Помпеев Юрий Александрович
Очерки по истории европейской научной мысли
Pompeev Yuri Alexandrovich
Essays in the history of European scientific thought
Pompejev Jurij Aleksandrovitsh
Esseitä Euroopan tieteellisen ajattelun historiassa

20210205-0216
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.

Велимир Хлебников
Years, people and nations
Run away forever
Like flowing water.
In the flexible mirror of nature
Stars - Water, fish - we,
The gods are ghosts of darkness.

Velimir Khlebnikov
Vuodet, ihmiset ja kansakunnat
Karkaa ikuisesti
Kuin virtaava vesi.
Luonnon joustavassa peilissä
Tähdet - nuotta, kala - me,
Jumalat ovat pimeyden aaveita.

Velimir Hlebnikov

«Сон смешного человека»
Они стали говорить на разных языках.
Они познали скорбь и полюбили скорбь,
они жаждали мучения и говорили,
что истина достигается лишь мучением.
Тогда у них явилась наука.

Ф.М. Достоевский

"Merry man's dream"
They began to speak in different languages.
They know the grief and love the grief
they thirst for torment and said,
that truth is achieved only by torment.
Then they had science.

F.M. Dostoevsky

"Hauskan miehen unelma"
He alkoivat puhua eri kielillä.
He tuntevat surun ja rakastavat surua
he janosivat piinaa ja sanoivat:
että totuus saavutetaan vain kärsimyksellä.
Sitten heille ilmestyi tiede.

F.M. Dostojevski

Содержание

Contents

Sisällysluettelo

I. Очертания предметаI. Outline of the subjectI. Aiheen rajaus
II. Роль массы народнойII. The role of the mass of the peopleII. Ihmisjoukon rooli
III. Освоение действительностиIII. Mastering realityIII. Todellisuuden hallitseminen
IV. Мировое судилищеIV. World Court of JusticeIV. Maailman tuomioistuin
V. Греческое чудоV. Greek miracleV. Kreikan ihme
VI. Большая фуга СредневековьяVI. Great Fugue of the Middle AgesVI. Keskiajan suuri fuuga
VII. Эпоха РенессансаVII. Age of the RenaissanceVII. Renessanssin aika
VIII. Век разумаVIII. Century of reasonVIII. Järjen vuosisata
IX. Подлинные наследники древнихIX. The true heirs of the ancientsIX. Muinaisten todelliset perilliset
X. Золотое время наукиX. Golden time scienceX. Kultaisen ajan tiede

Содержание

Contents

Sisällysluettelo

I. Очертания предметаI. Outline of the subjectI. Aiheen rajaus
1. Живая вода1. Living water1. Elävää vettä
2. Творящий разум2. Creative mind2. Luova mieli
3. Мысль заменяет все3. Thought replaces all3. Ajatus korvaa kaiken
4. Русский канон4. Russian canon4. Venäjän kaanon
5. Смысл – в экспансии5. Meaning in expansion5. Merkitys laajennettuna
6. Что ребенку огонь…6. What a baby fire ...6. Mikä tuli lapselle ... #20200517
7. Лес Неведомого – третий мир7. Forest of the Unknown - Third World7. Tuntemattoman metsä - kolmas maailma
8. Изощрен, но не злонамерен8. Sophisticated, but not malicious8. Hienostunut, mutta ei vahingollinen
II. Роль массы народнойII. The role of the mass of the peopleII. Ihmisjoukon rooli
1. Откуда вышло Солнце1. Where did the sun come from1. Mistä aurinko tuli
2. Уроки этики древних2. The lessons of the ethics of the ancients2. Muinaisten kansojen etiikan oppitunnit
3. Чудесное пособие – письменность3. Wonderful benefit - writing3. Upea hyöty - kirjoitustaito
4. Материалы для письма4. Writing materials4. Kirjoitusmateriaalit
5. Славянская кириллица5. Cyrillic Slavic5. Slaavilainen kyrilliikka
III. Освоение действительностиIII. Mastering realityIII. Todellisuuden hallitseminen
1. Древняя астрономия1. Ancient astronomy1. Muinainen tähtitiede
2. Математика древних народов2. Mathematics of ancient peoples2. Muinaisten kansojen matematiikka
3. Математика и техника на Руси3. Mathematics and technology in Russia3. Matematiikka ja tekniikka Venäjällä
IV. Мировое судилищеIV. World Court of JusticeIV. Maailman tuomioistuin
1. Основные взгляды на историю научной мысли1. Basic views on the history of scientific thought1. Perusnäkemykset tieteellisen ajattelun historiasta
2. Первый классификатор наук2. The first classifier of sciences2. Tieteiden ensimmäinen luokitus
3. Одолжены цивилизацией3. Lent by civilization3. Sivilisaation paastot
4. К основам мировоззрения4. To the basics of the world4. Maailman perusteista
5. История индуктивных наук5. History of inductive sciences5. Induktiivisten tieteiden historia
6. Дух веет, где хочет6. Spirit blows where it wants6. Henki puhaltaa missä haluaa
7. Орудие научной постройки7. Scientific instrument7. Tieteellinen väline
8. Мутации интеллекта8. Mutations of intelligence8. Älykkyyden mutaatiot
9. Наука в истории общества9. Science in the history of society9. Tiede yhteiskunnan historiassa
10. Освободительное влияние науки10. The liberating influence of science10. Tieteen vapauttava vaikutus
11. Голоса народов в единой истории11. Voices of nations in a single story11. Kansakuntien äänet yhdessä tarinassa
V. Греческое чудоV. Greek miracleV. Kreikan ihme
1. Духовный скачок1. Spiritual leap1. Henkinen harppaus
2. Фалес и Фауст2. Thales and Faust2. Thales ja Faust
3. Платоновская академия3. The Platon Academy3. Platonin akatemia
4. Аристотель4. Aristotle4. Aristoteles
5. Сказание об эллинском философе, о премудром Аристотеле5. The Legend of the Hellenic Philosopher, about the wise Aristotle5. Helleenisen filosofin legenda viisasta Aristotelesta
6. Александрийский мусейон6. Alexandria Museum6. Alexandrian Museo
7. Пифагор7. Pythagoras7. Pytagoras
8. Евклидова геометрия8. Euclidean geometry8. Eukliidinen geometria
9. Архимед9. Archimedes9. Arkimedes
10. Клавдий Птолемей10. Claudius Ptolemy10. Claudius Ptolemaios
VI. Большая фуга СредневековьяVI. Great Fugue of the Middle AgesVI. Keskiajan suuri fuuga
1. Две эпохи1. Two epochs1. Kaksi aikakautta
2. Откровение и разум2. Revelation and Reason2. Ilmoitus ja syy-yhteys
3. Венец творения3. Crown of creation3. Luomakunnan kruunu
4. Наука ислама4. Science of Islam4. Islamin tiede
5. Мусульманский Ренессанс5. Muslim renaissance5. Muslimien renessanssi
6. Превратности судьбы Омара Хайяма6. The vicissitudes of Omar Khayyam6. Omar Khaijamin hulluudet
7. Умран Ибн-Хальдуна7. Umran Ibn Khaldun7. Umran Ibn Khaldun
8. Начальное христианское образование8. Elementary Christian Education8. Alkeiskristillinen opetustoiminta
9. Три ипостаси божественной Троицы9. The Three Hypostasis of the Divine Trinity9. Jumalallisen kolminaisuuden kolme hypostaasia
10. Судьба аристотелизма10. The fate of Aristotelianism10. Aristotelismin kohtalo
11. Первые летописные хожения11. The first chronicles 11. Ensimmäiset aikakirjat
12. Интернационализация науки и техники12. The internationalization of science and technology12. Tieteen ja tekniikan kansainvälistyminen
13. Люди лучше своих систем13. People are better than their systems13. Ihmiset ovat parempia kuin heidän järjestelmänsä
14. Популярно-научная литература14. Popular scientific literature14. Suosittu tieteellinen kirjallisuus
15. Хороший разум – великое богатство15. Good intelligence is great wealth15. Hyvä älykkyys on suuri rikkaus
VII. Эпоха РенессансаVII. Age of the RenaissanceVII. Renessanssin aika
1. Итальянское первенство1. Italian Championship1. Italian mestaruus
2. Основной термин2. Main term2. Päätermi
3. Искусство книгопечатания3. The art of typography3. Typografian taito
4. Колумб и другие4. Columbus and others4. Kolumbus ja muut
5. От мира приблизительности – в мир точных измерений5. From the world of approximation to the world of accurate measurements5. Likimääräisestä maailmasta tarkkojen mittausten maailmaan
6. Европейская республика ученых6. European Republic of scientists6. Euroopan tiedemiesten tasavalta
7. Математики Тарталья и Кардано7. Mathematicians Tartaglia and Cardano7. Matemaatikot Tartaglia ja Cardano
8. Возвышенные мыслители8. Sublime thinkers8. Hienovaraiset ajattelijat
9. Церковная реформация9. Church reformation9. Kirkon uudistaminen
10. Нетерпимость10. Intolerance10. Suvaitsemattomuus
11. Борьба языков11. Fighting languages11. Taistelevat kielet
12. Кто восходит на костры?12. Who goes to the fires?12. Kuka menee roviolle?
13. Изгнание торжествующего зверя13. Exile of the Triumphant Beast13. Voitokkaan pedon karkotus
14. Славянское Возрождение14. Slavic Revival14. Slaavilainen herätys
15. Русская техника XIV–XVI вв.15. Russian technology XIV – XVI centuries15. Venäjän 14.-16. vuosisatojen tekniikka
16. Истины «Домостроя»16. Truths "Domostroya"16. "Domostroya" totuudet
VIII. Век разумаVIII. Century of reasonVIII. Järjen vuosisata
1. Состояние суспензии1. Suspension condition1. Jousituksen kunto
2. Первый среди равных2. First among equals2. Ensimmäinen vertaistensa joukossa
3. Духовное становление гения3. The spiritual formation of genius3. Nerouden henkinen muodostuminen
4. Контрреформация4. Counter reformation4. Vastamuutos
5. Итог жизни Галилея5. The result of the life of Galileo5. Galileon elämän tulos
6. Не во всем достоин веры…6. Not all worthy of faith ...6. Kaikki eivät ole uskon arvoisia ...
7. Кружок Мерсенна7. Mersenne circle7. Mersennen ympyrä
8. Мыслящий тростник8. Thinking reed8. Ajatteleva ruoko
9. Академии Лондона и Парижа9. Academies of London and Paris9. Lontoon ja Pariisin akatemiat
10. «Hypotheses non fingo»10. "Hypotheses non fingo"10. "Hypotheses non fingo"
11. Промежуточное резюме11. Intermediate summary11. Väliaikainen yhteenveto
12. Русская наука XVII века12. Russian science of the 17th century12. 17. vuosisadan venäläinen tiede
13. Славянский энциклопедист13. Slavic encyclopedist13. Slaavilainen tietosanakirja
IX. Подлинные наследники древнихIX. The true heirs of the ancientsIX. Muinaisten todelliset perilliset
1. Обществознание1. Social Studies1. Yhteiskuntatiede
2. Первые российские академики2. The first Russian academicians2. Ensimmäiset venäläiset akateemikot
3. Новая наука – электричество3. New science - electricity3. Uusi tiede - sähkö
4. Колумб Оренбургского края4. Columbus of the Orenburg Region4. Kolumbus Orenburgin alueelta
5. Похвалять деяния и охулять пороки5. Praise acts and ridicul vices5. Ylistä tekoja ja tee naurunalasiksi paheet
6. Миллер, историк Сибири6. Miller, Siberian historian6. Miller, Siperian historioitsija
7. Конец флогистона7. End of phlogiston7. Flogistonin loppu
X. Золотое время наукиX. Golden time scienceX. Kultaisen ajan tiede
1. Громадность незнания1. Immensity of ignorance1. Tietämättömyyden valtavuus
2. Мыслитель, а не компилятор2. Thinker, not a compiler2. Ajattelija, ei plagijoija
3. Видеть глубже других3. See deeper than others3. Katsoo syvemmälle kuin muut
4. Современные купцы истины4. Modern merchants of truth4. Nykyaikaiset totuuden kauppiaat
5. Мысль не замрет5. The thought does not freeze5. Ajatus ei jäädy
6. Общая для всех мера6. A measure common to all6. Kaikille yhteinen toimenpide
7. К подлинно человеческому бытию7. To a truly human being7. Todella ihmiselle

Предисловие

21. Важнейшим этапом современного общественного мышления является его интеллектуализация, факторами которой становятся потребность в объективной информации, способность к личному суждению и независимым решениям.
22. Наука есть не что иное, как проявление действия в человеческом обществе совокупной человеческой мысли, чья жизнь представляется вечностью в сравнении с коротким жизненным сроком, отведенным каждому из смертных. Историко-научные знания дают возможность осмыслить логику мышления как историческую проблему, как процесс углубления человеческой мысли в сущность явлений. Идеи, высказанные учеными и проверенные временем, их убеждения, по мере распространения знаний, становятся убеждениями всего человеческого рода.
23. Этой концепции и отвечают «Очерки по истории европейской научной мысли», охватывающие период от древнегреческого знания до наших дней.
24. В книге рассматриваются проблемы генезиса науки и ее развития в разных культурных средах и цивилизациях, прослеживаются последовательные ступени углубления знаний о природе в тесной связи с совокупностью материальных и духовных условий жизни общества в каждую эпоху, смена одних теорий другими и внутренний механизм этой смены.
25. Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов.
26. В связи с краткостью изложения материала, автор указывает в скобках номера и страницы дополнительных источников из списка использованной литературы.

© Ю.А. Помпеев, автор текста

Foreword

21. The most important stage of modern social thinking is its intellectual rigor, whose factors are the need for objective information, ability for personal judgment and independent decisions.
22. Science is nothing but the manifestation of action in human society human thought, whose life seems eternity in comparison with the short life term for each mortal. Historical and scientific knowledge give opportunity to comprehend the logic of thinking as a historical problem, as the process of cornering blending human thought into the essence of phenomena. Ideas expressed by scientists and proven time, their beliefs, as knowledge spreads, become the convictions of everything the human race.
23. This concept is answered by “Essays on the history of European scientific thought”, the scope of vayuschy period from ancient Greek knowledge to the present day.
24. The book deals with the problems of the genesis of science and its development in various cultural environments and civilizations, there are consistent steps to deepen knowledge about nature in close connection with the totality of the material and spiritual conditions of life of the general in each epoch, the change of some theories by others and the internal mechanism of this shift.
25. The publication is intended for students, graduate students and teachers of humanitarian universities.
26. In connection with the brevity of the presentation of the material, the author indicates in brackets the numbers and the country See additional sources from references.

