, tai ottaen kaksi oli kysymyksessä maapohjan mukainen verotus.
01030020FileTop
Так что же такое тягло? В.И. Даль объясняет: и мера земли, и полная подать за нее зовутся тяглом. Встарь тяглом звали и всякую прямую подать. Этот термин запечатлен в пословицах:
FileBottom
Joten siis, mikä on tämä тягло-vero? VI Dahl selvittää: maan mitta ja täydellinen tieto siitä on nimeltään тягло (suom vast manttaali). Entisinä aikoina 'tjagloksi' sanottiin kaikkia veroja. Tätä termiä käytetään sananlaskuissa:
01030021FileTop
В 18 лет жениться, чтоб на тягло садиться; не тяжело свое тягло, а как два потянешь, так устанешь; без ног на печи, безрук в зыбке, да третий покойник - тягло; постылое тягло на мир полегло.
FileBottom
Naimisiin 18-vuotiaana, niin pääset veronmaksajaksi; ei kova vero, vaan kun sen kahdeksi venytät niin väsyt; jalaton uunilla, kädetön kehdossa; ja ​​kolmas kuollut - vero; vero vihassa, rauha maatessa.
01030022FileTop
Термин тягло, ключевой в истории отечественного предпринимательства, в толковом словаре живого великорусского языка образован от глагола тянуть (тягивать или тягать), ответвления от которого занимают в репринтном издании В.И. Даля 7 отдельных колонок. Для сравнения, глаголу любить отведено в нашем языке 4 столбца, глаголам работать, радовать и судить - по 3 колонки, глаголу торговать - 1,5 столбца. Кстати заметим, что из формообразующих существительных в родном языке на первом месте рука (8 колонок), за ней - Бог и правда (по 6 столбцов), воля и голова (по 4 колонки) и труд (полторы). Из прилагательных цветов первенствует белый (10 столбцов); слову черный отведено места вполовину меньше (5 колонок), красному- лишь 3 столбца.
FileBottom
Termi 'тягло' (vero) on avainkäsite Venäjän yritystoiminnan historiassa, elävän venäjän suuressa tulkkisanakirjassa se johdetaan verbistä 'тянуть' (тягивать tai тягать - vetää). Siitä on viittaukset eräisiin Dahlin uusintapainoksen hakusanoihin 7 palstan verran. Vertailuksi voidaan mainita, että verbille 'любить' rakastaa on varattu 4 palstaa verbeille tehdä työtä, iloita ja tuomita - 3 palstaa verbille käydä kauppaa - 1,5 palstaa. Muuten, toteamme että muotoa antavista substantiiveista äidinkielessämme on ensimmäisellä sijalla sana käsi (8 palstaa), sen jälkeen ovat Jumala ja totuus (6 palstaa), tahto ja pää (4 palstaa) ja työ (puolitoista). Adjektiiveja väreistä ensimmäisenä valkoinen (10 palstaa); sanalle musta on varattu tilaa puolta vähemmän (5 saraketta), punainen - vain 3 palstaa.
01030023FileTop
В современном юридическом энциклопедическом словаре налоги определяются как:
 1. обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц;
 2. возникли с появлением государства как средство покрытия расходов по выполнению его задач и функций;
 3. среди налогов, взимаемых с граждан, наибольшее значение имеет подоходный налог;
 4. первоначально налоги взимались в натуральной форме, а с развитием товарно-денежных отношений приобрели по преимуществу денежный характер;
 5. направляются налоговые платежи главным образом на военные цели, содержание государственного аппарата, правоохранительных органов и осуществление разного рода программ по регулированию экономики и поддержке социально уязвимых слоев населения;
 6. по способу взимания делятся на прямые, которые взимаются с доходов или имущества граждан или юридических лиц и уплачиваются ими непосредственно; и косвенные, взимаемые путем прибавки к цене товаров (обычно предметов широкого потребления), и тем самым перекладываются на покупателей (потребителей) товаров, облагаемых налогом. Здесь же дается ссылка на акциз (франц. асcisе), вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового потребления, а также услуги, включаемые в цену товаров или тарифы на услуги, важный источник пополнения государственного бюджета.
FileBottom
Modernissa juridiikan tietosanakirjassa verot on määritelty seuraavasti:
 1. Pakollinen maksu, jonka valtio perii yksityishenkilöiltä ja oikeushenkilöitä;
 2. On syntynyt samalla kuin valtio keinoksi kattamaan kustannukset sen hoitaessa tehtäviään ja toimintojaan;
 3. Kansalaisilta perittävistä veroista tärkein on tulovero;
 4. alun perin vero kannettiin luonnontuotteina, mutta tavaranvaihdon ja rahan kehittyessä niitä ryhdyttiin keräämään pääasiassa rahana;
 5. veronmaksu tapahtui pääasiassa sotilaallisiin tarkoituksiin, valtiokoneiston, lainvalvonnasta ja täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia, talouselämän ohjaamiseen ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien tueksi
 6. keräysmenetelmän mukaan verot jaetaan välittömiin ja välillisiin. Välittömät verot kannetaan tulojen ja omaisuuden perusteella suoraan kansalaisilta ja oikeushenkilöiltä. Välilliset verot peritään tavaroiden ja palvelusten hinnoissa niiden ostajalta. Samoin myös valmistevero (ransk accise). Nämä ovat tärkeä tulolähde valtion tulo- ja menoarviossa eli budjetissa.
01030030FileTop
По поводу величины налогообложения и порядка взимания поборов (объединенный налогово-криминальный пресс) уместна современная притча о двух молочных фермах. На одной ферме у коров воровали и продавали на сторону сено, а на другой - молоко. На первой, естественно, коровы дохли, а вторая давала даже некоторую прибыль колхозу и доход крестьянину. Нынешняя налоговая система России работает пока по первой схеме. Пора бы уже, считают академики-классики бывшего СССР, прекратить всякое налогообложение прибыли, идущей на инвестиции, в том числе на развитие социально-культурной сферы, ввести налоговые льготы в приоритетных отраслях, прежде всего в сфере разработки наукоемких технологий, ресурсосбережения, экологически чистых производств. Пора разрешить до половины прибыли переводить в фонд ускоренной амортизации. Все это, мол, давным-давно и широко применяется в высокоразвитых рыночных странах.
FileBottom
Verotuksellisen suuruuteen liittyvistä tiedoista on kiinnostava esimerkki (liittyen myös verotusrikkomuksista kiinnostuneeseen lehdistöön) kahden maitotilan tapaus. Toisella maatilalla varastettiin ja myytiin heinää ja toisella maitoa. Ensimmäisellä tilalla lehmät tietenkin kuolivat nälkään, mutta toinen tila tuotti jopa jonkin verran voittoa ja maataloustuloa viljelijälle. Nykyisen verojärjestelmän Venäjällä toimii toistaiseksi ensimmäisen mallin mukaan. Aika olisi, sanovat akateemikot, lopettaa voiton verotus investointeja varten mukaan lukien sosiaaliset ja kulttuurimenot, ottaa käyttöön veroetuudet priorisoiduilla tuotannonharoilla, ennen kaikkea tiedeintensiivisilla teknologian aloilla, resurssien säästeliäässä käytössä, ekologisesti puhdasta tekniikkaa soveltavilla aloilla. On aika sallia kuoletukset aina puoleen voiton suuruudesta saakka. Kaikkia näitä keinoja on aika päiviä käytetty kehittyneissä markkinatalousmaissa.
01030031FileTop
Мечтать, как и красиво жить, не запретишь. Главное же в хозяйстве: чтобы коровы не дохли.
FileBottom
Ei ole kiellettyä unelmoida siitä, miten hyvin eletään. Tärkeintä taloudessa on, etteivät lehmät kuole.

0104
Предпринимательство как род человеческой деятельности <015>
Yrittäjyys ihmisen toiminnan muotona

00 Prev chapter02 Next chapter
0105 Краткий обзор развития современных оценок и принципов предпринимательства <020>
0106 Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
0105 Katsaus nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteiden ja arvojen kehitykseen
0106 Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys
0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
01040001FileTop
Некоторые исследователи считают, что люди делятся на три категории: одни могут, но не хотят, другие хотят, но не могут, третьи и хотят, и могут, но ориентированы на непродуктивную деятельность. В любом обществе невостребованных талантов больше, чем работающих. Предпринимательство как раз и направлено на удовлетворение потребностей личности в творчестве и самовыражении. Таких, как уверенность в собственных силах, вера в удачу, везение, выгодная конъюнктура и природные коммерческие задатки. Последние особенно востребованы, поскольку критерий конкурентоспособности один: превышение доходов над расходами. Более обездоленного слоя, чем разорившиеся предприниматели, история, пожалуй, не знает. Зато история экономики как основы основ жизни, по словам В.П. Рябушинского, есть история ее вождей [44; 159], отцов - основателей российского торгово-промышленного сословия, обладавших даром предпринимательства и составлявших самый плодородный слой человечества, детей владимирских, ярославских, калужских, костромских и иных мужиков, отцы которых говаривали: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудиьиася зиждущии». Их роль особенно велика по причине низкой покупательной способности крестьянства, составлявшего большинство населения России.
FileBottom
Jotkut tutkijat uskovat, että ihmiset jaetaan kolmeen ryhmään: toiset pystyvät, mutta eivät halua, toiset haluavat, mutta eivät pysty, ja vielä toiset haluavat, ja pystyvät, mutta ovat keskittyneet tuottamattomaan toimintaan. Jokaisessa yhteiskunnassa on tarpeettomia kykyjä enemmän kuin toimivia. Yrittäjyydellä on nimenomaan tarkoituksena tyydyttää luovuuden ja itseilmaisun tarpeita. Kuten itseluottamusta, uskoa menestykseen, onnea, kykyä käyttää hyväksi suotuisia markkinaolosuhteita ja luonnon kaupallisia piirteitä. Jälkimmäisiä tarvitaan erityisesti, koska kilpailukyvyn eräs kriteeri on, että tulot ylittävät menot. Heikompiosaisia, kuten konkurssin tehneitä yrittäjiä, historia ei muista. Mutta taloushistorian ydin, elämä, V.P. Rjabushinskin mukaan, on sen johtajissa [44, 159], isät ovat Venäjän kaupan ja teollisuuden perustan luojia. Heillä on ollut yrittäjyyden lahja ja he ovat muodostaneet väestön hedelmällisimmän osan. Sellaisia ovat lasten Vladimirin, Yaroslavlin, Kalugan, Kostroman ja muden sukujen miehet, joiden isillä oli tapana sanoa: "Jos ei Herra huonetta rakenna, turhaan rakentajat ponnistelevat." Heidän merkityksensä on erityisen suuri, koska alhaisen ostovoiman omaava talonpoikainen väestö on muodostanut enemmistön Venäjän kansasta.

010401
Происхождение термина <015>
Käsitteiden alkuperä

01040101FileTop
В латинском языке существует слово mancepts - предприниматель, подрядчик. Первоначально так именовался откупщик государственных доходов. Термин mancipium (манципация) в Древнем Риме обозначал право собственности и само имущество, находившееся в чьей-либо собственности, а также процедуру продажи. Образовался он от слияния двух самостоятельных слов: manus (рука - насилие - власть - работа - труд - произведение) и capio (приобретать, наследовать, присваивать; прародитель термина капитал). Поэтому mancepts и переводится как предприниматель - человек, заработавший капитал своими руками, своим трудом, не только упорством, но также хитростью и ловкостью.
FileBottom
Latinaksi on olemassa sana mancepts - yrittäjä urakoitsija. Siten aluksi kutsuttiin valtion tuloja keräävää maanviljelijää. Termi mancipium (mancipatio) antiikin Roomassa tarkoitti oikeutta omaisuuteen ja omaisuutta itseään, jonkun toisen omistamaa omaisuutta, ja myyntimenettelyä. Se on muodostettu yhdistämällä kaksi erillistä sanaa: manus (käsi - valta - työ) ja capio (hankkia, periä, luovuttaa, kantasana pääoma). Siksi mancepts ja käännettynä yrittäjä -mies, joka on ansainnut pääoman käsillään, työllään, ei vain sinnikkyydellään, mutta myös oveluudella ja näppäryydellä.
01040102FileTop
По своей природе предприниматели - экономические актеры, поскольку экономика состоит из математики пополам с психологией.
FileBottom
Luonteensa mukaan yrittäjät ovat taloudellisia toimijoita, koska talous koostuu puoliksi matematiikasta ja puoliksi psykologiasta.
01040103FileTop
В XVIII в. в России получает распространение французское слово антрепренер (entrepreneur), обозначавшее в народе такие понятия делового человека, как предприятельу предприятчик, предприимщик, предприниматель; содержатель, устроитель, хозяин, основатель, заводитель, заводчик, голова промысла, коновод. В дореволюционной России термином антрепренер устойчиво назывались владельцы-, арендаторы содержатели частных зрелищных предприятий (театров, цирков и т.п.). Вместе с тем от французского же слова интерес возник термин интересант - своекорыстный человек, оберегающий только свои выгоды.
FileBottom
1700-luvuvulla Venäjällä leviää ranskalainen sana yrittäjä (entrepreneur) tarkoittaa kansan keskuudessa sellaisia käsitteitä kuin liiketoimintaa harjoittava henkilö, edelleen predprijatelj, predprijatshik, predpriimshtshik, yrittäjä, vuokranantaja, järjestäjä, omistaja, perustaja, zavoditel, kasvattaja, pääjohtajana. Venäjällä ennen vallankumousta termi antreprener tarkoitti - omistajia, vuokranantajia, areenoiden ja yksityisten viihdeyritysten (teatteriin, sirkukseen, jne.) omistajia. Kuitenkin ranskan sanasta interes on saanut alkunsa termi interessant, intressentti, oman etunsa ajaja, vain omaa hyötyänsä tavoitteleva henkilö.
01040104FileTop
В русском языке слово предпринимать означало затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, предприятие; приступать к совершенью чего-либо значительного. Примеров на сей счет в словаре В.И. Даля два: «Мы предпринимаем устройство пароходного сообщения» и «Лессепс предпринял перекоп Суэцкого перешейка». Что касается «устройства пароходного сообщенья», то учреждением его Россия обязана петербургскому заводчику Ч. Берду (1766-1843), шотландцу по происхождению, который в 1815 г. после некоторых опытов открыл пароходство на Неве. Затея оказалась перспективной и прибыльной. В 1847 г. на всех реках волжского бассейна плавало всего 12 пароходов, а спустя 60 лет их число составило 2099, в том числе около десятка пассажирских двухъярусных теплоходов так называемой американской системы. Предприниматель Ч. Берд был основателем механическо-литейных заводов в Петербурге, на которых построил около 200 паровых машин за первые 30 лет XIX в., в том числе 11 пароходных паровых машин. Изготовлению паровых машин Ч. Берд обучал учеников - машинистов, слесарей, кузнецов - из числа умеющих писать. Кроме жалованья и хлебного довольствия от казны, родоначальник российской предпринимательской династии платил ученикам пособие от себя, от 5 до 15 руб. в месяц в течение пятилетнего срока обучения.
FileBottom
Venäjäksi sana tarkoitti uskaltaa ottaa, päättää toteuttaa joku uusi yritys, ryhtyä tekemään jotain merkittävää. Esimerkkejä tästä on V.I. Dahlin sanakirjassa kaksi: "Ryhdymme yhdessä rakentamaan höyrylaivaa" ja "Lesseps kaivamaan kanavaa Suezin kannaksella." Mitä tulee lauseeseen "Ryhdymme yhdessä rakentamaan höyrylaivaa", se koski toimintaa jota harjoitti venäläinen teollisuusmies, pietarilainen C. Byrd (1766-1843), skotti syntyjään, joka vuonna 1815 joidenkin kokeilujen jälkeen perusti Nevan Shipping Companyn. Yritys osoittautui lupaavaksi ja kannattavaksi. Vuonna 1847 kaikkialla Volga joen vesialtaissa ui vain 12 laivaa, ja 60 vuotta myöhemmin määrä oli 2099, joista kymmenkunta kaksikerroksista ns amerikkalaisen järjestelmän mukaan rakennettua matkustaja-alusta. Yrittäjä C. Byrd perusti mekaanisia valimoita Pietariin, rakensi noin 200 höyrykonetta vuosina 1900-1930, joukossa 11 höyrykoneita käyttävää höyrylaivaa. Höyrykoneiden valmistukseen C. Byrd opetti opiskelijoita, koneistajia, mekaanikkoja, seppiä kirjoitustaitoisista henkilöistä. Työpalkkojen ja julkisista varoista maksettujen elinkustannusten lisäksi Venäjän yrittäjädynastian isä maksoi omista varoistaan opiskelijoille 5-15 ruplaa kuukaudessa viiden vuoden opiskelujakson aikana.
6.
Ф. Лессепс
F. Lesseps
01040106FileTop
Третий том Толкового словаря В.И. Даля издавался в 1882 г., когда французский инженер-предприниматель Фердинанд Лессепс (1805-1894) прогремел на весь мир строительством Суэцкого канала, соединившего Средиземное море с Красным морем и Индийским океаном. Инженер получил на его прорытие концессию от правительства Египта. Позже Лессепс возглавит акционерное общество по строительству Панамского канала, которое скандально обанкротилось в 1888 г., а человеческий язык обогатился словечком панама, обозначающим с тех пор жульническу ю аферу, крупное политическое и финансовое мошенничество с подкупом министров, сенаторов, депутатов, редакторов газет и разорением после краха компании десятков тысяч мелких держателей акций.
FileBottom
Selittävän sanakirjan kolmannen osan V.I. Dahl julkaistiin vuonna 1882, kun ranskalainen insinööri Ferdinand de Lesseps yrittäjä (1805-1894) hämmästytti koko maailmaa rakentamalla Suezin kanavan, joka liittää Välimeren Punaiseen meren ja Intian valtamereen. Insinööri sai kaivamiseen toimiluvan Egyptin hallitukselta. Myöhemmin Lesseps johtaa Panaman kanavaa rakentanutta yhtiötä, joka on skandaalimaisesti menee konkurssiin vuonna 1888, ja kieliä siitä lähtien on rikastunut sana panama tarkoittaen huijausta, huomattavia poliittisia ja taloudellisia petoksia, finanssihuijausta, ministerien, senaattorien, kansanedustajien, sanomalehtien päätoimittajien ja kymmenien tuhansien pienosakkaiden huijausta.
7.
Погрузка купеческого корабля.

«Житие Николая Чудотворца» XVI в.
Kauppalaivan lastaus.
"Nikolai Ihmeidentekijän elämä"

010402
Толкование термина <017>
Käsitteiden tulkintaa

01040201FileTop
Теперь обратимся к такому источнику народной экономической культуры, каким является былина, выражающая вековые идеалы, историческую волю и стремления народа, относящиеся не к одному столетию, а к эпохам, длившимся несколько столетий. Замечено не нами, что былина обладает несомненными достоинствами, которые не дали ей вымереть до наших дней.
FileBottom
Siirrymme nyt tarkastelemaan sellaista taloudellisen kansankulttuurin lähdettä eli eeposta, joka ilmentää ihmisten maallisia ihanteita, historiallista tahtoa ja pyrkimyksiä useamman kuin yhden vuosisadan kuluessa, ja aikakautena, joka kestää useita vuosisatoja. Ei ole meidän havaintomme, että eepoksella on tiettyjä etuja, jotka eivät antaneet sen kuolla tänäkään päivänä.
01040202FileTop
Одним из самых известных былинных героев стал новгородец Садко, у которого прежде имущества не было одни были гуселъки яровчаты. И это соответствует исторической истине, ибо именно художественная культура древнего Новгорода представляла собой одну из мировых вершин в развитии средневекового искусства (архитектура, живопись, литература, музыкальное творчество).
FileBottom
Yksi kuuluisimpia eeppisiä sankareita oli Novgorodin Sadko, jolla omaisuutta ei aluksi ollut, oli vain guselki yarovchaty. Mutta tämäkin vastaa historiallista totuutta, koska se on taidetta ja kulttuuria. Vanha Novgorod on yksi maailman huipuista keskiaikaisen taiteen (arkkitehtuuri, maalaus, kirjallisuus, musiikki luovuus) kehittäjänä.
01040203FileTop
В одной из былинных версий Садко, следуя совету морского царя, бьется с купцами об заклад, что в Ильмень - озере есть рыбка золотые #17 перья. Но заложить ему нечего. Не задумываясь, он закладывает свою голову. Находятся три купца, которые закладывают каждый по три лавки с товарами. Садко действительно вылавливает золотых рыбок и выигрывает заклад. Презираемый всеми бедный гусляр посрамляет купцов, становится богатым: стал Садко поторговывать, стал получать барыши великие. Садко, как известно, богатый гость, а гостями в древней Руси обычно называли иноземных купцов и русских торговых людей, занимавшихся обменом с зарубежными странами либо с другими княжествами. Термин гостъба (гость божий) обозначал заморскую торговлю. Самое любопытное, что в свой предсмертный час Садко чувствует себя не купцом, а гусляром. С гуслями он не расстается даже перед смертью.
FileBottom
Eräässä Sadkon eeppisessä versiossa Sadko noudattaen merikuninkaan neuvoja lyö kauppiaiden kanssa vetoa, että Ilmen-järvessä on kultasuomuinen kala #17. Mutta hänellä ei ollut mitään antaa pantiksi. Epäröimättä hän ehdottaa päätään. On kolme kauppiasta, jotka kukin panevat pöytään kolme kauppaa tavaroineen. Sadko todella saa saaliiksi kultakaloja ja voittaa vedon. Kaikkien halveksima köyhä hanhipaimen saattaa häpeään kauppiaat ja rikastuu: Sadko alkaa käydä kauppaa, saada suuria voittoja. Sadko, kuten tunnettua, on rikas vieras, ja vieraiksi Venäjällä yleisesti nimitetään ulkomaisia kauppiaita ja venäläisiä kauppamiehiä, jotka kävivät kauppaa ulkomaiden tai muiden ruhtinaskuntien kanssa. Termi gostba (Jumalan vieras) tarkoitti ulkomaankauppaa. Kaikkein erikoisinta on se, että kuoleman hetkellä Sadko ei tunne itseään kauppiaaksi, vaan hanhipaimeneksi. Hanhiaan hän ei jätä edes kuolemaansa hetkellä.
01040204FileTop
Предприниматель на Руси - натура творческая. Человек всегда остается существом деятельным вообще, целостным, микрокосмом, хотя он и выбирает себе специальную деятельность. Сделать человека винтом огромной машины - значит лишить его человеческого достоинства.
FileBottom
Yrittäjä Venäjällä on luova henkilö. Ihminen pysyy aina yleisellä tasolla toimivana, kokonaisvaltaisena, mikrokosmoksena, vaikka hän valitsee erityisen aktiviteetin. Jos ihmisestä tehdään valtavan koneiston ratas, häneltä riistetään ihmisarvo.
01040205FileTop
В современном же толковании предприниматель - это гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с вложением средств для извлечения прибыли (предпринимательского дохода) в результате использования собственного (или заемного) капитала и наемного труда, на основе сочетания личной выгоды с собственным жизненным самоутверждением и общественной пользой. Предприниматель - человек с непостоянным доходом, он лидер идеи, а не иерархии. Предприниматели отличаются от других людей тем, что способны взять на себя полную ответственность за конечный исход дела. Они - собственники предприятия (единоличного или ассоциированного), участвующие в управлении им.
FileBottom
Modernin tulkinnan mukaan yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa, johon liittyy voittoon (yrittäjätuloon) tähtäävää pääomanmuodostusta käyttäen omaa (tai palkattua) pääomaa ja palkattua työvoimaa oman edun pohjalla vakuuttuneena myös yhteiskunnallisen hyödyn syntymisestä. Yrittäjän tulo on epävakaa, hän on ideajohtaja eikä hierarkiajohtaja. Yrittäjät ovat erilaisia ​​kuin muut ihmiset, sillä he pystyvät ottamaan täyden vastuun ajamansa asian lopputuloksesta. He ovat yrityksen omistajia (ainoita tai osakkaita) osallistuen sen hallintoon.
01040206FileTop
Предпринимательская деятельность - это легальная, т.е. протекающая в рамках закона хозяйственная деятельность, процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности. Процесс предпринимательства как один из факторов (ресурсов) общественного воспроизводства имеет целью соединять, комбинировать основные факторы - труд, капитал, экосферу.
FileBottom
Yrittäjyys on laillista toimintaa, eli liiketoimintaa vallitsevan lain puitteissa, prosessi, jossa luodaan jotain uutta, jolla on arvo, prosessi, joka vaatii aikaa ja vaivaa, joka edellyttää taloudellisen, moraalisen ja sosiaalisen vastuun ottamista. Yrittäjyys on yksi yhteiskunnallisen uudistumisen tekijöistä (resursseista), jonka tarkoitus on yhdistää perustuotannontekijöitä työvoimaa, pääomaa ja ympäristötekijöitä, ekosfääriä.
01040207FileTop
В Гражданском кодексе Российской Федерации (статья 2) юридически закреплено такое понимание предпринимательства:
FileBottom
Venäjän federaation siviililaki (2 artikla) vahvistaa seuraavasti yritystoiminnan oikeudellisen pätevyyden:
01040208FileTop
«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [14; 6].
FileBottom
"Yrittäjyys on itsenäistä omalla vastuulla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään systemaattiseen voiton saamiseen omaisuuden käytöstä, tavaroiden myynnistä, työtehtävien tai palveluiden suorittamisesta rekisteröityneenä tässä tarkoituksessa vallitsevan lain mukaisesti" [14, 6].
01040209FileTop
Как видим, во главу угла этой инициативной деятельности граждан, осуществляемой от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную #18 ответственность юридического лица (предприятия), ставится лишь прибыль, хотя известно со старины, что рядом с барышом убыток лежит. Предпринимательская деятельность - это не беспроигрышный трафарет.
FileBottom
Kuten näemme, tämän aloitteellisen toiminnan kärjessä on kansalainen omalla riskillään ja omalla tai #18 oikeushenkilön (yritys) taloudellisella vastuulla, tuottaen voittoa, vaikka tiedossa on jo antiikin ajoista, että voiton rinnalla on myös tappion mahdollisuus. Yritystoiminta ei ole win-win kehikko.

010403
Нормативная база <019>
Normatiivinen perusta

01040301FileTop
Предпринимательство может распространяться на любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами, включая прежде всего производство товаров и услуг, коммерческое посредничество, торгово-закупочную, инновационную (изменение старого), консультационную и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами. Процесс предпринимательства состоит, как правило, из следующих стадий: 1) поиск новой идеи и ее оценка; 2) составление бизнес-плана; 3) поиск необходимых ресурсов; 4) управление созданным предприятием.
FileBottom
Yrittäjyyttä voidaan harjoittaa kaikessa ​​taloudellisessa toiminnassa, jos ne eivät ole kiellettyjä säädöksissä; sitä ovat ennen muuta tavaroiden ja palveluiden kaupallinen välitys, kauppa ja hankinnat, innovaatio (uudistaminen), konsultointi ja muu toiminta sekä toiminta arvopaperimarkkinoilla. Yrittäjyyden prosessi muodostuu yleensä seuraavista vaiheista: 1) uuden idean etsiminen ja arviointi 2) liiketoimintasuunnitelman tekeminen 3) tarvittavat resurssien löytäminen 4) luodun yrityksen johtaminen.
01040302FileTop
Среди принятых нормативных актов о развитии и регулировании рыночного предпринимательства перечислим следующие:
 • Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (декабрь 1990 г.);
 • Закон СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» (апрель 1991);
 • Указ Президента РФ «О свободе торговли» (январь 1992 г.).
FileBottom
Markkinatalouden piirissä toimivien yritysten kehittämistä ja säätelyä koskevista normikokoelmista mainittakoon seuraavat:
 • VSFNT laki "Yrityksistä ja yrittäjätoiminnasta" (joulukuu 1990);
 • Neuvostoliiton laki "Neuvostoliiton kansalaisten yritystoiminnan yleisistä periaatteista" (huhtikuu 1991);
 • Presidentin asetus "Kaupan vapaudesta" (tammikuu 1992).
01040306FileTop
В соответствии с этими актами предпринимателем может быть любой гражданин Российской Федерации, любой иностранный гражданин или лицо без гражданства, группа граждан (партнеров). Не могут быть предпринимателями руководящие работники и специалисты государственных органов, в функции которых входит решение вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или контролем за такой деятельностью.
FileBottom
Näiden lakien mukaan yrittäjä voi olla Venäjän federaation kansalainen, kuka tahansa ulkomaalainen tai kansalaisuudeton henkilö tai henkilöjoukko. Yrittäjiä eivät voi olla valtion virastojen johtajat ja asiantuntijat, joiden tehtäviin kuuluu elinkeinotoimintaan liittyviä asioita tai kyseisen toiminnan valvontaa.
01040307FileTop
Часть прибыли, остающаяся у предпринимателя после уплаты налогов и процента на взятую им ссуду, составляет предпринимательский доход, выступающий в форме личного дохода, дивидендов, учредительной прибыли, окладов и др.
FileBottom
Osa tuloksesta verojen ja lainan korkojen tultua maksetuksi on yrittäjätuloa: henkilökohtainen tulo, osingot, yrittäjän voitto, palkka jne.

010404
Признаки эффективного предпринимательства <019>
Tehokkaan yrittäjyyden tunnusmerkit

01040401FileTop
Мировой опыт свидетельствует, что рыночная экономика возможна лишь при наличии многочисленного слоя предпринимателей - людей с деловой хваткой и энергией, со специфической системой ценностей, культурой отношений и этикой.
FileBottom
Maailmanlaajuinen kokemus osoittaa, että markkinatalous on mahdollista vain monikerroksisen yrittäjyyden olosuhteissa, vain kun ihmisillä on liiketoimintaosaamista ja energiaa, vallitsee tietty arvojen, kulttuurisuhteiden ja etiikan järjestelmä.
01040402FileTop
В отличие от административной системы хозяйствования с опорой на исполнительность и ответственность субъектов за выполнение поставленных сверху, директивных задач, хозяйствующие субъекты в рыночной экономике достигают своих целей предприимчивостью, то #19 есть посредством самостоятельного творческого поиска, через инициативу, связанную с риском и везением.
FileBottom
Toisin kuin hallinnollinen järjestelmä, joka perustuu ahkeruuteen ja huolellisuuteen ja vastuun ottamiseen ylempää tulleiden käskyjen toteuttamisessa, taloudelliset yksiköt markkinataloudessa pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa #19 riippumattoman luova haun kautta luottaen aloitteellisuuteen, riskinottoon ja onneen.
01040403FileTop
Выделяются следующие признаки предприимчивости: самостоятельность и нестандартность мышления и действий хозяйствующего субъекта; новаторство и достижение целей с опорой на собственную инициативу; вкус к состязательности и готовность идти на хозяйственный риск; ориентация на достижение наивысших результатов, эффективное использование ресурсов; стремление завоевать лучшую, чем у других, позицию; умение выбрать одну альтернативу среди возможных.
FileBottom
Yrittäjyyden tunnusmerkkejä ovat: itsenäisyys ja omaperäisyys ajattelussa ja toiminnassa, innovointi ja tavoitteiden saavuttaminen, oma-aloitteisuus​​; halu kilpailla ja halu ottaa taloudellisia riskejä; keskittyminen tavoittelemaan parhaita tuloksia, resurssien tehokasta käyttöä; halu saavuttaa kilpailussa muita parempi asema; kyky valita joukosta mahdollisia vaihtoehtoja.
01040404FileTop
Студенты университета культуры и искусств в результате социологической выборки выстрогай ранговую модель десяти персональных качеств, необходимых, на их взгляд, эффективному предпринимателю сегодня (2001 г.):
 1. профессиональная компетентность;
 2. предприимчивость;
 3. коммуникабельность;
 4. уверенность в себе;
 5. работоспособность;
 6. способность к риску;
 7. преданность своему делу;
 8. нестандартность мышления;
 9. самостоятельность;
 10. интеллигентность.
FileBottom
Seuraavassa on sosiologisten yliopistotason tutkimusten tuloksena muodostettu kymmenen kohdan luettelo henkilökohtaisista ominaisuuksista, joita yrittäjältä nykyään (2001) vaaditaan:
 1. ammatillinen pätevyys
 2. yritteliäisyys
 3. kommunikointikyky
 4. itseluottamus
 5. työteliäisyys
 6. riskinottokyky
 7. asialleen omistautuminen
 8. ajattelun omaperäisyys
 9. itsenäisyys
 10. älykkyys
01040405FileTop
За пределами первой десятки оказались такие качества, как честность и порядочность, эрудиция, здоровый образ жизни.
FileBottom
Näiden kymmenen lisäksi mainittiin ominaisuuksia, kuten rehellisyys ja oppineisuus, terveellinen elämäntapa.
01040406FileTop
Исходными условиями для развития предпринимательства можно назвать частную собственность, свободное ценообразование, защищаемую законом конкуренцию и принцип индивидуальности. Последний принцип связан с осознанием гражданственности в общественном сознании и решительной волей нации не позволять управлять собой, как стадом баранов.
FileBottom
Alkuehtona yrittäjyydelle voidaan mainita yksityinen omistusoikeus, vapaa hinnoittelu, kilpailu ja lain suoja kilpailulle ja yksilöllisyydelle. Viimeksi mainittuun periaatteeseen liittyy tietoisuus kansalaisuudesta yhteisössä ja vakuuttuneisuus siitä, ettei kansa salli johtaa itseään lammaslauman tavoin.

0105
Краткий обзор развития современных оценок и принципов предпринимательства <020>
Katsaus nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteiden ja arvojen kehitykseen

00 Prev chapter02 Next chapter
0106 Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
0106 Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys
0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
01050001FileTop
Теория предпринимательства развивалась по ряду направлений: от индивида, обладающего предвидением, способностями к риску и реализацией их с целью получения дополнительного дохода, с одновременной готовностью к потерям (Р. Кантгаьон, И. Тюнен, Ф. Найт), через представление основной функции предпринимателя в осуществлении рациональной комбинации факторов производства и извлечении предпринимательского дохода (Ж.Б. Сэй, А. Маршалл), путем признания инновационной предпринимательской деятельности в качестве основной производительной силы экономического процесса получения #20 сверхприбыли, а не среднестатистической прибыли (Й. Шумпетер) до четвертого направления, связанного с управленческой деятельностью предпринимателя, с корпоративной формой организации производства (Дж. Гэлбрейт, М. Портер, Р. Хизрич, Х.Б. Стюарт).
FileBottom
Yrittäjyyden teoria on kehittynyt moneen suuntaan: ennakointi- ja riskinottokykyisestä, lisätuloa tavoittelevasta ja tappiota sietävästä yksilöstä (R. Kantgaon, I. Thyunen, Phil Knight), omaa etuaan tavoittelevan yritystoiminnan kautta yrittäjyyteen, jossa yrittäjä pitää perustehtävänään järkevää tuotannontekijöiden yhdistämisen ja liiketoiminnan tuottojen tavoittelun yhdistelmää (J.B. Say, A. Marshall) tunnustaen innovatiivisen yritystoiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi keskimääräistä suuremman voiton tavoittelun #20 (Schumpeter); neljänteen suuntaan kuuluu johdon toiminta yrittäjänä, yritysmuodon organisointi tuotannon mukaan (Galbraith, M. Porter, R. Hizrich, H.B. Stewart).

010501
Тип личности предпринимателя <021>
Yrittäjän henkilötyyppi

01050101FileTop
Для успешных занятий предпринимательством необходим определенный тип личности с сильно выраженным стремлением к достижению. А. Смит (1723-1790) указал несколько фундаментальных свойств человеческой природы, наиболее характерно проявляющихся в деятельности предпринимателей:
 • склонность человека к торговле, обмену;
 • рациональный характер действий - способность осознавать выгоду;
 • утилитарность действий - подчиненность личных интересов стремлению извлекать пользу в процессе общественного воспроизводства;
 • бережливость - стремление сохранять и приумножать нажитое, капитализация дохода, вложение сбережений в дело.
FileBottom
Menestykseen yrittäjänä tarvitaan tietyntyyppinen henkilö, jolla on vahva halu saavuttaa tavoitteensa. Adam Smith (1723-1790) mainitsee useita yrittäjältä vaadittavia perusominaisuuksia:
 • taipumus kaupankäyntiin, vaihdantaan,
 • toiminnan rationaalisuus - hyödyn ymmärtämiskyky;
 • toiminnan hyödyllisyys - henkilökohtaisten ​​etujen alistaminen yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiselle;
 • säästäväisyys - halu säilyttää ja lisätä hankittua omaisuutta, tulojen sijoittaminen, säästöjen investointi liiketoimintaan.
 • 01050102FileTop
  Предприниматель как основатель нового дела больше озабочен перспективами развития бизнеса, нежели сиюминутной прибылью. По утверждению психологов, к такому роду деятельности в обстановке автономного принятия решений способны не более 12-15% людей. Эта категория граждан обязана обладать целым рядом качеств, таких, как: трудолюбие, энергичность, решительность, готовность к риску и краху, социальная ответственность, обостренное чувство интуиции, инстинкт конструктивности. Чутье, интуиция, выдержка, расчет, обнаружение в информации скрытого смысла и другие эвристические свойства выступают отличительным знаком, коньком предпринимателя, а поиск рисковых ситуаций и умение их разрешать обладают для него самодостаточной ценностью.
  FileBottom
  Yrittäjä uuden liiketoiminnan perustajana on kiinnostuneempi mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen, eikä lyhyen aikavälin voitostaan. Psykologien mukaan tällaista toimintaa ympäristössä, joka pystyy itsenäiseen päätöksentekoon on 12-15 % väestöstä. Tämän ryhmän ihmisillä on useita ominaisuuksia, kuten työteliäisyys, energisyys, päättäväisyyttä, valmiutta ottaa riskejä ja romahtaa, sosiaalinen vastuu, lisäksi intuition tunnetta, vaiston konstruktiivisuutta. Vaisto, intuitio, laskelmallisuus ovat tunnusmerkillisiä kätketyn ja heuristiikkaa vaativan tiedon selvittämisessä, yrittäjän 'luistimia' riskitilanteissa ja kykyä ratkaista ne hänen kannaltaan arvokkaalla tavalla.
  01050103FileTop
  Предпринимательский тип личности, воплощенный в трех ипостасях (завоеватель, организатор и торговец), определен немецким социологом В. Зомбартом (1863-1941) как гетерогенный, в отличие от гомогенного мещанского типа.
  FileBottom
  Yrittäjäpersoonallisuuden tyypin, joka on ilmentymä kolmesta henkilöstä (valloittaja, johtaja ja kauppias), määrittelee saksalainen sosiologi Werner Sombart (1863-1941) heterogeeniseksi, toisin kuin on homogeeninen porvarillinen tyyppi.
  01050104FileTop
  Успех в деловом предпринимательстве не всегда зависит от образования и на 90% обеспечивается честолюбием и стремлением к соперничеству. Вместе с тем, десятилетия индустриального роста развитых стран доказали, что повышение образовательного уровня объективно ведет к развитию предпринимательских способностей, к стремлению свободного самовыражения в труде. Так, с конца 70-х годов XX в. начался ренессанс интереса к предпринимательству в экономической теории. Во всех капиталистических странах стала разворачиваться система предпринимательского образования (хотя первые учебные программы появились в США в 40-е гг.), совпавшая с размахом приватизации в Великобритании, Китае, в других странах, ставшая ответом на предпринимательский бум в бизнесе, проявившийся в значительном увеличении числа мелких фирм в целом и расширении сфер их хозяйственной деятельности.
  FileBottom
  Menestyäkseen yrittäjyys ei ole aina riippuvainen koulutuksesta ja niinpä 90% menestyksestä antaa kunnianhimo ja halu kilpailla. Kuitenkin vuosikymmenien teollinen kasvu kehittyneissä maissa on osoittanut, että koulutustason kohottaminen johtaa yrittäjyyteen liittyvien ominaisuuksien kehittymiseen, pyrkimykseen ilmaista itseään vapaasti työtilanteessa. Näin myös 1970-luvun lopulla alkoi renessanssi kiinnostuksessa yrittäjyyden talousteoriaan. Kaikissa kapitalistisissa maissa alettiin kehittää yrittäjyyden koulutusta (vaikkakin ensimmäiset koulutusohjelmat aloitettiin Yhdysvalloissa jo 1940-luvulla), mikä sattui samaan aikaan yksityistämisen kanssa Iso-Britanniassa, Kiinassa ja muissa maissa; koulutus on ollut yritystoiminnan vastaus nousukauden haasteeseen liiketoiminnassa, seurauksena merkittävä pienyritysten määrän kasvu yleensä ja niiden taloudellisen toiminnan laajentuminen eri aloille.
  01050105FileTop
  Считается, что к предпринимательской деятельности в большей степени склонны индивиды, нацеленные на успех и не боящиеся поражения. Победу они приписывают своим способностям и усилиям, но и неудачу объективно связывают с собой, с недостаточной мобилизацией своих резервов в данный момент, что становится уроком на будущее. Обладая способностью выходить из рискованных ситуаций, опытный инноватор ставит свое право на поражение выше, чем чужое - на успех.
  FileBottom
  Ollaan sitä mieltä, että liiketoimintaan ovat taipuvaisia ​​yksilöt, jotka tähtäävät menestykseen eivätkä pelkää tappiota. Voittoon heitä vievät heidän kykynsä ja ponnistelunsa, mutta se että he eivät myöskään voi välttyä tappioilta koska heillä ei ole riittävästi liikkuvia varantoja tällä hetkellä, on heille opetus tulevaisuuden varalle. Kyky selviytyä riskitilanteista oikeuttaa kokeneen innovoijan odottamaan muita suurempia voittoja.
  01050106FileTop
  Предприятие как поле широкого творчества в полной мере отражает индивидуальность и характер своего творца.
  FileBottom
  Yritys laajana luovuuden toimintakenttänä heijastaa täydessä mitassa sen perustajan persoonallisuutta ja luonnetta.

  010502
  Мотивация предпринимательской деятельности <022>
  Yritystoiminnan motivaatio

  01050201FileTop
  Ключевыми ценностями инновационной хозяйственной культуры предстают нестандартность мысли и творческий поиск, гибкость организации, ориентация на постоянные нововведения, разнообразие и интенсивность контактов, уважение к самобытности индивидов, групп и наций и т.д. [1; 73]. Переход к инновационному росту неизбежно влечет за собой повышение удельного веса, значения и места сугубо предпринимательских мотиваций и типов поведения и личностей.
  FileBottom
  Innovointipainotteisen taloudellisen kulttuurin keskeisiä arvoja ovat ajatuksen omaperäisyys ja luova tutkimus, organisaation joustavuus, suuntautuminen jatkuvaan innovointiin, kontaktien laajuus ja intensiteetti, yksilöllisen identiteetin kunnioittaminen, samoin ryhmien ja kansakuntien jne. [1; 73]. Siirtyminen innovatiiviseen kasvuun tuottaa väistämättä suuremman ominaispainon ja antaa tilaa motivoituneelle yritystoiminnalle ja persoonalliselle toimintatavalle.
  01050202FileTop
  Американский экономист Й. Шумпетер (1883-1950) выделил три основные группы мотивов предпринимательства:
  1. стремление иметь свою империю - быть полновластным господином в собственном предприятии, которое предприниматель сам конструирует и сам строит и которое, в случае успеха, полностью отвечает его запросам, потребностям, ценностям;
  2. воля к победе - возможность в рамках собственного дела доказать личную состоятельность,
  3. радость творчества - возможность заниматься любимым делом, полностью соответствующим индивидуальным интересам и установкам, возможность видеть конкретные результаты собственных усилий [6; 24].
  FileBottom
  Amerikkalainen taloustieteilijä Joseph Schumpeter (1883-1950) on määritellyt kolme liiketoiminnan motiivien pääryhmää:
  1. halu saada aikaan oma valtakuntansa - olla suvereeni herra omassa yrityksessään, jonka hän suunnittelee ja yrittäjänä itse rakentaa ja joka onnistuessaan, täysin vastaa hänen vaatimuksiaan, tarpeitaan, arvojaan,
  2. halu voittaa - mahdollisuus omalla liiketoiminnan todistaa henkilökohtaisen vakavaraisuuden,
  3. luovuuden ilo -kyky tehdä mitä haluaa, sitä mikä täysin vastaa yksilöllisiä etuja ja asenteita, kyky nähdä ponnistelujensa konkreettisia tuloksia [6; 24].
  01050203FileTop
  Крайней точкой для выявления идеального предпринимателя может служить поиск новизны или дела ради дела, более сильное, чем у наемных работников и менеджеров, стремление к независимости и автономии.
  FileBottom
  Lähtökohta ihanteellisen yrittäjän tunnistamisessa voi olla elämyshakuisuus yrittäminen yrittämisen vuoksi, pyrkimys itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen; näiden ilmeneminen voimakkaampana kuin työntekijöillä ja ammattijohtajilla.
  01050204FileTop
  Наибольших успехов в предпринимательстве, как показывает история, добивались не те, кто преследовал цель личного обогащения, имел привычку искать во всем выгоду, экономить средства для развития своего дела, а те из предпринимателей, у кого превалировало стремление предоставлять обществу ценные услуги (Афанасий Никитин, П.Д. Ларин, Демидовы, Генри Форд), кто занимался широкой благотворительностью, те, кому деньги нужны были для осуществления своей мечты, достижения высоких целей (Р. Оуэн, Г. Шлиман, К. С. Алексеев - Станиславский, В.М. Третьяков и др.). Эти услуги (богатство обязывает) направлены к достижению более высоких интеллектуальных, культурных, нравственных, этических ценностей общественного значения.
  FileBottom
  Suurinta menestytä, kuten historia osoittaa, eivät saavuttaneet ne, joilla oli päämääränä henkilökohtainen rikkaus, joilla oli pyrkimys tavoitella kaikessa hyötyä, säästää rahaa oman liiketoimintansa kehittämiseen, vaan ne yrittäjät, jotka asettivat etusijalle palveluiden tekemisen yhteiskunnalle (Athanasios Nikitin, P.D. Larin, Demidov, Henry Ford), jotka osallistuivat laajaan hyväntekeväisyyteen, ne, jotka tarvitsivat rahaa toteuttaakseen unelmansa saavuttaa korkeampia tavoitteita (R. Owen, G. Shliman, K.S. Aleksejev, Stanislavski, V. Tretjakov, jne.). Nämä palvelut (vauraus velvoittaa) suuntautuvat korkeampien henkisten, kulttuuristen, moraalisten ja eettisten arvojen, julkista merkitystä omaavien arvojen saavuttamiseen.
  01050205FileTop
  Словарь В.И. Даля именует благотворительность, меценатство словом благовеличие, производные от которого занимают в Толковом словаре 9 колонок. Основными стимулами благотворительности в России XIX - начала XX гг. (отметим целую плеяду отечественных меценатов, таких, как П.П. Свиньин, С.Ф. Мамонтов, К.Т. Солдатенков, В.А. Кокорев, Бахрушины, Капцовы, Морозовы, Рукавишниковы, Ю.С. Нечаев- Мальцев, Л.С. Поляков, С.П. Рябушинский) служили религиозные и патриотические побуждения, а также получение известности, знатности, социальных льгот и привилегий (почетного дворянства, орденов, званий, выгодных коммерческих сделок и т.п.).
  FileBottom
  Sanakirjassa V.I. Dahl mainitsee hyväntekeväisyyttä, asiakassuhdetta merkitsevät sanat johdetuiksi sanasta благовеличие, jonka johdannaiset käsittävät suuressa Tulkkisanakirjassa 9 palstaa. Keskeinen asema hyväntekeväisyydessä Venäjällä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa oli niillä henkilöillä (huomaamme kokonaisen galaksin kotimaisia mesenaatteja, kuten P.P. Svinin, S.F. Mamontov, K.T. Soldatenkov, V.A. Kokorev Bakhrushins, Kaptsova, Morozov, Rukavishnikov Yu.S. Nechaev - Maltsev L.S. Polyakov, S.P. Rjabushinskij), jotka toimivat uskonnollisin ja isänmaallisin motiivein ja saivat osakseen myös kuuluisuutta, tunnettuutta, sosiaalietuuksia ja etuoikeuksia (kunnia-aateluuden, kunniamerkkejä, otsikoita, kannattavaa liiketoimintaa, jne.).
  01050206FileTop
  Отталкиваясь от методологии идеальных типов предпринимательской культуры, немецкий экономист и социолог М. Вебер (1864-1920) стремление к получению дохода и денежной выгоды относил к людям всех профессий и сословий всех эпох и стран мира, где условия внешней среды предоставляли какие-либо возможности для наживы [6; 29]. Систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии способна сформировать, на его взгляд, лишь определенная этическая система хозяйственного поведения человека, а именно - протестантизм, который не осуждал, подобно католицизму и другим мировым религиям, богатство как таковое. Напротив, предпринимателю такого типа собственность, приобретения ничего не дают, кроме ощущения хорошо исполненного долга в рамках своего призвания [1; 74]. Подобное богатство расценивалось как свидетельство избранности.у и предприниматель, отмеченный накопленным и не растраченным капиталом, воспринимался наравне с праведником. Выдвинутый критерий эффективности работал, и протестантский капитализм противопоставлялся иным капитализмом - авантюристическому, ростовщическому, опирающимся на чистоган, беззастенчивость, своекорыстие и обман.
  FileBottom
  Perustuen ihanteellisen yrityskulttuurin menetelmään saksalainen taloustieteilijä ja sosiologi Max Weber (1864-1920) mainitsee halun tulojen ja rahallisen hyödyn tavoittelun liittyneen kaikkiin ammatteihin ja yhteiskuntaluokkiin ja kaikenikäisiin ihmisiiin maailman maissa, joissa ympäristöolosuhteet tarjoavat mahdollisuuksia saada elantonsa [6, 29]. Systemaattinen ja järkevä oikeutetun voiton tavoittelu ammatissa on mahdollisuus syntyä hänen mielestään vain tiettyjä eettisiä arvoja noudattavassa ihmisen taloudellisen käyttäytymisen järjestelmässä - eli nimenomaan protestantismissa, joka ei tuomitse, kuten katolilaisuus ja muut maailman uskonnot, vaurautta sinänsä. Päinvastoin, tällaiselle yrittäjälle omistaminen, hankinta ei anna mitään paitsi hyvä tunteen velvollisuuden tulemisesta täytetyksi omassa ammatissa [1, 74]. Tällaista vaurautta pidettiin todisteena erinomaisuudesta ja tunnustusta sai yrittäjä, joka kartutti pääomaansa eikä tuhlannut sitä, häntä verrattiin vanhurskaaseen. Tehokkuuden ensisijaisena kriteerinä toimi protestanttinen kapitalismi, vastakohtana muulle kapitalismille - opportunistiselle, koronkiskurimentaliteetille, käteismaksun vaatimiselle, röyhkeydelle, itsekkyydelle ja petokselle.
  01050207FileTop
  Биография самого М. Вебера воплощала в себе идею предпринимательского наследства: его дед принадлежал к традиционному слою коммерсантов, мать слыла образцом трудолюбия и набожности. Трактовка М. Вебером нового предпринимательского духа возникла как синтез в осознании религиозных и экономических устремлений его семьи.
  FileBottom
  Weberin elämäkertaan on kirjattu ajatus yrittäjyyteen perinnöstä: hänen isoisänsä kuului perinteiseen kauppiaskuntaan äitiään pidettiin kovana työntekijänä ja jumalisena ihmisenä. #23 M. Weberin traktaatti uudesta yrittäjyydestä ilmestyi synteesinä uskonnollisten ja taloudellisten pyrkimysten tiedostuksesta perheessä.
  01050208FileTop
  Современная католическая церковь относит экономику к культурно-деловой сфере, а предпринимательство соответственно рассматривает как культурно-деловую деятельность. В новейшей литературе со ссылкой на Новый Завет доказывается, что безусловному осуждению в нем подлежит лишь «богатство неправедное, основанное на нарушении общих нравственных принципов взаимоотношений между людьми», и что «вопреки бытующему мнению» Евангелие «не содержит осуждения богатства как такового» [31; 328].
  FileBottom
  Moderni katolinen kirkko katsoo taloudenpidon kuuluvan liiketoimintakulttuuriin, ja pitää näin ollen yrittäjyyttä kulttuuri- ja liiketoimintana. Uusimmassa kirjallisuudessa viitaten Uusteen testamenttiin osoitetaan, että ehdoton tuomitseminen siinä kohdistuu ainoastaan ​​epäoikeutettuun vaurauteen, joka perustuu yleisten moraalisten periaatteiden loukkauksiin ihmissuhteissa," ja että "vastoin yleistä käsitystä," evankeliumi "ei sisällä vaurauden tuomitsemista sinänsä" [31, 328].
  01050209FileTop
  Историческая судьба предпринимательства, равно как рынка и конкуренции, определяется историческими эпохами, каждая из которых (античность, средневековье, возрождение, промышленная революция, индустриальный капитализм, постиндустриальное производство и др.) порождала свои уникальные образцы предприимчивости, ее масштабы, объекты, право и мораль.
  FileBottom
  Yrittäjyyden kuten myös markkinoiden ja kilpailun historiallinen kohtalo määräytyy historiallisista aikakausista, joista jokainen (antiikki, keskiaika, renessanssi, teollinen vallankumous, teollinen kapitalismi, jälkiteollinen tuotanto jne.) luo omia ainutlaatuisia malleja yrittäjyydelle, sen soveltamisalalle, kohteille, laeille ja moraalille.

  0106
  Общинная психология, православие и предприимчивость <024>
  Yhteisöllinen psykologia, ortodoksisuus ja yrittäjyys

  00 Prev chapter02 Next chapter
  0107 Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
  0107 Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä
  01060001FileTop
  Европейский протестантизм проповедовал, что богатый человек угоден Богу, а бедным быть грешно; кто богат, тот трудолюбив, поэтому он избран Господом; своих не бьют, а поддерживают. Априорно подозревать кого-то в нечестном обогащении считалось неприличным и греховным.
  FileBottom
  Euroopan protestantismi saarnasi, että rikas mies miellyttää Jumalaa, ja köyhät ovat syntisiä; joka on rikas, hän on ahkera, siksi Herra on valinnut hänet; omiaan hän ei lyö vaan tukee. Lähtökohtaisesti on epäilty: kuka kunniattomin keinoin rikastuu, on siveetön ja syntinen.
  01060002FileTop
  Исконно русские православные земледельцы, промышленники и торговцы свои успешные занятия связывали с проявлением Божьей воли и промысла, испытанием крепости их веры: Бог дал, Бог и взял, подобно балансу рождений и смертей. Идея всемогущества в крестьянской жизни Господа Бога порождалась крайне неблагоприятными климатическими условиями на большей части территории Российского государства, порой сводящими на нет результаты тяжкого труда: Бог не родит, и земля не дает; Бог — что захочет, человек - что сможет.
  FileBottom
  Ensisijaisesti Venäjän ortodoksinen viljelijöiden, teollisuuden ja kauppiaiden onnistuminen toimissaan on osoitus Jumalan tahdosta ja huolenpidosta testata heidän uskonsa lujuuden koetinkivi: Jumala antoi - Jumala otti, kuten saldo syntymistä ja kuolemista. Ajatus Herra Jumalan kaikkivaltius talonpojan elämässä syntyi suurimmassa osassa Venäjän valtion alueella poikkeuksellisen epäsuotuisissa sääolosuhteissa, jotka joskus mitätöivät kovan työn tulokset, ellei Jumala suo, ei maakaan anna; Jumala saa mitä tahtoo - ihminen mitä hän pystyy.
  01060003FileTop
  Не привился в России и американский культ богатых людей, таких, к примеру, как Дж. Д. Рокфеллер (1839-1937), доказывавший всему миру, что обворовал людей ради их же счастья. Стерпели мы и циничный лозунг современных реформаторов-первопроходцев: пока этот народ не ограбишь, он работать не будет.
  FileBottom
  Ei ole juurtunut Venäjälle ja Amerikassa vallitseva varakkaiden kultti kuten, esimerkiksi John D. Rockefeller (1839-1937), joka todistaa maailmalle, että ihmisiä on riistetty heidän onnestaan välittämättä. Meillä on siedetty myös nykyisten uudistajien ja etuoikeutettujen iskulausetta: niin kauan kuin et tätä kansaa riistä, se ei työtä tee..
  01060004FileTop
  Русский народ продолжал твердить, что богатство Бог дает человеку в пользование и потребует по нему отчета. Хотя корневая общность понятий Бог - богатство присуща лишь нашему языку, как, впрочем, и общий корень слов Бог - убожество, нищета. Но ощущение непрочности, греховности богатства стало специфически национальной чертой, нашедшей отражение, в частности, в пассивной позиции немалой части российской буржуазии после октября 1917 г. Буржуазная элита, #24 кроме того, многие десятилетия находилась в разных цивилизационных полях с народом России.
  FileBottom
  Venäjän kansa uskoi lujasti, että rikkautta ihmiselle antaa Jumala ja vaatii siitä tilityksen. Vaikka käsitteillä (Бог, богатства - Jumala, rikkaus) on yhteinen juuri vain meidän kielessämme - kuten muuten Jumalaa ja kurjuutta merkitseville sanoillakin (Бог - убожество). Vaurauden olemassaolon hauraus, synnillisyys oli erityinen kansallinen piirre, mikä näkyy erityisesti Venäjän porvariston eliitin heikossa asemassa 1917 lokakuun jälkeen ja sen jälkeen vielä vuosikymmenten ajan Venäjän kansan sivistyksen eri osa-alueilla.
  01060005FileTop
  А.С. Грибоедов (1795-1829), писатель и дипломат, любитель русской старины, народной поэзии, народных верований, обычаев и платья, давно и прозорливо заметил о России:
  FileBottom
  A.S. Griboyedov (1795-1829), kirjailija ja diplomaatti, Venäjän menneisyyden, kansanrunouden, kansan uskomusten, tapojen ja kansallispukujen harrastaja, kauan sitten ja viisaasti huomautti Venäjästä:
  01060006FileTop
  «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами»[59; 9].
  FileBottom
  "Jos jokin tapahtuma tässä olisi mainittu ulkomaalaiselle, joka ei tunne Venäjän historiaa vuosisadan takaa, hän varmasti olisi päätynyt terävään moraalien kontrastiin, siihen että meillä herrat ja talonpojat tulevat kahdesta eri heimosta, jotka eivät vielä ole onnistuneet sekoittamaan tapojaan ja moraalikäsityksiään" [59, 9].
  01060007FileTop
  В целом настороженно относилось к предпринимателям и российское общество, особенно его большая часть - крестьянство, приверженное общинной психологии с ее уравнительностью, подозрительным отношением к какой-либо другой деятельности, не связанной с традициями общины, и понятным для масс убеждением, что лучше быть бедным, но жить по совести. У дворян по отношению к купцам и промышленникам господствовали сословные предубеждения (черная кость), а крупные земельные собственники старались оградить Россию от промышленного капитализма частоколом славянофильства. Значительная часть разночинной интеллигенции (нестяжатели) была убеждена, что достичь богатства можно только обманом, воровством, грабежом и другими нечестными методами (в аду не быть, богатства не нажить; у богатого черт детей качает; богатому черти деньги куют). По меткому выражению М. И. Цветаевой (1892-1941), сознание неправды денег в русской душе невытравимо. Потому в национальном сознании богатство не служило показателем добродетели.
  FileBottom
  Yleensä yrittäjiin suhtauduttiin varovaisesti ​​Venäjän yhteiskunnassa, erityisesti näin teki suurin osa - rahvas, jonka käsitys yhteisöllisestä psykologiasta ja sen pyrkimyksestä tasavertaisuuteen oli epäluuloinen samoin suhtautuminen kaikkeen muuhun toimintaan, joka ei liittynyt yhteisön perinteisiin ja joita suuret massat eivät ymmärtäneet; vallitsi käsitys, että on parempi olla köyhä, mutta elää omantunnon mukaan. Aatelisten keskuudessa kauppiaiden ja teollisuuden suhteen vallitsi varovainen käsitys (musta luu), ja suuret maanomistajat pyrkivät suojaamaan Venäjän teollisuutta kapitalismilta slavofiilisella lainsäädännöllä. Huomattava osa eriasteista älymystöä oli vakuuttunut, että varallisuus voidaan saavuttaa vain kavalasti, varkauksien, ryöstöjen avulla ja muilla kunniattomilla menetelmillä (ei olla helvetissä, ei kasva vaurautta; piru rikkaiden lapsia keinuttaa; rikkaalle paholaiset rahaa takovat). M.I. Tsvetajev (1892-1941) on ilmaissut asian osuvasti: tietoisuutta rahan vääryydestä on venäläisen sielusta mahdotonta pois kitkeä. Tämän vuoksi kansallisessa tietoisuudessa rikkaus ei toiminut hyveellisyyden merkkinä.
  8.
  Постройка судна
  , XI в.
  Aluksen rakentaminen, 1000 luku.
  01060009FileTop
  Иностранные предприниматели внимательно изучали своих знакомых среди российских купцов. Народ это был богомольный, но ни одна сделка не обходилась без чаепития в трактире, а на Макарьевской ярмарке с середины XVII в. разудалые купеческие головушки могли выбросить за вечер кучу денег и в то же время десятки лет носить один и тот же сюргу к и сапоги бутылками. #25
  FileBottom
  Ulkomaiset yrittäjät etsivät tuttuja venäläisten kauppiaiden keskuudessa. Nämä ihmiset olivat hartaita uskovaisia, mutta sopimuksia ei tehty ilman että juotiin teetä kestikievarissa. Makarevskoin markkinoilla 1600-luvun puolivälissä uskaliaat pikkukauppiaat voivat maksaa illan kustannukset, mutta kuitenkin vuosikymmeniä pitää samaa takkia ja samoja saappaita ja pulloja. #25
  01060010FileTop
  Иностранцы замечали, что православие, воспевая послушание, закрепляло приоритет духовно-нравственного начала над материальным. В основе предприимчивости доминировал не только экономический успех, но и служение идее, обществу, гармонизация индивидуально-творческого и коллективистского начала. Труд должен быть не только производительным, но и полезным для других. Одобрение других заменяло предпринимателям совесть.
  FileBottom
  Ulkomaalaiset huomasivat, että ortodoksinen laulava jumalanpalvelus vahvisti hengellistä ja moraalista perustaa materiaalisen puolen jäädessä vähemmälle. Yritystoiminnan ytimenä ei ollut vain taloudellinen menestys, vaan myös palvelun ajatus, yhteiskunta, yksilön luovuuden ja kollektivistinen periaatteiden harmonia. Työn tulee olla paitsi tuottavaa, myös hyödyllisiä muille. Muiden hyväksyminen oli yrittäjille omantunnon asia.
  01060011FileTop
  Рассмотрим под этим углом зрения два ключевых понятия русского народа: артель и мир, в которых отразилась общинная психология.
  FileBottom
  Tarkastelemme tästä näkökulmasta kahta Venäjän kansan avainkäsitettä: arttelia ja maalaisyhteisöä (артель ja мир), joihin yhteiskuntapsykologia haarautuu.
  01060012FileTop
  Артель, по В.И. Далю, товарищество за круговой порукой, братство, где все за одного, один за всех; дружина, соглас, община, общество, братство, братчина, для общего хозяйства и особенно пищи, также для работы сообща и раздела заработков, за вычетом расходов, прогула. Несмотря на то, что понятие артели, как случайного добровольного соединения людей с целью согласить их выгоды, явилось в XVII в., ее следы видны в «Русской Правде» и в известной общине XII в. при новгородской церкви Иоанна Предтечи. С давних пор характер артели чисто семейный, а сила ее - в обоюдном согласии и содействии: артельная кашица гуще живет; одному и у каши не споро; в семье и каша гуще.
  FileBottom
  Artteli on V.I. Dahlin mukaan toveripiiri (товарищество за круговой порукой), veljeskunta, jossa kaikki ovat yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta, ystäväpiiri, yhteisö, seura, veljeskunta yhteistä taloutta varten, erikoisesti ruokatarpeita varten, myös yhteisön työtehtäviä varten ja ansaittujen tulojen jakamista varten, kustannusten jakamista varten, epäselvyyksien selvittämistä varten. Siitä huolimatta, että artteli on sattumanvarainen ja vapaaehtoinen yhteenliittymä siitä saatavien etujen sopimiseksi, sen edut ilmenivät 1600-luvulla. Mainintoja tästä on myös aikakirjadokumentissa Русская Правдa ja 1100-luvulta Novgorodin Johan Predtetshin kirkon asiakirjoissa. Kaukaisista ajoista saakka on arttelin luonne ollut puhtaasti perheenomainen, mutta sen voima sopusoinnussa ja yhteistoiminnassa: arttelin puuro maistuu paremmalta, yksin ei puurokaan maistu; perheessä puurokin maistuu paremmalta.
  01060013FileTop
  В истории отечественного предпринимательства известны следующие артели: бурлацкие, горнозаводские, артели каменщиков, плотников, рыболовов, барышников, чернорабочих, позже - биржевые артели в Петербурге и Москве, промысловые, торговые, ремесленные, полковые и нищенские артели.
  FileBottom
  Venäjän yritystoiminnan historia tuntee seuraavia artteleita: aluksen vastavirtaan vetäjät, kaivostyöntekijät, kivenhakkaajat, kirvesmiehet, kalastajat, kulkukauppiaat, sekatyömiehet, myöhemmin pörssimeklarit Pietarissa ja Moskovassa, elintarvikkeiden hankkijat, kauppiaat, käsityöläiset, rykmentin apumiehet ja muut.
  01060014FileTop
  Каждая артель выбирала начальника, атамана, старосту ги старшину: атаманом артель крепка. Крепка настолько, что артелью города берут, если она не превращается в ватагу, ораву, шайку, толпу, скоп, кучу народа, стадо.
  FileBottom
  Jokainen artteli valitsi puheenjohtajan, atamaanin, vanhimman: atamaanin kautta arttelilla on voimaa. Voimaa on niin paljon, että artteli pystyy kaupunginkin valloittamaan, jos ei se sopeudu joukkoon, porukkaan, jne.
  01060015FileTop
  Жизнь в Великороссии, как известно, не мыслилась без сельского мира, основанного на поземельной зависимости лица от общины, на братской любви и круговой поруке друг от друга. Мир представлял как бы одну семью, поставившую себе законом коллективистские начала: деритесь, да не расходитесь; вперед не забегай, от своих не отставай; отстал - сиротою стал; хоть назади, да в том же стаде. Отсутствие полного равенства в мирском собрании очевидно с давних пор: середка сыта, да концы бунтуют. Человек не менее наклонен к возмущению, как и к покорности. Та и другая наклонности подчинены человеческой природе в целом.
  FileBottom
  Elämä Suur-Venäjällä, kuten tunnettua, ei ollut ajateltavissakaan ilman talonpoikaisrahvasta (мир), joka perustui riippuvuuteen maan kautta yhteisöstä, veljelliseen rakkauteen toveripiirissä. Mir oli kuin yksi perhe asettaen itselleen kollektiivisen perustan lailla: säästäkää, älkää tuhlatko; eteenpäin ei juosta, älä jää jälkeen omistasi; jos jäät, olet orpo; jos taaksepäin, niin vain omassa joukossa. Keskellä ollaan kylläisiä, mutta laidoilla kapinoidaan. Ihminen ei ole taipuvainen kapinoimaan sen enempää kuin on taipuvainen tottelemaan. Niin kuuluvat kaikki taipumukset ihmisluontoon.
  01060016FileTop
  Соотношение личностного и коллективистского начал складывалось всегда в пользу общнны: мир по слюнке плюнет - так море; к миру приложился— головою заложгася. Мир связывали как общая выгода, так и общая беда: люди - Иван, и я - Иван; люди в воду, няв воду. В преданности миру как известной сумме нравственных сил представлялся залог народного счастья, народной безопасности: где мир да люди, там божья #26 благодать; что мир порядил, то Бог рассудил. Народная вера в то, что мир силен и несокрушим (мирская шея толста, туга, жилиста), порождала безответственность и слепое сознание: валн на мир - все снесет; на мире ездят, да никак не заездят, хоть у него и на шее. Из этой веры возникали и правила поведения отдельных личностей, вступающих в мир и подчиняющихся общим интересам и ценностям: мужик умен, да мир дурак; с волками жить - по-волчьн выть; пошел в стадо - лай не лай, а хвостом виляй, а то заедят.
  FileBottom
  Henkilökohtaisen ja kollektiivisen kesken jako oli aina kollektiivisen eduksi. Väki vesi kielellä; rahvaan puoleen kääntyi, rahvas merkitsi yhteistä etua, mutta myös yhteistä vahinkoa: ihmiset on Ivan, minä olen Ivan.; Vettä jos otat, veteen joudut. Uskollisuus rahvaalle on kuin tietty määrä moraalista voimaa, taaten kansan onnen, kansan turvallisuuden: missä rahvas siellä Jumalan siunaus; missä väki kokoontuu, siellä Jumala tuomitsee. Kansan usko siihen, että rahvas on väkevä ja rikkumaton (rahvaan niska on paksu, jämäkkä, sitkeä), syntyi vastuuttomuutta ja sokeata kuuliaisuutta: kansa kaiken kestää; rahvaaseen mennään, miten menet kun kaulassa riippuu. Tästä uskosta on syntynyt myös käyttäytymissääntöjä eri henkilöille, jotka kansan parissa liikkuvat yhteisiä etuja ja arvoja ajamassa: talonpoika on viisas ja rahvas tyhmä; jos susien kanssa elät, susien tapaan ulvot; jos laumaan liityt, hauku tai älä, häntää heiluta ja silloin mentiin.
  01060017FileTop
  Общинное потакание нищенству, копеечная благотворительность связывались прежде всего с российским торгово-промышленным сословием, которому на разных этапах его становления не было чуждо стяжение богатства. Имея низкий социальный статус в сравнении, скажем, с дворянством, оно всеми способами стремилось укрепить свое экономическое положение, хотя получение прибавочного продукта в рамках земледельческого хозяйства и в торгово-промышленной сфере было делом длительным и зачастую небезгрешным, о чем свидетельствует народная мудрость: трудом праведным не нажить палат каменных.
  FileBottom
  Rahvaan hyväntahtoisuus vähempiosaisia kohtaan, kopeekkojen muodossa tapahtunut hyväntekeväisyys oli tapana ennen muuta venäläisellä kauppias- ja teollisuusväestöllä, joka kehityksensä eri vaiheissa vaurastui. Sen sosiaalinen asema oli heikko verrattuna esim aatelistoon, se pyrki kaikin voimin vahvistamaan taloudellista tilaansa, esimerkiksi hankkimalla lisätuloa maataloudesta, missä myös kauppias- ja teollisuusväestöllä oli osansa jatkuvasti ja tilapäisesti, mistä on todisteena kansanviisaus; työllä ei kivilinnoja rakenneta.
  01060018FileTop
  Безвестный автор XVIII в. оставил нам образ Анисимыча, выходца из купеческого сословия, которого именно богатство сбивает с праведного пути: сначала с неким попом Исааком он обворовывает своего отца, затем попадает к разбойникам, которых также оставляет без их воровской добычи [26; 278-279]. Сюжет повести о нового рода Дон Кишоте основан на биографии купца-старовера Василия Анисимовича Чупятова, упомянутого Г.Р. Державиным (1743-1816) в оде «Вельможа»
   Всяк думает, что я Чупатов
   В мароккских лентах и звездах.

  Чтобы обмануть своих кредиторов, обанкротившийся купец представлялся сумасшедшим, а, возможно, и стал таковым после пожара биржевых амбаров в Петербурге в 1761 г., ставшего одной из причин разорения Анисимыча.
  FileBottom
  Tuntematon 1700-luvun taiteilija on laatinut meille Anisimytshan kuvan kauppiaiden keskuudesta, joilla nimenomaan on vaurautta hankittuna hyväksyttävällä tavalla: aluksi hän jonkun pappi Iisakin kanssa ryöstää isänsä, sitten joutuu rosvojen pariin, jotka hän siten jättää ilman saalista [26; 278-279]. Pienoisromaanin sankari on uudenlainen Don Quijote ja kertomus perustuu vanhauskoisen kauppias Vasilis Anisimovitshin elämänkertaan, jonka on esittänyt G.R. Derzhavin (1743-1816) Veljmozhan oodissa
   Kaikki ajattelevat, että minä olen Tsupatov
   marokkolaisissa nauhoissa ja tähdissä.