© Yu.A. Pompeev, tekijä

Esipuhe

21. Nykyaikaisen julkisen ajattelun tärkein vaihe on sen älyllistäminen, jonka tekijöinä ovat objektiivisen tiedon tarve, kyky henkilökohtaiseen arviointiin ja itsenäiset päätökset.
22. Tiede ei ole muuta kuin osoitus kokonaisvaltaisen ihmisen ajattelun toiminnasta ihmisyhteiskunnassa, jonka elämä näyttää olevan ikuisuus verrattuna jokaiselle kuolevaiselle osoitetulle lyhyelle elinajalle. Historiallinen ja tieteellinen tieto mahdollistaa ajattelun logiikan ymmärtämisen historiallisen ongelmana, prosessina, jolla syvennetään ihmisen ajattelua ilmiöiden ytimeen. Tiedemiesten ilmaisemista ja ajan myötä kokeilemista ideoista heidän uskomuksistaan ​​tiedon leviämisen myötä tulee koko ihmiskunnan uskomuksia.
23. Tähän käsitykseen vastataan "Esseissä eurooppalaisen tieteellisen ajattelun historiasta", joka kattaa ajan antiikin Kreikan tiedoista nykypäivään.
24. Kirjassa tarkastellaan tieteen synnyn ongelmia ja sen kehitystä erilaisissa kulttuuriympäristöissä ja sivilisaatioissa, jäljitetään luonnontiedon syventämisen peräkkäisiä vaiheita läheisessä yhteydessä kunkin aikakauden yhteiskunnan aineellisten ja henkisten olosuhteiden kokonaisuuteen, joidenkin muutoksiin muiden teoriat ja muutoksen sisäinen mekanismi.
25. Julkaisu on tarkoitettu humanitaaristen yliopistojen opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja opettajille.
26. Esityksen lyhyyden vuoksi kirjailija ilmoittaa suluissa lisälähteiden numerot ja sivut käytetyn kirjallisuuden luettelosta.

© Ju.A. Pompejev, tekijä

I. Outline of the subject

I. Outline of the subject

I. Aiheen rajaus

1. Живая вода

1. Living water

1. Elävää vettä

30. Удивительно, но общепринятого определения термина «наука» (от лат. scientia – знание) в мире не существует. В европейских странах термином наука (от нем. Wissenschaft – знание) обозначают все добытые и накопленные сведения в естественных, социальных и гуманитарных исследованиях. А в США и Великобритании понятие «наука» (от англ. science) включает только те научные дисциплины, которые в России и Европе относят к наукам естественного цикла (знания о природе).30. Surprisingly, the generally accepted definition of the term “science” (from Latin scientia - knowledge) does not exist in the world. In European countries, the term science (from it. Wissenschaft - knowledge) refers to all acquired and accumulated information in natural, social and humanitarian studies. But in the United States and Great Britain, the concept of “science” (from English science) includes only those scientific disciplines that in Russia and Europe belong to the sciences of the natural cycle (knowledge of nature).30. Yllättävää, että termin "tiede" (latinan tiede - tieto) yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole olemassa. Euroopan maissa termillä tiede (saks. Wissenschaft - tieto) tarkoitetaan kaikkea luonnon, yhteiskunnan ja humanitaarisen tutkimuksen piirissä hankittua ja kertynyttä tietoa. Mutta Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ”tieteen” käsite (engl. science) sisältää vain ne tieteenalat, jotka Venäjällä ja Euroopassa kuuluvat luontosykliä koskeviin tieteisiin (luonnon tuntemus).
31. Во избежание путаницы и разногласий межправительственная организация ЮНЕСКО ввела в современную международную практику термин НИОКР, определяющий сферу научных исследований и опытно-конструкторских разработок (англ. R and D; нем. F und E). Так именуется систематическая творческая деятельность, направленная на увеличение научных и технических знаний, в том числе знаний о человеке, культуре, обществе, и разработки их применений. Эта деятельность включает фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные работы для создания новых продуктов, процессов, приборов и механизмов. Технические проекты, связанные с производством или с использованием существующих продуктов и технологий, к НИОК¬Р не относятся. Например, образование (наука требует вечного беспокойства, а преподавание – твердой уверенности), научная и техническая информация, понимаемая как приложение ранее установленных знаний к достижению известной цели, стандартизация (в противовес единым нормам и требованиям, наука возникает из неповторимого переплетения непредсказуемых условий) и т.п.31. In order to avoid confusion and disagreement, the intergovernmental organization of UNESCO introduced the term R & D into modern international practice, defining the scope of scientific research and experimental development (Eng. R and D; German F and E). This is the name of systematic creative activity aimed at increasing scientific and technical knowledge, including knowledge about man, culture, society, and the development of their applications. This activity includes fundamental and applied research, experimental work to create new products, processes, devices and mechanisms. Technical projects related to the production or use of existing products and technologies are not related to R & D. For example, education (science requires perpetual care, and teaching - firm confidence), scientific and technical information, understood as the application of previously established knowledge to achieve a known goal, standardization (as opposed to uniform norms and requirements, science arises from a unique interweaving of unpredictable conditions) and etc.31. Sekaannusten ja erimielisyyksien välttämiseksi UNESCO:n hallitustenvälinen organisaatio otti termiin R & D käyttöön nykyaikaisessa kansainvälisessä käytännössä määrittelemällä tieteellisen tutkimuksen ja kokeellisen kehityksen laajuuden (Englanti R ja D; saksa F ja E). Tämä on sen systemaattisen luovan toiminnan nimi, jonka tavoitteena on lisätä tieteellistä ja teknistä tietämystä, mukaan lukien tietoa ihmisestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja niitä koskevien sovellusten kehittämisestä. Tämä toiminta sisältää perus- ja sovelletun tutkimuksen, kokeellisen työn uusien tuotteiden, prosessien, laitteiden ja mekanismien luomiseksi. Olemassa olevien tuotteiden ja tekniikoiden tuotantoon tai käyttöön liittyvät tekniset hankkeet eivät liity R & D-toimintaan. Esimerkiksi koulutus (tiede vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja opetus luottamusta asiaan), tieteellinen ja tekninen tieto, joka ymmärretään aikaisemmin vakiintuneen soveltamisena tieto tunnetun tavoitteen saavuttamiseksi, standardointi (toisin kuin yhdenmukaiset normit ja vaatimukset, tiede syntyy odottamattomien olosuhteiden ainutlaatuisesta kietoutumisesta) jne.
32. В живом великорусском языке наука (от ст.-слав. укъ – учение, научение) понималась как ученье, выучка, обученье, а также всякое ремесло, уменье, и лишь в последнюю очередь – разумное и связное знание, полное и порядочное собранье опытных и умозрительных истин.32. In the living Russian language, science (from art, training, teaching) was understood as training, teaching, learning, as well as any craft, skill, and only last of all - reasonable and coherent knowledge, complete and decent collection of experienced and speculative truths.32. Elävässä venäjän kielessä tiede (taiteesta. Kunnia. Uk - opetus, opetus) on ymmärretty oppimiseksi, opettamiseksi, samoin kuin mitä tahansa käsityötä, taitoa ja viimeisenä asiana - kohtuullista ja johdonmukaista tietoa, täydellistä ja kunnollista kokoelmaa koettuja ja spekulatiivisia totuuksia.
33. Щедро одаренный талантами Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)[W], размышляя и сомневаясь, есть ли во Вселенной «промысел с небес» или «по слепоте без ряду все течет», понимал острее многих, что наука – это бесконечный процесс познания, а не завершенная раз и навсегда, замкнутая в себе система. Наука повседневно занята приложением рационального метода к чувственным данным.33. Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711–1765)[W], generously gifted with talents, thinking and doubting whether there was “a craft from the heavens” or “everything blind from the blindness” in the Universe, understood more acutely than many that science is an endless process of knowledge, not completed once and for all, a self-contained system. Science is daily engaged in applying a rational method to sense data.33. Mihail Vasiljevitsh Lomonosov (1711–1765) [W], lahjakas, kyvykäs, ajattelemalla ja epäilemättä, oliko siellä ”taivaan alusta” vai ”kaikkea sokeaa sokeudesta” maailmankaikkeutta ymmärsi muita tiukemmin, että tiede on loputon tietoprosessi, jota ei ole suoritettu lopullisesti, itsenäinen järjestelmä. Tiede harjoittaa päivittäin rationaalisten menetelmin soveltamista datan aistimiseen.
34. Приветствуя день восшествия на всероссийский престол императрицы Елизаветы Петровны, академик пытался чувственно воодушевить своих соплеменников:34. Greeting the day of accession to the All-Russian throne of Empress Elizaveta Petrovna, the academician tried to sensually inspire his fellow tribesmen:34. Tervehtien keisarinna Elizaveta Petrovnan koko Venäjän valtaistuimelle nousemisenliittymispäivää, akateemikko yritti inspiroida kollegoitaan aistillisesti:
35. Науки юношей питают,35. Science boys feed,35. Tiede ruokkii poikansa,
36. Отраду старым подают,36. Joy old serve,36. Ilo ikääntyvää palvelee,
37. В счастливой жизни украшают,37. In a happy life decorate,37. Onni elämää koristaa
38. В несчастной случай берегут;38. In an accident, take care;38. Onnettomuudessa huolen pitää;
39. В домашних трудностях утеха39. At home difficulties joy39. Kotiongelmissa ilon antaa
40. И в дальних странствах не помеха.40. And in distant lands is not a hindrance.40. Eikä kaukomailla vaivaa.
41. Науки пользуют везде,41. Science is everywhere,41. Tiede on kaikkialla,
42. Среди народов и в пустыне,42. Among the nations and in the wilderness,42. Kansojen keskuudessa ja erämaissa,
43. В градском шуму и наедине,43. In the city noise and in private,43. Kaupungin melussa ja yksinäisyydessä
44. В покое сладки и в труде.44. At rest, sweet and in labor.44. Levon suloisuudessa ja työn teossa.
45. Невежественный, но мудрый народ, способный рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», осознавал, что за одной лишь картой неба, еженощно распахнутой перед глазами, скрыты не только глубокие тайны и возвышенные мысли, но и опасности, подвластные лишь разуму понимающих людей. А потому ответствовал издавна выработанным характерным упреждением: наука учит только умного; дураку наука, что ребенку огонь.45. An ignorant but wise people, capable of giving birth to “their own Platons and quick minds of Newtons”, realized that not only deep secrets and lofty thoughts, but also dangers that only understanding people understand, are hidden behind the sky map, which is open before the eyes. That is why they have long since responded to a characteristic pre-emption: science teaches only the intelligent; idiot science that baby is a fire.45. Tietämätön mutta viisas kansa, joka kykenee synnyttämään ”omat Platoninsa ja nopeaälyiset Newtoninsa”, on tajunnut, että taivaankartan taakse on piilotettu syvien salaisuuksien ja korkeiden ajatusten lisäksi myös vaaroja, joita vain ymmärtäväiset ihmiset ymmärtävät, joka on avoinna silmien edessä. Siksi se on jo kauan sitten vastannut tyypilliseen ennaltaehkäisyyn: tiede opettaa vain älykkäitä; idiootille tiede on kuin lapselle tuli.
46. В Изборнике 1073 г. на вопрос, что тяжелее всего переносить человеку, славяне прочитывали ответ: «Тяжелее всего учить глупого и упрямого: вода поднимает большие корабли, а малого камня не поднять и целому морю; невозможно ни моря вычерпать, ни мертвеца воскресить, ни наполнить дырявое судно, – так и глупого и упрямого человека всем миром не научить» [78; 145].46. In Izbornik, 1073, when asked what is the hardest thing for a man to do, the Slavs read the answer: “It is most difficult to teach the stupid and stubborn: the water lifts large ships, but does not carry a small stone not even the whole sea; it is impossible to scoop up a sea, resurrect a dead man, or fill a holey vessel, carry you cannot teach a foolish and stubborn man” [78; 145].46. Kun kysyttiin Izbornikissa, vuonna 1073, mitä miehen on vaikeinta tehdä, slaavilaiset antavat vastauksen: “Tyhmää ja itsepäistä on vaikeinta opettaa: vesi kantaa suuria aluksia, mutta ei pientä kiveä koko merelle; on mahdotonta kalastaa merta, herättää kuollut ihminen tai täyttää reikäinen astia, etkä voi opettaa tyhmää ja itsepäistä ihmistä ” [78; 145] . 20200507
47. Надежнее всего нашими предками почитался добрый разум – украшение человеку: умного и в чужой стране знают. Как конь управляется и удерживается уздою, так праведник – книгами. Не собрать корабля без гвоздей – не будет праведника без книжной науки.47. Most reliably, our ancestors revered a sound reasoning - decoration for man: smart mind is known also in a foreign country. As the horse is ruled and held by the bridle, so is the righteous man with books. Not to assemble a ship without nails - there will be no righteous man without book science.47. On selvää, että esi-isämme kunnioittivat tervettä järkeä: älykkäät tunnetaan myös vieraassa maassa. Kuten suitset hallitsevat ja pitävät hevosta, niin on myös kunnon mies, jolla on kirjoja. Ei koota alusta ilman naulaa - ei ole viisasta, jolla ei ole kirjaa.
48. Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920)[W], естествоиспытатель-дарвинист, изучавший историю научной мысли, определял науку как итог положительных знаний о действительности: лучше быть частично зрячим, чем полностью слепым. При этом знание трактовалось им как результат постижения действительности в виде суммарной информации о различных областях реального мира и рассматривалось в совокупности мнений и предположений, контролируемых как посредством критического обсуждения, так и опытом, наблюдениями.48. Kliment Arkadyevich Timiryazev (1843–1920)[W], a Darwinian naturalist who studied history of scientific thought, defined science as the result of positive knowledge of reality: it is better to be partially sighted than to be completely blind. At the same time, knowledge was interpreted by him as a result of the comprehension of reality in the form of summary information about various areas of the real world and was considered in the totality of opinions and assumptions controlled both by means of critical discussion and by experience and observations.48. Kliment Arkadjevitš Timiryazev (1843–1920) [W], darwinilainen luonnontieteilijä, joka tutki tieteellisen ajatuksen historiaa, määritteli tiedetodellisuuden positiivisen tiedon tulokseksi: on parempi olla osittain näkökykyinen kuin olla täysin sokea. Samalla hän tulkitsi tiedettä todellisuuden ymmärtämisen tuloksena tiivistelmänä reaalimaailman eri osa-alueista, ja sitä tulee tarkastella mielipiteiden ja oletusten kokonaisuudessa, joita hallitaan sekä kriittisellä keskustelulla että kokemuksella ja havainnoilla.
49. Естествоиспытатель как бы допрашивает природу, пытает ее экспериментами, чтобы получить ответы на свои вопросы, ибо наука начинается не с наблюдений, а с проблем. Знание не представляет собой раз и навсегда законченной системы, а должно рассматриваться как бесконечный процесс бытия и самосовершенствования человека.49. The naturalist as if interrogates nature, attempts it with experiments in order to get answers to his questions, for science does not begin with observations, but with problems. Knowledge is not a once and for all complete system, but should be considered as an endless process of being and self-improvement of a person.49. Luonnontieteilijä ikään kuin kyselee luonnosta, yrittää sitä kokeilla saadakseen vastauksia kysymyksiinsä, sillä tiede ei ala havainnoista, vaan ongelmista. Tieto ei ole kerta kaikkiaan kokonainen järjestelmä, vaan sitä tulee pitää loputtomana olemisen ja ihmisen itsensä kehittämisen prosessina.
50. Знание направлено на познаваемый объект. В естествознании (что есть, откуда возникло) – это природа; в гуманитарных науках – человек как высшее создание; в социальных науках – человеческие феномены, исторически сложившиеся формы жизни; в технических науках – технологическое знание; предмет познания теолога – боговдохновенные тексты священных книг.50. Knowledge is oriented towards a knowable object. In natural science (what is, where it came from) it is nature; in gum the antique sciences - man as the highest creation; in social sciences - human phenomena, historical forms of life; in technical sciences - technological knowledge; the subject of knowledge of the theologian is the inspired texts of the holy books.50. Tieto suuntautuu tunnistettavaan kohteeseen. Luonnontieteessä (mikä on, mistä se tuli) se on luonto; humanistisessa antiikkitieteet - ihminen korkeimpana luomuksena; yhteiskuntatieteissä - ihmisen ilmiöt, historialliset elämänmuodot; teknisissä tieteissä - tekninen tietämys; teologin tietämyksen aihe on pyhien kirjojen inspiroidut tekstit.
51. Немецкий поэт, естествоиспытатель и верующий пантеист Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832)[W] боготворил Природу: «Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски, и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее» [27; 361].51. The German poet, naturalist and religious pantheist Johann Wolfgang Goethe (1749–1832)[W] idolized Nature: “Surrounded and embraced by it, we can neither get out of it nor deeper into it. Unsolicited, unexpected, she captures us in the whirlwind of her dancing, and rushes with us until weary, out of her hands, tired out ”[27; 361].51. Saksalainen runoilija, luonnontieteilijä ja uskonnollinen panteisti Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) [W] idoloi luontoa: ”Ympäröimänämme omaksumme sitä, emme pääse ulos siitä emmekä syvemmälle siihen. Pyytämättä, odottamatta, se vangitsee meidät tanssin pyörremyrskyyn ja kiirehtii kanssamme, kunnes on kyllästynyt, päästää meidät käsistään, väsyneinä”. [27; 361] . #20200509
52. Столь же огромной и всеохватывающей Гете считал и науку – истинное преимущество человека. Она способна нести многих людей, тогда как ее не способен поднять ни один человек. Человеческие знания он уподоблял живой воде, мало-помалу поднимающейся до определенного уровня.52. Goethe considered the same enormous and all-encompassing science, the true advantage of man. It can carry many people, whereas no one can lift it. He likened human knowledge to living water, which gradually rises to a certain level.52. Goethe piti samaa suurta ja kattavaa tiedettä, ihmisen todellisena etuna. Se voi kuljettaa monia ihmisiä, kun taas kukaan ei voi nostaa sitä. Hän vertasi ihmisen tietämystä elävään veteen, joka nousee vähitellen tietylle tasolle.
53. Характерно, что именно с водой, всеобъемлющим материалом, в древности связывались высшие добродетели человека: гуманность, совершенство, справедливость, честность и скромность. Вода мягкая и чистая, она может смыть с человека грязь; в этом проявляется ее гуманность. На вид вода темная, на деле прозрачная; в этом проявляется ее совершенство. Когда сосуд уже наполнен водой, нельзя будет больше добавлять; в этом проявляется ее справедливость. Вода постоянно течет, а останавливается лишь там, где уже достигнута ровная поверхность; в этом проявляется ее честность. Люди стремятся к возвышению, только вода устремляется вниз; в этом проявляется ее скромность [87; 30].53. It is characteristic that the highest human virtues has been associated with water, a comprehensive material in antiquity: humanity, perfection, justice, honesty and modesty. The water is soft and clean, it can wash away the dirt from a person; this is humanity. In appearance, the water is dark, in fact transparent; this is its perfection. When the vessel is already filled with water, it will not be possible to add more; this is its justice. Water constantly flows, and stops only where a flat surface has already been reached; this is her honesty. People tend to rise, only the water rushes down; this is her modesty [87; 30].53. On merkittävää, että korkeimmat inhimilliset hyveet on yhdistetty veteen, antiikin kattavaan materiaaliin: inhimillisyyteen, täydellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja vaatimattomuuteen. Vesi on pehmeää ja puhdasta, se voi pestä lian ihmisestä; tämä on hänen inhimillisyytensä. Ulkonäöltään vesi on tummaa, itse asiassa läpinäkyvää; tämä on sen täydellisyys. Kun astia on jo täynnä vettä, sitä ei voida lisätä; tämä on sen oikeudenmukaisuus. Vesi virtaa jatkuvasti ja pysähtyy vain silloin, kun tasainen pinta on jo saavutettu; tämä on sen rehellisyyttä. Ihmisillä on taipumus nousta, vain vesi kaatuu alas; tämä on sen vaatimattomuutta [87; 30] .
54. Fig-01: Следуя многозначному сравнению Гете, перечисленные добродетели свойственны и науке как одному из элементов мира гражданственности. Наука являет собой составную часть духовной культуры и охватывает такие виды духовного творчества, как речь, письменность, искусство (в полном объеме), естественные и математические науки, а также систему образования.54. [F] Following Goethe’s wide-valued comparison, the listed virtues are also characteristic of science as one of the elements of the world of citizenship. Science is an integral part of spiritual culture and covers such types of spiritual creativity as speech, writing, art (in full), natural and mathematical sciences, as well as the educational system.54. [F] Goethen moniarvoisen vertailun jälkeen luetellut hyveet ovat ominaisia myös tieteelle yhtenä kansalaisuuden maailman elementistä. Tiede on olennainen osa henkistä kulttuuria ja kattaa sellaiset henkisen luovuuden tyypit kuin puhe, kirjoittaminen, taide (kokonaisuudessaan), luonnontieteet ja matemaattiset tieteet sekä koulutusjärjestelmä.
55. Наука, сотканная из знаний, годных всему человечеству и сообща накопленных, в своем поступательном, эволюционном движении носит не столько индивидуальный, сколько общечеловеческий характер. Общий ход научного познания (грамматика науки) представляет три фазы развития, через которые прошла вообще человеческая мысль. Это – фаза угадывания истины (фаза творчества); за ней следует фаза логического развития этой творческой мысли и, наконец, третья фаза – проверка полученных выводов путем наблюдения или опыта. Истинному ученому свойственны творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя. Наука первоначально развивалась из поэзии, – известная мысль Гете.#2020051255. Science, woven from knowledge that is suitable for all mankind and collectively accumulated, in its progressive, evolutionary movement does not carry so much an individual, as a universal human nature. The general course of scientific knowledge (the grammar of science) represents three phases of development through which human thought passed through. These are the phase of guessing the truth (the creative phase); it is followed by a phase of logical development of this creative thought and, finally, the third phase is the verification of the findings by observation or experience. The true scientist is characterized by the work of the poet, the dialectic of the philosopher, the art of the researcher. Science originally developed from poetry - a famous thought of Goethe.55. Tiede, kudottu tiedosta, joka sopii koko ihmiskunnalle ja joka on kollektiivisesti kertynyt, sen progressiivisessa evoluutioliikkeessä ei ole keskeistä niinkään yksilö, vaan universaali inhimillinen luonne. Tieteellisen tiedon yleinen kurssi (tieteen kielioppi) edustaa kolmea kehitysvaihetta, joiden läpi ihmisen ajatus on kulkenut. Nämä ovat totuuden arvaamisen vaihe (luova vaihe); sitä seuraa luovan ajatuksen loogisen kehityksen vaihe ja lopuksi kolmas vaihe, joka on havaintojen todentaminen havainnoinnin tai kokemuksen avulla. Todelliselle tiedemiehelle on luonteenomaista runoilijan työ, filosofin dialektiikka, tutkijan taide. Tiede on kehitetty alun perin runoudesta - kuuluisa Goethen ajatus.
56. Спинозовская формула amor intelectualis dei – любовь к познанию является главным стимулом научной деятельности. Научиться можно только тому, что любишь (афоризм Гете), и чем глубже и полнее знание, тем сильнее, могучее и живее должна быть любовь, перерастающая в страсть. Тогда стремление к истине выше, чем гарантированное обладание ею.56. The Spinozovskaya formula amor intelectualis dei - the love of knowledge is the main stimulus of scientific activity. You can only learn what you love (Goethe's aphorism), and the deeper and fuller the knowledge, the stronger and more vivid must be the love that grows into passion. Then the pursuit of truth is higher than the guaranteed possession of it.56. Spinozan kaava amor intelektualis dei - tiedon rakkaus on tärkein tieteellisen toiminnan stimulaatti. Voit oppia vain sen, mitä rakastat (Goethen aforismi), ja mitä syvempää ja täydellistä tieto on, sitä vahvemman, voimakkaamman ja elävämmän on oltava rakkauden, joka kasvaa intohimoksi. Silloin totuuden etsiminen on korkeampaa kuin sen taattu hallussapito.

2. Творящий разум

2. Creative mind

2. Luova mieli

58. Создатель учения об основных принципах бытия, древнегреческий философ Аристотель впервые в истории человечества разделил все науки на три группы:58. The creator of the doctrine of the basic principles of being, the ancient Greek philosopher Aristotle, for the first time in the history of mankind, divided all sciences into three groups:58. Olemisen perusperiaatteiden opin luoja, antiikin kreikkalainen filosofi Aristoteles jakoi ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa kaikki tieteet kolmeen ryhmään:
59. теоретические (их задача – нахождение истины, и ничего более),59. theoretical (their task is to find the truth, and nothing more),59. teoreettinen (sen tehtävänä on löytää totuus, eikä mitään muuta),
60. практические (цель – действие) и60. practical (goal - action) and60. käytännöllinen (tavoite - toiminta) ja
61. творческие (создание того, что не существовало ранее и что может либо приносить человеку пользу, либо доставлять ему наслаждение).61. creative (the creation of something that did not exist before and that can either benefit a person or give him pleasure).61. luova (sellaisen luominen, jota ei aiemmin ollut ja joka voi joko hyödyttää ihmistä tai antaa hänelle iloa).
62. К теоретическим наукам Аристотель относил математику, а также физику и «первичную философию».62. To theoretical sciences, Aristotle attributed mathematics, as well as physics and "primary philosophy".62. Teoreettisiin tieteisiin Aristoteles luki matematiikan mutta myös fysiikan ja "perusfilosofian".
63. Аристотель различал в людях наличие активного и пассивного интеллектов. Разум учителя, актуально владеющего истиной, и разум ученика присутствуют в нашем мышлении неразделимо. Истинная мысль идентична для всякого, кто ее помыслит. В результате самой деятельности мышления, обучения, понимания и постижения истины пассивный интеллект трансформируется в приобретенный.63. Aristotle distinguished in people the presence of active and passive intellects. The mind of the teacher, who actually owns the truth, and the mind of the student are present in our thinking inseparably. True thought is identical for everyone who thinks it. As a result of the very activity of thinking, learning, understanding and comprehending the truth, passive intellect is transformed into acquired one.63. Aristoteles erotti ihmisissä aktiivisen ja passiivisen älyn. Opettajan, joka todella omistaa totuuden, ja oppilaan mieli ovat läsnä ajattelussamme erottamattomasti. Tosi ajatus on identtinen kaikille, jotka sitä ajattelevat. Juuri ajattelun, totuuden ymmärtämisen ja käsittämisen aktiivisuuden seurauksena passiivinen äly muuttuu hankituksi.
64. Для достижения действительного познания необходимо посредничество творящего или актуального разума, который по отношению к человеческому интеллекту играет ту же роль, что свет – для глаз.64. To achieve real cognition, the mediation of the creative or actual mind, which with respect to human intelligence plays the same role as light for the eyes.64. Todellisen tietämyksen saavuttamiseksi tarvitaan luovan tai todellisen mielen välitystä, jolla on ihmisen älykkyyden suhteen sama rooli kuin silmille tarkoitetulla valolla.
65. Познавательная деятельность, включенная во все разнообразие человеческой деятельности, фиксируется в культуре в виде научных представлений, понятий, суждений и теорий. Наука как часть социально-культурной сферы формирует основные виды знаний: практическое, теоретическое, духовное, эмпирическое и (как особый вариант) – эзотерическое знание. Кроме того, наряду с богатством и мужеством, наука служит средством достижения общественного и личного успеха, обоснованием социального превосходства.65. Cognitive activity, included in all the diversity of human activity, is recorded in culture in the form of scientific ideas, concepts, judgments and theories. Science as a part of the socio-cultural sphere forms the main types of knowledge: practical, theoretical, spiritual, empirical and (as a special option) - esoteric knowledge. In addition, along with wealth and courage, science serves as a means of achieving social and personal success, a justification of social superiority.65. Kognitiivinen toiminta, joka sisältyy kaikkiin ihmistoiminnan monimuotoisuuksiin, kirjataan kulttuuriin tieteellisten ideoiden, käsitteiden, arvioiden ja teorioiden muodossa. Tiede muodostaa osan sosiaalis-kulttuurista aluetta muodostaen tärkeimmät tietotyypit: käytännön, teoreettisen, henkisen, empiirisen ja (erityisenä vaihtoehtona) - esoteerisen tiedon. Vaurauden ja rohkeuden lisäksi tiede toimii keinona saavuttaa sosiaalista ja henkilökohtaista menestystä, perustana sosiaaliselle paremmuudelle.#20200512
66. Знание не просто некий ресурс, который хранится, воспроизводится или распространяется с помощью сложившегося генетического аппарата передачи знания, начинающегося со школы. Наше знание, по мнению Платона, есть некоторый род воспоминания. Знание живет в сознании человека как творческая динамическая реальность, связанная с мышлением, с интеллектуальной деятельностью. Знание есть некий личностный принцип самопостигающего сознания. Чтобы пребывать в этой сфере, ей нужно посвятить жизнь.66. Knowledge is not just a certain resource that is stored, reproduced or distributed using the established genetic apparatus of knowledge transfer, starting from school. Our knowledge, according to Plato, is a kind of memory. Knowledge lives in the mind of a person as a creative dynamic reality associated with thinking, with intellectual activity. Knowledge is a certain personal principle of self-comprehending consciousness. To stay in this area, life needs to be devoted to it. 66. Tieto ei ole vain tietty resurssi, jota varastoidaan, toistetaan tai jaellaan vakiintuneella tiedonsiirron geneettisellä laitteella koulusta alkaen. Platonin mukaan tietomme on eräänlainen muistikuva. Tieto elää ihmisen mielessä luovana dynaamisena todellisuutena, joka liittyy ajatteluun, älylliseen toimintaan. Tieto on tietty henkilökohtainen periaate itse ymmärtää tietoisuuden. Pysyäkseen tällä alueella sille on omistettava elämänsä.
67. Подобно природным богатствам, которые автоматически не делают всех нас богатыми, интеллектуальные и культурные ресурсы нельзя транжирить, продавать, губить, они должны быть конкурентоспособными.67. Like natural resources that do not automatically make all of us rich, intellectual and cultural e resources cannot be squandered, sold, destroyed, they must be competitive.67. Kuten luonnonvaroja, jotka eivät automaattisesti tee meistä kaikista rikkaita, älyllisiä ja kulttuurisia resursseja, ei voida tuhlata, myydä ja tuhota, niiden on oltava kilpailukykyisiä.
68. Сохранение способности выхода сознания на уровень знания, сохранение принципа знания в обществе обеспечивается процессом мышления как высшей ступенью человеческого познания. Мышление позволяет получать представление о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые трудно или невозможно воспринять на чувственной ступени познания.68. The preservation of the ability of consciousness to reach the level of knowledge, the preservation of the principle of knowledge in society is ensured by the process of thinking as the highest stage of human knowledge. Thinking allows you to get an idea of ​​such objects, properties and relationships of the real world that are difficult or impossible to perceive at the sensual level of knowledge.68. Tietoisuuteen perustuvan kyvyn säilyttäminen saavuttaa tiedon taso, tiedon periaatteen säilyttäminen yhteiskunnassa varmistetaan ajatteluprosessilla, joka on ihmisen tietämyksen korkein vaihe. Ajattelun avulla voit saada käsityksen asioista, esineistä, ominaisuuksista ja suhteista todellisessa maailmassa, jotka ovat vaikeita tai mahdottomia hahmottaa aistillisen tiedon tasolla.
69. Мыслящий человек определяется сознательным отношением к окружающему миру, способностью самостоятельного суждения о предметах и явлениях, глубоко размышляющий и не довольствующийся чужим готовым мнением. Мысль человеческая полемична, она питается отрицанием.69. A thinking person is determined by a conscious attitude to the world around him, by the ability of independent judgment about objects and phenomena, deeply thinking and not content with someone else's ready opinion. Human thought is a polemic, it feeds on denial.69. Ajattelevan ihmisen määrittelee tietoinen asenne ympäröivään maailmaan, esineiden ja ilmiöiden riippumattoman arvioinnin kyky, syvällinen ajattelu eikä tyytyminen jonkun toisen valmiiseen mielipiteeseen. Ihmisen ajatus on poleeminen, sitä ruokkii kieltäminen.
70. Пути разума с целью постижения и рационализации реальности причудливы и неисповедимы. Мышлению при обобщении и опосредствованном познании действительности свойственны такие процессы, как абстракция, обобщение, анализ и синтез, акты умозаключения, логического вывода, доказательства. Мысль в науке должна доминировать над фактами, ибо «дело всякой науки – возведение всего сущего в мысль» (А.И. Герцен)[W].70. The ways of reason for the purpose of comprehending and rationalizing reality are bizarre and inscrutable. Thinking in the synthesis and mediated knowledge of reality is characterized by such processes as abstraction, generalization, analysis and synthesis, acts of reasoning, inference, evidence. A thought in science must dominate facts, for “the work of every science is the erection of all that is in thought”. (AI Herzen)[W].70. Tavat ymmärtää ja rationalisoida todellisuutta ovat omituisia ja kumoamattomia. Synteesin ajattelemiselle ja todellisuuden välittämälle tiedolle on luonteenomaista sellaiset prosessit kuin abstraktio, yleistäminen, analyysi ja synteesi, päättely, johtopäätökset, todisteet. Tieteen ajatuksen on hallittava tosiasioita, sillä ”kaiken tieteen tehtävä on kaiken ajattelun ilmaiseminen". (AI Herzen) [ W] .
71. Результатом процесса мышления всегда является та или иная мысль, которая при обобщенном отражении действительности выражается в способности человека образовывать общие понятия. В процессе познания (мышления) человек создает логические системы (гипотезы, мысленные и компьютерные модели, теории и т.п.), выдвигает идеи, которые подтверждаются или опровергаются экспериментом. Образование научных понятий связано с формулированием соответствующих законов.71. The result of the process of thinking is always one or another thought, which, when a generalized as reflection of reality, is expressed in a person’s ability to form common concepts. In the process of cognition (thinking), a person creates logical systems (hypotheses, mental and computer models, theories, etc.), puts forward ideas that are confirmed or refuted by experiment. Education of scientific concepts is associated with the formulation of the relevant laws.71. Ajatteluprosessin tuloksena on aina joku ajatus, joka todellisuuden yleisenä heijastuksena ilmaistaan ihmisen kyvyllä muodostaa yhteisiä käsitteitä. Kognitioprosessissa (ajattelussa) ihminen luo loogisia järjestelmiä (hypoteesit, henkiset ja tietokonemallit, teoriat jne.), esitetään ideoita, jotka kokeella vahvistetaan tai kumotaan. Koulutuksen tieteelliset käsitteet liittyvät asiaankuuluvien lakien muotoiluun.
72. Следует вместе с тем прислушаться к предупреждению академика В.И. Вернадского[W], что в «самой сути научных работ громадная масса работы чисто механической, которую делаешь по чувству долга, по предвиденной цели – работы скучной, утомительной, тяжелой», требующей «нервной выдержки», зато являющейся «превосходной школой терпения» [99; 70].72. It should, however, heed the warning of Academician V.I. Vernadsky [W], that in “the very essence of scientific work there is an enormous mass of purely mechanical work, which you do according to a sense of duty, according to the foreseen goal — work that is boring, tedious, hard”, requiring “nervous endurance”, but being “an excellent school of patience” [99; 70].72. Sen tulisi kuitenkin ottaa huomioon akateemikko V.I. Vernadskin varoitus [W] , että ”tieteellisen työn ytimessä on valtava massa puhtaasti mekaanista työtä, jota tehdään velvollisuudentunteen mukaan, suunnitellun tavoitteen mukaisesti - tylsää, tylsää, kovaa ”työtä, joka vaatii ”hermokestävyyttä”, mutta on ”erinomainen kärsivällisyyden koulu” [ 99; 70] .
73. Знания ученого включены в его познавательную деятельность. Научное познание – это скорее движение не от известного к неизвестному, а от неизвестного к известному.73. Knowledge of a scientist is included in his cognitive activity. Scientific knowledge is rather a movement not from the known to the unknown, but from the unknown to the known.73. Tiedemiehen tietämys sisältyy hänen kognitiiviseen aktiivisuuteensa. Tieteellinen tietämys on pikemminkin liike ei tiedosta tuntemattomaan, vaan tuntemattomasta tietoon.
74. Предмет познавательной деятельности – это природа, социальные отношения и сам человек, если он пытается осознать самого себя.74. The subject of cognitive activity is nature, social relations, and man himself, if he tries to realize himself.74. Kognitiivisen toiminnan aiheena on luonto, sosiaaliset suhteet ja ihminen itse, jos hän yrittää toteuttaa itseään.
75. Иначе говоря, наука возможна лишь в культуре, ориентированной на овладение природой и смыслом человеческой жизни. Природа не устает обнаруживать новое, а человеческие ум и чувство не желают отставать в постижении вновь открывшегося.75. In other words, science is possible only in a culture oriented towards the mastery of nature and the meaning of human life. Nature does not tire of displaying new things, and the human mind and feeling do not wish to lag behind in comprehending the newly discovered.75. Toisin sanoen tiede on mahdollista vain kulttuurissa, joka suuntautuu luonnon hallitsemiseen ja ihmisen elämän tarkoitukseen. Luonto ei väsytä paljastamasta uusia asioita, eikä ihmisen mieli ja tunne halua jäädä jälkeen vasta löydetyn ymmärtämisessä.
76. Целью активности мысли человека может быть содержательное знание о мире и о самом себе. Важнейшие и определяющие средства такой активности – это язык и выраженная в языке человеческая мысль. В исследовании языка можно отыскать смыслы истории.76. The purpose of the activity of human thought can be a meaningful knowledge about the world and about oneself. The most important and determining means of such activity is language and human thought expressed in language. In the study of language, you can find the meanings of history.76. Ihmisen ajattelun tarkoitus voi olla mielekäs tieto maailmasta ja itsestään. Tärkein ja ratkaiseva keino tällaiseen toimintaa on kieli ja ihmisen ajatus ilmaista kielen avulla. Kielen tutkimuksella löydetään historian merkityksiä.
77. Понимание настоящего является конечной целью всякой истории. В историческом познании в конечном итоге все должно иметь целью подготовку будущего.77. Understanding the present is the ultimate goal of all history. In historical knowledge, in the final analysis, everything must be aimed at preparing the future.77. Nykypäivän ymmärtäminen on koko historian perimmäinen tavoite. Historiallisessa tietämisessä viime kädessä kaiken on suunnattava tulevaisuuden valmisteluun.
78. В этом суть современного социокультурного подхода к истории науки и само содержание творящего разума. Великое светило, сиянием своим озаряющее небеса, считалось древними не более величественным и всемогущим, чем разум человеческий в земном мире.78. This is the essence of the modern sociocultural approach to the history of science and the very content of the creative mind. Great illumination, illuminating the heavens with its radiance, was considered by the ancients no more majestic and omnipotent than the human mind in the earthly world.78. Tämä on nykyaikaisen sosiokulttuurisen lähestymistavan ydin tieteen historiaan ja koko luovan mielen sisältö. Vanhaa taivasta valaisevaa suurta valistusta muinaiset eivät pitäneet sen majesteettisempana ja kaikkivoimaisempana kuin on ihmisen mieli maallisessa maailmassa.