  Harhauttaakseni velkojiaan, vararikkoon menossa oleva kauppias heittäytyy hulluksi ja ehkä siksi tuleekin pörssivaraston tuhouduttua tulipalossa Pietarissa 1761 ollen eräs Anisimytshin tuhoutumisen syy.
  01060019FileTop
  По свидетельству В. Рябушинского, в московской неписаной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник, фабрикант. Потом шел купец-торговец, а внизу стоял человек, который отдавал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были и как бы приличен он сам ни был, - процентщик [44; 165].
  FileBottom
  V. Rjabushinskijn todistuksen mukaan Moskovan kirjoittamattoman kaupallisen hierarkian mukaan kunnioituksen huipulla oli teollisuusmies, tehtaanomistaja. Sitten tulee kauppias ja alapäässä on henkilö, joka sijoitti rahaa liiketoimintaan, lunasti vekseleitä ja sijoitti pääomaa toimintaan. Häntä ei kovin paljon kunnioitettu, ikään kuin hänen rahansa olisi olut jotenkin halpa-arvoista ja hän itsekin olisi ollut vailla arvonantoa, koronkiskuri [44; 165].
  01060020FileTop
  Русский В.В. Верещагин (1842-1904), путешествуя по Алтаю, указывал на целые селения, состоящие, за исключением телеграфиста, таможенного чиновника и священника, сплошь из купцов, ведущих ростовщическую торговлю с инородцами и Монголией. О проценте барыша, к примеру, чуйских торговцев красноречиво свидетельствовали их дворцы в Бийске. Типичным представлялся тогда головокружительный рост капитала у купца Мокина, приехавшего в алтайские стойбища в 1860 г. мелким торговцем, имевшим 5 лошадей и 10 голов рогатого скота. В 1875 г. он уже насчитывал до 3000 голов скота, а в 1887 г. раздавал товары в кредит на 25000 руб. исключительно #27 алтайцам, подчиняя их себе долговыми обязательствами; торговый оборот предпринимателя составлял 150000 руб. За громадную территорию под летние пастбища, зимние пригоны, сенокосы и под усадьбу Мокин алтайцам ничего не платил, а в правительственную казну вносил лишь 6 руб. в год в качестве арендной платы. Торговая прибыль, по наблюдениям Верещагина, являлась прежде всего результатом обсчета и обмана, следствием кабалы и личной зависимости местных земледельцев, охотников и скотоводов [63; 238-240].
  FileBottom
  Venäläinen taidemaalari V.V. Vereshtshagin (1842-1904), matkustellessaan Altailla mainitsee kokonaisia asutusalueita, joilla asui paitsi sähköttäjä, tullivirkailijoita, pappi, joukko kauppiaita, jotka kävivät tuottoisaa kauppaa muukalaisten ja mongolien kanssa. Kaupanteon suurista voittoprosenteista kertovat kaunopuheisesti esimerkiksi kauppiaiden linnat Biiskissa. Siihen aikaan tyypillistä oli päätähuimaava pääoman kasvu, esimerkkinä Mokinan kauppias, jolla saapuessaan Altaille 1860 pikkukauppiaana 5 hevosen ja 10-päisen nautakarjan kanssa. Vuonna 1875 hänellä oli jo 3000 päinen karjalauma ja 1887 hän myi tavaraa luotolla 25000 ruplalla pelkästään altailaisille alistaen heitä valtansa alle velkasitoumuksilla; tämän yrittäjän kauppavaihto oli silloin 150000 ruplaa. Valtavilla kesälaitumilla Mokinan asutusalueella korjattiin ilmaiseksi heinää ja hallituksen kassaan hän kuitenkin maksoi vain 6 ruplaa vuodessa vuokraa. Kauppavoitto syntyi Vershtshaginin havaintojen mukaan pääasiassa petoksilla ja väärennyksillä seurauksena paikallisten maanviljelijöiden, metsästäjien ja karjankasvattajien velkaorjuudesta ja henkilökohtaisesta riippuvuudesta [63; 238-240].
  01060021FileTop
  Другой пример - монастырь близ Телецкого озера, возникший в 1862 г. по инициативе барнаульского купца Малькова, добившегося у правительства уступки пустолежащих земель Чулышманской долины в целях распространения на Алтае христианства и цивилизации. Но пустота земель существовала лишь на бумаге, а живeшие близ Телецкого озера алтайцы оказались перед выбором: либо убираться отсюда на бедные пастбища и неудобные земли, либо платить монастырю аренду. За право поставить юрту в исконно родных местах алтаец должен был платить Малькову, выстроившему на собранные и присвоенные им деньги одну лишь церковь, 1 руб. в год; за право посеять ячмень - 1 руб. за пуд высеянных семян; за пастьбу крупного скота - 25 коп. с головы, мелкого - 5 коп.; за копну накошенного сена - 10 коп; за право пользования лесом - 1 руб. в год [63; 243].
  FileBottom
  Toinen esimerkki on luostari Teletsko joen lähellä, perustettu 1862 barnaulilaisen kauppias Malkovin toimesta. Saatuaan valtiolta oikeuden ottaa haltuunsa asuttamatonta maatata Tshulshmanin laaksossa tarkoituksella ulotta Altaille kristinuskoa ja sivistystä. Mutta asuttamattomuus oli olemassa vain paperilla, ja altailaiset ilmestyivät Teletsko järven lähelle ennen valintaa: joko siirretään täältä köyhille laidunmaille ja epäsuotuisalle maa-alueelle tai maksetaan luostarille maanvuokraa. Oikeudesta pystyttää jurtta alun perin omalle maalle altailaisten piti maksaa Malkoville, joka rakensi keräämillään ja anastamillaan rahoila vain yhden kirkon - 1 rupla vuodessa oikeudesta viljellä ohraa - rupla puudalta kylvetystä siemenestä; karjan laiduntamisesta 25 kopeekkaa päältä, pienkarjalta 5 kopeekkaa; heinästä 10 kopeekkaa yksiköltä, oikeudesta käyttää metsää 1 rupla vuodessa [63; 243].
  01060022FileTop
  Рассматривая версии происхождения предпринимательской культуры вообще, следует согласиться с выводом Ф. Броделя (1902-1985), автора фундаментального труда по мировой истории среднего и нового времени, о том, что она «не могла выйти из одного сугубо ограниченного истока: свое слово сказала здесь экономика, свое слово - политика; свое слово - общество; свое слово сказали и культура, и цивилизация. А также и история, которая зачастую была последней инстанцией, определяющей соотношение сил» [7; 78].
  FileBottom
  Tarkasteltaessa yrityskulttuurin alkulähteitä yleisesti joutuu yhtymään F. Brodeljin (1902-1985), käsitykseen perustyöstä keski- ja uudella ajalla maailmanhistoriassa, siihen, ettei se voinut lähteä vain ikävystyttävästä rajoitetusta, hänen käyttämänsä sana tässä oli: yhteiskunnan taloudellisesta politiikasta, kulttuurista ja sivilisaatiosta, vaan myös historiasta, joka osaltaan oli perimmäinen tekijä ja määräsi voimasuhteiden jakautumisen". [7; 78].
  01060023FileTop
  Этот вывод наиболее применим и к отечественным реалиям.
  FileBottom
  Tämä johtopäätös pätee myös Venäjän todellisuuteen.
  01060024FileTop
  Историческая наука на чисто внешнем, эзотерическом пути доказывает, что к христианству русский народ подошел с благословением Бога, уже создавшего правоверие в полном своде, правоверие заповедальное, полученное от Создателя. Русский народ принял христианство по наитию, с пресветлым разумом, чистой душою: он уже тогда был воистину великим во всех деяниях, народом мудрым, загадочным, то есть предназначенным для решения на земле особых, еще не явленных человечеству грядущих задач, с печатью благой воли на челе. Это был народ Солнца-Креста, умевший в доисторическом прошлом сжиматься наподобие стальной пружины, умел уходить в себя и вновь расширяться в пространстве, подчиняя это пространство любовью, желанием и мечом.
  FileBottom
  Historiatiede puhtaasti ulkoisena, esoteerisenä keinona näyttää, että kristinuskossa Venäjän kansa alistui Jumalan siunaukseen, omaksuttuaan oikeauskoisuuden täydellisesti, tunnustetun oikeauskoisuuden, joka oli saatu Luojalta. Venäjän kansa hyväksyi kristinuskon alkuperäisenä, järjeltään valistuneena, sielultaan puhtaana; jo sillä tavoin se oli suuri kaikissa toimissaan, viisas kansa, kaukonäköinen, asettuen ajamaan erityisiä vielä silloin ihmiskunnalle tuntemattomia tehtäviä ja sielullisesti siunattuja tarkoitusperiä. Tämä oli Kristus-Auringon kansa, joka ymmärsi jo esihistoriallisena aikana painaa teräsjousta, ymmärsi mennä itseensä ja uudelleen levittäytyä laajalle alueelle ottaen sen omakseen rakkaudella, tahdonvoimalla ja miekalla.
  01060025FileTop
  Таково мнение современных фнлософов-спиритуалистов о нашем народе - богоносце. #28
  FileBottom
  Tätä mieltä ovat nykyiset filosofit ja spiritualistit kansastamme - jumalan valitusta. #28
  01060026FileTop
  Нет сомнения, что православная ветвь христианства, привитая народу при Владимире I в 988 г., плодоносила и ранее: в первой варяжской дружине было немало христиан. В 945 г., при заключении мира с греками, часть славянских дружин приняла присягу по православному закону.
  FileBottom
  Ei epäilystäkään, etteikö oikeaoppinen kristinuskon haara, joka johdatti kansaa Vladimir I aikaan 988, kantanut hedelmää jo aikaisemmin: jo ensimmäisen varjagivallan aikana oli olemassa paljon kristittyjä. Vuonna 945 solmittaessa rauha kreikkalaisten kanssa, osa slaavilaisista vannoi valan ortodoksisen lain mukaan.
  01060027FileTop
  Приверженность к обрядовой стороне православия укреплялась в России веками. Голландский художник и писатель К. де Бруин (1652-1727), в 1701 г. оказавшись в Архангельске, затем - в Москве, в своих записках поражался нравом русских людей, которые «в сношениях своих наблюдают между собою довольно странный обычай. Пришедши куда-нибудь и вступивши в комнату, они не говорят прежде ни слова, но ищут глазами изображения какого ни есть святого, которое всегда имеется в каждом покое. Отыскав оное, они кладут перед ним три поклона, осеняя себя в то же время крестным знамением и произнося: «Господи, помилуй!» - гаи же: «Мир дому и живущим в нем!», и опять совершают крестное знамение, затем они уже здороваются с хозяевами и ведут с ними беседу. То же самое делают они, посещая чужестранцев, творя поклоны перед первой попавшейся им на глаза картиной, из опасения не отдать прежде богу подобающего ему почтения» [71; 76].
  FileBottom
  Pitäytyminen ortodoksisessa oikeauskoisuudessa vahvistui Venäjällä satojen vuosia ajan. Hollantilainen taidemaalari ja kirjailija K. de Bruin (1652-1727), vuonna 1701 tultuaan Arkangeliin, sittemmin Moskovaan, muistinpanoissaan ihmetteli Venäjän kansaa, joka hänen muistiinmerkittyjen havaintojensa mukaan noudattaa varsin kummallista tapaa. Tultuaan jonnekin ja astuttuaan huoneeseen he eivät aluksi sano sanaakaan, vaan etsivät katseellaan pyhää kuvaa, joka on aina kaikissa huoneissa. Löydettyään sen he tekevät kolme kumarrusta, siunaten samalla itsensä ristinmerkillä ja lausuen: «Господи, помилуй!» - sekä: «Мир дому и живущим в нем!», (Herra armahda ja Rauha taloon ja sen asukkaille), ja uudelleen tekevät ristinmerkin, sitten vasta kääntyvät isäntäväen puoleen ja ryhtyvät heidän kanssaan keskusteluun. Samoin he tekevät vieraillessaan ulkomaalaisten luona tehden kumarrukset ensimmäisen eteensä saamansa kuvan edessä, jättämättä antamatta Jumalan edessä hänelle kuuluvaa kunniaa. [71; 76].
  01060028FileTop
  Де Бруин нарисовал и насчитал в Москве, в Кремле и в других частях, равно и поблизости столицы, за земляным валом, до шестисот семидесяти девяти церквей и монастырей, и столько же при них богаделен.
  FileBottom
  De Bruin merkitsi muistiin ja luetteli Moskovassa, Kremlissä ja muualla, samoin kaupungin lähistöllä maavallin takana peräti 679 kirkkoa ja luostaria, ja niissä yhtä monta jumalankuvaa.
  01060029FileTop
  Но есть в русском характере черта, прямо противоположная личной божественной свободе. Л.Н. Толстой назвал эту безропотную потребность быть частью целого, частью общей судьбы, самозабвение в общих начинаниях, вплоть до отказа от личной свободы и ответственности, роевым началом. Из этой писательской посылки вырос не только Платон Каратаев, но и убеждение, что русский человек - существо, мол, удоборуководимое, и сам по себе, без начальника и строгого внушения, никуда не двинется, даже сор из избы не вынесет. Народ непритязательный, подавляющий своим нестяжательством, серостью внешней жизни, но и недобросовестностью, общей неурядицей.
  FileBottom
  Mutta venäläisessä luonteessa on myös piirre, täysin vastakkainen henkilökohtaiselle jumalalliselle vapaudelle. L.N. Tolstoi nimittää sitä lähtemättömäksi tarpeeksi olla osa kokonaisuutta, osa yhteistä kohtaloa, liittymiseksi yhteisiin päämääriin ja perustoihin, vaikka sitten luopuen henkilökohtaisesta vapaudesta ja vastuusta, arjen perustasta. Tästä kirjailijan näkemyksestä syntyi ei vain Platon Karatajev, vaan myös näkemys, että venäläinen ihminen on itseohjautuva, oma itsensä, ilman käskijää, ja vahva sisäisesti, järkähtämätön, häntä ei mökistäänkään saada lähtemään, ei edes roskia ulos viemään. Kansa on vähään tyytyväistä, pitäytynyttä omiin päämääriinsä, karun ulkoisen elämän takia, mutta myös epäviisaiden ja yleisten epäonnistumisten takia.
  01060030FileTop
  А что ж это, как не отсутствие инициативы, необходимость постороннего понукания? Гром не грянет, мужик не перекрестится? Жареный петух - птнца мудрости нашей? Достаточно взглянуть на того же англичанина: он в душе всегда игрок, если он серьезный деловой человек, а «наши совсем не игроки, очень осторожны и медлительны, решение принимают не сразу, а выжидая, но, раз оно принято, гнут линию упорно и тягуче, несмотря на неудачи» [42; 159]. В то же время красноречивые знатоки, эгоистически рассчитывающие каждый свой шаг, удивляются русскому самоотвержению и терпению: пошлите, мол, простого русского человека на верную смерть, - он пойдет беспрекословно, даже не спрашивая, зачем его посылают. #29
  FileBottom
  Mikä muu se onkaan kuin aloitteellisuuden puute, josta ulkomaalaiset huomauttelevat? Ellei ukkonen jyrähdä talonpoika ei ristinmerkkiä tee? Paahdettu kukkoko on linnuista viisain? Katsokaapa kuinka englantilainen on sielussaan aina peluri, jos hän on liikemies, mutta "meikäläiset eivät ole lainkaan pelureita, vaan ovat kovin varovaisia ja hitaita päätöksissään, mutta päätettyään eivät taivu, vaan ovat kovia ja sitkeitä huolimatta epäonnistumisista " [42 159]. Samalla kun ovat kaunopuheisia asiantuntijoita, itsekkäästi laskevat jokaisen askeleen, ihmettelevät venäläisen omistautumista ja kärsivällisyyttä: lähetä vaikka yksinkertainen venäläinen mies kuolemaan - hän menee kyselemättä, kysymättä edes, miksi hänet lähetettiin. #29
  01060031FileTop
  Сам народ в стихотворных и прозаических рассказах себя не щадил. В песне о Фоме и Ереме содержанием сатиры служит изображение похождений двух побратавшихся лиц, по характеру похожих друг на друга, которые берутся за всякую выгодную деятельность для улучшения своего быта, но каждая их попытка на этом поприще заканчивается неудачей. Молодцы Фома и Ерема бойки по натуре, но ленивы до крайности, не привыкли к серьезному труду, не прочь и без труда добиться лучшего положения. Народная сатира величает их людьми торговыми гаи рукомысленничками, то есть занимающимися добрым ремеслом. Братаны задумали свои головы кормить, себе хлеб добывать, но промыслы их не клеятся, а только служат к их разорению и напрасной трате времени и денег. Когда дело из рук вон плохо, по их же собственной вине, Фома и Ерема растоскуются, разгорюются и берутся за новые, по их расчетам, более прибыльные промыслы гаи ремесла. Комизм положения Фомы и Еремы заключается в том, что практика их (простоволо- сье) всегда противоречит широким замыслам и легкому подвижно-фантастическому нраву, задору и похвальбе, вечным соблазнам русского человека. Тяготясь крестьянским трудом (что потравлено и погноено хлеба, что украдено с полей, из амбаров), они пускаются на выдумки, ловят, скажем, перепелов, переходят к городским занятиям, торгуют на пять копеек, и никогда не добиваются прибытка: не до жиру, быть бы живу. Фома и Ерема - посмешище для истинно деловых людей.
  FileBottom
  Kansa itse on runollista eikä suorasanaisissa kertomuksissaan itseään sääli. Laulussa Fomasta ja Jeremesta satiirinen sisältö kuvailee kahta velikultaa, jotka ovat luonteeltaan samanlaisia ja tarttuvat jokaiseen edulliseen tilaisuuteen parantaakseen asemaansa, mutta jokainen heidän yrityksensä tässä suhteessa päättyy epäonnistumiseen. Nuorukaiset Foma ja Jerema ovat pelkureita luonteeltaan, mutta äärimmäisen laiskoja, eivät ole tottuneet vakavaan työntekoon, mutta ilman työtä eivät myöskään saavuta parempaa asemaa. Kansan satiiri suurentelee heidät kauppiaiksi tai käsityöläisiksi, siis kunnon ammattilaisiksi. Veljekset aikovat ruokkia itsensä, hankkivat leipää, muta heidän toimensa eivät tuota tulosta, vaan johtaa vain ajan ja rahojen kulumiseen. Kun heidän asiansa menevät huonosti, omasta syystään, Foma ja Jereme suuresti murehtuvat ja ryhtyvät keksimiinsä uusiin tuottoisampiin toimiin ja ammatteihin. Foman ja Jeremen tilanteen koomisuus johtaa siihen, että heidän toimensa (yksinkertainen syöminen) on ristiriidassa heidän suurisuuntaisten toimiensa ja mielikuvituksellisen moraalinsa kanssa, samoin ikuisen venäläisen ihmisen kanssa. Pitkittämällä talonpojan uurastusta (leivän hankkimista pellolta tai varastaen ihmisiltä tai vilja-aitoista), he ryhtyvät tuumiin, tekevät konnankoukkuja tai ryhtyvät kaupunkilaisammatteihin, käyvät kauppaa viidellä kopeekalla eivätkä koskaan onnistu samaan voittoa: evät voita eivätkä leipää. Foma ja Jereme tekeytyvät todellisiksi ammattilaisiksi.
  01060032FileTop
  Но среди национальных духовных добродетелей издавна ценились такие качества, как верность православию, набожность, смирение, покорность, сострадательность, любовь к общему благу, скромность. Пороками же называли своеволие, самонадеянность, лукавство, нехватку твердости, леность, наклонность к чужому и подозрительность к новым веяниям, особенно западным.
  FileBottom
  Mutta kansan hengellisten sankareiden rinnalla on aina arvostettu myös sellaisia hyveitä kuin uskollisuus, oikeauskoisuus, sankaruus, rauhantahtoisuus, toivo, myötätunto, rakkaus yhteiseen hyvään, vaatimattomuus. Silloin tällöin mainitaan myös omavaltaisuus, itsetietoisuus, lujuuden puute, laiskuus, taipumus muuhun ja uusien asioiden halveksiminen, erityisesti läntisten.
  01060033FileTop
  Природная деликатность русского характера лишает человека предприимчивости - из опасения поставить себя слишком высоко и своим влиянием стеснить других.
  FileBottom
  Venäläisen luonteen luonnollinen herkkyys on kuitenkin omiaan hillitsemään yritteliäisyyttä - varoen nostamasta itseään liian korkealle tai toiminnallaan häpäisemästä muita.
  01060034FileTop
  Современные мистики роевое начало Л.Н. Толстого не опровергают, добавляя, что народ русский выткан из какого-то необъяснимого замысла, с неповторимой историей, которую следует велнчнть неустанно, пока хватает сил. В государстве, которое русские построгай там, где больше никто не живет, они ищут не свободы личности, но осуществления правды.
  FileBottom
  Nykyiset mystikot eivät arvosta L.N. Tolstoin perusteluita lisäten, että Venäjän kansa toimii jonkin käsittämättömän perusajatuksen mukaan, ainutlaatuisen historian, jota pitää koko ajan suurennella, kunnes voimat loppuvat. Valtioon, joka venäläisiä ahdistaa, siellä missä kukaan ei asu, he liittyvät ei vapaina ihmisinä, vaan totuutta toteuttaen.
  01060035FileTop
  В качестве предварительного вывода отметим, что из двух отмеченных М. Вебером типов рациональности российский цивилизационный тип гораздо ближе рациональности по ценности, чем рациональности по цели. #30
  FileBottom
  Väliaikaisena johtopäätöksenä toteamme, että M. Weberin esittämästä kahdesta venäläisten rationaalisuuden tyypistä arvorationaalisuus osuu paljon paremmin kohdalleen kuin tarkoitushakuisuus. #30

  0107
  Роль городов Европы и России в развитии предпринимательства <031>
  Kaupunkien merkitys yritystoiminnan kehittymisessä Euroopassa ja Venäjällä

  00 Prev chapter02 Next chapter
  01070001FileTop
  В Западной Европе, по определению М. Вебера, город с древних времен рассматривался как крепость и как поселение, жители которого занимались в преобладающей своей массе не сельским хозяйством, а ремеслом и торговлей. В древней России первоначальный термин город обозначал всякое огороженное (укрепленное) место или поселение. При наличии воинственных соседей население нуждалось в защите. С этой целью и создавался город, строилась ограда военно-оборонительного характера, за которой каждый хозяин, купец гаи ремесленник мог более гаи менее безопасно заниматься избранным делом. Город в качестве особой экономической, торговой, военно-хозяйственной единицы постепенно разрастался, к нему тягались села, дворы; благоденствие и процветание его определялось удобством месторасположения в качестве рынка, то есть места сбыта предметов производства.
  FileBottom
  Länsi-Euroopassa, Weberin mukaan, kaupunkia pidettiin muinaisista ajoista kaupan ja käsityöammattien linnoituksena, jossa asukkaat harjoittivat valtaosaltaan muita ammatteja kuin maanviljelystä, käsityötä ja kauppaa. Muinaisella Venäjällä termi 'kaupunki' (город) tarkoitti linnoitettua (vahvistettua) paikkaa tai asutusta. Jos lähistöllä oli sotaisia naapureita, väestö tarvitsi puolustusta. Tässä tarkoituksessa muodostettiin kaupunki, rakennettiin linnoitus sotilaallisessa puolustustarkoituksessa, sen sisällä voivat kauppiaat ja käsityöläiset enemmän tai vähemmän turvallisesti harjoittaa valitsemaansa ammattia. Kaupunki erityisenä taloudellisena, kaupallisena, sotataloudellisena yksikkönä kehittyi ja kasvoi ja veti puoleensa kyliä ja kartanoita; suotuisan kehityksen ja kukoistuksen sille turvasi mukava sijainti markkinapaikkana, paikkana, jossa vaihdettiin työkaluja ja tuotteita.
  01070002FileTop
  Древнюю Русь называли страной городов. Главными причинами создания городов были народный промысел и торг, нуждавшийся в сбыте и включении в рыночные отношения.
  FileBottom
  Vanhaa Venäjää (Древняя Русь) nimitettiin kaupunkien maaksi (страна городов). Pääasiallinen syy kaupunkien syntyyn oli rahvaan tavaratuotanto ja kauppa, jotka tarvitsivat menekkiä ja markkinaolosuhteita.
  01070003FileTop
  Древнерусский город слагался в основном из трех элементов: крепости, торга, посада. В крупных городах, помимо главного торга, возникало еще несколько мелких торговых площадок, иногда со спецификой промысла (сенные, рыбные, мясные и пр.). Чаще всего эти торжки оседали возле речных мостов гаи переправ.
  FileBottom
  Muinaisvenäläinen kaupunki muodostui perimmältään kolmesta alkutekijästä: linnoitus, tori ja asutus. Suurissa kaupungeissa, syntyi paitsi keskustori, vielä joitakin muita pienempiä kauppa-aukioita, joskus tietyille tuotteille (heinä, kala, liha ym). Useimmiten nämä kauppapaikat olivat jokien varsilla siltojen tai kahluupaikkojen juuressa
  01070004FileTop
  В ряде древнерусских городов выделялись особые поселения - слободы, жителям которых давалась личная свобода, они освобождались на какое-то время от налогов. Слободы часто примыкали к тяглому посаду, а со временем нередко врастали в него. Слободское население отличалось специализацией - известны служилые, ремесленные, промысловые и другие слободы. Различались они также по владельцам, на землях которых создавались: княжеские, монастырские и пр., первоначально характеризовавшиеся территориальной целостностью и собственной системой управления.
  FileBottom
  Muinaisvenäläisten kaupunkien joukossa oli erityisiä asutusalueita, nimeltään slobod (слобод), joiden asukkaille annettiin henkilökohtainen vapaus, heidät vapautettiin määräajaksi verojen maksamisesta. Slobodit muuttuivat joskus tiheäksi asutukseksi, usein ajan myötä kasvoivat sellaisiksi. Slobodien väestö erottui erikoistumisellaan, erityispalveluillaan, tunnettiin palveluslobodeja, käsityöslobodeja, tuote- ym slobodeja. Erottuivat joskus myös päällikköjensä mukaan, maaseudulla ruhtinaiden, luostarien ym slobodeja, joille oli luonteenomaista niiden alueellinen suuntautuminen ja omanlaisensa hallintojärjestelmä.
  01070005FileTop
  Остановимся на таких примерах.
  FileBottom
  Pitäydymme esimerkkitapauksissa
  01070006FileTop
  В поселениях при монастырях миряне образовывали ремесленные слободы, торговые центры. В Белоозере на берегах Шексны, помимо домов, служивших в Х-XIII вв. одновременно мастерскими литейщиков, косторезов, гончаров и др., обнаружены горны, кузницы, сушильни гаи коптильни для рыбы. Высокий уровень городской культуры характеризуют инструменты для письма, надписи на бытовых вещах, обилие привозных изделий [20; 48,53,194,197].
  FileBottom
  Luostariyhteisöiden rahvas muodosti käsityöläisslobodeja, kauppakeskuksia. Beloozerossa Sheksnan rannoilla oli paitsi taloja, myös verstaita, jotka 900-1200-luvuilla olivat samalla metallivalimoita, luunleikkaamoita, savivalimoita ym. joissa oli uunit, pajat, kuivaamot ja kalakuivaamot. Luonteenomaista on korkea kaupunkikulttuuri kirjoitusvälineineen kirjeiden kirjoittamiseen ja allekirjoittamiseen hyllyillä runsaiden tuontitavaroiden joukossa. [20; 48,53,194,197].
  01070007FileTop
  Владимир Мономах (1053-1125), княживший в Киеве, особое внимание уделял волости отца своего-Ростову и основал недалеко от него город в свое имя, которому суждено было стать центром #31 Владимирo-Суздальской Руси. Город был поставлен на высоком берегу реки Клязьмы, впадающей в Оку и таким образом связанной с большим волжским торговым путем.
  FileBottom
  Vladimir Monomah (1053-1125), ruhtinas Kiovassa, kiinnitti erityistä huomiota isänsä maaseutualueeseen Rostoviin ja perusti sen lähelle omiin nimiinsä kaupungin, josta oli tarkoitus tulla Vladimir Suzdalin Venäjän keskuspaikka. Kaupunki rakennettiin Kljazma-joen korkealle törmälle Oka-joen liittymäkohtaan siten liittyen suureen Volgan kauppareittiin.
  01070008FileTop
  Нижний Новгород, основанный в 1221 г. князем Юрием Всеволодовичем на высоком плато у впадения Оки в Волгу, стал опорой Владимиро-Суздальского княжества в важном стратегическом и торговом пункте его восточных границ [20; 178].
  FileBottom
  Nizhnij Novgorodista, jonka ruhtinas Juri Vsevolodovitsh perusti vuonna 1221 ylätasangolle kohtaan, jossa Oka-joki liittyy Volgaan tuli Vladimirin ja Suzdalin ruhtinaskunnalle tärkeä itärajan strateginen ja kaupallinen tukikohta [20, 178].
  01070009FileTop
  Предприимчивые новгородцы, еще в ХI-ХII вв. торговавшие с Пермью Великой, первыми обратили внимание на естественные соляные источники, но поселение на месте селища коми-пермяков возникло лишь около 1430 г., когда варницы посадских людей Калинниковых, выходцев из Вологды, дымились на берегу реки Усолки. Так возник Соликамск, выгодное географическое положение которого, удобный водный путь для вывозки соли и огромные запасы соляных растворов на небольшой глубине привлекали сюда множество торговых людей, особенно после присоединения в 1472 г. земель по Каме, вместе с Пермью Великой, к Москве.
  FileBottom
  Yritteliäät novgorodilaiset kävivät kauppaa jo 1000-1100 -luvuilla Suur-Permin kanssa ja kiinnittivät huomiota luonnollisiin suolakerrostumiin, mutta asutus paikalle tuli komilaisten ja permiläisten toimesta vasta 1430, Vologdasta lähteneet Kaninkovasta kotoisin olevat suolankeittäjät rakensivat savunsa Usolki-joen varrelle. Näin syntyi Solikamsk, jonka suotuisa maantieteellinen sijainti, mukava vesitie suolan kuljetukseen ja valtavat suolavarannot lähellä maanpintaa houkuttelivat tänne paljon kauppamiehiä, erityisesti vuoden 1472 jälkeen, kun Kaman varren maat liitettiin Suur-Permin kanssa Moskovaan.
  01070010FileTop
  Добыча соли становится крупномасштабным по тем временам неземледельческим промыслом с технологией, известной издавна. Бурились скважины, в которые закачивалась вода, обратно выкачивался уже соляной раствор, который выпаривался в специальных чанах.
  FileBottom
  Suolantuotannosta tulee maatalouden lisäksi suuren mittakaavan toimintaa sen ajan mittapuulla mitattuna vanhastaan tunnettua teknologiaa käyttäen. Porattiin reikiä, joihin johdettiin vettä, takaisin tuli suolaliuosta, jota keitettiin erikoisissa tähän tarkoitetuissa astioissa.
  01070011FileTop
  Городская деревянная крепость в глухом лесном краю, будущий Соликамск, имела двойные бревенчатые стены, пространство между которыми было засыпано землей. Крепость опоясывал глубокий ров. Она имела Спасские, Никольские, Георгиевские, Петропавловские ворота и пять башен. На вооружении крепости в XV в. находились две медные и 36 ручных пищалей, боеприпасы к ним состояли из 266 железных ядер и одного пуда свинцовых пуль. Поэтому город успешно мог отражать набеги соседей из Сибирского ханства.
  FileBottom
  Kaupungin puusta tehty varustus oli syvällä metsäalueella, tuleva Solikamsk, sillä oli kaksinkertaiset esteseinät, tila seinien välillä oli peitetty maakerroksella. Linnoituksen ympärillä oli syvä vallihauta. Siinä oli neljä porttia: Spasskie, Nikolskie, Georgievskie Petropavlovskie ja viisi tornia. Linnoituksen aseistuksena oli 1400-luvulla kaksi pronssista ja 36 valurautaista kanuunaa, varusvarastoja, niihin kuului 266 rautaista ammusta ja puudan painosta kiväärinluoteja. Näin ollen kaupunki pystyi menestyksekkäästi torjumaan naapureiden hyökkäykset Siperian kaanikunnista.
  01070012FileTop
  Необходимым признаком европейского города М. Вебер справедливо считал наличие рынок не спорадического, а регулярного товарообмена с притоком заморских товаров и ремесленных изделий. Город мог возникнуть либо как удобный перевалочный пункт для них, предоставляющий привилегии и защиту получением рыночных сборов, пошлин, процессуальных платежей. Особенно важной становилась привилегия основать рынок и привлечь поселенцев, которая давалась отчетливо проявившему свои способности предпринимателю. Наиболее часто, по мнению М. Вебера, это происходило в средние века, особенно в восточных, северных и центрально-европейских областях возникновения городов, жителями которых были купцы и ремесленники. На пространстве между Пиренеями и Рейном насчитывалось около 90 государств, группировавшихся в средние века вокруг городских центров.
  FileBottom
  Välttämättömänä eurooppalaisen kaupungin tunnusmerkkinä M. Weber pitää toria, joka toimii ei sporaadisesti vaan jatkuvasti mukavana kaupantekopaikkana niille, joilla on tähän tarvittavat privilegiot ja maksavat torimaksut ja tullit ja käsittelymaksut. Erityisen tärkeänä pidettiin privilegiota saada perustaa tori ja antaa toimilupa kauppiaille, jotka erikoistuivat yrittäjinä. Weberin mielestä useimmiten näin tapahtui keskiajalla, erityisesti itäisillä, pohjoisilla ja Keski-Euroopan alueilla olevissa kaupungeissa, joiden asukkaina oli kauppiaita ja käsityöläisiä. Pyreneiden ja Reinin välisellä alueella laskettiin olevan noin 90 valtiota, ryhmittyneinä keskiajalla kaupunkikeskusten ympärille.
  9.
  Нижний Новгород. Нижегородский кремль в XIV в.
  Nizhnij Novgorod, Nizhegorodin kreml 1300-luvulla
  01070014FileTop
  Вокруг монастырей, к примеру, вырастали многие английские города. Они обязаны были своим существованием удобным положением #32 для торгового обмена, хотя большая часть важнейших городов в Европе возникла из господского, прежде всего княжеского, двора в качестве центра, для удовлетворения экономических и политических потребностей которого специализировалось производство, велась торговля. Городом не называли ойкос (греч. oikeo - населяю) вотчинника гаи князя, даже насчитывавший большое число платящих оброк ремесленников и мелких торговцев, для которых производство продуктов княжескому двору составляло очень важный, часто преимущественный источник доходов [9; 309-310, 311].
  FileBottom
  Luostarien ympärille, esimerkiksi, syntyi monia englantilaisia kaupunkeja. Niillä oli edullinen sijainti kaupankäyntiä varten, vaikka suuri osa tärkeimmistä Euroopan kaupungeista syntyikin valtasuhteiden, erityisesti ruhtinaiden kartanoiden yhteyteen keskuksina tyydyttämään taloudellisia ja poliittisia tarpeita; ne olivat keskuksia, jotka erikoistuivat tuotantoon ja kävivät kauppaa. Kaupungiksi ei nimitetty oikosta (kreikan oikeo, asutus) suurta maa-aluetta tai ruhtinaskuntaa, eikä edes suurta määrää maksavia käsityöläisten ja pikkukauppiaiden alueita, jotka valmistivat tuotteita ruhtinaiden hoveille ja joille se oli hyvin tärkeä, usein suurin tulon lähde [9; 309-310, 311].
  01070015FileTop
  С христианством в европейские города проникло учение о нищих, живших на подаяния во имя Христа: богатым сребро дарует Бог нищих ради. Нищенство одних обращалось в средство для спасения других, постепенно становясь видом предпринимательства. Положение об обществе нищенствующих монахов было утверждено церковными постановлениями. Монахи не должны были иметь никакой собственности, жили добровольными подаяниями, за сбором которых ходили по городам, селам и деревням, исполняя повеление папы Льва XII о том, чтоб люди не позабыли заповеди о милостыни. Древнерусский мирской обычай подавать копеечку (вместо адресной помощи), только с виду благочестивый, плодил нищих и особый вид доходного промысла - нищенство. Спасающие грешников нищие разделялись на богаделенных, кладбищенских, дворцовых, дворовых, патриарших, соборных, монастырских, церковных, гулящих и леженок [67; 144]. Сегодня эту классификацию может дополнить каждый из нас. #33
  FileBottom
  Eurooppalaisten kaupunkien kristittyjen keskelle syntyi vähäosaisten yhteisöjä, joissa elettiin Kristuksen nimeen annetuilla almuilla: Jumala antaa rikkaille hopeaa vähäosaisia varten. Joillekin vähäosaisille annettiin varoja toisten vähäosaisten auttamiseen, siitä tuli vähitellen yrittäjätoimintaa. Vähäosaisten auttamisessa toimivien munkkien yhteiskunnallinen asema oli vahvistettu kirkkolaissa. Munkeilla ei saanut olla mitään omaisuutta, he elivät vapaaehtoisilla lahjoituksilla, joita he keräsivät kulkien kaupungilla, kylissä ja noudattaen paavi Paavali XII:n julistusta siitä, etteivät ihmiset unohtaisi armeliaisuuden käskyä. Vanha venäläinen rahvaan tapa oli antaa kopeekka (suunnatun avun asemesta), vain kunniantunnosta, hyödytti vähäosaisia ja erityistä tulonsaajaryhmää, köyhälistöä. Pelastetut syntiset vähäosaiset jakautuivat erilaisiin ryhmiin kuten hautuumaalaisiin, kartanolaisiin, patriarkkalaisiin, tuomiokirkkolaisiin, luostarilaisiin, kirkkolaisiin, kulkevaisiin ja makaileviin [67; 144]. Nykyään tätä luokittelua voi kukin meistä täydentää. #33
  01070016FileTop
  В поселениях древней Руси вольных нищих, отрекшихся от богатств мира сего и от своей собственности, несших крест смирения и терпения, окружали неимущие, захребетники, бобыли, беглые, погорелые, ослепшие, спившиеся, избравшие нищенство своим предприятием. Их плодили, по словам историка, и воеводы, и дьяки, и приказчики, и бояре, и помещики, и ратные люди, и татары [67; 139]. Потакание нищенству превращалось в России в привычку. Уже при Владимире I (?—1015) упоминается о баснословном числе нищих, а при Ярославе Мудром (ок. 978-1054) они обретают юридическое положение в обществе, становятся церковными людьми.
  FileBottom
  Vanhan Venäjän vapaiden vähäosaisten asutusalueilla maallisesta rikkaudesta ja omasta omaisuudesta irtisanoutuneet, rauhan ja kärsivällisyyden ristiä kantaneet, vähäosaisuuden valinneet, rammat, vammautuneet ja sokeat muodostivat oman ammattikuntansa. Heidän palveluksiaan käyttivät. historioitsijan mukaan sotapäälliköt, ja opiskelijat, käskyläiset ja pajarit, tilanomistajat ja muut ihmiset ja tataarit [67; 139]. Vähäosaisten aseman hyväksikäyttö kiellettiin Venäjällä tapakulttuurissa. Jo Vladimirin (?-1015) aikaan muistettiin legendan mukaan vähäosaiset, ja Jaroslav Viisaan aikana (ок.978- 1054) he saavat juridisen aseman yhteiskunnassa, heistä tuli kirkon jäseniä, voidaan katsoa jopa että ilmiö kaupallisteollisessa elämässä.
  01070017FileTop
  Существенными отличиями западного средневекового города, заметно повлиявшими на экономическую культуру и уровень развития предпринимательства, можно считать такие проявления торгово-промышленной жизни, как:
  1. цеховая организация ремесленного труда и торговый кредит;
  2. различие, установленное земельным правом между свободно отчуждаемой, совершенно свободной от повинностей или обложенной твердо установленными окладами, передаваемой по наследству земельной собственностью города, и крестьянской землей, переданной в пользование на разнообразных условиях владельцем земли, деревенской общиной или рынком, или связанной повинностями по отношению к ним;
  3. исчезновение в городе сословных различий в той мере, в какой отличались люди свободные от несвободных, вследствие известного принципа бюргерской политики: «городской воздух приносит свободу»; другими словами, по истечении разного, но всегда достаточно короткого срока господин раба или зависимого терял право притязать на подчинение его своей власти;
  4. интенсивное развитие свободного разделения труда внутри местного городского средневекового хозяйства на почве местного рынка и производства на заказ, с последующим все расширяющимся обменом продуктов между городами на основе домашней промышленности, потом - мануфактурного производства, для сбыта на внешний рынок на основе свободного труда.
  FileBottom
  Oleellinen ero läntisen keskiaikaisen kaupungin havaittavissa vaikutus taloudelliseen kulttuuriin ja yrittäjäväestön tason kehittymiseen, voidaan katsoa kaupallisteollisen elämän ilmiöksi kuten:
  1. käsityön ja kauppaluoton työpaikkakohtainen organisointi;
  2. maanomistusoikeuksien uudelleenjärjestely, täysin vapaan maan erottaminen erilaisin rasittein rasitetusta maaomaisuudesta, kaupunkimaan ja maanviljelykseen käytetyn maan, tietyin ehdoin käytettäväksi luovutetun maan, yhteisomistuksessa olevan ja vapaasti markkinoilla olevan maan erottamien toisistaan;
  3. ammattikuntaerojen poistaminen kaupungeissa siinä määrin kuin ne erottivat vapaita ihmisiä epävapaista seurauksena tunnetusta asukaspolitiikasta: "kaupunki-ilma antaa vapauden"; toisin sanoen, erilaisista lyhytaikaisista herra-orja suhteista johtuva määräysvallan jatkuminen estettiin;
  4. tarkoituksellinen vapaan työvoiman jakaminen paikallisen keskiaikaisen kaupunkiyhteiskunnan talouden mukaan; vapaan tavaranvaihdon edistäminen kaupunkien kesken: markkinoille suuntautuvan vapaalla työvoimalla aikaansaadun tuotannon edistäminen.
  01070019FileTop
  Жизненным элементом средневекового европейского города было образование купеческих и ремесленных гильдий (цехов). Гильдии или цеху в границах городской общины принадлежала монополия производства или торговли. Члены гильдии платили в общую кассу значительные денежные средства за свои корпоративные привилегии (право изготовления и продажи своих товаров). Эти кассы представляли собою средневековые кассы взаимопомощи.
  FileBottom
  Keskieurooppalaisen kaupungin elinelementti oli kauppias- ja käsityöläiselinkeinojen harjoittajien keskuudessa ammattikuntien, kiltojen muodostuminen. Killoilla oli monopoli tuotannossa ja kaupassa kaupunkien sisällä. Killan jäsenet maksoivat yhteiseen kassaan huomattavia rahasummia korporatiivisista etuoikeuksistaan (oikeus valmistaa ja myydä tuotteitaan). Nämä kassat muodostivat keskiajalla jäsentensä keskinäisen avunannon perustan.
  01070020FileTop
  Социальное устройство народной жизни характеризовалось и такими признаками, как организация городских общин и заведение питейных домов. Общественные питейные заведения на Западе известны со времен Карла Великого (VIII в.), как и повторяющиеся с тех пор предостережения: чтоб монахи и духовные лица не ходили в корчмы для еды и питья [67; 215]. Корчмами назывались древнеславянские общественные заведения, известные с начала XI в. питейные и съестные дома, куща собирались для вершения общественных дел, для бесед и братчин новгородские, киевские, прибалтийские и южные славяне. Там приставы передавали народу постановления властей, разбирались споры между должником и кредитором. Корчмы заменяли позднейшие ратуши и гостиные дворы. «Русская Правда» в редакции XII в. употребляет глагол корчьмствовать в значении мелкой, розничной продажи. Вольные корчемники платили подати.
  FileBottom
  Kansan elämän sosiaalinen rakenne ja siten kaupunkiyhteiskunnan rakenne ja ravitsemusliikkeiden ylläpito. Yhteiskunnan ylläpitämät ravitsemusliikkeet olivat tunnettu asia Lännessä Kaarle Suuren ajoista (700-luvulta) lähtien kuten myös niistä ajoista lähtien munkkien ja hengellisen säädyn edustajien vaatimukset etteivät he saaneet mennä kapakkoihin syömään eikä juomaan. Kapakoiksi nimitettiin vanhoista slaavilaisista ajoista lähtien yleisiä juotavaa ja syötävää tarjoavia laitoksia, tunnettuja 1000-luvulta lähtien, syötävää kerättiin yhteiskunnallisia tehtäviä varten, kuten keskustelut Novgorodin, Kiovan, Baltian ja Etelä-Venäjän alueilla. Näissä laitoksissa laadittiin kansalaisia koskevia määräyksiä ja ratkaistiiin kansalaisten ja velkojien ja velallisten välisiä riitaisuuksia. Kapakoiden tilalle tulivat myöhemmin raatihuoneet ja kestikievarit. «Русская Правда» 1100-luvun muodossa käyttää verbiä корчьмствовать (kapakoida) merkityksessä pien-, vähittäismyynti. Vapaat kapakat maksoivat toimilupamaksua.
  01070021FileTop
  Внутри городских стен на открытых рыночных площадях происходила торговля, доходы от которой принадлежали городу, отдельным лицам и гильдиям. Учреждение и надзор за городскими рынками были наиболее общей и наиболее ценной из муниципальных привилегий. Рыночная полиция в средневековой Европе предупреждала обманы, регулировала издержки производства и обеспечивала естественную цену. Закупка хлеба по дороге к рынку и перепродажа его по повышенной цене считались наказуемыми проступками. Рыночная полиция вела надзор за весами и мерами, за хлебом и пивом, преследовала ложные весы и меры, выступала против скупки и лихвы, предупреждала фальсификацию товаров. Провинившихся наказывали денежными штрафами.
  FileBottom
  Kaupunginmuurien sisällä avoimilla markkinapaikoilla tapahtui kaupanteko, josta saatava tulo kuului kaupungille, yksityisille ihmisille ja killoille. Oikeus asettua toimimaan kaupungin torilla oli tavallisin ja arvostetuin kaupunkioikeuksista. Toripoliisi esti Keski-Euroopassa petokset ja sääteli tuotantokustannuksia ja huolehti markkinoiden toteutumisesta. Leivän ja viljan myyntiä huutokaupalla torilla ja sen ylimyyntiä korotettuun hintaan pidettiin rangaistavana tekona. Markkinapoliisi valvoi painoja ja mittoja, viljaa ja olutta, tutki painoja ja mittoja, esti ylisuuret hinnat ja rajoitusten rikkomukset, esti tavaroiden väärennykset. Rikkomuksista maksettiin rahasakkoja.
  01070022FileTop
  Для заключения всякой торговой сделки в средние века непременно нужно было торговаться. Иногда к сделке привлекались свидетели, а когда дело касалось значительных сумм, стороны обменивались документами.
  FileBottom
  Kaikista kaupallisista sopimuksista oli keskiajalla neuvoteltava. Joskus sopimuksiin kutsuttiin todistajia ja kun kysymyksessä olivat suuret summat, osapuolet vaihtoivat dokumentteja.
  01070023FileTop
  Принадлежностью городских рынков и ярмарок был так называемый суд запыленных ног, когда какой-либо путник, выторговывая себе нужный товар, вступал с продавцом в спор, переходивший часто в драку. Проступки наказывались суммарно и безапелляционно.
  FileBottom
  Kaupunkien toreja ja markkinoita koskeva oikeudenkäyttö oli niin sanottua pinottua jalkaa, jolloin joku matkalainen, neuvotellen itselleen tarpeellisia tavaroita, esiintyi myyjänä riitatapauksessa, livisti paikalta. Rikkomuksista tällaisissa tapauksissa rangaistiin summamutikassa ja ilman vetoomusoikeutta.
  01070024FileTop
  Город по принципам самоуправления и с урегулированной монополией имел право издавать для самого себя законы с единственным условием, чтобы эти законы не препятствовали, а содействовали общему благу.
  FileBottom
  Kaupungilla oli itsehallinto-oikeuden perusteella ja säädeltyjen monopolioikeuksien perusteella oikeus julkaista itseään koskevia lakeja sillä ehdolla, että nämä lait eivät loukanneet yleistä etua.
  01070025FileTop
  Торговые и ремесленные договоры были строго обязательны к исполнению. Английский экономист Т. Роджерс (1823-1890), собравший богатейший материал по вопросам экономической истории Англии, считал: «Афинские и римские законы о долгах были написаны кровью, и строгость, с которою взыскивались капитал и проценты, хорошо известны». Поэтому рабство, господствовавшее в древнюю эпоху английской истории, Роджерс объяснял наказанием за невыполненные договоры, зачетом (компенсацией) за неуплаченные долги. Древнейший английский закон заставлял должника закладывать свою землю и отвечать собственной личностью за долги [69; 107].
  FileBottom
  Kaupalliset ja käsityöläisiä koskevat sopimukset olivat ankaran sitovia ja niitä noudatettiin. Englantilainen taloustieteilijä Rodgers (1823-1890), kerättyään runsaan Englannin taloushistoriaa koskevan aineiston, oli sitä mieltä, että "ateenalaiset, roomalaiset velvollisuuksia koskevat lait oli kirjoitettu verellä, ja ankaruus, jolla korkoa ja pääomaa valvottiin, olivat kaikkien tiedossa". Tämän takia ryöstely, jota tapahtui varhaisemman Englannin historian aikoina, johtui Rodgersin mukaan sopimusrikkomuksista, täyttämättömistä velvollisuuksista johtuvista korvauksista. Vanhimmat englantilaiset lait määräsivät velallisen panttaamaan maansa ja vastaamaan henkilökohtaisesti veloistaan. [69; 107].
  01070026FileTop
  Следствием городского самоуправления и религиозного влияния городских общин стало проявление общественной благотворительности, поскольку милосердие - один из великих плодов христианской идеи, которого не знало язычество. В XIII и XIV вв. в городах Европы появляются общественные госпитали, сиротские дома с богадельнями. С интенсивным развитием торговли и промышленности в тот же период на общественные средства возводятся капитальные общественные здания: ратуши, гостиные дворы, крытые рынки, залы купеческих собраний. Строительная инспекция регулирует постройку зданий в городах с учетом правил пожарной безопасности.
  FileBottom
  Seurauksena kaupunkien itsehallinto-oikeudesta ja uskonnollisesta vaikutuksesta kaupunkiyhteisö alkoi huolehtia hyvinvoinnista, hyväntekeväisyyden osalta - eräästä kristillisyyden suurimmista ideoista, jota kielenkäyttö ei tuntenut. 1200- ja 1300-luvuilla Euroopan kaupunkeihin ilmestyi kunnallisia sairaaloita, orpokoteja, Kaupan ja teollisuuden intensiivinen kehitys tähän samaan aikaan, yhteiskunnan varoista tehtiin huomattavia rakennusinvestointeja: raatihuoneita, vieraskartanoita, kauppahalleja, kaupallisia kokoussaleja. Rakennustarkastus säätelee rakentamista kaupungeissa antaen sääntöjen edellyttämät turvallisuusmääräykset.
  01070027FileTop
  Городское население уважало творцов. Поручая Арнольфо ди-Лапо построить церковь, народ Флоренции наказывал ему:
  FileBottom
  Kaupunkiväestö kunnioitti luovaa taidetta. Firenzen asukkaat rankaisivat Arnoldo di Lanoa, kirkonrakentajaa:
  01070028FileTop
  «Ты воздвигнешь такое сооружение, грандиознее и прекраснее которого не могло бы представить себе искусство человеческое, ты должен создать его таким, чтобы оно соответствовало сердцу, которое сделалось чрезвычайно великим, соединив в себе души граждан, сплоченных в одну волю», а-
  FileBottom
  "Sinä käytät sellaista välineistöä, suurenmoista ja erinomaista, jota ei voisi kuvitella inhimillinen taide, sinun täytyy muotoilla siten, että se vastaa sydäntä, joka on erityisen suuri, yhdistäen kansalaisten sielut, yhtyneinä yhteen tahtoon."
  01070029FileTop
  Ощутимый толчок делу народного образования, как и развитию пред- ’ принимательского духа, дала церковная реформация-, в 1532 г. преобразован университет в Базеле, в 1560 г. основан университет в Страсбурге.
  FileBottom
  Kansansivistyksen hyväksi tehdyt ponnistukset ja yrittäjyyden hengen kehitys johtivat kirkolliseen reformiin, uskonpuhdistukseen, joka sai muotonsa vuonna 1532 perustetussa Baselin yliopistossa ja 1560 perustetussa Strasbourgin yliopistossa.
  01070030FileTop
  Русский культуролог И.И. Дитятин (1847-1892), профессор государственного права в Санкт-Петербургском и Дерптском университетах, доказал в качестве исторической истины тот факт, что развитие западноевропейского города есть результат самой жизни городского населения, деятельности, никогда не умиравшей, не задушенной даже абсолютизмом XVIII в. Применительно к истории западноевропейского города вообще И. Дитятин повторил слова О. Тьерри (1795-1856), специалиста по истории третьего сословия, сказанные им по отношению к общинному движению Франции: «здесь все было делом купцов и ремесленников, составлявших население городов» [18; 105].
  FileBottom
  Venäläinen kulturologi I.I. Ditjatin (1847-1892), siviilioikeuden professori Pietarin ja Tarton yliopistoissa, on osoittanut historialliseksi totuudeksi sen tosiseikan, että länsieurooppalaisen kaupungin kehitys ei koskaan kuollut, sitä ei tukahduttanut edes 18. vuosisadan absolutismi. Nimenomaisesti länsieurooppalaisen kaupungin historiaan Didjatin kolmannen säädyn historian erikoisasiantuntija Thierryn (1795-1856) sanoja toistaen totesi Ranskan yhteisöllisestä liikehdinnästä: "täällä kaikki oli kaupunkien asujaimiston muodostaneiden kauppiaiden ja käsityöläisten asiaa" [18; 105].
  01070031FileTop
  Известно, что Великая Французская революция 1789 г. началась с того, что депутаты Национального собрания, созванного Людовиком XVIII (1755-1824), отказались принимать угодные королю налоги и отвергли все попытки давления. Таким стал парламент Франции, представлявший с конца XIII в. все сословия, опиравшийся и на аристократов, и на ремесленников городских цехов, и на духовенство. Иначе говоря, на гражданское общество, способное мобилизовать людей, помимо государства, на защиту тех или иных своих интересов.
  FileBottom
  On tunnettu tosiasia, että Ranskan suuri vallankumous 1789 alkoi siitä, että Ludvig XIII (1755-1824) koolle kutsuman Kansalliskokouksen edustajat kieltäytyivät hyväksymästä kuninkaan mielivaltaisesti määräämiä veroja ja torjuivat kaiken painostuksen asiassa. Näin syntyi Ranskan parlamentti, edustaen 18. vuosisadan lopulta lähtien kaikkia säätyjä, edustaen sekä aristokratiaa, kaupunkien tehdas väestöä ja käsityöläisiä että hengellistä säätyä. toisin sanoen, kansalaisyhteiskuntaa, kyeten mobilisoimaan ihmisiä ohi valtion, puolustamaan niitä tai näitä omia etujaan.
  01070032FileTop
  Объединение организаций или лиц для достижения максимальной эффективности торгово-промышленной деятельности способствовало в итоге развитию взаимовыгодной торговли и разного рода меновых сделок, являвшихся связующими элементами внутри каждой страны и между отдельными странами на основе международного торгового права. Принципы предпринимательских ассоциаций в городах предусматривали обеспечение имущественной и личной безопасности, личной свободы и демократического (представительного) управления.
  FileBottom
  Organisaatioiden ja henkilöiden yhteenliittymä saavuttaakseen maksimitehokkuuden kaupallisteollisessa toiminnassa teki mahdolliseksi molemminpuolisesti edullisen kaupankäynnin ja erilaiset pienet liiketoimet, jotka toimivat yhdistävinä elementteinä eri maiden kesken käydyssä kansainvälistä kauppaa koskevassa oikeuskäytännössä. Yrittäjäyhteisöjen periaatteet kaupungeissa edellyttivät omaisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden olemassaoloa, henkilökohtaista vapautta ja demokraattista (edustuksellista) hallintoa.
  01070033FileTop
  Главный интерес человека на Западе - богатство. Раз человек богат, значит, Бог его любит, - диктует протестантская этика. Одновременно в европейском законодательстве строго закреплялись выдвинутые христианством права человека самого по себе, вне состояния и происхождения.
  FileBottom
  Lännessä ihmisen tärkein intressi oli vauraus. Jos ihminen oli varakas, se merkitsi, että Jumala häntä rakasti, sanoo protestanttinen etiikka. Samanaikaisesti eurooppalaisen lainsäädännön kanssa kristillinen lainsäädäntö vahvisti ihmisen sinänsä oikeutta riippumatta hänen varallisuustilanteestaan tai alkuperästään.
  01070034FileTop
  Православная этика, напротив, считала накопление богатства грехом, человек стыдился открыто проявлять свои эгоистические интересы. Даже если они у него имелись, он старался их спрятать.
  FileBottom
  Ortodoksinen etiikka, päinvastoin piti omaisuuden kartuttamista syntinä, ihminen häpesi egoististen intressiensä avointa ilmaisemista. Jopa jos hänellä niitä oli, hän pyrki ne kätkemään.
  01070035FileTop
  Для России было и остается характерным, по причине значительных, неизбежных и не восполняемых прибылью издержек, массовое предпринимательство, имеющее характер нетоварного производства, производства для выживания, ориентированного не на рыночную, а на потребительскую стоимость. Это самодостаточное производство в рамках домашнего хозяйства или иной замкнутой хозяйственной системы (oicos) носило неофициальный характер, то есть не подлежало налогообложению или укрывалось от него (теневая экономика, нелегальный труд). В современных условиях примерами юридически незарегистрированного предпринимательства могут служить не только частные услуги по извозу, крупномасштабная организованная преступность, криминальный труд, но и вполне респектабельная деятельность по экспорту сырой нефти или природного газа.
  FileBottom
  Venäjälle oli ja pysyi tunnusomaisena, huomattavien ja väistämättömien ja kustannuksia voitolla kattamattomien, massiivinen yrittäjäkunta, jolle oli tunnusmerkillistä tuotanto markkinoiden ulkopuolelle, elämässä selviämiseksi, ei suunnattuna markkinoille, vaan suoraan kulutuksen arvoksi. Tämä itseriittoinen tuotanto kotitalouden piirissä tai toisiinsa liittyvissä talousjärjestelmissä (oicos) oli luonteeltaan epävirallista, se on, ei kuulunut verotuksen piiriin eikä ollut sen alaista (yksityistalous, laiton työ). Nykyoloissa esimerkkinä juridisesti rekisteröimätön yritystoiminta voi tuottaa ei vain yksityisiä palveluksia, suurimittaista organisoitua rikollisuutta, rikollista työvoimaa, mutta myös kunniallista toimintaa raakaöljyn tai luonnonkaasun viennissä.
  01070036FileTop
  При очевидном стремлении к централизации власти в разные периоды российской истории складывалось впечатление, что основные формы предпринимательской деятельности возникали сверху, то есть в результате решений государственной власти. При этом не могла развиться сколько-нибудь прочная группировка самоуправляющихся местных обществ, отстаивающих гражданские интересы торгово-промышленных сословий. Напротив, полная концентрация власти и богатства, наблюдавшаяся в определенные периоды российской истории и сопровождавшаяся деспотизмом одних, раболепством других и чужебесием третьих, лишь препятствовала развитию отечественного предпринимательства.
  FileBottom
  Ilmeisenä pyrkimyksenä vallan keskittämiseen olivat Venäjän historian kaudet, joista saa vaikutelman, että yrittäjyyden perusmuodot olivat ylhäältä annettuja, eli valtiovallan päätösten tuloksia. Näin ollen ei voinut kehittyä luja ulkopuolelle jäävien kaupallisteollisten kansalaisintressien yksityisten paikallisten yhteisöjen itseohjautuva ryhmittymä, Päinvastoin vallan ja varallisuuden täydellinen keskittyminen havaittujen tiettyjen Venäjän historian kausien aikana, joita seurasi eräiden despotismi, toisten orjuus, kolmansien pako, vain esti kansallisen yrittäjyyden kehittymistä.
  01070037FileTop
  Зато противостояние суровым природным условиям, огромный труд по освоению земель способствовали развитию в народе крайне важных для предпринимательской деятельности черт (энергия, стойкость, терпение, предприимчивость).
  FileBottom
  Sen sijaan ankeita luonnonolosuhteita vastaan kamppaileva valtava työ maan käyttöönottamiseksi teki mahdolliseksi luonnon piirissä yritystoiminnalle tärkeiden piirteiden kehittymisen (energia, sinnikkyys, kärsivällisyys, yritteliäisyys).
  01070038FileTop
  В условиях России, где от шести до восьми месяцев в году большинство населения было свободно от непосредственных занятий земледелием, основная масса крестьянства издавна занималась разнообразными домашними промыслами с продажей излишков на рынке, что являлось не менее важным фактором общественного разделения труда, чем развитие ремесленной промышленности городов на Западе Европы [52; 485].
  FileBottom
  Venäjän olosuhteissa, missä kuudesta kahdeksaan kuukauteen vuodessa suurin osa väestöstä oli vapaa maatalouden välittömistä tehtävistä, talonpoikien enemmistö vanhastaan toimitti erilaisia askareita kotitalouden piirissä myyden ylimäärän markkinoilla, ei ollut vähemmän tärkeä tekijä yhteiskunnallisessa työnjaossa kuin kaupunkien kehitys käsityöläistuotannossa Länsi-Euroopassa. [52; 485].
  p 038

  Глава вторая. Предпринимательство княжеской эпохи древней России
  Luku 2. Yrittäjäkunta vanhan Venäjän ruhtinaskaudella

  01 Prev chapter03 Next chapter
  0202 Предпринимательство удельно-вечевого периода домонгольской Руси <048>
  0203 Золотоордынский период <061>
  0204 Предпринимательство в конце ХV-ХVI вв. <068>
  0202 Yrittäjäkunta Venäjän mongolivaltaa edeltävän ajan jakautumisen kaudella
  0203 Kultaisen Ordan aika
  0204 Yritystoiminta 1500-luvun lopulla
  02010001FileTop
  Княжескую эпоху истории русского народа с точки зрения развития предпринимательства можно разделить на три периода: доудельный, удельно-вечевой и золотоордынский.
  FileBottom
  Venäjän kansan ruhtinaiden ajan historia yrittäjyyden kannalta katsoen voidaan jakaa kolmeen aikajaksoon: aika ennen alueellista jakaantumista, kansankokousten kausi ja kultaisen taljan aika.

  020101
  Торговые пути и промыслы <039>
  Kauppatiet ja käsityöammatit

  02010101FileTop
  В доудельный период. (IХ-ХI вв.) различные славянские племена, обустроившись на Среднерусской равнине, в качестве торговых путей занимали Днепр с его притоками, западный Буг, верховья Волги и Двины, озера Ильмень, Чудское и Ладога. Великие водные пути, судоходность и местоположение речных систем способствовали развитию широких торговых сношений, которые, кроме чисто экономического интереса, определяли весь хозяйственный уклад жизни древней Руси. Собственную жизнедеятельность наши предки обеспечивали хлебопашеством и ремеслами, выстраивали города на всем протяжении кругосветной торговой дороги, активно включая в международную торговлю продукты собственных промыслов. Предпринимательский интерес лег в основу образования Киевской Руси. При посредстве купцов на Русь проникали веяния культур Востока и Запада с их литературой, религиями, искусством, архитектурой.
  FileBottom
  Aikajaksolla ennen alueellista jakaantumista (800-1000) erilaiset slaavilaiset heimot, joita oli syntynyt Keski-Venäjän tasangolla, käyttivät kauppatienään Dnepr jokea sivuhaaroineen, läntinen Bug, Ylä-Volga ja Väinä, Ilmen-järvi, Tshudin ja Laatokan järvet. Suuret vesitiet, laivaliikennekelpoisuus ja jokijärjestelmän sijainti tekivät mahdolliseksi laajojen kaupallisten suhteiden syntymisen, jotka, paitsi puhtaasti taloudellisia, määrittivät koko elämän talousjärjestelmän kannalta Vanhalla Venäjällä. Esi-isiemme oman elämän tekivät mahdolliseksi viljanviljely ja käsityöläisammatit, ja syntyneet kaupungit maailmanlaajuisella kauppatiellä, liittäen oman tuotannon aktiivisesti kansainväliseen kauppaan. Yrittäjyysintressi oli perustana koko Kiovan Venäjän syntymiselle. Kauppiaiden välityksellä Venäjälle levisi vaikutuksia idästä ja lännestä, niiden kirjallisuudesta, uskonnoista, taiteesta, arkkitehtuurista.
  02010102FileTop
  Первый, охватывающий период древней Руси и русских княжеств, называют периодом стихийного предпринимательства, не имевшего законодательного оформления и не испытывавшего регулирующего воздействия государства [97; 4].
  FileBottom
  Ensimmäinen kaiken kattava Vanhan Venäjän ruhtinaskuntien aika oli nimeltään luontoyrittäjyyden aika, jonka kuluessa ei ollut olemassa lainsäädännöllistä muotoa valtiollisen toiminnan säätelyssä [97; 4].
  02010103FileTop
  Заметим, что торговый путь по Волге контролировали финно-угорские, хазарские и тюркские племена. Богатые равнины юга, примыкавшие к Черному морю, занимали кочевники. У каждого из племен был свой князь. Летопись упоминает особые княжения у полян, древлян, дреговичей, новгородских славян, полочан, кривичей и др. Современники свидетельствуют, что славяне не терпят властителей и живут в несогласии друг с другом; независимость они любят больше всего и не дают обращать себя в подданство; верховная власть им не нужна, стремятся решать все сообща, на вече [7; 159, 165].
  FileBottom
  Havaitsemme, että kauppatietä Volgalla hallitsivat suomalais-ugrilaiset, kazanilaiset ja turkkilaiset heimot. Rikkaat etelän laaksot johtaen Mustallemerelle, olivat vaunukaravaanien käytössä. Jokaisella heimolla oli oma ruhtinaansa. Aikakirjat mainitsevat erityisiä ruhtinaskuntia poljaaneilla, drevljaaneilla, dregovitsheilla, novgorodilaisilla slaaveilla, polotsaaneilla, krivitsheilla, ym. Aikalaiset todistavat, että slaavit eivät siedä vallanpitäjiä ja elävät riidoissa keskenään; rakastavat itsenäisyyttä yli kaiken eivätkä salli alistajien itseään lähestyä; he eivät tarvitse ylempää vallanpitäjää, pyrkivät ratkaisemaan kaiken yhteisesti, kansankokouksissa [7; 159, 165].
  10.
  Плавания русских предпринимателей по Балтийскому и Белому морях
  (IХ-XII вв.)
  Venäläisten yrittäjien merenkulku Itämerellä ja Vienanmerellä (900-1100)
  02010105FileTop
  Внутриплеменные отношения отражали черты семейно-родового управления, разделения на колена, имевшие землю в качестве общей собственности и родовую казну. О земледелии как хозяйственной основе жизни говорит древнеславянский календарь, возникший еще при родовом #38 строе. Из материалов археологических раскопок известно о возделывании населением ржи, пшеницы, овса, проса, вики, конопли, льна, огурцов, фруктовых деревьев. Развивалось и скотоводство. Рыболовство, охота, бортничество являлись в ту пору вспомогательными промыслами. Археологами найдены железные лемехи и чересла от плугов, наральники, а также мотыги, оковы лопат, серпы, косы, жернова. Развитие металлургии, кузнечного дела, оказавших активное воздействие на земледелие, в совокупности с другими видами промышленной деятельности, привело к обособлению ремесел в самостоятельную отрасль. Отделение ремесла от земледелия положило начало отделению города от деревни и зарождению товарного производства, работавшего не только по принципу самообеспечения, но и на рынок. Товарное хозяйство оказывало прямое воздействие на развитие обмена, торговли как самостоятельной отрасли хозяйства, способствовало появлению купцов, ростовщиков. Денежное обращение постоянно подпитывалось за счет ввоза восточных дирхемов, затем - западноевропейских динариев.
  FileBottom
  Heimojen sisäiset suhteet toivat esille piirteitä perheen ja suvun merkityksestä hallinnossa, jakautumisen sukupolviin, joilla oli maata yhteisomistuksessa ja sukuomaisuutena. Maataloudesta elämän taloudellisena perustana puhuu muinaisslaavilainen kalenteri, jota alettiin pitää jo ennen sukuyhteiskunnan syntyä. Arkeologisten kaivausten avulla saadusta aineistosta tiedetään rukiin, vehnän, kauran, ohran, hampun, pellavan, kurkkujen, hedelmäpuiden jakelusta väestölle. Myös karjankasvatus kehittyi. Kalastus, metsästys, mehiläistarhaus aputuotantoineen olivat tunnettuja tuona aikana. Arkeologit ovat löytäneet rautalevyjä ja auran osia, äeksiä, jopa puimakoneita, lapioita, sirppejä, viikatteita, viljalaareja. Metallurgian, sepäntaitojen kehitystä esiintyy maatalouteen liittyen yhdessä muiden ammattien kanssa ja tuo mukanaan käsityöammatit itsenäisinä ammatteina. Ammattien eriytyminen maataloudesta merkitsi kaupunkien erottautumista maaseudusta ja tavaratuotannon syntymistä, toimimista ei vain itseriittoisena vaan myös markkinoita varten. Tavaratuotannolla oli suora vaikutus tavaravaihdon kehitykseen, kauppaan itsenäisenä taloudenpidon haarana, se teki mahdolliseksi kauppiaskunnan ja tukkukaupan synnyn. Rahataloudessa käytettiin jatkuvasti itäisiä dirhameja ja läntisiä dinaareja.

  020102
  Начала государственности <040>
  Valtiollisen toiminnan alku

  02010201FileTop
  Уже в VI-VII вв. на Волыни и в Прикарпатье сложилось объединение славянских племен во главе с дулебами, одно из первых проявлений государственности восточных славян.
  FileBottom
  Jo 500-600-luvuilla Volinassa ja Karpaateilla slaaviheimot liittyivät yhteen dulebojen johdolla. Tämä oli eräs ensimmäisistä itäslaavien valtiollisuuden ilmauksista.
  02010202FileTop
  Летописные известия о Киеве возводят его к легендарной эпохе Кия, основавшего полторы тысячи лет назад столицу Полянских князей, мужей мудри и смыслени, заложивших фундамент государственности - Полянский союз племен. Полянские князья и дружинники объединили многие племена вначале в пределах Русской земли с главными городами Киевом, Черниговом и Переяславлем, а позже расширили границы Руси до Белого и Азовского с Черным морей и от Волги до Тиссы и Сана [20; 33]. Приднепровские земли составили первоначальное ядро древнерусского государства доудельного периода, которое определялось как общественный союз свободных людей с принудительно установленным мирным порядком и наличием таких существенных признаков, как:
  • совокупность населения, образующего общественный
  • власть по праву, стоящую во главе этого общественного союза;
  • территория, занятая данным населением.
  FileBottom
  Aikakirjatiedot Kiovasta johdattavat hänet legendaarisen Kian aikakauteen, puolitoista tuhatta vuotta sitten, jolloin Poljanskin ruhtinaiden pääkaupungin perustivat viisaat ja ajattelevat miehet laskien perustan valtiollisuudelle: Poljanskin heimojen liitto. Poljanskin ruhtinaat ja yhteisön jäsenet yhdistivät monia heimoja aluksi Venäjän alueella Vienanmerelle ja Azovan merelle saakka Mustaanmereen ja Volgalta Tissiin ja Sanaan [20; 33]. Pridleprovskin alue muodosti alun perin vanhavenäläisen valtion ytimeksi ennen jakaantumisen aikaa, joka määrittäytyi vapaiden ihmisten yhteiskunnalliseksi liitoksi, jolla oli pakollinen asetuksellinen rauhanomainen perussääntö ja sellaiset olennaiset tunnusmerkit kuin:
  • koko väestö, muodostaen yhteisön
  • vallankäyttö lain perusteella, ollen tämän yhteiskunnallisen liiton perusta
  • alue tietyn väestön hallussa.
  02010203FileTop
  Быт славянских племен заключал в себе указанные признаки [22; 63].
  FileBottom
  Slaavilaisten heimojen elämä sisälsi nämä tunnusmerkit [22; 63].
  02010204FileTop
  В первой половине VII в. в Западной Европе возникает Франкское государство, правитель которого Карл Мартелл (688-741) преграждает арабам путь в Европу. С именем другого франкского короля Карла Великого (742-814) связано образование обширной европейской империи.
  FileBottom
  Länsi-Euroopassa 600-luvun alkupuolella syntyy Frankkien valtakunta, jonka hallitsija Karl Martell (688-741) katkaisee arabien tien Eurooppaan. Toisen frankkien kuninkaan Kaarle Suuren (742-814) nimeen yhdistetään laajan eurooppalaisen imperiumin syntyminen.
  02010205FileTop
  Именно в этот период на историческую арену вступают славяне, слагая из племенных совокупностей национальные образования. В 862 г. папа Николай I отлучил константинопольского патриарха Фотия от церкви, вызвав тем самым отделение восточной, греческой церкви от западной, римско-католической. Разделение церквей расценивалось как интенсивное оттеснение Христова импульса на европейский Восток, вследствие чего, по оценке Р. Штайнера, русский народ в самом широком смысле стал в европейской цивилизации народом Христа [7; 95].
  FileBottom
  Nimenomaan tänä aikana slaavit astuvat historian näyttämölle luoden perustan kansallisten yhteisöjensä muodostumiselle. Vuonna 862 paavi Nikolai I erotti kirkosta Konstantinopolin patriarkka Fotinin, julistaen samalla itäisen, kreikkalaiskatolisen kirkon eron läntisestä, roomalaiskatolisesta. Kirkkojen ero sai arvon kristillisenä impulssina Euroopan itä-osassa, minkä seurauksena R. Steinerin arvion mukaan Venäjän kansasta sanan laajimmassa merkityksessä tuli Kristuksen kansa eurooppalaisessa sivilisaatiossa [7; 95].
  02010206FileTop
  Общественная жизнь славянских племен зарождалась в городах-государствах, имевших двоякое начало: некоторые - от строения крепостей, другие - от деревень. Многие из них (Старая Ладога, Новгород, Киев, Смоленск) существовали на Руси задолго до 862 г., летописного времени появления варяжских князей - Рюрика и его братьев. Недаром варяги называли древнюю Русь Гардарик, то есть страна городов. От Олега до Ярослава каждый город платил дань варягам по 300 гривен, мир деля и опасаясь разграбления.
  FileBottom
  Slaavilaisten heimojen yhteiskunnallinen elämä sai alkunsa kaupunkivaltioissa, joilla oli kahtalainen alkunsa: jotkut linnoitusten rakentamisesta, toiset kyläyhteisöistä. Monet niistä (Vanha Laatokka, Novgorod, Kiova, Smolensk) olivat olemassa Venäjällä jo kauan ennen vuotta 862, aikakirjojen ja varjagiruhtinaiden aikaa, ennen Rurikia ja hänen veljiään. Eivät turhaan varjagit nimittäneet Vanhaa Venäjää Gardarikiksi, kaupunkien valtakunnaksi. Olegista Jaroslaviin kaikki kaupungit malsoivat varjageille veroa 300 griveniä, maaseutu ollen vaarassa tulla ryöstetyksi.
  02010207FileTop
  Государственный порядок славян не был чем-то произвольным, созданным по велению верховной власти, а покоился на потребностях человеческой природы, в государстве вполне обнаруживаемых. К таким институтам, вытекавшим из природы человека, принадлежало и учреждение собственности. Собственность средней величины считалась рациональнее всех других; собственнику среднего достатка обыкновенно были свойственны рассудительность и уверенность.
  FileBottom
  Valtiollinen järjestys ei ollut sidottu mihinkään tahdonvaltaiseen ylemmän vallan taholta annettuun, vaan nojautui ihmisluonnon tarpeisiin, jotka eivät valtiojärjestykseen lainkaan kuulu. Tällaisiin instituutioihin, jotka olivat peräisin ihmisluonteesta, kuului myös omaisuuden olemassaolon tunnustaminen. Keskisuuri omaisuus katsottiin muuta järkevämmäksi; keskisuuren omaisuuden haltija nautti tavallisesti oikeudenmukaisuutta ja arvonantoa.
  02010208FileTop
  Российское государство изначально складывалось на обширной территории, которая нуждалась в расходах на оборону протяженных границ и освоение новых земель.
  FileBottom
  Venäjän valtakunta levittäytyi jo alun perin laajalle alueelle, mikä vaati suuria kustannuksia rajojen puolustukseen ja uusien maa-alueiden haltuunottoa.

  020103
  Внешняя торговля <041>
  Ulkomaankauppa

  02010301FileTop
  Крупное торговое предпринимательство древней Руси ориентировалось главным образом на внешний рынок. С незапамятных времен в заморье вывозились зерно, мед, воск, меха, продукты морских промыслов, лес, пенька (продукт первичной обработки конопли - сырье для производства веревок, канатов и пр.). Торговые караваны Север-Юг и Запад-Восток нуждались в защите и сопровождении, особенно в условиях межплеменной розни и конкуренции.
  FileBottom
  Vanhan Venäjän suuri kaupallinen yritystoiminta suuntautui pääasiassa ulkomaisille markkinoille. Ikimuistoisista ajoista saakka merten taakse vietiin viljaa, hunajaa, vahaa, turkiksia, meren antimia, puutavaraa, hamppua (hampun jalostuksen ensivaiheen tuotetta, jota käytettiin raaka-aineena köysien ym valmistuksessa). Kauppakaravaanit pohjoisesta etelään ja idästä länteen tarvitsivat puolustusta ja turvaa, erityisesti heimoriitojen ja niiden välisen kilpailun aikana.
  02010302FileTop
  Главными организаторами внешней торговли этого периода, судя по сохранившимся текстам договоров с греками 907, 911, 944, 957 и 971 гг., были славянские князья Олег, Игорь, Ольга и Святослав, а также боярская верховная знать, крупные землевладельцы. «еврейский и хазарский элемент» - по выражению А.И. Солженицына. Больше столетия евреи интенсивно участвовали в обширной торговой деятельности Киева, выгодной для казны [98; 14-15].
  FileBottom
  Tämän kauden ulkomaankaupan pääorganisoijia olivat kreikkalaisten kanssa 907, 911, 944, 957 ja 971 solmituista sopimuksista säilyneiden sopimustekstien mukaan Oleg, Igor, Olga ja Svjatoslav, mutta myös korkein pajaristo, suuret maanomistajat. «juutalainen ja kasarilainen elementti» - A.I. Solzhenitsynin ilmaisua käyttäen. Yli vuosisadan ajan juutalaiset osallistuivat intensiivisesti Kiovan yleiseen kaupankäyntiin, edulliseen julkiselle rahavarannolle [98; 14-15].
  02010303FileTop
  Известно, что одно из племен северных славян (славяне новгородские) призывают к себе норманн; те, стараясь избавить славян от розни, соединяют племена. Князья окружают себя дружиной, в которую вливаются наиболее предприимчивые, смелые, самостоятельные личности, высоко ценящие свою честь, первые поземельные собственники. Оттого именно в Новгороде, крупнейшем ремесленном центре Северной Руси, с особой силой выступает индивидуальное, хозяйственное начало. Весьма опасной внешней торговлей занимались люди, уже обретшие определенную независимость. Дружинникам, с которыми князья делились частью собранной дани или добычи, были свойственны и личная заинтересованность в обмене, необходимая для этого мобильность, умение постоять за себя и защитить товары от разграбления.
  FileBottom
  Tunnettua on, että eräs pohjoisslaavien sukukunta (Novgorodin slaavit) kutsuvat apuun normanneja; ne puolestaan pyrkien vapauttamaan slaavit keskinäisestä vihanpidosta yhdistävät heimoja. Ruhtinaat ympäröivät itsensä alueilla, joilla vaikuttavat mitä yritteliäimmät, rohkeat, itsenäiset persoonallisuudet, arvostaen suuresti kunniaansa, ensimmäisten maa-alueiden omistamista. Nimenomaan tästä Novgorodissa, suuressa Pohjois-Venäjän käsityöläiskeskuksessa, syntyy erityisen voimakas yksityistalouden perusta. Erityisen vaarallista ulkomaankauppaa harjoittivat henkilöt, joilla jo oli tietty itsenäinen asema. Aluepäälliköt, joiden kanssa ruhtinaat jakoivat verotuotot ja muut tulot, oli kyky ja henkilökohtainen intressi vaihdantaan, joka oli välttämätöntä tässä liikehdinnässä, osaaminen tarpeen pysyvyyden aikaansaamiseksi ja kauppatavaran puolustamiseksi ryöstöiltä.
  02010304FileTop
  В огромных пространствах славянских земель людей было немного. Обязанностью князя стало блюсти смерд, привлекать в свои владения как можно больше крестьян.
  FileBottom
  Slaavilaisten valtavilla asuma-alueilla ihmisiä oli vähän. Ruhtinaan velvollisuus oli puolustaa maalaisia, suosia mahdollisuuksiensa mukaan talonpoikia.
  02010305FileTop
  Военные походы дружин Олега, Игоря и Святослава под стены Царьграда, овладение великим торговым путем из варяг в греки и сарацины, соединявшим Балтийское море с Каспийским и Черным, и, наконец, принятие Русью христианства создали предпосылки для установления тесных экономических, дипломатических и культурных связей Киевской Руси с Византией, арабским Востоком и Священной Римской империей, являвшимися в ту эпоху центрами мировой культуры и предпринимательства. Первоначально большую роль во внешней торговле играли варяжские купцы, прибывавшие на Русь в составе дружин своих соплеменников. Но в эту деятельность активно вовлекались и разбогатевшие предприниматели славянского происхождения.
  FileBottom
  Olegin, Igorin ja Svjatoslavin sotaretket Tsargradin muurien suojassa, suuren kauppatien hallinta varjageilta kreikkalaisilta ja saraseeneilta, joka yhdisti Itämeren Kaspian mereen ja Mustaanmeren, ja lopulta otti vastaan Venäjälle kristinuskon, muodostivat edellytykset kiinteiden taloudellisten, diplomaattisten ja kulttuurisuhteiden syntymiselle Kiovan Venäjän ja Bysantin välille, arabien ja Pyhän Rooman Keisarikunnan välille, jotka siihen aikaan oli maailman kulttuurin ja yritystoiminnan keskuksia. Alun perin suuri merkitys oli ulkomaankaupassa varjagikauppiailla, jotka ilmestyivät Venäjälle heimosukulaistensa ystävinä. Mutta tähän toimintaan vaikuttivat myös vaurastuneet slaavilaissyntyiset yrittäjät.
  02010306FileTop
  Варяги в Новгороде и Киеве встретили социально им близкий и нуждавшийся в сотрудничестве класс гостей - купцов, занимавшихся внешней торговлей, гостъбой. Предпринимательством и торговлей жила большая часть населения. Товары для внешней торговли добывались путем обложения данью охотничьих, звероловных и земледельческих племен, населявших Русь, организацией князьями и купцами-боярами самостоятельных промыслов и ремесел, завязыванием особых экономических связей с окрестным населением. Обеспечение безопасности торговли делало купцов воинами: они носили оружие, участвовали в народном ополчении, нанимали дружины для охраны торговых караванов.
  FileBottom
  Varjagit kohtasivat Novgorodissa ja Kiovassa heille läheisen ja yhteistoimintahaluisen yhteiskuntaluokan, ulkomaankauppaa harjoittavat kauppiaat. Yritystoiminnalla ja kaupanteolla eli suuri osa väestöstä. Tavaraa ulkomaanakauppaa varten saatiin veroina metsästystä ja maataloutta harjoittavilta heimoilta, jotka asuttivat Venäjää, ruhtinaiden, kauppiaspajarien ja itsenäisten käsityöläisammattien ja teollisuuden harjoittajien organisoimana liittyen erityisiin taloudellisiin suhteisiin ympäröivän väestön kanssa. Kaupan turvallisuuden ylläpitämiseksi kauppiaat olivat osaksi sotilaita: heillä oli aseistusta, osallistuivat kansalliseen puolustukseen, vuokrasivat vallanpitäjien väkeä karavaanien suojeluun.
  02010307FileTop
  Около середины X в. политическое влияние Киевской Руси распространяется на Галицко-Волынскую Русь, включая ее западные окраины. Значение этих земель в международном товарообмене определялось их положением на путях, соединявших Западную Европу с Русью и ее восточными соседями, вплоть до Китая. На Дунае, в Регенсбурге образовалось особое товарищество рузариев - торговцев с Русью.
  FileBottom
  Lähellä 900-luvun puoliväliä Kiovan Venäjän vaikutusvalta ulottui Galitsiaan ja Volinskin Venäjälle mukaan lukien niiden läntiset alueet. Näiden maa-alueiden merkitys kansainvälisessä kauppavaihdossa määritteli niiden sijainti reitin varrella, yhdistäen Länsi-Euroopan Venäjään ja sen itäisiin naapureihin, aina Kiinaa myöten. Tonavalla ja Regensburgissa syntyi erityinen venäläisten veljeskunta, Venäjänkauppiaat.