3. Мысль заменяет все

3. Thought replaces all

3. Ajatus korvaa kaiken

80. Fig-02: Всякое одиночное действие ума, разума, рассудка русский народ называл мыслью, как и представленье чего-то в уме, идею, суждение, заключение, выдумку и предположение.80. [F] Every single action of the mind, reason, reasoning, the Russian people called thought, as well as the presentation of something in mind, the idea, judgment, conclusion, invention and assumption.80. [F] Kaikkea mielen, järjen toimintaa, järkeilyä venäläiset sanoivat ajatukseksi, samoin kuin jonkin mielessä olevan idean, tuomion, johtopäätöksen, keksinnön ja oletumsen esittämistä.
81. Выдающийся естествоиспытатель и крупнейший историк науки Владимир Иванович Вернадский (1863–1945)[W], будучи молодым, в 1890 г. в письме жене сделал открытие, что в общей жизни человечества самым главным является Мысль: «Для жизни отдельных лиц имеют цель доброта, нежность, чувство, но для целого общества, для целой массы Мысль заменяет всё» [99; 75–76].81. Vladimir Ivanovich Vernadsky, an outstanding naturalist and the greatest historian of science (1863–1945)[W], being young, in 1890, in a letter to his wife, made the discovery that the main thing in the common life of humanity is Thought: “For the lives of individuals, kindness, tenderness, feeling but for the whole society, for the whole mass Thought replaces everything ”[99; 75–76].81. Vladimir Ivanovich Vernadski, erinomainen luonnontieteilijä ja tieteen suurin historioitsija (1863–1945) [W], ollessaan nuori, vuonna 1890, kirjeessä vaimolleen, teki löydön, jonka mukaan tärkein asia ihmiskunnan yhteisessä elämässä on ajattelu: ”Yksilöiden elämälle ystävällisyys, hellyys, tunne, mutta koko yhteiskunnalle, koko joukolle ajatus korvaa kaiken” [99; 75-76] .
82. Научная мысль представляется более широкой сферой, чем наука, поскольку охватывает собой не только знания, но и убеждения, не только системы, доктрины, учения, но и взгляды, которые лишены порой выверенной, логически-понятийной структуры и систематического характера.82. Scientific thought seems to be a wider field than science, since it encompasses not only knowledge, but also belief, not only systems, doctrines, teachings, but also views that are sometimes devoid of a verified, logical-conceptual structure and of a systematic nature.82. Tieteellinen ajatus näyttää olevan laajempi kuin tiede, koska se kattaa tiedon lisäksi myös uskomuksen, paitsi järjestelmien, opien, opetusten lisäksi myös näkemykset, joista puuttuu joskus todennettu, looginen-käsitteellinen rakenne ja systemaattinen luonne.
83. Более того, сама наука есть не что иное, как проявление действия в человеческом обществе совокупной человеческой мысли, чья жизнь представляется вечностью в сравнении с коротким жизненным сроком, отведенным каждому из смертных.83. Moreover, science itself is nothing but a manifestation of the action in human society of the aggregate human thought, whose life seems eternity in comparison with the short life span allotted to each of the mortals.83. Lisäksi tiede itsessään ei ole muuta kuin osoitus kokonaisvaltaisen ihmisen ajatuksesta ihmisyhteiskunnassa, jonka elämä näyttää olevan ikuisuus verrattuna jokaiselle kuolevaiselle varattuun lyhyeen elinaikaan.
84. Мысль – основная единица процесса познавательной деятельности человека, а действие – характерная черта научной мысли. Процесс именуется мышлением и характеризуется активным, обобщенным и опосредованным отражением действительности.84. Thought is the basic unit of the process of human cognitive activity, and action is a characteristic feature of scientific thought. The process is called thinking and is characterized by an active, generalized and mediated reflection of reality.84. Ajatus on ihmisen kognitiivisen toiminnan perusyksikkö, ja toiminta on tieteellisen ajattelun ominaispiirre. Prosessia kutsutaan ajatteluksi, jolle on ominaista aktiivinen, yleistetty ja välittynyt todellisuuden heijastus.
85. Не случайно, по-видимому, английский историк и философ Робин Джордж Коллингвуд (1889–1943), занятый поисками в прошлом процессов мысли, возникновения и развития теоретического мышления, пришел к выводу, что вся история есть история мысли [49; 204].85. Apparently, it is not by chance that the English historian and philosopher Robin George Collingwood (1889–1943), who was busy searching past processes of thought, the emergence and development of theoretical thinking, came to the conclusion that all history is a history of thought [49; 204].85. Ilmeisesti ei ole sattumaa, että englantilainen historioitsija ja filosofi Robin George Collingwood (1889–1943), joka etsi aikaisempia ajatteluprosesseja, teoreettisen ajattelun syntymistä ja kehitystä, päätyi siihen, että koko historia on ajatuksen historiaa [49; 204] .
86. Но обозреть изменения, накапливающиеся годами, десятилетиями, а тем паче столетиями в сокровищнице знаний, под силу только преемственному разуму, который, вероятно, и оплодотворяет науку.86. But to observe the changes that have been accumulating over the years, decades, and even more so for centuries in the treasury of knowledge, can only be done by successive reason, which, probably, impregnates science.86. Mutta muutoksia, jotka ovat kertyneet vuosien, vuosikymmenien ajan ja vielä enemmän vuosisatojen ajan tiedon aarrearkkuun, voidaan tehdä vain jatkuvalla harkinnalla,joka todennäköisesti kyllästää tiedettä.
87. Fig-03: Предварительным условием всякого научного открытия является длительный и терпеливый труд, поскольку гений – это долготерпение.87. [F] A prerequisite for any scientific discovery is a long and patient work, because genius is long-patience. 87. [F] Kaikkien tieteellisten löytöjen edellytys on pitkä ja kärsivällinen työ, koska nerous on vain pitkää kärsivällisyyttä.
88. На вопрос, как ему удалось установить систему мироздания и сделать великие открытия, поставившие на новую основу математику, механику, астрономию и физику, И. Ньютон ответил: «все время думал об этом» [9; 341].88. On the question of how he managed to install the system of the universe and make great discoveries that put mathematics on a new basis, mechanics, astronomy and physics, I. Newton replied: “I thought about it all the time” [9; 341].88. Kysymykseen siitä, kuinka hän onnistui luomaan maailmankaikkeuden järjestelmän ja tekemään suuria löytöjä, jotka asettivat matematiikan uudelle pohjalle, samoin mekaniikan, tähtitieteen ja fysiikan, I. Newton vastasi: “Ajattelin sitä koko ajan” [9; 341] .
89. Удачную мысль в старину считали вдохновением, даром богов, который заслужить можно только своим трудом.89. A successful thought in the old days was considered an inspiration, a gift from the gods, which can be earned only by your own labor.89. Menestyvää ajattelua vanhoina aikoina pidettiin inspiraationa, jumalien lahjana, jonka voi ansaita vain omalla työllä.
90. Вспомним общеизвестную теорему элементарной геометрии: квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равновелик сумме квадратов, построенных на катетах. Проще эта мысль формулируется и так: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это и есть так называемая теорема Пифагора (VI в. до н.э.), мысль, которую сегодня каждый школьник может воспроизвести сам. На греческой математике основывается наша собственная математика.90. Let us recall the well-known theorem of elementary geometry: a square built on the hypotenuse of a right triangle, equal to the sum of squares built on the legs. This idea is more simply formulated as follows: the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the legs. This is the so-called Pythagorean theorem (VI century BC), a thought that today every student can reproduce himself. Our own mathematics is based on the Greek mathematics.90. Muistutettakoon tunnettu alkeisgeometrian lause: suorakulmaisen kolmion hypoteenuusaan rakennettu neliö on yhtä suuri kuin kateeteille rakennettujen neliöiden summa. Tämä ajatus on yksinkertaisemmin muotoiltu seuraavasti: hypotenuusan neliö on yhtä suuri kuin kateettien neliöiden summa. Tämä on ns. Pythagoraan lause (VI vuosisata eKr.), idea, jonka mukaan jokainen koululainen voi nykyään keksiä itse. Oma matematiikkamme perustuu kreikkalaiseen matematiikkaan.
91. А кто не помнит известный закон Архимеда (III в. до н.э.) о том, что всякое тело, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Дополнительно Архимед привел еще несколько формулировок своего закона, в которых предусмотрены и другие случаи:91. And who does not remember the famous Archimedes law (III century BC) that every body immersed in water loses in its weight as much as the water it displaces. Additionally, Archimedes cited several more formulations of his law, in which other cases are provided:91. Ja kuka ei muistaisi kuuluisaa Archimedeen lakia (III vuosisataa eKr.), jonka mukaan jokainen veteen upotettu esine menettää painostaan niin paljon kuin painaa vesi, jonka se syrjäyttää. Lisäksi Archimedes viittasi useisiin lain muotoiluihin, jotka koskevat muita tapauksia: #20200514
92. 1. Если вес тела меньше веса вытесненной им воды, тело погружается в воду только частично, вытесняя только такое количество воды, вес которой равен весу тела. В этом случае тело плавает по воде.92. 1. If the body weight is less than the weight of the water displaced by it, the body is immersed only partially in water, displacing only that amount of water whose weight is equal to the body weight. In this case, the body floats on water.92. 1. Jos esineen paino on pienempi kuin sen syrjäyttämän veden paino, ruumis uppoaa vain osittain veteen, syrjäyttäen vain sen määrän vettä, jonka paino on yhtä suuri kuin esineen paino. Tässä tapauksessa esine kelluu vedessä.
93. 2. Если вес тела равен весу вытесненной им воды, то тело свободно плавает в воде.93. 2. If the weight of the body is equal to the weight of the water displaced by it, then the body freely floats in water.93. 2. Jos esineen paino on yhtä suuri kuin sen syrjäyttämän veden paino, esine kelluu vapaasti vedessä.
94. 3. И, наконец, если вес тела больше вытесненной им воды, тело тонет в воде.94. 3. And finally, if the weight of the body is more than the water that it has squeezed out, the body sinks in the water.94. 3. Ja lopuksi, jos esineen paino on enemmän kuin veden, jonka se on syrjäyttänyt, esine uppoaa veteen. #20200516
95. С открытием этого закона связан популярный анекдот о том, как сиракузский царь Гиерон попросил Архимеда проверить, не примешано ли серебро к золотой короне, изготовленной по заказу царя. В ванне, погружаясь в воду, Архимед размышлял о просьбе царя. Почувствовав, что его тело теряет некоторую долю веса, внезапно (Эврика!) открыл то, что теперь называется законом Архимеда.95. With the discovery of this law, there is a popular anecdote about how the King Hieron of Syracuse asked Archimedes to check whether silver was not mixed into the golden crown made by the order of the king. In the bath, plunging into the water, Archimedes reflected the request of the king. Sensing that his body was losing a certain amount of weight, suddenly (Eureka!) Discovered what is now called Archimedes law.95. Tämän lain löytämisen myötä on olemassa suosittu anekdootti siitä, kuinka Syrakusan kuningas Hieron pyysi Archimedesia tarkistamaan, sekoitettiinko hopeata kuninkaan määräyksellä valmistettuun kultaiseen kruunuun. Archimedes mietti asiaa kuninkaan pyynnöstä. Laskeutuessaan veteen ja tuntiessaan, että hänen ruumiinsa oli menettämässä tietyn määrän painoaan, hän yhtäkkiä huudahti Heureka! (Löysin - sen mitä kutsutaan nyt Archimedeen laiksi).
96. Крупнейший математик и физик древности смог определить, есть ли в золоте короны примесь серебра, поскольку его закон позволял установить удельный вес тел. Достаточно было сравнить удельный вес короны с удельным весом золота, чтобы найти не только наличие примеси, но и количество серебра в короне [52; 18–19].96. The greatest mathematician and physicist of antiquity was able to determine whether there is an admixture of silver in the gold of the crown, since his law allowed to establish the specific weight of bodies. It was enough to compare the weight of the crown with the specific weight of gold in order to find not only the presence of an impurity, but also the amount of silver in the crown [52; 18-19].96. Suurin antiikin matemaatikko ja fyysikko pystyi selvittämään, onko kruunun kultaan sekoitettu hopeaa, koska hänen lakinsa mukaan voidaan vahvistaa näiden metallien osuudet. Riitti vertaaminen kruunun ominaispainoa kullan ominaispainoon, mahdollisti epäpuhtauden esiintymisen lisäksi myös kruunun hopeamäärän selvittämisen [52 ; 18-19] .
97. Историческое прошлое, в отличие от природного, представляет собой живое прошлое, сущность которого сохраняется в самом акте исторического мышления. Определенной научной мыслью владели люди, чьи имена и годы жизни нам известны. К. А. Тимирязев в связи с ходом исторического времени приводил такой пример: я знал человека, который знал человека, видевшего Людовика XIV. Если продолжить эту нить, то скажу и о себе самом: я много лет общался с человеком, который слушал лекции профессора Тимирязева, депутата первого состава Моссовета.97. Historical past, in contrast to natural, is a living past, the essence of which is preserved in the very act of historical thinking. A certain scientific thought was owned by people whose names and years of life are known to us. KA Timiryazev in connection with the course of historical time gave the following example: I knew a man who knew a man who had seen Louis XIV. If you continue this thread, then I will say about myself: for many years I spoke with a man who attended lectures by Professor Timiryazev, the deputy of the first composition of the Moscow City Council.97. Historiallinen menneisyys, toisin kuin luonnollinen, on elävä menneisyys, jonka ydin säilytetään historiallisen ajattelun tosiasiassa. Tietty tieteellinen ajatus on ihmisten omistuksessa, joiden nimet ja elämänvuotemme ovat meidän tiedossamme. KA Timiryazev antoi historiallisen ajan kuluessa seuraavan esimerkin: Tunsin miehen, joka tunsi miehen, joka oli nähnyt Ludvig XIV:n. Jos jatkan tätä säiettä, sanon itsestäni: puhuin monien vuosien ajan miehen kanssa, joka osallistui Moskovan kaupunginvaltuuston ensimmäisen kokoonpanon jäsenen professori Timirjazevin luentoihin.