  020104
  Роль православия <042>
  Ortodoksisuuden merkitys

  02010401FileTop
  Ряд культурологов отмечают в славянском характере доудельного (языческого) периода преобладание эпикурейского начала как одной из черт чувственной цивилизации. Наслаждение предпочиталось деятельности; слаборазвитая по этой причине предприимчивость совмещалась с порывами отваги и удальства. В народном эпосе особенно характерен эпикуреец князь Владимир, пиршества при дворе которого стали излюбленным сюжетом народных былин и песен.
  FileBottom
  Eräät kultturitutkijat havaitsevat valtiollista jakautumista edeltäneen (pakanallisen) kauden slaavilaisessa luonteessa päällimmäisenä piirteenä epikuurolaisen perusvireen eräänä tunneperustaisen sivistyksen piirteenä. Nautintoa pidettiin tärkeämpänä kuin toimintaa; tästä syystä kehittymätöntä yritteliäisyyttä korvasivat rohkeus ja urheus. Kansantarustossa on erityisesti luonteenomaista ruhtinas Vladimirin epikuurolaisuus, juhlinta hovissa muodostui suosituksi pilapuheiden ja laulujen aiheeksi kansan keskuudessa.
  02010402FileTop
  Но летописи передают поучение, датируемое 980-м годом, которое в главе о добрых женах говорит, что каждая хозяйка, обретая волну и лен, творит руками своими благопотребное дело, уподобляясь кораблю, куплю деющи. Предметы, сработанные домашней промышленностью, не было надобности отправлять для продажи и обмена в заморье, так как они находили легкий сбыт у крыльца собственного дома. В древней Руси поощрялось не только производство продуктов для повседневных потребностей, но также и те виды ремесел, которые удовлетворяли эстетическим требованиям состоятельной части населения. Под 986-м годом Лаврентьевская летопись сообщает, что Иеремей, имевший высокий духовный сан, поощрял всяк путь художества. Развитие ремесленного производства как в отношении предметов первой необходимости (полотна, тканей, колес, телег и т.д.), так и предметов роскоши и искусств, сулило в будущем возможность обойтись полностью или частично без дорогих закупок этих предметов у других народов. Сами ремесленники и их секреты (хитрости) охранялись от посягательств, а лишение ремесленника его мзды оценивалось столь же преступным деянием, как прелюбодейство и лжесвидетельство.
  FileBottom
  Mutta aikakirjat opettavat, vuoden 980 tienoilla, jolloin hyvistä naisista mainitaan, että jokainen emäntä löytäessään aalloilla pellavaa omin käsin laatii tarvittavaa tavaraa kaksinkertaistaen siten lastin arvon. Kotiteollisuustuotteita ei tarvinut lähettää myyntiin ja kauppaan merten taakse, sillä niillä oli hyvä menekki oman katon alla. Vanhalla Venäjällä ei käyneet kaupaksi vain välttämättömyyshyödykkeet, vaan myös ne käsityöläistuotteet, jotka vastasivat osan väestöstä esteettisiä vaatimuksia. Vuoden 986 Lavrentjevin aikakirja kertoo, että Jeremei, jolla oli korkea henkinen sivistystaso, levitti kaikkea taidetta. Käsityöläisammattien kehitys liittyen välttämättömyyshyödykkeiden tuotantoon (palttina, kankaat, pyörät, rattaat ym) kuten myös ylellisyyshyödykkeet ja taide-esineet välttivät tulevaisuudessa kokonaan tai osaksi mahdollisuuden että näitä tuotteita ostettiin muilta kansoilta. Itse käsityöläiset ja heidän salaisuutensa (oveluutensa ) välttyivät huijaukselta, mutta käsityöläisen varastamista pidettiin yhtä lailla rikoksena kuin petosta tai valheellista todistustakin.
  02010403FileTop
  На борьбу с языческим эпикуреизмом тот же Владимир в 988 г. привлекает восточное православие с его аскетизмом, идеалами целомудрия, искренности и простоты, христианской любви, противопоставленные проявлениям языческой распущенности, хитрости, коварству, жестокости. Христианство, принятое в качестве государственной религии, стимулировало окончательное складывание государственности, поощряло идейную, духовную, культурную консолидацию расселенных на восточноевропейской равнине древних славян.
  FileBottom
  Taistelussa pakanallista epikuurolaisuutta vastaan sama Vladimir vuonna 988 nauttii itämaisesta ortodoksisuudesta asketismillaan, tarkoitusperiensä ihanteellisuudella, vilpittömyydellään ja yksinkertaisuudellaan, kristillisellä rakkaudellaan, pakanuuden ilmenemismuotojen, oveluuden, huoruuden, julmuuden vastustamisellaan. Kristinusko, joka otettiin vastaan valtionuskontona, virkisti valtiollisuuden lopullista juurtumista, levitti Itä-Euroopan tasangoille levittäytyneiden slaavien aatteellista, henkistä ja kulttuurillista vakiintumista.
  02010404FileTop
  При князе Владимире Киевская Русь стала чеканить свою золотую и серебряную монету, которая затем уступила место серебряным слиткам - гривнам.
  FileBottom
  Ruhtinas Vladimirin aikana Kiovan Venäjä alkoi lyödä kultaa ja hopeaa rahaksi, jota myöhemmin käytettiin hopeisten slitkojen ja dirhamien asemesta.
  02010405FileTop
  В Киеве уже в княжение Ольги (?-969) и Владимира велось обширное строительство, был создан Кремль с каменными крепостными стенами, дворцами и монастырями. Центром Кремля стал знаменитый Десятинный храм (998), огромный по величине и роскошный по внутреннему убранству, перед которым находилась площадь со статуями.
  FileBottom
  Kiovassa jo ruhtinatar Olgan (?-969) ja Vladimirin aikana aloitettiin laaja rakennustoiminta, rakennettiin Kreml, kivellä vahvistettuine muureineen, linnoituksineen ja luostareineen. Kremlin keskukseksi muodostui kuuluisa Desjatinan temppeli (998), kooltaan valtava, sisustukseltaan ylellinen, edessä aukio kuvapatsaineen.
  02010406FileTop
  В период объединения многочисленных славянских племен в великое Киевское государство в X в. усилиями строителей-предпринимателей на смену деревянной приходила монументальная архитектура древней Руси, о чем свидетельствуют дошедшие до нас памятники зодчества.
  FileBottom
  Lukuisten slaavilaisheimojen suureksi Kiovan valtakunnaksi yhdistymisen kaudella 900-luvulla rakentajien ja yrittäjien ponnistuksilla puisen tilalle syntyi monumentaalinen Vanhan Venäjän arkkitehtuuri, josta todistavat meidän aikaamme saakka säilyneet arkkitehtuurin muistomerkit.
  02010407FileTop
  Православные храмы являлись не только культовыми, но в значительной степени и общественными зданиями. В богато украшенных огромных залах храмов совершались народные религиозные церемонии и торжественные приемы князей, связанные с важными событиями в жизни государства. Церкви благодаря своему нравственному влиянию становились хранительницами частных сокровищ. Торговые сделки, совершавшиеся на веру, подкреплялись церковным авторитетом. Русская торговля с древних времен находилась в тесной связи с церковью. В соборах хранились важнейшие документы, относившиеся к области внешней и внутренней торговли. По Уставу Владимира церковь стала хранительницей весов и мер. Всякие дела, торговые и частные, ведал торговый суд из трех представителей - тысяцкого от житьих или зажиточных граждан и двух старост торговой и гостиной сотен.
  FileBottom
  Ortodoksiset temppelit eivät olleet vain jumalanpalvelua vaan myös yhteiskunnallista toimintaa varten. Runsaasti koristelluissa valtavissa saleissa suoritettiin kansan uskonnollisia seremonioita ja ruhtinaiden juhlavastaanottoja liittyen tärkeisiin tapahtumiin valtakunnan elämässä. Kirkot siveellisen vaikutuksensa ansiosta toimivat yksityisten aarteiden säilytyspaikkoina. Liiketoimet, jotka suoritettiin uskonnollisissa merkeissä, vahvistettiin kirkon auktoriteetilla. Venäjän kaupankäynti tapahtui vanhoista ajoista saakka kiinteässä yhteistoiminnassa kirkon kanssa. Temppeleissä säilytettiin tärkeimpiä asiakirjoja, jotka liittyivät kotimaankauppaan ja ulkomaankauppaan. Vladimirin käskystä kirkko alkoi säilyttää mittoja ja painoja. Kaikki liiketoimet, kaupat ja yksityiset, tarkasti kauppatuomioistuin, joka muodostui kolmesta edustajasta, lautamiehestä ja kahdesta kaupan ja hallituksen edustajasta.
  02010408FileTop
  Русские купцы должны были следовать нравственным правилам, которые гласили:
  • соблюдайте полностью меру и не будьте из числа недомеривающих;
  • взвешивайте верными весами;
  • не уменьшайте людям их вещей, и не ходите по земле, распространяя нечестие.
  FileBottom
  Venäläisten kauppiaiden tuli noudattaa moraalisia sääntöjä, joissa sanottiin:
  • noudattakaa täydellisesti kohtuutta älkää ryhtykö kohtuuttomuuksiin;
  • mitatkaa todellisilla mitoilla;
  • älkää pienentäkö ihmisten omaisuutta älkääkä menkö ja levittäkö epärehellisyyttä

  020105
  Строительство храмов как вид предпринимательства <044>
  Temppeleiden rakentaminen yrittäjätoimintana

  02010501FileTop
  В Киеве, в эпоху Ярослава особенной интенсивности достигает церковное строительство как вид предпринимательства. Сын Владимира создает новый Кремль с Софийским собором, Ирининской и Георгиевской церквами в центре Кремля, с новыми каменными городскими стенами и Золотыми воротами. Центрами монументального зодчества в Х-ХI вв. становятся Чернигов, Полоцк, Новгород, Псков и другие города доудельного периода. Резкий контраст с суровой простотой наружных стен русских церквей составляли богатство и великолепие внутренней отделки: мрамор, золото, изразцы, мозаика, фрески. Сохранились летописные свидетельства о площадях перед соборами для празднеств, о дворцах с гридницами, вмещавшими многочисленную дружину князя, о городских кремлях-детинцах с монументальными стенами и воротами, увенчанными надвратными церквами.
  FileBottom
  Kiovassa Jaroslavin kaudella kirkonrakentaminen saavutti yrittäjyyden muotona erityisen intensiivisen vaiheen. Vladimirin poika rakennuttaa uuden Kremlin, jossa on Sofian tuomiokirkko ja Irinan ja Georgievin kirkot Kremlin keskustassa, uudet kaupungin kivimuurit ja kultainen portti. Monumentaalisen arkkitehtuurin keskuksia ovat. Tshernigov, Polotsk, Novgorod, Pskov ja muut jakautumista edeltävän kauden kaupungit. Jyrkän vastakohdan venäläisen kirkonrakentamisen muurien karulle yksinkertaisuudelle muodostavat sisustuksen runsaus ja suurenmoisuus: marmoria, kultaa, keramiikkalaattoja, mosaiikkia, freskoja. Maalaukselliset todisteet juhlallisuuksista, linnoituksista paraateineen temppelien edustoilla säilytetään; ne todistavat ruhtinaan hallintoalueen monipuolisuudesta, kaupunkien keskuslinnoituksista monumentaalisine muureineen ja portteineen, pyhitettyine kirkkoineen.
  02010502FileTop
  Строительные организации в древней Руси носили наименование дружин, ватаг, артелей и обслуживали каждая определенный княжеский двор. Мастера, архитекторы храмов и скульпторы-резчики именовались хитрецами, изобретателями и владельцами сложных конструктивных секретов. Количество предпринимательских артелей было невелико. Так, в XI в. существовала только одна артель - в Киеве. В конце XI в. появилась вторая - в Переяславле, третья - в Чернигове, позже несколько артелей работают в Новгороде.
  FileBottom
  Rakennusorganisaatiot Vanhalla Venäjällä nimitettiin hallintoalueen, ryhmän, arttelin mukaan ja ne palvelivat kukin määrättyä ruhtinaan hovia. Mestarit, kirkkojen arkkitehdit ja kuvanveistäjät ja puunleikkaajat saivat nimensä keksittyjen nokkeluuksien mukaan ja mutkikkaiden rakenteiden salaisuuksien osaamisen mukaan. Yritysartteleiden määrä oli vähäinen. Niinpä, 1000-luvulla oli olemassa vain yksi artteli Kiovassa. Vuosisadan lopulla ilmestyi toinen Perejaslavliin, kolmas Tshernikoviin, myöhemmin Novgorodissa toimii muutama artteli.
  02010503FileTop
  С восточным православием на Русь, в империю Рюриковичей проникает греческое образование, а также законодательство, письменность, школы. Особый почет получают художественные ремесла: работы по золоту, иконопись, церковные росписи. Церковь, мастерски построенная, покрытая золотом, с иконами, усыпанными жемчугом, со всякими узорочьями, восхищала православных христиан, принимавших новую религию с верою исцеления. И хотя древняя Русь, по мнению В.О. Ключевского (1841- 1911), не стояла на высоте православия, но не переставала стремиться достичь единоверия.
  FileBottom
  Itäisen ortodoksisuuden myötä Venäjälle syntyy Rurikien imperiumin aikana kreikkalaista sivistystä, mutta myös lainsäädäntöä, kirjallisuutta, kouluja. Erityisen huomion saavat taidekäsityöt kullasta, ikonitaide, kirkolliset koristelut. Kirkot, mestarillisesti rakennetut, kullalla päällystetyt, ikoneineen, helmikoristeineen, moninaisine kaiverruksineen ihastuttivat ortodoksikristittyjä, jotka ottivat vastaan uuden uskon todellisena parannuksena. Ja vaikka Vanha Venäjä, V.O. Kljutshevskin (1841- 1911), käsityksen mukaan ei ollut ortodoksian huipulla, mutta se ei myöskään luopunut pyrkimyksestä saavuttaa yhtenäisyyttä uskossaan.
  02010504FileTop
  Всякая цивилизация, по существу своему, есть стремление заменить господство воображения господством рассудка. Вершинами предпринимательских достижений на этом пути становятся соха и топор, новгородской кремль и храм Покрова на Нерли, летописи и древние монастыри, иконаЖивоначальной Троицы и домашние домницы славян.
  FileBottom
  Jokainen sivilisaatio, olemuksensa mukaan, on pyrkimys korvata kuviteltu olotila harkitulla. Yrittäjyyden saavutusten huippuja tällä tiellä olivat aura ja kirves, Novgorodin Kreml ja Pokrovan tuomiokirkko Nerlissä, aikakirjat ja vanhat luostarit, elämän aloittavan kolminaisuuden ikoni ja slaavien koti-ikonit.

  020106
  Торговый кодекс капитала <045>
  Pääoman kaupallinen laki

  11.
  Кузница. Лицевой летописный свод.
  XVI в.
  Paja. Aikakirjan etusivu 1500-luku
  12.
  Литье колокола в Твери. Лицевой летописный свод.
  XVI в.
  Kellon valaminen Tverissä. Aikakirjan etusivu 1500-luku
  02010603FileTop
  В годы княжения Ярослава Мудрого Киевская Русь по уровню культуры была значимой в Европе державой. В этот период появилась «Русская Правда», отчасти - кодификация обычая как инстинктивного выражения тех взглядов и народной психологии, которые имело общество в старину, отчасти - обеспечение правовой защиты личности и собственности.
  FileBottom
  Jaroslav Viisaan ruhtinaskaudella Kiovan Venäjä oli kulttuuritasolla merkittävä eurooppalainen valtio. Tänä aikana ilmestyi "Russkaja Pravda", osaltaan se on tavanomainen kokoelma vaistonvaraisesti niistä ilmauksista ja siitä kansanpsykologiasta, joita yhteiskunnalla oli ennestään, osittain se on henkilöllisyyden ja omistusoikeuden oikeudellinen puolustus.
  02010604FileTop
  Либеральный взгляд на собственность - мной заведено, мной приобретено - на заре русской истории был заменен монопольным наследственным правлением землей и водой, право на которое получили князья в потомстве Владимира Святого, превращаясь из платных сторожей в военно-полицейских правителей русских земель.
  FileBottom
  Vapaamielinen näkemys omistusoikeudesta, toisaalta peritystä, toisaalta hankitusta, Venäjän historian aamunkoitossa vaihtui maa- ja vesialueiden yksinoikeudellinen hallinta, jonka ruhtinaat saivat perintönä Vladimir Pyhältä, se palautui palkatuilta Venäjän maa-alueiden sotapoliittisilta haltijoilta.
  02010605FileTop
  «Русская Правда», имевшая не только правовое, но и социально-экономическое значение, и названная В.О. Ключевским торговым кодексом капитала, явилась отражением гражданского общества того периода. В этом документе не упоминается смертная казнь; кровная месть заменена денежной вирой (штрафом). По принципу материального возмещения («гривна за гривну», а не «зуб за зуб») предусматривалась и компенсация причиненного ущерба.
  FileBottom
  Russkaja Pravdalla ei ollut vain oikeudellista, vaan myös sosiaalis-taloudellinen merkitys, ja V.O. Kljutshevskin mainitsema merkitys pääoman kaupallinen tietokanta tuon ajan kansalaisyhteiskunnan kannalta. Tässä dokumentissa ei mainita kuolemantuomiota; maksaminen verellä vaihdettiin rahamääräiseen sakkoon. Aiheutettu vahinko korvattiin materiaalisen korvauksen periaatteen mukaan ('raha rahasta' eikä 'hammas hampaasta').
  02010606FileTop
  В начальный период «Русской Правды» образовалась кунная или гривенная денежная система, в которой обращались как чисто русские, так и иноземные монеты, преимущественно дирхемы, динарии, драхмы, а отнюдь не меха пушных зверьков. С начала XI в., в связи с истощением запасов восточного серебра, главные внешнеторговые связи Руси обращаются на Запад, и основным ввозимым товаром снова становится серебряная монета. Считалось, что в своем государстве золота и серебра не родится.
  FileBottom
  Russkaja Pravdan alkuaikana syntyi rahajärjestelmä, jossa puhtaasti venäläinen raha otettiin käyttöön ulkomaisten dirhamien, drakmojen ja dinaarien asemesta ja luovuttiin turkiseläinten vuodista. 1000-luvun alusta liittyen itäisten hopeavarantojen käyttöönottoon Venäjän ulkomaankauppa suuntautui länteen ja perustuontitavaraksi muodostuu uudelleen hopearaha. Katsottiin, että omasta maasta kultaa ja hopeaa ei saada.
  02010607FileTop
  В «Русской Правде» встречаются следующие наименования денежных понятий: скот и куны - для обозначения денег вообще, гривна, ногата, куна, резана, веверица и векша - для обозначения платежных единиц. Наименование денег, вообще, скотом повлекло к заключению, что некогда в качестве денег действительно обращался скот - домашние животные. Высказано весьма убедительное мнение, что в эпоху «Русской Правды» этот термин являлся пережитком и скорее всего восходил к древнегерманскому Scatta - деньги.
  FileBottom
  Russkaja Pravdassa tavataan seuraavia mainintoja rahakäsitteistä: skot (karja) ja kuni tarkoittavat rahaa yleensä, grivna, nogata, kuna, rezana, veveritsa ja veksha tarkoittavat maksun suorittamisessa käytettäviä yksiköitä. Raha merkityksessä skot (karja) hylätään, todellisuudessa karjaa (kotieläimiä) ei koskaan ole käytetty maksuvälineenä. On varsin vakuuttavasti todettu käsitys, että Russkaja Pravdan aikaan tämä termi oli jäänne ja pikemminkin oli johdannainen muinaisgermaanisesta rahaa merkitsevästä sanasta Scatta.
  02010608FileTop
  Понятие гривна употреблялось в качестве названия единицы веса (гривна золота, гривна серебра) и в качестве денежной единицы (гривна кун). Древняя серебряная гривна явилась прямой родоначальницей современного русского фунта и послужила обобщением денежных систем различных княжеств. Гривна «Правды» содержала 46,79 г чистого серебра. На одну гривну кунами считалось 20 ногат, или 25 кун, или 50 резан. Во всех списках «Русской Правды» гривна приравнивается по таксе 1 волу, или 10 телятам, или 20 баранам. Когда Ярослав Мудрый приступил к строительству Георгиевской церкви в Киеве (около 1051 г.), то он объявил на торгу, что каждый делатель (ремесленник) полущит за труд по ногате на день.
  FileBottom
  Käsitettä grivna käytettiin painoyksikön merkityksessä (grivna kultaa, grivna hopeaa) ja rahayksikön merkityksessä (grivna kunia). Vanha hopeagrivna oli alkuna nykyiselle Venäjän punnalle ja palveli rahajärjestelmän yhteisenä yksikkönä erilaisten ruhtinaskuntien välillä. Pravdan Grivna sisälsi 46,79 g puhdasta hopeaa. Yhteen grivnaan laskettiin kunissa 40 nogatia, eli 25 kunia, eli 50 rezania. Kaikissa Pravdan kirjoituksissa grivnan arvoksi mainitaan myös 1 volu eli 10 teljatia (vasikkaa) tai 20 barania (lammasta). Kun Jaroslav Viisas ryhryi rakentamaan Georgievin kirkkoa Kiovaan (noin 1051), hän kuulutti torilla, että jokainen työntekijä (käsityöläinen) saa työpanoksestaan nogatin päivässä.
  02010609FileTop
  За ногату в те времена можно было купить барана [81; 30-33]. Заработком одного дня, как видим, можно было прокормиться с семьей целую неделю. За почти четыре столетия, от Ярослава Мудрого до Дмитрия Донского (1350-1389), свод законов «Русской Правды» менялся; неизменной оставалась ее структура, включавшая три раздела: 1. Законы уголовные. 2. Законы гражданские (О долгах; О наследстве; О рабах; О работниках). 3. Судопроизводство.
  FileBottom
  Nogatilla voi tuohon aikaan ostaa lampaan [81; 30-33]. Yhden päivän ansioilla, kuten huomaamme, voi ravita perhettä koko viikon. Melkein neljänsadan vuoden aikana, Jaroslav Viisaasta Dmitri Donilaiseen (1350-1389) saakka Russkaja Pravdan lakien sisältö muuttui; muuttumattomana säilyi sen rakenne, mukaanlukien kolme osastoa: 1. Yleinen johdanto, 2. Siviililain säädökset, (velat, perintö, orjat, työntekijät) 3. Oikeudenkäynti.
  02010610FileTop
  Самые высокие начеты налагались за причинение убытков и нарушение прав собственника. Если собственность не противоречит справедливости и праву, то право и справедливость должны регулировать и охранять собственность. Вот, к примеру, уголовные статьи:
  FileBottom
  Suurimat korvaukset määrättiin syyllisyydestä murhiin ja omistusoikeuden rikkomuksiin. Jos omaisuus ei vastaa oikeudenmukaisuutta ja totuutta, totuus ja oikeudenmukaisuus piti toteuttaa ja omaisuus ottaa säilytettväksi. Tässä esimerkiksi rangaistuspykäliä:
  02010611FileTop
  «Кто порчею уморит у кого-либо скотину, продажи (штраф) 12 гривен и гривна урока за пакость.
  FileBottom
  Joka tautiin jonkun karjaa tapattaa, vetäköön sakkoa 12 griveniä ja grivna porsaasta.
  02010612FileTop
  Кто перервет веревку в перевесе, продажи 3 гривны, и обиженному гривна кун.
  FileBottom
  Joka panee oksan vaakaan, maksakoon sakkoa 3 griveniä, ja loukatulle grivnan.
  02010613FileTop
  Кто похитит борть или испортит ее, перекопает межу бортную, запашет межу ральную, перегородит тыном межу дворную, срубит дерево межное, продажи 12 гривен».
  FileBottom
  Joka varastaa mehiläispesän tai tuhoaa sen, ottaa hunajat, aiheuttaa muuta vahikoa, kaataa hunajapuun, maksakoon 12 griveniä.
  02010614FileTop
  Подобной же величины штраф - 12 гривен - налагался, к примеру, за украденного раба. Зато за покражу челнока - 8 кун, ладьи - 60 кун, струга - гривна, морской ладьи - 3 гривны: судостроительство было развитым промыслом древней Руси.
  FileBottom
  Saman suuruiset sakot - 12 griveniä määrättiin esimerkiksi varastetusta orjasta. Sen sijaan koneesta 8 kunia, erästä 60 kunia, strugasta grivna, merierästä 3 grivnaa - laivanrakennus oli kehittynyt tuotannonala Vanhalla Venäjällä.
  02010615FileTop
  Кража скота наказывалась строже, если скот украден из хлева и клети, чем в случае кражи с поля или луга.
  FileBottom
  Karjan varastaminen rangaistiin ankarammin, jos karja varastettiin navetasta tai aitauksesta kuin jos se varastettiin pellolta tai niityltä.
  02010616FileTop
  Сам термин «преступление» древности неизвестен. Вместо него употреблялись выражения: обида (это и убийство, и неплатеж долга), сором, пагуба, протор.
  FileBottom
  Itse termi rikos (преступление) on vanhassa kielessä tuntematon. Sen asemesta käytettiin ilmaisua: обида (tämä tarkoittaa myös tappamista (убийство), ja velan jättämistä maksamatta), сором, пагуба, протор.
  02010617FileTop
  Русское общество не знало свободного труда и отношений найма. Поскольку труд в этот период был дешев, а капитал крайне редок, то последний требовал высоких процентов. Ростовщичество (торговля деньгами, кредит) было весьма древней формой предпринимательства на Руси. «Русская Правда» почитала законными проценты по 10 кун на гривну. Поскольку 25 кун составляли гривну, то законные проценты были 40 на 100. С процентами отдавались не только деньги, но медь в наставе, жито в присыпе, скотина в приплоде [59; 42-43].
  FileBottom
  Venäjän yhteiskunta ei tuntenut vapaata työvoimaa ja vuokratyösuhteita. Koska työvoima tuohon aikaan oli halpaa, ja pääoma erittäin harvinaista, jälkimmäisestä vaadittiin korkeata tuottoa. Koronkiskonta (rahakauppa, luotonanto) oli ikimuistoisista ajoista yrittäjätoimintaa Venäjällä. Russkaja Pravda piti laillisena korkoa 10 kunia grivnalta. Koska grivna oli 25 kunia, laillinen korko oli 40 prosenttia. Korkoa ei maksettu vain rahalla, vaan myös esim kupari ja kotieläimet olivat käypiä maksuvälineitä. [59; 42-43].
  02010618FileTop
  Ссуда обеспечивалась личной свободой должника. В случае неуплаты он становился кабальным холопом кредитора. В связи с этим масса свободных земледельцев прикреплялась к земле в качестве смердов или закупов.
  FileBottom
  Laina teki mahdolliseksi velallisen henkilökohtaisen vapauden. Ellei hän maksanut takaisin, hänestä tuli luotonantajan työntekijä. Tähän liittyen suuri joukko maanviljelijöitä oli maahan sidottuna.
  02010619FileTop
  Ответственность купца за утрату чужих денег или товара видоизменялась в зависимости от того, случалась такая пагуба от Бога или по вине самого купца. Взявший, скажем, товары и деньги в кредит и потерявший их вследствие кораблекрушения, нападения врагов или пожара, не подлежал обычным для того времени способам взыскания - продаже в рабство или насилию со стороны кредиторов, но в качестве потерпевшего по воле Божьей освобождался от ответственности.
  FileBottom
  Kauppiaan vastuu toisten rahojen tai tavaran menetyksestä vaihteli sen mukaan tapahtuiko menetys Jumalan tahdosta vai kauppiaan itsensä. Otettuaan esimerkiksi tavaraa ja rahaa luotolla ja menetettyään ne haaksirikon seurauksena, vihollisen hyökkäyksessä tai tulipalossa, ei ollut sen ajan käytännön mukaan ei olut velkojalla mahdollisuutta vaatia velallista orjuuteen tai pakkotyöhön, vaan tämä vapautui menetyksestä koituvasta vastuusta Jumalan tahtoon vedoten.
  02010620FileTop
  Рабом в «Русской Правде» почитался:
  • Тот, кого свободный человек купит, хотя бы за полгривны, при свидетелях, и хотя бы одну ногату за него дал;
  • Тот, кто женится на рабе чьей-либо;
  • Кто без условий примет на себя должность рабскую.
  FileBottom
  Russkaja Pravdan mukaan orjaksi katsottiin:
  • henkilö, jonka vapaa henkilö osti vaikka vain puolen grivnan hinnalla todistajien läsnä ollessa, vaikka olisi vain yhden nogatin hänestä maksanut;
  • henkilö, joka meni avioliittoon orjan kanssa,
  • henkilö joka vapaaehtoisesti ryhtyi orjaksi.
  02010621FileTop
  Кто брался работать у другого из жалованья, участка или за хлеб, тот почитался не рабом, а закупом, или работником. Купа - зерно, скот, деньги, взятые в долг. Закупничество возникало из договоров займа как следствие частного права, с последующим возможным превращением закупа в закладника, раба, холопа, челядинца.
  FileBottom
  Henkilöä joka ryhtyi toisen tarjoamaan palkalliseen työhön osallisuudesta johonkin tai elantoaan varten, ei pidetty orjana, vaan ostettuna, palkattuna tai työntekijänä. Kupaksi nimitettiin velaksi otettua viljaa, kotieläimiä, rahaa. Velallisuussuhde syntyi velkasopimuksesta yksityisoikeudellisena seuraamuksena, seuraavin vaihtoehtoisin muodoin: orja, pakkotyöläinen, palvelija.
  02010622FileTop
  Когда у крестьянина пропадал скот, прежний собственник делался безземельным и ему ничего не оставалось, как идти в закупы или холопы.
  FileBottom
  Kun talonpojalta hävisi lehmä, edellinen omistaja jäi maattomaksi hänelle ei jäänyt mitään muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä palkatuksi työläiseksi tai maaorjuuteen.
  02010623FileTop
  Однако, презрение к физическому труду в народе не возникало: оно казалось несовместимым с достоинством первородно свободного человека.
  FileBottom
  Kansan keskuudessa ei kuitenkaan halveksittu fyysistä työntekoa: sitä pidettiin välttämättömänä alun perin vapaan ihmisen ihmisarvon kannalta.
  02010624FileTop
  «Русская Правда» не упоминает о поземельной собственности: земля принадлежала тогда общине и меновой ценности не имела, а, следовательно, не подлежала продаже и обмену. Но закон защищал каждое владение, каждый захват земли, на пространстве которого были поставлены знаки.
  FileBottom
  Russkaja Pravda ei mainitse mitään maaomaisuudesta: maa kuului siihen aikaan yhteisölle eikä sillä ollut rahallista arvoa, mutta vastaavasti sitä ei voitu myöskään myydä tai vaihtaa. Mutta laki suojeli kaikkea omistamista, maan anastamiselta, jos alue oli merkitty.
  02010625FileTop
  Текст «Русской Правды», подвергаясь некоторым изменениям в соответствии с дальнейшим социально-экономическим развитием земель и княжеств, включался в юридические сборники ХШ-ХУ вв. (в состав Кормчих, «Мерила Праведного» и др.).
  FileBottom
  Russkaja Pravdan teksti puuttuen muutamiin muutoksiin vastaten myöhempiä sosiaalis-taloudellisia kehityssuuntia maan ja ruhtinasvallan suhteen piti sisällään juridisia piirteitä jotka vallitsivat 1200-1400 luvuilla. (Kormtshin ja Oikeuden mitan ym mukaan).

  0202
  Предпринимательство удельно-вечевого периода домонгольской Руси <048>
  Yrittäjäkunta Venäjän mongolivaltaa edeltävän ajan jakautumisen kaudella

  01 Prev chapter03 Next chapter
  0203 Золотоордынский период <061>
  0204 Предпринимательство в конце ХV-ХVI вв. <068>
  0203 Kultaisen Ordan aika
  0204 Yritystoiminta 1500-luvun lopulla
  02020001FileTop
  Удельно-вечевой период (ХП-ХШ вв.) или эпоха уделов - это время распада Киевского государства, достигшего в XI в. вершины своего могущества. После Владимира Мономаха имперское объединение племен и земель становилось механическим, внеэкономическим, порой принудительным.
  FileBottom
  Jakautumisen aikakausi (1100-1200 luvut) eli jakautumisen aika, jolloin Kiovan valtio hajosi, saavutettuaan 1000-luvulla mahtinsa huipun. Vladimir Monomahin jälkeen heimojen ja maa-alueiden yhdistyminen oli mekaanista, talouden ulkopuolista, ajoittain välttämätöntä.

  020201
  Новые торговые пути <048>
  Uudet kauppatiet

  02020101FileTop
  Борьба Великого Новгорода за самостоятельность завершилась к середине XII в. образованием Новгородской республики с боярско-вечевым правительством, обладавшей землями-колониями с ценными промысловыми хозяйствами и лесами. Новгород, расположенный на удобном водном пути, при выходе Волхова из озера Ильмень, и на перекрестке с сухопутными дорогами на запад и восток, мог контролировать торговые пути с Балтики на Русь и Восток.
  FileBottom
  Suur-Novgorodin taistelu itsenäisyydestään tapahtui 1100-luvun puolivälissä siten että syntyi Novgorodin tasavalta pajarien ikuisessa hallinnassa, johon kuuluivat alueet joilla oli arvokasta teollisuutta ja metsiä. Novgorod, sijaiten mukavasti liikennöitävän vesireitin varrella, Olhavanjoen suussa Ilmenjärven rannalla ja idän ja lännen välisten maantieyhteyksien risteyksessä, pystyi valvomaan kauppareittiä Venäjän Itämereltä Kauko-Itään.
  02020102FileTop
  Значительную роль в распаде Киевского государства и усилении Владимиро-Суздальского княжества сыграло установление прямого пути из Византии в Геную, Венецию и южные порты Франции по Средиземному морю. Путь из варяг в греки, которым владел Киев, свое былое значение потерял. Появился новый и весьма значимый торговый путь, пролегавший из стран восточных цивилизаций, Кавказа и Средней Азии, по территории Владимиро-Суздальского княжества, через Новгород и другие центры Руси в прибалтийские и скандинавские страны. Владимиро-Суздальское княжество держало в своих руках узел торговых коммуникаций с Востока во все концы Руси и дальше на Запад.
  FileBottom
  Merkittävää osaa Kiovan valtion hajoamisessa ja Vladimir Suzdalilaisen ruhtinaskunnan voimistumisessa näytteli suoran tieyhteyden syntyminen Bysantista Genovaan Venetsiaan ja Ranskan etelärannikon satamiin Välimerta pitkin. Kiovan hallitsema tie varjagien alueelta Kreikkaan menetti aikaisempaa merkitystään. Syntyi uusi varsin merkittävä kauppatie, joka kulki halki itäisten kulttuurien, Kaukaasian ja Keski-Aasian, Vladimir Suzdalilaisen ruhtinaskunnan alueiden kautta, Novgorodin ja muiden Venäjän keskusten kautta Itämerelle ja Skandinavian maihin. Vladimir Suzdalilaisen ruhtinaskunta piteli käsissään ohjaksia yhteyksiin Kauko-Idästä kaikkialle Venäjälle ja kauemmas Länteen.

  020202
  Княжеская власть и подати <049>
  Ruhtinasvalta ja verotus

  02020201FileTop
  Укрепляются старые и новые городские центры, города - цари, торговые, известные Европе господин Великий Новгород и Псков, столица княжества - Владимир, растущие Полоцк, Витебск, Владимир - Волынский, Галич, Ростов, Москва, древние Смоленск и Чернигов. Продолжает соперничество с Константинополем и Киев. В городах образуется вечевое управление с правом выборных представителей решать важнейшие вопросы законодательства и торговли.
  FileBottom
  Vanhat ja uudet kaupunkikeskukset, vallan ja kaupan keskukset voimistuvat, Euroopassa tuli tunnetuksi Suur-Novgorodin ja Pskovin herra, ruhrinaskunnan pääkaupunki Vladimir, kasvavat Podolsk, Vitebsk, Vladimir-Volinski, Galitsia, Rostov, Moskova, vanhat Smolensk ja Tshernigov. Konstantinopolin ja Kiovan välinen kilpailu jatkuu. Kaupunkeihin muodostuu pysyvä johto, jolla on oikeus valittujen edustajien toimesta päättää tärkeitä lainsäädännöllisiä ja kaupallisia asioita.
  02020202FileTop
  Доход со своих имений князья получали, как и другие крупные частные собственники. Но этот прибыток князья не отделяли от дохода, получаемого ими с населения в качестве представителей власти - в форме пошлин, прямых и косвенных налогов (податей). Подати уплачивались продуктами, пользовавшимися повышенным спросом на европейском рынке (мед, меха, зерно, куны). Кроме прямых сборов, летописи упоминают и такую народную повинность, как повоз - обязанность населения доставлять князю, должностным лицам и гонцам подводы с проводниками или гребцами.
  FileBottom
  Ruhtinaat saivat omaisuuksistaan tuloa kuten kaikki muutkin suuret yksityisomistajat. Mutta tätä etua ruhtinaat eivät erottaneet tuloistaan, joita he saivat väestöltä vallan haltijoina tullien välittöminä ja välillisinä veroina ja maksuina. Maksut maksettiin tuotteilla, joilla oli lisääntyvää kysyntää Euroopan markkinoilla (hunaja, turkikset, vilja, turkikset). Suorien maksujen lisäksi aikakirjat mainitsevat myös sellaisia kansan rasitteita kuten kyyditykset. Väestön velvollisuus toimittaa ruhtinaalle ja velvollisuuksiaan hoitaville henkilöille kyytimiehiä tai soutajia.
  02020203FileTop
  Подчиненную ему территорию (а они со временем менялись и носили названия земель, княжений, волостей, уездов, отчин) князь объезжал для производства суда и сбора дани. Подобный вид сбора назывался полюдьем, он сопровождался дарами и почестьем. От этого стародавнего обычая остался прием хлебом-солью. Термин люди в древней Руси в одном из своих значений был синонимом термина государство [52; 435]. Отсюда полюдье могло иметь значение как поездка по государству с государственными делами и как наиболее ранняя, зародышевая форма проявления верховной собственности на землю.
  FileBottom
  Hallintaansa annetulla alueella (ajan oloon ne muuttuivat ja niitä nimitettiin maiksi, ruhtinaskunniksi, pitäjiksi, hallintoalueiksi, (отчин) ruhtinas matkusteli jakaen oikeutta ja keräten veroja. Tätä veromuotoa nimitettiin sanalla 'полюдь' (pääluvun mukainen), sen ohella oli käytössä дар ja почесть (perustuivat 'lahjoitukseen' ja 'kunniavelkaan'). Tästä ikivanhasta tavasta on jäänyt tapa vastaanottaa 'хлебом-солью' (leivällä ja suolalla). Käsitteen 'люди' (ihmiset) eräs merkitys Vanhalla Venäjällä oli 'valtio' [52; 435]. Tästä johdettuna pääluvun mukainen 'полюдье' voi tarkoittaa matkaa valtion alueella hallitusasioissa ja kaikkein varhaisimpana aikana ylintä maa-alueen omistusoikeutta.
  02020204FileTop
  Дар или почестье постепенно превращался из добровольного приношения земледельцев-общинников в обязательный сбор определенного размера. Сами земледельцы в условиях сурового климата и неустойчивых урожаев обладали лишь необходимым минимумом совокупного общественного продукта. Образ жизни населения исторического ядра территории России формировался из века в век как процесс выживания.
  FileBottom
  Дар tai почесть (lahja tai kunniavelka) muuttui vähitellen vapaaehtoisesta maanviljelijän ja kylän asukkaan lahjasta pakolliseksi määrätyn suuruiseksi maksuksi. Maanviljelijät itse ankarissa ilmasto-olosuhteissa ja satojen vaihdellessa voivat käyttää vain välttämättömän vähimmäisosan koko kyläyhteisön aikaansaamasta tuotannosta. Väestön elämämuoto Venäjän alueen historiallisessa ytimessä muodostui vuosisadasta toiseen hengissä selviytymisen prosessiksi.
  02020205FileTop
  Владимир Мономах, великий князь киевский с 1113 г. и наиболее выдающийся предприниматель удельно-вечевого периода, в своем «Поучении» призывал сыновей не только укреплять единство русской земли, укрощать произвол ростовщиков и контролировать принадлежавший великому князю торговый путь из варяг в греки, но и придавал важное значение заботам о ловчем наряде, ставя отважную охоту и занятия ловами вслед за отправлением правосудия.
  FileBottom
  Vladimir Monomah, Kiovan suuriruhtinas vuodesta 1113 ja tämän ajan huomattavin yrittäjä omissa 'Opetuksissaan' kannusti poikiaan ei vain voimistamaan Venäjän maaseutua, rauhoittamaan koronkiskureiden mielivaltaa ja kontrolloimaan suuriruhtinaalle kuuluvaa kauppatietä varjageilta kreikkalaisille, vaan antoi suuren merkityksen huolehtimiselle kalastuselinkeinosta antamalla lakisääteisen aseman metsästykselle ja kalastukselle.
  02020206FileTop
  «Поучение» Мономаха разделено на четыре части: отношение между человеком и Богом; отношение между властью и подданными; отношение человека к самому себе и своим домашним; отношение человека к другим людям.
  FileBottom
  «Monomahin Opetukset jakautuvat neljään osaan: ihmisen ja Jumalan suhteet; esivallan ja alamaisten suhteet; ihmisen suhde itseensä ja kotiväkeensä; ihmisen ja muiden ihmisten suhteet.
  02020207FileTop
  Обращаясь от создания к создателю, историки отмечают, что Владимир Мономах всегда старался подчинять личные страсти тем идеям справедливости, которые выработало тогдашнее общество. Он не стремился занять великокняжеский престол, пока киевляне нравственно не принудили его придти в Киев и установить мир после разорений и грабежа. В предшествующее княжение торговлю и монополии успели захватить в свои руки ростовщики -иудеи, разорявшие граждан непомерными процентами по причине тогдашней редкости денег. Владимир стремился определить границы роста, но считал неприличным наказание ростовщиков, допущенных прежними князьями [79; 373]. Мономах справедливость установил, лихоимству и произволу ростовщиков положил конец.
  FileBottom
  Tarkasteltaessa luodun suhdetta luojaan historioitsijat huomauttavat, että Vladimir Monomah aina pyrki parantamaan henkilökohtaisia ongelmia niillä oikeudenmukaisuuden ajatuksilla, joita sen ajan yhteiskunnassa syntyi. Hän ei pyrkinyt käyttämään suuriruhtinaan valtaansa, koska kiovalaiset eivät vaatineet häntä tulemaan Kiovaan ja saamaan aikaan rauhan sekasorron ja ryöstelyn jälkeen. Edeltävän ruhtinasvallan aikana kauppa ja monopolit onnistuivat anastamaan käsiinsä koronkiskurijuutalaiset, jotka kiristivät kansalaisia kohtuuttomilla koroilla siihen aikaan vähäisten rahavarojen käytöstä. Vladimir pyrki määrittelemään kasvun rajat, mutta piti kohtuuttomana koronkiskureiden rangaistuksia, joita edeltävän ruhtinasvallan aikana oli tuomittu [79; 373]. Monomah aikaansai oikeudenmukaisuuden, lopun koronkiskureiden ahneudelle ja mielivallalle.
  02020208FileTop
  Договорами князей с народом и князей с военизированной дружиной определялась устойчивость княжеского положения и решения веча о ратной службе и пожалованиях за нее. Договоры между князьями касались проблем урядиться либо войной, либо миром, а также ведения обчей господской казны.
  FileBottom
  Ruhtinaiden ja kansan ja ruhtinaiden ja sotivien alueiden välisillä sopimuksilla määriteltiin ruhtinaiden aseman vakiintuminen ja palveluajan pituus ja siitä suoritettavan korvauksen suuruus. Ruhtinaiden väliset sopimukset koskivat ongelmia, joita syntyi joko sotakahinoissa tai rauhanteossa, mutta myös yleisten varojen hoidossa.
  02020209FileTop
  Князья как крупные хозяева, землевладельцы, обладавшие целыми областями, культивировали ремесленный труд в среде людей, в той или иной степени от них зависимых. Оплата труда производилась в денежной форме и натурой - вознаграждение полотнами, византийскими тканями.
  FileBottom
  Ruhtinaat suurina isäntinä, maanviljelijät, jotka omistivat kokonaisia oblast-alueita, kouluttivat käsityöammatin harjoittajia kansan keskuudessa, sellaisia, jotka olivat heistä tavalla tai toisella riippuvaisia. Työpalkka maksettiin rahassa tai luonnossa - maksu palttinalla, Bysantin kankailla.

  020203
  Новгородская республика <050>
  Novgorodin tasavalta

  02020301FileTop
  Наиболее исторически рельефным стало вече Великого Новгорода, положившее демократически-народное начало, в противовес импульсам аристократически-правовой жизни, воспринятым в Киеве из Византии и Запада. Участниками веча были три свободных сословия: бояребогатые купцы и черные люди - ремесленники, торговцы, земледельцы. В первой половине XII в. новгородское вече получает одно за другим все свои права, включая право избирать князя, исполняющего роль беспристрастного примирителя партий. Для князей это было большим испытанием. В XII в. в Новгороде перебывало около 30 правителей [7; 217]. Князь должен был править городом согласно установившемуся обычаю (по пошлине). Обычай включал такие порядки:
  • без избранного на вече посадника князь не имел права раздавать волостей в управление;
  • управление князь мог поручать только новгородцам;
  • без суда (без вины) князь не мог лишить места должностных лиц;
  • князь не имел права покупать земли новгородской территории и должен был довольствоваться определенными ему доходами;
  • дружина и дворяне князя не имели права брать подводы у жителей области, исключая военной надобности.
  FileBottom
  Historiallisesti merkittävin reliefi oli Suuren Novgorodin kausi, joka muodosti demokraattis-kansallisen perustan, vastapainon aristokraattis-lailliselle elämälle, joka oli omaksuttu Kiovaan Bysantista ja Lännestä. Aikakauden jakoivat kolme vapaata säätyä: pajarit, rikkaat kauppiaat ja musta väki - käsityöläiset, kauppiaat, maanviljelijät. 1100-luvun alkupuolella Novgorodin säädyt saavat kukin toisensa jälkeen kaikki oikeutensa, mukaan lukien oikeuden valita ruhtinaan, joka toimii rajattomin valtuuksin välimiehenä puolueiden välillä. Ruhtinaille tämä oli suuri haaste. 1100-luvulla Novgorodilla oli noin 30 hallitsijaa [7; 217]. Ruhtinaan tuli hallita kaupunkia vakiintuneen tavan mukaan (sopimuskirjan mukaan). Tavat sisälsivät seuraavia seikkoja:
  1. ilman säätykokouksen valitsemaa valvojaa ruhtinaalla ei ollut oikeutta erottaa pitäjiä hallinnasta;
  2. hallintotehtäviin ruhtinas voi kutsua pelkästään novgorodilaisia;
  3. ilman oikeuden päätöstä (syyttä) ruhtinas ei voinut erottaa virassa toimivaa henkilöä
  4. ruhtinaalla ei ollut oikeutta ostaa maata Novgorodin alueelta ja hänen tuli tyytyä hänelle määrättyyn korvaukseen toimestaan;
  5. alueen ja kaupungin asukkailta ruhtinaalla ei ollut oikeutta ottaa varoja muuhun toimintaan kuin sotatarkoituksiin.
  13.
  Русские княжества на рубеже ХII-ХIII вв.:
  1. Граница Руси перед нашествием Золотой Орды
  2. Приблизительные границы русских княжеств и земель
  3. Русские территории, захваченные в XII и начале XIII в. соседними народами
  4. Торговые пути
  #51
  Venäjän suurinaskunnat 1200- ja 1300-lukujen taitteessa:
  1. Venäjän raja ennen Kultaisen Ordan aikaa
  2. Venäjän ruhtinaskuntien ja maa-alueiden hahmotellut rajat
  3. Venäjän alueet, jotka naapurikansat olivat vallanneet 1100-luvulla ja 1200-luvun alussa
  4. Kauppareitit
  02020303FileTop
  Наличие свободных общин в среде городского населения как главное условие развития западноевропейского города, характерно и для удельно-вечевого периода домонгольской Руси. Из-за отсутствия феодальной системы на Руси и сельское, и городское население были одинаково свободны. Около города-укрепления появлялись посады (оседлое поселенье вне города) и слободы (предместья) земледельческого и торгово-промышленного люда.
  FileBottom
  Yhteisön syntyminen kaupunkiväestön keskuudessa oli päätekijä länsieurooppalaisen kaupungin kehityksessä, luonteenomaista myös ennen mongolivaltaa olemassa olleen Venäjän kaudella. Feodaalijärjestelmän puuttumisen ansiosta Venäjällä maaseutuväestö ja kaupunkiväestö olivat samalla tavalla vapaita. Kaupunkitihentymien lähellä oli asutuksia (kaupungin ulkopuolisia) ja slobodeja, joissa asui maataloutta, kauppaa ja käsityöammatteja harjoittavaa väestöä.
  02020304FileTop
  На рубеже XI-ХП вв. в Новгородской республике возникает система вотчинного землевладения, появляется частная собственность на землю там, где до того существовала корпоративная вечевая собственность. Наиболее распространенной формой земельной собственности в этот период являлась крупная феодальная вотчина нескольких видов: княжеская, монастырская, боярская, родовая, купленная, пожалованная. Верховным собственником всех земель княжества считался удельный князь, что было закреплено еще постановлением Любечского съезда князей (1097 г.): каждо да держишь отчину свою. Права свободного распоряжения вотчинником своей земельной собственностью (продавать, обменивать, закладывать, дарить, передавать по наследству) оговаривались целым рядом атрибутов. Городские боярские усадьбы превращаются в центры переработки сельскохозяйственных и промысловых продуктов вотчин, расположенных порой на значительном удалении от Новгорода. Реализация вотчинного продукта на внешних рынках вызывает встречный поток импорта, прежде всего в виде ремесленного сырья, вследствие чего городские боярские усадьбы превращаются в центры разнообразного ремесленного производства.
  FileBottom
  1100- ja 1200-lukujen vaihteessa Novgorodin tasavallassa syntyi kansankokoukseen perustuva hallintojärjestelmä, syntyy yksityinen maanomistus sinne, missä siihen saakka oli olemassa korporatiivisen yhteisomistuksen järjestelmä. Laajimmalle levinnyt maanomistusmuoto oli siihen aikaan feodaalinen suurkansankokous, jolla oli erilaisia muotoja: ruhtinasperustainen, luostariperustainen, pajariperustainen, sukuperustainen, kauppaan perustuva, lahjoitusmaaperustainen. Ruhtinaskunnan kaikkien maiden korkeimmaksi omistajaksi katsottiin tietty ruhtinas, jonka valta vahvistettiin ruhtinaiden kokouksessa Ljubetshkissa (1097), jossa kaikilla ruhtinailla oli äänioikeus.. Kansankokouksen omistaman maan isännän maanhallinoikeudet määriteltiin monin määrein (myynti, vaihto, kiinnitys pantiksi, lahjoitus, perinnöksi luovuttaminen). Kaupunkien pajariasutuksissa estettiin kansankokouksen jäseninä olevien omistajien alueilta tulevien maatalous- ja teollisuustuotteiden jalostus, joka koski varsin kaukana Novgorodista sijaitsevien alueidenkin tuotteita. Näiden tuotteiden myynti ulkomaisilla markkinoilla vaati vastaavaa tuontitavaravirtaa, ennen muuta käsityöammateissa tarvittavia raaka-aineita. Seurauksena oli että pajariyhdyskunnat kääntyvät erilaisten käsityöläistuotantoa harjoittavien keskusten puoleen.
  02020305FileTop
  Собственность крестьян на дом, скот и землю утверждалась лишь всеобщим обычаем, а не законом.
  FileBottom
  Talonpojan omistusoikeus taloon, karjaan ja maahan oli vahvistettu vain yleisenä tapana, ei lailla.
  02020306FileTop
  Предприниматели-колонисты, выселенцы Великого Новгорода, его повольники, положили основание многим городам на Урале, в Прикамье, в Поморье, руководствуясь, как правило, непосредственным опытом, который говорил, что наиболее духовно чистая атмосфера для жизни - вдоль рек.
  FileBottom
  Yrittäjäsiirtolaiset, peräisin Suur-Novgorodista, sen vapaat asukkaat, perustivat monia kaupunkeja Uralille, Prikamneen, Rannikolle, johtaen niitä yleensä välittömällä kokemuksella, jota olivat saaneet hengittämällä elämälle raikasta ilmaa jokien varsilla.
  14.
  Новгород. Лубочная картинка.
  Первая половина XVIII в.
  Novgorod. Puupiirros. 1700-luvun alkupuoli
  02020308FileTop
  Успешная промышленная колонизация в XII в. преимущественно по реке Вятке способствовала развитию рудной базы на Урале, промыслов пушного и морского зверя, ценных пород рыб, освоению соляных источников Перми Великой. Вятка и Никулиц были построены в 1174 г., Котельнич в 1181 г. В XIII в. предпринимательская энергия новгородцев направляется на север, где возникают Великий Устюг (1218), Вологда (1264), Кола (1264) и, наконец, Холмогоры (1353). Освоением новых земель занимались смелый промышленник, удалой торговец, жившие не только интересами реальной действительности, но и развитием наук, искусств и архитектуры Великого Новгорода.
  FileBottom
  Menestyksellinen teollinen asutus 1100-luvulla pääasiassa Vjatkajoen varrella teki mahdolliseksi malmikaivostoiminnan Uralila, turkisten ja meren antimien jalostuksen, arvokkaat kalastuslaitokset, erityisesti Suur-Permin suolakaivokset. Vjatka ja Nikulitsh rakennettiin 1174, Kotelnitsh 1181. 1200-luvulla novgorodilaisten yrittäjäenergia suuntautuu pohjoiseen, missä syntyy Suur-Ustjug (1218), Vologda (1264), Kolna (1264) ja lopuksi Holmogori (1353). Uusien maa-alueiden käyttöönotossa toimi rohkea teollisuusmies, lahjakas kauppias, joka ei elänyt vain reaalitodellisuuden etujen mukaan, vaan kehittäen myös tieteitä, taiteita ja Suur-Novgorodin arkkitehtuuria.
  02020309FileTop
  В XII в. строительные артели продолжали существовать и строить церкви в наиболее крупных, стольных городах - Киеве, Владимире, Полоцке, Смоленске, Галиче.
  FileBottom
  1100-luvulla rakennusarttelit jatkoivat olemassaoloaan ja rakensivat kirkkoja suurimpiin kaupunkeihin Kiovaan, Vladimiriin, Polotskaan, Smolenskiin, Galitshiin.
  02020310FileTop
  После распада Киевской Руси в конце XII в. в Новгороде строятся небольшие храмы, отличающиеся предельной простотой и напряженными кубовидными массами, в которых ощущается огромная сила. Новгородские мастера второй половины XII - начала XIII в. возводят церковные здания по заказам бояр, церковных иерархов и лишь изредка - князя. Увеличивается массовость и стандартизация в этом виде предпринимательства, растет производительность труда, без снижения качества строительства и изысканности архитектурных форм.
  FileBottom
  Kiovan Venäjän sortumisen jälkeen 1100-luvun lopulla Novgorodissa rakennettiin pieniä temppeleitä, jotka olivat ennen muuta yksinkertaisia ja muodoltaan kupolimaisia, joissa toteutuu suuri voima. Novgorodin mestarit toteuttavat 1100-luvun loppupuolella ja 1200-luvulla kirkkorakennuksia pajarien, kirkkoruhtinaiden ja vain harvoin ruhtinaiden tilauksesta. Massiivisuus ja standardimittaisuus lisääntyvät tässä yrittäjätoiminnan muodossa, työn tuottavuus kasvaa, ilman että rakennustoiminnan laadussa ja arkkitehtonisen muodon erinomaisuudessa olisi menetetty.
  02020311FileTop
  В вольном Новгороде Русь открывалась всему миру. Сюда стекались торговые гости из Средиземноморья и всей Европы, а новгородские торговые люди плыли по рекам на юг, юго-восток и достигали народов, обитавших вокруг Черного и Каспийского морей, в Заволжье, на Балтике. Даже исландские саги наполнились сказаниями о богатстве и могуществе великого Хольмграда [7; 215.]. Из русских земель в Новгород стекались предметы торговли: плоды земледелия, охоты, рыболовства, бортничества, ремесел.
  FileBottom
  Vapaassa Novgorodissa Venäjä avautui koko maailmalle. Tänne virtasi kauppiasvieraita Välimereltä ja koko Euroopasta, ja novgorodilaiset kauppamiehet purjehtivat jokia pitkin etelään, kaakkoon ja saavuttivat kansoja, jotka asuivat Mustanmeren ja Kaspianmeren ympärillä, Zavolzhessa, Itämeren rannoilla. Jopa Islannin sagat täyttyivät maininnoista siitä kuinka rikas ja mahtava oli suuri Holmgard [7; 215]. Venäjän mailta Novgorodista virtasi kauppatavaroita: maataloustuotteita, metsästyksen ja kalastuksen, mehiläishoidon ja käsiteollisuuden tuotteita.
  02020312FileTop
  Господин Великий Новгород как предпринимательский центр обладал громадной территорией от Сумского посада на Белом море до водораздела Западной Двины и Ильменских рек. Озеро Ильмень, как известно, играло весьма важную роль в великом водном пути из северозападной в юго-восточную Европу (из варяг в греки и сарацины). Держась этого пути, первоначальная внутренняя торговля новгородцев направлялась и находила прибыль преимущественно в южной России. Новгородские купцы (вспомним хотя бы былинного Садко), рассеянные по разным городам от Чернигова до Волыни, в Киеве имели особую церковь св. Михаила, известную под названием новгородской божницы. Одним из самых желательных предметов мены со стороны новгородцев были меха: соболи, горностаи, песцы, черные куны и рыбьи зубы. Со стороны же южной Руси торговую статью составлял прежде всего хлеб, без ввоза которого извне новгородская неродимая земля существовать не могла. Из Византии на север попадали золото, вина, овощи и ткани, а из Европы через Балтику - сукна, вина, пряности, драгоценные изделия. За них надо было предоставить «готам» и «немцам» морские и северные товары: ворвань, моржовую кость, меха, соль, а также воск. Славянский великий Новгород явился мирным торгово-про- мышленным переводчиком между европейским Ганзейским союзом и восточными инородцами, ибо славные переселенцы Новгорода, к примеру, богатые гости Строгановы, отворяли уж настежь Уральские ворота в Сибирь, в Азию [60; 79], ставя на путях гостьбы, торга свои погосты, посады, города, ряды.
  FileBottom
  Suuri herra Novgorod yrittäjätoiminnan keskuksena omisti valtavia alueita Sumin asuma-alueelta Vienan meren rannalla läntisen Väinäjoen ja Ilmenjoen vedenjakajalle saakka. Ilmen-järvi, kuten tunnettua, näytteli varsin tärkeätä osaa vesireitillä Luoteis-Euroopasta Kaakkois-Eurooppaan (varjagien [viikinkien] alueelta kreikkalaisten ja saraseenien alueelle ). Tällä reitillä pysyen alun perin sisämaan kauppaa harjoittaneet novgorodilaiset suuntautuivat ja saivat parhaan tuoton pääasiassa Etelä-Venäjällä. Novgorodilaiset kauppamiehet (muistamme vaikka Sadkon ), asettuen eri kaupunkeihin Tshernigovasta Volgalle, omistivat Kiovassa erityisen pyhän Mikaelin kirkon, tunnetun nimellä novgorodilainen jumalanhuone. Kaikkein halutuimpia tavaranvaihdon kohteita novgorodilaisten puolella olivat turkikset: sopuli, kärppä, taula, musta kaviaari, kalanhampaat. Etelä-Venäjän puolella kauppatavaraa oli ennen kaikkea vilja, jota ilman Novgorodin hedelmätön maa ei olisi voimut olla olemassa. Bysantista pohjoisesta tuotiin kultaa, viiniä, hedelmiä ja kankaita, ja Euroopasta Itämeren kautta kangasta, viiniä, mausteita, kallisarvoisia esineitä. Niistä piti suorittaa gooteille ja saksalaisille meren antimia ja pohjoisen tuotteita: valasöljyä, kalanluuta, turkiksia, suolaa, ja myös vahaa. Slaavilainen Suur-Novgorod oli rauhanomainen kaupallis-teollinen välittäjä eurooppalaisen Hansaliiton ja itäisten muukalaisten välillä, koska miellyttävät novgorodilaiset maahanmuuttajat, rikkaat vieraat Stroganovit avasivat jo raolleen Uralin portit Siperiaan, Aasiaan. [60; 79], perustaen matkoillaan pogostansa, asutuksensa, kaupunkinsa.
  02020313FileTop
  Основанием этого кругового торга служила северная промысловая добыча, боярская колонизация Поморья (так назывались в совокупности берег Белого моря и долины рек, текущих в Белое море). Новгородцы оседали на громадных пространствах, устремляя на северные реки, берега Белого моря, на Урал свою предпринимательскую энергию, удаль, отвагу и капиталы. К далеким морским берегам - Терскому, Поморскому, Обонежью - проникали хорошо снаряженные и снабженные всем необходимым партии колонистов для основания там новых промыслов или приобретения становищ для морского лова. В удобных бухтах возникали боярские вотчины, промысловые поселки с русским населением. Капиталист управлял заимками из Великого Новгорода и был заинтересован только в том, чтобы из его отдаленной крепостной вотчины в срок и в достаточном количестве шел товар на новгородский торг. Поселения носили вполне промышленный характер. Север быстро становился жизненно необходимым для Новгорода, поставляя ему не только пушнину, соль, рыбу, речной жемчуг, но и болотную железную руду в крицах (крица - свежая глыба вываренного из чугуна железа, идущая под огромный водяной, кричный молот для отжимки, проковки и обработки в полосовое и другое железо).
  FileBottom
  Tämän suuren kaupankäynnin perustaminen palveli pohjoista teollista hanketta, pajarien toimesta tapahtuvaa Rannikon asuttamista (Поморья - näin nimitettiin koko Vienanmeren rannikkoa ja Vienanmereen laskevien jokien laaksoja). Novgorodilaiset asettuivat valtaville alueille, pyrkien pohjoisille joille, Vienanmeren rannoille, Uralille yrittäjähenkensä mukaan, lahjoineen, rohkeine mielenlaatuineen, pääomineen. Kaukaisille meren rannoille, Terskoihin, Pomorskoihin, Obonezhiin, tunkeutuivat hyvin varustettuina kaikkine tarvittavine uudisasukkaiden mukanaan tuomine keinoineen perustaakseen sinne uutta teollisuutta tai hankkien meren antimien pyyntiin soveltuvat paikat. Sopiviin lahdenpoukamiin syntyi pajarien laidunmaita, teollisuusasutuksia venäläisine asukkaineen. Pääomanomistaja Suur-Novgorodista käsin johti luotonannollaan ja oli kiinnostunut vain siitä, että hänen kaukaiset laidunmaansa ajallaan ja riittävässä määrin lähettivät tavaraa Novgorodin markkinoille. Asutuksella oli täysin teollinen luonne. Pohjoisesta tuli nopeasti elintärkeä Novgorodille, antaen sille ei vain turkiksia ja suolaa, kalaa, helmiä joista, malmista jalostettua rautaa, peltiä, liitua, putkia ynnä muuta rautavalmisteiden muokkaamiseen.
  02020314FileTop
  Славяно-русское движение на северо-восток (запад) было вольнонародным. Дух предприимчивости был исконным свойством наших северных племен. Новгородские славяне образовали земский союз с финскими племенами - чудью, весью, мерей, зырянами и пермяками.
  FileBottom
  Slaavilais-venäläinen liikehdintä luoteessa oli kansanomaista ja vapaata. Yrittäjyyden henki oli pohjoisten heimojemme synnynnäinen ominaisuus. Novgorodin slaavit muodostivat liiton suomalaisten heimojen kanssa, joita olivat tshudit, vepsäläiset, marit, syrjäänit ja permiläiset.

  020204
  Торговля мехами <055>
  Turkiskauppa

  02020401FileTop
  В представлениях средневековых арабских географов северные районы европейской части древней Руси были морем мраков, царством снега, льда и вечной тьмы, куда, по преданьям, Александр Македонский загнал народы в Лукоморье, в горы, заходящие за луку моря. По всему Востоку славились меха страны Мраков. Сама Зобейда, любимая супруга халифа Гарун ар-Рашида (763 или 766-809), ввела обычай носить шубы, подбитые соболями из страны Мраков.
  FileBottom
  Keskiaikaisten arabimaantieteilijöiden käsityksen mukaan Vanhan Venäjän pohjoiset osat olivat sumujen merta, lumen, jään ja ikuisen pimeyden valtakuntaa, jonne Aleksanteri Makedonialainen perimätiedon mukaan tunki Lukomoren kansat, vuorille, etsimään merisipulia. Sumujen maan turkikset olivat ylistettyjä kaikkialla suuressa Idässä. Itse Zobelda, kalifi Harun al Rashidin (763 tai 766-809) lempivaimo otti tavan pitää turkkia, joka oli tehty Sumujen maan sopuleista.
  02020402FileTop
  Арабские путешественники XII в. оставили описание древних лыж, одного из основных средств передвижения на Севере:
  FileBottom
  1100-luvun arabimatkailijat esittivät kuvauksia muinaisista suksista, jotka ovat eräs perusliikuntaväline Pohjolassa.
  02020403FileTop
  «А дорога к ним по земле, с которой никогда не сходит снег; и люди делают для ног доски и обстругивают их. Перед и конец такой доски приподняты над землей, посредине доски место, на которое идущий ставит ногу, в нем отверстие, в котором закреплены прочные кожаные ремни, которые привязывают к ногам. Лыжи народ северный подбивает соболями, не ведая, что сей соболь - желанный мех для царей, цариц и патриархов. Но если бы не эта выдумка, то никто не мог бы там ходить», - замечает арабский географ и свидетельствует, что проникают туда только богатые купцы, у которых по сто повозок или около того, нагруженных съестным, напитками и дровами. Путеводитель в этой земле - собака. Купец кормит собак раньше людей.
  FileBottom
  «Mutta tie heidän luokseen on maalla, josta lumi ei koskaan poistu, ja ihmiset laittavat jalkoihinsa levyt ja sivelevät ne. Sellaisen levyn etu- ja takapää ovat maan päällä, keskellä on kohta johon kulkija asettaa jalkansa ja sitoo sen lujilla nahkahihnoilla kiinni. Pohjoisen väki laittaa suksiensa alle sopulinnahkaa, tietämättä, että se on haluttu turkis keisarien, keisarinnojen ja patriarkkojen keskuudessa. Mutta ilman tätä keksintöä siellä ei kukaan pystyisi liikkumaan» - huomauttaa arabimaantieteilijä ja todistaa, että sinne menevät vain varakkaat kauppamiehet, joilla on noin sata vetäjää, lastattuina täyteen ruokaa, juomaa, polttopuuta. Matkaoppaina näissä maissa on koira. Kauppamies ruokkii ensin koiransa, sitten ihmiset.
  02020404FileTop
  Главным товаром для сбыта на Западе и Востоке была пушнина - меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лисиц, белок, бобров, зайцев, коз. Мех везли в Исфагань, Стамбул, Венецию, Гамбург, Лондон, Париж. В «Романе о Трое» поэта XII в. Бенуа де Сент-Мора описан наряд французской придворной дамы:
  FileBottom
  Pääkauppatavara Idässä ja Lännessä oli turkikset - sopulinnahat, kärpän ja näädän, mäyrän, saukon, majavan, ketun, jäniksen vuodat. Turkiksia vietiin Isthaganiin, Stambuliin, Venetsiaan, Hampuriin, Lontooseen, Pariisiin. 'Troian romaanissa' 1100-luvun runoilija Benoit de Saint-Maura on kuvaillut ranskalaisen hovinaisen asua:
  02020405FileTop
  «Из синего пурпура, отливающего золотом, богатая и прекрасно сшитая была у нее туника, отделанная горностаем, а мантия из соболей покрыта заморской тканью, и эти одежды стоили семь мер чистого золота».
  FileBottom
  «Sinisestä purppurasta, kullalla kirjaillusta, runsaasti ja erinomaisesti ommeltu oli hänen tunikansa, joka oli reunustettu kärpännahalla, ja mantilla tehty sopulinnahasta, jota verhosi merten takaa tuotu kangas, ja nämä asusteet maksoivat seitsemän mittaa puhdasta kultaa».
  02020406FileTop
  Покои великого китайского хана Хубилая, по свидетельству Марко Поло (ок. 1254-1324), были обиты царским мехом -горностаем и соболями. Хороший соболий мех на мужскую шубу стоил две тысячи бизантов (бизант - византийская монета из чистого золота), а попроще - тысячу. В Индии за шкурку горностая платили тысячу динаров (один динар содержал 4,25 грамма золота).
  FileBottom
  Suuren kiinalaisen Kublai kaanin huoneet olivat Marco Polon (1254 -1324) todistuksen mukaan verhottu keisarillisilla turkiksilla - kärpällä ja soopelilla. Hyvä soopelin nahka miehen turkkiin maksoi kaksituhatta bysanttia (bysantti on Bysantin raha puhdasta kultaa), ja yksinkertaisempi tuhat. Intiassa kärpännahasta maksettiin tuhat dinaaria (yksi dinaari sisälsi 4,25 grammaa kultaa).
  02020407FileTop
  Торговля мехами на Востоке велась в тот период двумя путями. Сухопутный маршрут вел на Яик и далее через плато Устюрт в Хорезм. Другой путь шел вниз по Волге, вдоль реки и на судах через Волжскую Булгарию. Торговые пути сходились к столичному городу Булгару, расположенному неподалеку от впадения Камы в Волгу. Именно в этом шумном городе, одном из важнейших центров на Великом Волжском пути, арабские купцы черпали основные сведения о древней Руси. От устья Волги шел морской путь вдоль западного берега Каспийского моря в Табаристан и города Хорасана. Русские купцы со своими товарами иной раз достигали самого Багдада. Нашим предкам передавалась характерная для мусульманского мира престижность занятий торговлей. Приобретение - религиозная обязанность каждого мусульманина, - один из заветов посланника Бога - Мухаммеда (ок.570-632). - А торговля из всех способов пропитания самый превосходный и приносящий счастье, если следовать благочестию и взаимной выгоде, а не лихоимству и вражде. Кладами арабских монет УП-ТХ вв. буквально усыпаны остров Готланд, восточные и южные берега Балтийского моря.
  FileBottom
  Turkiskauppaa käytiin Idän kanssa tuohon aikaan kahta tietä. Kuivan maan matkareitti kulki Jaikin kautta ja edelleen. Ustjurgin tasangon kautta Hirezmiin. Toinen reitti meni Volgaa alas, laivoilla jokia pitkin ja Bulgarian Volgaa pitkin. Kauppareitit yhtyivät matkalla pääkaupunki Bulgariin, joka sijaitsi, lähellä kohtaa, jossa Kama yhtyy Volgaan. Nimenomaan tässä meluisassa kaupungissa, eräässä Suuren Volgan reitin tärkeimmistä keskuksista, arabialaiset kauppiaat saivat perustietonsa Vanhasta Venäjästä. Volgan suistosta kulki meritie pitkin Kaspianmeren länsirantaa Tabaristaniin ja Horasanin kaupunkiin. Venäläiset kauppamiehet tavaroineen toisen kerran ulottivat matkansa itse Bagdadiin. Esi-isillemme oli luonteenomaista muslimimaailman mieltymys kaupantekoon. Tavaran hankinta on uskonnollinen velvollisuus jokaiselle muslimille, eräs jumalan lähettilään Muhametin (noin 570-632) neuvoista: Ja kaupankäynti on elinkeinoista arvokkain ja onnea tuottavin, jos noudatetaan molemminpuolisen hyötymisen periaatetta, eikä petoksen tai vihamielisyyden periaatetta. Arabialaisia rahakätköjä 600-800-luvuilta on löytynyt Gotlannin saarelta, Itämeren itä- ja etelärannikolta.
  02020408FileTop
  В сочинениях восточных писателей неоднократно встречаются утверждения о том, что русы - умелые торговцы, что за пушнину расплачивались с ними, как правило, серебром: монетами, драгоценной утварью, холодным оружием.
  FileBottom
  Itäisten kirjailijoiden teoksissa tavataan toisinaan mainintoja siitä, että venäläiset ovat taitavia kauppamiehiä, että heille maksettiin turkiksista yleensä hopeaa: rahoja, kallisarvoisia esineitä, aseita.
  02020409FileTop
  В большинстве русских поселений были развиты такие ремесла, как прядение, ткачество, гончарное дело, металлургическое производство. В «Слове о полку Игореве» упомянуты мечи харалужные, которыми были вооружены воины Романа Мстиславича. Эти мечи либо металл для них изготовлялись в окрестностях волынского селения Харалуг, крупнейшем центре черной металлургии от скифского времени до средневековья.
  FileBottom
  Suurimmassa osassa venäläisasutusta kehittyivät sellaiset käsityöammatit kuin kehruu, kudonta, savenvalu, metallituotteiden valmistus. 'Igorevin rykmentin sanassa' on mainittu teräsmiekat, joilla varustettiin Roman. Mstislavitshin soturit. Nämä miekat, metalli niihin valmistettiin joko Haralugin ympäristön Volinskin seleenistä, suurimmassa rautamalmin jalostuskeskuksessa skyyttien ajasta keskiajalle saakka.
  02020410FileTop
  Зерно с середины XIII в. наши предки мололи на ветряных мельницах.
  FileBottom
  Viljan esi-isämme 1200-luvulla jauhoivat tuulimyllyissä.

  020205
  Первые летописные хожения <056>
  Aikakirjojen ensimmäiset matkakertomukset

  02020501FileTop
  В самом начале XII в. сложился жанр хожений - путешествий русских людей на Ближний и Средний Восток, в Закавказье, в страны Европы, в Среднюю Азию, на Каспий и на Урал. Первым, занесенным в летописи, стало знаменитое путешествие княгини Ольги в Константинополь (957 г.) К этому же периоду относится и поездка по разным странам ритора и врача великого князя Владимира I Иоанна Полоцкого с целью изучения различных религий. Среди авторов хожений в период ХI-ХIII вв. преимущественно церковные деятели - игумены Даниил и Антоний, но в рукописи митрополита Киевского Иоанна (XI в.) указывается, что к поганым купли ради ездили и русские купцы. Подобные путешествия оказывались рискованными: «Среди пути напали на наш корабль каталанские разбойники, вскочили на наш корабль, как звери дикие. Рассекли нашего корабельника на части и сбросили в море. Взяли все мое состояние, а меня, убогого, в одном домотканом кафтане оставили» [39; 314].
  FileBottom
  Aivan 1100-luvun alussa syntyi matkakertomusten kirjallisuus, venäläisten matkoista Lähi- ja Kauko-Idässä, Kaukaasiassa, Euroopan maissa, Keski-Aasiassa, Kaspiassa ja Uralilla. Ensimmäisenä aikakirjoihin on viety kuuluisa ruhtinatar Olgan matka Konstantinopoliin (957). Tälle aikakaudelle sattuu myös reettori ja ruhtinas Vladimir I lääkäri Ivan Polotskovin matka eri maissa tarkoituksella tutkia eri uskontoja. Aikakauden 1000-1300 matkakertomusten kirjoittajien joukossa on pääasiassa kirkonmiehiä, igumenit Daniil ja Antonij, mutta Kiovan metropoliitta Ioannin (1000) käsikirjoitukset osoittavat, että pakanoiden keskuuteen kaupantekotarkoituksessa matkustivat myös venäläiset kauppamiehet. Tällaiset kauppamatkat olivat vaarallisia: «Matkalla laivaamme hyökkäsivät katalonialaiset rosvot, törmäsivät laivaamme kuin villipedot. Tappoivat kapteenimme ja heittivät mereen. Ottivat kaiken omaisuuteni, mutta minut, vaivaisen, jättivät kotikutoisessa kauhtanassa».[39, 314].
  02020502FileTop
  Апостол Андрей Первозванный донес до нас летописное свидетельство о людях, живших в Новгороде, какие у них обычаи, и удивлялся ими: «Видел бани деревянные, натопят их докрасна, и разденутся, будут нагими, обольются квасом кислым, и возьмут прутья молодые и бьют сами себя, и до того себя добьют, едва слезут, еле живые. И обольются водою студеною и оживут. И это творят во все дни, никем не мучимы, но сами себя мучат. И то творят омовенье себе, а не мученье» [39; 201].
  FileBottom
  Apostoli Andrei Ensinkutsuttu on antanut meille aikakirjatodistuksen ihmisistä, jotka asuivat Novgorodissa, millaiset olivat heidän tapansa, ja hän ihmetteli heitä: «Näin puisia kylpypaikkoja, lämmittävät uunin punaiseksi, riisuutuvat alasti, valelevat happamella oluella, ottavat nuoria vitsoja ja hakkaavat itseään, ja vielä hakkaavat, kunnes ovat tuskin hengissä. Valelevat itsensä haalealla vedellä ja virkistyvät. Näin tekevät joka päivä. Ei heitä kukaan kiusaa, mutta itse kiusaavat itseään. Pesevät itsensä, eivät kiusaa. [39; 201].

  020206
  Ганзейский союз <057>
  Hansaliitto

  02020601FileTop
  Торговля европейских городов с Новгородом и другими городами средневековой России совершалась Ганзейским союзом, международной купеческой гильдией, в состав которой входило до 150 североевропейских городов (померанских, вендских, прусских, вестфальских, голландских, ливонских). Ганза являлась ассоциацией не купцов, а союзом свободных торговых городов, представители которых собирались на сеймы и там решали совместно все важнейшие вопросы, которые касались торговли их жителей со странами, расположенными у Северного и Балтийского морей. Поле деятельности Ганзы составляли Англия, Фландрия и Брабант, скандинавские государства, Новгород, Псков и северо-западные русские города, центры княжеств - Смоленск, Витебск, Полоцк, Владимир.
  FileBottom
  Eurooppalaisten kaupunkien kauppaa Novgorodin ja muiden keskiajan Venäjän kaupunkien kanssa harjoitti kansainvälinen kauppiaiden kiltojen Hansa-liitto, jonka piiriin kuului jopa 150 pohjoiseurooppalaista kaupunkia (pommerilaista, wendeläistä, preussilaista, westfalenilaista, hollantilaista, liettualaista). Hansa ei ollut kauppiaiden vaan vapaiden kauppaa harjoittavien kaupunkien liiitto, joiden edustajat kokoontuivat neuvottelupäiville ja siellä päättivät yhdessä tärkeimmistä kysymyksistä, jotka koskivat niiden asukkaiden käymää kauppaa Pohjanmeren ja Itämeren piirissä olevien maiden kanssa. Toimintakenttänä Hansalla olivat Englanti, Ranska ja Brabantti, skandinavian maat, Novgorod, Pskov ja Luoteis-Venäjän kaupungit ja ruhtinaskuntien keskukset - Smolensk, Vitebsk, Polotsk, Vladimir.
  02020602FileTop
  Ганза являлась не хозяйственным объединением, а военно-политическим союзом (снаряжение и охрана торговых экспедиций, торговые фактории, монополии и привилегии, торговое право и режимы и т.п.) со складом в Бергене и казначейством в Висби. Ганзейские купцы торговали произведениями Скандинавии, всех береговых земель Балтийского моря и Московии, обладая монопольными правами на посредническую торговлю между странами Европы и Новгородом. Главными городами союза были Любек, Кельн, Брауншвейг и Данциг, а главными факториями - Новгород, Лондон, Брюгге и Берген. Богатство Ганзы можно представить по многочисленным и дорогим церквам, скажем, города Любека.
  FileBottom
  Hansa ei ollut taloudellinen yhteisö, vaan sotilaallis-poliittinen liitto (kaupparetkien kaupallisten tekijöiden, monopolien ja privilegioiden, kauppaoikeuden ja järjestelmien jne rakennelma ja turva), jolla oli varasto Bergenissä ja rahastonsa Visbyssä. Hansa-kauppiaat kävivät kauppaa Skandinavian, kaikkien Itämeren rannikkomaiden ja Novgorodin, Baltian maiden ja Moskovan tuotteilla, heillä oli käytettävissään monopolioikeudet välityskauppaan Euroopan ja Novgorodin välillä. Liiton tärkeimpiä kaupunkeja olivat Lübek, Köln, Braunschweig ja Danzig, ja tärkeimmät valmistuspaikat Novgorod, Lontoo, Brügge ja Bergen. Hansan vauraudesta saa käsityksen monilukuisten ja kallisarvoisten kirkkojen avulla, esimerkiksi Lübekin kirkot.
  02020603FileTop
  Что касается датировки торговых сношений Новгорода и его пригородов - Пскова и Старой Русы с европейскими городами, то они происходили с XI столетия, а в конце XII в. появляется первый договор между новгородцами и немцами, которые ввозили в Новгород солод, муку, хлеб, сушеные плоды, сельди; из красных товаров - сукна, штофные материи, выделанные кожи; из галантерейных товаров - иглы, четки, пергамент, перчатки, гребешки, вина и пиво [81; 463]. К этому же времени относится и грамота императора Фридриха I Любеку (1188 г.), разрешающая беспошлинную торговлю в этом городе русским, готам, норманнам и предпринимателям Востока. В истории сношений Новгорода с немцами до конца XIV в. известно не менее десяти договоров, три из которых заключил князь Ярослав Владимирович, отец Александра Невского.
  FileBottom
  Mitä tulee Novgorodin - ja sen esikaupunkien Pskovin ja Staraja Rusjin - kauppasuhteiden ajoitukseen eurooppalaisten kaupunkien kanssa, se tapahtui 1000-luvulla ja 1100-luvun lopulla syntyy ensimmäinen sopimus novgorodilaisten ja saksalaisten kesken, jotka saksalaiset toivat Novgorodiin maltaita, jauhoja, viljaa, kuivattuja hedelmiä, silliä; punaisista tavaroista: kangasta, paikkaustarvikkeita, muokattuja vuotia; muotitavaroista: neuloja, verkkoja, pergamenttia, käsineitä, simpukoita, viiniä ja olutta [81; 463]. Tähän aikaan kuuluu myös Lübekin keisari Friedrich I (1188), päätös tullimaksuttomasta kaupankäynnistä tässä kaupungissa venäläisille, gooteille, normanneille ja Idän yrittäjille. Novgorodin suhteiden historiassa saksalaisten kanssa 1300-luvun loppuun saakka tunnetaan, ei vähemmän kuin kymmenen sopimusta, joista kolme solmi ruhtinas Jaroslav Vladimirovitsh, Aleksanteri Nevskin isä.
  02020604FileTop
  В Новгороде XII в. в качестве общественных центров возникают иноземные дворы: Готский двор - фактория шведских и голландских купцов, включавшая жилые помещения-гостиницы, амбары для товаров, каменную наблюдательную башню, церковь св. Олафа, и Немецкий двор - факторию ганзейских купцов с таким же составом построек, с прибавлением кладбища [20; 145].
  FileBottom
  Novgorodissa yhteiskunnallisena keskuksena syntyy ulkomaisia hoveja: goottilainen hovi (piha), ruotsalaisten ja hollantilaisten kauppiaiden tehdas, johon kuului asuinhuoneistoja, hotelleja, tavaravarastoja, kivinen näkötorni, Pyhän Olavin kirkko, ja saksalainen hovi. - hansakauppiaiden tehdas samalla tavoin rakentein varustettu, lisäksi hautausmaa [20; 145].
  02020605FileTop
  Позже активное место в торговле с Новгородом и другими северозападными областями России занимают ливонские города на Балтике - Дерпт, Ревель и Рига. В Новгороде, видимо, меньше тратилось сил и средств на войны, чем на беспокойном юге; в нем активнее развивались ремесла, росла торговля с ближними и дальними соседями, шел процесс умножения богатств и освоения новых территорий.
  FileBottom
  Myöhemmin aktiivisen sijan Novgorodin ja muiden Luoteis-Venäjän alueiden kanssa käydyssä kaupassa saavuttavat latvialaiset Itämeren rannan kaupungit Tartto, Tallinna ja Riika. Novgorodissa ilmeisesti merkitsivät vähemmän voima ja sodan keinot kuin levottomassa etelässä; siellä aktiivisemmin kehittyivät käsityöammatit, kasvoi kauppa läheisten ja kaukaisten naapureiden kanssa, jatkui vaurastumisen prosessi ja uusien maa-alueiden käyttöönottona.
  02020606FileTop
  Не следует чрезмерно преувеличивать активный характер русской торговли с арабским Востоком и Западной Европой. Не будучи в собственном смысле морской республикой, Новгород вряд ли мог вести обширную торговлю морем, хотя караваны судов со времен былинного Садко новгородцы снаряжали на собственные капиталы, собственными головами и руками. Заметную роль в международной торговле приобрела и дорога из Владимира-Волынского по Западному Бугу, далее на Литву или же в Северную Польшу, Магдебург и прибалтийские ганзейские города. В XII в. прикарпатская соль продавалась в Польше. Из Галицко-Волынской Руси вывозили хлеб, воск, меха, ремесленные изделия, что укрепляло связи с западнославянской культурой.
  FileBottom
  Ei pidä ylen määrin liioitella Venäjän kaupan aktiivista luonnetta Idän arabien ja Euroopan kanssa. Olematta varsinaisesti merellinen tasavalta Novgorod tuskin pystyi harjoittamaan laajamittaista merenkulkuun perustuvaa kauppaa, vaikka laivakaravaaneja Sadkon ajasta alkaen novgorodilaiset varustivatkin omalla pääomallaan, omin päin ja omin käsin. Merkittävän osan ulkomaankaupassa valtasi myös reitti Vladimir-Volinskista läntisen Bugin kautta edelleen Liettuaan tai Pohjois-Puolaan, Magdeburgiin ja Itämeren hansakaupunkeihin. 1100-luvulla Karpaattien suolaa myytiin Puolassa. Galitsian-Volinskin Venäjältä vietiin viljaa, vahaa, turkiksia, käsiteollisuustuotteita, mikä vahvisti länsislaavilaisen kulttuurien suhteita.

  020207
  Усобицы и рынки древнерусских городов <058>
  Muinaisvenäläisten kaupunkien riitaisuudet ja markkinat

  02020701FileTop
  Торговля преимущественно велась артелями - компаниями, имевшими общий гостиный двор - склад товаров, гридницy - вместительную палату для собраний. Компании имели большие весы для проверки товаров и малые - для взвешивания денежных слитков. Артельный суд возглавлял выборный тысяцкий. Вступление в торговое сообщество обуславливалось обязательным взносом 50 гривен и пожертвованием на храм 30 гривен. На эти деньги можно было купить стадо коров из 80 голов.
  FileBottom
  Kauppaa kävivät etupäässä arttelit -kauppayhtiöt, joilla oli yhteinen liikepaikka - tavaravarasto - gridnitsa - tilava huone kokouksia varten. Kauppayhtiöillä oli suuria vaakoja tavaroiden punnitsemiseen ja pieniä rahaharkkojen punnitsemiseen. Arttelituomioistuinta johti valittu tuomari. Kauppiasyhteisöön pääsyn ehtona oli pakollinen maksu 50 griveniä ja uhrilahja kirkolle 30 griveniä. Tällä summalla oli mahdollista ostaa 80-päinen lehmäkarja.
  02020702FileTop
  В условиях ХI-ХII вв. купцы пользовались преимущественно водными путями. Это вызывало необходимость в значительном количестве судов и лодок самого различного калибра и типа, служивших не только торговым, но и военным целям. В византийских походах участвовало несколько тысяч судов, выделанных на Руси квалифицированными плотниками-судостроителями. Князья как крупные предприниматели и землевладельцы культивировали ремесленный труд. Ремесленники - древоделы производили такие предметы военного снаряжения, как деревянные забрала, дощатые брони, луки.
  FileBottom
  1000-1100-luvun olosuhteissa kauppiaat käyttivät pääasiassa vesireittejä. Tämä vaati merkittävän määrän erilaisia laivoja ja veneitä, joita käytettiin ei vain kaupallisiin vaan myös sotilaallisiin tarkotuksiin. Bysantin matkoihin osallistui muutama tuhat laivaa, jotka oli valmistettu Venäjällä pätevien kirvesmiesten ja laivanrakentajien toimesta. Ruhtinaat ja maanomistajat suuryrittäjinä kouluttivat käsityöammatin harjoittajia. Veistäjäkäsityöläiset valmistivat sellaisia sotilaallisiin tarkoituksiin tarvittavia esineitä kuin puisia kilpiä, hevosten panssareita, ym.
  02020703FileTop
  Известно, что новгородцев не без усмешки называли плотниками, в самом городе был плотнический конец, жители которого выполняли работы по строительству церквей и благоустройству города (мощение улиц и торговищ, постройка и починка мостов, ремонт оград и городских святынь и др.).
  FileBottom
  On tunnettua, että novgorodilaisia hymy huulessa nimitetään kirvesmiehiksi, itse kaupungissa oli kirvesmiesten lähiö, jonka asukaat työskentelivät kirkonrakennuksilla ja kaupungin työmailla (katujen ja torien kunnostuksessa, siltojen rakennus- ja korjaustyömailla, kaupunginmuurilla ja pyhillä paikoilla ym).
  02020704FileTop
  Торговля связывала Великий Новгород тесными узами со всей Русью и содействовала объединению княжеств. Договора же с соседями позволяли удерживать мир на длительный период.
  FileBottom
  Kauppa liitti Suur-Novgorodin kiintein sitein koko Venäjään ja oli myötävaikuttamassa ruhrinaskuntien yhdistymisessä. Sopimukset naapurien kesken mahdollistivat pysyvän rauhantilan pitkällä aikavälillä.
  02020705FileTop
  Развитие внешнеторговой деятельности сдерживало отчасти отношение отцов русской православной церкви к западноевропейской (католической) цивилизации. Взгляды древнерусских начетчиков слагались под влиянием византийских полемических сочинений и передавались в народную толщу.
  FileBottom
  Ulkomaankauppatoiminnan kehitys osaltaan ylläpiti Venäjän ortodoksisen kirkon isien suhteita Länsi-Euroopan (katoliseen) sivistykseen. Muinaisvenäläisten oppineiden käsitykset alistettiin bysanttilaisten poleemisten kirjoitusten vaikutuksille ja annettiin kansan tulkittaviksi.
  02020706FileTop
  Феодосий Печерский, один из основателей Киево-Печерского монастыря, игуменом которого он был с 1062 по 1074 г., в своем послании к Изяславу Ярославичу (1024-1078), великому князю киевскому и одному из авторов «Правды Ярославичей», разъясняет ему:
  FileBottom
  Feodosij Petsherskij, eräs Kiovan Petsherskin luostarin perustajista, jonka igumeni hän oli vuodesta 1062 vuoteen 1074, kirjoittaa viestissään Izjaslav Jaroslavitshille (1024-1078), Kiovan suuriruhtinaalle ja eräälle «Правды Ярославичей», (Jaroslavitshin totuus) tekijälle:
  02020707FileTop
  «Латинской веры следует остерегаться, обычаев их не держаться, причастия у них не принимать, и не слушать сказанного ими, потому что заблуждаются они в вере и нечисто живут... Христианам же своих дочерей нельзя выдавать замуж за них, ни их дочерей брать себе в жены, нельзя с ними брататься, ни кумиться, не целоваться с ними, и нельзя есть с ними и пить из одной посуды» [51; 13].
  FileBottom
  «Latinan uskoa tulee kaihtaa, eikä ylläpitää heidän tapojaan, ei hyväksyä heidän ehtoollistaan, eikä kuunnella heidän sanomaansa, koska he sekoittavat uskon ja elävät saastaisesti... Ei antaa heidän uskossaan oleville tyttäriä puolisoiksi, eikä ottaa heidän tyttäriään vaimoiksi, ei saa heidän kanssaan veljeillä, ei ryhtyä kummeiksi, ei vaihtaa suudelmia heidän kanssaan, eikä saa syödä heidän kanssaan eikä juoda samasta astiasta» [51; 13].
  02020708FileTop
  Крайне резкое осуждение латинского запада, заимствованное из византийских источников, проникнутых духом нетерпимости, способствовало замкнутости, отчужденности новообращенной Руси от европейских христианских народов.
  FileBottom
  Latinalaisen lännen äärimmäisen jyrkkä tuomio, omaksuttu bysanttilaisista lähteistä, kärsimättömyyden hengen läpitunkema, teki mahdolliseksi juuri muotonsa saaneen Venäjän eron ja vieraantumisen Euroopan kristillisistä kansoista.
  02020709FileTop
  Отвращение к чужой жизни сопровождалось освящением национальных обычаев и привычек, идущих от язычества и чуждых христианству. Еще в церковном уставе Ярослава было установлено: если кто пострижет голову или бороду, то митрополиту - 12 гривен, а князь казнит.
  FileBottom
  Muunlaisen elämän vieroksumisen kanssa sopusoinnussa oli pitäytyminen kansallisissa tavoissa ja tottumuksissa, jotka olivat kotoisin pakanuuden ajalta ja vieraita kristinuskolle. Jo Jaroslavin kirkollisessa asetuksessa on määrätty: jos joku leikkaa hiuksensa tai partansa, maksakoon metropoliitalle 12 griveniä, ja kärsiköön ruhtinaan rangaistuksen.
  02020710FileTop
  На Руси в условиях удельной раздробленности формировались местные (город и близлежащая сельская округа) и межобластные рынки. В центральных русских землях один за другим возникают новые города: Суздаль (1023), Владимир (1116), Торжок (1139), Микулин (1144), Тверь (1195), Ржев, Осташков и Зубцев - в начале XIII столетия. Древнейшие города возле Москвы (Дмитров, Коломна), как и сама Москва, появились в период от 1147 г. до начала второй половины XIII в. Между 1212 и 1223 гг. основаны Кострома и Нижний Новгород.
  FileBottom
  Venäjällä oman eristäytymisen olosuhteissa muodostui paikallisia (kaupunki, lähellä sijaitseva maaseutupiiri) ja alueidenvälisiä markkinoita. Venäjän keskeisillä alueilla yksi toisensa jälkeen syntyy uusia kaupunkeja: Suzdal (1023), Vladimir (1116), Torzhok (1139), Mikulin (1144), Tver (1195), Rzhev, Ostashkov, Zubtsev - 1200-luvun alussa. Vanhimmat kaupungit Moskovan ohella (Dmitrov, Kolomna), ja itse Moskova, syntyivät vuodesta 1147 lähtien 1200-luvun jälkipuolelle mennessä. Vuosien 1212 ja 1223 välillä perustettiin Kostroma ja Nizhnij Novgorod.
  02020711FileTop
  На рынках древнерусских городов, наряду с купцами-профессионалами, присутствуют многочисленные мелкие торговцы-ремесленники, продающие глиняную посуду, деревянные бочки, полотно, кожаную обувь, ножи, топоры, дверные замки, стеклянные изделия. В городском рыночном обмене участвуют и жители древнерусских деревень с продукцией земледелия, скотоводства, лесных промыслов, сельских ремесел, особенно кузнечного и тележного. На рынках часть своих изделий продавали и монастырские ремесленники.
  FileBottom
  Vanhan Venäjän aikaisten kaupunkien markkinoilla ammattimaisten kauppamiesten rinnalla on olemassa monenlaisia pienkauppiaita ja -käsityöläisiä, jotka myyvät saviastioita, puusaaveja, palttinaa, nahkajalkineita, veitsiä, kirveitä, oven lukkoja, lasituotteita. Kaupungin markkinoilla tapahtuvaan tavaranvaihtoon osallistuvat myös Vanhan Venäjän kyläyhteisöjen asukkaat maatalous- karjatalous- metsätaloustuotteillaan, erityisesti sepät ja pyöräntekijät ja luostareiden käsityöläiset
  02020712FileTop
  Ведущими статьями русского экспорта по-прежнему оставались пушнина, кожи, воск, мед, полотно, в обмен на которые ввозились драгоценные цветные металлы, сукно, шелк, вина, южные фрукты и пряности.
  FileBottom
  Johtavia venäläisiä vientiartikkeleita olivat turkikset, vuodat, vaha, hunaja, palttina, joita vastaan tuotiin kallisarvoisia metalleja, kangasta, silkkiä, etelän hedelmiä ja mausteita.
  02020713FileTop
  Удельная рознь и усобица между Рюриковичами не благоприятствовали развитию торгово-промышленного населения, но в известной мере щадили большие города, опустошая по преимуществу села и деревни. В период 1155-1237 гг. только два десятка лет Русь была безусловно спокойна [90; 390]. В 1169 г. войсками Андрея Боголюбского был покорен и разграблен Киев.
  FileBottom
  Alueiden välinen vihanpito ja riidat Rurikilaisten kesken ei suosinut kaupallis-teollisen väestön kehitystä, vaan tunnetussa määrin kyllästytti suuria kaupunkeja, tuhoten etupäässä kyliä ja maaseutua. Vuosien 1155 ja 1237 välisenä aikana vain parikymmentä vuotta oli Venäjällä ehdottoman rauhallista aikaa [90; 390]. Vuonna 1169 Andrei Bogoljubskin joukot alistivat ja ryöstivät Kiovan.
  02020714FileTop
  Другое дело, что в удельных ссорах князей между собой народ участвовал машиналъно не брал близко к сердцу их счетов между собой. Целью усобиц было пленение живого товара для работорговли, поэтому русский народ не почтил этих ссор ни одной своей песней, преданием или былиной. Осталась чуть ли не единственная горькая строка: новгородцы продавали суздалъцев втрое дешевле овец.
  FileBottom
  Toinen seikka, että erillisiin ruhtinaiden välisiin riitoihin kansa osallistui koneellisesti eikä ottanut niitä sydämen asioikseen. Riitojen tarkoituksena olivat elävän tavaran vangitseminen orjakauppaan, sen vuoksi Venäjän kansa ei arvostanut näitä riitoja edes lauluissaan, perinteessään tai saduissaan. Jäljelle niistä ei jäänyt edes kitkerää säveltä: novgorodilaiset myivät suzdalilaisille hedelmiä kolmannekseen niiden oikeasta hinnasta.
  02020715FileTop
  Перед нашествием Золотой Орды политически раздробленную Русь настигают голодные годы, счет которых указывает, что на 11 лет приходился один год голодный. Под 1230 г. летописец представляет такую картину: «Что сказать, что вымолвить об этом ужасном годе, когда была послана на нас Божья казнь! Простые люди резали живых людей и ели; ели конину, псину, кошек, мох, ужей, сосну, кору, лист, кто что выдумал. А иные злые люди начали зажигать дома добрых людей, чуя где-нибудь рожь, и грабили имение их. Брат брату, отец сыну, мать дочери не хотели отломить кусочка хлеба; не было милости между нами, но была скорбь и печаль. Отцы и матери за хлеб продавали детей в рабство» [81; 464-466].
  FileBottom
  Ennen Kultaisen Ordan tuloa poliittisesti pirstoutunutta Venäjää koettelevat nälkävuodet, joiden jälkilasku osoittaa, että aina 11 vuoden jälkeen tuli yksi nälkävuosi. Vuonna 1230 aikakirjoihin merkittiin tällainen kuvaus: «Mitä sanottaisiin, että päästäisiin tästä kauheasta vuodesta, jonka Jumala meille rangaistukseksi lähetti! Yksinkertaiset ihmiset tappoivat ihmisiä syötäväksi; söivät hevosia, koiria, kissoja, jäkälää, pettua, lehtiä, mitä kukakin keksi. Ja toiset pahat ihmiset alkoivat polttaa hyvien ihmisten taloja, löytäen jostakin ruista ja ryöstivät sitä. Veli veljelle, isä pojalle, äiti tyttärelle ei halunnut leipäpalaa antaa; ei ollut keskellämme rakkautta, vaan suru ja murhe. Isät ja äidit leipää saadakseen myivät lapsiaan orjuuteen» [81; 464-466].
  02020716FileTop
  Результатом борьбы двух начал - земского, вечевого и княжеского - стало падение автономии городов, наиболее трагически выразившееся в последующей истории Великого Новгорода и Пскова.
  FileBottom
  Lopputuloksena kahden perusvoiman taistelusta - maallisen, ikuisen ja ruhtinaallisen - oli kaupunkien autonomian menetys, traagisimmin ilmeten Suuren Novgorodin ja Pskovin seuraavassa historiassa.
  02020717FileTop
  Представляется верным вывод о роли новгородской демократии, сводящийся к тому, что в этой земле «русский человек додумался до свободы, полюбил ее сильно и страстно, сумел долго защищать ее, но не додумался еще до необходимости строгого порядка, до законности, до защиты лица строгими формами закона и суда, словом, до уважения человеческой личности в ней самой» [89; 11].
  FileBottom
  Osoittautuu todeksi johtopäätös Novgorodin demokratiasta, ja johtaa siihen, että täällä «venäläinen ihminen ajatteli loppuun vapauden, rakasti sitä väkevästi ja intohimoisesti, osasi sitä pitkään puolustaa, mutta ei ymmärtänyt vielä ankaran järjestyksen tärkeyttä, laillisuuden merkitystä, ei henkilökohtaisen puolustuksen tarvetta laeilla ja oikeudella, ihmisen yksityisyyden kunnioittamista hänessä itsessään.» [89; 11].

  0203
  Золотоордынский период <061>
  Kultaisen Ordan aika

  01 Prev chapter03 Next chapter
  0204 Предпринимательство в конце ХV-ХVI вв. <068>
  0204 Yritystoiminta 1500-luvun lopulla
  02030001FileTop
  Третий период - время владычества Золотой Орды или монголо-татарского ига - отсчитывается от середины XIII в. до 1480 г., полного высвобождения русских земель от уплаты дани Орде и окончательного внутреннего объединения русских земель.
  FileBottom
  Kolmas kausi - Kultaisen Ordan hallituskautena eli mongolien ja tatarien ikeen aikana - pidetään aikaa 1200-luvun puolivälistä vuoteen 1480, jolloin tapahtui Venäjän alueiden täydellinen vapautuminen veroista Ordalle ja lopullinen Venäjän alueiden sisäinen yhdistyminen.
  02030002FileTop
  Этому периоду предшествовали крестовые походы (1096-1270) на Ближний Восток, разграбление Константинополя (1204) и падение Византийской империи, в результате чего торговый путь из варяг в греки утратил свое значение. Экономические потери Киева способствовали возвышению ряда княжеств Центральной Руси, в том числе Москвы. Интересы отдельных княжеств утрачивали единство.
  FileBottom
  Tälle kaudelle sattuvat Lähi-Itään suuntautuneet ristiretket (1096-1270 ), Konstantinopolin valloitus (1204) ja Bysantin Imperiumin luhistuminen, minkä johdosta varjaagien kauppatie Kreikkaan menetti merkityksensä. Kiovan taloudelliset menetykset tekivät mahdolliseksi eräiden Keski-Venäjän ruhtinaskuntien, mm Moskovan, nousun. Eräiden ruhtinaskuntien edut tekivät yhdistymisen mahdottomaksi.

  020301
  Запустение великое <061>
  Suuri tyhjennys

  02030101FileTop
  Характерная оценка столкновения двух цивилизаций - земледельческой, оседлой и кочевой, конно-походной - звушала так: «Разбив раздробленную Русь быстрым натиском, они насели на нее, как саранча, высасывая соки и без того экономически бедной страны» [89; 15].
  FileBottom
  Luonteenomainen kahden kulttuurin törmäämisen arviointi: kiinteäsijaintisen maatalouden ja ratsain vaeltavan, leireilevän on kuulunut: "Valloittaen hajallaan olevan Venäjän nopealla ryntäyksellä he asuttivat sen kuin torakat imien mehun sitä ilmankin olevasta köyhästä maasta" [89; 15].
  02030102FileTop
  Весной 1389 г. митрополит Пимен с протопопами, протодьяконами, иноками и слугами предпринял хожение в Царьград. Когда они поплыли рекою Доном вниз, увидели страшное запустение повсюду, и не видно было на берегах ничего: ни городов, ни сел. «А когда-то в древности здесь были красивые города и очень благоустроенные места, - митрополит Пимен ходил в Царьград к патриарху уже в третий раз, - теперь же все запущено и не населено. Нигде не увидишь человека, только запустение великое и зверей множество. Запустение великое» [39; 287].
  FileBottom
  Keväällä 1389 metropoliitta Pimen pappeineen ja diakoneineen, oppilaineen ja palvelijoineen lähti valloittamaan Konstantinopolia. Kun he lipuivat alas pitkin Don-jokea, he näkivät hirveätä tuhoa kaikkialla eikä rannoilla näkynyt mitään, ei kaupunkeja ei kyliä. "Mutta joskus menneisyydessä täällä oli kauniita kaupunkeja ja hyvin onnistuneesti rakennettuja paikkoja, metropoliitta Pimen meni Konstantinopoliin patriarkan luo vielä kolmannen kerran, nyt kaikki tuhottua ja asumatonta. Missään ei näkynyt ihmistä, vain suurta tuhoa ja paljon villieläimiä. Suuri tuho" [39; 287].

  020302
  Александр Невский <061>
  Aleksanteri Nevski

  02030201FileTop
  Используя момент погрома северо-восточных и южных земель Батыем, папа римский в 1240 г. объявил крестовый поход на русские земли. Попытку захватить северные земли Руси предприняли в этот период немецкие, шведские и датские феодалы. Начиная с XIII в. Русь оказалась в тисках двух фронтов. Шведские и немецкие рыцари, разгромленные Александром Невским (1220-1263), заставили псковичей более 250 лет сдерживать их натиск на восток.
  FileBottom
  Käyttäen hyväksi pohjoisten ja itäisten alueiden tyhjyyden hetkeä Rooman paavi julisti 1240 ristiretken Venäjälle. Yritys valloittaa Venäjän pohjoiset alueet saksalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten feodaaliherrojen toimesta. Alkaen 1200-luvulta Venäjä oli kahden rintaman puristuksessa, ruotsalaisten ja saksalaisten ritarien, jotka Aleksanteri Nevski (1220-1263) ajoi hajalleen, tilalle tulivat pskovilaiset yli 250 vuodeksi pidättelemään ja estämään heidän ryntäyksensä itään.
  02030202FileTop
  В социально-экономическом, державном и культурном отношениях этот подневольный этап самый неблагоприятный. Нашествие приостановило оживленную торговую деятельность в Киевской Руси. Торговые поселения, прежде всего еврейские, сохранились лишь на Волыни и в Галиции.
  FileBottom
  Sosiaalis-taloudellisessa, valtiollisessa ja kulttuurimielessä tämä rajoitetun vapauden aikajakso on epäsuotuisinta aikaa. Sen alkaminen merkitsi vilkkaan kaupallisen toiminnan pysähtymistä Kiovan Venäjälle. Kaupalliset asutukset, erityisesti juutalaiset, säilyivät vain Volynissa ja Galitsiassa.
  02030203FileTop
  Русь не только утратила свои торговые позиции в зонах Причерноморья, Крыма, северного Кавказа, Галиции, Поволжья, Центральной Азии, но и бесследно потеряла четыре века свободных учреждений, которыми пользовалось славянское общество до страшного батыева урагана.
  FileBottom
  Venäjä ei vain menettänyt kaupallista asemaansa Mustanmeren rannikolla, Krimillä, Pohjois-Kaukaasiassa, Galitsiassa, Volgan varrella, Keski-Aasiassa, vaan myös jäljettömiin kadotti neljän vuosisadan vapaat yhteiskunnalliset laitokset, joita slaavilainen yhteiskunta käytti ennen myrskyn puhkeamista.
  02030204FileTop
  Одним из самых тяжелых последствий хищничества и безначалия стало резкое ослабление русских городов. Завоеватели с Востока, вообще враждебные городам, не только разрушали их, но и уводили в плен искусных городских ремесленников. Истребление и увод мастеров подорвали ремесло как самую основу материальной культуры: в археологическом инвентаре исчезло много предметов, обычных для домонгольской эпохи.
  FileBottom
  Eräs raskaimmista seurauksista oli Venäjän kaupunkien heikkeneminen. Idän valloittajat, olivat yleisesti ottaen vihamielisiä kaupunkeja kohtaan, eivät vain niitä tuhonneet, vaan veivät taitavia käsityöläisiä vankeuteen. Mestareiden juuriltaan repiminen ja pois siirtäminen nakersi käsityötoimintaa koko materiaalisen kulttuurin perustana: arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt paljon esineitä, jotka olivat tavallisia ennen mongolien aikaa.
  02030205FileTop
  В тяжелые годы монгольского ига только север древней Руси - новгородско-псковские земли - сохранил свою самостоятельность и культуру. Тонкий политик и выдающийся полководец князь Александр Невский сумел оградить Новгород от нападения ханов Золотой Орды и подверг жестокому разгрому шведских и немецких рыцарей-меченосцев в битвах па берегах Невы (1240) и на Чудском озере (1242).
  FileBottom
  Raskaina mongolien ikeen vuosina vain Vanhan Venäjän pohjoisosa, Novgorodin ja Pskovin alue, säilyttivät itsenäisyytensä ja kulttuurinsa. Loistava poliitikko ja erinomainen sotapäällikkö ruhtinas Aleksanteri Nevski osasi suojella Novgorodia Kultaisen Ordan kaanien hyökkäyksiltä ja hajoittaa ruotsalaisten ja saksalaisten ristiritarien ja miekkamiesten joukot taisteluissa Nevan rannoilla (1240) ja Peipsen järvellä (1242).
  02030206FileTop
  Именно Великий Новгород в эту эпоху становится центром русского предпринимательства, основой которого были: эксплуатация богатейших лесных промыслов Северной Руси, скупка сырья в соседних княжествах для вывоза в ганзейские города и торговля с Поволжьем. Новгородские купцы уже в 1265 г. имели приказчиков и постоянные лавки в столице Золотой Орды - Сарае, в которых продавалась пушнина, свинец, олово, полотна, сукна, слесарные изделия, моржовая кость. Из Орды привозили хлеб, пряности, сушеные фрукты, лекарственные травы, шелковые и атласные ткани, самоцветы, ювелирные украшения, жемчуг, бисер [97; 34].
  FileBottom
  Nimenomaan Suur-Novgorod on tähän aikaan Venäjän yrittäjätoiminnan keskus, jonka peruspiirteitä olivat: Pohjois-Venäjän runsaiden metsävarojen käyttö, raaka-ainehankinnat naapuriruhtinaskunnista vientiä varten hansakaupunkeihin ja kauppaan Volgan varrella. Novgorodilaisilla kauppamiehillä oli jo 1265 vakituisia tilaajia ja toimipaikkoja Kultaisen Ordan pääkaupungissa Saraissa, joissa myytiin turkiksia, tinaa, palttinaa, kangasta, sorvituotteita, mursunluuta. Ordalta tuotiin viljaa, leivonnaisia, kuivattuja hedelmiä, lääkeyrttejä, silkki- ja samettikankaita, jalokiviä, helmiä [97, 34].
  02030207FileTop
  Но и с этих земель и городов, не затронутых разорением, постоянно взимались огромные суммы денег как для уплаты в Орду, так и на расходы московского великого князя и митрополита.
  FileBottom
  Mutta myös näillä alueilla ja näissä kaupungeissa, joita tuho ei tavoittanut, suuria summia vaadittiin maksuihin Ordalle, ja Moskovan suuriruhtinaan ja metropoliitan kustannuksiin.

  020303
  Возвышение Москвы <062>
  Moskovan nousu

  02030301FileTop
  Завоеватели требовали дань, запрос, корм, питье, дары, почет, почестие, поминки, поклоны, столовое, въездное, мимоездное, поплужное, ям, тамгу, пошлины; словом, брали, что могли и когда могли. Удельные князья стали зависеть не от веча, а от Орды. Князь Юрий Долгорукий (?-1157) избирает своей резиденцией Москву, в которой веча никогда не было. Жадные до денег завоеватели, стремясь истощить силы русского народа путем разжигания княжеских междуусобиц, объявили, что титул великого князя полущит тот правитель, который больше даст выхода.
  FileBottom
  Valloittajat vaativat rahaa, ruokaa, juomaa, lahjoja, kunnioitusjuhlia, muistojuhlia, kumarruksia, kestitystä, kyyditystä, matkarahoja, tulleja, sanalla sanoen kaikkea mitä vain voivat saada ja keksiä. Läänitysherrata eivät enää olleet riippuvuussuhteessa kansankokoukseen vaan Ordaan. Ruhtinas Juri Dolgoruki (?-1157) valitsee asuinpaikakseen Moskovan, missä kansankokousta ei koskaan oltu pidetty. Ahneina rahalle valloittajat, pyrkien imemään Venäjän kansan voimaa kiristämällä välimiehinä toimineita ruhtinaita, ilmoittivat, että suuriruhtinaan aseman saa ruhtinas, joka maksaa siitä eniten.
  02030302FileTop
  К началу XIV в. на экономическую арену выдвигается новый центр объединения русских земель - Московское княжество. Утверждение Н.М. Карамзина о том, что Москва обязана своим величием ханам, справедливо лишь отчасти. Московские князья поняли значение своего объединяющего титула и давали Орде действительно больше дани, одновременно преодолевая вотчинный удельный сепаратизм и выставив на своем знамени идею единого национального государства и освобождения от гнета Золотой Орды. Старый центр Руси -Владимир - после захвата Ордой торгового пути с востока постепенно уступает свое место Москве, расположение которой на пересечении торговых и речных путей связывает русские земли экономически. Якорем спасения как от внешнего ига, так и от внутренней безурядицы, становится московская идея единодержавия. При Дмитрии Донском московский Кремль впервые был обнесен каменными стенами, а после Куликовской битвы (1380), при сыне Дмитрия Донского - Юрии Звенигородском развертывается обширная строительная деятельность.
  FileBottom
  1300-luvun alkuun mennessä taloudelliselle taisteluareenalle nousee uusi Venäjän alueiden keskus, Moskovan ruhtinaskunta. N.M Karamzinin toteamus, että Moskovan on kiittäminen suuruudestaan kaaneja, on oikeutettu vain osittain. Moskovan ruhtinaat ymmärsivät velvoittavan arvonimensä merkityksen ja maksoivat Ordalle todellakin enemmän, samalla kun antoivat separatismin rehottaa ja antoivat lippunsa liehua kansallisvaltion Kultaisen Ordan ikeestä vapautumisen aatteelle. Ordan valloitettua idän kauppatien Venäjän vanha keskuspaikka Vladimir vähitellen luovuttaa asemansa Moskovalle, jonka sijainti maa- ja jokikulkuväylien risteyksessä sitoo Venäjän alueet taloudellisesti. Pelastava ankkuri sekä ulkoisesta ikeestä että sisäisestä epäjärjestyksestä on Moskovan idea yhtä köyttä vetämisestä. Dmitrij Donskoin aikana Moskovan Kreml ensi kerran ympäröitiin kivimuurilla, ja Kulikovin taistelun (1380) jälkeen Dmitrij Donskoin pojan Jurij Zvenigorodskin hallitessa syntyy laajamittaista rakennustoimintaa.
  02030303FileTop
  Местом народных сборов на Руси издавна были монастыри, исполнявшие с давних времен и функции банков. Характерно, что в XIV в. для одежд священников и монахов строго запрещалось использовать чужестранный товар. В монастырских мастерских русские кустари использовали при окраске тканей множество трав и растений. Желтый цвет получали из настоя ромашки, синий - васильков, а настой крапивы придавал тканям зеленый колер.
  FileBottom
  Venäjällä vanhastaan kansan kokoontumispaikkoja olivat luostarit, jotka myös toimittivat pankkien tehtävää. Kuvaavaa on, että 1300-luvulla pappien ja munkkien asuihin kiellettiin ankarasti käyttämästä mitään ulkomaista. Luostareiden työpajoissa venäläiset käsityöläiset käyttivät kankaiden koristeluun mitä moninaisempia yrttejä ja kasveja. Keltainen väri saatiin kamomillasta, sininen ruiskukista, ja nokkonen antoi kankaille vihreän värin.
  02030304FileTop
  Завоеватели не вмешивались в религиозную жизнь народа, проявляли известную веротерпимость, а сбор дани предоставили русским князьям. У последних сузился простор для междуусобиц: чтобы потеснить соседа, нужно было просить разрешение в Орде.
  FileBottom
  Valloittajat eivät puuttuneet kansan uskonnolliseen elämään, julistivat tunnettua uskonnollista suvaitsevaisuutta, ja luovuttivat veronkannon venäläisten ruhtinaiden huoleksi. Jälkimmäisten kesken vallitsi riita ja halu syrjäyttää naapuri toimiluvan saamiseksi Ordalta.
  02030305FileTop
  Но последствия вторжения Золотой Орды и двухвековое рабство не прошли даром для русской культуры. Нашествие, к примеру, смело старинный промысел по изготовлению смальты, из которой делались мозаичные узоры, нарядные украшения, художественное стекло. А.С. Пушкин (1799-1837) проницательно и точно сказал: «России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу7 порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». В примечании к этим словам Пушкин заметил: «но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна». Завоеватели же не походили на мавров: они не подарили России ни алгебры, ни Аристотеля [59; 55].
  FileBottom
  Mutta Kultaisen Ordan valtantulon seurauksena kaksisataavuotinen orjuus ei sujunut jättämättä jälkiä Venäjän kulttuuriin. Syntyi esimerkiksi vanha taito valmistaa lasitusta, josta valmistettiin mosaiikkikuvioita, elegantteja koruja, taidelasia. A.S. Pushkin (1799-1837) viisaassti ja tarkasti sanoi: "Venäjälle oli varattu suuri tehtävä... Sen silmänkantamattomat lakeudet nielaisivat mongoolit ja pysäyttivät heidän pääsynsä itse Euroopan alueelle; barbaarit eivät uskaltaneet jättää selkänsä taakse orjuutettua Venäjää ja palata itänsä aroille. Muodostumassa oleva valistus pelastui hajoamassa ja hengen hädässä olevan Venäjän ansiosta". Näihin sanoihin liittyvässä huomautuksessa Pushkin sanoo: "Mutta Eurooppa suhteessa Venäjään on aina ollut yhtä tietämätön kuin myös epäkiitollinen". Valloittajat eivät myöskään hyökänneet maurien kimppuun: eivät lahjoittaneet Venäjälle eivät algebraa eivätkä Aristotelesta [59; 55].
  02030306FileTop
  Русский философ и инженер П.А. Флоренский время возникновения Московской Руси назвал временем преподобного Сергия Радонежского и связывал его с одной из величайших культурных катастроф - концом Византии. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня умирающей Византии, и русский народ, обретая государственность, получает историческое право на самостоятельность. Куликово поле стало пробуждением Руси, как народа исторического. Во второй половине XIV в. отчетливо обозначился хозяйственный подъем русских земель, а Московское государство XV в. трактуется историками как «огромная ассоциация феодальных владетелей, в силу особенно благоприятных условий поглотившая все остальные» [55,ч.1; 23]. После падения Константинополя (1453) и женитьбы Ивана III (1440-1505) на племяннице последнего византийского императора- Софии Палеолог (1472) в русском государстве стала утверждаться идея о перенесении церковно-политического значения Константинополя на Москву и наследовании московским великим князем прав и власти византийских императоров.
  FileBottom
  Venäläinen filosofi ja insinööri P.A. Florenskij nimitti Moskovan Venäjän syntymisen aikaa Segei Radonezhkin ajaksi ja liitti sen erääseen suurimmista kulttuurikatastrofeista Bysantin päättymiseen, ja Venäjän kansa, perien kulttuurinsa liekin Bysantin pyhästä tulesta ja saavuttaen valtiollisen olemassaolon, saa historiallisen oikeuden ja itsenäisyyden. Kulikovin taistelusta tuli Venäjän syntymisen käännekohta historiallisena kansakuntana. 1300 -luvun jälkipuoliskoa historioitsijat käsittelevät "Läänitysherrojen valtavana liittoutumisena voimaksi joka oli suotuisa voimille, jotka nielivät kaiken muun". [55, osa 1; 23]. Konstantinopolin kaatumisen (1453) ja Iivana III (1440-1505) avioiduttua viimeisen bysanttilaisen keisarin lapsenlapsen Sofia Paleologin kanssa (1472) Venäjän valtakunnassa alkoi vahvistua ajatus Konstantinopolin kirkollis-poliittisen merkityksen siirtymisestä Moskovaan ja sitä seurasivat Moskovan suuriruhtinaan oikeudet ja valta Bysantin keisareiden ylitse.
  02030307FileTop
  Прислушаемся к еще одному мнению, высказанному в 1871 г. культурологом и писателем Н.И. Хлебниковым (1840-1880): «Татарское иго было лишь внешней причиной, заставившей общество оглянуться на себя. Если бы не было татар, то литовцы или поляки, когда они успели соединиться, могли бы с успехом разыграть роль татар в русской истории, т.е. заставить бросить удельную систему и соединиться. Беспорядки удельной системы в целом могли уничтожиться лишь единовластием и самодержавием; в свою очередь, крайность этого направления могла ослабить лишь живущая в славянских племенах потребность свободы» [90; 402-404]. Могла, но не ослабила.
  FileBottom
  Kuulemme vielä yhtä mielipidettä, jonka ilmaisi 1871 kulturologi ja kirjailija N.I. Hlebnikov (1840-1880). "Tataaarien ies oli vain ulkoinen syy, joka sai yhteiskunnan katsomaan itseään. Ellei tataareja olisi ollut, liettualaiset tai puolalaiset, kun onnistuivat yhdistymään, olisivat voineet menestyksekkäästi näytellä tataarien osaa Venäjän historiassa, eli aloittaa jakautumisen järjestelmän poistamisen ja yhdistymisen. Jakautumisen järjestelmän epäjärjestyksen kokonaisuudessaan pystyi poistamaan vain yhtenäinen hallinto ja itsevaltius; vuorostaan tämän suuntauksen äärimmäisyydet voi heikentää vain elossa oleva slaavilaisten heimojen vapauden tarve". [90; 402-404]. Voi, mutta ei heikentänyt.
  02030308FileTop
  Московское княжество складывалось за счет экстенсивного территориального роста. Иван Калита (? - 1340), Василий II Темный (1415-1462) последовательно присоединяли к Москве Мещеру, Тарусу, Муром, Нижний Новгород, Суздаль, Прикамье, северное Приуралье, Тверь, Вятку, Пермь. Москва превращалась в общенациональный удел.
  FileBottom
  Moskovan ruhtinaskunta syntyi ekstensiivisen territoriaalisen kasvun ansiosta. Ivana Kalita (?-1340), Vasili II Sokea (1415-1462) johdonmukaisesti liittivät Moskovaan Meshtsherin, Tarusan, Muroman, Nizhnij Novgorodin, Suzdalin, Prikamjen, pohjoisen Uralin, Tverin, Vatjan, Permin. Moskova lopetti yleiskansallisen jakautumisen.
  02030309FileTop
  Особо интенсивно в этот период развивается ростовщичество и практика кабального холопства, хотя взимание процентов в допетровской Руси считалось предосудительным и несовместимым с нормами православной морали.
  FileBottom
  Erityisen intensiivisesti tänä aikana kehittyivät koronkiskonta ja siihen liittyvä nöyristelevä palvelu, vaikka koron ottamista Venäjällä jo ennen Pietarin aikaa pidettiin moitittavana ja ortodoksiseen moraaliin sopimattomana.
  02030310FileTop
  Венецианский купец Барбаро Иосафит, служивший в России в 1436-1452 гг., поражался масштабами торговли, изобилием и дешевизной товаров. «Изобилие хлеба и мяса, - писал он, - можно представить себе по тому, как продают мясо: его не дают на вес, а просто на глаз... Зимой свозят свиней, быков и другую скотину7 в виде ободранных от шкур туш. Твердые, как камень, их ставят на ноги и в таком количестве, что если кто-нибудь пожелал бы купить за один день 200 туш, он вполне мог бы полущить их» [70; 5].
  FileBottom
  Venetsialainen kauppias Barbaro Josafit, palveltuaan Venäjällä 1436-1452 ihmetteli kaupan laajuutta, runsautta ja tavarahintojen edullisuutta. "Viljan ja lihan runsautta, hän kirjoitti, voidaan kuvitella sen perusteella miten lihaa myydään: sitä ei myydä painon mukaan vaan silmämääräisesti... Talvella tuodaan sikoja, nautoja, ja muuta karjaa näytille käärittyinä vuodista valmistettuihin säkkeihin. Kivikovina ne asetetaan jaloilleen ja niin suuria määriä että jos joku haluaa ostaa päivässä 200 ruhoa, hän ne voi ilman muuta saada" [70; 5].
  02030311FileTop
  Внешняя торговля России развивалась активно, резко возросло значение торгового пути через Балтику. Василий III (1479-1533) заключил торговое соглашение с Данией, по которому основывались дома-фактории в Вологде, Холмогорах, Ярославле.
  FileBottom
  Venäjän ulkomaankauppa kehittyi aktiivisesti, Itämeren kauppareitin merkitys kasvoi dramaattisesti. Vasili III (1479-1553) solmi kuppasopimuksen Tanskan kanssa. Sen mukaan perustettiin tehtaat ja kauppatalot Vologdaan, Holmogoriin, Jaroslavliin.

  020304
  Землепользование <065>
  Maankäyttö

  02030401FileTop
  На внутреннем рынке наиболее распространенной формой землепользования в период ХIII-ХV вв. становится условное землевладение, при котором земля давалась вассалу на определенный срок (временно, пока служит; пожизненно, до живота; в наследственное владение, пока род не изведется) и на определенных условиях (в качестве милости; для освоения пустошей; условное держание). Землепользование внутри крестьянской общины представляло компромисс между общинным и частным землевладением. Крестьянская черносошная община имела право отдавать в срочное или бессрочное пользование пришлым людям участки общинной земли, менять отдельные участки, покупать или принимать в дар новые земли, но продажа общинной земли была ограничена.
  FileBottom
  Sisämarkkinoilla laajimmalle levinnyt maankäyttömuoto oli 1200-1400-luvuilla ehdollinen maanhallinta, jossa maa annettiin vasallille määräajaksi (toistaiseksi, niin kauaksi aikaa kuin hän pysyy palveluksessa, elinajaksi, eläkkeelle siirtymiseen saakka perinmnöllisesti hallittavaksi niin kauaksi aikaa kuin suku pysyy) ja tietyillä ehdoilla (armosta, joutomaan käyttöön ottamiseksi, ehdollinen hallinta). Maankäyttö talonpoikaisyhteisössä edusti kompromissia yhteis- ja yksityishallinnan välillä. Tavallisella talonpoikaisyhteisöllä oli oikeus antaa määräajaksi tai toistaiseksi käytettäväksi maa-aloja yhteisestä maasta, vaihtaa erillisiä maa-aloja, ostaa tai vastaanottaa lahjoituksena uutta maata, mutta yhteisömaan myynti oli rajoitettua.
  02030402FileTop
  Поземельную собственность боярства (вотчины) московские князья сохраняют и гарантируют, стремясь со времен Ивана III, великого князя московского с 1462 г., распространить поместную систему землевладения, при которой земля давалась лицу не в собственность, а только в пользование на время службы князю. Основными способами приобретения собственности были: купля-продажа, пожалованье, по давности. В купчих грамотах XV в. указывалось, на каких условиях передавалась земля - с правом выкупа или в полную собственность (впрок, в одерень). Владение по праву давности оговаривало, что лицо, занявшее какой- либо участок земли, поставившее на нем двор и заведшее пашню, считалось собственником этого участка, если оно пользовалось им не менее 4-5 лет.
  FileBottom
  Pajariston maaomaisuuden Moskovan ruhtinaat säilyttivät itsellään ja sen takasivat, pyrkien Iivana III ajasta vuodesta 1462 lähtien levittämään paikallista maanomistusoikeutta, jossa maa annettiin henkilölle ei omistukseen vaan vain käytettäväksi niin kauaksi aikaa kuin tämä pysyi ruhtinaan palveluksessa. Peruskeinona maaomaisuuden saamiseksi oli osto ja myynti, avustus, toistaiseksi. 1600-luvun kauppakirjoissa ilmaistiin, millä ehdoilla maa luovutettiin, oikeudella ostaa omaksi tai täyteen omistukseen (tulevaisuudessa). Omistuksesta tulevaisuudessa sovittiin, että henkilö joka omisti tietyn maa-alan, pystytettyään sille rakennuksensa ja kynnettyään maan katsottiin tämän määräalan omistajaksi, jos hän hallitsi sitä vähintään 4-5 vuotta.
  02030403FileTop
  Ценностью обладали только те земельные наделы, которые продавались или передавались вместе с теми, кто их обрабатывал. Сословие земледельцев распадалось на:
  • черносошных (черных) людей, членов крестьянских общин, несущих налог, в отличие от беломестцев (белых людей), свободных от повинностей; черносошные крестьяне жили на свободных землях, не крепостные и не обеленные, и платили подать (подушное) от черной сохи; обелить крестьян, двор, землю означало слагать подати, повинности, делать свободным от них навсегда;
  • численных людей, поземельных рабов, смердов, которые делились между сонаследниками по счету;
  • холопов: бывших частной собственностью господина, который имел над ними даже право жизни.
  FileBottom
  Arvo oli ainoastaan niillä maapalstoilla, jotka myytiin tai siirrettiin niiden mukana jotka niitä viljelivät. Talonpoikaissääty jakautui:
  • rivitalonpoikiin (mustiin) talonpoikaisyhteisöjen jäseniin, jotka maksoivat veroa erotukseksi valkeista, jotka oli vapautettu velvoitteista; musta väestö asui vapailla maa-alueilla, ei orjuutta eikä 'valkaisua', ja maksoi (henki)veroa mustan mullan alasta; talonpojan, maatilan, maan valkaiseminen tarkoitti vapauttamista veroista, velvoitteista, ikuisiksi ajoiksi,
  • lueteltuja henkilöitä, maaorjia, jotka jaettiin muiden perinnönsaajien kanssa luvun mukaan;
  • orjia, jotka olivat olleet sellaisten isäntien omaisuutta, joilla oli heihin omistusoikeus jopa henkeä myöten.
  02030404FileTop
  Термин соха принимал значение небольшой общины, от 3-ех до 60- ти дворов, и служил единицей подати; по расчету сох взимались и повинности, включая призыв ратников; сохой определялся и земельный надел в зависимости от качества земли и ровности местности. К примеру, десять новгородских сох равнялись одной сохе московской.
  FileBottom
  Termi kyntömaa tarkoitti pientä yhteisöä, 3-60 tilaa, ja palveli verotusyksikkönä; maata arvioitaessa otettiin huomioon sen laatu ja paikan tasaisuus. Esimerkiksi kymmenen Novgorodin alueen kyntömaata katsottiin samanarvoiseksi kuin yksi Moskovan alueen kyntömaa.
  02030405FileTop
  В северных республиках Новгорода и Пскова, издревле придерживавшихся народоправства, в начальный период выработки условий полного закрепощения крестьянства заметно стремление обеспечить свободу и юридическую полноценность лиц, работавших на чужих землях, огородах и водах и находившихся в экономической зависимости от землевладельца. В Судных грамотах Новгорода и Пскова указывалось судить всех равно, как боярина, так и житьего (земледельца, снабжавшего продуктами городское население), так и молодчего человека (ремесленника). В грамотах устанавливались для каждого свободного человека права собственности на землю, приобретение имения по завещанию или дарению, а также куплей или меной. Эти документы определяли правила и денежную оплату вольнонаемного труда поземельных работников и ремесленников. Поденный и временный найм развивал в людях чувство независимости в труде.
  FileBottom
  Novgorodin ja Pskovin pohjoisissa tasavalloissa noudatettiin vanhoista ajoista saakka kansanoikeutta ja raivausajan alusta saakka pyrittiin vapauttamaan talonpoikaisto ja antamaan heille henkilökohtainen juridinen täysivaltaisuus heidän työskennellessään muilla maa-alueilla, puutarhoissa ja vesistöissä ollen taloudellisessa riippuvuudessa maanomistajasta. Oikeuden asiakirjoissa Novgorodissa ja Pskovissa nähtiin tuomitun kaikki yhtälailla, niin pajarit kuin talonpojat, jotka toimittivat elintarvikkeita kaupunkiväestölle, samoin myös nuoremmat henkilöt (käsityöläiset). Asiakirjoissa määrättiin jokaiselle vapaalle ihmiselle oikeus maaomaisuuteen, oikeus hankkia maatila perintönä tai lahjoituksena, samoin ostamalla tai vaihtamalla. Nämä asiakirjat määräsivät säännöt ja maksun suuruuden vapaasti vuokrattavalle työvoimalle maataloudessa ja käsityöammateissa. Päiväpalkka tai muu aikapalkka kehitti ihmisissä riippumattomuutta työn teossa.

  020305
  Новая денежная система <066>
  Uusi rahajärjestelmä

  02030501FileTop
  Постепенное восстановление товарного производства, возвышение великих княжеств и городов создали во второй половине XIV в. условия для возобновления русской монетной чеканки.
  FileBottom
  Vähitellen tapahtunut tavaratuotannon syntyminen, suuriruhtinaskuntien ja kaupunkien nousu muodosti 1300-luvun jälkipuolella edellytykset Venäjän rahajärjestelmän uudistukselle.
  02030502FileTop
  С 1381 г. кунная система денежного счета в Московском княжестве начинает отмирать. Новая денежная система базировалась на рублевой гривне в 48 и 96 золотников. Затем, во второй половине XV в., московская и новгородская денежные системы своим слиянием положили начало существованию той национальной русской денежной системы, которая используется по сей день.
  FileBottom
  Vuodesa 1381 kun-rahayksikköön perustuva rahatilinpito Moskovan ruhtinaskunnassa alkaa kuihtua. Uusi rahajärjestelmä perustuu rupla grivnaan, jossa oli 48 ja 96 kultarahaa (zolotnik). Sitten 1400-luvun jälkipuoliskolla Moskovan ja Novgorodin rahajärjestelmät saivat aikaan sen rahajärjestelmän alun, jota on käytetty meidän päiviimme saakka.

  020306
  Монастырские хозяйства <066>
  Luostaritalous

  02030601FileTop
  В XIV и особенно в XV вв. в сферу торгово-промышленного обмена все более активно втягивается русская православная церковь, несмотря на запрет еще со времен Ивана Калиты и белому, и черному духовенству заниматься торговлей и ростовщичеством. При Дмитрии Донском и его сыне Василии I (1371-1425) стали образовываться общежитийные монастыри, владевшие землями, угодьями, большим земледельческим и промысловым хозяйством. Так, в Иосифо-Волоколамском монастыре насчитывалось 489 коров, бычков и телок, а также 939 овец; общий укос в монастыре достигал 9 тыс. мерных копен (около 134 тыс. пудов), а среднеарифметическая стоимость работ монастырской барщины составляла 7 руб. 60 коп. на десятину пашни [65; 235-236,208]. Основателями этих монастырей были предприимчивые и энергичные организаторы из низшего духовенства, посадских людей и даже крестьян. Представители церкви, торговавшие излишками натуральных доходов, освобождались от уплаты всяческих пошлин на территории Московской митрополии. При митрополичьей и епископской кафедрах, как и при княжеских дворах, существовали мастерские по выделке книг, подобные западноевропейским скрипториям (от лат. scriptor- переписчик, писец). Русская православная церковь в лице упомянутого Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиева монастыря, участвовала в финансировании Куликовской битвы.
  FileBottom
  1300-luvulla ja erityisesti 1400-luvulla kaupan ja teollisuuden piirissä yhä aktiivisemmin levittäytyy Venäjän ortodoksinen kirkko, huolimatta jo Iivana Kalytin ajoilta peräisin olevasta kiellosta, jonka mukaan valkea ja musta hengellinen sääty ei saanut osallistua kaupantekoon eikä koronkiskontaan. Dmitri Donskoin ja hänen poikansa Vasili I (1371-1425) aikana alkoi syntyä luostariyhteisöjä, jotka hallitsivat maaomaisuutta, lahjoitustiloja, joilla oli suuria maatalous- ja teollisuusyhdyskuntia. Niinpä Josifo-Volokolamskin luostarilla oli 489 lehmää, sonnia ja hiehoa, samoin kuin 939 lammasta, luostarin kokonaissato oli 9 tuhatta mittakopenia (noin 134 puutaa), ja luostarin työvoiman tuoton keskiarvo oli 7 ruplaa 60 kopeekkaa kynnettyä desjatinaa kohti [65; 235-236,208]. Tämän luostarin perustajia olivat yritteliäät ja energiset organisaattorit alemmasta hengellisestä säädystä, kaupunkilaisia, mutta myös talonpoikia. Kirkon edustajat, jotka myivät ylijäämäiset luonnontuotteet, vapautettiin kaikista maksuista Moskovan metropolin alueella. Metropoliitan ja piispan istuimen kuten myös ruhtinaan maatiloilla, oli verstaita joissa valmistettiin samanlaisia kirjoja kuin Länsi-Euroopan skriptorioissa (lat. scriptor - kopioija, kirjoittaja). Venäjän ortodoksinen kirkko edellä mainitun Sergei Radonezhskon, Sergievin Kolminaisuuden luostarin perustajan, hahmossa osallistui Kulikovskin taistelun rahoittamiseen.
  02030602FileTop
  Игумены крупнейших монастырей, освобожденных от сбора дани в пользу Золотой Орды, обладали завидной предпринимательской хваткой. Их монастыри стали владеть земельными вотчинами, рыбными промыслами, соляными варницами. Подмосковный Троице-Сергиев монастырь в середине XV в. отправлял только в Великий Новгород 300 возов зимой и столько же летом. Его суда с товарами плавали по Волге, Оке, Шексне, Северной Двине и другим торговым путям северо-вос- точной Руси. Кирилло-Белозерский монастырь имел несколько торговых дворов в Вологде, Белоозере и торговал рожью, рыбой, солью, медом от Холмогор до Москвы [33; 31].
  FileBottom
  Suurimpien luostareiden igumeneilla, vapautettuina maksujen keräämisestä Ordalle, oli kadehdittava liikemieskyky. Heidän luostarinsa alkoivat hallinnoida maa-alueita, kalastuslaitoksia, suolankeittimöitä. Moskovan lähellä sijaitsevan Sergievin Kolminaisuuden luostari 1400-luvun puolivälissä lähetti pelkästään Suur-Novgorodiin 300 kuormaa talvella ja saman verran kesällä. Sen laivat purjehtivat Volgalla, Okalla, Sheksnella, Pohjois-Väinällä ja muilla Koillis-Venäjän kauppareiteillä. Kirillin luostari Vienanmerellä omisti muutamia kauppakartanoita Vologdassa, Vienanmerellä ja kävi kauppaa rukiilla, kalalla, suolalla, hunajalla Holmogorista Moskovaan saakka [33; 31].
  02030603FileTop
  На рубеже ХIV-ХV вв. христолюбивая Россия прославляет себя дружиной московских художников, в которой учится и работает Андрей Рублев (ок. 1360-1430), монах-иконописец, полнее всего выразивший национальные идеалы русского народа, веру в нравственные силы человека, способность к самопожертвованию. Иконы Андрея Рублева русским церковным собором были объявлены образцом для художников, а сам иконописец почитался как святой в Спасо-Андрониковом монастыре. Поддержанная предпринимателем Спиридоном Строгановым, выходцем из Великого Новгорода, изобретателем иконописного ширпотреба, дружина иконописцев в правление Дмитрия Донского создает первую в России иконописную школу. Отечественная иконопись освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытною и русскою. Мастерские иконописи все чаще создаются за пределами церковных храмов и монастырей. Царские мастерские в Москве можно назвать первыми художественными учебными заведениями России.
  FileBottom
  1300- ja 1400-lukujen vaihteessa Venäjän uskonnolliset piirit saavat kunniaa moskovalaisista taiteilijoistaan, joiden joukossa opiskelee ja työskentelee Andrei Rublev (n. 1360-1430), munkki ja ikonitaiteilija, ilmaisten paremmin kuin kukaan muu Venäjän kansan kansallisia aatteita, uskoa ihmisen moraaliseen voimaan, kykyä uhrautuvaisuuteen. Andrei Rublevin ikonit Venäjän kirkon kokoelmiin asetettiin esille malliksi taiteilijoille, ja itse taiteilija julistettiin pyhimykseksi Spaso-Andronikovin luostarissa. Suur-Novgorodista kotoisin olevn yrittäjä Spiridon Stroganovin ikonitaiteellisten kulutustarvikkeiden keksijän tukea nauttien ikonitaiteilijoiden yhteisö Dmitrij Donskoin johdolla perustaa Venäjän ensimmäisen ikonitaiteen oppilaitoksen. Venäjän ikonitaide vapautuu opillisesta riippuvuudesta, siitä tulee täysin omavarainen ja venäläinen. Ikonitaiteen työpajat perustetaan yhä useammin kirkkojen ja luostareiden rajojen ulkopuolelle. Tsaarin työpajat Moskovassa voidaan mainita ensimmäisinä taidelaitoksina Venäjällä.
  02030604FileTop
  Старинное значение гостей как иноземных и иногородних торговцев продолжает сохраняться и в ХIV-ХV вв. В памятниках этого периода упоминаются гости-сурожане и суконники. Сукно было товаром заграничного вывоза и доставлялось к нам преимущественно из немецких городов. У сурожан и суконников московские князья делают крупные займы, этих купцов берут на службу по финансовому управлению в Московском государстве.
  FileBottom
  Vieraiden vanha merkitys ulkomaisina ja toispaikkakuntalaisina kauppiaina säilyy jatkuvasti 1300- ja 1400-luvuilla. Muistomerkkeinä tältä ajalta mainitaan Surozhanin (kaupunki Keimillä) kävijät ja tekstiilikauppiaat. Tekstiilit olivat ulkomaan tuontitavaraa ja niitä toimitettiin Venäjälle pääasiassa Saksan kaupungeista. Moskovan ruhtinaille myönsivät suuria lainoja nämä Surozhan- ja tekstiilikauppiaat, näitä kauppiaita otetaan Moskovan valtion finanssilaitoksen palvelukseen.

  020307
  Резюме <068>
  Yhteenveto

  02030701FileTop
  Рассматриваемый период отечественной истории характерен, с одной стороны, ростом городов и торгово-ремесленных посадов, укреплением местных и межобластных рынков, а с другой стороны, - продолжением княжеских междуусобиц, увеличением числа мытниц, мздоимством и феодальными поборами с торговых людей.
  FileBottom
  Tarkastellulle aikakaudelle Venäjän historiassa on luonteenomaista toisaalta kaupunkien ja kaupallisten ja käsityöläisten yhdyskuntien kasvu, paikallisten ja alueidenvälisten markkinoiden voimistuminen, ja toisaalta ruhtinaidenvälisten riitaisuuksien jatkuminen, paikallisasutusten lukumäärän kasvu, lahjonnan ja feodaaliherrojen kiistat kauppamiesten kanssa.
  02030702FileTop
  Специфичность развития феодальных отношений в условиях существования общины проявилась в господстве мелких, одно - и двух- дворных поселений, особенно в Северо-западной Руси (более 70%), сильнейшим стимулом для которых служили массовые налоговые льготы для новопоселенцев, садившихся на новые, неокультуренные земли [52; 439].
  FileBottom
  Feodaalisuhteiden erityiskehitys yhteisöjen rinnalla ilmenee pienten, yksi- ja kaksikartanoisten asutusten enemmyytenä, erityisesti Venäjän luoteisosassa (yli 70%), kehitys, jonka voimakkaana pontimena on runsaat veroedut uudisasutukselle, joka asettuu uusille, uudisasutusalueille [52; 439].

  0204
  Предпринимательство в конце ХV-ХVI вв. <068>
  Yritystoiminta 1500-luvun lopulla

  01 Prev chapter03 Next chapter
  02040001FileTop
  Следующий период - эпоха московской централизации (1480-1613), когда, в связи с последствиями господства Золотой Орды, город теряет значение самостоятельного политического и экономического организма, превращается в конгломерат ничем между собою не связанных тяглых общин. С конца XV по XVII в. происходит общий для всей страны процесс образования единого Московского государства из удельных княжеств, повлекший за собой перемену форм землевладения, организации городского управления и общинного самоуправления.
  FileBottom
  Seuraava kausi, Moskovan muodostuminen keskukseksi (1480-1613), jolloin seurauksena siteistä Kultaiseen Ordaan kaupunki menettää merkityksensä itsenäisenä poliittisena ja taloudellisena organismina, siteet verojen kautta toistensa kanssa yhteydessä olemattomien yhteisöjen välillä katkeavat. 1500-luvun lopulta 1600-luvulle tapahtuu yhteisesti koko maalle yhtenäisen Moskovan valtion erillisistä ruhtinaskunnista syntymisen prosessi, joka tuo mukanaan kaupunkien johtamisen organisoinnin ja yhteisöjen itsehallinnon.

  020401
  Московская вертикаль <068>
  Moskovan vertikaali

  02040101FileTop
  Крепнущее государство боролось с запустением тяглых общин вовлечением в их состав живущих в городе своеземцев-людей, владевших свободной землей, и служилых людей (дворников) у проживавших во дворах крупных владельцев, а также приписыванием к посадской общине отдельных монастырских и других владельческих слободок. Крупные вотчинные землевладельцы (бояре, высшие церковные чины, монастыри) уступают земли в городах московскому государю. Городское управление переходит в руки назначаемых государем наместников, позже - воевод [20; 209].
  FileBottom
  Voimistumassa oleva valtio kamppaili veroa maksavien yhteisöjen tyhjentymisongelman kanssa. Kaupungeissa asui väkeä joka omisti tyhjiä maa-alueita, jotka olivat työllistettyinä kaupungeissa asuvilla maanomistajilla ja asuivat suurten tilanomistajien tiloilla. Suurten maa-alueiden omistajat, (pajarit, korkeat kirkonmiehet, luostarit), luovuttavat maa-alueita Moskovan hallitsijalle. Kaupungin johto siirtyy hallitsijan nimittämien sijaisten - myöhemmin kuvernöörien hallintaan. [20; 209].
  15.
  Антропометрическое происхождение народных мер
  Kansan ihmiskehoon perustuva mittajärjestelmä
  02040103FileTop
  Власть московских государей явилась своеобразной заменой ханского деспотизма. Постепенно стали исчезать чувства свободы, чести, осознания личного достоинства, заменяясь такими качествами русской души, как раболепство перед высшими лицами, самовластие над подчиненными людьми. Поведение чиновничества определяли лесть, водка., взятка и страх. Открытие новых торговых пунктов в селах и посадах приходилось каждый раз выхлопатывать особо еще при Иване III, а его внук Иван IV Грозный (1530-1584) запрещал торговлю в таких известных местах, как Торжок, Кола в Лопской земле, лесная Чаранда и ремесленный Серпухов.
  FileBottom
  Moskovan valtion hallitsijoiden valta osoittautui omalaatuisella tavalla olevan kaanien harjoittaman despotismin kaltaiseksi. Vapauden tunne alkoi vähitellen hävitä, kunnia, henkilökohtaisen arvokkuuden tietoisuus korvautui sellaisilla venäläisen sielun ominaisuuksilla kuin nöyristely korkeammassa asemassa olevien edessä, omavaltaisuus vallan alle uskottujen yli. Virkamiehistön käyttäytymistä hallitsivat mielistely, votka, lahjukset ja pelko. Uusien kauppapaikkojen avaaminen kylissä ja asutuskeskuksissa piti joka kerta erikseen vielä vahvistaa Iivana III toimesta, ja hänen pojanpoikansa Iivana IV Julma (1530-1584) kielsi kaupankäynnin sellaisissa tunnetuissa paikoissa kuin Torzhok, Donin alueen Kola, metsäinen Tsharanda ja käsityövaltainen Serpuhov.
  02040104FileTop
  По форме государственного устройства Россия с середины XV века становилась неограниченной монархией. Титул самодержец, как и российский герб, был заимствован у византийских императоров. Иван III, женившийся на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI, приказал отчеканить титул государя всея Руси на государственной печати и на монетах. Догма о вселенском значении московского государя как неограниченного правителя (греч. autocrator) была развернута в трудах Иосифа Волоцкого (1439-1515), основателя и игумена Иосифо-Волоколамского монастыря, о божественном происхождении власти («царь только естеством подобен людям, властию же сана яко Бог»). Царский родословец вывел происхождение московских государей не от Владимира Святого и Владимира Мономаха, поборников земли Русской, а через Прусса от римского кесаря Августа. Славянский центр становился политическим, церковным преемником византийской империи, новым Царьградом. Иван III начинает титуловаться Иоанном, божиею милостью государем всея Руси.
  FileBottom
  Valtiomuodoltaan Venäjä oli 1500-luvun puolivälistä lähtien täydellinen monarkia. Itsevaltiaan nimitys, kuten myös vaakuna, oli omaksuttu Bysantin keisareilta. Naituaan Sofia Paleologin, viimeisen Bysantin keisarin Konstantin XI jälkeläisen, Iivana III määräsi vahvistettavaksi nimityksen koko Venäjän hallitsija valtion painotuotteisiin ja kolikoihin. Oppi Moskovan valtionpäämiehen asemasta rajattomana hallitsijana (kreikaksi autocrator) oli luotu Josif Volotshkijn (1439 -1515), Josif-Volokolamin luostarin perustajan ja igumenin, teoksissa, ja tarkoitti vallan jumallista alkuperää ("tsaari on vain luonteeltaan ihmisen kaltainen, hänen valtansa on jumalainen"). Tsaarin sukukirja esitti hallitsijoiden alkuperän ei lähtöiseksi Vladimir Pyhästä ja Vladimir Monomahista, Venäjällä syntyneistä, vaan Preussin kautta Rooman keisari Augustuksesta. Slaavilainen keskus muuttui poliittiseksi, Bysantin keisarikunnan kirkolliseksi ilmentymäksi, uudeksi Konstantinopoliksi. Iivana III aletaan nimittää Ioanniksi, Jumalan armosta koko Venäjän hallitsijaksi.
  02040105FileTop
  Впрочем, термин государь русскому языку известен давно, он существовал рядом с именем князь и обозначал прежде всего тип хозяина- собственника, отца семейства, главы дома, человека властного в сфере частных отношений. В памятниках церковной письменности ХI-ХIV вв. государями или господарями именовались, к примеру, домовладыка, вотчинник, хозяин нивы и собственник челяди, вообще - сам.
  FileBottom
  Muuten, nimitys государь (hallitsija) on venäjän kielessä vanhastaan tunnettu, sitä käytettiin rinnan nimityksen князь (ruhtinas) kanssa ja se merkitsi ennen kaikkea isännyyden tyyppiä, isäntä-omistajaa, perhekunnan isää, talon päätä, yksityissuhteissa valtaa köyttävää henkilöä. Kirkollisissa kirjallisissa lähteissä 1000-1400-lvuilta nimitystä государь tai господарь käytettiin esimerkiksi talonomistajasta, maaorjatilan omistajasta, aluksenvetojoukkueen johtajasta, palveluskunnan omistajasta, yleensä itse.
  02040106FileTop
  В словаре В.И. Даля местоимение сам предстает неимоверно раскидистым, крона словообразований от которого занимает 11 убористых столбцов-колонок. Это рекорд, говорящий о том, что слово сам (не иной кто) исконно употреблялось в народе для усиленья личных местоимений и отношений лиц, для придания особой важности личной деятельности. «Я сама пойду», -сказала праматерь наша, когда ее выводили из Эдема, то есть пойду собою, по своей воле. От этого корня - самобранка, самобратство и самобытность, но и самодержавство, самодурство и самодовольство-, самоотверженный, самостоятельный, самосущныйрусский характер, и вместе с тем - самоучка, самохвал, самоугодник, самочинник и самоубийца.
  FileBottom
  V.I. Dahlin sanakirjassa pronomini сам (itse) edustaa ehdotonta huippua ja käsittää 11 palstaa. Tämä on ennätys ja ilmaisee, että sitä alun perin käytettin kansan keskuudessa henkilön ja hänen suhteidensa vahvistuksena, ilmaisemaan erityistä tärkeyttä hänen toiminnassaan. «Я сама пойду» (menen itse) sanoi esiäitimme, kun hänet vietiin pois paratiisista, siis lähden itse, omasta tahdostani. (Tästä juuresta: самодурство и самодовольство - itsetyytyväinen, самоотверженный, самостоятельный - itsenäinen, самосущныйрусский характер, и вместе с тем - самоучка, самохвал - itsekehu, самоугодник, самочинник и самоубийца - itsemurha).
  02040107FileTop
  И все это грани человеческой природы отечественного предпринимателя, человека смелого, решительного, способного к предприятиям, крупным оборотам, отважного в делах такого рода.
  FileBottom
  Ja kaikki nämä rohkean, päättäväisen, yrittäjäksi kykenevän, suuria summia käsittelevän ihmisluonteen puolet kuuluvat venäläisen yrittäjän ominaisuuksiin.
  02040108FileTop
  Русь великая, Московская, царско-боярская, военно-землевладельческая открыла новый период истории страны - с половины XV столетия, связанный с образованием Великороссии под властью московского государя, сопровождаемый растеканием населения из области верхней Волги на юг и восток.
  FileBottom
  Suuri Venäjä, Moskovan Venäjä, tsaarin ja pajarien Venäjä, sotilaallinen ja maa-alueita hallitseva avasi maan historiassa uuden aikakauden - 1400-luvun puolivälistä lähtien, liittyen Suur-Venäjän syntyyn Moskovan hallitsijan alaisuudessa, kehitys jota säesti Ylä-Volgalta käsin tapahtunut väestön leviäminen etelään ja itään.

  020402
  Экономическая политика Ивана III <071>
  Iivana III:n talouspolitiikka

  02040201FileTop
  В правление Ивана III, великого князя московского (1462 -1505), сложилось территориальное ядро единого Российского государства с присоединением Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки, Перми и др.; было свергнуто монголо-татарское иго, составлен «Судебник» 1497 г., первый общерусский сборник законов, заменивший «Русскую Правд}». Система централизованной государственной власти была законодательно закреплена, как и принципы экономической политики в области землевладения, финансов, торговли с созданием специальных учреждений (приказов) для руководства этими направлениями. Общерусское распространение получали слова крестьянин, деньги, пашня, лавка, деревня, кружево, пуговица и другие, зато стали исчезать такие долго державшиеся термины, как шеляг, смерд, куны и др.
  FileBottom
  Iivana III, Moskovan suuriruhtinaan (1462-1505) hallitessa syntyi Venäjän valtakunnan ydin, kun Jaroslavl, Novgorod, Tver, Vjatka, Permi ym yhdistyivät; päästiin irti mongolien ja tataarien ikeestä, muodostettiin «Судебник» (lakikirja) 1497, ensimmäinen yleisvenäläinen lakikokoelma, joka korvasi «Русская Правдаn» (Venäjän totuus). Keskitetty valtiollisen vallan järjestelmä vahvistettiin lailla, samoin kuin talouspolitiikan periaatteet maanomistuksessa, varainhoidossa, kaupankäynnissä ja näitä säätelevien erityisten instituutioiden luomisessa. Yleisvenäläisen sisällön saivat sanat talonpoika, raha, viljelty maa-alue, kauppaliike, kylä, pitsi, nappi, ynnä muut, sen sijaa alkoivat hävitä sellaiset pitkään olemassa olleet nimitykset kuin шеляг (vanha rahayksikkö), смерд (maaorja), куны (vanha rahayksikkö) etc.
  02040202FileTop
  Принципы экономической политики Ивана III включали в себя ликвидацию остатков феодальной раздробленности Руси, подавление сепаратистских стремлений, подрыв экономического могущества удельных князей и бояр, создание и упрочение централизованной власти, централизацию финансов, чеканку монеты только в Москве, начало поместной системы землевладения (за службу и на время службы) и создание служилого дворянства, переход от поголовного и подворного обложения к посошному (единица обложения - соха составляла 400- 600 га пашнн), развитие ремесла, особенно выплавка чугуна и стали (пример: царь-пушка и царь-колокол), прямые торговые отношения с Западом; наконец, винная монополия.
  FileBottom
  Iivana III talouspolitiikan periaatteet sisälsivät Venäjän läänitysjärjestelmän rippeiden eliminoinnin, separatististen pyrkimysten tukahduttamisen, feodaaliruhtinaiden ja pajarien taloudellisen mahdin riistämisen, keskitetyn vallan muodostamisen ja vahvistamisen, valtion raha-asioiden keskittämisen, rahanlyömisoikeuden antaminen vain Moskovalle, maanomistuksen paikallisen hallinnan järjestelmän luomisen (perustuen palveluun ja palveluaikaan) ja palveluun perustuvan aateluuden perustamisen, siirtymisen pääluvun mukaisesta ja tilakohtaisesta verotuksesta viljelyalan mukaiseen (viljelyalan yksikkö соха käsitti 400-600 hehtaaria kynnettyä maata), käsityöammattien kehityksen, erityisesti raudan ja teräksen tuotannon (esimerkki: Moskovan Punaisella torilla seisovat царь-пушка (suuri tykki) ja царь-колокол (tsaarin kello), suorat kauppayhteydet länteen; ja lopuksi viinimonopolin.
  02040203FileTop
  Одной из крупнейших русских мануфактур этого периода становится литейный Пушечный двор в Москве (1479). С середины XV в. действуют и другие казенные мануфактуры: Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, Денежный двор, Хамовный двор (текстильная мануфактура).
  FileBottom
  Eräs Venäjän suurimmista tehtaista tänä aikana on tykkitehtaan valimo Moskovassa (1479). 1400-luvun puolivälissä toimii myös muita valtion omistamia tuotantolaitoksia: asetehdas, kullan ja hopean jalostuslaitokset, rahapaja, tekstiilitehdas.
  02040204FileTop
  С конца XV в. на печатях государя всея Руси Ивана III появляется византийский герб - двуглавый орел.
  FileBottom
  1400-luvun lopulta lähtien valtion asiakirjoissa esiintyy Iivana III toimesta käyttöönotettu vaakuna, kaksipäinen kotka.
  02040205FileTop
  Отцовские принципы претворял в жизнь и Василий III, великий князь московский с 1505 г. При нем завершилось объединение Руси подчинением Пскова, Смоленска, Рязани.
  FileBottom
  Isän periaatteita noudattaa myös Vasili III, Moskovan suuriruhtinas vuodesta 1505 lähtien. Hänen aikanaan Venäjän yhdistymistä täydensivät Pskovin, Smolenskin, Rjazanin liittäminen.
  02040206FileTop
  Если при восшествии Ивана III на великокняжеский стол московская территория, по подсчетам В.О. Ключевского, едва ли заключала в себе более 15 тысяч кв. миль, то приобретения Ивана III и его сына увеличили эту территорию по меньшей мере на 40 тысяч кв. миль, то есть почти в четыре раза. Слияние земель и княжеств в единое целое объяснялось усиливающимся обменом между областями, растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в единый российский рынок, руководителями и хозяевами которого становились купцы и их торговые капиталы [60; 86].
  FileBottom
  Jos Moskovan alue Iivana III sinne tullessa käsitti V.O. Kljutshevskin arvion mukaan yli 15 tuhatta neliöpeninkulmaa, niin Iivanan ja hänen poikansa hankinnat suurensivat tätä aluetta vähintään 40 tuhatta neliöpeninkulmaa eli lähes nelinkertaiseksi. Maa-alueiden ja runhtinaskuntien liittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi selittyy lisääntyneellä kanssakäymisellä alueiden kesken, kasvaneella tavaranvaihdolla, pienten paikallisten markkinoiden keskittymisellä yhtenäisiksi Venäjän markkinoiksi, joiden johtajiksi tulivat kauppiaat ja heidän kaupalliset kapteeninsa [60; 86].
  02040207FileTop
  В законодательстве Московского централизованного государства еще при Иване III возникают разные правительственные монополии, казенные торги, исполнявшиеся только назначенными от правительства гостями. Введению первой водочной монополии (1474 г.) предшествовали первая демонстрация генуэзскими послами московским боярам горящей aqua-Vita (1386 г.) и начало винокурения и производства водки в монастырях (1440 г.).
  FileBottom
  Moskovan keskitetyn valtion lainsäädännössä esiintyy vielä Iivana III aikana erilaisia hallinnollisia monopoleja, valtion kauppaa, jossa käytetään vain hallituksen nimittämiä vieraita. Ensimmäisen votkamonopolin käyttöönottoa (1474) edelsi genovalaisten vieraiden tulisen aqua-Vitan esittely (1386) Moskovan pajareille ja viinanpolton ja votkan tuotannon näytös luostareissa (1440).

  020403
  Торговая терминология <072>
  Kaupallinen terminologia

  02040301FileTop
  Объединение русских земель при Василии III сопровождалось реформированием финансовой и промышленной сфер, включая специальную терминологию. Экономическое посредничество между производителями и потребителями, покупка товаров у производителей с целью перепродажи потребителям именовались в России торговлей. Сбыт же своих произведений, как сельскохозяйственных, так и всяких других, добытых промышленным производством, называлось теперь продажей.
  FileBottom
  Venäjän maa-alueiden yhdistymistä Vasili III aikana seurasi uudistuminen rahoituksen ja teollisuuden aloilla, mukaan lukien erikoisterminololgian. Taloudellinen kanssakäyminen tuottajien ja kuluttajien kesken, tavaroiden ostoja tuottajilta edelleen myytäviksi kuluttajille nimitettiin Venäjällä kaupankäynniksi (торговля). Tuotteiden myyntiä, maataloustuotteiden kuten kaikkien muidenkin, sanottiin myynniksi (продажа).
  02040302FileTop
  Продажа в целях сохранения цен на предметы первой необходимости и развития различных промыслов ставилась в более льготные условия, нежели торговля, и не облагалась пошлинами.
  FileBottom
  Myynnille, tarkoituksella välttämättömyyshyödykkeiden hinnan putoamisen estämiseksi ja erilaisten tuotteiden tuotannon kehittämiseksi, annettiin kauppaan verrattuna tiettyjä etuisuuksia ja tullivapauksia.
  02040303FileTop
  Торговля разделялась на оптовую, производимую партиями всяких товаров из купеческих контор, амбаров, складов и судов, розничную, то есть раздробительную, производимую из лавок, магазинов и т.п. заведений, и мелочную (разносную и развозную, в том числе за городской чертой, в уездах).
  FileBottom
  Kauppa jakautui tukkukauppaan, jossa kaikenlaista tavaraa toimitettiin erissä kauppahuoneiden konttoreista, vilja-aitoista, varastoista ja laivoista, ja vähittäiskauppaan, jossa tavaraa toimitettiin ja tuotettiin yksittäin kauppapuodeista, makasiineista jne. ja kulkukauppaan, jossa tavaraa vietiin mukana kaupungin rajojen ulkopuolelle, maaseudulle).
  02040304FileTop
  Устав о пошлинах предусматривал не только торговлю в собственном смысле, но и торговые действия, к которым причислялись разные банковские операции, содержание ремесленных заведений, фабрик и заводов, транспортные конторы, извоз, разнообразные подряды, исполнение обязанностей торговых приказчиков.
  FileBottom
  Tullimääräykset eivät koskeneet ainoastaan kauppaa sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan myös kaupallista toimintaa, johon kuului erilaisia pankkioperaatioita, käsityöläisyritysten, tehtaiden ja tuotantolaitosten, kuljetuskonttoreiden, kuljetusyritysten, erilaisten sopimusten, kaupankäyntiä koskevien velvoitusten hoitamista.

  020404
  Эпоха географических открытий <072>
  Löytöretkien aika

  02040401FileTop
  Напомню, что последнее десятилетие XV в. и первые два десятилетия ХVI в. ознаменовались величайшими географическими открытиями. Христофор Колумб (1451-1506) на трех каравеллах пересек Атлантический океан и 12 октября 1492 г. бросил якорь у берегов острова Сан- Сальвадор, положив начало исследованию и завоеванию стран Нового Света. Португальский адмирал Васко да Гама (1469-1524) с 20 мая 1498 г. установил непосредственные морские сношения Западной Европы с Индией, избавив европейских купцов от дорогостоящего посредничества арабов и богатейших венецианских купцов-монополистов в торговле с Южной Азией. Стали складываться новые формы зарождающейся заокеанской торговли и быстро росли ее торговые центры - Антверпен, Амстердам, Брюгге и др. В 1531 г. в Антверпене возникает биржа, где купцы и их агенты выставляют образцы товаров, партиями которых они собираются торговать. Открытие серебряных рудников в Новом Свете увеличило долю американского серебра по отношению ко всему серебру, добытому в Западной Европе, с 17,9% в 1521-1540 гг. до 88,1% в 1581-1600 гг. [3; 8]. Купцы-предприниматели, основавшие в 1566 г. Лондонскую биржу, организовали специальное общество для установления водного пути через Московское царство, с довольно развитой для того времени внутренней торговлей, и Каспийское море - в Индию, Китай, Персию.
  FileBottom
  Muistutan, että 1500-luvun viimeinen ja 1600-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat merkittävien maantieteellisten löytöretkien aikaa. Kristoffer Kolumbus (1451-1506) ylitti Atlannin valtameren kolmella karavelilla ja laski ankkurin 1492 lokakuun 12 päivänä San Salvadorin rannikolle, aloittaen siten Uuden Maailman tutkimisen ja valloituksen. Portugalilainen Vasco da Gama (1469-1524) 1498 toukokuun 20 avasi suoran meriyhteyden Euroopan ja Intian välille, vapauttaen Euroopan kauppiaat kalliista arabien ja rikkaiden venetsialaisten monopolikauppiaiden välitystoiminnasta Etelä-Aasian kanssa. Alkoi syntyä uusia merentakaisen kaupan muotoja ja nopeasti kasvaa sen keskuksia: Antverpen, Amsterdam, Brügge ym. Vuonna 1531 Amsterdamiin syntyy pörssi, jossa kauppiaat ja heidän edustajansa pitävät esillä tavaranäytteitä eristä joita aikovat myydä. Hopeakaivosten avaaminen Uudessa Maailmassa lisää amerikkalaisen hopean osuutta suhteessa kaikkeen hopeaan, jota saadaan Länsi-Euroopasta, 17.9% vuosina 1521-1540 88.1% vuosina 1581-1600 [3; 8]. Kauppias-yrittäjät, perustettuaan Lontoon pörssin 1566, organisoivat erikoisseuran vesitien avaamiseksi Moskovan valtakuntaan, joka siihen aikaan oli varsin hyvin kehittynyt sisämaan kaupassa, ja Kaspian merelle, Intiaan, Kiinaan, Persiaan.