98. Исторический переход от одного способа мышления к другому не является смертью первого; он означает его сохранение, связанное с включением его в новый контекст, включением, предполагающим развитие мысли и критику высказанных ранее идей. Именно наука представляет собой один из немногих видов человеческой деятельности (возможно, единственный), в котором ошибки подвергаются систематической критике и со временем довольно часто исправляются. Открытие Америки в конце XV века подтвердило теорию сферичности Земли; в то же самое время опровергло теорию относительно размеров нашей планеты и тем самым схему ближайшего пути в Индию.98. Historical transition from one way of thinking to another is not the death of the first; it means its preservation, connected with its inclusion in a new context, inclusion, suggesting the development of thought and criticism of previously expressed ideas. It is science that is one of the few types of human activity (perhaps the only one) in which errors are systematically criticized and corrected quite often over time. The discovery of America at the end of the fifteenth century confirmed the theory of the sphericity of the Earth; At the same time, the theory of the size of our planet and, thus, the scheme of the nearest way to India, was refuted.98. Historiallinen siirtyminen ajattelutavasta toiseen ei ole ensimmäisen kuolema; se tarkoittaa sen säilyttämistä, johon liittyy sen sisällyttäminen uuteen kontekstiin, sisällyttäminen, mikä merkitsee ajatuksen kehittämistä, mutta myös aiemmin ilmaistujen ideoiden kritiikkiä. Tiede on yksi harvoista ihmisen toiminnan tyypeistä (ehkä ainoa), jossa virheitä kritisoidaan systemaattisesti ja korjataan melko usein ajan myötä. Amerikan löytö viidennentoista vuosisadan lopulla vahvisti teorian Maan pallomaisuudesta; Samaan aikaan teoria planeettamme koosta ja siten Intiaan lähimmän tien idea kumottiin.
99. Знания о реальных фактах мира, однажды приобретенные наукой, не отбрасываются ее последующим развитием, но вбираются и накапливаются. Сумма знаний, таким образом, от поколения к поколению возрастает. Аристотель, к примеру, оставил описание около 500 видов животных; французский естествоиспытатель Бюффон (1707–1788), почетный член Петербургской Академии наук, описал десятки тысяч видов; в наше время их известно более полутора миллионов [74; 244].99. Knowledge about the real facts of the world, once acquired by science, is not discarded by its subsequent development, but is absorbed and accumulated. The amount of knowledge, therefore, from generation to generation increases. Aristotle, for example, left a description of about 500 species of animals; French naturalist Buffon (1707–1788), honorary member of the St. Petersburg Academy of Sciences, described tens of thousands of species; in our time, we know more than a half million [74; 244].99. Tietämystä maailman todellisista tosiasioista, sen jälkeen kun tiede on ne selvittänyt, ei hylätä sen myöhemmässä kehityksessä, vaan paisuu ja kertyy. Tietojen määrä siis sukupolvelta toiselle kasvaa. Esimerkiksi Aristoteles jätti kuvauksen noin 500 eläinlajista; Ranskalainen luonnontieteilijä Buffon (1707–1788), Pietarin tiedeakatemian kunniajäsen, kuvasi kymmeniä tuhansia lajeja; meidän aikanamme tunnetaan yli puoli miljoonaa [74; 244] .
100. Возникновение нового способа мышления – не одноактная драма, а процесс.100. The emergence of a new way of thinking is not a one-act drama, but a process.100. Uuden ajattelutavan synty ei ole yksitoiminen draama, vaan prosessi.
101. Спор между Ньютоном и Лейбницем о первенстве в открытии анализа бесконечно малых в летописях науки назван единственной в своем роде полемической бурей, ожесточенно длившейся почти сорок лет. Потомство признало бесспорно доказанным приоритет Ньютона, хотя Лейбницу принадлежит развитие метода. Немецкий ученый, по-видимому, независимо пришел к тому же открытию и, во всяком случае, в 1684 г., за три года до издания Principia, опубликовал его.101. The dispute between Newton and Leibniz about the primacy in the discovery of the analysis of infinitely small in the annals of science is called the only polemic storm of its kind, which lasted for nearly forty years. The posterity recognized the undoubtedly proven priority of Newton, although Leibniz owned the development of the method. The German scientist, apparently, independently came to the same discovery and, in any case, in 1684, three years before the publication of Principia, published it.101. Newtonin ja Leibnizin välistä kiistaa ensisijaisuudesta tutkittaessa äärettömän pienen analyysia tieteen aikakirjoissa kutsutaan ainoaksi laatuaan myrskyksi, joka kesti lähes 40 vuotta. Jälkeläiset tunnustivat Newtonin kiistatta todistetun prioriteetin, vaikka menetelmän kehittäminen oli Leibnizin omistuksessa. Saksalainen tiedemies ilmeisesti tuli itsenäisesti samaan löytöön ja joka tapauksessa, vuonna 1684, kolme vuotta ennen Principian julkaisua, julkaisi sen.
102. Ученые, имеющие высокую продуктивность труда, обладают даром наблюдательности, ассоциацией идей, здравым смыслом. Здравому смыслу как очень редкому качеству ума лучше всего способствует гуманитарное образование. Почти все крупные ученые, по мнению французского ученого-металловеда Ле Шателье (1850–1936), получили по преимуществу гуманитарное образование: Паскаль, Декарт, Гюйгенс, Лавуазье, отец и сын Карно, Ампер, Бертолле [74; 156].102. Scientists with high productivity of labor, have the gift of observation, the association of ideas, common sense. Common sense as a very rare quality of mind is best served by a liberal arts education. Almost all major scientists, in the opinion of French scientist of metallurgy Le Chatelier (1850–1936), received mainly a humanitarian education: Pascal, Descartes, Huygens, Lavoisier, father and son Carnot, Ampere, Berthollet [74; 156].102. Tutkijoilla, joilla on korkea työn tuottavuus, on havainnoinnin, ideoiden yhdistämisen, tervejärkisyyden lahja. Terve järki erittäin harvinaisena mielenlaatuna palvelee parhaiten vapaan taiteen koulutusta. Lähes kaikki suuret tutkijat, ranskalaisen metallurgian asiantuntijan Le Chatelierin (1850–1936) mielestä, saivat pääasiassa humanistisen koulutuksen: Pascal, Descartes, Huygens, Lavoisier, isä ja poika Carnot, Ampere, Berthollet [74; 156] .
103. Похожей точки зрения до Ле Шателье придерживался и Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889)[W]. Преобразователями науки, на его взгляд, являются люди, первоначально занимавшиеся другой отраслью знания. Так, например, Декарт, Лейбниц, Кант были математики, Адам Смит – профессор нравственной философии. Человек, приступающий к глубокому исследованию с запасом знаний, чуждых другим ученым, легче замечает в новом предмете стороны, проскальзывающие мимо внимания остальных [74; 173].103. Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky (1828–1889)[W] also adhered to a similar point of view on Le Chatelier. In his opinion, the revolutioners of science are people who were originally engaged in another branch of knowledge. For example, Descartes, Leibniz, Kant were mathematicians, Adam Smith was a professor of moral philosophy. A person embarking on a deep study with a stock of knowledge alien to other scientists more easily notices in the new subject the sides slipping past the attention of others [74; 173].103. Nikolai Gavrilovitsh Chernyshevskilla (1828–1889) [W] oli myös samanlaine näkökulma kuin Le Chatelierilla. Hänen mukaansa tieteen vallankumoukselliset ovat ihmisiä, jotka olivat alun perin harjoittaneet toista tiedonhaaraa. Esimerkiksi Descartes, Leibniz ja Kant olivat matemaatikoita, Adam Smith oli moraalifilosofian professori. Henkilö, joka aloittaa syvällisen tutkimuksen, jolla on muille tutkijoille vieraita tietoja, havaitsee uudessa aiheessa helpommin muiden huomion ohitse menevät puolet [74; 173] .
104. Характеризуя типы исследователей, французский физик Пьер Дюгем (1861–1916) исходил из того, что всякая физическая теория представляет собой плод абстракции и обобщения. Поэтому он различал два типа умов:104. Characterizing the types of researchers, French physicist Pierre Duguem (1861–1916) proceeded from the assumption that every physical theory is the fruit of abstraction and generalization. Therefore, he distinguished two types of minds:104. Tutkijatyyppien karakterisoiminen ranskalainen fyysikko Pierre Duguem (1861–1916) perustui oletukseen, että jokainen fysikaalinen teoria on abstraktion ja yleistyksen hedelmä. Siksi hän erotti kaksi mielen tyyppiä:
105. – с развитой способностью к абстрактному мышлению (глубокие умы),105. - with a developed ability for abstract thinking (deep minds),105. - jolla on kehittynyt kyky abstraktiin ajatteluun (syvämieliset),
106. – способные скорее представить себе конкретные предметы, чем понять и продумать абстрактные идеи (широкие умы).106. - able to imagine concrete objects rather than understand and think out abstract ideas (broad minds).106. - pystyy kuvittelemaan konkreettisia esineitä sen sijaan, että ymmärtäisi ja ajattelisi abstrakteja ideoita (laaja mieli).
107. Сведение фактов к законам и сведение законов к теориям представляют для абстрактных (глубоких) умов экономию мышления. По мнению Дюгема, широкий ум, скажем, биржевого дельца позволяет на основании разносторонней информации судить о ценах на товары мирового рынка; широкий ум главнокомандующего армией помогает в разработке планов мобилизации и военных операций; широта ума также лежит в основе гениальности того или иного геометра или ученого, разрабатывающего основы алгебры [31; 66–69].107. The reduction of facts to laws and the reduction of laws to theories represent an economy of thinking for abstract (deep) minds. According to Duhem, the broad mind of, say, an exchange businessman allows judging the prices of world market goods on the basis of diverse information; the broad mind of the commander-in-chief of the army helps in the development of plans for mobilization and military operations; the breadth of the mind also underlies the genius of a geometer or a scientist who develops the foundations of algebra [31; 66–69].107. Tosiasioiden tiivistäminen laeiksi ja lakien pelkistäminen teorioiksi edustavat abstraktien (syvien) mietteiden ajattelua. Duhemin mukaan esimerkiksi liikemiehen laaja ajatus antaa mahdollisuuden arvioida maailmanmarkkinatavaroiden hintoja monipuolisen tiedon perusteella; armeijan päällikön päämiehen laaja mieli auttaa mobilisointia ja sotilasoperaatioita koskevissa suunnitelmissa; mielen leveys on myös geometrin neroude9n takana tai tutkijan, joka kehittää algebran perusteita [31; 66-69] .
108. Впрочем, любая классификация научного мышления вне исторического контекста и динамики научного процесса – произвольна и случайна. Потенциально великих людей рождается больше, чем достигающих фактического развития. Новый склад мышления создается учеными, обладающими огромной силой ума, компонентами которого являются интуиция и фантазия. Самостоятельность суждений вырастает из уверенного использования существующих знаний, настойчивости и смелости в поисках нового. Родоначальник английского материализма Фрэнсис Бэкон (1561–1626), провозгласивший целью науки увеличение власти человека над природой с одновременным очищением разума от заблуждений («идолов» или «призраков»), учил, что искусство (art) делать открытия растет с каждым новым актом (act) открытия [74; 275].108. However, any classification of scientific thinking outside the historical context and dynamics of the scientific process is arbitrary and random. Potentially great people are born more than those reaching actual development. A new way of thinking is created by scientists with tremendous mental strength, whose components are intuition and imagination. Independence of judgment grows out of the confident use of existing knowledge, perseverance and courage in the search for new. Ancestor of English materialism, Francis Bacon (1561–1626), who proclaimed the purpose of science to increase man’s power over nature while simultaneously cleansing the mind of delusions (“idols” or “ghosts”), taught that art to make discoveries grows with each new act of discovery [74; 275].108. Tieteellisen ajattelun luokittelu tieteellisen prosessin historiallisen taustan ja dynamiikan ulkopuolella on kuitenkin mielivaltaista ja satunnaista. Mahdollisesti suuria ihmisiä syntyy enemmän kuin todellisen kehityksen saavuttajia. Tutkijat, joilla on valtava henkinen vahvuus, ovat luoneet uusia ajattelutapoja, joiden komponentit ovat intuitio ja mielikuvitus. Arvioinnin riippumattomuus kasvaa olemassa olevan tiedon luotettavan käytön, sitkeyden ja rohkeuden avulla etsittäessä uutta. Englantilaisen materialismin esi-isä, Francis Bacon (1561–1626), julistaen tieteen tavoitteena olevan lisätä ihmisen valtaa luonnossa, puhdistaen samanaikaisesti harhaluuloja (”epäjumalia” tai ”aaveita”), opetti kyseistä taitoa tekemään löytöjä kasvavaen jokaisen uuden löydön päälle [74; 275] .
109. Потребность в историко-научных знаниях вызывает необходимость осмыслить логику мышления как историческую проблему, как процесс углубления человеческой мысли в сущность явлений. Идеи, высказанные учеными и проверенные временем, их убеждения, по мере распространения знаний, становятся убеждениями всего человеческого рода.109. The need for historical and scientific knowledge makes it necessary to comprehend the logic of thinking as a historical problem, as a process of deepening human thought into the essence of phenomena. The ideas expressed by scientists and their time-tested convictions, as knowledge spreads, become the convictions of the entire human race.109. Historiallisen ja tieteellisen tiedon tarve vaatii ymmärtämään ajattelun logiikan historiallisena ongelmana prosessina, jolla syvennetään ihmisen ajattelua ilmiöiden ytimeen. Tiedemiesten ilmaisemat ja aika-testatut ideat, heidän vakaumuksensa tiedon levityksen myötä muuttuvat koko ihmiskunnan vakaumuksiksi.