  020405
  Афанасий Никитин <073>
  Athanasius Nikitin

  02040501FileTop
  Во второй половине XV в. появляется и отечественный предприниматель-землепроходец, открывающий новые пути и необжитые земли на северных и восточных границах Руси. Весьма типичной фигурой, осознававшей национальное значение своей миссии, стал Афанасий Никитин (?—1472), выходец из среды сравнительно бедных тверских купцов. Он был назначен головой отправившегося на Кавказ и в Персию (Шемаху) торгового каравана. Закупив товары на Руси в основном в долг и подвергшись разграблению на Каспии, под Астраханью, Афанасий Никитин, заплакав, пошел куда глаза глядят. У него уже был опыт торговых путешествий в Валахию и Подолию, а потому после Персии Никитин попадает в Индию, за четверть века до Васко да Гамы. Путешествие тверского купца продолжалось с 1466 по 1472 г. На обратном пути, посетив африканский берег (Сомали), Маскат в Аравии, Турцию, он заболел и умер недалеко от Смоленска.
  FileBottom
  1400-luvun lopulla syntyy uudenlainen kotimainen yrittäjä-pioneeri, joka avaa uusia teitä ja asumattomia alueita Venäjän pohjoisilla ja itäisillä rajoilla. Hyvin tyypillinen hahmo tietoisena tehtävänsä kansallisesta merkityksestä on Athanasius Nikitin (?-1472), joka tulee suhteellisen köyhistä Tverin kauppiaspiireistä. Hänet nimitettiin Kaukasukselle ja Persiaan (Shemahuun) suuntautuvan kauppakaravaanin johtajaksi. Ostettuaan tavaraa Venäjän lukuun periaatteessa velaksi ja jouduttuaan ryöstetyksi Kaspiassa Astrahanin lähellä Nikitin menee itkien minne nenä näyttää. Hänellä oli jo kokemusta kauppamatkoista Valakiaan ja Podoliaan, ja Persian jälkeen Nikitin joutuu Intiaan, neljännesvuosisata ennen Vasco da Gamaa. Tveriläisen kauppiaan matka jatkui vuodesta 1466 vuoteen 1472. Paluumatkalla, käytyään Afrikan rannikolla (Somaliassa), Arabian Maskatissa, Turkissa, hän sairastui ja kuoli lähellä Smolenskia.
  02040502FileTop
  Талантливая рукопись А. Никитина «Хожение за три моря», произведение не местной, а общерусской, даже европейской ориентации, очевидно, было известно правительству, доставлено в Москву (написанные тетради привезли купцы к Мамыреву Василию, дьяку великого князя) и внесено в летопись. Труд свой Афанасий Никитин, потерявший на обратном пути все имущество и забывший о коммерческих неудачах, бережно сохранил, справедливо считая его самым важным результатом своей жизни: «Вот написал я грешное свое хожение за три моря: первое море Дербентское - море Хвалынское, второе море Индийское - море Индостанское, третье море Черное - море Стамбульское» [39; 362]. Предприимчивый, пытливый человек, удивляясь иноземным диковинкам, Никитин восторженно и деловито пишет о необычных для русского человека явлениях экономики, торговли, культуры, быта, природы, примеряет, что из иноземного годно и что не годно для русской жизни. Быстро усваивавший языки, общительный и неприхотливый купец Афанасий Никитин тщательно знакомился с предметами торговли каждого города, с природой и жителями каждой страны. Вспоминая родину, Никитин восклицал: «А Русская земля - да сохранит ее Бог, Боже, сохрани ее! В этом мире нет такой прекрасной страны. Да устроится Русская земля!» [59; 65].
  FileBottom
  Lahjakkuudesta kertova Nikitinin käsikirjoitus 'Matka kolmen meren taakse' ei ole paikallinen tuote vaan yleisvenäläinen, suuntaukseltaan jopa eurooppalainen, oli ilmeiseti tuttu hallitukselle, tuotuna Moskovaan (kirjoitetut vihkot toivat kauppiaat Vasili Mamireville, suuriruhtinaan dekaanille) ja ne on viety aikakirjoihin. Omaa työtään Athanasius Nikitin, kuoltuaan paluumatkalla unohtaen kaiken omaisuutensa ja kaupalliset menetyksensä, oikeutetusti piti elämänsä tärkeimpänä saavutuksena: "Tähän kirjoitin syntisen matkani kolmen meren taakse: ensimmäinen meri on Derbentin meri - Hvalinskin meri, toinen meri on Intian meri - Hindustanin meri, kolmas meri on Mustameri - Stambulin meri" [39; 362]. Yritteliäänä, tiedonhaluisena henkilönä, hämmästellen ulkomaisia erikoisuuksia, Nikitin innoissaan ja asiallisesti kirjoittaa talouden pidon venäläisille tuntemattomista ilmiöistä, kaupasta, kulttuurista, arkipäivästä, luonnosta, arvioi mikä ulkomainen sopii mikä ei sovi venäläiseen elämäntapaan. Nopeasti hän oppi kieliä, sosiaalisena ja luontevana henkilönä kauppias Athanasius Nikitin huolellisesti tutustui jokaisen kaupungin kauppatavaroihin, jokaisen maan luontoon ja asukkaisiin. Isänmaataan muistaen Nikitin huudahtaa: "Venäjän maa - Jumala sitä suojelkoon, Suojele Junmala sitä! Tässä maailmassa ei ole toista niin erinomaista maata. Kukoistakoon Venäjän maa!" [59; 65].
  16.
  Путешествие Афанасия Никитина в Индию (1466-1472)
  Athanasius Nikitinin matka Intiaan (1466-1472)
  02040504FileTop
  Позже нашлись десятки, если не сотни, отечественных предпринимателей-первопроходцев, устремившихся во второй половине XVI в., после завоевания Казани, за камень. Восточное Зауралье становилось колыбелью будущей экономической культуры, где Россия, славянство внесут свой вклад в духовное развитие всего человечества. Пускаться в рискованные предприятия и путешествия по огромному континенту с простертым над ним полярным холодом наших предков заставляют не жажда наживы или славы, а народная пытливость, удаль, свободолюбие. Землепроходцами становились главным образом выходцы из социальных низов, особенно из среды христианской орды - беспокойного казачества.
  FileBottom
  Myöhemmin tuli kymmeniä, ellei satoja, paikallisia yrittäjiä, pioneereja, jotka ryntäsivät 1500-luvun jälkipuoliskolla valloittamaan Kazania, kiven takia. Uralin itäpuolen alueista tuli tulevan taloudellisen kulttuurin kehto, jossa Venäjä, slaavilaisuus antaa osuutensa koko ihmiskunnan henkiseen kehitykseen. Ryhtyen vaarallisiin hankkeisiin ja matkoihin valtavalla mantereella levittäytyen sen napa-alueen kylmyyteen esi-isämme ryhtyvät toimeen ei janoten elämää tai kunniaa, vaan se oli kansan tiedonhalua, rohkeutta, vapaudenhalua. Pioneereiksi ryhtyivät pääasiassa alemmista sosiaaliluokista tulevat, erityisesti kristityistä joukoista, rauhattomista kasakoista peräisin olevat.

  020406
  Юрьев день <075>
  Yrjönpäivä

  02040601FileTop
  Однако, в эпоху московской централизации каждый житель государства лишался всякой политической и юридической самостоятельности в пользу спасения национального единства, государственной целостности и независимости. Практика новгородского республиканского строя была отринута, восторжествовала форма самодержавного правления, при котором московские великие князья и цари (первую коронацию по византийскому образцу прошел Иван IV в 1547 г.) стремились сузить права личности и, прежде всего, сложившуюся имущественную самостоятельность бояр и вольных торговых людей, обратив их в холопов. Утверждая поместный тип землевладения, центральная московская власть делала владельца лицом подчиненным, зависимым, ибо государь мог увеличить, уменьшить или совсем отнять поместье.
  FileBottom
  Kuitenkin, Moskovan keskittämisen aikana valtion jokainen asukas luopui kaikesta poliittisesta ja juriidisesta itsenäisyydestä kansallisen yhtenäisyyden, valtion arvon ja riippumattomuuden pelastamiseksi. Novgorodin tasavallan järjestelmä oli suunniteltu voitolliseksi muodoksi itsevaltaisena hallitusmuotona, jossa Moskovan suuriruhtinaat ja tsaarit (ensimmäinen kruunattu Bysantin tapaan oli Iivana IV vuonna 1547) pyrkivät kaventamaan ihmisoikeuksia, ja ennen kaikkea pajareille ja vapaille kauppiaille annettua vapaata omistusoikeutta, määräten heidät riippuvaisiksi orjiksi. Vahvistaen paikallisen maanomistusoikeustavan Moskova keskusvalta teki isännästä alistetun, riippuvaisessa asemassa olevan, koska keisari voi suurentaa, pienentää tai kokonaan ottaa pois maatilan.
  02040602FileTop
  Крестьяне периода московской централизации делились уже на четыре категории: черносошные (общинные); дворцовые; поместные и вотчинные; холопы. Жившие на поместных и вотчинных землях крестьяне постепенно закрепощались. «Судебник» Ивана III требовал от крестьян, переходящих в Юрьев день от одного господина к другому, уплаты пожилого в размере одной четверти рубля в год.
  FileBottom
  Talonpojat Moskovan keskittymisen aika jakoi neljään luokkaan: mustan maan (yhteisomistus), kartanoon kuuluvat, paikalliset ja yhteisomistukseen kuuluvat sekä orjat. Sellaiset, jotka asuivat paikallisilla tai yhteisomistuksessa olevilla mailla joutuivat vähitellen orjuuteen. Iivana III:n «Судебник» (lakikirja) vaati talonpojilta, jotka Yrjönpäivänä siirtyivät isännältä toiselle, elantomaksun suuruudeltaan neljännesrupla vuodessa.
  02040603FileTop
  При покорении Новгорода в 1478 г. у землевладельцев, включая монастыри, было отнято около 90 тысяч десятин вотчинных земель и отдано в поместья. Новгород мог отстаивать свою экономическую свободу до тех пор, пока в народных понятиях всей остальной Руси единодержавие не стало нормальным порядком. Спустя семь лет, в 1485 г. лишились своих земель новгородские бояре и купцы, их переселили в поместья под Москву, а вотчины новгородцев были отданы в поместья московским людям [89; 32]. Вотчинные земли и строения наследовались только теми лицами, которые были указаны в жалованной грамоте. Если наследники помечены не были, вотчина, согласно соборному постановлению, переходила в казну.
  FileBottom
  Novgorodin valloituksen yhteydessä 1478 maanomistajilta, mukaanlukien luostarit, otettiin pois noin 90 tuhatta desjatiinaa yhteisöhallintaista maata ja annettiin se näiden asuttavaksi (mutta ei hallittavaksi). Novgorod pystyi puolustamaan taloudellista itsenäisyyttään tähän saakka, siinä missä muualla Venäjällä itsevaltius tuli normaalikäytännöksi. Seitsemän vuotta myöhemmin, 1485, Novgorodin pajareilta ja kauppiailta riistettiin heidän maansa ja ne annettiin Moskovan alaisuuteen, mutta novgorodilaisten yhteisomistuksessa olevat maat annettiin moskovalaisten asuttaviksi [89; 32]. Yhteisomistuksessa olevia maita ja rakennuksia perivät ainoastaan ne jotka oli lueteltu asetusasiakirjassa. Jos perillisiä ei oltu määrätty, maa-alue joutui kansliamääräyksen perusteella valtion omistukseen.
  02040604FileTop
  В конце XV в. при Иване III были начаты работы по перестройке соборов, дворцов и укреплений Кремля. Наряду с русскими зодчими были привлечены мастера из Италии (Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Антонио Фрязин, Марко Руффо). Помимо Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов, в Кремле был построен новый княжеский дворец (1481-1508), состоявший из ряда связанных между собою зданий-палат, включая Грановитую палату.
  FileBottom
  1500-luvun lopulla, Iivana III aikana aloitettiin työt, kirkkojen, palatsien ja linnoistusten rakentaminen Kremlissä. Venäläisten arkkitehtien rinnalle kutsuttiin mestareita Italiasta (Aristoteles Fioravanti, Aleviz Novi, Antonio Frazin, Marco Ruffo). Uspenskin, Blagoveshtshenskin ja Arkangelskin temppelien lisäksi Kremliin rakennettiin uusi ruhtinaan palatsi (1481-1508), joka muodostui keskenään toisiinsa liittyvistä rakennuksista ja palatseista, mukaanlukien Granovitin palatsi.

  020407
  Торговые нравы <075>
  Kauppatavat

  02040701FileTop
  Торговое сословие этого периода возглавлял привилегированный класс гостей, имевших налоговые льготы и полущивших независимое от местных властей право разъезжать по всей территории государства Московского. Все прочие торговые люди в городах были обложены денежными повинностями, безвозмездной службой государству при продаже казенных товаров и обязанностью оставаться всегда приписанными к своему местожительству, без права перевода в другой город. Взамен перечисленных ограничений эти люди получали право торговли, содержание откупов и таможен, служили головами в кабаках и кружечных дворах больших городов, занимались сбором таможенных пошлин и казенных доходов от продажи вина. В итоге, едва зародившееся торгово-промышленное сословие закрепощалось службой государству; наиболее крупная и выгодная торговля сосредотачивалась в руках иностранцев и царской государевой казны.
  FileBottom
  Tämän aikakauden kauppiassäädyn etunenässä etuoikeuksia nauttivana luokkana olivat vieraat: ulkomaalaiset ja ulkopaikkakuntalaiset, jotka saivat paikallisista isännistä riippumatta oikeuden matkustaa koko Moskovan valtion alueella. Kaikki muut kaupungeissa kaupalliseen säätyyn kuuluvat olivat velvollisia maksamaan toimitusmaksuja korvaamattomista palveluksista valtiolle myydessään oman valtion tavaraa ja heillä oli velvollisuus pysyä kotipaikkakunnallaan eikä siirtyä toiseen kaupunkiin. Korvaukseksi luetelluista rajoituksista nämä saivat oikeuden käydä kauppaa ja tarjota palveluksiaan ravitsemusliikkeissä ja kapakoissa ja suurten kaupunkien kauppakartanoissa, toimivat väkijuomaveron ja muiden niihin liittyvien valtion tulojen kerääjinä. Seurauksena juuri syntynyt kaupallisteollinen sääty joutui valtion orjalliseen palvelukseen; suurin ja tuottoisin kauppa keskittyi ulkomaalaisten ja tsaarin valtiovarain hoidon käsiin.
  02040702FileTop
  А. Контарини в «Рассказе о путешествии в Москву в 1476-1477 гг.» замечает, что город в течение всей зимы притягивает множество европейских купцов. В Москве, как и в Новгороде, отстоящем от нее на восемь дней пути, купцы покупают исключительно меха - соболей, лисиц, горностаев, белок, песцов и даже рысей. Вокруг Москвы, по свидетельству Контарини, большие леса, край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками, русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса, много зайцев и другой дичи, сотню кур отдают за дукат, за эту же цену - сорок уток, а гуси стоят по три маркета за каждого. Купцы обычно покупали товар возами, лодками, стругами или целыми складами, не стремясь к точным подсчетам. Существовало восточное поверье: точное измерение вредит торговому счастью.
  FileBottom
  A. Contarini 'Kertomuksessa matkasta Moskovaan 1476-1477' huomauttaa, että kaupunki koko talven ajan houkuttelee paljon eurooppalaisia kauppamiehiä. Moskovassa samoin kuin Novgorodissa, joka on sieltä kahdeksan päivän matkan etäisyydellä, kauppiaat ostavat yksinomaan turkiksia: sopulia, kettua, näätää, oravaa, jopa ilvestä. Moskovan ympärillä, Contarinin kertomuksen mukaan on suuria metsiä, seutu on erityisen rikas erilaisista viljakasveista, venäläiset myyvät valtavia määriä naudan ja sian lihaa, paljon jäniksiä ja lintuja, satakunta kanaa saa yhdellä dukatilla, samaan hintaan neljäkymmentä sorsaa, mutta hanhet maksavat kolme markkasta kappale. Kauppiaat tavallisesti ostivat tavaran kuormakaupalla, veneellisen, aurallisen tai koko varaston kerralla. Oli olemassa itämainen käsitys: tarkka mitta haittaa kauppaonnea.
  02040703FileTop
  Самая занимательная картина отмечена путешественником из Италии на замерзшей в конце октября Москве-реке, лед которой выдерживал построенные для разных товаров лавки, вмещавшие громадное количество зерна, говядины, свинины, рыбы, кур, дров, сена и других необходимых припасов. Особенное удовольствие вызвало у Контарини зрелище цельных свиных туш и ободранных от шкур коров, доставленных для сбыта на этот рынок к концу ноября. На льду замерзшей реки горожане устраивали конские бега и другие увеселения. Иностранец отмечает красоту русских людей, как мужчин, так и женщин, и образ повседневной жизни наших предков-московитов: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу [70; 22,23].
  FileBottom
  Kiehtovimman kuvauksen on italialainen matkailija merkinnyt muistiin lokakuun lopulla Moskova-joen jäällä, joka kantoi erilaisille tavaroille rakennettuja kauppoja, jotka sisälsivät valtavia määriä viljaa, naudanlihaa, sianlihaa, kalaa, kananlihaa, puutavaraa, heinää ja muita välttämättömyyshyödykkeitä. Erityistä tyydytystä herätti Contarinissa näkymä kokonaisia sianruhoja ja lehmänvuotia, jotka oli tuotu näille markkinoille myytäviksi marraskuun loppuun mennessä. Umpeen jäätyneen joen jäällä järjestettiin hevoskilpailuja ja muuta huvitusta. Ulkomaalainen panee merkille venäläisten kauneuden, sekä miesten että naisten, ja moskovalaisten esivanhempiemme arkipäivän askareiden kulun: aamulla he seisovat basaareissa suunnilleen puoleen päivään saakka, sitten suuntaavat tavernaan syömään ja juomaan; tämän ajan jälkeen heitä on mahdotonta houkutella minkäänlaisten liiketoimien pariin [70; 22,23].
  02040704FileTop
  Централизованное самодостаточное государство на Руси расценивалось не как народный союз, а как государев приход. После падения Золотой Орды ханские подати (тамга) не исчезают, возникают новые. С XIV в. объявляются налоги на брагу, пиво, мед, на квас, а с конца XIV в., когда в России впервые появилась водка, и на водку.
  FileBottom
  Keskitettyä itseriittoista Venäjän valtiota ei pidetty kansakunnan liittona, vaan suvereenina seurakuntana. Kultaisen Ordan kaaduttua maksut Kaanille (тамга) eivät poistuneet, syntyy uusia. 1300-luvulta on ollut vero maltaille, oluelle, hunajalle, kaljalle, ja 1300-luvun loputa, kun Venäjällä ensi kerran saatiin votkaa, vero myös votkalle.
  02040705FileTop
  Спиртные напитки известны человечеству давно. На Руси выработались свои особые секреты и рецепты приготовления пива, браги, меда. После появления водки стали размножаться корчмы, которые до того, по одной или две, историки упоминают в Новгороде, Твери, Смоленске, Пскове. В других городах, а в селах и подавно, корчем не было [67; 196].
  FileBottom
  Väkijuomat ovat olleet ihmiskunnalle tuttuja jo kauan. Venäjällä on kehitetty omat erityisreseptit oluen, maltaiden ja hunajan valmistukseen. Votkan käyttöönoton jälkeen kapakat alkoivat levitä, kun niitä aikaisemmin oli vain muutama, historioitsijat mainitsevat Novgorodissa, Tveriss, Smolenskissa, Pskovissa. Muissa kaupungeissa ja maaseudulla kapakoita ei vanhastaan ollut [67; 196].
  17.
  Города Московского государства — Государственная граница
  Moskovan valtakunnan kaupungit, valtakunnan raja
  02040707FileTop
  В начале XV в. удельные князья заводят собственные корчмы, облагая пошлинами напитки и преследуя, из чисто корыстных выгод, вольное корчемство, честное и самобытное. Среди занятий, за которые отлучают от церкви, наряду с чародеями и паузниками, упоминается теперь и народный корчемник. В ответ ставленников князя или откупщиков в народе стали числить вровень с разбойником и мытарем. Кирилл, игумен Белозерского монастыря, около 1409 г. писал можайскому князю Андрею: «и ты, господине, внимай себе, чтобы корчмы в твоей отчине не было; занеже, господине, то велика пагуба душам». В 1543 г., когда посланец Грозного Иван Кривой устроил в Новгороде Великом восемь корчемных дворов, владыка Феодосий с горечью писал московскому царю: «Бога ради, государь, потщися и помысли о своей отчине. В корчмах беспрестанно души погибают без покаяния и причастия» [67; 220].
  FileBottom
  1400-luvun alussa ruhtinaat ottavat käyttöön omia kapakoitaan, käyttäen jomaveroja täysin omiin tarkoituksiinsa kunnian ja omantunnon mukaan. Niiden ammattien joukossa, joiden harjoittajat erotetaan kirkosta on nyt noituuden harjoittajien ja muiden rinnalla myös kansan kapakoitsija. Vastaavasti kansan keskuudessa alettiin ruhtinaan omia tai suosimia nimittää rosvoiksi ja publikaaneiksi. Kirill, Vienanmeren luostarin igumeeni, 1409 paikkeilla kirjoitti Mozhain ruhtinaalle Andreille: "ja sinä valtias, ota huomioon, että kapakoita ei perintömaillasi ole ollut; katso ne ovat sieluille suureksi vahingoksi". 1543 Iivana Julman lähettiläs Ivan Krivoi rakensi Novgorodiin kahdeksan kapakkapihaa, piispa Theodosius kirjoitti Moskovan tsaarille katkerat sanat: "Herran tähden, hallitsija, puhdistaudu ja ajattele isäsi perintöä. Kapakoissa kuolee jatkuvasti ihmisiä ilman katumusta ja ehtoollista" [67; 220].
  02040708FileTop
  После Казанского похода Иван Грозный строит для опричников на Балчуге особый дом и называет его тюркским словом кабак. Единственный на всей Руси царев кабак, существовавший в Москве в середине ХVI в., распространяется скоро по всему московскому государству, зато русский корчемник, вольный промышленник, преследуется как контрабандист. В преступном корчемстве обвинялся весь народ.
  FileBottom
  Kazanin sotraretken jälkeen Iivana Julma rakentaa vartiomiehiä varten Baltshugaan erityisen talon ja antaa sille turkkilaisen nimen kapakka. Ainoa tsaarien omistama kapakka koko Venäjällä oli Moskovassa 1500-luvulla, ja se pian levisi kaikkialle Moskovan valtakuntaan, sen sijaan venäläistä kapakoitsijaa, vapaata yrittäjää, vainotaan kuin salakuljettajaa. Rikolliseen kapakanpitoon syyllistyi koko kansa.
  02040709FileTop
  ХVI в., начиная с 20-х годов, по причине наводнения Европы дешевым американским денежным металлом - золотом и серебром, стал веком революции цен. Приливная волна дешевого серебра по торговым каналам докатилась и до Московии. Если на Западе средний рост цен за столетие составил 2 -2,5 раза, то в Московском государстве XVI в. они выросли, по данным акад. С.Г. Струмилина (1877-1974), по скоту -в 2,5 раза, по хлебу - в 4 - 4,5 раза, а в среднем по всем товарам - до 3- 4 раз [81; 62].
  FileBottom
  1520-luvulta alkaa Eurooppaan tulvia halpaa amerikkalaista rahametallia, hopeaa ja kultaa ja vuosisadasta tulee hintojen vallankumousvuosisata. Halvan hopean hyökyaalto savutti kauppakanavia pitkin myös Moskovan. Kun Lännessä hinnat nousivat sadassa vuodessa 2-2,5-kertaisiksi, niin Moskovan valtakunnassa 1500-luvulla ne nousivat akateemikko S.G. Strumilinin (1877-1974) mukaan karjan osalta 2,5-kertaisiksi, viljan 4-4,5-kertaisiksi, keskimäärin kaikkien tavaroiden hinta 3-4-kertaiseksi [81; 62].
  02040710FileTop
  Но прибавка денежного металла помогала обеспечить расширение товарно-денежного обращения. В России десятками и сотнями возникают капиталистические мастерские с вольнонаемным трудом, которые в XVII в. перерастут в довольно крупные централизованные мануфактуры, содействуя образованию всероссийского рынка.
  FileBottom
  Mutta rahametallin määrän kasvu teki mahdolliseksi tavaran ja rahan kiertokulun laajenemisen. Venäjällä syntyy kymmeniä ja satoja pääomavaltaisia työpajoja, jotka perustuvat vapaaseen palkkatyöhön, ne kasvavat 1600-luvulla suuriksi keskitetyiksi tehtaiksi, ja ovat mukana yleisvenäläisten markkinoiden luomisessa.
  02040711FileTop
  Немецкий дипломат С. фон Герберштейн (1486-1566), автор «Записок о московитских делах», бывал в России в 1517 и 1526 гг. Он сообщает, что всякий, кто привозит в Москву те или иные товары, после их объявления и оценки у сборщиков пошлин или таможенных начальников, не смеет продать их, прежде чем товар не будет показан государю. Если государь пожелает что-нибудь купить, то купцу в это время не дозволяется ни показывать товары, ни предлагать их кому-нибудь [70; 80-81]. У великого князя ни в чем не должно быть недостатка.
  FileBottom
  Saksalainen diplomaatti S. von Herbertstein (1486-1566) teoksen 'Muistiinpanoja Moskovan asioista' tekijä, oleskeli Venäjällä vuosina 1517 ja 1526. Hän ilmoittaa, että kukaan joka tuo Moskovaan niitä tai näitä tavaroita, ilmoitettuaan ja maksettuaan niistä veronkantrajalle tai tulliviranomaiselle tullin, ei uskalla myydä niitä ennen kuin on näyttänyt tavaran keisarille. Jos keisari haluaa ostaa jotakin, kauppias ei tänä aikana saa näyttää tai myydä tavaraa kenellekään [70; 80-81]. Mitään ei suuriruhtinaalta pitänyt puuttua.
  02040712FileTop
  С. Герберштейн приводит историю одного краковского гражданина, который привез двести центнеров меди. Государь (Василий III) эту медь собирался купить, но держал купца так долго, что у того лопнуло терпение, и он повез товар обратно. За несколько миль от Москвы его догнали чиновники, наложили на имущество запрет под предлогом неуплаты пошлины. Купец вернулся в Москву с жалобой на причиненную ему обиду. Чиновники обещали уладить дело, если краковский гражданин попросит милости у государя. Но купец, догадываясь, что для владыки Московии будет позорно, если такие товары возвратятся из его державы: значит, никого не нашлось, кто мог бы сторговать дорогую медь и заплатить за нее, просит не милости, а правосудия, и добивается покупки меди от имени государя по надлежащей цене [70; 82].
  FileBottom
  S Herberstein kertoo tarinan eräästä Krakovan kansalaisesta, joka toi kaksisataa sentneriä kuparia. Hallitsija (Vasili III) aikoi ostaa tämän kuparin, mutta viivytteli niin kauan, että kauppias menetti kärsivällisyytensä ja vei tavaran takaisin. Muutaman peninkulman päässä Moskovasta virkamiehet tavoittivat hänet ja takavarikoivat tavaran sillä verukkeella, ettei siitä oltu maksettu tullia. Kauppias palasi Moskovaan valittaen hänelle aiheutunutta vahinkoa. Virkamiehet lupasivat sopia asian, jos Krakovan kansalainen pyytää armoa keisarilta. Mutta kauppias arvaten että Moskovan vallanpitäjille on häpeä, jos sellainen tavara palautetaan heidän valtakunnastaan; ketään ei löydetty, joka olisi kyennyt maksamaan kalliista kuparista; kauppiaan ei tarvinut anoa armoa vaan oikeudenmukaisuutta ja kuparikauppa syntyi keisarin nimissä hyvään hintaan [70; 82].
  02040713FileTop
  Иностранцы замечают, что от роста, до известной степени невыносимого (с пяти всегда один, т.е. со ста двадцать) никто из русских купцов не воздерживается, хотя и говорят промеж себя, что это большой грех.
  FileBottom
  Ulkomaalaiset huomaavat, että hinnan korotuksesta, tiettyyn määrään sietämättömästä (aina yksi viidestä, kaksikymmentä sadasta), kukaan venäläinen kauppias ei kieltäytynyt, vaikka sanoivatkin keskenään, että se oli suuri synti.
  02040714FileTop
  Зато Иван Грозный, инициатор свободной торговли с Англией, взял в свою казну у Джерома Горсея (?-ок. 1626) привезенные им на тринадцати буксирных кораблях товары - медь, свинец, порох, селитру и серу — на девять тысяч ливров [70; 181]. Английский купец-путешественник, понимавший по-гречески, близко соприкоснувшись с народной речью московитов, назвал русский язык самым богатым и изящным в мире.
  FileBottom
  Sen sijaan Iivana Julma, vapaan kaupankäynnin aloittaja englantilaisten kassa, osti valtion haltuun Jerome Gorseyltä (?-n. 1626) hänen tuomansa kolmenkymmenen hinaajan lastina olleet kauppatavarat - kuparia, sianlihaa, ruutia, salpietaria valtion haltuun yhdeksällä tuhannella punnalla [70; 181]. Englantilainen kauppias, joka ymmärsi kreikkaa, nopeasti oppi moskovalaisten puheenparren ja piti venäjän kieltä maailman rikkaimpana ja eleganteimpana.

  020408
  Экономическая политика Ивана IV <079>
  Iivana IV:n talouspolitiikka

  02040801FileTop
  Государство заботилось лишь о том, чтобы все необходимое для него попадало в казну. Конец XVI в. - время окончательного закрепощения всех слоев населения государственному тяглу, образования из них тяглых сословий с одновременным созданием служб земских старост и целовальников, ведавших сбор податей в общине и местные общинные повинности, а также таможенных и верных голов с целовальниками, часто присылаемых на места из числа верных московских мужей. Разоряли посадских воеводы и приказные; брали всем: не только деньгами, но и пирогами, налимами, свечами и лопатами, брали сами, брали дочери и жены. Промышленное и крестьянское население оказалось одинаково закрепощенным. Государству, разоренному войнами и опричниной, должны были служить все и всем. Неподъемное тягло и непосильные поборы разоряли народ вчистую.
  FileBottom
  Valtio huolehti vain siitä, että kaikki mitä se tarvitsi saatiin kassaan. 1500-luvun loppu oli kaikkien kansankerrosten lopullisen kassan, valtiovarainhoidon hallintaan orjuuttamisen aikaa, kouluttamista veroa maksavaksi säädyksi samalla kun luotiin kylänvanhimpien ammattikunta ja erityiset virkamiehet jotka johtivat veronkantoa yhteisölle ja paikallisiin tarkoituksiin, mutta myös tullivirkamiehiä ja uskollisia päälliköitä ja asiainhoitajia, joita lähetettiin paikalle uskollisista Moskovan miehistä. Sotilaat ja lähetetyt virkamiehet ryöstivät kaiken, ei vain rahat vaan myös piirakat, juomat, kynttilät ja lapiot, itse ottivat, ottivat tyttäret ja vaimot. Teollisuus- ja maatalousväki orjuutettiin yhtälailla. Valtiota, jota sodat ja pakko-otot vaivasivat, piti kaikkien ja kaiken palvella. Sietämättömät ja kestämättömät verot riistivät kansalaiset putipuhtaiksi.
  02040802FileTop
  Дальнейшее закрепощение крестьян (заповедные лета, отменившие право перехода в Юрьев день) в середине ХVI в. явилось следствием прикрепления крестьян к тяглу, чрезвычайный рост долговых обязательств, которыми землевладельцы опутывали крестьян. Крестьянское разорение и непрерывные войны неизбежно приводили к депопуляции населения, сокращению возделываемых площадей, расстройству хозяйств. Законодательная неуточненность и безрегламентность управленческой иерархии порождали неправовой тип управления страной на базе тягловой сословной системы и обернулись многовековым властным беспределом (противоправным тоталитаризмом).
  FileBottom
  Talonpoikien edelleen orjuuttaminen (kielletyt vuodet, kielto vaihtaa paikkaa Yrjönpäivänä) 1500-luvun puolivälissä oli seurausta talonpoikien kiinnittämisestä päivätyövelvollisuuteen, tavaton velkasidonnaisuuksien kasvu, johon maanomistajat raastoivat talonpoikia. Talonpoikien riidat ja jatkuvat sodat johtivat väistämättä asutuskeskusten tyhjentymiseen, viljellyn alan vähenemiseen, talouksien hajoamiseen. Lainsäädännön epämääräisyys ja hallintohierarkian säätelemättömyys synnyttivät lakiin perustumatonta maan hallintoa päivätyösäätyjärjestelmän perustalla ja se muuttui monisatavuotiseksi hallinnon mielivallaksi (laittomaksi totalitarismiksi).
  02040803FileTop
  Современник Грозного и участник событий немец Г. Штаден справедливо заключает:
  FileBottom
  Iivana Julman aikalainen ja tapahtumiin osallistunut saksalainen H. Staden lopettaa oikeutetusti:
  02040804FileTop
  «Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжко и жестоко, что никто и описать не сумеет, все же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе - один царь, одна вера, одна мера. Только он один и правит! Все, что ни прикажет он, все исполняется, и все, что запретит, действительно остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне. И как долго продержится это правление, ведомо Богу - вседержителю!» [93; 113].
  FileBottom
  "Vaikka kaikkivaltias Jumala rankaisikin Venäjän maata niin raskaasti ja ankarasti, että kukaan ei sitä pysty kuvailemaan, nykyinen suuriruhtinas pystyi kuitenkin saamaan aikaan sen että koko Venäjän maalla, koko hänen valtakunnassaan oli yksi tsaari, yksi usko, yksi mitta. Vain hän yksin hallitsee! Kaikki mitähän käskee, kaikki toteutuu, ja kaikki mitä hän kieltää todellakin pysyy kiellettynä. Kukaan ei häntä vastusta, ei hengellisen säädyn, ei maallisen edustaja. Ja se kuinka kauan tämä hallinto kestää, on Jumalan kaikkivaltiaan kädessä.
  02040805FileTop
  Грозный завершил создание единой государственной системы измерений (мер длины, объема, площадей, веса) и единой денежной системы, в соответствии с задачами централизованного государства. Счетными единицами стали рубль, полтина, гривна, алтын. Монетарная политика Ивана Грозного заключалась в административном запрещении государственной властью вывоза денег и вообще драгоценных металлов из страны (первая стадия политики меркантилизма). Деньги, привозимые из-за границы, облагались пошлинами. Это показывает, что в России XVI в. использовалась теория денежного баланса.
  FileBottom
  Iivana Julma toteutti yhtenäisen valtiollisen mittajärjestelmän (pituusmitat, tilavuusmitat, pinta-alamitat, painomitat) ja yhtenäisen rahajärjestelmän, joka vastasi keskitetyn vallan tehtäviä. Laskentayksiköiksi tulivat rupla, poltina, grivna, altyn. Iivana Julman rahapolitiikka sisällytettiin valtion hallinnon hallinnolliseen asetukseen, jonka mukaan rahaa ja ylipäänsä arvometalleja ei saanut viedä maasta (merkantilismin ensimmäinen vaihe). Ulkomailta tuodulle rahalle määrättiin tulli. Tämä osoittaa, että Venäjä noudatti 1500-luvulla rahatasapainon teoriaa.
  02040806FileTop
  Была осуществлена и налоговая реформа, выражавшаяся во введении т.н. большой московской сохи. До этого в различных областях Московского государства употреблялись различные окладные единицы: выти, обжи, луки и местные сохи и сошки различных размеров. Размеры официально признанной большой московской сохи колебались в зависимости от качества земли в 400 - 500 - 600 десятин. В городах каждые 100 дворов торговых людей составляли соху.
  FileBottom
  Toteutettiin myös verouudistus, joka ilmeni suuren moskovalaisen viljelyalan käyttööottona. Tätä ennen Moskovan valtion eri alueilla käytettiin erilaisia maanarvostusyksiköitä: vyti, obzhi, (paikallisesti määriteltyjä viljelyalan mittoja) niitty ja paikallinen viljelyala ja erilaisia mittoja pienille viljelyaloille. Virallisesti tunnustetun suuren Moskovan mitan mukaisen viljelyalan mitat vaihtelivat 400 - 500 - 600 desjatiinan välillä. Kaupungeissa jokainen 100 pihan asukasryhmä muodosti yhden sohan.
  02040807FileTop
  Величина налогового тягла определялась размером земельной площади, качеством земли, сословием владельца. К примеру, монастырские земли облагались большим налогом, чем поместные. Монастыри лишены были и особых тарханных грамот, освобождавших ранее духовенство от таможенных и торговых пошлин.
  FileBottom
  Verollisen päivätyövelvollisuuden suuruus määriteltiin maa-alueen suuruutena, riippuen maan laadusta, isännän säädystä. Esimerkiksi luostarin maalle asetettiin korkeampi vero kuin paikallisille. Luostarit oli vapautettu erityisistä tarhan-asiakirjoista (kaanin allekirjoittama asiakirja), jolla hengellinen sääty sai aikaisemmin vapautuksen tullimaksuista ja kauppaverosta.
  02040808FileTop
  Любопытно, что покушение государства на земли монастырей происходило не только в России. В 1536-1539 гг. король Англии Генрих VIII, растратив оставленную отцом казну, начал с упразднения мелких монастырей с ежегодным доходом менее 200 ф.ст.; за ними последовали и крупные, владевшие от одной пятой до одной трети всех земель в стране. Всего было упразднено более трех тысяч монастырей с общим годовым доходом до 161000 ф.ст. Постоянно усиливающаяся протестантская партия в Англии встретила это разграбление спокойно, не враждебно [70; 73].
  FileBottom
  Erikoisuus, että valtio pyrki saamaan otteen luostareista, ei esiintynyt vain Venäjällä. Vuosin 1536-1539 Englannin kuningas Henrik VIII tyhjennettyään valtion kassan aloitti pienten luostareiden hallinnosta, joiden vuositulot olivat alle 200 puntaa; niiden jälkeen seurasivat myös suuret, jotka omistivat viidenneksestä klolmannekseen maa-alasta koko valtakunnassa. Yli kolmen tuhannen luostarin hallintoon puututtiin. Niiden yhteenlasketut tulot olivat 161000 puntaa. Jatkuvasti voimistuva Englannin protestanttinen puolue otti vastaan tämän ryöstön rauhallisesti, ei vihamielisesti [70; 73].
  02040809FileTop
  Судебная реформа Ивана Грозного свелась к принятию нового «Судебника» (1550) и единому для всей страны судопроизводству на основе руда присяжных. «Судебник» отменял рабство за долги, поощрял практику наемного труда и ограничивал холопство; в нем вводилось понятие служилой кабалы, то есть работы на хозяина определенный договором срок, вместо уплаты процента по займу. Обладание вотчиной с середины XVI в. для каждого землевладельца обуславливалась службой царю, хотя вотчина по-прежнему была несравненно более полной формой собственности, чем поместье.
  FileBottom
  Iivana Julman oikeuslaitoksen uudistus merkitsi uuden «Судебникin» (1550) (lakikirjan) käyyttöönottoa ja yhtenäisen koko maassa noudatettavan oikeuskäytännön alkua. «Судебник» poisti velkavankeuden, rohkaisi palkkatyön tekemistä, ja rajoitti omaehtoista orjuutta (холопство); siinä otettiin käyttöön käsite 'служилая кабала' (kirjallinen työvelvollisuussopimus) eli työvelovollisuus isännän määräämänä aikana, velasta maksettavan koron asemesta. Yhteismaan omistus 1500- luvun puolivälistä lähtien määrättiin isännälle tsaarille suoritettavan palvelun muodossa, vaikka aikaisemmin yhteismaan omistus oli paljon yleisempi omistusmuoto kuin maatilan omistus.

  020409
  Строгановы <080>
  Stroganovit

  02040901FileTop
  В отечественной промышленности ХV-ХVI вв. наибольшее значение имели солеварение, поташное дело, текстильное производство, металлургия.
  FileBottom
  Venäjän teollisuudessa 1400-1500-luvuilla oli suuri merkitys suolantuotannolla, potaskataloudella, tekstiilituotannolla ja metallurgialla.
  02040902FileTop
  Русские крестьяне издавна изготовляли ткани из шерсти и льна, преимущественно для личного употребления. Сукном, холстом, пряжей они платили оброк помещику. В начале ХVI в. близ Москвы появляются царские хамовные (ткацкие) слободы, вотчины промыслового типа, крепостные мануфактуры, в которых зависимое промышленное население за государево жалованье отбывало хамовную повинность издельем, выработкой полотна для великокняжеского, затем царского двора.
  FileBottom
  Venäjän talonpojat ovat ikiajoista valmistaneet kangasta villasta ja pellavasta, pääasiassa omaan käyttöön. Kankaalla, purjekankaalla ja langalla he maksoivat maksettavansa tilanomistajalle. 1500-luvun alussa syntyy keisarillisia kutomoita, teollistyyppisiä yhdyskuntia, maaorjuuteen perustuvia manufaktuureja, joissa väesto keisarillisella palkalla suoritti kutomapalvelua ja valmisti kangasta tsaarin hovin tarpeisiin.
  02040903FileTop
  Уверенные шаги к промышленной деятельности начинало делать российское купечество, занимавшее благодаря торговле высокое общественное положение в Московском централизованном государстве. Оно выполняло ряд важнейших государственных поручений, собирало ясак (национальный окраинный налог), участвовало в крупной внешней торговле, заведовало таможнями, руководило царскими торговыми монополиями.
  FileBottom
  Venäläinen kauppiaskunta alkoi ottaa haparoivia askelia kohti teollisuustuotantoa, nauttien korkeasta yhteiskunnallisesta asemasta Moskovan keskusjohtoisessa valtiossa. Se täytti joukon mitä tärkeimpiä valtiollisia tehtäviä, keräsi jasak-maksua (kansallista esikaupunkialueveroa), osallistui suureen ulkomaankauppaan, hoiti tullinkantoa, johti tsaarin kaupallisia monopoleja.
  02040904FileTop
  Особо привилегированное место занимали так называемые царские гости -группа именитого столичного профессионального купечества, обладавшая крупными капиталами. Гости вели торговлю от имени царя и казны: в середине ХVI в. в руках царя и государственной казны находилась торговля хлебом, пенькой, икрой, поташом и другими товарами, хотя собственная, самостоятельная торговля крупного купечества преобладала над казенной.
  FileBottom
  Erityinen etuoikeutettu asema oli niinsanotuilla tsaarin vierailla, ryhmä, jonka muodostivat pääkaupungin ammattimaiset kauppiaat, joiden käytössä oli suuria pääomia. Nämä 'vieraat' harjoittivat kauppaa tsaarin ja valtiovarain kassan nimissä: 1500-luvun puolivälissä tsaarin ja valtiovarain hoidon omistuksessa oli viljakauppa, hampun, mädin, potaskan, ynnä muiden tavaroiden kauppa, vaikkakin oma, itsenäinen suurkauppiaskunnan kauppa oli suurempaa kuin tämä valtion toiminta.
  02040905FileTop
  Кроме столичного, торговлю вело крупное провинциальное купечество. Родоначальником знаменитой фамилии Строгановых считается упомянутый новгородский купец Спиридон, живший там во времена Дмитрия Донского и поддержавший московскую дружину иконописцев. Правнук легендарного Спиридона, Федор Лукич, с 1488 г. поселился в Сольвычегодске, где и занялся скупкой пушнины у инородцев; в 1519 г. Строгановым как частным промышленникам была дана грамота на соляные промыслы, дикие леса и продажу соли в Сольвычегодском крае. Замечу, что в Киевскую Русь соль ввозилась главным образом из Крыма. Солеваренное производство стало развиваться в Новгородской земле, где было немало источников соляных рассолов. Один из сыновей Ф.К. Строганова первый завел русские корабли на Белом море.
  FileBottom
  Suurkauppiaat toimivat paitsi pääkaupungissa, myös maaseudulla. Kuuluisan Stroganovin sukukunnan esi-isänä pidetään novgorodilaista kauppiasta Spiridonia, joka asui siellä Dmitri Donskoin aikaan ja ylläpiti moskovalaista ikonimaalareiden yhdyskuntaa. Legendaarisen Spiridonin lapsenlapsi Feodor Lukitsh, asettui asumaan vuodesta 1488 Soviytshegodskiin, missä hänellä harjoitti myös turkiskauppaa ulkomaalaisten kanssa; vuodesta 1519 Stroganoville yksityisenä teollisuusmiehenä annettiin lupakirja suolantuotantoon, aarniometsää ja oikeus suolantuotantoon Solvytshegodskin alueella. Huomautan, että Kievin Venäjälle suolaa tuotiin pääasiassa Krimiltä. Suolankeittoteollisuus alkoi kehittyä Novgorodin alueella, missä oli runsaasti suolavesilähteitä. Eräs F.K. Stroganovin pojista toi venäläisiä laivoja Vienanmerelle.
  02040906FileTop
  Строгановы, родоначальники торгово-промышленной буржуазии, вышедшие в купцы еще в XIV в., далее вели торговлю по всему государству и за границей. Они торговали солью, хлебом, рыбой, железом, мехами, воском, кожей, пушниной, шелком, сукном и другими товарами. Им принадлежали крупные промышленные предприятия, прежде всего солеварни, на которых работало одновременно до 5 тысяч крепостных и до 10 тысяч вольных рабочих. В 1570 г. Аникей Строганов получил от Ивана Грозного жалованную грамогу на дикое место по Вымь - реке в Пермской земле и разрешение искать в тех диких местах рассольные места и ставить варницы, пашню распахивать и лес расчищать. Известно, что солеварнями под Серьговой горой на Выми владели в XVII в. зажиточные княжпогостные крестьяне Опарины, после них - крупный торговец из Галича купец Панкратьев. Запасы соли в этом районе нынешней республики Коми, между Вычегдой и Печорой, достаточно велики и сегодня для того, чтобы обеспечить соляной промысел на неограниченную перспективу. Строгановы имели в Пермской земле свои городки и держали по найму войска для обороны от набегов зауральских инородцев и орд сибирского хана Кучума. Эти владения по Каме и Чусовой послужили исходной базой проникновения предпринимателей за Урал.
  FileBottom
  Stroganovit olivat kauppa- ja teollisuusporvariston esi-isiä, joiden jäseniä jo 1300-luvulla oli mukana koko valtakunnan kauppatoiminnassa ja ulkomaankaupassa. Heidän kauppatavaraansa oli suola, vilja, kala, rauta, turkikset, vaha, vuodat, silkki, kangas ja muut tavarat. Heille kuului suuria teollisuusyrityksiä, ennen kaikkea suolakeittimöitä, joissa työskenteli 5000 maaorjaa ja jopa 10000 vapaata työntekijää. 1570 Anikei Stroganov sai Iivana Julmalta lupakirjan luonnontilassa olevaan paikkaan Vym-joen varrella Permin alueella ja luvan etsiä tällä alueella suolan tuotantoon sopivan paikan ja aloittaa keittimöitä, maata kynnettäväksi ja metsää hakattavaksi. On tunnettua, että Vym-joen varrella sijaitsevan Sergovoin kaupungin suolakeittimöitä hallitsivat ruhtinaalle kuuluvan maatilan talonpojat nimeltään Oparin, heidän jälkeensä suurkauppias Pankratjev Galitshasta. Tämän nykyisin Komin tasavallan Vytshegdan ja Petshoran välisen alueen suolavarastot ovat vielä tänä päivänä niin riittävät, että niiden suolavarastojen käytön loppurajaa ei voida määritellä. Stroganoveilla oli Permin alueella pieniä kaupunkeja ja he ylläpitivät sotajoukkoja turvana Uralin takaisten muukalaisten ja siperialaisen Kutshuma kaanin hyökkäysten varalta. Nämä hallinta-alueet Kaman ja Tshusovoin varrella toimivat alkutukikohtana Uralintakaisen teollisuuden rakentamiselle.
  02040907FileTop
  Строгановы с 1572 г. финансировали экспедицию Ермака, одного из своих наемников, за камень, в Сибирское ханство. Считается точно установленным [49; 184], что как среди сподвижников Ермака, так и среди людей, нанимавшихся на сибирскую службу при Годунове, было немало грамотных, умевших читать и писать. Простые казаки из дружины Ермака дали позднее архиепископу Киприану письменные показания о походе в Сибирь, куда, судя по старинным новгородским сказаниям, стремились русские люди лет за пятьсот до похода Ермака. Приходили сюда торговать, заключали союзы с вождями здешних племен, предлагали им дружбу, вступали в споры. Отряды Ермака пополнялись проводниками из коми-пермяков, которые умели общаться с сибирскими инородцами, совместно с ними занимались не только добычей морского зверя и мелкой рухляди - пышных драгоценных мехов, но и устраивали горнодобывающие предприятия и поселения в Зауралье, на Алтае.
  FileBottom
  Vuodesta 1572 lähtien Stroganovit rahoittivat Ermakan tutkimusretkeä, yhdellä heidän vuokra- alueellaan, kivilouhoksella, Siperian kaanikunnassa. Pidetään toteennäytettynä [49; 184], että sekä Ermakan aloitteentekijöinä että henkilöinä, jotka hakeutuivat Godunovin palvelukseen, oli paljon sellaisia, jotka osasivat lukea ja kirjoittaa. Tavalliset kasakat Ermakin yhteisöstä antoivat myöhemmin arkkipiisapa Kirillille kirjallisen selvityksen matkasta Siperiaan, jonne, vanhoista novgorodilaisista sanonnoista päättäen oli pyrkinyt venäläisiä noin viisisataa vuotta ennen Ermakin retkeä. He tulivat tänne käymään kauppaa, liittoutuivat täkäläisten heimojen kanssa, tarjosivat heille ystävyyttä, joutuivat riitoihin. Ermakin joukot täydentyivät komilaisilla ja permiläisillä, jotka osasivat kommunikoida siperialaisten muukalaisten kanssa, yhdessä heidän kanssaan he jakoivat vain merieläinsaaliit ja pientä riistaa ja kallisarvoisia turkiksia, mutta rakensivat vuoriteollisuuslaitoksia ja asutusta Uralin taakse Altaille.
  02040908FileTop
  В 1586 г. была основана Тюмень на реке Туре, в 1587 г. - Тобольск, впоследствии ставший центром освоения Сибири, в 1592 г. - Березов, в 1601 г. - Туринск.
  FileBottom
  1586 perustettiin Tjumen Ture-joen varrelle, 1587 Tobolsk, josta myöhemmin tuli Siperian valloituksen keskuspaikka, 1592 Berezov, 1601 Turinsk.
  02040909FileTop
  К ледяным воротам Лукоморья настойчиво стремились иностранцы. Европейские шкиперы сговаривали архангельских поморов показать путь к сказочной Мангазее, к устьям Оби и Енисея. Упокоение на открытой им Новой Земле нашел тогда голландский мореплаватель В. Баренц (ок. 1550-1597), пытавшийся проникнуть из Атлантического океана в Тихий, из Европы в Китай.
  FileBottom
  Lukomorjan jäisille porteille pyrki jatkuvasti ulkomaalaisia. Eurooppalaiset laivurit houkuttelivat arkangelilaisia merenkulkijoita näyttämään tien tarunomaiseen Mangazeen, Obin ja Jenisein suistossa. Lepopaikan löysi heille avoimella Novaja Zemljalla myös hollantilainen merenkulkija V. Barents (n 1550-1597), yritettyään Atlannin valtamereltä Tyynelle merelle, Euroopasta Kiinaan.
  02040910FileTop
  После овладения столицей Сибири Искером (1582) Строгановы добились жалованной грамоты на весь бассейн реки Тобола. Имение Строгановых по площади вместило бы несколько европейских государств.
  FileBottom
  Otettuaan hallintaansa Siperian pääkaupungin Iskerin (1582) Stroganovit laativat luovutusasiakirjan, joka koski koko Tobola-joen laaksoa. Stroganovin omistama alue kattaisi muutamien Europpan maiden pinta-alan.
  02040911FileTop
  За одно столетие (с 1579 по 1678 г.) русское население Перми Великой возросло с 2197 до 11811 дворов, т.е. на 463%, тогда как в целом по всему Московскому государству естественный прирост населения не достиг за тот же период и 15% [82; 334].
  FileBottom
  Yhdessä vuosisadassa (vuodesta 1579 vuoteen 1678) Suur-Permin venäläinen asutus kasvoi 2197 kartanosta 11811 kartanoon, eli 463 %, silloin kuten yleensä koko Moskovan valtiossa väestön luonnollinen kasvu ei tuona aikana saavuttanut 15 % [82; 334].
  18.
  Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири.
  Народный лубок XIX в.
  Jermak Timofejevitsh, Siperian valloittaja. Kansan kuva 1800-luku
  02040913FileTop
  Ермак вел себя по отношению к сибирским племенам не как захватчик, оккупант, а как «милостивый государь, который тем доволен, что подданные безобидно принести могут» [31; 29].
  FileBottom
  Ermak ei suhtautunut siperialaisiin heimoihin kuin valloittaja, miehittäjä, vaan kuin "armollinen hallitsija, joka on siihen tyytyväinen, mitä alamaiset vahinkoa kärsimättä voivat antaa" [31; 29].

  020410
  Мангазея <083>
  Mangazeja

  02041001FileTop
  Вдобавок к казакам и купцам-профессионалам, в беспримерном колонизационном движении на Восток в ХVI в. участвовали многочисленные торговцы-крестьяне, а также служилые и ратные люди, пушкари, стрельцы, духовенство, посадские ремесленники. Первые засельщики Урала и Сибири обладали незаурядной энергией, сильной волей, вольнолюбием, бесстрашием, напористостью. Начиная свой путь от Устюга Великого, первопроходцы спускались и поднимались по рекам, переволакивали свои суща через горы и болота, зимовали, строили новые суща, двигаясь к Тихому океану. Все ясней и ясней выступала из мрака неизвестности еще неведомая образованному миру значительная часть азиатского материка. Недаром сравнивают эпопею этого великого продвижения с экспедицией Магеллана (ок.1480-1521), совершившей первое кругосветное плавание.
  FileBottom
  Kasakoiden ja ammattikauppiaiden lisäksi ennennäkemättömään asutustoimintaan osallistuivat monet kauppiastalonpojat, mutta myös sotapalvelusta suorittavat, asemiehet, ampujat, papisto, kaupunkien käsityöläiset. Uralin ja Siperian ensimmäiset asuttajat käyttivät suunnattomasti energiaa, lujaa tahtoa, vapaudenkaipuuta, rohkeutta, harkintakykyä. Aloittaen matkansa Ustjuk Velikijstä pioneerit nousivat jokia ylös, raahasivat kuormansa yli vuorten ja soiden, talvehtivat, rakensivat uutta, siirtyivät Tyynelle merelle. Yhä selvemmin ja selvemmin nousi esiin tuntemattomuuden hämärästä sivistyneelle maailmalle vielä tuntematon merkittävä osa Aasian mannerta. Ei ole turhaan verrattu tämän suuren valloituksen kertomusta Maghellanin retkiin (1480-1521), kun tämä ensimmäisenä purjehti maailman ympäri.
  02041002FileTop
  Златокипящая Мангазея в Сибири получила известность при Борисе Годунове (1552-1605), которому разведчики доложили, что в незнаемых странах восточных на реке Таз и на реке Пур полным-полно русских людей. Они там давно: кто торгует, кто охотится, а кто дань с самояди берет в свою пользу, облыжно [49; 188]. До тысячи гостей принимала в иные годы вольная Мангазея. До ста тысяч соболиных шкурок проходило через городские ярмарки зимой. Купцы московские, нижегородские, вологодские, ярославские везли товары, и Мангазея становилась большим, хорошо укрепленным городом. За трехсаженными стенами стояло более двухсот домов, две церкви, съезжая изба, воеводский двор, склады, таможня, два кабака, торговые бани, тюрьма [49; 198]. В речном порту швартовались десятки судов.
  FileBottom
  Makeankiehuva Mangazeja Siperiassa on saanut kuuluisuutta Boris Godunovin aikana (1552-1605), kun retkeilijät kertoivat, että tuntemattomissa Tazin ja Pur-joen idän maissa oli pelkästään venäläistä väkeä. He olivat olleet siellä jo pitkään: kuka käy kauppaa, kuka metsästää, kuka saa elatuksensa samojedeilta viekkaudella [49; 188]. Jopa tuhat vierasta otti vastaan vapaa Mangazeja. Jopa satatuhatta sopulinnahkaa kulki kaupungin markkinoiden kautta talven aikana. Moskovalaiset, nizhegorodilaiset, bologodskilaiset, jaroslavilaiset kauppiaat veivät tavaraa Mangazejaan, ja Mangazejasta tuli suuri, hyvin varustettu kaupunki. Kolmen sazhenin paksuisten muurien takana oli yli kaksisataa taloa, kaksi kirkkoa, istuntotalo, sotaväen päällikön piha, varastoja, tullihuone, kaksi kapakkaa, kaupallisia kylpyhuoneita, vankila [49; 198]. Jokisatamassa oli ankkurissa kymmeniä laivoja.
  02041003FileTop
  В Москве появился Сибирский приказ, в котором именитые гости занимались оценкой мехов, обслуживали обширное дворцовое хозяйство, включавшее царский двор с его многочисленными службами и производствами, подмосковные усадьбы и обширные угодья по всей стране.
  FileBottom
  Moskovassa julkaistiin Siperian asetus, jossa nimeltä mainitut vieraat arvioivat turkiksia, ylläpitivät laajaa hovitaloutta, joka sisälsi tsaarin hovin monine palveluineen ja tuotteineen, lähellä Moskovaa olevan tilan ja laajoja maa-alueita kaikkialla valtakunnassa.

  020411
  Моsсоvу compani <084>
  Moskovan kauppakomppania

  02041101FileTop
  Массовая местная торговля в центральной России сочетала продажу продуктов личного производства с реализацией купленных оптом товаров и глубоко входила в быт товаропроизводителей. В сельской местности торговля развертывалась вокруг монастырей, около речных пристаней и перекрестков гужевых дорог. На подобных торжках приезжие и местные торговцы скупали сельскохозяйственные продукты, а затем перепродавали их в городах, приобретая для деревни соль, железо, инструменты, а также дорогие ткани, верхнюю одежду, сукно, обувь и т.д. В процессе этих взаимосвязей промышленного и сельскохозяйственного производств на всероссийском рынке, кроме форм ярмарочной и базарной торговли, развивалась передвижная форма внутренней торговли, представителями которой стали скупщик, прасол, офеня.
  FileBottom
  Suurimittainen paikallinen kaupankäynti Keski-Venäjällä käsitti yksityistä tuotantoa, jota kauppiaat tukussa ostivat ja puuttuivat syvälle tuottajien elämään. Maaseudulla kaupankäynti tapahtui luostareiden ympäristössä, lähellä jokien laitureita ja kärryteiden risteyksissä. Tällaisilla pikku toreilla vieraat ja paikalliset kauppiaat ostivat maataloustuotteita, ja sitten myivät edelleen niitä kaupungeissa, hankkien maaseudulle suolaa, rautaa, työvälineitä, sekä myös kalliita kankaita, päällysvaatteita, jalkineita jne. Näiden teollisuuden ja maataloustuotteiden tuotannon kohtaamisissa yleisvenäläisillä markkinoilla, paitsi messutyylistä basaarikauppaa, kehittyi myös liikkuva sisämarkkinoiden kaupanteko, jonka edustajia olivat kulkukauppiaat.
  02041102FileTop
  Рыночная торговля оснащалась техническими средствами, начиная от стационарных лавок и кончая прилавками с товарами для показа. Вскоре возникают лавочные ряды, специализирующиеся на продаже отдельных товаров. Напротив Московского Кремля в 1546 г. по указу Ивана Грозного были построены каменные торговые ряды (шапочный, сапожный, коробейный, восчаный, медовый, пряничный, калачный и др.), названные Гостиным двором.
  FileBottom
  Markkinoilla tapahtuva kaupanteko käytti teknisiä apuvälineitä, alkaen paikalla seisovista rakennuksista, päätyen kaupan edessä seisoviin kojuihin, joissa tavara oli nähtävänä. Pian ilmestyvät kojurivit, jotka erikoistuvat tiettyjen tavaroiden myyntiin. Vastapäätä Moskovan Kremliä oli 1546 Iivana Julman käskystä rakennettu kivisiä myymälärivejä (hattuja, saappaita, Korobein kiveä, vahaa, hunajaa, leivonnaisia, ylellisyystuotteita, ym.), paikan nimeksi tuli Gostinnyj Dvor.
  02041103FileTop
  Результатом войн Ивана Грозного против остатков ханского владычества были разгром и присоединение к Москве Казанского (1552), Астраханского (1556), Сибирского (1555-1600) ханств и Ногайской орды (1558).
  FileBottom
  Seurauksena Iivana Julman sodista kaanivallan jäänteitä vastaan syntyi Kazanin hallinto ja liittyminen Moskovaan (1552), Astrakan (1556), Sibirskoi (1555-1600), myös Nogain kaanikunta ja orda (1558).
  02041104FileTop
  Ливонская война, которую разорительно для казны и неудачно в военном отношении вел Иван Грозный, не принесла России желаемого выхода в Балтийское море. Наоборот, усилила экономическую и культурную блокаду крепнущего русского государства. Польский король Сигизмунд II (1520-1572), стремясь восстановить Англию против Москвы, писал Елизавете Английской (1533-1603): «Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву; привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестное; не только привозятся произведения художеств, но приезжают художники, посредством которых он приобретает возможность побеждать всех».
  FileBottom
  Liettuan sodan, jonka valtion kassan tappioksi Iivana Julma kävi ilman että se tuotti toivottua tulosta Itämerellä. Päin vastoin talouden ja kulttuurin blokaadi Venäjää vastaan voimistui. Puolan kuningaqs Sigismud II (1520-1572) yritettyään houkutella Englannin Moskovaa vastaan, kirjoitti Englannin Elisabethille: "Moskovan keisari suurentelee päivittäin mahtiaan hankkien välineitä, joita tuodaan Narvaan; ei tuoda vain tavaraa, vaan myös aseita, tähän saakka tuntemattomia; ei vain tuoda taiteilijoiden töitä, vaan tänne saapuu taiteilijoita, joiden avulla hän saa mahdollisuuden voittaa kaikki".
  02041105FileTop
  Шведский король Густав Ваза (1496-1560) также убеждал английскую королеву не умножать силы и богатство русских торговлей, не укреплять своей дружбой русского царя, и без того опасного. Вместе с магистром ливонским, шведский король советовал не пропускать на Русь иностранных художников и ученых, ибо тем самым Европа возвеличивает Русь, открывая в ней убежище всем западным еретикам [60; 96].
  FileBottom
  Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa (1496-1560) taivutti myös Englannin kuningattaren olemaan lisäämättä Venäjän kaupan voimia ja vahvistamatta ystävyyttään Venäjän tsaarin kanssa, joka jo ilmankin oli vaarallinen. Yhdessä Liettuan mestarin kanssa Ruotsin kuningas neuvoi olemaan päästämättä Venäjälle ulkomaisia taiteilijoita ja tiedemiehiä, sillä sillä tavoin Eurooppa suurentaisi vain Venäjän valtaa, avaten siellä turvapaikan kaikille lännen kerettiläisille [60; 96].
  02041106FileTop
  Расширению внешних связей помог случай.
  FileBottom
  Ulkoisten suhteiden laajeneminen vain pahentaisi tilannetta.
  02041107FileTop
  Продолжалась эпоха великих географических открытий, начавшаяся экспедициями Колумба и появлением в Европе первых тонн латиноамериканского золота, которое стимулировало первоначальное накопление капитала. В 1553 г. английский мореплаватель Ричард Ченслер (?- 1556) в поисках северо-восточного пути в Индию заплыл в Белое море. Вместо Индии корабль Ченслера попал в устье Северной Двины и пристал к поселку Ново-Холмогоры, впоследствии переименованному в Архангельск. Капитан Ченслер был привезен в Москву и обласкан государем: Грозный прежде всего нуждался в политическом союзе с Англией для получения с Запада вооружения, которого поляки и шведы не хотели пропускать. А без современного оружия победы в Ливонской войне не достичь. Ради политического союза царь обещал английским купцам и промышленникам серьезные привилегии: «государь, царь и великий князь, в свое государство российское с торгом из-за моря на кораблях им велел ходить безопасно и дворы им покупать и строить невозбранно».
  FileBottom
  Seurasi suurten löytöretkien aikakausi, alkaen Kolumbuksen retkistä ja ensimmäisten latinalaisen Amerikan kullan tonnien ilmestymisestä Eurooppaan, mikä lisäsi alkuperäisen kultavarannon kasvua. Vuonna 1553 englantilainen merenkulkija Richard Chancellor (?-1556) etsiessään pohjoisen ja idän kautta tietä Intiaan joutui Vienanmerelle. Intian asemesta Chancellorin laiva päätyi pohjoisen Väinä-joen suistoon ja rantautui Novo-Kolmogorin asutuskeskukseen, joka myöhemmin sai nimen Arkangel. Kapteeni Chacellor vietiin Moskovaan ja keisari osoitti hänelle suosiotaan: Iivana Julma tarvitsi ennen muuta poliittista liittoa Englannin kanssa Lännestä aseita saadakseen, mitä puolalaiset ja ruotsalaiset eivät halunneet sallia. Mutta ilman nykyaikaisia aseita voittoa Liettuan sodassa ei ollut saavutettavissa. Poliittisen liiton ansiosta tsaari lupasi englantilaisille kauppiaille ja teollisuusmiehille merkittäviä etuisuuksia: "hallitsija, tsaari ja suuriruhtinas käski heidän päästä tekemään kauppaa valtionsa alueella aluksillaan mereltä käsin turvallisesti ja rakentamaan kauppahuoneensa häiriöttä."
  02041108FileTop
  Открытие северного морского пути в Московию англичане приравнивали к открытию морского пути в Индию, а открытие самой Московии - к открытию Америки: они не хотели уступать морской славы ни португальцам, ни испанцам.
  FileBottom
  Pohjoisen meritien avaamista Moskovaan englantilaiset vertasivat meritien avaamiseen Intiaan, ja itse Moskovan avaamista Amerikan löytymiseen: he eivät halunneet luovuttaa merenkulun kunniaa ei portugalilaisille eikä espanjalaisille.
  02041109FileTop
  Внешнеторговая политика Ивана Грозного предусматривала допущение иностранного капитала в Россию. Англо-русской торговой компании («Moscovy company»), организованной по образцу и в подражание Ганзейскому союзу, в 1555 г. Иван IV даровал льготные грамоты на свободный въезд в Москву и выезд из нее. В 1567 г. ей была разрешена беспошлинная торговля в Казани и Астрахани, Нарве и Дерите; свободный транзит товаров в Бухару, Китай, Персию. Были устроены торговые дворы в Холмогорах и в Вологде. Английским предпринимателям предоставлялось право монопольной торговли в устье Северной Двины, разрешалось искать руду, строить фактории, обучать русских людей металлургическому делу, заводить на Вычегде вододействующую мануфактуру с правом вывоза железа в Англию с уплатой пошлины. В Холмогорах ими была построена прядильня, в Вологде - канатная мануфактура. Гавани Ледовитого океана и Белого моря были открыты только для Англо-русской компании. В 1569 г. к этому прибавилось право чеканить английскую монету на русских монетных дворах и привилегия жить везде в России по своему закону.
  FileBottom
  Iivana Julman ulkomaankauppapolitiikka edellytti ulkomaisen pääoman pääsyä maahan. Englantilais-venäläinen kauppakomppania (Moscovy company) organisoitiin noudattaen Hansa-liiton mallia, vuonna 1555. Iivana IV antoi asiakirjan, jossa vahvistettiin edut ja vapaa pääsy Moskovaan ja Moskovasta. Vuonna 1567 sille sallittiin tulliton kaupanteko Kazanissa ja Astrakanissa, Narvassa ja Deritassa; vapaa tavaroiden kauttakulku Buharaan, Kiinaan, Persiaan. Kauppakartanot rakennettiin Kolmogoryyn ja Vologdaan. Englantilaisille yrittäjille annettiin monopolioikeus kaupankäyntiin Pohjois-Väinän suulla, annettiin lupa etsiä malmia, rakentaa tehtaita, kouluttaa venäläisiä metallialan tehtäviin, laittaa Vyshegdalle vesivoimalaitos, jolla oli oikeus viedä rautaa tullimaksua vastaan. Kolmogoryssa heille rakennettiin kehräämö, Vologdaan kaapelitehdas. Jäämeren ja Vienanmeren satamat olivat avoimet vain Englantilais-venäläiselle kauppakomppanialle. Vuonna 1569 tähän lisättiin oikeus lyödä Englannin rahaa Venäjän rahapajoissa ja etuoikeus elää kaikkialla Venäjällä oman lakinsa mukaan.
  02041110FileTop
  Компания полущила хартию на исключительное право торговли с Московским государством и со стороны королевской власти в Лондоне. Впрочем, как и с другими странами, которые она откроет на севере, северо-востоке или северо-западе от Англии; всякая попытка посторонних лиц нарушить монополию компании в торговле с этими странами грозила нарушителю конфискацией товаров.
  FileBottom
  Komppania sai lupakirjan käydä kauppaa yksinoikeudella Moskovan valtakunnan kanssa ja kuninkaallisen hallituksen kanssa Lontoossa. Muuten, kuten muidenkin maiden kanssa, jotka ryhtyvät toimiin Englannista katsoen pohjoisessa, koillisessa tai luoteessa; kaikkia ulkopuolisten yrityksiä rikkoa yhtiön monopoli koskien kaupantekoa näiden maiden kassa uhkasi tavaroiden takavarikointi.
  02041111FileTop
  Капитал «Moscovy company» был определен в 6000 ф. ст. и составлялся из акций по 25 ф. ст., размещенных в 1555 г. между 207 акционерами. Компанию возглавляли представители высшего английского дворянства, среди которых - 6 лордов, тесно связанных с двором королевы [3; 14-15]. Ранее других использованный принцип создания акционерного капитала придавал организации английских купцов-предпринимателей конкурентную способность в борьбе за рынки и торговые пути не только в России, но и в Средней Азии, Персии, Индии, Китае. К 1565 г. число акционеров выросло до 400.
  FileBottom
  Moscovy companyn pääoman suuruudeksi määriteltiin 6000 puntaa ja se muodostui 25 punnan osakkeista, jotka vuonna 1555 olivat 207 osakkeenomistajan hallussa. Yhtiötä johtivat korkeimman englantilaisen aateliston edustajat, joiden joukossa oli 6 lordia, jotka olivat läheisessä suhteessa kuningattaren hovin kanssa [3; 14-15]. Ennen muita käytetty periaate luoda osakepääomaa antoi englantilaisten kauppiaiden ja yrittäjien organisaatiolle kilpailukyvyn kamppailussa markkinoista ja kauppareiteistä ei vain Venäjällä vaan myös Keski-Aasiassa, Persiassa, Intiassa, Kiinassa. Vuoteen 1565 mennessä osakkeenomistajien luku oli noussut niin että se oli 400.
  02041112FileTop
  Сам Иван Васильевич Грозный отправил с послом Д. Горсеем щедрые подарки английской королеве, которые Елизавету7 поразили. По словам Горсея, «она дотрагивалась рукою до всякой мелочи; сначала ей поднесены были четыре штуки персидской золотой парчи и два цельных платья, шитые серебром, удивительной работы; богатейшее широкое парадное платье белой набивной ткани, на котором было изображено сияющее солнце в полном блеске; золотые и серебряные лучи затканы были самыми яркими восточными цветами по гладкой земле, плоско шитой золотыми шелками и серебром, чем еще более выдавалась красота рисунка. Затем подан был прекрасный турецкий ковер, четыре связки черных богатейших соболей, шесть больших с пятнами люцерн, две шубы или платья, крытые белой материей» [70; 212]. Королева даже вспотела от усталости, отпустив приближенных из боязни, чтобы те у ней чего-нибудь не выпросили. А за окнами дворца королеву ждали еще два кречета, свора собак, соколы и ястребы от московского грозного царя.
  FileBottom
  Itse Iivana Vasilevitsh Julma lähetti suurlähettiläs J. Gorseyn mukana Englannin kuningattarelle runsaita lahjoja, jotka viehättivät Elisabethia. Gorseyn sanojen mukaan "hän kosketteli kädellään kaikkia yksityiskohtia"; aluksi hänelle vietiin neljä persialaista kultabrokaadia ja kaksi kokonaista vaatekertaa, jotka oli kirjailtu hopealla, hämmästyttävällä taidolla; runsas seremoniallinen leveä valkoisesta kirjaillusta kankaasta tehty vaatekerta, johon oli kuvattu täydeltä terältä paistava aurinko; kultaiset ja hopeiset auringonsäteet oli koristeltu kirkkain itämaisin kukkasin tasaisella maalla ommeltuina kultaisella ja hopeisella silkillä, jonka ansiosta koristekuvio oli entistäkin näyttävämpi. Sitten lahjoitettiin ihana turkkilainen matto, neljä kannattimellista mustia runsaasti koristeltuja sapeleita, kuusi suurta täplitettyä viittaa, kaksi turkkia tai pukua, jotka oli päällystetty valkealla kankaalla" [70; 212]. Kuningatar oikein hikoili väsymyksestä, lähettäen pois lähellään olevat peläten, että he pyytävät häneltä jotakin näistä lahjoista. Mutta kuningattaren ikkunoiden takana odotti vielä kaksi metsästyshaukkaa, lauma koiria, haukkoja Moskovan hirmuiselta tsaarilta.
  02041113FileTop
  Но политического союза с Англией не получилось. «У тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, - заявлял в послании королеве Елизавете в 1570 г. оскорбленный царь Иван. - Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица...». Арестовав в припадке злобы товары английских купцов, Иван Грозный прибавлял в послании королеве: «И без английских гостей Московское государство не скудно было» [59; 77]. Как только припадок прошел, царь вернул товары. Зато припадок, закончившийся убийством сына Ивана, привел, по существу, к исчезновению династии Рюриковичей.
  FileBottom
  Mutta valtioliittoa Englannin kanssa ei syntynyt. "Teillä hallitsevat sinun lisäksesi muut, eivät vain ihmiset, vaan kauppamiehet, kirjoitti kuningatar Elisabethille osoitetussa kirjeessään loukkaantunut tsaari Iivana. - Sinä olet pelkkä tyttönen kuin kaikki tavalliset tytöt..." Takavarikoituaan englantilaisten kauppiaiden tavaraa, Iivana Julma lisäsi kuningattarelle osoittamaansa viestiin: "Ei ole Moskovassa epäviihtyisää ilman englantilaisia kauppiaitakaan" [59; 77]. Kun suuttumus hälveni, tsaari palautti tavarat. Sen sijaan raivokohtaus, joka päättyi Iivanan pojan surmaamiseen, johti lopulta itse asiassa Rurikien dynastian päättymiseen.
  02041114FileTop
  При царе Федоре льготы англичанам были восстановлены в прежнем размере, несмотря на сильный таможенный недобор; запрещена им была только розничная торговля. Можно с уверенностью сказать, что англичане и после Грозного, за которым на родине утвердилось прозвище «английский царь», пользовались гораздо большими привилегиями, чем купцы других стран, поскольку впервые на Русь дорогу нашли морем с великими убытки и с томленьем. Елизавета била челом царю Федору, чтоб иные иноземцы не ездили торговать в его государеву землю. Въезд в Москву, в частности, еврейским купцам при Иване Грозном был запрещен: они русских людей от христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили и пакости многие людям нашим делали [98; 23]. Эталоном в деле сближения России с Западом считалась Англо-русская торговая компания.
  FileBottom
  Tsaari Feodorin aikana edut saatettiin uudelleen voimaan täysimääräisinä, huolimatta suurista tullitulojen menetyksistä; Kiellettyä heiltä oli vain vähittäiskauppa. Luotettavasti voidaan sanoa, että englantilaiset myös Iivana Julman, jolle kotimaassa annettiinkin nimi 'englantilainen tsaari', jälkeen nauttivat paljon suuremmista etuisuuksista kuin muiden maiden kauppamiehet, jotka ensikertaa meritse tullen kärsivät suuria tappioita ja viivytyksiä. Elisabethiin teki vaikutuksen tsaari Feodor kun tämä totesi, etteivät muiden maiden edustajat saaneet hänen maansa alueella käydä kauppaa. Tulon Moskovaan Iivana Julma kielsi erityisesti juutalaisilta kauppiailta; he vieraannuttivat venäläiset kristinuskosta, toivat maahan yrttijuomia ja tekivät kolttosia monille meikäläisille [98; 23]. Venäjän länteen lähentymisen maamerkkinä on pidetty Englantilais-venäläistä kauppakomppaniaa.
  02041115FileTop
  Европа поставляла не только товары, но и опытных мастеров-художников, врачей, рудознатцев, несмотря на противодействие конкурентов компании - германских земель и особенно Польши, считавших Московию в конкурентной и политической борьбе «врагом наследственным всех свободных народов»; она не должна, дескать, приобщаться к европейской культуре и выделывать нужных для войны предметов; в последнем случае Запад мог, по их мнению, опасаться «ужасного нашествия жестоких врагов - московитов».
  FileBottom
  Eurooppa ei tuonut Venäjälle vain tavaraa, vaan myös käsityöläismestareita ja taiteilijoita, lääkäreitä, mineraaliasiantuntijoita. Huolimatta kilpailevien saksalaisten maiden ja erityisesti puolalaisten yhtiöiden vastatoimista, jotka pitivät Moskovaa kilpailussa ja poliittisessa kamppailussa "kaikkien vapaiden maiden perivihollisena": sen ei pidä antaa omaksua eurooppalaista kulttuuria ja hankkia sodassa käytettävää kalustoa; jälkimmäisessä tapauksessa Länsi joutuu heidän mielestään olemaan varuillaan "brutaalien vihollisten, moskovalaisten invaasion varalta'"
  02041116FileTop
  Инструкция, выработанная для агентов компании, отправлявшихся в Россию, включала изучение русского языка и народа во всех его сословиях: людских нравов, обычаев, податей, денежной и мерительной систем, товаров, которые могли быть с выгодой проданы в России. Вместе с тем купцам запрещалось сообщать «сведения о нашей религии», предлагалось «обходить этот вопрос молчанием и не высказываться, делая вид, что мы имеем те же законы и обычаи, какие имеют силу в той стране, куда вы направляетесь». Для выяснения характера и взглядов местных жителей предлагалось «прежде всего заманить или же захватить и привезти на наши корабли какого-нибудь одного человека и там уже выведать у него, что вы можете, без насилий». С захваченным лицом рекомендовалось обращаться хорошо, кормить и одевать, «напоить допьяна и выведать тайны его сердца». Английским же купеческим людям запрещалось заходить далеко на берег и принимать на веру ласковые слова иностранцев, могущие оказаться лукавыми и лживыми. Собственные товары рекомендовалось считать выше других и не показывать своим видом, «что вы желаете получить иноземные товары, но тем не менее берите их как в знак дружбы, так и посредством мены» [3; 34-35].
  FileBottom
  Komppanian asiamiesten valmistelemiin ohjeisiin Venäjälle lähteville, sisältyi myös venäjän kielen opiskelu ja kaikkiin kansankerroksiin tutustuminen; kansan tavat, tottumukset, verot, raha, mittajärjestelmä, tavarat, joita voisi olla edullista myydä Venäjällä. Samalla kauppiaita kiellettiin paljastamasta 'meidän uskontomme tietoja', ehdotettiin 'sivuutettavaksi tämä kysymys vaieten eikä ryhtyä puhumaan, heidän tuli antaa ymmärtää, että meillä oli käytössä samat lait ja tavat, jotka ovat voimassa myös siinä maassa, johon te menette'. Paikallisten ihmisten luonteen ja mielipiteiden selvittämiseksi kehotettiin 'ennen kaikkea vaivihkaa ottamaan selko tai sieppaamaan ja tuomaan laivoillemme joku henkilö ja vakuuttamaan hänelle, että te ilman väkivaltaa viette.' Siepattua henkilöä suositeltiin kohdeltavaksi hyvin, syötettäväksi ja puettavaksi, juotettavaksi humalaan ja 'kaivettavaksi ulos hänen sydämensä salat'. Englantilaisia kauppiaita kiellettiin menemästä kauaksi rannalta ja uskomasta ulkomaalaisten makeita sanoja, jotka voivat osoittautua petoksiksi ja valheiksi. Omaa tavaraa suositeltiin pidettävän parempana kuin muiden eikä näytettäväksi ilmeillä, 'että olette kiinnostuneet saamaan ulkomaista tavaraa, mutta kuitenkin otatte sitä ystävyyden merkkinä ja vaihdon välineenä' [3; 34-35].
  02041117FileTop
  В пути из Англии в Московию купцы и другие лица, искусные в писании, должны были ежедневно составлять записи, в которых указывались названия народов и земель, производимые продукты и отрицательные черты страны; в каких товарах нуждается население и с какими товарами они охотно расстанутся; какие металлы имеются у них в горах и реках, на поверхности земли или в земле.
  FileBottom
  Matkalla Englannista Moskovaan kauppiaiden ja muiden kirjoitustaitoisten piti laatia muistiinpanoja, joista selvisi niiden kansojen ja maiden nimet, jotka tuottivat tavaraa ja maiden kielteiset piirteet; mitä tavaraa väestö tarvitsi ja mistä tavarasta he olivat valmiit luopumaan; mitä metalleja on heidän vuorissaan ja joissaan, maan pinnalla tai maan sisällä.
  02041118FileTop
  Во время плавания, на корабле налагался запрет на богохульство, сквернословие, непристойные рассказы, равно как на игры в кости, карты и «другие дьявольские игры, от которых происходит не только разорение игроков, но споры, раздоры, ссоры, драки и часто даже убийства» [3; 32]. Осуждению подвергались заговоры, расколы, группировки, сплетни, неверные сообщения как семена и плоды споров, раздоров и беспорядка.
  FileBottom
  Merimatkan aikana, laivalla oli kielletty harjoittamasta jumalanpilkkaa, hävyttömät puheet, saastaiset puheet, samoin kuin luupeli ja korttipeli ja 'muut helvetilliset pelit, joista ei seuraa pelkästään pelaajien tuho, vaan juonittelua, riitoja, tappelua, usein jopa ihmishengen menetyksiä' [3; 32]. Tuomittua olivat juonittelu, ryhmäkuntaisuus, juoruilu, perättömät puheet riitojen ja epäjärjestyksen siemeninä.
  02041119FileTop
  Купцы не имели права показывать или продавать свои товары без ведома и согласия своего старшины. Все товары, выменянные, купленные или переданные компании посредством торговых сделок, вносились в купеческие книги, упаковывались и хранились в одном общем складе. Вскрытие тюков и возможность подмены товара не допускались до выгрузки в порту прибытия.
  FileBottom
  Kauppiailla ei ollut oikeutta näyttää tai myydä tavaraansa ilman esimiestensä tietoa ja hyväksyntää. Kaikki tavara, myyty, ostettu tai komppanialle luovutettu kaupallisten toimenpiteiden kautta vietiin kaupanteosta pidettäviin kirjoihin, pakattiin ja säilytettiin yhdessä yleisessä varastossa. Pakkausten kaivelu ja tavaran vaihtaminen oli kielletty satamaan tulooon ja laivalastin purkamiseen saakka.
  02041120FileTop
  Впрочем, в Московском государстве к исходу XVI в. вели торговлю купцы различных наций: шведы и французы с 1587 г., литовцы и поляки после Тявзинского мира 1595 г., ливонцы, гамбургцы и бременцы, датчане. Правда, с них велено было взимать пошлины по старине.
  FileBottom
  Muuten, Moskovan valtion kanssa 1500-luvun lopussa kävivät kauppaa monen maan kauppamiehet: ruotsalaiset ja ranskalaiset vuodesta 1587, liettualaiset ja puolalaiset Täyssinän rauhan jälkeen vuodesta 1595, latvialaiset, hampurilaiset ja bremeniläiset, tanskalaiset. Tosin he joutuivat maksamaan tullia vanhaan tapaan.

  020412
  Истины «Домостроя» <088>
  "Domostroin" totuus

  02041201FileTop
  В ХVI в. широкое распространение получает «Домострой», один из первых русских литературных памятников, в котором широко представлено христианское отношение к людям, а также идеи частного хозяйства, упрочения частной собственности на основе бережливости, послушания и чистой совести. «Домострой» излагал новое отношение человека к людям и к миру (Богу) с позиций личного нравственного чувства. Неправедной считалась жизнь того, кто чинит всякую неправду и насилие, и обиду наносит большую, и долгов не платит, томит волокитой, а незнатного человека во всем изобидит, и кто по-соседски недобр или в селе на своих крестьян, или в приказе сидя, в силу власти накладывает тяжкие дани и разные незаконные налоги, или кого в чем ложно обвинит, или в чем обманет, или ни за что кого-то предаст, или в рабство неповинных лукавством или насилием охолопит, или задешево в неволю купит, или сутяжничеством оттягает, или корчемной прибылью, или процентами и разным лукавым ухищрением, и неправедно скопленным на процентах, поборах или мздах, и во всяких непотребных делах. Хозяин, все прибыли и доходы которого не от Бота, но от бесов, и Ботом не прощен, и людьми проклят. Одна надежда - на милость Господа, который истинно раскаявшихся принимает и даже страшные грехи прощает.
  FileBottom
  1500-luvulla saa laajaa julkisuutta «Домострой», eräs ensimmäisistä venäläisistä kirjallisista merkkiteoksista, jossa on laajasti esitelty kristillisyyden suhdetta ihmisiin, mutta myös yksityistalouden ideoita, yksityisomistuksen vahvistamista säästäväisyyden ja omantunnon äänen kuuntelun perusteella. Domostroj laski uuden perustan ihmisen suhteille muihin ihmisiin ja maailmaan (Jumalaan) lähtökohtana henkilökohtainen moraalinen tunne. Oikeudettomaksi katsottiin sellaisen elämä, joka puuhaa kaikkea valheellista ja väkivaltaista, ja aiheuttaa suurta pahennusta, joka ei maksa velkojaan, ahdistelee virkamiehiä, ja ymmärtämätöntä kaikessa loukkaa, ja joka on paha naapureilleen, on paha kyläläisiä kohtaan tai käskystä istuu, tai valtansa perusteella asettaa raskaita tai erilaisia laittomia veroja, tai valheellisesti syyttää jotakin, tai jotenkin toimii petollisesti, tai pettää, tai kavaluudella tai väkivalloin jonkun saattaa orjuuteen, tai halvalla jonkun velvoittaa, tai oikeudenkäynnillä viivästää, tai kapakkavoitolla, jollakin viekkaalla voittoprosentilla, tai oikeudettomasti kerätyllä voitolla, tai kerätyillä ja kiristetyillä palkkioilla erilaisissa tarpeettomissa asioissa. Isäntä, jonka kaikki voitot ja tulot, jotka eivät ole aiheellisia, vaan paholaiselta, ei luvallisia vaan kansan kiroamia. Ainoa toivo on Jumalan armo, joka vilpittömästi katuville kuuluu ja antaa jopa hirveät synnit anteeksi.
  02041202FileTop
  За «Домостроем» проглядывает могучий пласт народной, бытовой и гражданской культуры русского народа.
  FileBottom
  Domostroin takana on mahtava kerros kansaa ja Venäjän kansan kulttuuria.
  02041203FileTop
  Автором особой редакции «Домостроя» был священник московского Благовещенского собора, член Избранной рады Сильвестр (?- ок. 1566), который оставил послание и наставление своему возлюбленному и единственному сыну Анфиму, служившему в царской таможне (с добрыми людьми водишься, и со многими иноземцами в большой торговле и в дружбе состоишь, все блага получил). За свою жизнь благовещенский поп, живший с добрыми людьми без всякой лжи, не гордостью, не богатством, а правдой да любовью, обучил многих грамоте, иконному письму, книжному искусству, серебряному делу и другим ремеслам, а кого и к торговле пристроил заниматься. «Краше быть в праведном убожестве, нежели в неправедном богатстве, - обосновывает Сильвестр истину из Писания и продолжает: - не осуждай никого ни в чем, о своих грехах поразмысли, как их избыть; чего сам не любишь, того и другому не делай. В торговле поступай обходительно, душевредной служба твоя не была бы государю ни в чем, сам же сыт будь благословенным царским жалованьем».
  FileBottom
  Domostroin erikoisversion tekijä oli Moskovan Blagoveshtshenskoin luostarin pappi, Valitun neuvoston jäsen Silvester (?-1566), joka toimitti lähetyksen ja selvityksen rakkaalle ainoalle pojalleen Anfimille, joka palveli tsaarin tullilaitoksessa (seurustelleen ystävällisten ihmisten kanssa, ja monien ulkomaalaisten kanssa teki suuria kauppoja ja ystävystyi saaden kaikkea hyvää). Elämässään hyväntahtoinen pappi, elettyään hyvien ihmisten kanssa ilman valheellisuutta, eikä ylpeydellä, ei rikkaudella, vaan totuudella ja rakkaudella, opetti monia lukemaan, ikonimaalaukseen, hopeasepän työhön, ja muihin käsityötehtäviin, ja joka myös kaupantekoa harjoitti. "Kauniimpaa on olla oikeamielisessä kurjuudessa kuin väärämielisessä rikkaudessa, julistaa Silvester totuutta Pyhästä kirjasta ja jatkaa: älä tuomitse ketään mistään, mieti kuinka he pääsisivät synneistään; mitä et itselle toivo, sitä älä tee toisellekaan. Kaupanteossa käyttäydy kohteliaasti, vastenmielinen palvelu ei sovi mihinkään, itse olet tyytyväinen, ystävällisin sanoin teet oikeutta tsaarin maksamalle palkalle.
  02041204FileTop
  Бытовые подробности жизни в «Домострое» освящены нравственными установками божественных истин. Благословенная денежка становится символом праведной жизни. Экономика одухотворена этикой, но основой жития является животъ, то есть свое имущество, хозяйство, материальные формы воплощения жизни. Потому и домашняя скотина - тоже животъ или животина и никогда - скотина или скот.
  FileBottom
  Arjen yksityiskohdat Domostrojssa on pyhitetty jumalallisen totuuden moraalisiin asenteisiin. Siunattu raha on oikeamielisen totuuden tunnusmerkki. Taloudenpitoa sävyttää etiikan henki, mutta elämisen perusta on omaisuus, talous, elämän kukoistuksen suomat aiheelliset asiat. Sen vuoksi myös kotitalouteen kuuluva karja kuuluu elantoon eikä koskaan ole pelkkää karjaa.
  02041205FileTop
  Таковы коренные свойства бытия и сознания русского человека XV- ХVI вв., которые позволили крепким формам хозяйствования по типу натурального быта выйти на новую основу своего существования - к началам торгового капитализма. Эти начала народного труда заключались в более рациональных способах ведения сельского хозяйства, в устройстве основательных промыслов, в оживленной торговле хлебом, салом, льном, пушным товаром, в организации первых фабрик и заводов по переработке сырья в готовую продукцию, которая пользовалась спросом на городских и сельских рынках.
  FileBottom
  Sellaisia ovat venäläisen ihmisen olemassa olon ja toiminnan ydinominaisuudet 1500- ja 1600-luvuilla; ne mahdollistivat lujan muodon luonnonmukaiselle taloudenpidolle uudelta perustalta, kaupantekoon perustuvan kapitalismin. Nämä kansan työn perusehdot sisälsivät järkevämmät keinot maatalouden, yhteydessä perustuotantotoimiin, vilkastuneen viljakaupan, suolan, pellavan, turkisten myynnin, ensimmäisten raaka-aineita käyttävien tehtaiden ja työpajojen organisoinnin valmistuotantoon, joka käytti hyväkseen kaupunkien ja maaseudun markkinoiden kysyntää.
  02041206FileTop
  К концу ХVI в., к примеру, в Туле торговцы составляли 44% всех жителей, а вместе с ремесленниками - 70%. В Москве на каждые 2-3 двора приходилось одно торговое место [97; 74].
  FileBottom
  1500-luvun loppuun mennessä esim Tulassa kauppiaita oli 44% kaikista asukkaista, ja yhdessä käsityöläisten kanssa 70%. Moskovassa jokaista 2-3 kartanoa kohti oli yksi kauppapaikka [97; 74].
  p 090

  Глава третья. Предпринимательство в XVII в.
  Luku 3. Yrittäjäkunta 1600-luvulla

  02 Prev chapter04 Next chapter
  0302 Влияние европейского меркантилизма <093>
  0303 Предпринимательство первых Романовых <098>
  0304 Состояние внутренней торговли <104>
  0305 Первый русский экономист и его современники
  0306 Юрий Крижанич <117>
  0302 Eurooppalaisen merkantilismin vaikutus
  0303 Ensimmäisten Romanovien yritystoiminta
  0304 Kotimaankaupan tila
  0305 Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä ja hänen aikalaisensa
  0306 Jurij Krizhanitsh
  03010001FileTop
  Начальный век русской самодержавности и правление Ивана Грозного закончились масштабным экономическим кризисом. Если в Западной Европе генезис капитализма связан с периодом расцвета цеховой промышленности и городов, то в земледельческой России примерно с 60-х годов XVI в. шли волны социальных потрясений и хозяйственных разорений. Приход к власти новой царской династии Романовых (1613) сопровождался волнами интервенции, польской - в Москве и шведской - в Новгороде, боярскими распрями и крестьянскими восстаниями. Описания писцов 20-30-х годов XVII в. свидетельствуют об огромном количестве запустевших, едва заселенных территорий с распаханными клочками земли посреди перелогов, залежей и пашни, поросшей лесом [52; 483].
  FileBottom
  Venäjän itsevaltiuden alkuaika ja Iivana Julman hallintokausi päättyi mittavaan taloudelliseen kriisiin. Siinä missä länsimaissa kapitalismin synty liittyy tehdasteollisuuden ja kaupunkien puhkeamiseen kukkaansa, siinä maatalousvaltaisella Venäjällä noin 1560-luvulta lähtien kävivät maan yli yhteiskunnallisten mullistusten ja taloudellisen rappion aallot. Romanovien uuden tsaaridynastian valtaantuloa (1613) seurasivat intervention aallot, Puolan Moskovaan ja Ruotsin Novgorodiin, pajarien riidat ja talonpoikien kapinat. 1620-luvun kuvaukset todistavat suurten hädin tuskin asutettujen alueiden tyhjenemisistä, kynnettyjen alueiden jäädessä sinne tänne autioiden paikkojen keskelle, niittyjen metsittyessä [52; 483 ].
  03010002FileTop
  Смутное время междуцарствия и интервенции надломило политические скрепы государства, Россия превращалась в бесформенную, мятущуюся федерацию, но национальные и религиозные связи подорваны не были.
  FileBottom
  Ongelmien aikakautena ja tsaarinvallan välivuosina puhkesi valtiollisia mätäpaiseita, Venäjä muuttui muodottomaksi ja levottomaksi federaatioksi, mutta kansallisuuteen ja uskontoon kuuluvat siteet kestivät murtumatta.
  03010003FileTop
  С умиротворением России наиболее остро встал вопрос о сословной принадлежности подданных новой европейской монархии.
  FileBottom
  Venäjän rauhoittuessa uusissa eurooppalaisissa monarkioissa sääty-yhteiskunnan ongelmat alkoivat kärjistyä.
  03010004FileTop
  Наследственные различия в правах и обязанностях издревле разделяли население на сословия, являвшиеся по своей природе учреждением государственным, в отличие от каст - учреждений религиозных, и классов, различающихся естественными условиями занятий, величиной имущества, качеством собственности, уровнем образования, ролью в общественном производстве.
  FileBottom
  Perinnölliset erot oikeuksissa ja velvollisuuksissa jakoivat väestön säätyihin, jotka ilmenivät luonteensa mukaan yhteisöinä ja erotukseksi uskonnollisesta kastijärjestelmästä erottautuivat toisistaan luonnollisten tuotantotoiminnan olosuhteiden mukaan, omistuksen suuruudesta, omaisuuden luonteesta, sivistystasosta tehtävästä yhteiskunnallisessa toiminnassa riippuen.
  03010005FileTop
  В России сословия сложились по воле государственной власти и после того, как вечевые и удельные элементы уступили первенство княжеской и царской власти, сделавшейся в московский период самодержавной.
  FileBottom
  Venäjällä säädyt muodostuivat valtiovallan tahdon mukaisesti ja sen jälkeen kun yhteiskunnalliset ja erityiset tekijät johtivat ruhtinas- ja tsaarivallan ylivaltaan ja Moskovan itsevaltiuden aikakauteen.
  03010006FileTop
  Древняя, домосковская Русь в условиях миграционной цивилизации не знала юридически организованных сословий с различными их правами и обязанностями. Несвободные и зависимые состояния (рабы, закупы, наймиты) устанавливались частным правом и обычаем: так поступали отцы, так станем поступать и мы; не нами установилось, не нами переставится. Княжеская дружина содержалась на счет прибытков князя, который делился с ней своей казной, одевал, кормил ее. Бояре и служилые люди были связаны с князем личным соглашением (рядом, договором), предусматривавшим право отъезда и лишенным каких-либо корпоративных стремлений. Даже сами князья домосковского периода не были оседлы.
  FileBottom
  Vanha ennen Moskovan valtaa vallinnut Venäjä vaeltavan sivilisaation aikana ei tuntenut juridisesti määriteltyjä säätyjä, joiden oikeudet ja velvoitteet olivat lailla määrätyt. Epävapaat ja epäitsenäiset olosuhteet (orjuus, vuokraorjuus, vuokratyövoima) perustuivat yksityiseen oikeuteen ja tapakulttuuriin: niin menettelivät isät, niin myös me toimimme; emme ole ottaneet tavaksi, ei ole käytössä meillä. Ruhtinasvallan alainen alue pitäytyi ruhtinaan tapojen mukaisessa elämässä, joka toimi ruhtinaan rahoituksella, puki ruokki oman alueensa väestön. Pajarit ja yhteiskunnallisessa palvelutoiminnassa olevat ihmiset olivat ruhtinaaseen sidottuja henkilökohtaisilla sopimuksilla (sitoumuksilla ja sopimuksilla), heillä oli oikeus lähteä pois mutta ei ollut oikeutta mihinkään korporatiivisiin pyrkimyksiin. Ei edes ruhtinasvalta ollut ennen Moskovan kautta perinnöllistä.
  03010007FileTop
  В средневековой Европе при крепкой связи с землей население стремилось обеспечить личные права путем достижения корпоративных привилегий в беспрерывных союзах для борьбы с королевской властью, в добывании хартий, определявших права и обязанности сословий.
  FileBottom
  Keskiaikaisessa Euroopassa, jossa vallitsivat voimakkaat siteet maahan, väestö pyrki varmistamaan itselleen henkilökohtaiset oikeudet hankkimalla korporatiivisia etuoikeuksia pysyvillä liittoutumisilla kamppailussa kuningasvaltaa vastan, hankki itselleen vapaakirjoja, säädyille kuuluvia määriteltyjä oikeuksia ja vapaakirjoja, säädyille kuuluvia määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.
  03010008FileTop
  Московский период, с которым тесно связана история образования российских сословий, положил начало закрепощению вольных людей по соображениям общей государственной пользы. Сквозными чертами отечественной истории стали сословность, всеобщность и подневольность государственного тягла, разобщенность сословий, отсутствие гражданского общества.
  FileBottom
  Moskovan kausi, johon kiinteästi liittyy Venäjän säätyjen muodostuminen, loi alun vapaiden ihmisten orjuuttamiselle yleisten yhteiskunnallisten etujen nimessä. Venäjän historian läpileikkauksellisiksi piirteiksi muodostuivat säätysidonnaisuus, valtiollisten verojen ulottuminen kaikkialle ja niiden pakollisuus, säätyjen hajaannus, kansalaisyhteiskunnan puuttuminen.
  03010009FileTop
  Целью самодержавной власти в период золотоордынского ига стало стремление умздить ханов, добиться самостоятельности после свержения этого ига, объединить русские земли, получить доступ к морям, необходимым для отечественной торговли. Московские князья добиваются бессменной службы бояр, исправного отбывания плательщиками податей и повинностей. Иван III воспрещает отъезд служилым людям под страхом уголовного наказания. С подозреваемых в желании уехать берут крестные и поручные записи, в которых служилый человек дает крестное целование в том, что не отъедет от князя, не станет сноситься с его врагами, будет служить и прямить ему во всем до своего живота. Факт обладания землей становился следствием верной службы князю.
  FileBottom
  Kultaisen Ordan ikeen hallintoajan tavoitteena oli kostaa kaaneille, saavuttaa itsenäisyys tämän ikeen alta vapautumisen jälkeen, yhdistää Venäjän maa-alueet, saada pääsy merille, mikä oli välttämätöntä kaupankäynnin kannalta. Moskova satraapit pyrkivät saamaan pajareista elinikäisiä palvelijoitaan ja säännöllisesti maksamaan veronsa ja maksunsa. Iivana III kieltää palveluksesta lähtemisen rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla. Jos henkilöä epäillään lähtemishaluista häneltä vaaditaan kirjalliset vakuutukset ja hän joutuu suutelemaan ristiä sen vakuudeksi, ettei aio lähteä, ei ole yhteydessä vihollisiin, tulee palvelemaan ja on uskollinen elämänsä loppuun saakka. Maanomistus on seuraamus ruhtinaan uskollisesta palvelemisesta.
  03010010FileTop
  В московский период стали иными и средства содержания дружины. Каждый служилый человек получал поместье, доходами с которого он и должен был отбывать государеву службу (служить с поместья). Земельный надел не только заменял денежное жалованье, но и носил характер тяглого участка, от которого служилый человек не мог отказаться по своей воле. Дворянин не должен был покидать поместье иначе, как под угрозой быть битым килтом с отнятием недвижимости в раздачу. К первой половине XVII в., по мнению ряда исследователей, поместья составляли уже около 60% всего частновладельческого фонда земель [52; 560].
  FileBottom
  Moskovan kauden aikana muuttuivat myös itsehallintoalueiden ylläpitämisen keinot. Jokainen palveluksessa oleva henkilö sai asuinpaikan siitä koituvine tuloineen, joiden saamiseksi hänen tuli palvella valtiota (tilapalvelu). Maaomaisuuden haltuun saaminen ei ainoastaan korvannut rahapalkkaa, vaan sillä oli myös veroseuraamuksia, joista palveluksessa oleva henkilö ei voinut mielensä mukaan kieltäytyä. Tilan haltuunsa saanut ei voinut kieltäytyä sitä vastaanottamasta joutumatta piestyksi ja menettämään tilansa. Eräiden tutkijoiden mielestä 1800-luvun alkuun mennessä nämä asutustilat muodostivat noin 60 prosenttia koko yksityisomistuksessa olevasta maaomaisuudesta [52; 560].
  03010011FileTop
  Так постепенно формировалось сословие, несшее служилое тягло, в противоположность другим сословиям, исполнявшим подати и разные повинности с земли, торгов и промыслов. Предметом податного обложения были тяглые черные земли и дворы. Правительство налагало подати и повинности огулом, на целый округ, а индивидуальной раскладкой по плательщикам занималась сама община, отвечавшая за всю сумму налогов и вынужденная расплачиваться за так называемых убылых людей. Именно потому община и ходатайствовала перед властями о строгих мерах по возвращению тяглых и их закрепощению.
  FileBottom
  Näin vähitellen muodostui sääty, joka oli vastuussa palveluverosta, jota muilla säädyillä ei ollut ja joka suoritti veronsa ja muut maahan, kaupankäyntiin ja tuotantoon liittyvät maksunsa. Verotuksen kohteena olivat verovelvolliset yhteisöt ja hovit. Hallitus määräsi verot ja maksut yhtenäisesti koko yhteisölle ja verojen jakautunisesta yhteisön sisällä päätti yhteisö ja oli velvollinen maksamaan myös pinnareiden puolesta. Nimenomaan koska yhteisö oli tiukassa talousvasuussa hallinnolle määrätyistä veroista ja niiden vahvistamisesta.
  03010012FileTop
  Юридические права и обязанности черного посада как единой торгово-промышленной тяглой общины были определены Соборным уложением 1649 г. Согласно этому документу, к посадской общине люди причислялись на основании владения посадским двором, брака с посадской девицей или вдовой, наличия торга и промысла, связанных с несением посадского тягла. Одновременно с тяглом, в городах XVI— XVII вв. существовал и оброк [20; 212].
  FileBottom
  Mustien maaomistusten laillisset oikeudet ja velvollisuudet (tjaglo) verovelvollisena yhteisönä määriteltiin lakikokoelmassa vuodelta 1649. Tämän asiakirjan mukaan asuintilan jäsenen velvollisuudet arvioitiin omistusoikeuden, aviosäädyn, saatavilla olevan kauppaan ja teollisuustoimintaan liittyvän veron mukaan. Tjaglo-veron rinnalla oli kaupungeissa 1500 ja 1600 luvuilla obrok-maksu [20; 212].
  03010013FileTop
  Крепостное право, государственное и частное, стало неизбежным следствием общей системы государственных тягл: тягла служебного и разного рода податей, повинностей, оброков на владельческих и монастырских землях. Служебное тягло специально обеспечивалось поместной землей, с которой помещики несли свою службу и доставляли правительству даточных людей в размере, определенном в московском поместном приказе и разряде. Крепостное (несвободное) устройство было узаконено и принято государством. Это право обеспечивало материальные средства помещику, обязанному служить государю и обеспечивать исправное отбывание повинностей, лежавших на крестьянах.
  FileBottom
  Maaorjuus, valtiollinen ja yksityinen, oli väistämätön seuraus yleisestä valtionverojärjestelmästä: palveluverosta ja muista maksuista, velvoitteista, nautinnasta omistetuilla ja luostarilaitoksen mailla. Palveluveron erityisesti mahdollisti tila-asutus, jossa asukkaat suorittivat palveluvelvollisuutensa ja saivat valtionapua siinä määrin kuin Moskovan asutustiloja koskeva säännöstö määräsi. Maaorjuus (epävapaa) oli lailla säätelemätöntä ja valtion määräysvallassa. Tämä oikeus määritteli materiaaliset välineet tilaa hallussaan pitävälle, joka oli puolestaan velvollinen palvelemaan valtiota ja huolehtimaan talonpojille määrättyjen maksujen toimittamisesta valtion kassaan.
  03010014FileTop
  К XVII столетию закрепощение сельского и городского населения России превратилось в свершившийся факт. Даже на право христианского отказа от землевладельца в великокняжеском Судебнике 1497 года (Юрьев день осенний), которое было очевидным ограничением, особенно в народоправствах новгородском и псковском, стали впоследствии смотреть как на льготу. Факт прикрепления крестьян к земле превратился в частную власть лица одного сословия над совокупностью лиц другого сословия. Барщина занимала более половины бюджета крестьянского времени. Оброчник существенную часть своей продукции должен был в итоге везти на рынок для уплаты тягла и оброка. Крестьяне платили чистый денежный оброк и отбывали натурою разные работы в пользу помещика, от мытья полов до вырубки и доставки дров и воды.
  FileBottom
  1600-luvulle tultaessa Venäjän maaseudun ja kaupunkien väestön orjuus oli tapahtunut tosiasia. Jopa kristillistä oikeutta kieltäytyä omistamisesta suuriruhtinaallisessa lakikokoelmassa vuodelta 1497 (syksyinen Yrjönpäivä), joka oli ilmeinen rajoite, erityisesti kansanvaltaisissa Novgorodissa ja Pskovissa, alettiin pitää privilegiona. Se tosiseikka että talonpoika kiinnitettiin maahan muuttui yhteen säätyyn kuuluvan henkilön yksityiseksi ylivallaksi kaikkien toiseen säätyyn kuuluvien suhteen. Työvelvollisuuden kautta saadut tulot kattoivat yli puolet valtion budjetista. Kaupungeissa obrok maksua maksava joutui viemään merkittävän osan tuotteistaan torille verovelvoitteistaan selviytyäkseen. Talonpojalle maksettiin selvässä rahassa ja luonnontuotteissa eräistä tehtävistä tilanomistajan töissä, kuten lattioiden pesusta ja polttopuiden hankinnasta.
  03010015FileTop
  В крепостном населении менялось отношение к труду, невольно возникало убеждение: зачем мне работать на других, лучше я ничего не буду делать или трудиться с прохладцей.
  FileBottom
  Maaorjuudessa elävän väestön suhde työntekoon muuttui, väkisinkin syntyi käsitys: miksi minun pitää tehdä työtä toisten hyväksi, parempi kuin en tee mitään tai teen vain hissukseen.
  03010016FileTop
  Но если сельские общины несли равномерные подати с самой земли как с главного фактора своего производства в виде уездных сох, то в городских общинах доход доставлялся весьма разнообразными промыслами. Однако, в существовавшей системе государственного права гость, торговавший с Ганзою, Константинополем или Персией, именовался промышленником, как и бобыль, выносивший лапти, сплетенные им накануне [13; 216].
  FileBottom
  Mutta jos maaseudun yhteistö maksoi tasapuolisesti veroa itse maasta tuotantonsa päätekijänä niin kaupunkiyhteistöjen kohtelu oli varsin epäyhtenäistä ammatista riippuen. Kuitenkin käytössä olevassa järjestelmässä Hansan, Konstantinopolin tai Persian kanssa kauppaa käyvää vierasta, jota nimitettiin teollisuudenharjoittajaksi, kohdeltiin kuin sulhasta, jolle oli lahjoitettu edellisenä päivänä punotut sandaalit [13; 216].
  03010017FileTop
  В итоге наложение государственных повинностей и обеспечение их исправного отбывания на определенной территории, в определенной общине имело своим последствием ограничение личной свободы тяглых людей. Население ограничивалось в праве передвижения, в выборе свободного рода занятий, перемене места жительства и переходе в другое сословие. Каждый обязан был нести тягло, наложенное на него государством, и отбывать его там, где находился его тяглый участок (земля, двор, поместье), и не мог оставлять его, чтобы участок не пустовал. Тяглу служебному соответствовало поместье; тяглу городскому - тяглый двор, мастерская, лавка, торговый промысел; тяглу сельскому - выть, обжа, участок в уездной земле. От государственных податей и повинностей не освобождалась и церковная недвижимость, включая монастырские земли с приписанными к ним крестьянами.
  FileBottom
  Valtiollisten velvoitteiden täyttämisen ja niiden suorittamisen seurauksena tietyssä yhteisössä oli voimassa tietty henkilökohtaisen vapauden rajoitus. Väestön siirtymistä paikasta toiseen rajoitettiin, samoin vapautta valita toimialansa, asuinpaikkansa ja siirtymistä säädystä toiseen. Jokainen oli velvollinen suorittamaan hänelle määrätyn veronsa asuinpaikallaan (maapaikka, hovi, tila), eikä voinut lähteä sieltä sen tyhjäksi jättäen. Palveluväelle määrätystä verosta vastasi palvelupaikka, kaupungeissa veropiha, verstas, kauppaliike, teollisuuslaitos; kyytivelvollinen alue. Valtiollisista maksuista ei vapautettu myöskään kirkollisia kiinteistöjä, mukaanlukien luostareiden maaomaisuudet, joita talonpojat olivat niille lahjoittaneet.
  03010018FileTop
  Повинность определяла достоинство сословия, его права, преимущества и близость к государю. Так, служилое сословие полущило исключительную привилегию владеть поместными и вотчинными землями с запретом лицам других сословий приобретение поместий и вотчин: земля не должна выходить из службы. Крестьяне, первоначально приписанные к землям по добровольному соглашению с владельцами, позднее подчинились, кроме общего, еще и частному крепостному праву. Городские обыватели (мещане), имея право на производство торговли и промыслов, лишались возможности поступать на государственную службу. Дворянство избавлялось от прочих податей и повинностей, кроме служилого тягла, которое отбывалось во время войн или антиправительственных бунтов («Дай Бог нашему государю служить, а саблю из ножен не вынимать»),
  FileBottom
  Palveluluokka määräsi säädyn arvon, sen oikeudet, edut ja sen kuinka lähellä se oli keisaria. Näin palveluluokka sai yksinoikeuksia omistaa ja käyttää hyväksi maa-alueita ja hankkia niitä, ollen kuitenkin kiellettyä luovuttaa niitä muille säädyille; maa ei saanut poistua käytöstä. Talonpoika joka alun perin oli vapaaehtoisesti tehnyt sopimuksen tilanomistajan kanssa, myöhemmin joutui paitsi yleiseen myös yksityiseen maaorjuuteen. Kaupunkilaisväestö (porvaristo), jolla oli oikeus kaupalliseen ja teolliseen tuotantoon, joutui luopumaan mahdollisuudesta asettua valtiolliseen palvelukseen. Aatelisto vapautettiin muista maksuista ja velvoitteista, paitsi palveluverosta, jota ei ollut sodan tai yhteiskunnanvastaisen kapinoinnin aikana ("Luoja suokoon, että saamme palvella keisariamme, eikä tarvitse sapelia huotrasta vetää").
  03010019FileTop
  В XVII в., не без влияния свершившего свой подвиг Кузьмы Минина (?—1616), мясоторговца и выборного нижегородского земского старосты, назначенного казначеем войска народного ополчения, в Московской Руси сложилось особое купеческое сословие. Оно включало следующие разряды:
  1. гости (в этот разряд зачислялась купеческая элита, т.е. богатые купцы, торговавшие за границей, и иностранные коммерсанты);
  2. гостиные и суконные сотни (торговые артели - посредники отечественным и иностранным гостям);
  3. черные сотни (торговые артели, которые занимались скупкой и перепродажей сырья двум высшим сотням);
  4. посадские люди - все прочее городское население.
  FileBottom
  1600-luvulla lihakauppiaan, Nizhnyj Novgorodin maapäivien vanhimmaksi valitun ja kansalaiskaartin varainhoitajaksi nimitetyn Kuzma Mininin myötävaikutuksella, Moskovan valtioon perustettiin erityinen kauppiassääty. Siihen kuuluivat seuraavat seuraavan arvoasteikon mukaiset ryhmät:
  1. vieraat 'gostit' (tämä arvo kuului korkea-arvoisille kauppiaille, jotka kävivät kauppaa ulkomailla, ulkomaisten kauppiaiden kanssa);
  2. kangaskauppaa pitävät, (kauppaa käyvät osuuskunnat - kotimaisten ja ulkomaisten kauppiaiden kanssa välitystoimintaa harjoittavat kauppakartanoiden omistajat);
  3. rivikauppiaat (jotka harjoittivat välittävää raaka-aineiden osto- ja myyntitoimintaa kahden korkeampiarvoisen kauppiaan kesken);
  4. kaupunkilaiset - kaikki muu kaupunkilaisväestö.
  03010020FileTop
  После победы народного ополчения К.З. Минин получил звание думного дворянина. Его имя, как и князя Д.И. Пожарского, вошли в память народную, что исторически ценнее богатства и знатности.
  FileBottom
  Kansalaiskaartin voiton jälkeen K.Z. Mininille myönnettiin Duuman ylimyksen arvonimi. Hänen nimensä, samoin kuin ruhtinas D.I. Pozharskin nimi jäi kansan muistiin historiallisesti arvokkaana ja tunnettuna henkilönä.

  0302
  Влияние европейского меркантилизма <093>
  Eurooppalaisen merkantilismin vaikutus

  02 Prev chapter04 Next chapter
  0303 Предпринимательство первых Романовых <098>
  0304 Состояние внутренней торговли <104>
  0305 Первый русский экономист и его современники
  0306 Юрий Крижанич <117>
  0303 Ensimmäisten Romanovien yritystoiminta
  0304 Kotimaankaupan tila
  0305 Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä ja hänen aikalaisensa
  0306 Jurij Krizhanitsh
  03020001FileTop
  В начале этого периода нового времени после завершения Тридцатилетней войны (1618-1648) сформировались европейские государства, окрепшая власть которых после Вестфальского мира использовала промышленность и торговлю своих стран в политических целях, чтобы завоевать популярность покровительственной политикой. Связь же правительств с духовной властью не добавляла им авторитета, поскольку потеря доверия к римско-католической церкви нарастала. В философской и общей литературе этого периода, а затем в последствиях Великой Французской революции (1789), проявилось явное стремление к совершенно новой организации как светской, так и духовной власти. Протестантизм, систематизированный в Англии, распространялся по всей Европе вместе с духом индивидуализма, характерным для этого учения и в высшей степени соответствовавшим потребностям времени: единодушному стремлению европейских народов к освобождению труда и предоставлению широкого простора для личной инициативы граждан.
  FileBottom
  Tämän uuden aikakauden alussa Kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) jälkeen muodostettiin eurooppalaisia valtioita, joiden valta vahvistui Westfalenin rauhan jälkeen ja jotka käyttivät teollisuutta ja kauppaa poliittisiin tarkoituksiin, ja siten hankkivat suosiota turvallisuuspolitiikalleen. Hallitusten siteet hengelliseen esivaltaan eivät lisänneet niiden auktoriteettia, koska luottamuspula roomalaiskatolista kirkkoa kohtaan oli kasvussa. Tämän aikakauden yleisessä filosofisessa kirjallisuudessa, ja myöhemmin Ranskan vallankumouksen (1789) seuraamuksissa ilmeni selvä pyrkimys sekä maallisen että hengellisen vallan uudelleenorganisointiin. Protestantismi, tuli järjestelmäksi Englannissa ja levisi kaikkialle Eurooppaan yhdessä tälle suuntaukselle luonteenomaisen henkisen individualismin kanssa vastaten korkeimpia ajan vaatimuksia: Euroopan kansojen yksituumaista pyrkimystä vapautua työn orjuudesta ja antaa laaja liikkuma-ala kansalaisten henkilökohtaiselle aloitteellisuudelle.

  030201
  Богатство и деньги <094>
  Vauraus ja rahat

  03020101FileTop
  По примеру учрежденных в XVI в. Генуэзского и Барселонского банков, в XVII в. возникают новые публичные (государственные) банки: Амстердамский (1600), Гамбургский и Венецианский (1619), Стокгольмский (1661), Английский (1694). Характерной чертой этих банков становилось принуждение местного купечества помещать в них свои платежные средства (банковую монету) и производить платежи друг другу непременно посредством банка, с целью активизировать и, по возможности, заменить наличные деньги.
  FileBottom
  Genovan ja Barcelonan 1500-luvun pankkien esikuvan mukaan 1600-luvulla syntyy uusia julkisia (valtiollisia) pankkeja: Amsterdam (1600), Hampuri (1619), Venetsia (1619), Tukholma (1661), Englanti (1694). Näiden pankkien tunnuspiirre on, että paikallinen kauppiaskunta sijoittaa niihin käyttövaransa (pankkirahana) ja suorittaa keskinäisiä maksujaan ehdottomasti pankin välityksellä, tarkoituksenaan aktivoida ja mahdollisuuksien mukaan luopua käteisvarojen käytöstä.
  03020102FileTop
  Вместе с тем в рассматриваемом периоде ослабевало чувство справедливости и долга, индивидуализм поощрял национальный эгоизм и частную алчность, стремление к обособлению и вражде, хотя наука и промышленность, приобретавшие самостоятельное значение, стимулировали в своих пределах новые формы нравственного поведения.
  FileBottom
  Tänä aikana kuitenkin heikkeni oikeudenmukaisuuden ja velvollisuuden tunto, individualismi ruokki nationalistista egoismia ja yksityistä ahneutta, eristäytymisen halua ja vihamielisyyttä, vaikka tiede ja teollisuus, saavutettu itsenäisyyden merkitys rohkaisivat osaltaan moraalisen käyttäytymisen uusia muotoja.
  03020103FileTop
  Индивидуализм выражался прежде всего во взгляде на деньги, как на единственное богатство частного человека. Этот взгляд целиком переносился и на государство как на простую совокупность индивидуальных интересов. Государство богато, когда имеет много денег; отсюда все усилия должны быть направлены к наивозможно большему накоплению в стране денег и вообще драгоценных металлов, легко превращаемых в деньги. Принцип - покупать у иностранцев меньше, чем продавать, получая разницу серебром и золотом, - давал возможность иметь денежный перевес во внешней торговле путем привлечения монеты из- за границы и удержания ее в стране.
  FileBottom
  Individualismi ilmeni ennen muuta suhteessa rahaan ainoana yksityisen ihmisen vaurautena. Tämä näkemys löi täydellisesti läpi myös valtiotasolla mittaamassa yksilötason intressien kokonaisuutta. Valtio on varakas, jos sillä on paljon rahaa; tästä täytyy syntyä kaikki ponnistelu mahdollisimman suuren raha- ja helposti rahaksi muutettavissa olevan jalometallimäärän hankkimiseen maahan. Periaate oli: ostaa ulkomaalaiselta vähemmän kuin hänelle myytiin, erotus saatiin hopeana ja kultana. Tämä antoi mahdollisuuden ylläpitää kassavoittoa ulkomaankaupassa ja tuoda maahan ja pitää maassa ulkomaista rahaa.
  03020104FileTop
  В естественной гармонии отождествления богатства с деньгами возникла и приобрела решающее влияние около середины XVII в. меркантильная система. Правительству рекомендовалось принимать всяческие меры к тому, чтобы торговый баланс был выгоден: запрещать ввоз товаров; учреждать высокие пошлины на ввоз; запрещать или ограничивать вывоз драгоценных металлов; назначать премии на вывоз товаров своих мануфактур. Принималось за правило по возможности довольствоваться тем, что производится в пределах государства; во всяком случае, не следовало больше покупать от иностранцев, чем продавать им, ибо это значило бы самим обеднеть, их же обогатить.
  FileBottom
  Luonnollisessa sopusoinnussa rahavarallisuuden kanssa varakkuuden merkkinä syntyi ja levisi 1600-luvun puolivälissä merkantilistinen järjestelmä. Hallitukselle suositeltiin toteutettaviksi kaikkia toimenpiteitä joiden seurauksena kauppatase muodostuu ylijäämäiseksi: kiellettiin tavaroiden tuonti maahan; asetettiin korkeita tuontitulleja; kiellettiin tai rajoitettiin jalometallien maastavientiä; annettiin etuja kotimaassa tuotettujen tavaroiden viennille. Sääntönä pidettiin mahdollisuutta suosia oman maan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa tuotantoa; ainakaan ei pitänyt ostaa ulkomaalaiselta enempää kuin hänelle myytiin, koska se merkitsisi itsensä köyhdyttämistä ja ulkomaalaisen vaurastuttamista.
  03020105FileTop
  Меркантильная доктрина возникла в связи с широким развитием в Европе денежного обращения после открытия Нового света. Деньги европейским правительствам были необходимы для содержания постоянных армий; росли дворцовые издержки; непомерно увеличивалось число гражданских чиновников. Процветание отечественной промышленности помогало властям успешно достигать политического господства и оказывать влияние на формирование мирового хозяйства и торговли, новая арена для которых открылась с образованием колоний. Колонии же этого периода рассматривались как имения, которые предназначены для выгод метрополии в целях извлечения дополнительного государственного дохода. Колониям строго запрещалось вести торговлю с другими странами: это право принадлежало метрополии. Торговые трактаты сделались главным предметом дипломатических забот для устранения на мировом рынке иностранных конкурентов.
  FileBottom
  Merkantilistinen oppi syntyi liittyen Euroopan rahatalouden laajaan kehitykseen Uuden maailman avautumisen jälkeen. Raha oli tarpeen Euroopan hallituksille pysyvien armeijoiden ylläpitämiseen; palatsien ylläpitokustannukset paisuivat; valtion virkamiesten määrä kasvoi kohtuuttomasti. Kotimaan teollisuuden kukoistus auttoi vallanpitäjiä saavuttamaan menestyksellisesti poliittista valtaa ja näyttämään vaikutusvaltaa maailmantalouden ja kaupan muotoutumisessa, uutena areenana joka avautui siirtomaiden syntyessä. Siirtomaita pidettiin tähän aikaan omaisuutena, joka oli tarkoitettu emämaan vaurastuttamiseen lisätuloilla. Siirtomailta oli ankarasti kielletty kaupankäynti muiden maiden kanssa; kaupankäyntioikeus kuului emämaalle. Kauppasopimuksia tehtiin päätarkoituksella rajoittaa ulkomaisten kilpailijoiden toimintaa maailmanmarkkinoilla.

  030202
  Практики меркантилизма <095>
  Merkantilismin tapoja

  03020201FileTop
  «Мы должны завоевать нации нашей промышленностью и победить их нашим вкусом», - считал министр финансов Франции при Людовике XIV Ж.-Б. Кольбер (1619-1683), приверженец меркантилизма, добивавшийся цели поставить другие страны в такую же экономическую зависимость от Франции, в какой находилась французская деревня от города.
  FileBottom
  "Meidän täytyy valloittaa kansat teollisuudellamme ja voittaa heidät meidän makumme avulla" tätä mieltä oli Ranskan valtiovarainministeri J.-B. Colbert (1819 -1683) Ludvig XIV valtakaudella, hän kannatti merkantilismia, pyrkien saamaan toiset maat riippuvaisiksi Ranskasta kuten oli Ranskassa maaseutu kaupungeista.
  03020202FileTop
  Ж.-Б. Кольбер усовершенствовал финансовую систему Франции, улучшил флот и пути сообщения, содействовал подъему отечественной промышленности и торговли путем выдачи государственных ссуд, премий, привилегий. При нем была основана Академия наук, надписей и архитектуры; создан Совет народного хозяйства, вобравший в свой состав лучших представителей, избранных торгово-промышленным сословием; выстроены замки Версаля, Лувр и Сен-Жермен.
  FileBottom
  J.-B. Colbert kehitti Ranskan rahatalousjärjestelmää, paransi laivastoa ja tieyhteyksiä, myötävaikutti kansallisen teollisuuden ja kaupan nousuun käyttäen apuna valtion lainoja, avustuksia, bonuksia ja etuisuuksia. Hänen aikanaan perustettiin Tiedeakatemia, muodostettiin Kansantalouden neuvosto, johon kuuluivat parhaat teollisuuden ja kaupan säädyn valitsemat asiantuntijat; rakennettiin Versaillesin linna, Louvre ja Saint-Germain.
  03020203FileTop
  Другим главным практиком меркантильной системы в Европе стал О. Кромвель (1599-1658), совместивший, по определению К. Маркса, в одном лице Робеспьера и Наполеона английской буржуазной революции. О. Кромвель вошел в историю и как автор Навигационного акта, положившего начало английскому морскому господству. Этот торговый закон устанавливал жесточайшие правила:
  1. никакие товары не должны быть привозимы или вывозимы из британских колоний иначе как англичанами и на английских или колониальных судах;
  2. ни одно лицо, которое не является английским подданным, не может быть купцом или мануфактуристом в этих колониях;
  3. всякий колониальный чиновник должен дать клятву, что он будет наблюдать над исполнением этих постановлений;
  4. никакие товары не могут быть ввозимы в Англию иначе, как на своих кораблях;
  5. никакие колониальные продукты не должны быть вывозимы в иное место, как в Англию.
  FileBottom
  Toinen suuri merkantilismin edustaja Euroopassa oli Oliver Cromwell (1599-1658), Marxin määritelmän mukaan vastaten Robespierreä ja Napoleonia Englannin porvarillisessa vallankumouksessa. Cromwell jäi historiaan Merenkulkusäännön tekijänä, Englannin merenkulkulaivaston herruuden alullepanijana. Tämä kaupallinen lainsäädäntö määritteli tiukat säännöt:
  1. Britannian alusmaista ei saanut viedä eikä niihin tuoda mitään muuten kuin englantilaisilla aluksilla;
  2. näissä alusmaissa ei saanut toimia teollisuudessa eikä kaupassa kukaan muu kuin Englannin alamainen;
  3. kaikkien alusmaissa toimivien viranomaisten oli vannottava täyttävänsä nämä määräykset;
  4. Englantiin ei saanut tuoda mitään kauppatavaraa muilla kuin sen omilla aluksilla;
  5. mitään alusmaiden tuotteita ei saanut viedä minnekään muualle kuin Englantiin.
  03020204FileTop
  Адам Смит назвал акт Кромвеля «мудрейшим из всех торговых законов Англии», указывая на национальную неприязнь, как один из мотивов возникновения Навигационного акта. Национальные интересы у меркантилистов стояли на первом плане, космополитизм им был чужд.
  FileBottom
  Adam Smith nimitti Cromwellin Merenkulkuaktia "viisaimmaksi kaikista Englannin kauppalaeista", osoittaen kansallisen vihamielisyyden yhdeksi Merenkulkuaktin syntymisen aiheeksi. Kansalliset edut olivat merkantilisteilla etualalla, kosmopolitiikka oli heille vierasta.
  03020205FileTop
  Несмотря на восстановление королевской власти в Англии, акт Кромвеля не был отменен и действовал в течение двух столетий. Как Франция обязана политике Кольбера расцветом своей торговли и мануфактурной промышленности, которые поражали тогдашнюю Европу, так и превращение Англии в первоклассную морскую и торговую державу связано прежде всего с Навигационным актом Кромвеля.
  FileBottom
  Huolimatta kuningasvallan paluusta Englannissa Cromwellin Merenkulkuaktia ei kumottu, vaan se oli voimassa kahden vuosisadan ajan. Samoin kuin Ranska oli sitoutunut Colbertin politiikkaan kaupankäyntinsä ja valmisteteollisuutensa kukoistuksessa, joka iski voimalla koko Eurooppaan, samoin Englannin muuttumien ensi luokan meri- ja kauppavallaksi liittyy tiukasti koko Cromwellin Merenkulkuaktiin.
  03020206FileTop
  Теоретики меркантилизма, преобладающей формы экономического мышления XVII в., расходились с практиками по главному вопросу -ограничению или даже запрещению вывоза монеты из страны, ибо стеснение вывоза денег препятствует развитию торговли. «Деньги подобны семенам, которые землевладелец, бросая в землю, как бы расточает, но за то осенью получает обратно в виде обильной жатвы», - считал Томас Мэн, в трудах которого (издания 1621 и 1664 г.) Англия впервые получила ясное и систематическое изложение теории торгового баланса, а также заключение о величине денежной массы: не удобно иметь в обращении монеты более, чем требуют цены товаров. Вывоз денег не уменьшает количества их в стране, а наоборот, служит средством к увеличению его. К примеру, развитие производства тонких тканей несравненно лучшее средство для того, чтобы иметь возможность покупать товары у иностранцев, не тратя собственных денег, чем запрещение вывоза денег из страны.
  FileBottom
  Merkantilismin teoreetikot, jotka olivat vallitsevia 1600-luvun taloudellisessa ajattelussa, olivat erimielisiä pääasiassa, viennin organisointikysymyksissä tai jopa kielsivät kiellosta viedä rahaa pois maasta, koska rahan pois vieminen estää kaupan kehitystä. "Raha on kuin siemen, jonka maanviljelijä heittää maahan, ikään kuin pois, mutta joka sen sijaan syksyllä tuottaa takaisin runsaan sadon." sanoi Thomas Man, jonka teoksissa (vuosilta 1621 ja 1664) Englannista ensi kertaa saatiin selkeä ja systemaattinen selvitys kauppataseesta ja sen liittymisestä rahamäärän suuruuteen: rahaa ei ole hyvä olla kierrossa enempää kuin tavaroiden hinnat vaativat. Rahan vieminen ei vähennä rahan määrää maassa, vaan päin vastoin, palvelee välineenä sen kasvattamisessa. Esimerkiksi hienojen kankaiden tuotannon kehitys on verrattomasti parempi väline sen saavuttamiseksi, että on mahdollisuus ostaa tavaroita ulkomaalaisilta menettämättä omaa rahaansa, kun rahan maastaviemiskielto.
  03020207FileTop
  Как бы ни спорили теоретики меркантилизма, но в XVII в. золото и серебро действительно приливали в Англию, Голландию, Францию, где развивались промышленность и внешняя торговля, и уходили из Испании, которая переживала экономический упадок.
  FileBottom
  Mistä hyvänsä merkantilistit riitelivätkin, 1600-luvulla kulta ja hopea virtasivat Englantiin, Hollantiin, Ranskaan, missä kehittyi teollisuus ja ulkomaankauppa, ja virtasi pois Espanjasta, joka koki taloudellista laskukautta.

  030203
  Политэкономические теории <096>
  Talouspolitiikan teorioita

  03020301FileTop
  В тот период появилось и первое систематическое сочинение по предмету политической экономии, принадлежавшее перу Антуана де Мон-кретьена (1575-1621). Он первым применил термин политическая экономия, одобряя в своем труде контроль правительства над промышленностью и осуждая свободу торговли, практикуемую правительствами Испании, Португалии и Голландии лишь для собственной погибели.
  FileBottom
  Tähän aikaan ilmestyi myös ensimmäinen systemaattinen esitys aiheena kansantalous, sen tekijä oli Antoine de Mont-Chretien (1575-1621). Hän ensimmäisenä käytti termiä poliittinen taloustiede, teoksessaan hän hyväksyi hallituksen ohjauksen teollisuudessa ja tuomiten kaupan vapauden, jota Espanja, Portugali ja Hollanti noudattivat vain omaksi vahingokseen.
  03020302FileTop
  Родоначальник классической буржуазной политэкономии Уильям Петти (1623-1687) первым выдвинул трудовую теорию стоимости. В отличие от меркантилистов, считавших капитал ведущим ресурсом и фактором общественного воспроизводства, - творящим фактором богатства (отцом богатства) У. Петти называл труд, а землю - его матерью. Петти неодобрительно относился к регламентации хозяйственной инициативы, регулированию процента и противился всякому правительственному вмешательству в промышленное производство.
  FileBottom
  Klassisen porvarillisen kansantaloustieteen alullepanija William Petty (1623-1687) esitti ensimmäisenä työnarvoteorian. Poiketen merkantilisteista, jotka pitivät pääomaa tärkeimpänä voimavarana ja talouden uudistumisen tekijänä, vaurautta luovana tekijänä (vaurauden isänä) Petty ei hyväksynyt yksityisen aloitteellisuuden sääntelyä, ei koron sääntelyä ja vastusti kaikkea hallituksen puuttumista teollisuustuotantoon.

  030204
  Фритредерство <097>
  Vapaakauppa

  03020401FileTop
  К творцам более радикальной теории, чем меркантилизм, относится Дедлей Норт, автор первого цельного учения о свободной торговле, фритредерстве (от англ. free trade - свободная торговля). Книгу свою Норт издал в 1691 г., назвав свои высказывания парадоксами. Вскоре этот труд оказался под запретом, исчезнув на весь XVIII в., и был переиздан лишь в 1822 г.
  FileBottom
  Merkantilismia radikaalimpien teorioiden esittäjiin kuuluu Deadley North, joka ensimmäisenä laati kokonaisen tutkimuksen vapaakaupasta. North julkaisi kirjansa vuonna 1691, mainiten löydöksensä paradokseiksi. Pian tämä työ joutui kiellettyjen teosten listalle, pysyi näkymättömissä koko 1700-luvun ja julkaistiin uudelleen vasta vuonna 1822.
  03020402FileTop
  Вот несколько парадоксов Д. Норта, составивших ядро его учения о мировой торговле:
  1. весь свет относительно торговли составляет как бы одну нацию или народ, а все отдельные нации - все равно как индивиды одного народа;
  2. потеря торговли одной нации не составляет несчастие только для нее одной, но для всего света, ибо все нации соединены общими интересами;
  3. не может существовать торговли, не выгодной для народа, ибо если бы таковая оказалась, люди ее оставили бы, а где торговцы и промышленники преуспевают, там и народ, которого они составляют часть, также преуспевает;
  4. нельзя людей принуждать к деятельности по предписанному образцу; это может принести, пожалуй, выгоду кому-нибудь, но народ через это ничего не приобретает, ибо что дается одному подданному, то берется у другого;
  5. никакие правительственные законы не могут определять цены в торговле, которые должны устанавливаться сами; а если такие законы существуют, то составляют для торговли большую помеху и заслуживают осуждения;
  6. ни один народ не разбогатеет войной; но только мир, трудолюбие и свобода создают торговлю и богатство.
  FileBottom
  Tässä on muutama Northin muotoilema paradoksi, jotka muodostavat Northin esittämän maailmankauppaa koskevan opin ytimen:
  1. koko maailma suhteessa kauppaan on ikään kuin yksi kansa tai väestö, ja kaikki yksittäiset kansakunnat edelleen ihmisiä yksilöinä;
  2. jos yhden maan kauppa jää toteutumatta, häviäjä ei ole vain se itse, vaan kaikki maailman maat, koska kaikki maat ovat sidoksissa toisiinsa samoin intressein.
  3. ei voi olla kauppaa, joka olisi epäedullista kansalle, sillä jos niin olisi, ihmiset jättäisivät sen, mutta missä kauppiaat ja teollisuus onnistuvat, siellä on myös väestö, josta he ovat osa, ja sekin onnistuu
  4. ihmisiä ei saa velvoittaa toimintaan ennakolta määrätyn mallin mukaan; se saattaa olla edullinen jollekin, mutta väestö ei sitä kautta saavuta mitään etua, koska se mikä annetaan yhdelle, on poissa toiselta.
  5. mitkään hallituksen määräykset eivät voi määritellä kaupan hintoja, niiden täytyy määräytyä itse; jos sellaisia lakeja on olemassa, ne muodostavat suuren haitan kaupankäynnille ja ansaitsevat [ankaran] tuomion.
  6. mikään maa ei rikastu sodalla vain työnteko ja vapaus tuottavat kauppaa ja vaurautta.
  03020403FileTop
  Источником богатства Д. Норт, вслед за У.Петти, считал человеческий труд, приложенный или к обработке земли, или к промыслам. Количество денег, потребное для целей торговли, меняется в зависимости от различных обстоятельств и регулируется самопроизвольно. Изобилие какого-нибудь предмета на рынке делает его дешевле. Застой в торговле возникает не от нехватки денежной массы, а от переполнения внутреннего рынка товарами или от расстройства иностранной торговли, или от падения спроса. Назначение процента необходимо предоставить свободному соглашению лиц, ибо его величина, как и цены всех благ, зависят от спроса и предложения.
  FileBottom
  Vaurauden lähteenä North piti William Pettyn tapaan inhimillistä työtä, joka liittyi maahan tai maan muokkaukseen tai tuotannon haaroihin. Kaupankäyntiin tarvittava rahan määrä vaihtelee riippuen eri tekijöistä ja asettuu itsestään sopivaksi. Jonkin hyödykkeen runsaus markkinoilla alentaa sen arvoa. Pysähtyneisyys kaupassa ei synny rahamäärän riittämättömyydestä vaan sisäisten markkinoiden täyttymisestä tai ulkomaankaupan häiriöistä tai kysynnän heikkenemisestä. Koron määräytyminen on jätettävä yksityisten ihmisten vapaasti sovittavaksi, sillä sen korkeus, kaiken hyvän hinta, riippuu kysynnästä ja tarjonnasta.
  03020404FileTop
  Дедлей Норт оказался ближе всех к воззрениям, высказанным почти 80 лет спустя его соотечественником Адамом Смитом.
  FileBottom
  Deadley North on osoittautunut kaikkein lähimmäksi niitä näkemyksiä, joita hänen maanmiehensä Adam Smith esitti 80 vuotta myöhemmin.
  03020405FileTop
  Самым любопытным и не проясненным фактом биографии Д. Норта, первого в мире фритредера, является его долгое пребывание в России, где английским предпринимателям и торговым людям по-прежнему оказывалось предпочтение и откуда ученый с чутким сердцем уловил два нравственных предупреждения. Первое: отдельные лица делают часто свой корыстный интерес мерилом всего доброго и хорошего и с большой охотой лишили бы других равно принадлежащего всякому права покупать и продавать; всякая выгода, предоставляемая какому-нибудь частному интересу или отрасли торговли, является несправедливостью с общественной точки зрения. II второе: все промыслы выгодны, в противном случае не было бы расчета ими заниматься; где процветает промышленность, там и благосостояние нации.
  FileBottom
  Erikoisin ja käsittämättömin yksityiskohta D. Northin, maailman ensimmäisen vapaakauppaidean esittäjän elämänkerrassa on hänen pitkä oleskelunsa Venäjällä, missä englantilaisilla yrittäjillä ja kauppiailla oli vanhastaan etulyöntiasema ja mistä [tämä] tutkija vastaanottavaisella sydämellä sai kaksi moraalista varoitusta. Ensimmäinen: yksityiset ihmiset tekevät omasta edustaan kaiken hyvän mittapuun ja suurella halulla ottaisivat toisilta pois oikeuden ostaa ja myydä; jokainen etu, joka edustaa jonkin yksityisen tai kaupan haaran intressiä, on epäoikeudenmukainen yhteiskunnan kannalta katsoen. Toiseksi: kaikki toimialat ovat edullisia, muuten niitä ei kannattaisi [lainkaan] harjoittaa; missä tuotanto kukoistaa, siellä on myös väestön hyvinvointia.

  0303
  Предпринимательство первых Романовых <098>
  Ensimmäisten Romanovien yritystoiminta

  02 Prev chapter04 Next chapter
  0304 Состояние внутренней торговли <104>
  0305 Первый русский экономист и его современники
  0306 Юрий Крижанич <117>
  0304 Kotimaankaupan tila
  0305 Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä ja hänen aikalaisensa
  0306 Jurij Krizhanitsh
  03030001FileTop
  Немаловажным следствием смутных лет стало заметное присутствие в московской жизни иностранных офицеров и солдат-профессионалов, европейских мастеров-техников и купцов. По выражению историка С.Ф. Платонова (1860-1933), они стали знакомы каждому русскому. Ученый немец из Голштинии Адам Олеарий (1599-1671), посетивший в середине XVII в. Москву, насчитал до тысячи человек лютеран и кальвинистов, служивших и торговавших там. »Какие бы чувства они не возбуждали в православных людях, - заключает С.Ф. Платонов, - все-таки православные люди должны были уразуметь, что им без иностранцев вперед не прожить».
  FileBottom
  Sekasorron vuosien jälkeen ei ollut vailla merkitystä ulkomaisten upseerien, ammattisotilaiden, eurooppalaisten mestareiden, teknisen henkilökunnan, kauppiaiden merkittävä läsnäolo Moskovan elämässä. Historioitsija S.F. Platonovin (1860-1933) sanoin: he tulivat tutuiksi kaikille venäläisille. Holsteinista kotoisin oleva saksalainen tiedemies Adam Oleari (1599-1671), käytyään 1600-luvun puolivälissä Moskovassa, laski lähes tuhat luterilaista tai kalvinistia, jotka olivat siellä palveluksessa tai kauppiaina. "Mitä tunteita mahtoivatkaan herättää ortodoksisessa väessä" päättelee Platonov - ortodoksien piti kuitenkin ymmärtää, ettei heillä ollut eteenpäin elämistä ilman ulkomaalaisia.
  03030002FileTop
  Многие годы потребовались для восстановления хозяйственной жизни носле Смуты (1598-1613). Жестокий ущерб, нанесенный русскому государству годами смуты, проиллюстрируем цифрами о населении Московского царства: около 1500 г. - 5,8 млн. чел.; 1550 г. - 8,8 млн. чел.; 1600 г. - 11,3 млн. чел.; 1650 г. - 11,3 млн. чел.
  FileBottom
  Monia vuosia tarvittiin talouselämän elpymiseen Sekasorron vuosien jälkeen. Sekasorron vuosien Venäjän valtakunnalle aiheuttama brutaali vahinko käy selväksi seuraavista Moskovan valtakunnan väestötiedoista: vuoden 1500 paikkeilla - 5,8 milj.; 1550 - 8,8 milj.; 1600 - 11,3 milj.; 1650 - 11,3 milj.
  03030003FileTop
  Как видим, за полвека смуты и последовавшей за ней разрухи, население не изменилось по численности, что свидетельствует о его громадной убыли. За эти годы обесценились сельскохозяйственные угодья, опустевшая земля упала в цене; крестьянский труд, напротив, стал цениться больше. Поднялись в цене и ссуды, в которых нуждались земледельцы. В результате потомственного закрепощения крестьянства их представители перестали присутствовать после 1613 г. на земских соборах. Из состава свободного общества было выведено почти все сельское население России, не менее 90% [60; 103].
  FileBottom
  Kuten havaitsemme, puolessa vuosisadassa Sekasorron jälkeen väestömäärä ei lainkaan kasvanut, mikä ilmentää surmansa saaneiden valtavaa määrää. Näiden vuosien jälkeen maatalousmaan arvo aleni, autioituneen maan hinta putosi; talonpojan työ sen sijaan muuttui arvokkaammaksi. Hinnat ja talonpojan tarvitsemien lainojen korko nousivat. Talonpoikaissäädyn perinnöllisen maaorjuuden tuloksena heidän edustajiaan ei enää nähty vuoden 1613 jälkeen maapäivillä. Vapaan yhteiskunnan joukosta hävisi lähes kokonaan Venäjän maatalousväestö, ainakin 90% [60; 103].
  19.
  Призвание на царство Михаила Федоровича Романова.
  Гобелен-мозаика
  Mihail Fedorovitshin kutsuminen Tsaariksi. Mattomosaiikki.

  030301
  Михаил Федорович <099>
  Mihail Fedorovitsh

  03030101FileTop
  Отчуждением от европейской культуры и освящением стародавних обычаев ознаменовался конец XVI в. в России. Первые цари новой династии Романовых - Михаил Федорович (1596-1645) и Алексей Михайлович (1629-1676) -олицетворяли устойчивое консервативное направление, противное религиозному радикализму. Михаил Федорович, ровный и спокойный верховный правитель, никаких излишеств не терпел и был, возможно, единственным в Москве постоянно трезвым, некурящим и не терпящим пьянства человеком. Царскую казну он охранял по-хозяйски, как свою собственную.
  FileBottom
  Vieraantuminen eurooppalaisesta kulttuurista ja vanhanaikaiset tavat olivat tunnusomaisia 1500-luvun lopun Venäjällä. Romanovin suvun ensimmäiset tsaarit Mihail Feodorovits (1596-1645) ja Aleksej Mihailovitsh (1629-1676) edustivat vakaata konservatiivista suuntausta, vastakohtana uskonnolliselle radikalismille. Mihail Feodorovits, tasaluonteinen ja rauhallinen korkein hallitsija, ei sietänyt mitään liioiteltua ja oli ehkä Moskovan ainoa täysin raitis, tupakoimaton ja juopottelua sietämätön henkilö. Tsaarin rahavaroja hän hoiti taloudellisesti kuten omiaan.
  03030102FileTop
  Кандидатуру Михаила Романова в цари на большом Земском соборе выдвинул, как известно, донской атаман, его поддержали служилые и посадские люди. Воцарение Михаила Федоровича символизировало торжество дворянства и городской торговой буржуазии: именно эти сословия отстаивали частную собственность, свободу предпринимательства, то есть буржуазный путь развития России, подобно лютеранским и кальвинистским реформаторам в Европе.
  FileBottom
  Mihail Romanovin ehdokkuutta tsaariksi esitti, kuten tiedämme, kasakkapäällikkö, Donin alueen atamaani, häntä kannattivat virkamiehistö ja kaupunkilaisväestö. Mihail Feodorovitsh symbolisoi aateliston ja kaupunkien kauppiassäädyn valtaa: nimenomaan nämä säädyt puolustivat yksityistä omistusoikeutta, yrittämisen vapautta, toisin sanoen Venäjän porvarillista kehitystapaa, Euroopan luterilaisten ja kalvinistitsten uudistajien tapaan.
  03030103FileTop
  С умиротворением России возобновился и ход торговли, всего оживленней в направлениях на Архангельск и Астрахань. К привозу из-за границы запрещались только хлебное вино, составлявшее со времен Ивана III предмет казенной монополии, и табак из Китая, курение которого при Михаиле Федоровиче строго преследовалось. Зато впервые посол к Алтын-хану монгольскому Василий Старков в 1638 г. привез в Россию чай в подарок царю. Заметным шагом во внешней торговле стало резкое ограничение отпуска смолы: без государева указа смолы за море никому пропускать не велеть. Аргумент первого Романова состоял в том, что иностранцы вывозят сырую пеньку да смолу и смолят канаты за морем, а в России канатное дело останавливается, мастера переводятся, скоро бедным людям кормиться станет нечем.
  FileBottom
  Venäjän rauhanomainen kehitys tapahtui kaupankäynnin kautta, vilkkainta se oli Arkangelin ja Astrakaanin suunnalla. Vain viljasta valmistetun viinan tuonti kiellettiin, sen ollessa valtion monopoli Iivana III ajoista lähtien, samoin Kiinasta tuodun tupakan, jonka polttaminen oli Mihail Feodorovitshin aikana ankarasti kielletty. Sen sijaan aluksi Vasilij Starkov vuonna 1638 Venäjän suurlähettiläs mongolialaisessa Altin-kaanin hovissa toi Kiinasta teetä lahjana tsaarille. Merkittävä askel ulkomankaupassa oli ankara tervan tuonnin rajoitus: Ilman tsaarin lupaa ei tervaa saanut tuoda merten takaa. Ensimmäisen Romanovin argumentti oli, että ulkomaalaiset tuovat raakaa pikeä tervana ja voitelevat sillä köydet ja köysikauppa Venäjällä kärsii, mestarit muuttavat alalta ja köyhältä väeltä häviää elinkeino.
  03030104FileTop
  Молодой царь умело поддерживал соперничество иноземных купцов, в частности, двух крупнейших торговых наций - англичан и голландцев. «Голландцы, как саранча, напали на Москву и отбивают у англичан хлеб, - сообщал на родину англичанин Коллинс. -Они гораздо многочисленнее, богаче англичан, ничего не щадят для достижения своих целей и всюду бросаются, куда манит их выгода. В России принимают их лучше, чем англичан, потому что они подносят подарки боярам и таким образом приобретают их покровительство». В свою очередь, нидерландский резидент в России II. Масса писал в своем донесении, что «князья в Москве узнают истину о торговле с англичанами, от которой в течение 50 лет царь не получил никакой выгоды, между тем как от голландцев ежегодно поступают значительные суммы в таможню».
  FileBottom
  Nuori tsaari tuki taitavasti ulkomaisia kauppiaita, erityisesti kahden suuren kauppiasmaan edustajia, englantilaisia ja hollantilaisia. "Hollantilaiset tulevat yleensä Moskovaan ja vievät leivän englantilaisten suusta, kertoo englantilainen Collins. Heitä on paljon enemmän ja ovat varakkaampia kuin englantilaiset, eivät kaihda mitään keinoja päämääriinsä pyrkiessään, hankkiutuvat kaikkialle, missä etua on saatavissa. Venäjällä heitä kohdellaan paremmin kuin englantilaisia, koska he kantavat lahjoja pajareille ja sillä tavoin hankkivat heidän suojelunsa." Venäjällä asuva hollantilainen P. Massa puolestaan kirjoittaa raportissaan, että "Moskovan ruhtinaat tietävät kyllä totuuden kaupankäynnissä englantilaisten kanssa, joista tsaarille ei 50 vuoteen ole ollut mitään etua, samalla kuin hollantilaisilta kuluu vuosittain merkittäviä summia tullimaksuihin" saatavissa. Venäjällä heitä kohdellaan paremmin kuin englantilaisia, koska he kantavat lahjoja pajareille ja sillä tavoin hankkivat heidän suojelunsa." Venäjällä asuva hollantilainen P. Massa puolestaan kirjoittaa raportissaan, että "Moskovan ruhtinaat tietävät kyllä totuuden kaupankäynnissä englantilaisten kanssa, joista tsaarille ei 50 vuoteen ole ollut mitään etua, samalla kuin hollantilaisilta kuluu vuosittain merkittäviä summia tullimaksuihin".
  03030105FileTop
  Ко времени царствования Михаила Федоровича относят зарождение мануфактурного предпринимательства, опиравшегося на традиции мелкотоварного производства и явившегося органичным, исторически обусловленным процессом. В 1649 г. были отменены торговые привилегии английских купцов, дарованные Иваном Грозным.
  FileBottom
  Mihaikl Feodorovitshin hallitusaikaan osuu käsiteollisen yritystoiminnan synty, sen toimiminen pientavaratuotannon perinteen mukaan ja liittyminen orgaanisesti ja historiallisesti syntyneeseen kehityskulkuun. Vuonna 1649 poistettiin englantilaisten kauppiaiden kaupalliset etuoikeudet, jotka Iivana Julma oli heille myöntänyt.
  03030106FileTop
  Немаловажную роль в развитии предпринимательства оказал переход на арабский цифирный счет, поскольку древнерусская цифровая система, заимствованная в свое время из Византии, была весьма неудобной: для каждого разряда единиц, десятков и сотен существовали свои особые буквенные обозначения. Десятки тысяч, к примеру, назывались тьмой, а сотня тысяч, редко применявшаяся в тогдашней предпринимательской практике, носила характерное название неведня.
  FileBottom
  Tärkeää osaa kehityksessä näytteli siirtyminen arabialaisiin numeroihin, koska vanha venäläinen numerojärjestelmä, aikoinaan Bysantista tuotu, oli varsin epämukava: jokaiselle yksikköryhmälle, sadoille ja tuhansille, oli oma erityinen merkistönsä. Kymmeniä tuhansia, esimerkiksi, nimitettin pimeyksiksi, ja satoja tuhansia, jotka harvemmin esiintyivät yrittäjien kaupallisessa käytössä, nimitettiin luonteensa mukaan nevednjiksi (tietämättömiksi).
  03030107FileTop
  В России возникает ситцепечатное производство (закрепление красок производилось с помощью примешивания к пигменту7 растительных масел), получают распространение композиции русских рисунков, состоящих из цветов подсолнуха, василька и ежевики, соединенных перевивающимися в виде жгутов ветвями, украшенными богатой листвой. 100
  FileBottom
  Venäjällä syntyy kangaspainatusten tuotanto (värien väkevöittäminen tpahtuu käyttäen kasviperäisiä öljyjä), ja leviää venäläisten piirrosten käyttö, auringonkukka, ruiskukka, mustikka, liitettynä varpupunokseen ja koristeltuna runsaalla lehvästöllä.
  03030108FileTop
  Именно эти переломные в хозяйстве страны годы открывают, по определению В.О. Ключевского, очередной период русской истории как новый момент колонизации - период всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного, земледельческого и фабрично-заводского хозяйства, период консолидации территорий, их вхождения в состав России.
  FileBottom
  Juuri nämä välivuodet avaavat, V.O. Kljutshevskin määritelmän mukaan seuraavan kauden Venäjän historiassa uutena asutuksen yleisvenäläisenä momenttina, keisarillis-aatelisena, maaorjuuden aikana, maanviljelyn ja tehdasteollisuuden, alueellisen kiteytymisen kautena, niiden liittyessä Venäjän yhteyteen.
  03030109FileTop
  Воцарением Романовых на царство после Смуты ознаменовался раскол русской православной церкви, начавшийся на свободной новгородской земле движением стригольников (1382-1427), осмелившихся стричь священную бороду и усы. Это был тип первых свободных русских мыслителей-книжников, не отказавшихся от православного поста и молитв, но смело обличавших мздоимство и блудилище современного им духовенства. Они не признавали за церковнослужителями права быть посредниками между Богом и людьми, так как видели в них обыкновенных людей, зараженных людскими пороками (сии учители пьяницы суть, ядять и пьють с пьяницами). Религиозный радикализм, не выходивший из форм православия, проповедь демократической церкви, лишенной какого-либо стяжательства и особого сана священнослужителей, затем перешли в Москву и другие центры России, стараясь поднять духовную сторону религии вообще.
  FileBottom
  Romanovien pääsy tsaarin asemaan Hajaannuksen ajan jälkeen merkitsee jakaantumista Venäjän ortodoksisessa kirkossa, alkaen vapaalla Novgorodin alueella strigolnik liikehdinnällä (1382-1487), jonka kannattajat rohkenivat leikata partansa ja viiksensä (стригать - leikata). Nämä olivat kirjoitusten suhteen ensimmäisiä vapaita venäläisiä ajattelijoita, eivät kieltäytyneet ortodoksisesta paastosta ja rukouksesta, mutta rohkeasti tuomitsivat lahjomisen ja bordellit silloisen papiston piirissä. He eivät tunnustaneet kirkon palveluksessa olevien oikeutta olla välittäjinä Jumalan ja ihmisten välillä, koska näkivät heidät vain tavallisina synnin turmelemina ihmisinä (nämä ihmiset ovat juoppoja ja esiintyvät ja juovat juoppojen seurassa). Uskonnollinem radikalismi jota esiintyi ortodoksisissa muodoissa, demokraattisen kirkon saarna, ahneuden ja pappien pöyhkeyden tuomiten, siirtyi silloin Moskovaan ja muihin suuriin Venäjän keskuksiin, pyrkien kohottamaan uskonnon yleistä hengellistä puolta.
  03030110FileTop
  Самодержавную волю русского царя (а до него - великого князя всея Руси) не стесняли никакие юридические нормы, поставленные выше его власти. Царь не разделял своих верховных прав ни с каким сословием в государстве. Запрещался не только переход посадских торгово-промышленных людей в другие состояния, но и переход из одного посада в другой. Главным занятием масс населения России, и посадских людей в частности, оставалось земледелие при отсутствии хоть сколько-нибудь сносных путей сообщения. У русских торгово-промышленных людей в условиях господства феодальной социально-экономической системы не доставало сил тягаться с богатыми иностранными компаниями.
  FileBottom
  Venäjän tsaarin (ja ennen häntä koko Venäjän maan suuriruhtinaan) itsevaltias tahto ei piitannut mistään juridisista normeista hänen valtansa ylitse. Tsaari ei jakanut oikeuksiaan minkään valtiollisen säädyn kanssa. Ei vain kielletty kaupunkien kauppa- ja teollisuusväestön siirtymistä muihin säätyihin, vaan myös siirtyminen paikkakunnalta toiselle. Väestön valtaosan elinkeino myös kaupunkioloissa oli edelleen maatalous kun ei ollut olemassa mitään siedettäviä liikenneyhteyksiä. Venäjän kaupallisen ja teollisen väestön piirissä läänityslaitoksen oloissa ei ollut olemassa keinoja eivätkä voimat riittäneet kilpailussa varakkaiden ulkomaisten yhtiöiden kanssa.
  03030111FileTop
  Тем не менее, представление о Московской Руси как о государстве исключительно земледельческом, почти не имевшем торговли, ошибочно. Рижский купец де-Родес, посетивший Москву в 1653 г., замечал:
  FileBottom
  Kuitenkin käsitys, että Moskovan Venäjä olisi pelkästään maatalousvaltainen, eikä siellä olisi juurikaan kauppaa, on virheellinen. Riikalainen kauppias de Rhodes, käytyään Moskovassa 1653 huomauttaa:
  03030112FileTop
  «Все постановления этой страны направлены на коммерцию и на торг; все здесь, от высшего до низшего, только и думают, только и стараются, как бы чем-либо нажиться. В этом отношении русская нация гораздо деятельнее всех остальных, вместе взятых».
  FileBottom
  "Kaikki päätökset tässä maassa tähtäävät kaupankäyntiin ja vaihdantaan; kaikki täällä, ylimmästä alimpaan ajattelevat vain, pyrkivät vain rahavarojaan lisäämään. Tässä suhteessa Venäjän kansa on toimeliaampi kuin kaikki muut yhteensä.
  03030113FileTop
  Другой путешественник XVII в., Кильбургер, свидетельствует:
  FileBottom
  Toinen matkailija 1600-luvulta, Kilburger, todistaa:
  03030114FileTop
  «Все жители Москвы, начиная от знатнейших до последних, любят торговлю; в Москве более лавок, чем в Амстердаме или даже целом ином государстве. Для каждого рода товаров, от самых лучших до худших, есть особые улицы и рынки» [59; 87-88].
  FileBottom
  "Kaikki Moskovan asukkaat, alkaen merkittävimmistä viimeisiin rakastavat kaupankäyntiä; Moskovassa on enemmän kauppoja kuin Amsterdamissa tai koko muussa maassa. Jokaiselle tavaralajille, parhaista heikoimpiin, on erityiset kadut ja markkinat" [59; 87-88].
  03030115FileTop
  Видимо, подобные суждения дали основание Ф. Энгельсу (1820-1895) впоследствии заявить, что «после русского купца трем евреям делать нечего» [65; 148]. #101
  FileBottom
  Ilmeisesti tällainen arvio antoi F. Engelsille (1820-1895) aiheen myöhemmin todeta, että "venäläisen kauppiaan jälkeen kolmella juutalaisella ei ole mitään tekemistä".[65; 148]. #101

  030302
  Предприниматели-иностранцы <102>
  Ulkomaiset yrittäjät

  03030201FileTop
  С целью подъема металлургического производства в военных интересах Россия призывает на помощь иностранцев. Голландец Андрей Виниус (?- ок. 1652), осуществлявший крупную хлебную торговлю в Архангельске, в 1632 г. получил правительственную ссуду и начал строительство доменного и молотового комплексов Тульских и Каширских заводов, обязавшись приготовлять для казны по удешевленным ценам пушки, ядра, ружейные стволы, пищали. Так были основаны первые оружейные заводы, перешедшие в 1648 г. во владение Ф. Акемы и П. Марселиса. В 1646 г. А. Виниус за успехи в металлургии был возведен во дворянство. К заводам была приписана целая дворцовая волость и положено начало категории заводских крестьян, впоследствии расширившейся. До Виниуса в России в промышленных целях использовали железо, приобретаемое в Швеции по дорогой цене. Тульский завод впервые пустил в массовое употребление русское железо, более дешевое. К началу XVIII в. в России насчитывалось около десятка таких заводов.
  FileBottom
  Sotilaallisten tarkoitusperien vaatiman metalliteollisuuden nousun aikaansaamiseksi Venäjä turvautui ulkomaalaisten apuun. Hollantilainen Andrew Vinius (?-1652) harjoitettuaan mittavaa viljakauppaa Arkangelissa sai 1732 hallituksen lainan ja alkoi rakentaa talo- ja vasaratehdaskompleksia Tulan ja Kashirskin tehtaille, sitoutuen valmistamaan valtion laskuun halvennetuin hinnoin tykkejä, ammuksia, aseiden piippuja ja musketteja. Näin perustettiin ensimmäiset asetehtaat, jotka siirtyivät vuonna 1648 F. Akemyn ja P. Marselisin omistukseen. Vuonna 1646 Vinius ylennettiin aatelisarvoon metalliteollisuudessa saavuttamansa menestyksen ansiosta. Tehtaille omistettiin kokonainen hovipitäjä (dvortsovaja volostj) ja (näin) laskettiin tehtaille maatalouden piirissä perusta, joka myöhemmin laajeni. Ennen Viniusta käytettiin teollisiin tarkoituksiin Ruotsista korkeaan hintaan hankittua rautaa. Tulan tehtaat ottivat käyttöön ensimmäisenä paljon halvemman venäläisen raudan. 1700-luvun alkuun mennessä Venäjällä oli kymmenkunta tällaista tehdasta.
  03030202FileTop
  В 1644 г. компании во главе с гамбургским купцом Петром Марселисом (?—1672), поселившимся в России в 1629 г. с сыновьями Леонтием и Христианом, было предоставлено право на устройство железоделательных заводов в Олонецком уезде, в Костроме, на Ваге и Шексне. Марселис, по сведениям виднейшего экономиста русской исторической школы И.М. Кулишера (1878-1934), доставлял в казну 20 тыс. пудов прутового и связного железа, 5 тыс. кованых досок, 6 тыс. ядер, 20 пушек по условленным с казной ценам. На заводах Марселиса имелось три печи и десять горнов [59; 90].
  FileBottom
  Vuonna 1644 annettiin hampurilaisen kauppiaan Peter Marselisin (?-1672) poikiensa Leontien ja Christianin kanssa johtamalle yhtiölle oikeus rakentaa rautaa raaka-aineena käyttäviä tehtaita Olonetsin (Äänisen) alueelle, Kostromaan, Vage ja Sheksna jokien varrelle. Marselis tuotti tunnetun venäläisen historiallisen koulukunnan ekonomistin I.M. Kulisherin (1878-1934) antamien tietojen mukaan valtiovarain hallinnolle 20 tuhatta puudaa tankorautaa, 5 tuhatta tonnia levyrautaa, 6 tuhatta tonnia ammuksia, 20 tykkiä sovituilla valtiovarain hallinnon hinnoilla. Marselisin tehtailla oli kolme masuunia ja kymmenen ahjoa[59;90].
  03030203FileTop
  Тесть Марселиса, Ф. Акема, рудопромышленник и заводчик, выписал из Голландии несколько сот мастеров: литейщиков, замочников, ружейников, обучал русских мастеровых новым навыкам и никакого мастерства от них не скрывал: это иностранцам вменялось в непременную обязанность. Заводы Акемы поставляли в казну жесть, проволоку, пушки, ядра и пр.
  FileBottom
  Marselisin vävy F. Akemy, malmintuottaja ja tehtailija kutsui Hollannista muutamia satoja mestareita: valajia, lukkoseppiä, aseseppiä ja opetti venäläisille mestareille uusia taitoja mitään heiltä salaamatta: tämä oli ulkomaalaisille tärkeä velvollisuus. Akemyn tehtaat tuottivat valtiolle tinaa, johtimia, tykkejä, ammuksia ym.
  03030204FileTop
  Производство пушек в России вскоре стало столь значительным, что их изготовляли даже на вывоз. В частности, в Голландию, по данным академика С.Г. Струмилина, в 1646 г. было вывезено 600 пушек.
  FileBottom
  Tykkituotanto oli pian Venäjällä niin merkittävää, että niitä tuotettiin myös vientiin. Erityisesti Hollantiin, akateemikko S.G. Strumilinin antamien tietojen mukaan vuonna 1646 vienti oli 600 tykkiä.
  03030205FileTop
  В 1635 г. «пушечный мастер» Елисей Коет, швед на службе русского государя, получил грамоту от царя Михаила Федоровича на покупку шестнадцати пустошей в Московском уезде «для устройства стеклянного завода с правом беспошлинной продажи изделий в продолжении пятнадцати лет и с запретом для других устраивать подобные заведения» [73; 109].
  FileBottom
  Vuonna 1635 "tykkimestari" Elisei Koet, ruotsalainen Venäjän tsaarin palveluksessa, sai tsaarilta lupakirjan ja oikeuden ostaa 16 [desjatiinaa] tyhjää maata Moskovan alueella "rakentaakseen lasitehtaan ja oikeuden myydä sen tuotteita tullitta viidentoista vuoden ajan ja kiellon, etteivät muut saa rakentaa tällaisia tehtaita".
  03030206FileTop
  За весь XVII в. подобных предприятий в России возникло не более тридцати [65; 20], на них использовался труд приписных крестьян, зависимых от государства, которое обязывало их работать на иностранных предпринимателей.
  FileBottom
  Koko 1600-luvun mittaan tällaisia yrityksiä syntyi Venäjällä yli tuhat [65; 20], niissä käytettiin työvoimana sopimuspohjaisesti talonpoikia, valtion torppareita, jotka sitoutuivat toimimaan valtion alaisuudessa ja valtio velvoitti heidät toimimaan ulkomaalaisten yritysten palveluksessa.
  20.
  Соборный комплекс Московского Кремля
  Миниатюра летописного свода XVI в.
  Kuvio: Moskovan katedraali kompleksi, miniatyyri 1500-luvulta.
  03030208FileTop
  Организация производства отставала от европейского уровня. Из Московской Руси, в соответствии с нравами натурального хозяйства, перешел обычай платить жалованье не сполна деньгами, а в известной части продуктами: «Кузнец Трофимка Антонов делает всякие мелкие разные дела; дают ему на день по десяти алтын медных, да ему же на год четверть ржи да пуд соли» [59; 90].
  FileBottom
  Tuotannon organisointi oli eurooppalaiseen tasoon verrattuna takapajuista. Moskovan Venäjältä, luontaistalouden tapojen mukaan periytyi tapa maksaa palkka ei kokonaan rahassa vaan tietyiltä osin elintarvikkeina: "Seppä Trofimka Antonov valmistaa kaikenlaisia pikku esineitä; hänelle maksetaan päivässä kymmenen kuparialtinia, ja vuodessa myös neljännes ruista ja puuta suolaa" [59; 90].