4. Русский канон

4. Russian canon

4. Venäjän kaanon

111. Человеческое мышление как наивысшую форму деятельности Аристотель выводил из чувственных восприятий, которые он называл ощущениями. Познаваемое умом существует не само по себе, а только в чувственном ощущении. Первоначальный акт, присущий человеческому разуму, – это не восприятие себя, а восприятие природных объектов, материальных вещей. Отсюда начинается человеческая мысль.111. Human thinking as the highest form of activity Aristotle deduced from sensory perceptions, which he called sensations. The knowable mind does not exist by itself, but only in sensory perception. The original act inherent in the human mind is not the perception of oneself, but the perception of natural objects, material things. From here begins the human thought.111. Ihmisen ajattelun korkeimpana toimintamuotona Aristoteles päätteli aistihavainnoista, joita hän kutsui tuntemuksiksi. Tuntemukset eivät synny itsestään, vaan vain aistihavainnoista. Ihmismielelle ominainen alkuperäinen teko ei ole itsensä havaitseminen, vaan luonnollisten esineiden, aineellisten asioiden havaitseminen. Siitä alkaa ihmisen ajatus.
112. Деятельность научно-философской мысли, которая постигает и формулирует законы бытия и мышления и которая осознает саму себя, эта деятельность является целиком и полностью духовной. Абстрактное научное мышление отдалено от ощущения, но связь между ними органична: нет ничего в уме, чего раньше не было бы в чувстве. И наука занята прежде всего приложением рационального метода к чувственным данным.112. The activity of scientific and philosophical thought, which comprehends and formulates the laws of being and thinking and which is aware of itself, is entirely spiritual. Abstract scientific thinking is far from sensation, but the connection between them is organic: there is nothing in the mind that previously would not be in feeling. And science is primarily concerned with the application of a rational method of sensing data.112. Tieteellisen ja filosofisen ajatuksen toiminta, joka ymmärtää ja muotoilee olemisen ja ajattelun lait ja joka on tietoinen itsestään, tämä toiminta on täysin henkistä. Abstrakti tieteellinen ajattelu on kaukana tuntemuksesta, vaikka näiden ajatusten välinen yhteys on orgaaninen: mielessä ei ole mitään sellaista, minkä takana ei olisi tuntemusta. Ja tiede koskee ensisijaisesti rationaalisen menetelmän soveltamista datan aistimiseen.
113. Главной проблемой русской науки, под влиянием православия, стала проблема человека, его судьбы и карьеры, смысла и цели истории. Наше равнинное пространство призывало русского ученого вносить в науку, вместо прагматизма и рационализма, начала сердца, созерцательности, творческой свободы и живой ответственной совести [35; 442].113. The main problem of Russian science, under the influence of Orthodoxy, was the problem of man, his fate and career, the meaning and purpose of history. Our flat space encouraged the Russian scientist to contribute to science, instead of pragmatism and rationalism, the beginning of the heart, contemplation, creative freedom, and a lively responsible conscience [35; 442].113. Venäjän tieteen tärkein ongelma ortodoksian vaikutuksen alaisena oli ihmisen, hänen kohtalonsa ja uransa, historian tarkoituksen ja merkityksen ongelma. Tasainen tilamme, ympäristömme kannusti venäläistä tutkijaa osallistumaan tieteeseen pragmatismin ja rationalismin sijasta sydämen syvyyteen, mietiskelyyn, luovaan vapauteen ja vilkkaaseen vastuulliseen omatuntoon perustuvaa ainesta [35; 442] .
114. Из этой философской посылки в XIX веке утвердился русский канон, сводящий цивилизацию не к воспитанию в людях инстинкта наслаждения и борьбы, а – к сочувствию и пониманию. Именно это народное свойство Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), идеолог «Мира искусства», назовет в 1918 г. инстинктом пиетета по отношению к духовным ценностям.114. From this philosophical premise in the 19th century, the Russian canon was established, reducing civilization not to the education of the instinct of pleasure and struggle in people, but to sympathy and understanding. It is this national property, Alexander Nikolaevich Benois (1870–1960), the ideologist of the “World of Art”, who in 1918 would call the instinct of reverence in relation to spiritual values.114. Tästä filosofisesta lähtökohdasta 19. vuosisadalla perustettiin Venäjän kaanoni, joka kiinnittää vähemmän huomiota ihmisten nautinnon ja taistelun vaiston kouluttamiseen, mutta enemmän myötätuntoon ja ymmärrykseen. Tämä on se kansallinen ominaisuus, jota ”Taidemaailman” ideologi Alexander Nikolaevitsh Benois (1870–1960) kutsui vuonna 1918 kunnioituksen vaistoksi suhteessa henkisiin arvoihin.
115. По мнению славянофилов, западное человечество развивало только одну сторону духа – рассудочную, логическую. Напротив, Россия призвана к гармоническому развитию всех сторон духовной жизни и прежде всего к обнаружению другой стороны духа, сравнительно с Европой, – к развитию чувства в противоположность рассудочности. «Нельзя рассчитать умом, когда чувство не наведет на этот расчет», – полагал Иван Васильевич Киреевский (1806–1856), один из основоположников славянофильства.115. According to the Slavophiles, Western humanity developed only one side of the spirit - the rational, the logical. On the contrary, Russia is called upon for the harmonious development of all aspects of the spiritual life and, above all, for the discovery of the other side of the spirit, as compared with Europe, to the development of feeling as opposed to rationality. "You can not calculate the mind when the feeling does not bring on this calculation," said Ivan Vasilyevich Kireevsky (1806-1856), one of the founders of Slavophilism.115. Slavofiilien mukaan länsimainen ihmiskunta kehitti vain hengen yhtä puolta, rationaalista, loogista. Päinvastoin Venäjällä vaalitaan henkisen elämän kaikkien näkökohtien harmoniseen kehittämistä ja ennen kaikkea hengen toisen puolen löytämistä, verrattuna Eurooppaan, tunteen kehittämistä rationaalisuuden sijasta. "Et voi laskea mieltä, kun tunne ei tue tätä laskelmaa", sanoi Ivan Vasiljevitsh Kirejevski (1806-1856), yksi slavofilismin perustajista.
116. «Преобладание этой стороны духовного развития выразилось в духовной жизни русского народа как православная форма христианства, а в материальной жизни – как общинное начало… В противоположность славянской любовно-братской общине, западный мир стоит на борьбе интересов, на правах личности, словом на развитии юридического начала», – писал в 1902 г. Павел Николаевич Милюков (1859–1943) в работе «Из истории русской интеллигенции» [16; 295].116. “The predominance of this aspect of spiritual development was expressed in the spiritual life of the Russian people as an Orthodox form of Christianity, and in material life as a communal principle ... In contrast to the Slavic love-brotherly community, the Western world is in the conflict of interests, in the rights of the individual, in a word on the development of the legal principle", - wrote in 1902 Pavel Nikolaevich Milyukov (1859–1943) in his work "From the history of the Russian intelligentsia" [16; 295].116. ”Tämän hengellisen kehityksen aspektin ylivoima ilmeni venäläisten ihmisten hengellisessä elämässä kristinuskon ortodoksisena muotona ja aineellisessa elämässä yhdyskuntaperiaatteena ... Vastoin slaavilaista rakkaus-veljeskuntayhteisöä, Länsimaat ovat eturistiriidassa yksilön oikeuksien kanssa, sanalla oikeudellisen periaatteen kehittämisessä", - kirjoitti vuonna 1902 Pavel Nikolaevitsh Miljukov (1859–1943) teoksessaan "Venäjän älymystön historiasta" [16; 295] .
117. Наблюдающие и изучающие в этой посылке чаще всего оказываются вне Канона. «Чувства рождаются не из наблюдения и изучения, а из участия», – уточнял русский писатель Андрей Платонов (1899–1951)[W]. «Все научные теории, атомы, ионы, электроны, гипотезы, всякие законы – вовсе не реальные вещи, а отношения человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности», – писал Платонов своей невесте, командированной в деревню для ликвидации неграмотности [15; 124].117. Observers and learners in this premise most often find themselves outside the Canon. “Feelings are born not from observation and study, but from participation,” said Russian writer Andrei Platonov (1899-1951)[W]. “All scientific theories, atoms, ions, electrons, hypotheses, all sorts of laws are not real things at all, but the relationship of the human body to the universe at the time of learning activity,” Platonov wrote to his bride, sent to the village to eliminate illiteracy [15; 124].117. Tämän lähtökohdan tarkkailijat ja oppijat joutuvat useimmiten Canonin ulkopuolelle. "Tunteet eivät synny havainnoista ja tutkimuksista, vaan osallistumisesta", sanoi venäläinen kirjailija Andrei Platonov (1899-1951) [W] . "Kaikki tieteelliset teoriat, atomit, ionit, elektronit, hypoteesit ja kaikenlaiset lait eivät ole lainkaan todellisia asioita, vaan ihmiskehon suhde maailmankaikkeuteen oppimisen kautta", Platonov kirjoitti morsiamelleen, joka lähetettiin maaseudulle lukutaidottomuuden poistamiseksi [15; 124] .
118. Fig-04: Любопытно, что качества сердца, созерцательности, творческой свободы и совести, упомянутые русским православным философом Иваном Александровичем Ильиным (1882–1954), а также близкие к ним, такие как мессианское отношение к истории, ответственность за судьбы других народов, свободу от практицизма и т.п., современные американские ученые приписывают и себе. Тем самым как бы стремятся продемонстрировать определенное сходство российской и американской культур в сравнении с другими культурами [89; 181].118. [F] It is curious that the qualities of heart, contemplation, creative freedom and conscience, mentioned by Russian Orthodox philosopher Ivan Alexandrovich Ilyin (1882–1954), as well as those close to them, such as the messianic attitude to history, responsibility for the fate of other nations, freedom from practicality, and so on . p., modern American scientists ascribe to themselves. Thus, they are trying to demonstrate a certain similarity between Russian and American cultures in comparison with other cultures [89; 181].118. [F] On erikoista, että venäläisen ortodoksisen filosofin Ivan Aleksandrovitsh Iljinin (1882–1954) mainitsemat sydämen, mietiskelyn, luovan vapauden ja omantunnon ominaisuudet, samoin kuin läheiset, kuten messiaaninen asenne historiaan, vastuu muiden kansakuntien kohtaloista, vapaat käytännöllisyydestä ja niin edelleen, modernit amerikkalaiset tutkijat omistavat itsensä, mielenkiintonsa. Siksi he yrittävät osoittaa tiettyä samankaltaisuutta venäläisten ja amerikkalaisten kulttuurien välillä verrattuna muihin kulttuureihin [89; 181] .