  030303
  Алексей Михайлович <104>
  Aleksei Mihailovitsh

  03030301FileTop
  В характере тишайшего Алексея Михайловича современники отмечали проявления мягкости и нежности: «во гневе не заходил далее удара ногой или кулаком» [74; 39]. Первые Романовы стали активнейшими участниками операций на внутреннем и внешнем рынках России.
  FileBottom
  Luonteeltaan hiljaista Aleksei Mihailovitshia aikalaiset pitivät pehmeänä ja helläluontoisena: "vihapäissään ei mennyt pitemmälle kuin että jalkaansa polki ja nyrkkiä pöytään iski" [74; 39]. Ensimmäiset Romanovit olivat aktiivisia osallistujia Venäjän sisä- ja ulkomarkkinoilla.
  03030302FileTop
  Своего рода школу для подготовки искусных и опытных русских мастеров в области рудного дела и металлообработки создал боярин Б.И. Морозов (1590-1662), воспитатель и друг царя Алексея Михайловича, соавтор «Соборного Уложения». На своем Павловском заводе под Москвой Морозов устроил мельницу - водой железо ковать. Иностранный опыт предприниматель использовал на промышленных предприятиях своих нижегородских вотчин, которые производили поташ (англ. pot- горшок + аsh- зола) для вывоза за границу. Этот белый зернистый порошок применялся при производстве стекла, жидкого мыла, при крашении. Все названные производства в Европе бурно развивались, а из Англии в 1608 г. был запрещен законом вывоз неокрашенных шерстяных изделий; опытный красильщик, вызванный из Голландии, обучил англичан этому искусству, до тех пор тщательно оберегаемому соседним европейским государством, монополистом в окраске тканей. Иностранцы вообще предпочитали русский поташ всякому другому ввиду его высоких качеств; причем, по отзыву самих купцов, лучший поташ готовился у Морозова.
  FileBottom
  Oman koulunsa taitavia ja kokeneita venäläisiä metallialan mestareita varten loi pajari B.I. Morozov (1590-1662), tsaari Aleksei Mihailovitshin kasvattaja ja ystävä. Hän oli mukana laatimassa "Lakikokoelmaa" (Sobornoe Ulozhenie). Pavlovskin tehtaaseensa Moskovan lähistöllä Morozov rakensi myllyn, jossa vesivoimalla takoi rautaa. Ulkomailla saamansa kokemuksen avulla [tämä] yrittäjä käytti sitä teollisuusyrityksissään Nizhnyj Novgorodin alueella, missä tuotettiin potaskaa (engl. pot - astia + ash - tuhka) ulkomaille vientiä varten. Tätä valkeaa rakeista ainetta käytettiin lasin valmistuksessa, nestemäisenä saippuana, värjäyksessä. Kaikki mainitut tuotannonalat kehittyivät Euroopassa voimakkaasti, ja vuonna 1608 kiellettiin lailla värjäämättömien villatuotteiden vienti Englannista; Hollannista kutsuttu kokenut värjääjä opetti tämän taidon englantilaisille siinä määrin perusteellisesti, että naapurivaltiossa kankaanvärjäyksestä tuli monopoli. Ulkomailla yleensä pidettiin venäläistä potaskaa parhaana sen hyvien ominaisuuksien ansiosta; itse kauppiaiden käsityksen mukaan paras potaska valmistettiin Morozovin tehtaissa.
  03030303FileTop
  В XVII в. получил распространение опыт складничества отечественного торгово-промышленного капитала для инвестирования его в производство, о чем свидетельствует создание в Москве Большого суконного двора группой купцов во главе с В. Щеголиным, основание суконной мануфактуры в Казани крупным предпринимателем М. Микляевым «с товарищи»; организация полотняной и писчебумажной мануфактур в Ярославле купцом И. Затрапезновым; создание крупных предприятий по производству полотна и парусины в Калужском уезде местным купцом А. Гончаровым, прапрадедом жены А.С. Пушкина [65; 23].
  FileBottom
  1600-luvulla levisi kokemus kotimaisen kaupan ja teollisuuden pääoman sijoittamisesta, sen investoiminen tuotantoon, mistä todistavat kauppiasryhmän Moskovaan perustama suuri tekstiilitehdas, jonka johdossa oli V. Shtshegolin, Kazaniin suuryrittäjä M. Miklajevin "tovereineen" perustama tekstiilitehdas, joka käytti pellavaa, ja tuotti paperitarvikkeita, kauppias I. Zatrapeznovin omistama pellava- ja paperitarvikkeita tuottava tehdas Jaroslavlissa, pellavatuotteiden ja purjeiden tuotantoon paikallisen kauppiaan A. Gontsharovin, A.S. Pushkinin puolison isoisän isän perustamat suuryritykset Kaluzhkin alueella [65; 23].
  03030304FileTop
  Но более значительными по размеру и страсти были промышленные операции самого царя Алексея Михайловича. В практической деятельности царь отнюдь не был тишайшим, а предприимчивым, экспансивным, не допускавшим отсрочек, обладавшим исключительной хозяйственной хваткой. Настойчивость государя возбуждала общественную предприимчивость.
  FileBottom
  Mutta merkittävämpiä kooltaan ja innoitukseltaan olivat tsaari Aleksei Mihailovitshin itsensä teollisuuslaitokset. Käytännön toimissaan ei tsaari enää ollut hiljainen, vaan yritteliäs, ekspansiivinen, ei sietänyt viivytystä, hänellä oli poikkeuksellisen paljon liikemiesmäistä terävyyttä. Hallitsijan sinnikkyys herätti yritteliäisyyttä yhteiskunnassa.
  03030305FileTop
  Первые цари династии Романовых за свой счет осуществляли торговлю с Персией. Главными предметами ввоза были шелк-сырец как предмет государственной монополии и индийские товары. В Персию вывозили меха, европейские товары и некоторые сельскохозяйственные продукты.
  FileBottom
  Romanovin dynastian ensimmäiset tsaarit kävivät omaan laskuunsa kauppaa Persian kanssa. Päätuontiartikkeleita olivat raakasilkki valtion monopolina ja intialaiset tavarat. Persiaan vietiin turkiksia, eurooppalaisia tavaroita ja muutamia maataloustuotteita.
  03030306FileTop
  В 1667 г. Алексей Михайлович, позарившись на разовую финансовую выгоду, казенную торговлю с Персией дал на откуп Армянской торговой компании. Персидские товары стали направляться в Западную Европу через турецкую Армению и Малую Азию, несмотря на серьезные религиозные разногласия с Турцией [97; 58]. Царская казна выпустила из рук важный канал денежных поступлений.
  FileBottom
  Vuonna 1667 Aleksei Mihailovitsh rahallista etua tavoitellen antoi lopulta oikeudet armenialaiselle kauppayhtiölle. Persialaiset tavarat alkoivat virrata Länsi-Eurooppaan turkkilaisen Armenian ja Vähä-Aasian kautta, huolimatta suurista uskonnollisista eroista Turkin kanssa [97; 58]. Tsaarin valtiovarain hoito päästi käsistään tärkeän rahatulojen kanavan.
  03030307FileTop
  Торгово-купеческая тема, тема поездок купцов по стране заметным образом заявила о себе в литературе. На место героев, понуждаемых к неустанной молитве, благочестивому ночному бдению, к мелочной домовой работе, приходят инициативные деятели в разных областях жизни - от хозяйства и торговли до политики и культуры.
  FileBottom
  Kaupallinen teema, kauppiaiden matkat kaikkialla maassa otettiin huomioon kirjallisuudessa. Väsymättömään rukoukseen vajonneiden sankareiden, yöllisen valvomisen, pienten kotiaskareiden sijaan tulivat aloitekykyiset toimijat eri elämänaloilla, taloudesta ja kaupasta politiikkaan ja kulttuuriin.
  03030308FileTop
  Кроме поташного дела, в подмосковных селах царя Алексея Михайловича располагались предприятия по производству железа и выделке кирпича, обжигу извести, а также солеварни, стеклянное, кожевенное, шелковое, бархатное и сафьяновое производства. Во многих действиях государя, по свидетельству современников, выступала наивная уверенность Алексея Михайловича «в техническом, почти всеобъемлющем всемогуществе мастера-иноземца», от которого он ожидал «всяких диковинок и хитростей, каких в Московском государстве нет». Среди диковинных затеек царя мы встречаем попытку завести тунговые сады и даже хлопчатобумажные плантации под Москвой с целью насаждения на Руси шелковой и хлопчатобумажной промышленности. Но отец Петра Великого (1672-1725) поручал прислать из-за границы и «мастеров таких, чтоб умели то сделать так, чтоб всякие птицы пели и кланялись и ходили и говорили, как в комедии делаетца», или «подкопщиков самых добрых, которые б умели подкоп весть под реки, и под озеро, и сквозь горы каменные, и на гору вверх, и сквозь воду» [59; 91]. Подкопщики нашлись в Европе и в России только в следующем столетии.
  FileBottom
  Paitsi potaskaa, tsaari Aleksei Mihailovitshin Moskovan lähistöllä sijaitsevissa tehtaissa tuotettiin rautaa ja tiiliä, kalkkia, mutta siellä oli myös suolakeittimöitä, lasitehtaita, nahkavalmistetuotantoa, silkkituotantoa, samettituotantoa ja mokkanahkatuotantoa. Monissa hallitsijan toiminnoissa, aikalaisten todistuksen mukaan, näkyi Aleksei Mihailovitsin naiivi luottamus "ulkomaisen mestarin tekniseen, melkein kaikkivoipaan kykyyn", josta hän odotti kaikenlaisia erikoisuuksia ja temppuja, joita Moskovan valtiossa ei ollut". Tsaarin ihmetemppujen joukossa oli yritys perustaa trooppinen hedelmäpuutarha, jopa puuvillaplantaasi Moskovan lähistölle tarkoituksella tuottaa raaka-ainetta silkki- ja puuvillateollisuudelle. Mutta Pietari Suuren (1672-1725) isä tuotatti ulkomailta myös "mestareita jotka saisivat aikaan sen, että linnut laulaisivat ja asettuisivat ja kävelisivät ja puhuisivat kuten komedianäytelmissäkin tapahtuu", tai "parhaat lapiomiehet kaivaisivat tunnelin joen alle ja vuoreen kiven sisään ja veden läpi" [59; 91]. Tunnelikaivajia Euroopasta ja Venäjältä löytyi vasta seuraavalla vuosisadalla.

  0304
  Состояние внутренней торговли <104>
  Kotimaankaupan tila

  02 Prev chapter04 Next chapter
  0305 Первый русский экономист и его современники
  0306 Юрий Крижанич <117>
  0305 Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä ja hänen aikalaisensa
  0306 Jurij Krizhanitsh
  03040001FileTop
  Итак, первые шаги на пути европеизации Россия сделала, расширяя ранее существовавшие предприятия -суконные, металлургические, пушечные, создавая с помощью западных мастеров новые отрасли производства - шелковое, стеклянное, бумажное.
  FileBottom
  Näin Venäjä otti ensimmäiset askelensa eurooppalaistumisen tiellä laajentamalla jo ennestään olemassa olevia yrityksiä kankaankudonnassa, metalliteollisuudessa, turkisten jalostamisessa, luoden läntisten mestareiden avulla tuotannonhaaroja silkki-, lasi-, paperiteollisuudessa.
  03040002FileTop
  Торговля этого периода становится монополией торгового посада и его верхушки - крупного купечества, организационно оформившегося в новые сотни и торговые товарищества. Растущее купечество вытесняло с внутреннего рынка непосредственного производителя: в Торговом уставе 1649 г. появляется требование о продаже крестьянами своих амбаров и лавок, соляных варниц тягловым торговым и посадским людям, чтобы «ничьим людям и крестьянам, кроме торговых и посадских людей, ни лавками, ни амбарами впредь не владеть и никого не покупать» [59; 91].
  FileBottom
  Tämän aikakauden kaupankäyntiä hoitelivat kauppapaikkojen monopolit ja niiden yhteenliittymät, joita muodostivat suurliikemiehet muodostaen uusia organisatorisia yksiköitä ja kauppayhtiöitä. Kasvava kauppiaskunta lisäsi välittömän tuotannon sisämarkkinoita: vuoden 1649 kauppalaissa esiintyy vaatimus, että talonpoikien olisi myytävä varastoaittojaan ja kauppojaan, suolakeittämöitään veroa maksaville kaupunkien ja kauppakeskittymien asukkaille, jotta "irtolaiset ja talonpojat, paitsi kauppapaikkojen ja asutuskeskusten asukkaat, eivät vain omistaisi myymättä mitään" [59; 91].

  030401
  Национальный рынок <106>
  Kansalliset markkinat

  03040101FileTop
  Это требование вызывалось заметно возросшей в XVII в. торговлей сельскохозяйственными продуктами, связанной с освоением новых плодородных земель юга и востока, с появлением ряда промысловых районов, не производивших своего хлеба, и ростом городов. В связи с развитием товарного производства укреплялись товарно-денежные отношения в стране. Многие крестьяне в свободное от полевых работ время занимались ремесленничеством, изготовляя полотна, одежду, обувь, посуду, сельскохозяйственные орудия и т.д. В сельской местности, как и в городах, возникает огромная сеть мелких рынков и торжков. В XVII в. появился скупщик, подчинивший себе массу мелких кустарей.
  FileBottom
  Tämä vaatimus houkutteli esiin 1700-luvulla merkittävästi kasvavaa maataloustuotteiden kauppaa. Kun maatalousmaata raivattiin lisää etelässä ja idässä, samalla ilmestyi uusia teollisuusalueita, jotka eivät itse tuottaneet viljaansa kaupunkien kasvaessa. Tavaratuotannon kehittyessä tavaroihin liittyvä rahatalous voimistui. Monet talonpojat vapauduttuaan peltotöistä ryhtyivät harjoittamaan käsityötuotantoa, tuottaen kangasta, vaatteita, jalkineita, astioita, maataloustyökaluja ym. Maatalousalueilla kuten myös kaupungeissa syntyy valtava pienten markkinoiden ja kauppojen verkosto. 1600-luvulla ilmestyy pienten käsityötuotteiden välittäjien joukko.
  03040102FileTop
  Несмотря на запрещение в «Соборном уложении» 1649 г. взимания процентов, на практике этот запрет обходили: в заемной кабале записывалась сумма больше выданной ссуды как раз на величину7 процента [65; 13].
  FileBottom
  Huolimatta kiellosta "Katedraalilaissa" vuodelta 1649 koron vastaanottamista kierrettiin käytännössä: laina-asiakirjaan merkittiin myönnettyä lainaa juuri korkoprosenttia suurempi summa [65; 13].
  03040103FileTop
  Правительство, стараясь обложить всех торговцев налогом в пользу казны, в течение XVII в. вело борьбу против торговли вне рядов и против разносного торга. Но регулятором торговли, базировавшейся на частных имущественных интересах, на частной собственности, был закон стоимости, а потому, несмотря на многократные запреты, по свидетельству И.М. Кулишера, «в лапотном ряду можно было купить веревки и кадки, в конюшенном - беличий мех, в овощном - сургуч или слоновую кость, в скобяном - ремни и многое другое» [59; 92]. Многие торговцы избирали удобные для себя, более прибыльные места: торговые заведения находились в индивидуальном владении.
  FileBottom
  Hallitus pyrkiessään maksattamaan kaikilla kauppiailla veroa valtionvarain virastoon kamppaili 1600-luvulla järjestelmän ulkopuolisen kaupanteon ja kulkukaupan kanssa. Mutta kaupan säätelyssä turvauduttiin yksityiseen etuun, yksityiseen omistusoikeuteen ja lähtökohtana oli tavaran arvo, mutta huolimatta monista kielloista paperitasolla voitiin I.M. Kulisherin mukaan ostaa risukimppuja ja havuja talliin, oravannahkoja, vihanneksina vahaa tai norsunluuta, vyönä nahkaremmiä ja montaa muuta" [59; 92]. Monet kauppamiehet valitsivat itselleen edullisempia kauppapaikkoja: kauppapaikat olivat yksilöllisessä hallinnassa.
  03040104FileTop
  В условиях единого национального рынка сильно видоизменились формы ярмарочной торговли, оказавшие непосредственное влияние на развитие судостроительного и судоводительного промыслов. Одним из центров притяжения стал Архангельск, построенный в последней четверти XVI в. и вскоре превратившийся в непрерывно действующий торговый центр. Туда приходили десятки английских, голландских, гамбургских и других кораблей с товарами из западных стран. Многие купцы из северных и центральных городов России переселялись сюда на постоянное жительство. Товары водным путем доставлялись до Вологды, а из Вологды зимой на санях развозились на Ярославль, Ростов, Москву и другие города. В Вологду же зимой свозились товары русскими купцами, чтобы отправить их весной и летом на судах в Архангельск. В 60-е годы XVII в. возник проект канала, соединяющего Белое море с Москвой через Волгу для осуществления транзитной торговли Запада с Востоком. #106
  FileBottom
  Yhtenäisten kansallisten markkinoiden olosuhteissa muuttuivat markkinatapahtumien tyyppiset tapahtumat voimakkaasti ja niillä oli välitön vaikutus laivanrakennuksen ja merenkulun kehitykseen. Arkangelista tuli 1500-luvun viimeisten vuosien aikana keskeytyksettä toimiva keskus. Sinne tuli kymmenittäin englantilaisia, hollantilaisia, hampurilaisia ja muita laivoja, joiden lasteina oli länsieurooppalaista tavaraa. Monet pohjoisen ja keski-Venäjän kaupunkien kauppiaat muuttivat tänne vakituisiksi asukkaiksi. Tavaraa toimitettiin vesitse Vologdaan ja Vologdasta talvella rekikyydillä Jaroslavliin, Rostoviin, Moskovaan ja muihin kaupunkeihin. Venäläiset kauppiaat toimittivat tavaraa talvella Vologdaan toimitettavaksi keväällä ja kesällä laivoissa Arkangeliin. 1760-luvulla syntyi kanavaprojekti, joka yhdisti Vienanmeren Volgan kautta Moskovaan lännen ja idän välistä transitokauppaa varten. #106
  21.
  Город Архангельск, XVII в.
  Arkangelin kaupunki, 1600-luku

  030402
  Русские ярмарки и города <107>
  Venäjän markkinat ja kaupungit

  03040201FileTop
  После разгрома Казанского и покорения Астраханского ханств крупнейшим торговым центром становится Нижний Новгород - складочное место для торговли всего востока России. Старинной Макарьевской ярмарке, основанной еще в 1525 г., отводится теперь роль главной торговой посредницы между европейской Россией и Сибирью. Михаил Федорович в 1641 г. утвердил царской грамотой право сбора пошлин за торговлю на своих территориях Макарьевской обители, одной из самых почитаемых на Руси. Недалеко от святого Макария вблизи Ветлуги находился град Китеж, куда в конце июня стекались тысячи богомольцев на великую китежскую ночь. В это же время проходила здесь и самая активная ярмарочная торговля.
  FileBottom
  Kazanin häviön ja Arkangelin kaaninkunnan voiton jälkeen suurimmaksi kauppakeskukseksi tuli Nizhnij Novgorod, koko Itä-Venäjän varastopaikka. Vanha Makarevsk, jonka markkinat oli perustettu 1525, avautuu nyt tärkeimmäksi kaupanvälityspaikaksi eurooppalaisen Venäjän ja Siperian välillä. Mihail Feodorovitsh vahvisti 1641 tsaarin lupakirjalla Makarevskin luostarille, eräälle arvostetuimmista, tullinkeräysoikeuden. Lähellä pyhää Makariusta ja Vetlugaa oli Kitezhin kaupunki, jonne kesäkuun lopussa keräytyi tuhansia pyhiinvaeltajia viettämään suurta Kitezhin juhlaa. Tähän aikaan täällä oli myös aktiiviset markkinat.
  03040202FileTop
  А главным центром торговли европейской России не только с Сибирью, но с Бухарой и Китаем, становится в первой половине XVII в. Ирбитская ярмарка, недалеко от Верхотурья.
  FileBottom
  Mutta eurooppalaisen Venäjän eikä vain Siperian tärkein kauppakeskus Buharan ja Kiinan kaupassa oli 1600-luvulla Irbitskin markkinat, lähellä Verhoturjaa.
  03040203FileTop
  В большой и многолюдный торговый город, куда съезжались персы, татары, бухарцы, индусы, армяне, превращается Астрахань. Посетивший Астрахань барон Майерберг, автор «Путешествия в Московию», заключает его словами:
  FileBottom
  Suurimmaksi ja väkirikkaimmaksi kauppakaupungiksi, jonne persialaiset, tataarit, buharalaiset, induslaiset, armenialaiset matkustivat, nousi Astrakaani. Paroni Maierberg Astrakaanissa käytyään päättää kertomuksensa "Matka Moskovaan" sanoin:
  03040204FileTop
  «После 3000 верст течения Волга соединяет принесенные ею воды вечным союзом с неизменным ее господином, Каспийским морем, да еще наделив их приданым. Потому что для отправки армянам, мидянам, парфам, персам и индусам она привозит вверенные ей русскими драгоценные меха собольи, куньи, горностаевые и рысьи. А берет за то у них разные ткани льняные, хлопчатобумажные и шелковые, золотые и серебряные парчи, ковры, сырой шелк, окрашенный в разные цвета, рубины, бирюзу и жемчуг, ревень, закаленные в Персии клинки и на обратных судах отвозит все это по бегущим ей навстречу рекам Оке и Москве даже в самую столицу7 Московской России» [59; 92-93].
  FileBottom
  3000 virstan jälkeen Volga joki liittää vetensä myötäjäisineen sen ikuiseen isäntään Kaspian mereen. Se tuo tullessaan armenialaisilta, midjalaisilta, parthilaisilta, persialaisilta ja induslaisilta lähetyksen venäläisten sen haltuuun uskomia kallisarvoisia turkiksia, sopulin-, kärpän-, näädän- ja ilveksennahkoja ja vie mennessään erilaisia pellava-, puuvilla- ja silkkikankaita, hopeabrokadia, mattoja, raakasilkkiä, koristeltuna eri värein, rubiineja, jalokiviä, helmiä, raparperia, Persiassa karkaistuja levyjä ja paluulaivoilla se vie näitä vastaan virtaaville Oka- ja Moskova-joille, aina itse Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan saakka.[59; 92-93].
  03040205FileTop
  Но если правительство новой династии обращалось за руководством в церковных делах к греческому Востоку7, за техническими и военными средствами - на Запад, то сотни, тысячи русских людей, служилых, торговых и промышленных, вслед за Ермаком устремились за камень, чтобы открыть в Сибири, как выражались в XVII в., разные днковища и диковины природы - новые природные формы и типы, нехоженые земли с гигантскими хребтами, с величественными реками, новые породы животных и растений, невиданные преузорочные камни или минералы, незнакомые народы и языки. Тому способствует господствовавший до Петра I принцип свободы промысла, право на занятия которым всех и каждого не подвергалось сомнению.
  FileBottom
  Mutta jos uuden dynastian hallitsijat kiinnittivät huomionsa kirkollisten asioiden hoitamisessa kreikkalaiseen Bysanttiin, teknisissä ja sotakysymyksissä Länteen, niin sadat, tuhannet venäläiset, virkamiehet ja kauppiaat ja teollisuuden harjoittajat ryntäsivät kivien ääreen Ermakovin jäljissä avatakseen Siperiassa, kuten 1600-luvun lopulla sen ilmaisivat, erilaisia lahjoja ja luonnon antimia, uusia luonnon tuotteita ja tyyppejä, kenenkään kulkemattomia jättiläiskokoisia alueita, majesteettisia jokia, uudenlaisia eläimiä ja kasveja, ennennäkemättömiä kivilajeja ja mineraaleja, tuntemattomia kansoja ja kieliä. Tämän tekee mahdolliseksi jo ennen Pietari I vallinnut elinkeinovapaus, oikeus kenen hyvänsä toimia ammatissaan ilman epäilystä.
  03040206FileTop
  Единый всероссийский рынок с центром в Москве, связанной торговлей со всеми городами, прирастает Сибирью, а с 1654 г. - и Малороссией, воссоединившейся с Москвой.
  FileBottom
  Yhtenäiset yleisvenäläiset markkinat, joiden keskus oli Moskovassa, yhteyksin kaikkiin kaupunkeihin, ottavat Siperian huomaansa, ja vuodesta 1654 Vähävenäjä on liitettynä Moskovaan.
  03040207FileTop
  Были основаны крупные поселения, быстро ставшие городами: Томск (1604), Енисейск (1620), Якутск (1632). Географус и архитектор, тоболянин С.У. Ремезов (ок. 1662-1720) в лучах от всевидящего ока Евангелия, начертил славный полукруг сибирских городов и острогов - Тюмень, Тару, Пелым, Березов, Сургут, Нарым, Кетск, Кузнецк, Селенгу, Аргунь. А внизу крупностольный, именитый град Тобольск, ворота Востока, преддверье вьюжного Лукоморья и знойной Азии. Отсюда отправлялись экспедиции атамана Перфильева на Витим и Шилку, Пояркова - в Якутию, Хабарова - по Амуру до Великого океана, Дежнева - на Колыму и Ледовитый океан. Семену Дежневу (задолго до Беринга) принадлежит честь величайшего после Колумба географического открытия - именно открытия пролива, разделяющего старый и новый Свет.
  FileBottom
  Suuria asutusalueita perustettiin, nopeasti syntyi kaupunkeja: Tomsk (1604), Eniseisk (1620), Yakutsk (1632). Maantieteilijä, arkkitehti S.U. Remezov (n 1662-1720) kaikkinäkevän Evankeliumin silmän valossa piirsi puoliympyrän Siperian kaupunkien ja linnoitusten ympärille, linnoitusten Tyumen, Tara Pelym, Berezov, Surgut, Narym, Ket, Kuznetsk, Selenga, Argun. Ja alapuolella 'suurteräksinen', nimekäs Tobolskin kaupunki, idän portti, lumen valtakunnan ja painostavan Aasian esikartano Lukomorja. Täältä lähtivät atamaani Perfilin retket Vitimiin ja Shilkuun, Jakutian Pojarkovaan, Habaroviin Amurin varrelle aina suurelle valtamerelle, Dezhneviin (edelleen Beringiin), tälle kaikelle kuuluu mitä suurin kunnia maantieteellisten löytöretkien takia Kolumbuksen jälkeen, nimenomaan läpikulkutiestä joka yhdistää vanhan ja uuden maailman.

  030403
  Семен Дежнев <108>
  Semjon Dezhnev

  03040301FileTop
  Пути продвижения русских предпринимателей на Восток отражено на схеме. Первопроходцы проникали в Сибирь и вдоль северных морей. Одним из смельчаков стал Семен Иванович Дежнев (ок. 1605-1673), выходец из Великого Устюга. Он нес государеву службу в Тобольске, затем на Лене, в Якутске, а в 1648 г. направился совместно с Ф. Алексеевым (Поповым) от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров и открыл пролив между Азией и Америкой. Он пройдет неведомый никому пролив, дойдет до устья Анадыря, потеряв суда и товарищей. Дежнев построит зимовье и будет обживать новые земли до 1659 г. Обратный путь на Лену займет уже три года. В сентябре 1664 г. Дежнев получит в Москве жалованье, чин казачьего атамана и некоторую сумму за доставленное в царский дворец богатство - моржовые клыки и пушнину. За годы службы Дежнев упромышлял для государевой казны 280 пудов рыбьего зуба по 60 руб. за пуд и пушнины с прибытком казне на 17340 руб. По тем временам эта сумма была эквивалентна стоимости 300 тысяч пудов ржи или 530 тысяч пудов овса. За 19 лет экспедиции казна задолжала Дежневу, получившему 20 ранений, 128 руб. 50 коп. Величина эта показалась Сибирскому приказу настолько большой, что чиновники решили ее проверить у великого государя Алексея Михайловича. Самодержец долг признал. На год от казны Дежневу полагалось 5 руб. денег, 5 ведер ржи и 4 ведра овса.
  FileBottom
  Venäläisten yrittäjien käyttämät tiet itään on esitetty oheisessa karttakuviossa. Pioneerit työntyivät [näitä pitkin] Siperiaan ja pitkin pohjoisia rantoja. Eräs ensimmäisistä uskalikoista oli Semjon Ivanovitsh Dezhnev (n. 1605-1673), kotoisin Suur-Ustjugista. Hän oli valtion palveluksessa Tobolskissa, sitten Lenan varrella, Jakutskissa, ja 1648 suuntasi yhdessä F. Aleksejevin (Popovin) kanssa Kolymin joen suusta Tyynelle merelle, kiersi Tsuktsien niemimaan ja löysi Aasian ja Amerikan välisen salmen. Hän kulkee ennestään kenenkään tuntemattoman salmen läpi, tulee Anadyrin suuhun saakka, menetettyään laivansa ja matkatoverinsa. Dezhnev rakentaa talvehtimiskojun ja asuttaa uusia maa-alueita vuoteen 1659 saakka. Paluumatka Lena joelle kestää kolme vuotta. Syyskuussa 1664 Dezhnev saa Moskovassa palkkansa, Kazakstanin atamaanin arvonimen ja tietyn rahasumman siitä että näin toimitti tsaarin hoville omaisuutta - mursun hampaita ja turkiksia. Palveluvuosinaan Dezhnev toimitti valtiolle 280 puutaa kalanhampaita hintaan 60 ruplaa puuta ja turkiksia, joista oli tuloa valtiolle 17340 ruplaa. Siihen aikaan se arvoltaan vastasi 300 000 puutaa ruista tai 530 000 puutaa kauraa 19 vuoden löytöretkistä korvasi Dezhnevin vaivoja, hänen saatuaan 20 haavaa, maksamalla 128 ruplaa 50 kopeekkaa. Tämä summa tuntui Siperian osastosta niin suurelta, että virkamiehet päättivät tarkistaa sen keisari Aleksei Mihailovitshilta. Itsevaltias vahvisti summan. Vuosittain Dezhnev sai valtion kassasta 5 ruplaa rahaa, 5 ämpärillistä ruista ja 4 ämpärillistä ohraa.
  22.
  Экономическое развитие России в XVII в.
  Venäjän taloudellinen kehitys 1600-luvulla

  030404
  Ерофей Хабаров <110>
  Jerofei Habarov

  03040401FileTop
  Другой устюжанин, торговый человек Ерофей Павлович Хабаров (ок. 1610-после 1667), родом помор, по прозвищу Святитский, в 1628 г. с братом Никифором перебирается за Уральский хребет, добирается до Мангазеи. На Лене организованной артелью семь лет промышляет зверя, становится на ноги. В 1649 г. на заработанные средства организовал первый поход в Приамурье - Даурию, составил чертеж реке Амуру. Вызванный в Москву, Хабаров от царя Алексея Михайловича получит звание сына боярского, но эта честь не спасет его от острога за неуплату долгов по второму походу в Приамурье. В 1667 г. Хабарову откажут в организации третьего похода по собственному чертежу, и предприниматель найдет упокоение в основанной им деревне Хабаровке.
  FileBottom
  Toinen Ustjugasta kotoisin oleva, kauppamies Jerofej Pavlovitsh Habarov (n 1610-1667) ja veljensä Nikifor muuttivat Ural-vuorille, Mangazeihin saakka. Lena joen varrella käy riistakauppaa, pääsee jaloilleen. Vuonna 1649 järjesti ansaitsemillaan varoilla ensimmäisen retken Amurin alueelle, Dauriaan, laati kuvan Amurista. Kutsuttiin Moskovaan, Habarovskiin, saa tsaari Aleksei Mihailovitshilta nimityksen pajarin pojaksi, mutta tämä kunnia ei pelasta häntä vankeudelta toisen Amurin alueelle tehdyn retken aiheuttamien maksamattomien velkojen takia. Vuonna 1667 Habarovilta kielletään kolmas retki omalle alueelleen, ja yrittäjä saa levon itse perustamassaan Habarovkan kylässä.
  03040402FileTop
  Трудные судьбы не останавливали первопроходцев, промышлявших пушного зверя, объясачивая местное население и приводя его под высокую государеву руку.
  FileBottom
  Vaikeat kohtalot eivät estäneet pioneereja, turkisyrittäjiä ottamasta yhteyttä paikalliseen väestöön ja saattamasta heitä yhteyteen valtion 'korkean käden' kanssa.

  030405
  Дмитрий Тумашев <110>
  Dmitrij Tumashev

  03040501FileTop
  Служилые, торговые и промышленные русские люди не только искали в Сибири прибыль, соболей, серебряные и золотоносные руды, но и основывали поселения, распространяли хлебопашество по Енисею и Лене, заводили в западносибирской части Алтая хмелевые промыслы, начинали в Сибири разводить табак, доставляли на мангазейскую ярмарку китайский чай, разыскивали неведомые минералы. К примеру, в 1620 г. в одном Енисейском уезде числилось 249 промышленных людей, преимущественно из зырян и коми.
  FileBottom
  Virkamiehet, venäläiset kauppiaat ja teollisuusmiehet eivät vain hakeneet Siperiasta voittoa, soopeleita, hopea- ja kultamalmia, vaan myös perustivat asutusta, levittivät viljelystä Jenisein ja Lenan varrelle, rakensivat tehtaita Altain länsisiperialaiseen osaan, humalanviljelyä, aloittivat Siperiassa tupakan kasvattamisen, hankkivat Mangazein markkinoilta kiinalaista teetä, etsivät tuntemattomia mineraaleja. Esimerkiksi vuonna 1620 eräällä Jenisein alueella laskettiin olevan 249 teollisuudenharjoittajaa, enimmäkseen Syrjanista ja Komista.
  03040502FileTop
  В актах 1666-1670 гг. «О рудных и драгоценных камней приисках в Верхотурском и Тобольском уездах» упоминается малоизвестная фамилия медной руды плавильщика Дмитрия Тумашева, который «бил челом великому государю» и доносил о том, что «ездил де он в Сибирь руд искать, и обыскал цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые и юги зеленые, и тунпасы желтые»; просил великого государя «пожаловать его, Дмитрия, велеть отпустить его с Москвы в Сибирь до Верхотурья для подлинного прииску золотые и серебряные руды и всякого цветного узорочного каменья, на своих приторях, и ездить бы ему в Тобольском и Верхотурском уездах повольно».
  FileBottom
  Vuosien 1666-1670 asiakirjoissa "Malmeista ja jalokivistä, joita on löydetty Verhoturskin ja Tobolskin alueella" mainitaan vähemmän tunnettu kuparimalmilaji, jota metallinsulattaja Dmitrij Tumashev oli löytänyt ja oli tarkoitettu "korkealle hallitsijalle" ja johti siihen, että "hän matkusti Siperiaan etsimään malmia, ja etsi värillistä kiveä, vuorilta valkeata kristallia, ametisteja ja vihreitä ja keltaisia topaaseja; pyysi hallitsijalta armonosoitusta itselleen, Dmitrille ja päästämään hänet pois Moskovasta Siperiaan Verhoturiaan pitkäaikaiselle retkelle etsimään kulta- ja hopeamalmia ja jalokiviä niiden esiintymisalueilta ja matkustamaan Tobolskiin ja vapaasti Verhoturnan alueilla.
  23.
  Сибирь в XVII в.
  Siperia 1600-luvulla
  03040504FileTop
  Д. Тумашев первым открыл мурзинские самоцветы, более чем за столетие до появления на Урале братьев Тартари. Предприниматель также сообщал царю, что нашел «камень наждак, а тот камень годен ко всякому алмазному делу, и того камени наломал 10 пуд». Первопроходцы докладывали о минералогических открытиях не только в Москву, но и воеводам сибирским: служилый человек Гришка Шадрин прислал краски голубой пять фунтов; казак Ивашко Фомин с собою привез слюды весом в полтора пуда, а безымянный казак, посланный на реку Хатангу осмотреть огнедышащую.
  FileBottom
  D. Tumashev löysi ensimmäisenä murzinin jalokivet, enemmän kuin sata vuotta ennen Tartarin veljesten ilmestymistä Uralille. Tämä yrittäjä ilmoitti myös tsaarille, että oli löytänyt "hiottavaa kiveä, ja että tämä kivi sopii kaikkeen jalokivituotantoon, ja tätä kiveä hän louhi 10 puutaa". Pioneerit esittelivät mineralogisia löydöksiä ei vain Moskovassa, vaan myös siperialaisille johtohenkilöille: Virkamies Grishka Shadrinin lähetti viisi puutaa sinistä maalia; kasakka Ivashko Fomin toi mukanaan puolitoista puutaa kiillettä ja nimeämätön kasakka, joka oli lähetetty Hatangu-joelle tarkastamaan tulta huokuvaa vuorta, keräsi siellä vaadittua ammoniumia.
  03040505FileTop
  Более всего из далекой Сибири, пройденной от Урала до Тихого океана всего за 50 лет, московские цари требовали себе на отбор лучшей или редкой отменной породы соболей, предписывали: в Мангазейском уезце уловить дивых добрых черных соболей столько-то да соболей белых [59; 88-89].
  FileBottom
  Ennen muuta, päästyään kaukaisesta Siperiasta, Uralilta Tyynelle merelle kaikkiaan 50 vuodessa, Moskovan tsaarit vaativat itselleen valikoiman parhaita tai harvinaisia nyljettyjä sopulinvuotia, määräsivät: Mangazein alueella on pyydystettävä niin ja niin paljon hyviä mustia soopeleita ja yhtä paljon valkeita [59; 88-89].

  030406
  Соль земли <112>
  Maan suola

  03040601FileTop
  Одной из сфер появления крупных капиталов в России XVII в. продолжает оставаться производство и торговля солью. Известнейший торговый дом Строгановых, появившийся в начале XV в. (около 1430 г. их варницы уже дымились на берегу реки Усолки, а поселение на месте селища коми-пермяков первоначально назвали Солью Камской, а впоследствии Соликамском), утверждается сначала в производстве соли, а затем уже осваивает железоделательный и кузнечный промыслы, добычу пушнины, рыбы.
  FileBottom
  Eräs tuotannonhaara, jossa suuret pääomat 1600-luvun Venäjällä olivat jatkuvasti käytössä oli suolan tuotanto ja kauppa. Stroganovin erittäin tunnettu kauppahuone syntyi 1400-luvulla (noin 1430 sen suolankeittäjät kuumensivat jo keittimiään Usolki joen rannoilla, ja Permin komilaisten kyläasutus paikalla oli alun perin nimeltään Соль Камский (Kaman Suola), myöhemmin Соликамский (Solikamskij), alun perin se vakiintui suolan tuotannossa, mutta sittemmin ottaa ohjelmaansa rautateollisen ja takomo-toiminnan, turkistuotannon ja kalateollisuuden.
  03040602FileTop
  Ремесла и промыслы сосредотачивались около гостей, тогдашних крупных капиталистов-предпринимателей. К примеру, на средства гостя Михаила Гурьева возник на Яике город Гурьев с рыбным промыслом, с рабочими - пищевиками: солелыциками, коптильщиками, икрянниками, которым помогали мережники, неводщики, плотники, кирпичники и металлисты. Город на Яике обошелся его создателю в 289942 рубля 1 алтын 5 денег со всем разореньем [59; 89].
  FileBottom
  Käsityö ja teollisuustoiminta keskittyivät ulkomaalaisten, silloisten suuryrittäjäkapitalistien käsiin. Esimerkiksi ulkomaalaisen Mihail Gurievin varoilla syntyi Jaikassa kaupunki nimeltä Guriev, jossa oli kalateollisuutta, jossa työskenteli elintarviketeollisuustyöntekijöitä: suolantekijöitä, savustajia, mädinkäsittelijöitä, joita auttoivat kalastajat, vedenkantajat kirvesmiehet, tiilityöläiset ja metallityöläiset. Kaupunki Jaikan varrella maksoi sen perustajalle 289942 ruplaa 1 altynin 5 rahaa kaikkiaan [59; 89].
  03040603FileTop
  Городок Усолье на берегах Волги - детище другого гостя, Надея Светешникова, организовавшего там соляной промысел.
  FileBottom
  Usoljen kaupunki Volgan varrella, oli toisen ulkomaalaisen, Nadeja Sveteshnikovin lempilapsi, hänen organisoituaan sinne suolankeittämön.
  03040604FileTop
  Технология добычи соли совершенствовалась с помощью специальных инструментов для бурения скважин свыше 100 метров. Производство соли концентрировалось в немногих центрах, соль транспортировалась по всей России, способствуя тем самым развитию средств сообщения, обмену между территориями.
  FileBottom
  Suolantuotantoteknologiaa kehitettiin erikoistyökaluilla, joilla voitiin porata yli 100 metrin syvyyteen. Suolantuotanto keskittyi pieniin keskuksiin, suolaa kuljetettiin kaikkialle Venäjälle, ja näin tuli samalla mahdolliseksi liikenneväylien kehitys, kauppavaihto alueiden välillä.
  03040605FileTop
  Когда бывший гость, думский дьяк Назарий Чистый после отмены жалованья стрельцам и активизации взыскивания недоимок предложил правительству заменить важнейшие прямые налоги пошлиной на соль, стоимость ее в 1646 г. возросла вчетверо. Соли было продано намного меньше: тысячи пудов дешевой рыбы, составлявшей основу питания бедноты в постное время, сгнили на берегах Волги. Казна понесла убытки, а инициатор соляной пошлины Назарий Чистый в 1648 г. был убит бунтовщиками.
  FileBottom
  Kun paikallinen ulkomaalainen yrittäjä Duman kirjuri Nazarij Tshistij musketöörien käytön loputtua ja malminetsinnän vilkastuttua ehdotti hallitukselle tärkeimpien välittömien verojen vaihtamista suolatulliin, sen arvo nousi vuonna 1646 nelinkertaiseksi. Suolaa myytiin paljon vähemmän: tuhat puutaa halpaa kalaa, joka oli köyhän väen perusruokaa paaston aikana, mätäni Volgan varrella. Hallitukselle koitui tappiota, ja suolatullin keksijä Nazarij Tshistijn kapinalliset surmasivat vuonna 1648.
  03040606FileTop
  Упомянутый А. Олеарий оказался свидетелем расправы над думским дьяком, жившим в Кремле и прятавшимся под банными вениками от черни, напавшей на дом главы правительства и шурина царя Б.И. Морозова. «Рассвирепевший народ бросился в дом, вытащил Назария из-под веников, потащил его за ноги вниз по лестнице на двор, исколотил его палками до смерти, причем голова его была так разбита, что его больше нельзя было узнать. Затем его кинули в навозную яму и набросали на него ящиков и сундуков» [70; 383].
  FileBottom
  A. Olearij muistutti olleensa todistajana, kun väki hyökkäsi Kremlissä asuneen duuman kirjurin, hallituksen päämiehen ja tsaarin langon B.I. Morozovin kimppuun tämän kätkeydyttyä saunavihtojen alle. "Hullaantunut väkijoukko hyökkäsi taloon, kiskoi Nazarijn vihtojen alta raahasi hänet jaloista alas pihaportaiden alle, tökki sauvoilla hengiltä, hänen päänsä oli niin pahoin murjottu, ettei häntä enää tunnistettu. Sitten hänet raahattiin lantakasaan ja hänen päälleen heitettiin muutama laatikollinen lantaa" [70; 383].
  03040607FileTop
  Сам боярин Б.И. Морозов спасся в тот день бегством, но его великолепный дворец в Кремле был попорчен, имущество разбито и растащено чернью. «Они выказали такую ярость, - свидетельствует А. Олеарий, - что не пощадили даже святых икон, обыкновенно чернью весьма почитаемых, сорвали с них украшения из жемчуга и драгоценных камней и затем выбросили на площадь» [70; 362].
  FileBottom
  Itse pajari B.I. Morozov pelastauduttuaan sinä päivänä juoksemalla karkuun, mutta väkijoukko tuhosi hänen suurenmoisen palatsinsa Kremlissä, pirstoi ja varasti hänen omaisuutensa. "He rankaisivat sellaisella raivolla, todistaa A. Olearij, että eivät säästäneet edes pyhiä ikoneja, joita väki tavallisesti suuresti kunnioitti, repivät niistä helmikoristeet ja jalokivet ja heittivät sitten pihalle" [70; 362].
  03040608FileTop
  В начале 1648 г. соляная пошлина была отменена.
  FileBottom
  Vuoden 1648 alussa suolavero poistettiin.
  03040609FileTop
  Но по мере возрастания безопасности в центре, на севере и северо- востоке государства, торговля и промыслы начинают разливаться по селам и деревням. Свободному развитию торгово-ремесленного населения, источника и носителя предпринимательства, правительство, исходя из чисто фискальных интересов, ставит препоны, ограничивая торговлю в определенных пунктах, преимущественно в городах, из-за невозможности уследить за всеми сделками. Торговые пункты власти старались прибрать к рукам. Новгородские бояре, к примеру, получили предписание по поводу торговых ограничений в сношениях со Швецией в 20-х гг. XVII в.: «велено торговым людям, чтобы они вперед ездили в свейскую сторону и торговали по городам, а по селам и по деревням не торговали; а в нашей бы стороне свейского короля подданным русским и немецким торговым людям велено торговать в Новегороде, в Ладоге, а не по селам и не по деревням, чтоб в том нашей пошлине потери не было» [18; 285-286]. Был запрещен и свободный частный оборот мехов.
  FileBottom
  Mutta sitä mukaa kuin turvallisuus valtakunnan keskustassa, koillisosassa kasvoi, kauppa ja teollisuus alkoivat kehittyä kylissä ja maaseudulla. Kauppaa ja teollista toimintaa harjoittavan väestön ja vapaalle kehitykselle hallitus puhtaasti fiskaalisin perustein asetti esteitä, rajoittaen kaupankäynnin tiettyihin pisteisiin, pääasiassa kaupunkeihin sen vuoksi, ettei se pystynyt seuraamaan kaikkea toimintaa. Kauppapaikkakunnat pyrkivät ottamaan vallan käsiinsä. Esimerkiksi Novgorodin pajarit saivat määräyksen kaupan rajoittamisesta suhteissaan Ruotsin kanssa 1620-luvulla: "määrätään kauppiaille, että heidän on ensin matkustettava Sveiskin puolelle ja käytävä siellä kauppaa, mutta ei käydä kauppa kylissä ja maaseudulla; ja meidän puolella Sveiskissä Venäjän ja Saksan alamaisten kanssa käytävä kauppaa Novgorodissa, Laatokalla, mutta ei kylissä eikä maaseudulla, jotta emme siten menettäisi tullimaksujamme " [18; 285-286]. Oli kiellettyä myös vapaa yksityinen kaupankäynti turkiksilla. <201501272100>
  03040610FileTop
  В середине XVII в. была проведена общегосударственная акция по замене находившихся в обиходе весов, новые образцы которых предписывалось приобретать в казне.
  FileBottom
  1600-luvun puolivälissä tapahtui kampanja käytössä olevien vaakojen vaihtamiseksi uusiin, joiden mallit olivat saatavissa valtion toimesta.

  0305
  Первый русский экономист и его современники
  Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä ja hänen aikalaisensa

  02 Prev chapter04 Next chapter
  0306 Юрий Крижанич <117>
  0306 Jurij Krizhanitsh
  03050001FileTop
  Активные и разумные меры в пользу развития производительных сил русского промышленного населения предпринял А.Л. Ордин-Нащокин (1605-1680) в бытность свою псковским воеводой. Чтобы дать возможность маломочным русским купцам действовать независимо от иностранцев, избавить их от необходимости обращаться к ростовщикам, выдававшим им ссуды, Ордин-Нащокин предложил лучшим псковским торговым людям ведать маломочных в их промыслах и торговле, а деньги на эти промыслы выдавать из земской избы. В 1667 г. Ордин-Нащокин высказал мысль и провел ее в Новоторговом уставе о необходимости поддержки лучшими торговыми людьми маломочных по всей России. Устав, к примеру, рекомендовал противостоять чужестранным купцам на основе складничества русских торговых людей, т.е. своего рода компаний, что для псковских купцов было делом привычным. Этот документ разрешал иноземцам торговать только в порубежных портах, а на внутренний рынок они допускались лишь при наличии специальных разрешений и уплаты дополнительной проезжей пошлины в 10%. Новоторговый устав фиксировал резкое увеличение таможенных пошлин с иностранцев (с 7- 8% до 20 -21%). В своем Уставе Ордин - Нащокин предлагал одну общую меру, которая изъяла бы торгово-промышленное население всех городов самодержавной России из ведомства многих приказов и устранила бы влияние на них воевод. Он разработал меру, которая могла бы завершить дело полутора столетий: окончательно слить торгово-промышленное население всей страны в единое целое, собрать слитно рассыпанную храмину, организовать из него единое тяглое сословие, которое ведалось бы особым учреждением, достаточно сильным и независимым, чтобы защитить посадских от притеснений воевод и приказных. воевод и приказных. «Для многих волокит во всех приказах, купецких людей пристойно ведать в одном пристойном приказе, - доказывал Ордин-Нащокин, новатор царствования Алексея Михайловича (определение И.И. Дитятина), - где великий государь укажет своему боярину; этот бы приказ был купецким людям во всех порубежных городах от иных государств обороною, и во всех городах от воеводских налог был бы им защитою и управою. В том же одном приказе давать суд и управу, если купецкие люди будут бить челом на других чинов людей» [18; 144].
  FileBottom
  Aktiivisia ja järkeviä toimenpiteitä Venäjän teollisuuden tuotantokyvyn kehittämiseksi teki A.L. Ordin-Nashtshokin (1605-1680) ollessaan Pskovin kuvernöörinä. Antaakseen mahdollisuuden vähempivoimaisille venäläisille kauppiaille toimia riippumattomina ulkomaalaisista, vapauttaen heidät tarpeesta turvautua rahanlainaajiin, antaen heille lainoja, Ordin-Nashtshokin ehdotti parhaille Pskovin kauppiaille että he harjoittaisivat kauppaansa ja teollisuuttaan zemstvon (paikallishallinnon) kodasta saaduilla rahoilla. Vuonna 1667 Ordin-Nashtshokin esitti ajatuksen ja myös toteutti sen Novgorodin hallinnossa, että parhaita pienkauppiaita tuettaisiin kaikkialla Venäjällä. Hallinto esimerkiksi suositteli vastustamaan ulkomaisia kauppiaita varastoimalla venäläistä kauppatavaraa, muodostamaan sellaisia yhtiöitä, joista pskovilailla kauppiailla oli kokoemusta. Tämä asiakirja antoi ulkomaisille yrittäjille mahdollisuuden tehdä kauppaa vain rajaporteilla, mutta kaupungin sisäpuolen toreille he pääsivät vain erikoisluvan esittämällä ja maksamalla 10% erityistä kauttakulkutullia. Novgorodin hallinto määräsi jyrkän korotuksen ulkomaalaisten maksamille tulleille (nousu 7-8 prosentista 21 prosenttiin). Hallinnossaan Ordin-Nashtshokin ehdotti yhtä yleistä toimenpidettä, jonka perusteella kaikkien itsevaltiaan Venäjän kaupunkien kaupallinen ja teollinen väestö saisivat vapautuksen monista määräyksistä ja syrjäyttäisi niiden johtajien vaikutuksen. Hän valmisteli toimenpiteen, joka voisi toteuttaa tämän puolessatoista vuodessa, sulattaa yhteen koko maan kaupallisen ja teollisen väestön, koota uudelleen pirstoutuneen rakennuksen, organisoida siitä yhtenäinen veroa maksava sääty, joka toimi erityisessa laitoksessa, riittävän vahvana ja itsenäisenä puolustautuakseen päälliköiden ja käskyläisten painostuksessa paikallisia etuja. "Monien käskyjen ytimenä oli, että kauppiaan piti toimia käskyn mukaan, Ordin-Nashtshokin, Aleksei Mihailovitshin hallinnon uudistaja osoitti (I.I. Ditjatinin mukaan), mitä korkea hallitsija edellytti pajareiltaan; tämä määräys oli kaikkien kuvernementtien raja-alueiden kauppiaille suoja muiden valtioiden verotusta vastaan. Siinä yhdessä määräysasiakirjassa annettiin oikeus puolustautua toissäätyisiä vastaan." [18; 144].
  03050002FileTop
  Первого русского экономиста (по определению В.О. Ключевского), родоначальника практических дельцов петровского времени А.Л. Ор- дина - Нащокина причисляют к западникам в том смысле, что его заветной мечтой было укрепить русское влияние на Балтике и добыть для Москвы выход к Балтийскому морю; для него типичным было тяготение к Рижскому заливу и Западной Двине, а не к Финскому заливу и Неве. Европеец в московской одежде ратовал за окно в Европу на Балтике не ради одной торговли: именно этим путем всего удобнее шла в Россию европейская культура. Ордин-Нащокин, знавший европейские языки, бывавший в Париже и, надо полагать, общавшийся с министром финансов Франции Кольбером, доказывал современникам: доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов. Но не все чужое нужно брать без разбора: какое нам дело до иноземных обычаев, их платье не по нас, а наше не по них. Ордин-Нащокин - один из тех западников, которые задумывались о том, что можно и чего не следует заимствовать, которые искали соглашения и взаимодействия общеевропейской культуры с национальной самобытностью народов России. Его дипломатическими стараниями укреплялись торговые отношения не только с ближайшими соседями, имеющими выход в Балтийское море, но и с соседями на Востоке: Персией и Средней Азией, Хивой и Бухарой, Индией и Китаем.
  FileBottom
  Ensimmäinen venäläinen taloustieteilijä (V.O. Kljutshevskin määritelmän mukaan) Pietarin ajan käytännön toimien johtaja A.L. Ordin-Nashtshokin lukeutuu länsimielisiin (zapadnikit) siinä mielessä, että hänen unelmansa oli varmistaa Moskovalle pääsy Itämerelle; Tätä varten oli tarpeen vetäytyminen Riianlahdelle ja läntiselle Väinäjoelle eikä Suomenlahdelle ja Nevalle. Tämä eurooppalainen Moskovan vaatteissa piti tärkeänä ikkunaa Eurooppaan Itämerellä ei vain kaupalle: nimenomaan tätä tietä mukavimmin kulkisi Venäjälle eurooppalainen kulttuuri. Ordin-Nashtshotkin, joka osasi eurooppalaisia kieliä, oltuaan Pariisissa, ja voidaan olettaa, oli yhteydessä Ranskan rahaministeriin Colbertiin, osoitti aikalaisilleen: hyvää ei tarvitse hävetä vastaanottaa muiden taholta, ei edes vihollisten taholta. Mutta kaikkea vierasta ei pidä ottaa harkitsematta: mikä ei sovi meille ulkomaisissa tavoissa, heidän vaatetuksensa ei sovi meille, eikä meidän heille. Ordin-Nashtshotkin oli yksi niistä länsimielisistä, jotka omistivat ajatuksia sille, mitä voidaan ja tulee omaksua. jotka etsivät sopusointua ja yleiseurooppalaisen kulttuurin yhteistoimintaa venäläisen kansojen omaperäisyyden kanssa. Hänen diplomaattiset pyrkimyksensä vahvistivat kauppasiteitä ei vain Itämerelle pääsevien lähimpien naapureiden kassa vaan myös itäisten naapureiden kanssa: Persian, Keski-Aasian, Hivan ja Buharan, Intian ja Kiinan kanssa.
  03050003FileTop
  Превыше же всего «царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегатель» ставил интересы России. Советовал царю: лучше быть с поляками в союзе, чем во вражде; только так можно добиться объединения всех южнославянских племен вокруг Москвы и Польши.
  FileBottom
  Ensimmäisenä kaikista "tsaarin suuren leiman ja suurten valtiollisten lähetystöasioiden huolenpitäjä" neuvoi tsaaria: parempi olla puolalaisten kanssa liitossa kuin vihollisuuksissa; vain siten voidaan saavuttaa kaikkien eteläslaavilaisten heimojen yhdistyminen Moskovan ja Puolan ympärille.
  24.
  А.Л. Ордин-Нащекин
  A.L. Ordin-Nashtshokin
  03050005FileTop
  Знакомство с западноевропейской экономикой и политикой привели Ордина-Нащокина к пониманию главного недостатка московского государственного управления, направленного единственно на эксплуатацию народных масс, а не на развитие производительных сил страны. Народно-хозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям. Будучи широко образованным политико-экономом, к основным факторам развития народного хозяйства он относил самоуправление, практика которого заметно подняла промышленные сословия старого Пскова в период воеводства там Ордина-Нащокина. В своей экономической программе он отстаивал создание крупной отечественной промышленности и развитие сельскохозяйственного производства, особенно зернового хозяйства. На русское зерно, заповедный товар, был большой спрос: шведская королева и Нидерландские Штаты готовы были платить русскому царю за зерно даже оружием.
  FileBottom
  Länsieurooppalaisen talouden ja politiikan tuntemus auttoi Ordin-Nashtshokinia ymmärtämään Moskovan valtiollisen johdon pääpuutteen, joka suuntautui pelkästään kansanjoukkojen hyväksikäyttöön eikä maan tuotantovoimien kehittämiseen. Kansantaloudelliset intressit uhrattiin fiskaalisten tarkoitusperien hyväksi. Laajalti kouluttautuneena kansantalousmiehenä, tietoisena kansantalouden kehityksen perustekijöistä hän suhteutti itsesäätöisen johtamisen, käytännön joka merkittävästi kohotti vanhan Pskovin teollisuussäätyä Ordin-Nashtshokinan siellä ollessa. Talousohjelmassaan hän otti asiakseen laajamittaisen kansallisen teollisuuden muodostamisen ja maataloustuotannon, erityisesti viljatuotannon kehittämisen. Venäjän reservihyödykkeenä viljalla oli suuri kysyntä: Ruotsin kuningatar ja Hollannin Valtio olivat valmiit maksamaan Venäjän tsaarille viljasta jopa asetoimituksin.
  03050006FileTop
  Анализируя недостатки отечественной торговли, Ордин-Нащокин не обошел критикой и духовные свойства самих торговцев: в торговле слабы друг перед другом, то есть не держат данного слова, не солидарны и не умеют противостоять иностранцам. Эти недостатки усиливались невежеством и взаимным недоверием, нехваткой денежных капиталов, отсутствием организованного кредита, боязнью самозащиты и стеснениями администрации.
  FileBottom
  Analysoidessaan Venäjän kaupan puutteita Ordin-Nashtshokin ei kaihtanut kritiikkiä ja henkisiä ominaisuuksia omien kauppiaidensakaan suhteen: kaupassa oli heikkous heikkouden jälkeen, tarkoittaa että he eivät pysy sanassaan, eivät ole solidaarisia, eivät osaa asettua ulkomaisia vastaan. Näitä heikkouksia suurensivat tietämättömyys, molemminpuolinen epäluulo, rahavarojen puute, organisoidun luoton poissaolo, itsepuolustuksen pelokkuus ja hallinnon häpeily.
  03050007FileTop
  Отмечу еще один примечательный факт. В Псков иностранцы привозили тайком множество горелого вина и немецких питей, вследствие чего развивалась потаенная корчемная продажа. А.Л. Ордин-Нащокин, будучи воеводой Пскова, пошел против государственной монополии на зелье и ввел в городе вместо кабаков вольные корчмы, то есть свободную торговлю вином с платой в казну с рубля по две деньги и по гривне. Из Пскова в то время писали: «что были кабацкие избы, где всякое бесчиние и смрад были, а ныне в тех избах всякого благолепия исполнено». Но это была последняя вольная корчма на великорусской земле. Наоборот, правительство с 1660-х гг. ввело запрещение «домового» винокурения, чтобы, как было заявлено в указе, «мимо кружечных дворов продажного питья отнюдь не было и от того б казне порухи не чинилось». При этом казна за 100 лет, с 1680 г., увеличила питейную прибыль с 325 тыс. руб. до 2500 тыс. руб. в год, то есть почти в 8 раз [67; 115, 221-222].
  FileBottom
  Mainitsen vielä yhden merkille pantavan tosiasian. Pskovissa ulkomaalaiset toivat salaa paljon poltettua viinaa ja saksalaista muonaa, minkä takia syntyi myyntiä salakapakoissa. A.L. Ordin-Nashtshotkin päästyään Pskovin kuvernööriksi nousi kapinaan valtion monopoleja vastaan maaseudulla ja otti käyttöön vapaat kapakat eli vapaan viinanmyynnin, josta maksettiin veroa valtiolle rupla kahdelta rahalta ja grivnalta. Pskovasta kirjoitettiin tuohon aikaan: "että siellä oli kapakkakojuja, joissa voi asioida kuka hyvänsä arvoton ja hulttio ja missä kaikki harha-askeleet onnistuivat." Mutta tämä oli viimeinen vapaa kapakka suurvenäläisellä maaperällä. Päinvastoin, hallitus otti käyttöön 1660-luvulla viinan kotipolttokiellon, ja 2,5 ruplan veron, jotta, kuten asetuksessa ilmoitettiin, ei enää olisi oluttupien lisäksi sellaista juomista, mistä valtiolle ei tuloja kertyisi. Tällä valtiontalous sadassa vuodessa vuodesta 1680 lähtien lisäsi tulojaan 325 tuhannesta ruplasta 2500 tuhanteen ruplaan vuodessa, siis melkein 8-kertaiseksi [67; 115, 221-222].
  03050008FileTop
  На русских, по мнению иностранцев, по-прежнему можно было повлиять лестью, водкой и взятками; все же другие средства, вроде справедливостиу права, на них не действовали, как и при Иване Грозном.
  FileBottom
  Venäläisiin voi ulkomaalaisten mielestä entiseen tapaan vaikuttaa lahjomalla votkan avulla; kaikki muut lahjontakeinot olivat totuuden mukaan tehottomia, eivät vaikuttaneet heihin kuten Iivana Julman aikakaudella.
  03050009FileTop
  В составленном А.Л. Ординым-Нащокиным Новоторговом уставе, принятом в 1667 г., на два года ранее Навигационного акта Кромвеля, нашли свое выражение требования посадских торговых людей, изложенных в челобитных, предложения купца П. Марселиса, опыт конкурентной борьбы с иностранным капиталом в Пскове и осуществляемая в Европе меркантилистическая политика (строгое ограничение в стране иностранной торговли, поощрение вывоза и сокращение ввоза с целью притока золота и иностранной валюты). Устав подписало около 90 купцов, в том числе 13 гостей [33; 134]. Он унифицировал пошлины, существенно либерализовал условия деятельности отечественных предпринимателей. Устав предусматривал создание российского торгового флота, имел крупное организационное значение в формировании единого национального рынка и превращении России в мощную торговую державу на основе принципов конкуренции и частной инициативы. Идеи меркантилизма для Ордина-Нащокина не были самоцелью, онц вызывались настоятельной необходимостью разрешить денежную проблему, ликвидировать экономическую и культурную отсталость России. Ордин-Нащокин ратовал за создание отечественных торговых компаний, где крупные купцы брали бы под опеку мелких и средних, ссужая последних деньгами. Учитывая нехватку кредитных ресурсов, он предлагал использовать средства Земской избы, выполнявшей функции регионального банка. Во времена Алексея Михайловича существовало свободное допущение иностранных товаров на русские рынки. Максимальная пошлина на большинство товаров не превышала 22% от их цены и не носила запретительного характера. При этом в казну поступал значительный доход в иностранной валюте, а также усиливались конкретные позиции отечественных предпринимателей.
  FileBottom
  A.L. Ordin-Nashtshokinin muodostamassa Novgorodin hallinnossa 1667, kaksi vuotta ennen Cromwellin Merenkulkusääntöä toteutuivat kaupungin kauppiaiden vaatimukset, jotka esitti kauppias P. Marselis, jolla oli kokemusta kilpailusta ulkomaisen pääoman kanssa Pskovissa ja jota käytettiin Euroopassa merkantilistisena politiikkana (ankara ulkomaankaupan an kara rajoitus maassa, viennin tukeminen ja tuonnin rajoittaminen tarkoituksena saaada aikaan ulkomaanvaluutan virtaaminen maahan). Määräyksen on allekirjoittanut noin 90 kauppiasta, mukana 13 ulkomaalaista [33; 134]. Hän yhtenäisti tullit, merkittävästi liberalisoi kotimaisten yritysten toimintaa. Asetus edellytti venäläisen kauppalaivaston rakentamista, sillä oli suuri merkitys organisointimielessä yhtenäisen kotimaisen markkinaverkoston luomisessa ja voimakkaan kaupallisen vallan voimistumisessa yksityisen aloitteen pohjalta. Merkantilismin ajatukset eivät olleet Ordin-Nashtshokinille itseisarvo, ne olivat luonnollinen välttämättömyys ratkaistaessa rahatalouden ongelmaa, poistettaessa Venäjän taloudellista ja kulttuurillista jälkeenjääneisyyttä. Ordin-Nashtshokin arvosti kotimaisten kauppayhtiöiden perustamista, suurten kauppiaiden ottaessa huolehtiakseen pienten ja keskisuurten kauppiaiden asian antamalle heille luottoa. Tiedostaen luottoresurssien riittämättömyyden hän ehdotti, että käytettäisiin hyväksi varoja paikallishallinnosta, joka toimisi paikallispankkina. Aleksei Mihailovitshin aikana oli ulkomaisilla kauppatavaroilla vapaa pääsy Venäjän markkinoille. Maksimitulli suurimmalle osalle tavaroita ei noussut yli 22% niiden hinnasta eikä sillä ollut ehkäisevää merkitystä. Tällä tavoin valtiontalous sai merkittävää tuloa ulkomaanvaluutasta, ja siten vahvistui kotimaisten yritysten konkreettinen asema.
  03050010FileTop
  Но если Навигационный акт О. Кромвеля, несмотря на крах этого пуританина и смену королевской династии, действовал более двух столетий, то Новоторговый устав А.Л. Ордина-Нащокина продержался около четверти века и был отменен Петром I, в том числе и по просьбам иностранных купцов, призывавших царя «отставить вредный Устав».
  FileBottom
  Mutta jos Cromwellin Merenkulkusääntö, huolimatta tämän puritaanin haaksirikosta ja kuningassuvun vaihtumisesta, pysyi voimassa yli 200 vuotta, niin Ordina-Nashtshokinin Uuden kaupankäynnin laki pysyi voimassa noin neljännesvuosisadan ja sen kumosi Pietari I, muun muassa ulkomaalaisten kauppiaiden pyynnöstä, jotka vaativat tsaaria "hylkäämään haitallisen lain".
  03050011FileTop
  Воевода, сменивший Ордина-Нащокина в Пскове, не без влияния крупных ростовщиков, затею предшественника с земскими избами счел неполезной.
  FileBottom
  Ordina-Nashtshokinin korvaava uusi Pskovin kuvernööri ei ollut riippumaton suurten Rostovilaisten vaikutuksesta, piti epäterveenä tätä paikalliskassojen ehkäisevää käyttöä.

  0306
  Юрий Крижанич <117>
  Jurij Krizhanitsh

  02 Prev chapter04 Next chapter
  03060001FileTop
  Необходимость развития производительных сил России стала центральной мыслью экономической программы старшего современника Петра I, искателя славянского центра в Москве, хорвата по рождению и католика по вероисповеданию Юрия Крижанича (ок. 1618-1683). Перед поездкой в Россию он владел шестью европейскими языками. Молодого Крижанича еще в Риме, в центре католицизма, посетила и не оставила ни на миг последующей жизни пламенная страсть - объединить славянские народы под эгидой Москвы. Помощь всем славянам - по идее Крижанича - может оказать только московский государь; на него обращены все взоры славянства, он один в состоянии собрать рассеянное стадо: недаром Бог возвысил на Руси славянское государство, подобно которому по силе, славе и величеству не было до сих пор среди славянства.
  FileBottom
  Tarve kehittää Venäjän tuotantovoimia oli keskeinen ajatus Pietari I vanhemman aikalaisen, Moskovan slaavilaisen keskuksen tutkijan, syntyään kroatialaisen ja uskonnoltaan katolisen Jurij Krizhanitshin (n 1618-1683) talousohjelmassa. Ennen matkaansa Venäjälle hän hallitsi kuutta eurooppalaista kieltä. Nuoren Krizhanitshin, hänen vielä Roomassa, katolisessa keskuksessa ollessaan hänet valtasi lähtemättömästi tulinen halu tulevassa elämässään yhdistää slaavilaiset kansat Moskovan alaisuudessa. Apua kaikille slaavilaisille kansoille, Krizhanitshin mukaan, voi antaa vain Moskovan hallitsija; häneen olivat kääntyneet koko slaavilaisuuden katseet, vain hän yksin kykeni kokoamaan hajallaan olevan lauman; Ei turhaan Jumala pannut ripustanut Venäjän varaan slaavilaista valtiota, jonka veroista voimassa, kunniassa ja suuruudessa ei tähän mennessä slaavilaisten keskuudessa ollut.
  03060002FileTop
  Молодой миссионер изучил всю имеющуюся тогда и трудно доступную литературу о Московии, докапывался до истинных причин раздела церквей на восточную и западную, считая московитян не еретиками или схизматиками, а христианами, введенными в заблуждение не из гордыни, а по простоте душевной. Широкое европейское образование, страсть к языкам и глубина философских познаний сделали Крижанича одним из крупнейших энциклопедистов XVII в., занимавшегося политэкономией, историей, философией, эстетикой, музыкой, историографией и, конечно же, богословием. В России он не собирался проповедовать католицизм, а хотел распространять добродетели, знания, науки, искусства, содействовать европеизации России. Подготовил проект устройства театра в Москве с представлением на сцене некоторых подвигов русских святых и князей (государственный театр будет создан только через столетие); составил курсы поэзии, красноречия, грамматики, философии, математики, истории, изящной словесности и духовных творений. Для этих курсов Москве был необходим университет, чтобы поднять умственный уровень самого русского народа, прежде чем стать ему во главе славянства.
  FileBottom
  Nuori lähettiläs opiskeli kaiken silloin olemassa ja vaikeasti saatavissa olevan Moskovaa koskevan kirjallisuuden saadakseen tietää todellisen syyn kirkkojen jakautumiseen itäiseksi ja läntiseksi, eikä hän pitänyt moskovalaisia kerettiläisinä tai skismaatikkoina, vaan kristittyinä, harhaan joutuneina ei ylpeydestä vaan naiviudesta johtuen. Laaja eurooppalainen sivistys, intohimo kieliä kohtaan ja filosofian tuntemuksen syvyys tekivät Krizhanitshista erään 1600-luvun suurimmista ensyklopedisteista, joka harrasti kansantaloustiedettä, historiaa, filosofiaa, estetiikkaa, musiikkia, historiankirjoittamista, ja tietenkin jumaluusoppia. Venäjällä hän ei aikonut saarnata katolilaisuutta, vaan halusi levittää hyväntekeväisyyttä, tietoa, tieteitä, taiteita, olla mukana Venäjän eurooppalaistamisessa. Hän valmisteli projektin teatterin rakentamiseksi Moskovaan. Teatterissa piti esittää venäläisten pyhiin henkilöihin ja ruhtinaisiin liittyviä tapahtumia (valtiollinen teateri perustetaan vasta sata vuotta myöhemmin); toimeenpantiin kursseja runoudessa, retoriikassa, kieliopissa, filosofiassa, matematiikassa, historiassa, kaunokirjallisuudessa ja hengellisessä luomistyössä. Näitä kursseja varten oli välttämätöntä yliopiston perustaminen Moskovaan koko Venäjän kansan henkisen tason kohottamiseksi, ennen kuin se asettuisi slaavilaisuuden keulakuvaksi.
  03060003FileTop
  В Москву Крижанич добирался самостоятельно, в Малороссии активно общался с участниками освободительной войны, с батькой Хмелем и деятелями Переяславской Рады, позже - с теми, кто готовился к битвам за освобождение Белоруссии и Смоленщины. От имени безымянного казака Крижанич написал воззвание к украинцам, что лутче им служить великому государю, неже польскому кралю. Это был его весомый вклад в присоединение Украины, наводненной наемными немецкими войсками польско-шляхетского государства, к России в 1654 г.
  FileBottom
  Moskovaan Krizhanitsh hakeutui itsenäisesti Vähävenäjälle aktiivisesti kommunikoi vapaussotaan osallistuvien kanssa, Hmelen ja Perejaslavskin Parlamentin kanssa, myöhemmin niiden kanssa, jotka valmistautuivat taisteluun Valkovenäjän ja Smolenshtshinin vapauttamiseksi. Nimeltä mainitsemattoman kasakan kanssa Krizhanitsh kirjoitti vetoomuksen ukrainalaisille, että heidän on parempi kuulua suureen valtakuntaan kuin Puolan kraaliin. Tämä oli hänen merkittävä panoksensa saksalaisten joukkojen miehittämän puolalaisen aatelishallinnon alla olevan Ukrainan yhdistämiseksi Venäjään vuonna 1654.
  03060004FileTop
  Оказавшись после долгого путешествия в феврале 1659 г. в Москве и подвергнувшись длительным допросам, Крижанич был зачислен на службу по приказу Большого дворца с определением жалования: на день 3 алтына 2 деньги на еду и питья - по 3 чарки вина да по 3 кружки пива. Существовать можно было безбедно, тем паче, что через полгода это жалование удвоилось [60; 111-112].
  FileBottom
  Ilmestyttyään pitkän matkan jälkeen 1659 Moskovaan ja alistuttuaan pitkiin kuulusteluihin Krizhanitsh ohjattiin palvelukseen Suuressa Palatsissa ja palkkioksi määrättiin: 3 altinia kaksi rahaa ruokaan ja juomaan - 3 sarkkaa viinaa ja 3 tuoppia olutta. Näillä voi elää mukavasti, varsinkin kun puolen vuoden kuluttua tämä palkkio kaksinkertaistettiin. [60; 111-112].
  03060005FileTop
  Кроме хорвата Юрия Крижанича, в Москве на службе русского царя прославились ученые и мыслители соседних народов - поляк Андрей Белобоцкий, молдаванин Николай Милееку Спафарий, украинец митрополит Димитрий Ростовский.
  FileBottom
  Paitsi kroaatti Jurij Krizhanitshia Moskovassa tsaarin palveluksessa oli tiedemiehiä ja ajattelijoita naapurimaista - puolalainen Andrei Belobotshkij, moldavialainen Nikolai Milejek Spafarij, ukrainalainen metropoliitta Dmitrij Rostovskij.
  03060006FileTop
  Ю. Крижанич работал над «Грамматикой всеславянского языка», готовил правдивую и совершенную историю как Российского государства, так и всего славянского народа. Но этим не ограничился. Он обдумал и предложил правительству программу экономических реформ, о которой должен был оповестить народу сам царь в длинной речи, сочиненной для него Крижаничем и заключавшей в себе резюме всех его предложений. Размах реформаторской мысли Крижанича включал передачу барышей иностранной оптовой торговли из рук посредников в казну (это позволило бы России осуществлять посредническую торговлю между западными и восточными странами, добиться наличия хороших дорог и охраны торговых путей), розыск новых природных богатств, устройство современных промышленных предприятий, заимствование европейских форм банковского кредита, введение новых орудий производства и обработки отечественного сырья. Он предлагал все государственные поборы заменить одним прямым налогом, взимание которого поручить местному самоуправлению. Торгово-промышленный класс освобождался бы от всяких монополий и привилегий, ремесленники получали цеховое устройство, города - самоуправление. Резко проявился в программе и меркантилизм Крижанича. По его мнению, надобно помышлять, чтобы из чужих стран привозился в Россию сырой материал, и чтобы здешние ремесленники обрабатывали его, и заповедать накрепко, под страхом смертной казни, вывозить за границу сырье.
  FileBottom
  Jurij Krizhanitsh työskenteli "yleislaavilaisen kieliopin" parissa, valmisti todenmukaisen ja täydellisen historian sekä Venäjän valtiosta että koko slaavilaisesta kansanheimosta. Mutta tähän hän ei rajoittunut. Hän kehitti ja teki ehdotuksen hallitukselle talousuudistusohjelmasta, josta tsaarin tuli tiedottaa kansalle pitkässä puheessa, jonka Krizhanitsh laati ja joka sisälsi yhteenvedon kaikista hänen ehdotuksistaan. Krizhanitshin uudistusajatusten kokonaisuus sisälsi ulkomaankaupan tukkumyynnin ottamisen välittäjiltä valtiovarain hallinnolle (tämä antaisi mahdollisuuden Venäjän toteuttaa välityskauppa läntisten ja itäisten maiden kanssa, hankkia käyttöön hyviä teitä ja turvata kauppareittejä), uusien luonnonvarojen etsimisen, nykyaikaisten teollisuusyritysten rakentamisen, eurooppalaisen pankkiluottojärjestelmän omaksumisen, uusien tuotantovälineiden käyttöönoton ja kotimaisten raaka-aineiden jalostamisen. Hän ehdotti kaikkien valtiollisten maksujen korvaamista yhdellä välittömällä verolla, jonka kerääminen uskottaisiin paikallishallinnolle. Kaupallisteollinen luokka vapautuisi kaikista monopoleista ja etuoikeuksista, käsityöläiset saisivat tehdastilaa, kaupungit itsehallinnon. Myös Krizhanitshin merkantilismi ilmeni selkeästi ohjelmassa. Hänen mielestään tulisi tuottaa siten, että muista maista tuotaisiin Venäjälle raaka-aineita ja täkäläiset käsityöläiset jalostaisivat niitä ja määrättäisiin ankarasti, että raaka-aineiden vienti ulkomaille olisi kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla.
  25.
  Русские сибирские суда XVII в.
  Venäjän Siperian laivasto 1600-luvulla.
  03060008FileTop
  Остальные вольности или слободины связывались Крижаничем с уничтожением унизительных форм обращения к власти (битье челом, именование просителя холопом и употребление уменьшительного имени).
  FileBottom
  Muut vapaudet ja slobodinit liitti Krizhanitsh vähenevien valtapyrkimyksien tuhoamiseen (hakkaaminen, nimittely palvelijan orjaksi ja vähättelevien nimitysten käyttö).
  03060009FileTop
  Философия русского национализма, предложенная Крижаничем, заключала в себе стремление помочь народным нуждам, умерить скудость и увеличить богатство народа, его многолюдие. Отсюда и советы самодержцу:
  FileBottom
  Krizhanitshin esittämän venäläisen nationalismin filosofia sisälsi pyrkimyksen auttaa kansaa sen tarpeissa, kohtuullistaa köyhyyttä ja lisätä kansan varakkuutta, sen määrää. Tästä itsevaltiaan neuvot:
  03060010FileTop
  «Забота и обязанность, и главное дело государя есть - людство ушинить блаженным. Не все возможно для царя: не заставит он землю дать плод, не заставит море произвести рыбу. Но государь не имеет права оставить без исправления то, что может быть исправлено. Лучшим средством закрепить надолго свои улучшения являются добрые уставы. Для такого законодательства необходимо много думать и взвешивать, и в книгах искать, и голову утруждать» [60; 112].
  FileBottom
  "Huolehtiminen ja sitoutuminen on hallitsijan tehtävä, pitää väestö hyvällä mielellä. Tsaarille ei kaikki ole mahdollista hän ei pysty panemaan maata tuottamaan hedelmää, merta tuottamaan kalaa. Mutta hallitsijalla ei ole oikeutta jättää parantamatta sitä mikä voidaan parantaa. Hänen parhaita keinojaan on vahvistaa jatkuvasti hyviä voimia.. Siihen tarvitaan lainsäädäntöä ja on välttämätöntä ajatella paljon ja harkita ja kirjoista etsiä ja päätä vaivata" [60; 112].
  03060011FileTop
  Главными бедами русских считал две: чужебесие и чужевладство. Если первый термин принят на вооружение спустя триста лет (правда, без ссылок на авторство Крижанича), то чужевладство по сей день остается нерасшифрованным. А это - иноземное иго, тяготеющее над славянами, отсутствие собственно народной правящей элиты. При чужевладстве, по Крижаничу, богатства страны высасывают чужеземцы, они умеют за бесценок купить русские товары, по огромным ценам навязать свои; вывозят то, что необходимо самой России для дальнейшего роста ее населения.
  FileBottom
  Kaksi venäläisten pääheikkoutta olivat: ulkomaalaisviha ja omavaltaisuus. Jos edellinen on hyväksytty aseeksi kolmensasan vuoden ajan (tosin ilman viittausta Krizhanitshiin), niin omavaltaisuudesta on ei ole päiväkohtaisia numerotietoja. Tämä ulkomaalainen ies, pitkään slaavien keskuudessa vallinnut, tuntematon ominaisuus hallitsevan kansallisen eliitin keskuudessa. Omavaltaisuudessa Krizhanitshin mukaan rikkautta kahmivat ulkomaalaiset, he osaavat pilkkahintaan ostaa venäläisiä tavaroita ja suunnattomilla hinnoilla myydä omiaan; vievät maasta sellaista, mikä on välttämätöntä venäläisille heidän väestönkasvulleen.
  03060012FileTop
  Чужебесие, - особенно настаивал ученый хорват, - не должно превратиться в чужевладство, то есть в господство чужеродной династии, которое в конце концов приведет к политическому и экономическому порабощению России. В связи с этим Крижанич был сторонником точного закона о престолонаследии, который так и не был выработан в России.
  FileBottom
  Tämä toinen vaiva, totesi kroattitiedemies, ei saa olla esteenä omavaltaisuudelle, siis muunsukuiselle dynastialle, joka loppujen lopuksi toimii Venäjän poliittisen ja taloudellisen toiminnan hyväksi. Tähän liittyen Krizhanitsh oli tarkan vallanperimyslainsäädännön kannattaja, jota kuitenkaan ei ollut toteutettu Venäjällä.
  03060013FileTop
  Еще один термин Крижанича вошел в отечественную историю: людодерство. Если царь нарушает божеские и человеческие нравы, он становится не правителем, а людодерцем, устанавливает в стране грабительские законы, уменьшающие народонаселение. В качестве примера Крижанич ссылался на Ивана Грозного: «на Руси хорошо известен и всему миру окаянно и горько памятен пример царя Ивана Васильевича. Ибо царь этот был не только жадным и беспощадным людодерцем, но и лютым, безбожным, жестоким мясником, кровопийцей и мучителем». Этим объяснял Крижанич Божье предвидение, отнявшее у Грозного царство и прекратившее на нем род Рюриковичей.
  FileBottom
  Vielä yksi käsite tuli Krizhanitshin toimesta Venäjän historiaan: kansanvihollisuus (ljudoderstvo). Jos tsaari rikkoo jumalallisia ja inhimillisiä moraalisääntöjä, hän ei voi jäädä hallitsijaksi, vaan on kansanvihollinen, panee voimaan maassa ryöstöhenkisiä lakeja, jotka vähentävät kansallista asutusta. Esimerkkinä Krizhanitsh mainitsee Iivana Julman: "Kansa hyvin tietää ja koko maailmalle on tuttua ja katkeruudella muistetaan tsaari Iivana Vasiljevitshin esimerkki. Koska tämä tsaari ei ollut vain ahne ja häikäilemätön ihmisvihaaja, vaan myös ankara jumalaton, julma teurastaja, verenimijä ja kiduttaja". Tällä selitti Krizhanitsh Jumalan tahdon, sen että Julmalta otettiin tsaarius ja lopetettiin Rurikien suvun valtakausi.
  03060014FileTop
  Россия 60-х годов XVII в. представлялась Крижаничу стоящей на распутье двух культурных дорог. Одна под натиском европейской культуры манит в опасную даль, другая уводит назад, в густые потемки. Он - за средний путь между радикализмом и реакцией, сторонник золотой середины, столь трудно достижимой в России. Повторяет, как заклинание: разум говорит, разум советует, разум внушает. Бросать похвальные древние учреждения и нравы народа не советует. Да и не всякая новизна есть зло. Но нельзя принимать любую новизну без рассуждений, по команде, легкомысленно: трагических ошибок не избежать.
  FileBottom
  1660-luvun Venäjä näytti Krizhanitshista olevan kahden kulttuurin tienristeyksessä. Toinen, eurooppalaisen kulttuurin tie houkuttelee kaukaisuuteen, toinen vie taaksepäin syvään pimeyteen. Hän oli radikalismin ja reaktion väissä olevan kultaisen keskitien kannalla, joka oli Venäjällä niin vaikea saavuttaa. Hän toistaa kuin mantraa: järki puhuu, järki neuvoo, järki innoittaa. Ei neuvo heittämään pois kannatettavia vanhoja laitoksia ja kansan moraalia. Mutta ei saa omaksua mitä hyvänsä uutuuttakaan harkitsematta, kevytmielisesti pelkästään joukon mieltymysten mukaan: muuten traagisia erehdyksiä ei voida välttää.
  03060015FileTop
  Признавал: великое наше народное лихо - неумеренность во власти, не умеем ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать.
  FileBottom
  Hän myönsi: suuri on meidän kansallinen voimamme - mittaamaton voimassaan, emme osaa sitä mitata, keskitietä on kuljettava, mutta kaikki pyrkivät äärimmäisyyksiin ja hairahtuvat virheisiin.
  03060016FileTop
  Ряд историков, в их числе П.Н. Милюков, считают Крижанича предтечей Петра. Другие, как С.М. Соловьев, полагались на естественный ход истории: «Франция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе действовали одинаково по тем же самым побуждениям, по каким два человека, один в Европе, а другой в Азии, чтоб погреться, выходят на солнце, а чтоб избежать солнечного жара, ищут тени. Россия нашла оправдание своему движению» [60; 114].
  FileBottom
  Joukko historioitsijoita, heidän joukossaan P.N. Miljukov, pitää Krizhanitshia Pietarin edeltäjänä. Toiset, kuten S.M. Solovjev, asettuivat historian luonnollisen kulun kannalle: "Ranska, Colbert etunenässä, ja Venäjä Pietari Suuren johdolla toimivat samaan tapaan samojen motiivien mukaan, kaksi ihmistä, toinen Euroopassa, toinen Aasiassa, pyrkien aurinkoon, mutta välttäen palamista kuumuudessa, etsivät varjoa. Venäjä löysi oikeutuksen omalle kulkusuunnalleen" [60; 114].
  03060017FileTop
  Другое дело, что вектор этого движения по пути европеизации был определен Крижаничем, которого Алексей Михайлович, отец Петра, слушать не захотел: он терпел его в приказе Большого дворца менее двух лет. Понимали опасность и царедворцы: ученый хорват мог затмить любого из них. Поэтому историк В.В. Святловский счел Крижанича жертвой невежественности и бездушия московского приказного строя.
  FileBottom
  Toinen asia on se, että tämän liikkeen eurooppalaistumisen tiellä määritteli Krizhanitsh, jota Aleksei Mihailovitsh, Pietarin isä, ei halunnut kuunnella: hän sieti tätä Suurhovin käskynhaltijana vähemmän kuin kaksi vuotta. Vaaran ymmärsi myös tsaarin hovin henkilökunta: kroatialainen tiedemies voi saattaa kenet hyvänsä heistä varjoon. Tämän takia historioitsija V.V. Svjatlovskij on pitänyt Krizhanitshia Moskovan johtoportaan tietämättömyyden ja matalamielisyyden uhrina.
  03060018FileTop
  Высланный в Тобольск в начале 1661 г., Крижанич и там продолжает работу над сочинением «Политика» из трех частей: о богатстве, о силе и о мудрости (духовности) государства. Очевидны краткость и выразительность слога, доступность и простота:
  FileBottom
  Lähetettynä Tobolskiin vuoden 1661 alussa, Krizhanitsh myös siellä jatkaa kolmen osan yhdistämispolitiikkaansa: valtakunnan vauraus, voima ja järki (henkisyys). Ilmeistä on tyylin lyhyys, nasevuus, ymmärrdettävyys ja yksinkertaisuus:
  03060019FileTop
  «Кто ловит рыбу в меру, всегда найдет в пруду что ловить. А тому, кто в один день дочиста выловит всю рыбу из пруда, в другой раз нечего будет ловить», - таким наставлением заканчиваются, к примеру, советы царю о сборе налогов [60; 114].
  FileBottom
  "Kuka kalastaa kohtuudella, löytää järvessa aina kalastettavaa. Mutta se joka yhdessä päivässä kalastaa järven kaikki kalat, ei toisella kertaa saa yhtään mitään". Tällaisella toteamuksella päättyvät esimerkiksi tsaarille annetut neuvot veronkannosta [60; 114].
  03060020FileTop
  Размышления же Юрия Крижанича о собственной судьбе и 15-летней ссылке горьки, но незлобивы:
  FileBottom
  Pohdinnat Krizhanitshin omasta kohtalosta ja 15-vuotisesta karkotuksesta ovat katkerat, mutta eivät vailla lempeyttä:
  03060021FileTop
  «Меня прозвали скитальцем, бродягой, волокитой: несправедливо. Я пришел к тому царю, который единственно в мире был царем моего рода-племени, моего языка. Я пришел к нации своей, к отечеству своему собственному. Я пришел туда, где единственно мои произведения и труды могут найти употребление, могут принести плод, туда, где единственно могут быть в цене и обороте мои товары - я разумею грамматику, словари, другие переводы на язык славянский».
  FileBottom
  Minut kutsuttiin kulkumieheksi, volokiitin etsijäksi: epäoikeutetusti. Tulin sen tsaarin luo, joka ainoana maailmassa oli minunlaiseni kansan, minun kieleni tsaari. Tulin hänen kansansa luokse, hänen omaan isänmaahansa. Tulin sinne ainoaan paikkaan, missä minun työlläni ja toiminnallani voi olla arvoa, minä ymmärrän kielioppia, sanakirjoja, ja käännöksiä muista slaavilaisiin kieliin".
  03060022FileTop
  После кончины Алексея Михайловича Крижанич был возвращен в Москву. В челобитной на имя Федора Алексеевича непривычно для себя подписывается уже не переводником, а холопом и богомольцем: «холоп и богомолец твой Юрко Серблянин» [59; 98-99].
  FileBottom
  Aleksei Mihailovitshin kuoleman jälkeen Krizhanitsh palasi Moskovaan. Anomuksessaan Feodor Aleksejevitshille allekirjoittajana ei ole enää kielenkääntäjä, vaan "orjasi ja jumalan palvelijasi Jurko Serbialainen" [59; 98-99].
  03060023FileTop
  Его труды числились в описи книг царской библиотеки, в собраниях князя В.В. Голицына, патриарха Иоакима, Сильвестра Медведева, автора одной из редакций «Домостроя».
  FileBottom
  Hänen työnsä lueteltiin tsaarin kirjaston luetteloissa, V.V. Goltsinin, patriarkka Joakimin, Silvestre Medvedevin, erään "Domostroja" redaktion tekijän kokoelmissa.
  03060024FileTop
  В Москве Крижанич не остался, да его и не уговаривали. Он осознавал, что неотступно нес крест, обращаясь не к царю, а «ко всему светлому, славному русскому народу: то вам будет, господа мои и братие, благоверный русский народ, от меня смертный разряд и философских моих промыслов малая память» [59; 99].
  FileBottom
  Moskovaan Krizhanitsh ei jäänyt, eikä häntä sinne houkuteltukaan. Hän käsitti, että ristin jatkuva kantaminen, ilman tsaarin puoleen kääntymistä ei onnistu, vaan piti kääntyä "koko loistavan, kunniakkaan Venäjän kansan puoleen: siinä minulle herrani ja veljeni, pyhä Venäjän kansa, kuoleman valtakuntani ja filosofisten askartelujeni pieni muistomerkki.
  p 122

  Глава четвертая. Предпринимательство петровской эпохи
  Luku 4. Pietarin ajan yritystoiminta

  03 Prev chapter05 Next chapter
  0402 Петр Великий как правитель<126>
  0403 Иностранцы на службе Петру
  0404 Петр Великий как предприниматель <136>
  0405 Начало порта в Петербурге <143>
  0406 Экономические нововведения Петра I <146>
  0407 «Книга о скудости и богатстве» и ее автор <149>
  0402 Pietari Suuri hallitsijana
  0403 Ulkomaalaiset Pietarin palveluksessa
  0404 Pietari Suuri yrittäjänä
  0405 Sataman alku Pietarissa
  0406 Pietari I:n taloudelliset innovaatiot
  0407 "Köyhyyden ja vaurauden kirja" ja sen tekijä
  04010001FileTop
  Проект первого русского экономиста А.Л. Ордина-Нащокина попытается осуществить Петр I, создав в 1699 г. пристойный приказ в виде своей Бурмистерской палаты, а также учредив земские избы. Тем самым с суровой беспощадностью преобразователь окончательно закрепощает почти организованные тяглые сословия. Пытаясь централизацией (все сборы поступали в московскую Ратушу) устранить большие убытки и разорения, наносимые посадским купецким и промышленным людям местной администрацией и московскими приказами, Петр не сумел осуществить главного: возбудить производительные силы предпринимателей, увеличить платежеспособность посадского населения. Как практик теории просвещенного абсолютизма, будущий император верил в возможность реформ лишь путем насильственного понуждения и суровой регламентации. В одном из указов сам вывел: «Всем известно, что наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут» [60; 115].
  FileBottom
  Ensimmäisen venäläisen taloustieteilijän A.P. Ordina-Nashtshokinin suunnitelman vuodelta 1699 pyrkii toteuttamaan Pietari I, tätä tarkoittavalla mahtikäskyllä Burminsterin kauppahuoneella, mutta myös perustamalla maapäivien neuvontatoimistot (земские избы). Saman tien hallitsija häikäilemättömästi lopullisesti vangitsee melkein järjestäytyneet verosäädyt. Pyrkien keskittämällä (kaikki maksut Moskovan raatihuoneelle) poistamaan suuret keräystappiot ja menetykset, joita asutuskeskusten kauppiaat ja teollisuudenharjoittajat aiheuttivat paikallishallinnolle mutta Moskovan mahtikäskyillä Pietari ei osannut toteuttaa pääasiaa: herättää yrittäjien tuotantovoimat, lisätä tuotantovoimia, lisätä asutuskeskusten väestön maksukykyä. Valistusajan itsevaltiuden ajatusten toteuttajana tuleva keisari uskoi uudistuksen olevan mahdollista vain ankaran sääntelyn kautta. Eräässä mahtikäskyssään hän tekee itse johtopäätöksen: "Kaikki tietävät, että väkemme ei saa mitään aikaan ellei sitä pakoteta toimimaan." [60; 115].
  04010002FileTop
  На самом деле земские бурмистры стали орудием московской Ратуши: они доносили в Ратушу о злоупотреблениях земских выборных, кабацких и таможенных бурмистров по всей России. Лишь в Сибири земские избы не вводятся, тамошнее торгово-промышленное население оставалось в ведении воевод, таможенных и кабацких голов и целовальников. Мотивировка такова: «в сибирских некоторых городах посадских людей нет, а если и есть, то людишки худые, скудные, и ни в каких сборах верить некому» [18; 163]. Между тем, казалось бы, печальное положение торгово-промышленных людей Сибири требовало как раз настоятельных мер по его изменению.
  FileBottom
  Itse asiassa maapäivien esimiehistä tuli Moskovan raatihuoneen käskyläisiä: he toivat raatihuoneelle kaikkialta Venäjältä sen mitä kapakoiden ja tulliesimiesten väärinkäytöksien takia jäi uupumaan. Vain Siperiassa ei maapäivien toimipisteitä toteutettu, sikäläinen kaupallinen ja teollinen väestö pysyi kuvernöörien, tullipäälliköiden ja kapakanpitäjien johdon alla. Syy on seuraava: "Muutamissa Siperian asutuskeskuksissa ei asunut ketään ja vaikka asuikin, olivat laihoja ja vähävaraisia, eivätkä olleet mukana missään julkisissa luetteloissa [18; 163]. Näytti siltä että Siperian kauppiaskunta ja teollisuustuotannon harjoittajat olivat surkeassa tilassa ja vaativat juuri todellisia toimenpiteitä sen parantamiseksi.
  04010003FileTop
  Еще до Северной войны Петр установил ряд новых налогов, обратился к усиленной фискальной эксплуатации оброчных статей (государственных имуществ). Целым рядом указов были закреплены новые регальные (от лат. regalia - принадлежащий царю) права на угодья или отрасли промышленности, значительно ограничивающие права и доходы частных собственников. В оброчные статьи превращались домашние бани, постоялые дворы, частновладельческие мельницы, маслобойни, рыбные ловли. Налогами облагалось буквально все: окна, печные трубы, двери, места на базарах и т.д.
  FileBottom
  Jo ennen Pohjansotaa Pietari määräsi joukon uusia veroja, kääntyi fiskaalisissa tarkoituksissa voimaperäisemmin valtion omaisuudenhaltijoiden puoleen. Koko joukko määräyksiä vahvistettiin koskemaan uusia valtion omistamia kiinteistöjä (regalioita; lat regalia- keisarille kuuluva), oikeuksia kivihiiliesiintymiin, teollisuuden harjoittamiseen, merkittävästi rajoitettiin yksityisten omistajien oikeuksia ja tuloja. Valtion omistamilla tiloilla kiellettiin kotisaunat, kapakat, yksityiset myllyt, öljylähteiden hyväksikäyttö, kalastus. Veroilla rasitettiin kirjaimellisesti kaikkea: Ikkunat, savupiiput, ovet, istuimet basaareissa jne.
  04010004FileTop
  Затем начинается усиленная монополизация наиболее выгодных предметов торговли на внутреннем и внешнем рынках. К казенным товарам причисляются соль, табак, деготь, мел, рыбий жир, сало, щетина, селитра, юфть, пенька, поташ, воск, конопляное масло, льняное семя, клей, ревень, смола, икра, словом, чуть ли не все важнейшие товары отпускной торговли. С 1724 г. началось взимание нового налога - подушной подати. Поборы с крестьянства введением подушной подати увеличились в 3 раза. Вошло в практику приписывание крепостных к заводам: только на 11 уральских заводах использовался труд 25000 подневольных крестьян, а всего к 1725 г. в России насчитывалось 233 промышленных объекта [33; 33-34].
  FileBottom
  Sitten alkaa lisääntynyt edullisimpien kauppatavaroiden monopolisointi kotimaan ja ulkomaan markkinoilla. Valtion monopolitavaroiksi otetaan suola, tupakka, terva, hunaja, kalaöljy, ihra, hamppu, potaska, vaha, pellavansiemenet, liima, raparperi, harjakset, nitraatti, nahka, sanalla sanoen kaikki myytävänä oleva tavara. Vuodesta 1724 aloitetaan uuden henkilöveron kanto. Henkilöveron käyttöönotto kolminkertaisti verotulot. Otettiin käyttöön maaorjuus tehtaissa: vain 11 Uralin tehdasta käytti 25000 epävapaan talonpojan työpanosta, ja kaikkiaan vuonna 1725 Venäjällä laskettiin olevan 233 teollisuuslaitosta.
  04010005FileTop
  В интересах казны Петр I прежде всего реорганизовал податную систему, обложив податями и повинностями не только земельные участки, дворы, лавки и промыслы, а самую личность плательщика. Указ об единонаследии 1714 г. упразднил различие между поместьем и вотчиной, предохранил дворянские имущества от раздробления. Подушная подать ложилась на всякого человека, будь он холоп, вольный гулящий или беглый крепостной. В результате ревизии 1719 г. возник податной класс, состоявший из ревизских душ, занесенных в подушный оклад. Подушная подать установила отличие низшего, обложенного податями населения, от лиц благородного происхождения, привилегированных, свободных от повинностей. Впрочем, чванство породой император вскоре заменил чванством чинами, учредив в 1722 г. табель о рангах, то есть роспись чинов, которые должен был постепенно проходить всякий служилый человек. Чин (обер-офицерский и статский с восьмого класса) открывал доступ к дворянству, которое переставало быть замкнутым сословием, но укрепляло свои привилегии внешними знаками отличия - гербами, новыми титулами и печатями.
  FileBottom
  Valtiontaloutta silmällä pitäen Pietari I organisoi uudelleen verotusjärjestelmän, asettaen vero- ja maksuvelvollisiksi, ei vain maa -alueita, kapakoita, kartanoita, kauppoja ja teollisuuslaitoksia, vaan itse veronmaksajan henkilönä. Vuonna 1714 kumottiin laki, joka määräsi perinnön jakamattomuuden erilaisuuden maaomaisuuden ja muun kiinteän omaisuuden välillä. Se oli turvannut aateliskartanoiden pirstoutumattomuuden perinnönjaossa. Tuloksena oli että vuonna 1719 syntyi uusi veroluokka, jonka muodostivat väestölaskennalliset 'sielut', jotka oli merkitty väestökirjanpitoon. Sitä maksoivat kaikki riippumatta säädystä. Henkilövero sai aikaan alemman verotetun väestöluokan erotukseksi korkeampisäätyisistä, joilla oli vapaus maksuista. Muuten rehvastelun veroilla tsaari pian korvasi rehvasteluksi arvonimillä perustaen 1722 arvoasteikkotaulukon eli luettelon arvonimistä, jonka vähitellen koski kaikkia valtion palveluksessa olevia henkilöitä. Arvonimi (upseerien ja siviilien kahdeksas luokka) avasi tien aatelisarvoon, joka lakkasi olemasta suljettu sääty, ja vahvistettiin etuoikeuksineen ja ulkoisine arvonmerkkeineen, vaakunoineen, ja uusine titteleineen ja sinetteineen.
  04010006FileTop
  Экономическое положение посадских все ухудшалось, росли повинности не только денежные, но и натуральные - хлебом, людьми, скотом. Обер-фискал А. Нестеров доносил царю, что «иные купцы, отбывая платежей и постоев, покинув или распродав беломестцам в слободах жилища свои, разошлись в другие чины, в артиллерию, в извозчики и воротники, отдались в защиту разных господ на дворы их московские и загородные, живут в защите и закладе у разных людей будто бы за долги; другие подлогом, будто бы за скудостию и болезнями в богадельни вошли, иные разошлись на заводы и промыслы в приказчики и сидельцы и работники, несмотря на то, что свое имение довольное имеют» [18; 176-177].
  FileBottom
  Asutuskeskusten väestön taloudellinen tilanne heikkeni, maksut lisääntyivät, ei vain rahassa vaan myös luonnossa maksetut - viljassa, ihmistyövoimassa, karjassa. Valtiontalouden päällikkö A. Nesterov raportoi tsaarille, että "jotkut kauppiaat, keskeyttäen maksunsa ja hyläten tai myyden kauppapaikkansa ja asuntonsa väestökeskuksissa siirtyivät muihin ammatteihin, tykistöön, ajureiksi ja portinvartijoiksi, ryhtyivät erilaisten ulkomaisten liikemiesten turvamiehiksi heidän moskovalaisiin tai esikaupunkien kauppahuoneisiin, elävät erilaisten ihmisten turvissa ja suojeluksessa velkojensa takia; jotkut petoksella köyhyyttään tai sairauden johdosta hyväntekeväisyyden varassa, toiset ovat siirtyneet tehtaiden tai teollisuuslaitoksien palvelukseen käskyläisiksi tai kirjureiksi ja työntekijöiksi siitä huolimatta että heidän omistamansa kiinteistöt ovat tyydyttävässä kunnossa"[18; 176-177].
  04010007FileTop
  Для пополнения купечества правительство Петра I комбинирует население посадских общин одного или нескольких городов между собою, размещает на посаде с этой целью беломестцев, свободных от всякой подати, оброка, повинностей, не оплачивающих тягла, крестьян, некоторых служилых людей, занимающихся промыслами, запрещая им, в случае нежелания записаться на посаде, заниматься впредь торговлей и всякого рода промыслами и возвращая крестьян жить за помещики. «Если звонари, ямские охотники, пушкари, воротники, митрополичьи, монастырские и всякие крестьяне торгуют в лавках и в домах имеют промыслы, - говорилось в одном из указов Петра, - и тех всех взять в посады, а которые не захотят, - никаким торгом не торговать и промыслов не держать, и жить им - за помещики» [18; 175].
  FileBottom
  Kauppiaskunnan tilanteen takia Pietari Suuren hallitus yhdistää joidenkin keskusten väestöä verovapauksia nauttivien hyväosaisten talonpoikien kanssa, joidenkin teollisuutta harjoittavien valtion palveluksessa olevien kanssa, kieltäen heitä vastoin tahtoaan siirtymään asutuskeskukseen, ryhtymästä kaupan harjoittamiseen ja teolliseen toimintaan ja palauttamaan talonpoikia tilanomistajien palvelukseen. "Jos kellonsoittajat, ajomiehet ja metsästäjät ja pyssymiehet, portinvartijat tai metropoliittojen ja luostarien palveluksessa olevat ja muut talonpojat käyvät kauppaa kauppaliikkeissä tai tekevät tuotteita kotona, sanottiin eräässä Pietarin käskykirjeessä, ja kaikissa näissä eivät halua mitään kauppaa käydä eikä teollisuustoimintaa harjoittaa eivätkä elää tilanomistajien hallinnassa" [18;175].
  04010008FileTop
  Собрать рассыпанную храмину торгово-промышленного сословия преобразователю не удалось ни обещанием имущественного вознаграждения доносителям о воровствах земских выборных, ни угрозами недоносителям «чинить яко утайщикам». По прошествии неполных двух лет происходит постепенное возвращение обязанностей по сбору податей и повинностей тем же воеводам или комендантам, а после разделения России на губернии (1708) - губернаторам. Вместо московской Ратуши возникает Коммерц-Коллегия, в городах - магистраты, но финансовая сторона и зарождающаяся полицейская сила были в руках губернских властей.
  FileBottom
  Pirstaleiksi menneen kaupallisteollisen säädyn kokoaminen ei onnistunut uudistajalle, ei lupauksin palauttaa kaikki menetetty omaisuus sen haltijoille maapäivien edustajilta, ei uhkauksin vaatien vastuuta välttäviä "kormaamaan sen mitä ovat pimittäneet". Vajaan kahden vuoden kuluessa tapahtuu asteettainen verotus- ja maksujenkantovelvoitteiden palautus näille samoille kuvernööreille ja komendanteille, ja Venäjän kuvernementteihin jakamisen (1708) jälkeen maaherroille. Moskovan Raatihuoneen tilalle tulee Kauppakolleegio, kaupungeissa maistraatit, mutta finanssipuoli ja syntymässä oleva poliisivoima oli kuvernementtien hallinnon käsissä.
  04010009FileTop
  Со времен Петра I, озабоченного подъемом внешней торговли, некоторые привилегии начали распространяться на купеческое сословие в городах, центрах промышленности и торговли, источниках народного и государственного богатства. В регламенте Коммерц-Коллегии 1719 г. ставилась задача «дело и смотрение в двух важных вещах и главных определениях, сиречь в морском хождении и купечестве», то есть попечение о торговом флоте и устройстве гильдий и полиции, всего того, что «купечество споспешествовать и в доброе состояние привести может, не токмо в довольном смотрении иметь, но и трудиться, чтоб такое сокровище утрачено не было».
  FileBottom
  Pietari I ajoista lähtien, kantaen huolta ulkomaankaupasta, jotkut etuoikeudet alkoivat levitä kaupunkien kauppiaiden keskuudessa, teollisuus- ja kauppakeskusten piirissä, kansantalouden ja julkisen talouden vaurauden kasvupisteissä. Vuoden 1719 Kauppakolleegion johtosäännössä päätehtäväksi määriteltiin "kahdesta tärkeästä asiasta, toisin sanoen merenkulusta ja kaupankäynnistä huolehtiminen ja niiden valvominen", toisin sanoen huolenpito kauppalaivastosta ja kiltojen ja poliisivoimien eli kaiken sen muodostaminen, että "kaupankäynti menestyisi ja pysyisi hyvässä kunnossa ja tyytyväisen katsomisen arvoisena, mutta myös toimii siten ettei tällainen aarre joutuisi tuhon omaksi."
  04010010FileTop
  Указ от 18 января 1721 г. впервые позволил покупку крепостных крестьян к заводам лицам недворянского происхождения - купцам и промышленникам, что стало одним из факторов быстрого наращивания объемов общественного воспроизводства.
  FileBottom
  Lakimääräys vuoden 1721 tammikuun 18 päivältä salli ensi kerran maaorjatalonpoikien, muiden kuin aatelista syntyperää olevien ostamisen kaupan palvelukseen ja tehtaisiin työvoimaksi. Tästä tuli eräs kansantalouden tuotannon nopean kasvun tekijä.
  04010011FileTop
  Административно-приказной стиль отечественных преобразований тем не менее принес экономический результат. В итоге было достигнуто активное торговое сальдо: на 2,1 млн. рублей импорта приходилось 4,2 млн. рублей российского экспорта [33; 33].
  FileBottom
  Suoritettujen uudistusten hallinnollislaillinen tyyli osaltaan vaikutti taloudellisten tulosten syntymiseen. Tuloksena saatiin aktiivinen kaupallinen saldo: 2,1 milj ruplan tuonti ja 4,2 milj. ruplan vienti Venäjältä.
  04010012FileTop
  Меры Петра по формированию торгово-промышленного сословия («дабы всероссийское купечество, яко рассыпанную храмину, паки собрать») свелись к разделению горожан или так называемых регулярных граждан на две гильдии. В первой состояли банкиры, знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы торговых судов и «сим подобные, из которой первой гильдии или первостатейные состоят и от другого подлого гражданства привилегиями и преимуществы суть отменны». Во вторую гильдию зачислялись граждане, которые «мелочными товарами и харчевыми всякими припасами торгуют, также ремесленные, резчики, токари, столяры, портные, сапожники и сим подобные».
  FileBottom
  Pietarin toimenpiteet kaupallisteollisen säädyn muodostamiseksi ("jotta yleisvenäläinen kauppiaskunta hajonneena raunioiksi, saataisiin pakattua yhteen") toteutettiin kansalaisten jakaminen joko niin sanottuihin tavallisiin kansalaisiin tai kahteen kiltaan. Ensimmäisen muodostivat pankkiirit, merkittävät kauppiaat, lääkärit, apteekkarit, kaupplaivojen kapteenit, ja "muut sen kaltaiset, joista ensimmäinen kilta eli ensisäätyiset muodostuvat ja toisesta ryhmästä kansalaisia, jotka "käyvät kauppaa pikkutavaroilla ja elintarvikkeilla ja muilla tarvikkeilla, samoin käsityöläiset, puusepät, sorvarit, puukengäntekijät, suutarit, räätälit ja muut sellaiset".
  04010013FileTop
  Были сформированы ремесленные цеха с выборными старостами, введен семилетний срок ученичества без нормирования производства, - похожего протекционизма Западная Европа не знала, а цеховое устройство там к этому времени стало анахронизмом.
  FileBottom
  Muodostettiin käsityötehtaita, joilla oli valittu johto, otettiin käyttöön seitsenvuotinen oppiaika, ilman normitettua tuotantovaatimusta, tällaista suojelumuotoa Länsi-Euroopassa ei tunnettu, ja tehdasteollisuuden rakenne siellä jäikin tähän aikaan anakronismiksi.
  04010014FileTop
  От гильдейских людей отличались массы простого народа, жившие повседневным трудом и представлявшие, по определению регламента главного магистрата, «прочих всех подлых людей, обретающихся в наймах и в черных работах, которые нигде между знатными и регулярными гражданами не счисляются».
  FileBottom
  Kiltoihin jakautuneesta väestöstä erottui tavallisen kansan joukko, joka eli jokapäiväisellä työllä ja edusti johtosäännön mukaan pääosaa yhdyskunnan asujaimistosta, "muista tavallisista ihmisistä, jotka tekevät palkkatyötä ja yksinkertaista työtä, jota ei missään määritellä eikä lasketa tavallisten kansalaisten työksi".
  04010015FileTop
  В 1742 г. подлые люди были переименованы в купцов третьей гильдии, и с того времени термин купец фактически сблизился с понятием посадский тяглец, и в дальнейшем они применялись без четкого разграничения.
  FileBottom
  Vuonna 1742 tavalliset ihmiset luokiteltiin kolmannen killan kauppiaiksi, ja siitä ajasta lähtien nimitys kauppias todellisuudessa läheni nimitystä asutuskeskuksen veronmaksaja, ja jäljempänä näitä nimityksiä käytettiin ilman tarkkaa erottelua.
  04010016FileTop
  Петр I, создавая постоянную армию, укрепляя промышленность и наполняя для этих целей казну, закрепощал сословия и увеличивал их тягла даже больше, чем его предшественники. Дворянам-нетчикам и недорослям за уклонение от царской службы грозили не только штрафы, телесные наказания, конфискация имущества («движимое и недвижимое их имение отписаны будут на нас бесповоротно»), но и лишение всех прав состояния - шельмование.
  FileBottom
  Pietari I muodostaessaan pysyvän armeijan, vahvistaen teollisuutta ja hankkien näitä tarkoituksia varten valtion varallisuuden orjuutti säädyt ja lisäsi niiden verotusta jopa enemmän kuin hänen edeltäjänsä. Kieltäytyviä aatelisia ja tsaarin palveluksesta vähenevää väkeä eivät uhanneet vain sakot vaan ruumiilliset rangaistukset, omaisuuden takavarikointi ("se kirjoitetaan peruuttamattomasti meidän nimiimme"), vaan myös kaikkien oikeuksien riisto, joutuminen häpeän alaiseksi.
  04010017FileTop
  Соблазненный сравнительным благосостоянием западноевропейских городов, Петр старался административными реформами, за счет торгово-промышленного населения России поднять и отечественные города. Но эти попытки были заранее обречены, потому что в европейских городах многие стороны общественного развития (ремесло, торговля, строительство, призрение бедных, вдов и сирот, развитие образования, науки, искусств, удовольствия, развлечения, удовлетворение других потребностей населения) исторически, как мы отмечали, совершенствовались под началом городского самоуправления. Постепенное развитие благосостояния определенных слоев городского населения содействовало дальнейшему развитию общественных потребностей и удовлетворению нужд горожан.
  FileBottom
  Länsi-Euroopan kaupunkien suhteellisen vaurauden houkuttelemana Pietari pyrki hallinnollisin uudistuksin, Venäjän kaupallisteollisen väestön kustannuksella kohottamaan valtakunnan kaupunkien tasoa. Mutta nämä yritykset olivat tuhoon tuomittuja, koska eurooppalaisissa kaupungissa monet yhteiskunnallisen kehityksen puolet (käsityö, kauppa, rakentaminen, köyhäinhoito, opetus, tiede, taide, huvielämä ja muu tarpeentyydytys) olivat historiallisesti kehittyneet, kuten olemme havainneet, kaupunkien itsehallinnon pohjalta. Tiettyjen kansankerrosten hyvinvoinnin vähitellen kehittyminen kaupunkiväestön keskuudessa tapahtui samanaikaisesti kansalaisten tarpeiden tyydytyksen kanssa.
  04010018FileTop
  Петр вместо предпринимательской храмины собрал великую политическую храмину - самодержавное государство, члена европейской международной семьи. Этой цели послужило людьми и деньгами городское торгово-промышленное сословие, исполняя роль, диаметрально противоположную духу и сущности западноевропейских предпринимательских структур. Жалобы на всеобщую апатию русского народа умерялись полным подчинением подданных прямо или посредственно государству. Независимые от государственных, общественные или частные интересы и цели не имели в глазах императора и его ставленников никакой цены. Как и при Иване IV, российские реформы обслуживали государево, а не народное дело.
  FileBottom
  Pietari samalla kun sai aikaan yrittäjyyden rauniot sai aikaan myös suuren poliittisen raunion, yksinvaltiuteen perustuvan valtakunnan, Euroopan kansallisuuksien perheen jäsenenä. Tätä tavoitetta palveli väen ja rahan voimalla kaupunkien kaupallisteollinen sääty, sen hengen mukaan, joka oli vastakohta länsieurooppalaisille yrittäjyyden rakenteille. Yleisestä apatiasta johtuvat valitukset kantautuivat suoraan tai välillisesti valtion tietoisuuteen. Riippumatta valtion, yhteiskunnan tai yksityisistä eduista ja tavoitteista, niillä ei keisarin ja hänen avustajiensa silmissä ollut mitään arvoa. Kuten myös Iivana IV aikaan, Venäjän uudistukset palvelivat valtion, vaan eivät kansan asiaa. <20150206>

  0402
  Петр Великий как правитель<126>
  Pietari Suuri hallitsijana

  03 Prev chapter05 Next chapter
  0403 Иностранцы на службе Петру
  0404 Петр Великий как предприниматель <136>
  0405 Начало порта в Петербурге <143>
  0406 Экономические нововведения Петра I <146>
  0407 «Книга о скудости и богатстве» и ее автор <149>
  0403 Ulkomaalaiset Pietarin palveluksessa
  0404 Pietari Suuri yrittäjänä
  0405 Sataman alku Pietarissa
  0406 Pietari I:n taloudelliset innovaatiot
  0407 "Köyhyyden ja vaurauden kirja" ja sen tekijä
  04020001FileTop
  Издавна все иноземцы, по наблюдению академика Н.Г. Устрялова (1805-1870), автора «Истории царствования Петра Великого», удивлялись обширному пространству допетровской России, обилию естественных произведений, безграничной преданности всех сословий государю, пышности московского двора, многочисленности войска. Но при этом считали, что Русь - держава нестройная, необразованная и малосильная. Современник Петра, итальянский философ Дж. Вико (1668— 1744) в своем труде «Основания новой науки об общей природе наций» не относил Россию к государствам, обладавшим зрелой культурностью. Причиной того, что среди великих монархов существуют еще варвары, Вико считал, что возглавляемые ими нации в течение долгого времени развивались на основе простонародной мудрости. К этому итальянский философ не без высокомерия и предубеждения присоединял несовершенную природу подчиненных им наций. В частности, царь Московии (это замечание относилось к Петру I), хотя он и христианин, правит людьми ленивого ума.
  FileBottom
  Vanhastaan kaikki ulkomaalaiset, 'Pietari Suuren hallituskauden historian' tekijä akateemikko N.G. Ustrjalovin havaintojen mukaan, ihmettelivät ennen Pietarin aikaa olemassa olleen Venäjän suurta kokoa, luonnonolosuhteiden ja tapahtumien runsautta, kaikkien säätyjen rajatonta omistautumista tsaarin asialle, Moskovan hovin loistoa, sotajoukon monilukuisuutta. Mutta samalla olivat sitä mieltä, että Venäjä on järjestäytymätön, sivistymätön, vähävoimainen valtakunta. Pietarin aikalainen, italialainen filosofi G. Vico (1668-1744) teoksessaan 'Uuden tieteen perusta kansojen yleisestä luonteesta' ei laskenut Venäjää niihin valtioihin, joilla oli kypsä kulttuuripohja. Syynä siihen, että suurten monarkkien keskuudessa on yhä barbaareja, Vico piti sitä, että heidän johtamansa kansat pitkien aikojen kuluessa ovat kehittyneet yksinkertaisen kansanviisauden varassa. Tähän italialainen filosofi ei ilman ylimielisyyttä ja halveksuntaa yhdisti heidän alamaisuudessaan olevien kansojen kehittymättömän luonteen. Erityisesti Moskovan tsaari (tarkoittaa Pietari Suurta), vaikkakin kristitty, hallitsee laiskan järjen omaavien ihmisten avulla.
  04020002FileTop
  И как правил!
  FileBottom
  Ja kuinka hän hallitsi!
  04020003FileTop
  Петра не смутил даже суеверный ужас московского люда, когда за две недели перед отправлением в путешествие по Европе открылся заговор стрелецкого подполковника Ивана Цыклера, составленный в 1697 г. с Федором Пушкиным и Алексеем Соковниным против Петра. Заговор был открыт, а Цыклера с сообщниками четвертовали над гробом Ивана Михайловича Милославского, вырытого из земли, для чего на Красной площади поставили каменный столб с железными спицами с воткнутыми на них головами казненных. С удельным сознанием стрельцов было покончено.
  FileBottom
  Pietaria ei häirinnyt edes Moskovan väestön taikauskoinen kauhistus, kun kaksi viikkoa ennen Euroopan matkaansa tarkka-ampujayksikön everstiluutnantti Ivan Tsykler paljasti Pietaria vastaan tähdätyn salaliiton, jonka olivat 1697 solmineet Feodor Pushkin ja Aleksei Sokovnin. Salaliitto paljastettiin, mutta Tsykler ja hänen ilmiantajansa laitettiin Ivan Mihailovitsh Miloslavskijn haudalle, kaivettin ylös maasta ja Punaiselle torille pystytettiin kivipylväs, johon oli kiinnitetty rautapiikit ja niissä mestattujen päät. Erityisen tietoisuuden vallitessa tarkka-ampujat mestattiin.
  04020004FileTop
  Стараясь до конца истребить все, что могло стать опасным противодействием его стремлениям, Петр по возвращении продолжил массовые казни: «Красная площадь была покрыта обезглавленными телами; стены Белого и Земляного городов унизаны были повешенными» [19,т.Ш; 237]. В 1699 г. стрельцы были обращены в посадских людей, с запрещением принимать их в военную службу. А тех, кто записывался в солдаты, утаив, что был прежде стрельцом, велено было ссылать на каторгу.
  FileBottom
  Pyrkien loppuun saakka eliminoimaan kaikki, jotka voivat olla hänen pyrkimyksiensä vastustajia, Pietari palattuaan jatkoi massateloituksiaan: 'Punainen tori oli täynnä päättömiä ruumiita; Valkean ja Maakaupungin seinät oli peitetty hirtetyillä' [19,т.Ш; 237], tarkka-ampujat oli puettu kaupunkilaisiksi ja heitä oli kielletty otettavaksi sotapalvelukseen. Mutta ne, jotka otettiin armeijaan, jos salasivat olleensa tarkka-ampujia, oli määrätty lähetettäviksi rangaistussiirtolaan.
  04020005FileTop
  За тяжелые преступления отсекали голову топором, зарывали живыми в землю по самые плечи. Многие наказывались сожжением, для чего устраивался небольшой деревянный сарай, обложенный внутри и снаружи соломой. Преступника после произнесения над ним приговора запирали в сарай и зажигали солому. Исполнялось все это без шума, тихо: если наказание совершалось в одном конце города, жители другого конца о казни не знали. Рядовых преступников били бичом, длинной ременной плетью или кнутом, по обнаженной спине и так сильно, что наказываемый мог умереть после нескольких ударов. У каждого палача свои приемы и свои же помощники из среды зрителей. Голландскому художнику де Бруину, рисовавшему Петра, самым мучительным показалось наказание, при котором преступнику выбривают маковку головы и капают на нее по капле холодной водой [71; 87]. Вода же, известно, камень точит.
  FileBottom
  Raskaista rikoksista pää katkaistiin kirveellä, haudattiin elävältä harteita myöten. Monia rangaistiin polttamalla pienessä puuladossa, jonka seinät oli peitetty kuivilla oljilla. Tämä kaikki tehtiin ilman melua, hiljaisesti: jos rangaistus pantiin toimeen kaupungin toisessa päässä, toisen laidan asukkaat eivät mestauksesta tienneet mitään. Tavallisia rikollisia rangaistiin raipoilla, pitkillä remmeillä tai raipalla paljaalle selälle niin lujaa, että rangaistava voi muutaman iskun jälkeen kuolla. Jokaisella pyövelillä oli oma tekniikkansa ja omat apulaisensa katsojien joukossa. Hollantilaisen taiteilijan de Bruinin mielestä Pietarille piirrettyään oli kaikkein piinallisin rangaistus, jossa rikollisen pää ajeltiin kaljuksi ja päähän tiputettiin pisara kerrallaan kylmää vettä [71; 87]. Vesi tunnetusti särkee kiven.
  26.
  Петр I
  Pietari I
  04020007FileTop
  Несостоятельных должников или тех, кто отказывался удовлетворить своих заимодавцев, выставляли перед Дворцовым приказом и давали по три удара палкою по ногам, в несколько приемов. За долг в сто рублей (тогдашняя цена деревянного сруба) наказание длилось в течение целого месяца, ежедневно. За долги больше или меньше ста рублей (как хоть рассуждай, а сто рублей деньги) наказывали по тому же правилу, соразмеряясь с долгом. Когда и после этого должник рассчитаться не мог, то продавали все его имущество и вырученными деньгами удовлетворяли заимодавца. Если это не покрывало долга, сам должник с женою и детьми поступал в услужение к заимодавцу с оплатой пять рублей в год за мужчину и в половину этого за службу женщины. Хозяин обязался кормить и одевать должников своих, а они обязывались находиться в услужении до тех пор, пока их долг не покроется полностью.
  FileBottom
  Maksukyvyttömät velalliset tai ne, jotka kieltäytyivät maksamasta velkojaan määrättiin Palatsin eteen ja heille annettiin kolme iskua kerrallaan jalkoihin useampaan kertaan. Sadan ruplan velasta (senaikuinen kaadetun puun hinta). Rangaistus annettiin kuukauden ajan joka päivä. Veloista alle ja yli sadan ruplan (sen mukaan kuin harkittiin, rahassa sata ruplaa) rangaistiin saman säännön mukaan, velan mukaan sovittaen. Kun tämänkään jälkeen velallinen ei pystynyt suoritukseen, hänen koko omaisuutensa myytiin ja saaduilla rahoilla maksettiin velka lainanantajalle. Jos se ei riittänyt, velallinen vaimoineen ja lapsineen ryhtyi velkojan palvelukseen ja miehen osalta viiden ruplan ja vaimon kahden ja puolen ruplan vuosimaksuilla velka tuli maksetuksi. Isäntä sitoutui ruokkimaan ja pukemaan velallisensa ja nämä sitoutuivat olemaan palveluksessa siihen saakka, kunnes heidän velkansa oli kokonaan maksettu.
  04020008FileTop
  На Россию смотрели как на великую возможность чего-то, хотя и понимали, что в конце XVII в. она мало что значила перед Европой. Именно такой страна и досталась Петру. Всякий из его предшественников стоял по обычаю в недоступном отдалении от народа; окружение же пользовалось силою и влиянием лишь для собственной корысти. Извне Россия была крайне унижена неудачами в Польше, платила поминки (херадж) крымскому хану, потеряла ингерманландские земли при Финском заливе, упустила добрую половину Малороссии, в 1654 г. добровольно подчинившейся Москве. Заграничная торговля представляла монополию иностранцев. Внутри - церковный раскол во главе с обезумевшим от тщеславия патриархом Никоном, продолжались беспорядки и мятежи, копились недоимки, наряду с невежеством и жестокостью повсюду7 господствовали казнокрадство, подкуп и лесть. Подкупы обнаруживались даже во внешних сношениях, заменяя воинскую храбрость или дипломатические способности. Под Азовом пытались склонить пашу к сдаче города выгодными предложениями, а в Польшу предлагалось послать полномочного посла с довольным количеством денег на презенты, хотя пуще денег поляки любили московских соболей.
  FileBottom
  Venäjää pidettiin suurena mahdollisuutena johonkin, vaikka ymmärrettiinkin, että 1600-luvun lopussa sillä oli kovin pieni merkitys Euroopassa. Nimenomaan sellaisena sai Pietari maan. Jokainen hänen edeltäjistään pysytteli tavan mukaan kansalle luoksepääsemättömänä. Hänen läheisyydessään käytettiin väkivaltaa ja valtaa vain oman edun ajamiseen. Venäjän ulkopuolelta nöyryytettiin epäonnistumisilla vain Puolassa, maksettiin perintöjä Krimin kaanille, menetettiin Inkerinmaata Suomenlahden rannoilla, menetettiin hyvä puolikas Vähävenäjää, joka vapaaehtoisesti antautui Moskovalle 1654. Ulkomaankauppa oli ulkomaalaisten monopoli. Maan sisällä vallitsi sekasorto, jota johti turhamainen patriarkka Nikon, sekasorto ja kapinat jatkuivat, tietämättömyys ja julmuudet, petokset, lahjonta ja mielistely. Lahjontaa tapahtui myös ulkomaansuhteissa, sillä korvattiin sotilaallinen rohkeus ja diplomaattiset taidot. Asovan meren lähellä Pasha yritti taivutella edullisiin ehtoihin ja Puolaan ehdotettiin täysivaltaista lähettilästä suurella rahasummalla ja lahjoilla, vaikka puolalaiset enemmän pitivät moskovalaisista soopelinnahoista.
  04020009FileTop
  Софья Алексеевна (1657-1704), правительница России в 1682-1689 гг. при малолетних царях Иване и Петре, стремилась укрепить связи с Европой. В начале 1689 г. она особым манифестом призвала в Россию французских протестантов, изгнанных из отечества Людовиком XIV.
  FileBottom
  Sofia Aleksejevna (1657-1704), Venäjän hallitsijatar 1682-1687 alaikäisten tsaarien Ivanin ja Pietarin aikana, yritti vahvistaa siteitä Eurooppaan. Vuoden 1689 alussa hän erityisellä julistuksella kutsui Venäjälle ranskalaisia protestantteja, jotka Ludvig XIV oli karkottanut maasta.
  04020010FileTop
  Француз де ла Невилль, побывавший в Московии в 1689 г., свидетельствовал: «В предместьях Москвы живет в настоящее время более тысячи купцов английских, голландских, фламандских, гамбургских и итальянских... Корабли этих народов приходят в Архангельск в июле и отплывают оттуда в сентябре» [70; 524].
  FileBottom
  Ranskalainen de la Neville oleskeltuaan Moskovassa vuonna 1689 on todistanut: "Moskovan lähistöllä elää nykyään yli tuhat englantilaista, hollantilaista, flaamilaista, hampurilaista, italialaista kauppiasta... Näiden maiden laivat saapuvat Arkangeliin heinäkuussa ja lähtevät sieltä syyskuussa" [70; 524].
  04020011FileTop
  Фаворит правительницы князь В.В. Голицын (1643-1714), западник и образованнейший человек своего времени, по словам того же Невилля, намеревался «поставить Московию на одну ступень с другими государствами. Он собрал точные сведения о состоянии европейских держав и их управления и хотел начать с освобождения крестьян, предоставив им земли, которые они в настоящее время обрабатывают в пользу царя, с тем чтобы они платили ежегодный налог. По его вычислению, налог этот увеличил бы ежегодную доходность земель этих государей более чем вдвое» [70; 525].
  FileBottom
  Hallitsijan suosikki V.V. Golitsyn (1643-1714), länsimielinen ja omana aikanaan mitä sivistynein mies, saman Nevillen sanojen mukaan aikoi "laittaa Moskovan samalle tasolle muiden valtioiden kanssa. Hän keräsi tarkkoja tietoja Euroopan valtioiden tilasta ja niiden hallinnosta ja halusi aloittaa talonpoikien vapauttamisen antaen heille maat, joita he parhaillaan muokkasivat tsaarin laskuun, jotta he voisivat maksaa jokavuotiset veronsa. Hänen laskelmiensa mukaan tämä vero ylitti näiden maiden vuotuisen maan tuoton yli kaksinkertaisesti." [70; 525].
  04020012FileTop
  Подобное намерение Голицына, кстати сказать, определило судьбу царевны Софьи Алексеевны, заключенной в тот же год в Новодевичий монастырь.
  FileBottom
  Samanlaiset Golitsynin aikeet, muuten, määräsivät tsaaritar Sofia Aleksejevnan kohtalon. Hänet suljettiin samana vuonna Novodevitshin luostariin.
  04020013FileTop
  Петр, полущивший самостоятельное правление в 1689 году, на манер Ивана Грозного, приказывает всем пограничным воеводам расспрашивать накрепко приезжих иностранцев, из какой они земли, какого чина, к кому и для чего едут, кто их в Москве знает, бывали ли в России прежде, имеют ли от своих властей свидетельства и проезжие листы. После сбора подробных сведений и доношения в Москву следовало ждать царского повеления, а без указа никого из-за рубежа в Россию не впускать. В излишней податливости и уступчивости чужим требованиям Петра и в молодости не заподозришь: энергичность и твердая решимость его характера преград не знали, сложились весьма рано, а отношение к иноземцам не связывалось им с использованием европейских начал в русской жизни.
  FileBottom
  Pietari saatuaan itsenäisen hallitusvallan 1689, Iivana Julman tapaan määräsi kaikki rajaseutujen hallintovirastot kysymään kaikilta maahan tulevilta ulkomaalaisilta, mistä maasta he tulevat, mikä on arvonsa ja kenen luo ovat menossa, kuka heidät tuntee Moskovassa, ovatko olleet ennen Venäjällä, onko heillä oman hallituksensa puolesta todistus ja läpikulkulupa. Tiedot saatuaan ja niiden tultua Moskovaan tuli odottaa tsaarin lupaa eikä ilman sitä pitänyt ketään ulkomaalaista päästää Venäjälle. Pietarin ylenpalttisesta suopeudesta muiden vaatimuksia kohtaan ja luoksepäästävyydestä ei osata sanoa: hänen luonteensa energisyys ja nuoruuden päättäväisyys eivät tunteneet esteitä, ne kehittyivät varsin varhain, mutta suhtautuminen ulkomaalaisiin ei sitonut häntä käyttämään eurooppalaisia arvoja elämässä Venäjällä.
  04020014FileTop
  Цели, к которым стремились европейцы и которых далеко не достигла Россия, не сразу заинтересовали Петра. Тотчас по низвержении царевны Софьи никто из иноземцев не занял важного места, хотя в Москве проживало до двухсот протестантов, молившихся в одной церкви, и гораздо больше лютеран, имевших две церкви. В первые дни его правления в Москве был сожжен еретик Кульман, вслед за тем появился указ не впускать в Россию ни одного иноземца без царского повеления, что, видимо, и послужило основанием для Вико причислить русского монарха к варварам.
  FileBottom
  Tavoitteet, joihin eurooppalaiset pyrkivät ja joita Venäjä ei likimainkaan saavuttanut, eivät heti paikalla saaneet Pietaria innostumaan. Heti tsaaritar Sofian vallasta syöksemisen jälkeen ei kukaan ulkomaalainen saavuttanut tärkeää asemaa, vaikka Moskovassa asui lähes kaksisataa protestanttia, jotka palvelivat jumalaa yhdessä kirkossa, ja paljon enemmän luterilaisia, joilla oli kaksi kirkkoa. Hallintonsa ensimmäisinä päivinä Moskovassa poltettiin kerettiläinen Kuhlman, sen johdosta ilmestyi määräys, jonka mukaan Venäjälle ei saanut päästää ainoatakaan ulkomaalaista ilman tsaarin lupaa. Tämä näyttää olleen perustana, kun Vico piti Venäjän monarkkia barbaarina.
  04020015FileTop
  В первые пять лет своего царствования среди важнейших распоряжений Петр принимает такие: о незаседании в приказах с 24 декабря по 8-е января (рождественские каникулы); о клеймении преступников, подвергшихся вторичному наказанию и ссылке, буквою В; о запрещении извозчикам стоять в Кремле с лошадьми и пр. Царь строго наблюдал за исправным осушением кубков и собственным примером поощрял компаньонов к бою с Ивашкою - Хмельницким.
  FileBottom
  Hallituskautensa ensimmäisten viiden vuoden aikana Pietarin antamien tärkeimpien määräysten joukossa oli tällaisia: istuntojen taukoaminen joulukuun 24 päivästä tammikuun 8 päivään (joululoma); B-leiman määrääminen rikosten uusijoille karkotetuille; kielto ajureille pysäköidä hevosineen Kremlissä jne. Tsaari tarkoin seurasi viemäriverkoston korjaamista ja omalla esimerkillään rohkaisi tovereita taisteluun Ivashko-Hmelnitsin kanssa.

  0403
  Иностранцы на службе Петру
  Ulkomaalaiset Pietarin palveluksessa

  03 Prev chapter05 Next chapter
  0404 Петр Великий как предприниматель <136>
  0405 Начало порта в Петербурге <143>
  0406 Экономические нововведения Петра I <146>
  0407 «Книга о скудости и богатстве» и ее автор <149>
  0404 Pietari Suuri yrittäjänä
  0405 Sataman alku Pietarissa
  0406 Pietari I:n taloudelliset innovaatiot
  0407 "Köyhyyden ja vaurauden kirja" ja sen tekijä
  04030001FileTop
  Европеизация России не являлась поначалу задушевной мыслью молодого царя. Петр, скажем, лично любил и уважал Лефорта, Тим- мермана, Брандта, с которыми познакомился в Немецкой слободе, мало заботясь о том, какие начала они собой представляли. Брандт был для него дорог как человек, умевший построить яхту, Лефорт служил для Петра образцом веселого собеседника и хорошего рассказчика, но вовсе не представителем европейской культуры. Заметным в Немецкой слободе было училище, открытое пастором Глюком, с программой, приближавшейся к учебному плану европейских гимназий того времени.
  FileBottom
  Venäjän eurooppalaistaminen ei ollut nuoren tsaarin mielessä alun perin. Pietari, voidaan sanoa, henkilökohtaisesti rakasti ja kunnioitti Lefortia, Timmermannia, Brandtia, joihin hän tutustui saksalaisten asuma-alueella, vähät välittäen siitä mitkä olivat heidän lähtökohtansa. Brandt oli hänelle rakas ihmisenä, joka tiesi miten purjevene rakennetaan, Lefort palveli Pietaria iloisen seuraelämän mallina ja hyvänä kertojana, mutta ei lainkaan eurooppalaisen kulttuurin edustajana. Merkittävä saksalaisalueella oli koulu, jonka pastori Glück oli avannut ja jonka ohjelma oli suunnilleen sama kuin sen ajan eurooppalaisissa lukioissa.
  04030002FileTop
  Отношения с иноземцами начались с астролябии, привезенной князем Я.Ф. Долгоруким (1659-1720) в первое время правления Петра. Царь показал ее Гульсту, Гульст отрекомендовал ему Тиммермана, Тиммерман отыскал Брандта, Брандт познакомил царя с Кортом. В Троицкой лавре Петр узнал Лефорта и Патрика Гордона, через последнего ему стали известны Мегден и Виниус, через Виниуса - Кревст и т.д. Так возник возле царя круг личностей из числа иноземцев без каких-нибудь дальних европоцентристских соображений.
  FileBottom
  Suhteet ulkomaalaisiin alkoivat astrolaboratoriossa, jonka oli pystyttänyt ruhtinas Ja.F. Dolgoruki (1659-1720) Pietarin hallinnon ensimmäisinä aikoina. Tsaari esitteli hänelle Hulstin, Hulst suositteli hänelle Timmermannia, Timmermann löysi Brandtin, Brandt tutustutti tsaarin Kortiin. Troitskin luostarissa Pietari sai tietää Lefortista ja Patrik Gordonista, jälkimmäisen kautta hän tutustui Magdeniin ja Viniusiin, Viniusin kautta Krebstiin jne. Näin syntyi tsaarin ympärille persoonallisuuksien piiri ilman sen kummempia kaukaisia eurooppalaisia näkökohtia.

  040301
  Лефорт <130>
  Lefort

  04030101FileTop
  Видимо, первое место в ближнем круге следует отвести выходцу из Женевы Францу Яковлевичу Лефорту (1656-1699), который уже в XVIII в. во французской мелодраме «Петр Великий» стал одним из любимых героев революционной парижской публики, распевая под цитру частушечные строки:
  «Жил-был в свете добрый царь,
  православный государь.
  Все сердца его любили,
  все отцом и другом чтили».
  Отважный рубака, говорун и весельчак, имевший опыт в торговых и военных делах, девятнадцатилетним волонтером он нанимается в Россию на службу русского царя. Добравшись через Архангельск в Москву, Лефорт в чине капитана воюет с татарами в Малороссии, а с 1690 г. - неизменно предан и неразлучен с Петром, возглавляет великое посольство к европейским дворам.
  FileBottom
  Ilmeisesti etusija lähipiirissä on annettava Franz Jakovlevitsh Lefortille (1656-1699) geneveläiselle, joka jo 1700-luvulla ranskalaisessa melodraamassa "Pietari Suuri" oli suosittu vallankumouksellisen pariisilaisyleisön keskuudessa, laulaen sitran säestykselllä säkeitä:
  "Eleli, oleli maailmalla hyvä tsaari
  ortodoksinen hallitsija.
  kaikki sydämet häntä rakastivat,
  kaikki isänä ja ystävänä pitivät".
  Urhea soturi, puhelias ja iloluontoinen oli hällä kokemusta kaupasta ja sotatoimista, yhdeksäntoistavuotiaana vapaaehtoisena palkkautuu Venäjän tsaarin palvelukseen. Arkangelin kautta Moskovaan matkattuaan Lefort kapteenina sotii tataarien kanssa Vähävenäjällä, ja vuodesta 1690 jatkuvasti omistautuu herkeämättä Pietarille, johtaa suurta lähetystöä Euroopan hoveissa.

  040302
  Виниусы и Демидовы <130>
  Viniusit ja Demidovit

  04030201FileTop
  Среди тех, кем правили дед и отец Петра, назову упомянутого Андрея Денисовича Виниуса, который с 1627 г. вел крупную хлебную торговлю в Архангельске, а в Москве поселился вскоре после возвращения патриарха Филарета из Польши. В 1632 г. А.Д. Виниус устраивает близ Тулы первый в России чугуноплавильный и железоделательный водо- действующий завод, изделия которого были несравненно дешевле привозимых из Швеции и расходились бойко.
  FileBottom
  Niiden joukossa joiden kanssa Pietarin isä ja isoisä hallitsivat, mainitsen muistetun Andrei Denisovitsh Viniusin, joka vuodesta 1627 lähtien kävi suurta viljakauppaa Arkangelissa, ja Moskovaan asettui pian sen jälkeen kun patriarkka Filaret palasi Puolasta vuonna 1632. A.D. Vinius rakentaa Tulan lähelle Venäjän ensimmäisen rautatehtaan ja rautaa työstävän vesivoimalla käyvän tehtaan, jonka tuotteet ovat verrattomasti halvempia kuin vastaavat Ruotsista tuodut ja jotka kävivät kaupaksi vilkkaasti.
  04030202FileTop
  Именно на этом заводе в 1672 г. становится кузнецом Демид Антуфьев, родоначальник семьи Демидовых, давших России много замечательных предпринимателей и общественных деятелей. Его сын, Никита Демидович (1656-1725), достоверно прославлен тем, что покорил Петра мастерством и организаторской хваткой: искусно приготовленные им образцы ружей понравились царю, который сделал тульского мастерового поставщиком оружия для войска во время Северной войны. Так как поставленные Никитой Демидовым ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества, то Петр в 1701 г. приказывает отмежевать в собственность предпринимателя лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля отводит ему участок в Щегловской засеке. В 1702 г. молодой царь отдает Демидову Верхотурские железные заводы на реке Невье на Урале, устроенные еще при Алексее Михайловиче, а затем и другие предприятия с приписанными к ним десятками сел и волостей, с обязательством вернуть казне долг железом в течение пяти лет. В царской грамоте впервые появляется фамилия Демидов вместо прежнего прозвища Антуфьев. При основании Санкт-Петербурга Никита Демидов становится одним из помощников Петра, жертвует на новую столицу железом и деньгами. С 1716-го по 1725 г. Н. Демидов устроил четыре новых завода на Урале и один на Оке. Сын Демидова, Акинфий Никитич (1678-1745) с 1702 г. вступает в управление Невьянскими заводами, открывает знаменитые серебряные рудники на Алтае, поступившие затем в ведение казны.
  FileBottom
  Nimenomaan tässä tehtaassa vuonna 1672 on seppänä Demid Antufjev, Demidovien perheen esi-isä, Demidovien, jotka antavat Venäjälle monia merkittäviä yrittäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Hänen poikaansa, Nikita Demidovitshia (1656-1725), suuresti kiitetään siitä että hän järjesti Pietarille työpajan ja organisoi asiat: hänen taidokkaasti valmistamansa aseiden mallikappaleet miellyttivät suuresti tsaaria, joka teki Tulan verstaasta armeijan asevarustajan Suuren Pohjansodan aikana. Koska Nikita Demidovitshin toimittavat kiväärit olivat merkittävästi halvempia kuin ulkomaiset ja samaa laatua kuin ne, niin Pietari vuonna 1701 käskee ottamaan haltuun Tulan lähistöllä sijaitsevan omaisuuden. Korvaukseksi Demidoville annetaan Neva-joen varrella Uralilla sijaitsevat Verhoturin rautatehtaat, jotka oli rakennettu jo Aleksei Mihailovitshhin aikana, ja sitten myös muita yrityksiä, joihin kuuluin kymmeniä kyliä ja pitäjiä velvoitettuina maksamaan valtion kassaan velkansa rautana viiden vuoden kuluessa. Tsaarin lupakirjassa esiintyy ensi kertaa Demidovin sukunimi entisen pilkkanimen Antufjevin asemesta. Pietarin kaupungin perustamisessa Nikita Demidov on eräs Pietarin apulaisista, uhraa uuden pääkaupungin hyväksi rautaa ja rahaa. Vuodesta 1716 vuoteen 1725 N. Demidov rakensi neljä uutta tehdasta Uralille ja yhden Oka joen varrelle. Demidovin poika, Aksinfij Nikititsh (1678-1745) astuu 1702 Nevan varren yritysten johtoon, avaa kuuluisat hopeakaivokset Altailla, siirtyy sen jälkeen valtionvarainministeriön johtoon.
  27.
  Никита Демидович Демидов
  Nikita Demidovitsh Demidov
  28.
  Акинфий Никитич Демидов
  Akinfij N. Demidov
  04030205FileTop
  В 1726 г. А. Н. Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством возведен в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду с привилегией против других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять.
  FileBottom
  Vuonnan 1726 A.N. Demidov yhdessä veljiensä jälkipolven kanssa korotetaan aatelisarvoon Nizhnij Novgorodissa etuoikeuksin olla suorittamatta muille aatelisille mitään palveluksia.
  04030206FileTop
  Так с легкой руки Петра и возникла предпринимательская династия Демидовых.
  FileBottom
  Näin Pietarin kevyellä kädellä syntyi Demidovien yrittäjädynastia.
  04030207FileTop
  Но особенных результатов добился сын Виниуса, Андрей Андреевич (1641-1717), который при Алексее Михайловиче стал думским дьяком и переводчиком в посольском приказе, не раз участвовал в дипломатических переговорах. При Петре развернулся в организатора и руководителя горно-металлургического производства в России и на Украине, стал главой Сибирского и Артиллерийского приказов, но запятнал себя взяточничеством и был отослан в Малороссию к гетману Скоропадскому.
  FileBottom
  Mutta erityisiä tuloksia saavutti Viniuksen poika Andrej Andrejevitsh (1641-1717), joka Aleksei Mihailovitshin aikana sai Dumskin diakonin ja tulkin viran diplomaattitulkkauksissa. Pietarin aikana hän eteni Venäjän ja Ukrainan vuorityö- ja metallurgisen tuotannon johtajaksi, Siperian ja tykistön johdon päälliköksi, mutta tahri itsensä lahjusten ottamisella ja lähetettiin Vähävenäjälle Skoropadskin sotaväen päälliköksi.

  040303
  Брюсы <132>
  Brjusy

  04030301FileTop
  В половине XVII столетия в Москве появился и Вильям Брюс (?- 1680), потомок шотландских королей, вынужденный покинуть родину во время правления Кромвеля. Царь Алексей Михайлович охотно принял изгнанника и назначил полковником одного из регулярных полков, стоявших в Пскове. В российской истории особо прославлены сыновья и внуки В. Брюса. Старший сын Роман Вильямович (1668 - 1720) прошел путь от царского потешного до обер-коменданта Петербурга, строителя каменной Петропавловской крепости, возведенной под его руководством взамен прежней земляной, внутри которой, подле собора, против алтаря, генерал-лейтенант Р.В. Брюс и погребен.
  FileBottom
  1600-luvun puolivälissä Moskovassa esiintyi myös William Brjus (?-1680), Skotlannin kuninkaiden jälkeläinen, joka oli ollut pakotettu jättämään isänmaansa Cromwellin hallinnon aikana. Tsaari Aleksei Mihailovitsh otti mielellään vastaan karkotetun ja nimitti hänet everstiksi erääseen pysyvään prikaatiin Pskovissa. Venäjän historiassa ylistetään erityisesti V. Bruysin poikia ja pojanpoikia. Vanhin poika Roman Williamovitsh (1668-1720) kulki tien tsaarin valtuutetusta Pietarin sotilaskomentajaksi, Petropavlovskin kivilinnakkeen rakentajaksi, hänen johdollaan korvattiin vanha maavalli, jonka sisäpuolelle kirkon viereen alttaria vastapäätä on myös haudattu kenraaliluutnantti R.V. Bruys.
  04030302FileTop
  Брюс Яков Вильямович (1670 - 1735) в чине прапорщика участвовал в Азовских походах М.М. Голицына (1675-1730) и был награжден поместьем и деньгами. Просвещеннейший из всех сподвижников Петра (астроном и математик, ботаник и минералог, артиллерист и географ), он с 1689 г. становится неразлучным спутником Петра в его походах и путешествиях. Закончил службу генерал-фельдмаршалом, президентом берг - и мануфактур - коллегий, в звании сенатора; после победы в Северной войне получил достоинство графа; прославлен составлением первого календаря, появившегося в печати в 1709 г., став, таким образом, основателем календарного дела на Руси.
  FileBottom
  Bruys Jakov Williamovitsh (1670-1735) vänrikin arvoisena osallistui M.M. Golitsynin (1675-1730) Asovan sotaretkeen ja sai palkkioksi maatilan ja rahaa. Valistuneimpana kaikista Pietarin avustajista (astronomi, tykistöasiantuntija, maantieteilijä), hänestä vuodesta 1689 lähtien tulee erottamaton Pietarin matkakumppani kaikilla tämän sotaretkillä ja matkoilla. Hän päättää palveluksensa kenraalisotamarsalkkana, vuori- ja teollisuuskolleegion puheenjohtajana, senaattoriksi kutsuttuna; Pohjansodan voiton jälkeen hän sai kreivin arvon; sai kunniamaininnan ensimmäisessä painetussa kalenterissa vuonna 1709, ollen siten kalenteritoiminnan perustaja Venäjälllä.
  04030303FileTop
  Петр использовал и других иностранцев на пользу России. Датского купца, дипломата и географа Избранда Идеса послал в 1692 г. в Китай с целью проверки исполнения китайским богдыханом Нерчинского договора (1689) и для переговоров по устройству торговых отношений с Россией. Описание этого путешествия Н.И. Новиков (1744-1818) поместил в «Древней Российской Вивлиофпке» (том VIII).
  FileBottom
  Pietari käytti myös muita ulkomaalaisia Venäjän hyväksi. Tanskalaisen kauppias, diplomaatti ja maantieteilijä Izbranda Idesan hän lähetti vuonna 1692 Kiinaan tarkoituksella todentaa Kiinan keisarin sopimus (1689) ja käymään neuvotteluita kauppasuhteiden solmimiseksi Venäjän kanssa. Tämän matkan kuvauksen N.I. Novikov (1744-1818) sijoitti "Vanhaan Venäläiseen Kirjastoon" (osa VIII).<20150209>

  040304
  Дедушка русского флота <132>
  Venäjän laivaston isä

  04030401FileTop
  Замечательным лицом в истории русского флота стал голландский уроженец Брандт -Карстен (? - 1693), приехавший в Россию в 1669 г. в качестве корабельного подмастерья на корабле «Орел», построенном по повелению царя Алексея Михайловича в селе Дединове собственно для Каспийского моря. На этом корабле Брандт служил более года и готовился идти на нем в море, когда внезапное нападение на Астрахань Стеньки Разина заставило мастера бежать в Москву. Там он более двух десятков лет содержал себя плотничным ремеслом. В 1688 г. вподмосковном селе Измайлове судьба сводит плотника Брандта с будущим императором Петром, который случайно находит ботик, привезенный англичанами в подарок Алексею Михайловичу.
  FileBottom
  Venäjän laivaston historiassa on merkkihenkilö hollantilaissyntyinen Brandt-Karsten (?-1693), joka saapui Venäjälle 1669 alimestariksi rakennettaessa laivaa nimeltä "OREL" (Kotka) keisari Aleksei Mihailovitshin toimesta Dedinovin kylässä varasinaisesti Kaspianmerelle. Tällä laivalla Brandt palveli yli vuoden ja valmistautui lähtemään sen kanssa merelle, kun Stenka Razinin äkillinen hyökkäys Astrakaaniin pani mestarin pakenemaan Moskovaan. Siellä hän yli kaksi vuosikymmentä elätti itseään kirvesmiehenä. Vuonna 1688 Moskovan lähistön kylässä nimeltä Izmailova kohtalo johdattaa kirvesmiesmestari Brandtin yhteyteen tulevan keisari Pietarin kanssa, joka sattumalta löytää pikkulaivan, jonka englantilaiset olivat tuoneet lahjaksi Aleksei Mihailovitshille.
  04030402FileTop
  В собственноручной записке императора Петра Великого «О начале судостроения в России» сказано следующее: «Случилось нам (в мае 1688 г.) быть в Измайлове, на льняном дворе и гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца (Тиммермана), что это за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях - для езды и возки. Я паки спросил: какое преимущество имеет пред нашими судами (понеже видел его образом и крепостью лучше наших)? Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно».
  FileBottom
  Keisari Pietari Suuren omakätinen muistiinmerkintä "Laivanrakennuksen alku Venäjällä". Siinä sanotaan "Sattui meille (toukokuussa 1688), että olimme Izmailovissa, pellavaa myyvällä kauppahuoneella ja kuljimme varastolla, missä lojui jäljellä olevia isoisä Nikita Ivanovitsh Romanovin talon tavaroita, joiden joukossa huomasin ulkomaalaisen laivan, kysyin Franzilta (Tammermann), mikä laiva tämä on? Hän sanoi, että se on englantilainen vene. Minä kysyin: missä sitä käytetään? Hän sanoi, että laivoilla - matkusteluun ja rahdin kuljettamiseen. Minä kysyin: mikä etu siinä on meidän laivastoomme verrattuna? Hän sanoi minulle, että se liikkuu purjeilla eikä vain myötätuuleen vaan myös vastatuuleen; mikä sana suuresti minua huvitti ja vaikutti epätodennäköiseltä."
  04030403FileTop
  Для починки этого ботика, сделавшегося известным под именем дедушки русского флота, и был призван Брандт. Опытный плотник научил юного царя кататься на ботике, править рулем и стал таким образом первым наставником Петра в морском деле. Впоследствии он построил для царя на Москве-реке яхту, два фрегата и три яхты на Переяславском озере: молодой государь готовился спуститься по Нерли на Дон и прийти к Азову.
  FileBottom
  Tämä pikkulaiva tuli kuuluisaksi Venäjän laivaston isoisänä ja sen nimeksi annettiin Brandt. Kokenut kirvesmies opetti nuoren tsaarin ohjaamaan tätä pikkulaivaa ja hänestä tuli siten Pietarin ensimmäinen merenkulun opettaja. Jatkossa hän rakensi Pietaria varten Moskova-joelle purjeveneen, kaksi fregattia ja kolme purjevenettä Perejaslavski järvelle: nuori tsaari valmistautui laskeutumaan Nerliin Donilla ja tulemaan Azovalle.
  04030404FileTop
  Но Россия привлекала Европу по-прежнему своим географическим положением и огромным (пятнадцатимиллионным) единоплеменным населением. А каким языком с ней общалась Европа, можно судить по письму 1699 г. польского уполномоченного Карловича, обращенного Петру с вызовом его на войну со Швецией:
  FileBottom
  Mutta Venäjä houkutteli Eurooppaa entiseen tapaan maantieteellisen asemansa ja yhtä heimoa olevan 50-miljoonaisen väestönsä takia. Mutta millä kielellä sitä lähestyi Eurooppa, se voidaan päätellä kirjeestä vuodelta 1699, sillä Karlovitshin valtuutettu lähestyi Pietaria viitaten hänen sotaansa Ruotsin kanssa:
  04030405FileTop
  «От Вашего царского величества зависит извлечь необъятные выгоды, достигнуть всемирной славы, завести цветущую торговлю с Голландией), Англиею, Испаниею, Португалиею, со всеми северными, западными и южными странами Европы, а что всего важнее и чего ни один государь не в состоянии был сделать, открыть через Россию торговый путь между востоком и западом, с исключительным правом на все выгоды. Этим средством его царское величество войдет в ближайшие связи с первыми монархами христианскими, приобретет значение и вес в общих делах Европы, учредит грозный флот и, поставив Россию на степень третьей морской державы, принудит французского короля отказаться от мечты о французской монархии, чем скорее, нежели покорением турок и татар, прославится во всем свете. Если же, по открытии войны за испанское наследство или по другому поводу, пошлет на помощь Англии и Голландии 10, 20 тысяч войска с значительным флотом, союзники станут смотреть на его царское величество с особенным почтением; а москвитяне между тем на чужой счет выучатся военному искусству и потом, не нуждаясь более в иностранных офицерах, с наилучшим успехом поведут войну с турками и татарами. Прочие выгоды лучше всего взвесит высокий ум его царского величества» [19, т.Ш; 333].
  FileBottom
  "Teidän tsaarillinen korkeutenne nauttii käsittämättömän suurta etua saavuttaa yleismaailmallista mainetta, käyden kukoistavaa kauppaa Hollannin, Englannin, Italian, Portugalin, kaikkien pohjoisten, läntisten ja eteläisten Euroopan maiden kanssa, mutta mikä tärkeintä, ja mitä kukaan toinen hallitsija ei kykene tekemään, avaamaan Venäjän kautta kauppatien idän ja lännen välillä, omistaen yksinoikeudet kaikkiin etuihin. Tällä tavoin hänen tsaarillinen korkeutensa asettuu mitä läheisimpiin suhteisiin kristikunnan etummaisten monarkkien kanssa, hankkii merkitystä ja painoarvoa yleisissä Euroopan asioiden järjestelyssä, panee pystyyn suurenmoisen laivaston ja saatettuaan Venäjän kolmanneksi merisuurvallaksi, pakottaa Ranskan kuninkaan mitä pikimmin sopuun turkkilaisten ja tataarien kanssa, saavuttamaan kunniaa ja mainetta koko maailman edessä. Jos sota syttyy Espanjan vallanperimyksestä tai jostakin muusta syystä, apuun tulevat Englanti ja Hollanti 10, 20 tuhannen suuruisilla sotajoukoilla ja merkittävillä laivastoilla, liitolaiset alkavat tarkastella hänen tsaarillista suuruuttaan erityisellä kunnioituksella; moskovalaiset voivat muiden laskuun oppia sotataitoa ja sitten heidän ei tarvitse enää turvautua ulkomaisiin upseereihin, mitä parhaalla menestyksellä he voittavat sodan turkkilaisia ja tataareja vastaan. Muita etuja saattaa matkaan hänen tsaarillisen korkeutensa korkeatasoinen järki. [19, т.Ш; 333].
  04030406FileTop
  В 1722 г., после победы в Северной войне (Петр последовал совету Карловича), ботик - «детская утеха, принесшая мужеский триумф, и сей вожделенный вестник» - был перевезен в Петербург, где для него устроили четырехугольный пьедестал, раскрашенный живописцем Иваном Зарудным.
  FileBottom
  Vuonna 1722 Pohjan sodassa saavutetun voiton (Pietari noudatti Karlovitshin neuvoa) jälkeen laiva "lapsen ilo, saavutti miehisen voiton, joka tuotti sille kunniamaininnan" - vietiin Pietariin, missä sille rakennettiin nelikulmainen jalusta, jonka koristeltiin Ivan Zarudnin maalauksin.

  040305
  Царь-плотник <134>
  Kirvesmies tsaari

  04030501FileTop
  «Чужеземный взор, - подтверждал и Н.Г. Устрялов, - не мог заметить в России ни зрелого, самобытного развития государственных элементов, ни изумительного согласия их, которое служит основою могущества гражданских обществ и не может быть заменено никакими выгодами естественного положения, даже успехами образованности».
  FileBottom
  Vierasmaalaisen silmä, vahvistaa myös N.G. Ustrjalov, ei voinut havaita Venäjällä ei kypsää, omaperäistä valtiovallan elementtien kehitystä, ei niiden ihmeellistä sopusointua, joka toimii kansalaisyhteiskuntien voiman perustana eikä sitä voida vaihtaa mihinkään luonnonolosuhteiden suomiin etuihin, ei edes menestykseen koulutuksessa".
  04030502FileTop
  Но помимо светлых сторон Руси, историк указывал и на темные элементы, заключая, что «нигде положение дел не представляло столь грустной и печальной картины, как в нашем отечестве» и что «Россия, невзирая на благотворное развитие основных элементов своих, далеко не достигла той цели, к которой стремились все государства европейские и которая состоит в надежной безопасности извне и внутри, в деятельном развитии нравственных, умственных и промышленных сил, в знании, искусстве, в смягчении дикой животной природы, одним словом - в том, что украшает и облагораживает человека» [19, т. III; 123].
  FileBottom
  Mutta Venäjän valoisten puolten lisäksi tämä historioitsija mainitsee pimeitä elementtejä päätyen siihen, että "missään ei asiaintila tarjoa niin murheellisia ja onnettomia näköaloja kuin meidän isänmaassamme" ja että "Venäjä huolimatta sen peruselementtien suotuisasta kehityksestä, se ei läheskään ole saavuttanut niitä tavoitteita, joihin kaikki eurooppalaiset valtiot ovat pyrkineet, ja jotka muodostuvat lujasta sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, aktiivisesta moraalisten, intellektuaalisten ja tuotannollisten voimien kehityksestä, tiedosta, taiteesta, villin eläimellisen luonteen pehmenemisestä, sanalla sanoen: siitä mikä koristaa ja jalostaa ihmistä" [19, т. III; 123].
  04030503FileTop
  Как видим, в оценке общественной, истинно гражданской природы людей, ради которой провидящий Бог так установил и расположил дела человеческие, русский историк Н.Г. Устрялов соглашался с итальянским философом Дж. Вико, давшим кратчайшее определение цивилизации, - это благонрави