5. Смысл – в экспансии

5. Meaning in expansion

5. Merkitys laajennettuna

120. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989)[W], один из создателей советской водородной бомбы, на вопрос: «В чем смысл жизни?», ответил: «В экспансии». Под этим термином выдающийся ученый и общественный деятель второй половины XX века имел в виду не вывоз капитала или захват новых территорий, а преодоление знанием хаоса, невежества, энтропии, смерти. Внутренняя экспансия – это стремление человека к свободе, обретаемой высоким уровнем информационной культуры и познающей деятельности.120. Academician Andrei Dmitrievich Sakharov (1921–1989)[W], one of the founders of the Soviet hydrogen bomb, answered to the question: “What is the meaning of life?”: “In expansion”. By this term, an outstanding scholar and public figure of the second half of the 20th century did not mean the export of capital or the seizure of new territories, but the overcoming of knowledge of chaos, ignorance, entropy, and death. Internal expansion is the human desire for freedom, gained by a high level of information culture and cognitive activity.120. Akateemikko Andrei Dmitrievich Saharov (1921–1989) [W] , yksi Neuvostoliiton vetypommin perustajista, vastasi kysymykseen: “Mikä on elämän tarkoitus?”: “Laajentamisessa”. Tällä termiällä 1900-luvun toisen puoliskunnan erinomainen tutkija ja julkinen henkilö ei tarkoittanut pääoman vientiä tai uusien alueiden takavarikointia, vaan kaaoksen, tietämättömyyden, entropian ja kuoleman tietämyksen voittamista. Sisäinen laajentuminen on ihmisen halu vapauteen, jonka saavuttaa korkea tietokulttuuri ja kognitiivinen toiminta.
121. Гениальный мыслитель XVII века Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716)[W], высоко ценимый Петром I, Марксом и Лениным, так высказался по поводу информационной экспансии:121. Gothfried Wilhelm Leibnitz, a brilliant 17th century thinker (1646–1716)[W], highly appreciated by Peter I, Marx and Lenin, commented on the informational expansion:121. Gothfried Wilhelm Leibnitz, loistava 1700-luvun ajattelija (1646–1716) [W] , jota Pietari I, Marx ja Lenin arvostivat suuresti, kommentoi tiedon laajentumista:
122. «Человек, внимательно рассмотревший большее количество рисунков растений и животных, больше чертежей машин, больше описаний или изображений домов и крепостей, прочитавший больше интересных романов, услышавший больше любопытных рассказов, будет обладать большими познаниями, чем другой человек, хотя бы в том, что ему нарисовали или рассказали, не было ни слова правды».122. “A person who has carefully considered a greater number of drawings of plants and animals, more drawings of machines, more descriptions or images of houses and fortresses, read more interesting novels, heard more curious stories, will have more knowledge than another person, at least in that drew or told, there was not a word of truth. "122. ”Henkilöllä, joka on huolellisesti harkinnut suurempaa määrää kasvien ja eläinten piirustuksia, enemmän konepiirroksia, enemmän kuvauksia tai kuvia taloista ja linnoituksista, lukenut mielenkiintoisempia romaaneja, kuullut kiinnostavampia tarinoita, hänellä on enemmän tietoa kuin toisella henkilöllä, ainakaan siinä kuvauksessa tai väitteessä ei ole totuuden sanaa."
123. Лейбниц полагал, что привычка представлять себе в уме много определенных и актуальных понятий или идей делает такого человека более способным понимать то, что ему говорят, и «он несомненно будет образованнее и способнее другого человека, который ничего не видел, не читал, не слышал». Но тут классик философии оставил нам две существенные оговорки: «лишь бы только он не принимал в этих историях и изображениях за истину то, что не является истинным, и лишь бы эти впечатления не мешали ему отличать действительное от воображаемого или существующее от возможного» [55; 313–314].123. Leibniz believed that the habit of imagining many definite and relevant concepts or ideas in one's mind makes such a person more able to understand what is being said, and “he will undoubtedly be more educated and more capable than another person who has not seen, read, heard”. But here the classic of philosophy left us two essential reservations: “if only he would not accept in these stories and images as truth what is not true, and only these impressions would not prevent him from distinguishing the real from the imaginary or existing from the possible” [55 ; 313-314].123. Leibniz uskoi, että tapa kuvitella mielessään monia selkeitä ja merkityksellisiä käsitteitä tai ideoita tekee sellaisesta henkilöstä paremman ymmärtämään sanottua, ja ”hän on epäilemättä koulutetumpi ja kykenevämpi kuin toinen henkilö, joka ei ole nähnyt, lukenut, kuullut”. Mutta tässä filosofian klassikko jätti meille kaksi olennaista varaumaa: ”ellei vain hän hyväksyisi näissä tarinoissa ja kuvissa totuutena sitä, mikä ei ole totta, ja etteivät vain nämä vaikutelmat estä häntä erottamasta todellista kuvitteellisesta tai olemassa olevaa mahdollisesta ” [55; 313-314] .
124. Свой труд «Новые опыты о человеческом разуме» Лейбниц подытожил таким выводом:124. His work "New experiences about the human by the rational mind" Leibniz summed up this conclusion:124. Teoksessaan "Uusia kokemuksia ihmisestä rationaalisen mielen avulla" Leibniz tiivisti tämän johtopäätöksen:
125. «Все, что может войти в сферу человеческого разума, есть либо природа вещей самих по себе, либо человек в качестве деятеля, стремящегося к своей цели и в особенности к своему счастью, либо наконец способы, с помощью которых приобретается знание» [55; 462].125. “Everything that can enter the sphere of the human mind is either the nature of things in itself, or man as an actor striving for his goal and especially for his happiness, or finally the ways by which knowledge is acquired” [55; 462].125. "Kaikki, mikä voi päästä ihmismielen piiriin, on joko asioiden luonne itsessään tai ihminen toimijana, ++joka pyrkii päämääriinsä ja erityisesti onnellisuuteensa tai lopulta tapoihin, joilla tieto saadaan" [55; 462] .
126. Иначе говоря, процесс познания предполагает наличие трех элементов:126. In other words, the process of cognition implies the existence of three elements:126. Toisin sanoen kognitioprosessi edellyttää kolmen elementin olemassaoloa:
127. человека, осуществляющего познавательную деятельность;127. person carrying out cognitive activity;
127. henkilöä, joka harjoittaa kognitiivista toimintaa;
128. средств познания или предметов природы, специально измененных для воздействия на предмет познания,128. means of knowledge or objects of nature, specially modified to affect the subject of knowledge,128. tietovälineitä tai luonnon esineitä, joita on erityisesti muokattu vaikuttamaan tiedon aiheeseen,
129. предмета познания.129. subject of knowledge.129. tiedon aihetta. #20200516
130. В этой связи Лейбниц делил науки на три разряда:130. In this regard, Leibniz divided science into three categories:130. Tältä osin Leibniz jakoi tieteen kolmeen luokkaan:
131. первый – это физика, или естественная философия, охватывающая не только тела и их свойства, как число, фигура, но и духов, даже Бога и ангелов;131. the first is physics, or natural philosophy, which embraces not only objects and their properties, like a number, a figure, but also spirits, even God and angels;131. Ensimmäinen on fysiikka tai luonnofilosofia, joka ei koske vain objekteja ja niiden ominaisuuksia, kuten numero, luku, vaan myös henget, jopa Jumala ja enkelit;
132. второй – это практическая философия, или мораль, указывающая способы получить хорошие и полезные вещи и ставящая себе целью не только познание истины, но и практическое осуществление того, что справедливо;132. the second is practical philosophy, or morality, indicating ways to get good and useful things and aiming at not only the knowledge of truth, but also the practical realization of what is just;132. toinen on käytännön filosofia eli moraali, joka osoittaa tapoja saada hyviä ja hyödyllisiä asioita ja pyrkii paitsi totuuden tuntemiseen, myös oikeudenmukaisuuden käytännön toteuttamiseen;
133. третий – это логика или наука о знаках (логос означает слово), имеющая дело с идеями и словами.133. the third is logic or the science of signs (logos means a word), dealing with ideas and words.133. Kolmas on logiikka tai merkkitiede (logot tarkoittavat sanaa), käsittelevät ideoita ja sanoja.
134. Все три разряда – физика, мораль и логика – представляют собой, по Лейбницу, как бы три большие области интеллектуального мира, совершенно отделенные друг от друга.134. All three categories - physics, morality and logic - are, according to Leibniz, as if three large areas of the intellectual world, completely separate from each other.134. Kaikki kolme luokkaa - fysiikka, moraali ja logiikka - ovat Leibnizin mukaan ikään kuin intellektuaalimaailman kolme suurta aluetta, täysin erillään toisistaan.
135. Английский философ и социолог Герберт Спенсер (1820–1903)[W] классифицировал науки также по трем главным подразделениям [95; 5–7]:135. The English philosopher and sociologist Herbert Spencer (1820–1903) also classified science into three main divisions [95; 5–7]:135. Myös englantilainen filosofi ja sosiologi Herbert Spencer (1820–1903) luokitteli tieteen kolmeen pääjakoon [95; 5-7] :
136. – науки абстрактные (логика и математика); они изучают формы, в которых предстают перед нами те или иные явления, при отсутствии понятия силы. Математическая истина, что угол, вписанный в полуокружность, есть прямой угол, является абстрактной истиной в том смысле, что она утверждается не относительно реальных, действительно существующих полуокружностей и углов, а гипотетически (предположительно) размещенных в пространстве;136. - abstract sciences (logic and mathematics); they study the forms in which certain phenomena appear before us, in the absence of the concept of force. The mathematical truth that an angle inscribed in a semicircle is a right angle is an abstract truth in the sense that it is asserted not relative to real, really existing semicircles and angles, but hypothetically (supposedly) placed in space;136. - abstrakti tiede (logiikka ja matematiikka); he tutkivat muotoja, joissa tietyt ilmiöt ilmestyvät meille, ilman voimankäsitettä. Matemaattinen totuus siitä, että puoliympyrään kirjoitettu kulma on oikea kulma, on abstrakti totuus siinä mielessä, että sitä ei väitetä suhteessa todellisiin, todella olemassa oleviin puolipiireihin ja kulmiin, vaan hypoteettisesti (oletettavasti) avaruuteen sijoitettuna;
137. – науки абстрактно-конкретные (механика, физика, химия и т.д.), изучающие сами явления в их составляющих элементах; механике, скажем, безразлично, рассматривается ли в качестве движущей массы планета или молекула, щепка или живое существо;137. - science abstract-specific (mechanics, physics, chemistry, etc.), studying the phenomena themselves in their constituent elements; To mechanics, say, it makes no difference whether a planet or a molecule, a sliver or a living creature is considered as a motive mass;137. - abstrakti spesifinen tiede (mekaniikka, fysiikka, kemia jne.), Tutkimalla itse ilmiöitä niiden rakenneosissa; Mekaanikolle sanotaan esimerkiksi, ettei sillä ole merkitystä, pidetäänkö planeettaa tai molekyyliä, suikaletta tai elävää olentoa liikemassana;
138. – науки конкретные (астрономия, геология, биология, психология, социология и т.д.); они изучают сами явления в их целом. Истина, что планеты вращаются вокруг солнца с запада на восток, подкрепляется сотней примеров, с включением сюда и астероидов, и является истиной общей, но отнюдь не абстрактной, так как во всех случаях она обнаруживается в конкретном движении тел, существующих в пространстве.138. - specific sciences (astronomy, geology, biology, psychology, sociology, etc.); they study the phenomena themselves in their whole. The truth that the planets revolve around the sun from west to east is supported by hundreds of examples, with the inclusion of asteroids, and is a common truth, but not abstract, because in all cases it is found in the specific motion of the bodies that exist in space.138. - erityiset tieteet (tähtitiede, geologia, biologia, psykologia, sosiologia jne.); ne tutkivat ilmiöitä itse kokonaisuudessaan. Totuutta, että planeetat pyörivät auringon ympäri lännestä itään, tukee sadat havainnot, joihin sisältyy asteroideja, se on yleinen totuus, mutta ei abstrakti, koska kaikissa tapauksissa se löytyy avaruudessa olevan taivaankappaleen erityisliikkeestä.
139. Единство науки и единство человеческого рода взаимосвязаны и взаимообусловлены. Цивилизация как результат экспансии – это организованная совокупность плодов знания и культуры, процесс усиления собственно социального элемента общественной жизни, урегулирование разногласий на основе разума, в отличие от варварства с его идеей подавления и насилия над разумом.139. The unity of science and the unity of the human race are interrelated and interdependent. Civilization as a result of expansion is an organized totality of the fruits of knowledge and culture, the process of strengthening the social element of social life itself, settling differences on the basis of reason, as opposed to barbarism with its idea of ​​suppression and violence over the mind.139. Tieteen ja ihmiskunnan yhtenäisyys ovat toisiinsa liittyviä ja toisistaan riippuvaisia. Laajentumisen seurauksena syntynyt sivilisaatio on organisoitu kokonaisuus tiedon ja kulttuurin hedelmistä, prosessista, jolla vahvistetaan itse sosiaalisen elämän sosiaalista osaa, ratkaistaan erot syyn perusteella, toisin kuin barbarismissa, jonka ajatus on mielen tukahduttaminen ja väkivalta.

6. Что ребенку огонь…

6. What a baby fire ...

6. Mikä tuli lapselle ... #20200517

141. Условимся называть явлением то, что совершается во времени с веществами и телами. Телами в науке считаются вещества, ограниченные поверхностями или имеющие формы. Земля, как часть солнечной системы, есть тело, подобно кристаллу, растению, дому. Вещество или материя более общее понятие, чем тело, и представляет собой то, что наполняет пространство и имеет вес, то, из чего состоят природные тела и с чем совершаются движения и явления природы.141. We agree to call a phenomenon that takes place in time with substances and bodies. Bodies in science are substances bounded by surfaces or having forms. The earth, as part of the solar system, is a body, like a crystal, a plant, a house. Matter is a more general concept than a body, and represents what fills space and has weight, what natural bodies consist of and with which movements and natural phenomena are made.141. Olemme samaa mieltä siitä, että kutsumme ilmiötä, joka tapahtuu ajassa aineiden ja esineiden kanssa. Tieteen esineet ovat aineita, joita rajaavat pinnat tai joilla on muoto. Maa, osana aurinkokuntaa, on esine, kappale, kuten kristalli, kasvi, talo. Aine tai materia on yleisempi käsite kuin esine ja edustaa sitä, mikä täyttää tilan ja jolla on paino, mistä luonnolliset esineet koostuvat ja mitä liike ja luonnonilmiöt edustavat.
142. В качестве иллюстрации рассмотрим два принципа, ставшие фундаментом здания современной науки.142. As an illustration, let us consider two principles that have become the foundation of the building of modern science.142. Tarkastelkaamme esimerkkinä kahta periaatetta, joista on tullut modernin tieteen rakentamisen perusta.
143. Первый принцип – материя не создается и не уничтожается и лишь переходит из одного вида в другой – известен под названием закона сохранения массы и был высказан в XVIII веке.143. The first principle - matter is not created and not destroyed and only moves from one type to another - known as the law of conservation of mass and was expressed in the XVIII century.143. Ensimmäinen periaate - ainetta ei luoda eikä tuhota vaan siirtyy vain yhdestä tyypistä toiseen - tunnetaan nimellä aineen häviämättömyyden laki joka muotoiltiin XVIII vuosisadalla.
144. Второй принцип – энергия не создается и не уничтожается и лишь переходит из одного вида в другой – появился в XIX веке, получил название закона сохранения энергии и стал приманкой для изобретателей perpetuum mobile.144. The second principle - energy is not created and not destroyed and only transfers from one type to another - appeared in the XIX century, received the name of the law of conservation of energy and became the bait for the inventors of perpetuum mobile.144. Toinen periaate - energiaa ei luoda eikä tuhota vain siirretään yhdestä tyypistä toiseen - ilmestyi XIX vuosisadalla, sai energian häviämättömyyden lain nimen ja siitä tuli syötti ikiliikkujan keksijöille.
145. Эти два принципа направляли развитие науки и ее технические достижения, пока ученые не задались вопросом: может ли вещество превращаться в энергию, а энергия – в вещество? Оказалось, может. В частности, такое превращение наблюдается в процессе деления ядер урана, во время которого ядро расщепляется на осколки с высвобождением огромного количества энергии. Тогда же, в начале XX века, на довольно ранней стадии развития теории относительности, было установлено, что инертная масса движущегося тела увеличивается с возрастанием его скорости. Этот вывод означал эквивалентность (от лат. aequus равный + valens имеющий силу, значение, цену) изменения энергии движения тела, то есть его кинетической энергии, и изменения его массы. Для большинства физиков-практиков это утверждение казалось математической фикцией, поскольку в известных тогда земных процессах никакие заметные количества вещества в энергию не превращались и большие источники энергии известны не были. Даже великий Альберт Эйнштейн (1879–1955)[W] едва ли мог предвидеть возможные приложения этого принципа, но в 1905 г. он утверждал (вслед за А. Пуанкаре и Х. Лоренцем), что масса и энергия эквивалентны, и предположил, что эквивалентность можно будет доказать путем изучения радиоактивных веществ. Количество энергии E, эквивалентное массе m, по Эйнштейну, определяется уравнением145. These two principles directed the development of science and its technical achievements, until scientists wondered: can matter be transformed into energy, and energy into matter? It turned out maybe. In particular, such a transformation is observed in the process of nuclear fission of uranium, during which the nucleus splits into fragments with the release of a huge amount of energy. At the same time, at the beginning of the 20th century, at a rather early stage of the development of the theory of relativity, it was found that the inertial mass of a moving body increases with increasing its speed. This conclusion meant the equivalence (from the Latin. Aequus equal + valens valid, value, price) changes in the energy of movement of the body, that is, its kinetic energy, and changes in its mass. For most practical physicists, this statement seemed to be a mathematical fiction, since in known earthly processes no significant amounts of matter turned into energy and large sources of energy were not known. Even the great Albert Einstein (1879–1955)[W] could hardly have foreseen possible applications of this principle, but in 1905 he argued (after A. Poincaré and H. Lorenz) that mass and energy are equivalent, and suggested that the equivalence could be prove by examining radioactive substances. Amount of energy E, equivalent the mass m, according to Einstein, is determined by the equation145. Nämä kaksi periaatetta ohjasivat tieteen ja sen teknisten saavutusten kehitystä, kunnes tutkijat ihmettelivät: voidaanko aine muuttaa energiaksi ja energia aineeksi? Osoittautui että näin ehkä on. Erityisesti tällainen muutos havaitaan uraanin ydinfissioprosessissa, jonka aikana ydin hajoaa palasiksi vapauttaen valtavan määrän energiaa. Samanaikaisesti 1900-luvun alussa suhteellisuusteorian kehitysprosessin melko varhaisessa vaiheessa havaittiin, että liikkuvan kappaleen hitausmassa kasvaa nopeutta kasvattamalla. Tämä johtopäätös tarkoitti esineen liike-energian, toisin sanoen sen kineettisen energian, muutoksia (latinan kielestä. Aequus yhtäsuuri + valenssit voimassa, arvo, hinta) ja massan muutoksia. Useimmille fyysikoille tämä lausunto näytti olevan matemaattinen fiktio, koska tunnetuissa maallisissa prosesseissa merkittäviä aineen määriä ei muuttunut energiaksi ja suuria energialähteitä ei tunneta. Jopa suuri Albert Einstein (1879–1955) [W] voi tuskin ennakoida tämän periaatteen mahdollista soveltamista, mutta vuonna 1905 hän väitti (A. Poincarén ja H. Lorenzin jälkeen), että massa ja energia vastaavat toisiaan, ja ehdotti, että vastaavuus voitaisiin todistaa tutkimalla radioaktiivisia aineita. Energian määrän E, ja massan m vastaavuus Einsteinin mukaan määritetään yhtälöllä
146. E = m c2,146. E = m c2,146. E = m c 2 ,
147. где c – скорость света.147. where c is the speed of light.147. missä c on valon nopeus.
148. Оговоримся сразу, что проблема, как добиться того, чтобы процесс выделения энергии прошел эффективно и быстро, ничего общего с вышеприведенной формулой не имеет. Однако, она привела к поразительным результатам. Из формулы выходило, что один килограмм расщепляемого вещества, полностью превращенного в энергию, мог дать 25 миллиардов киловатт-часов энергии. Это равнялось бы двухмесячной выработке всей энергетической промышленности США (при уровне производства 1939 г.), что казалось фантастикой, особенно при сравнении с цифрой 8,5 киловатт-часов тепловой энергии, получаемой при сжигании обычного килограмма угля [94; 12].148. Let us make a reservation right away that the problem, how to ensure that the process of energy release passes efficiently and quickly, has nothing in common with the above formula. However, it led to amazing results. From the formula it appeared that one kilogram of a fissionable substance, completely converted into energy, could give 25 billion kilowatt-hours of energy. This would be equal to a two-month production of the entire US energy industry (at the production level of 1939), which seemed fantastic, especially when compared with the figure of 8.5 kilowatt-hours of thermal energy produced by burning a conventional kilogram of coal [94; 12].148. Tehdään heti varaus, että ongelmalla, jolla varmistetaan, että energian vapautumisprosessi kulkee tehokkaasti ja nopeasti, ei ole mitään yhteistä yllä olevan kaavan kanssa. Se johti kuitenkin uskomattomiin tuloksiin. Kaavan perusteella näytti, että yksi kilogramma fissioituvaa ainetta, täysin muunnettu energiaksi, voisi antaa 25 miljardia kilowattituntia energiaa. Tämä olisi yhtä suuri kuin koko Yhdysvaltain energiateollisuuden kahden kuukauden tuotanto (vuoden 1939 tuotantotasolla), mikä näytti fantastiselta, varsinkin kun verrataan lämpöenergian 8,5 kilowattituntituntiin, joka tuotetaan polttamalla tavanomainen kilo hiiltä [94; 12] .
149. Fig-05: Несмотря на то, что сама возможность превращения вещества в энергию, тем более какого-либо управления этим превращением, казалась весьма отдаленной, с 1930 г. размышления ученых-физиков стали находить экспериментальные подтверждения. Ученые, подобно Прометею, овладели мощными силами природы и передавали эту власть политикам и военным, несмотря на пророческие слова Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) о том, что человечество, научившись вещество полностью превращать в энергию, еще не будет нравственно готово к такому открытию, а это может подвести к опасности уничтожения жизни на Земле. Уже 6 и 9 августа 1945 г. были взорваны первые ядерные бомбы в Хиросиме и Нагасаки.149. [F] Despite the fact that the very possibility of converting a substance into energy, much less any control of this transformation, seemed to be very remote, since 1930 the thoughts of scientists-physicists began to find experimental evidence. Scientists, like Prometheus, seized powerful forces of nature and transferred this power to politicians and the military, despite the prophetic words of Konstantin Tsiolkovsky (1857–1935) that humanity, having learned to completely transform matter into energy, would not be morally ready for such a discovery, and this can lead to the danger of the destruction of life on Earth. Already on August 6 and 9, 1945, the first nuclear bombs in Hiroshima and Nagasaki were exploded.149. [F] Huolimatta siitä, että itse mahdollisuus muuntaa aine energiaksi, paljon vähemmän tämän muutoksen hallitseminen, näytti olevan hyvin kaukainen, kun vuodesta 1930 lähtien tutkijoiden-fyysikkojen ajatukset alkoivat löytää kokeellista näyttöä. Tutkijat, kuten Prometheus, tarttuivat voimakkaisiin luonnonvoimiin ja siirsivät tämän vallan poliitikkoille ja armeijalle huolimatta Konstantin Tsiolkovskyn (1857–1935) profeetallisista sanoista, että ihmiskunta, joka on oppinut muuttamaan aineen kokonaan energiaksi, ei olisi moraalisesti valmis tällaiseen löytöön, ja tämä voi johtaa vaaraan tuhota elämä maan päällä. Jo 6. ja 9. elokuuta 1945 räjähtivät ensimmäiset atomipommit Hiroshimassa ja Nagasakiissa.
150. Подтвердилось и народное опасение: кому-то наука, что ребенку огонь. Иное открытие может повредить не меньше эпидемии. «Мы имеем один экземпляр Вселенной и не можем над ним экспериментировать», – с горечью замечал советский физик-теоретик Виталий Лазаревич Гинзбург (1916–2002)[W].150. The people's fear was confirmed: science is for us same as fire is for a child. Such kind of discovery could hurt just as much as an epidemic. “We have one copy of the Universe and cannot experiment on it,” said the Soviet theoretical physicist Vitaly Lazarevich Ginzburg (1916–2002)[W] with bitterness.150. Ihmisten pelko vahvistui: tiede on meille kuin tuli lapselle. Tällainen löytö voi satuttaa yhtä paljon kuin epidemia. "Meillä on yksi maailmankaikkeus, emmekä voi kokeilla sitä", sanoi Neuvostoliiton teoreettinen fyysikko Vitaly Lazarevich Ginzburg (1916–2002) [W] katkeruudella.
151. Правда, в 1954 г. в Обнинске (СССР) была пущена первая в мире атомная электростанция (АЭС), на которой ядерная энергия преобразуется в электрическую. Но и этот процесс не безопасен, о чем свидетельствует авария четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г., в результате которой радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территорий Украины, Белоруссии и нескольких областей России.151. However, in 1954, the world's first nuclear power plant (NPP) was commissioned in Obninsk (USSR), where nuclear energy is converted into electricity. But this process is also not safe, as was evidenced by the accident of the fourth power unit of the Chernobyl nuclear power plant in April 1986, as a result of which a significant part of the territories of Ukraine, Belarus and several regions of Russia was subjected to radioactive contamination.151. Vuonna 1954 kuitenkin Obninskissa (Neuvostoliitto) otettiin käyttöön maailman ensimmäinen ydinvoimalaitos, jossa ydinenergia muunnetaan sähköksi. Mutta tämä prosessi ei ole myöskään turvallinen, kuten osoittaa Tšernobylin ydinvoimalan neljännen voimalaitoksen onnettomuus huhtikuussa 1986, jonka seurauksena merkittävä osa Ukrainan, Valkovenäjän ja useat Venäjän alueet kärsivät radioaktiivisesta saastumisesta.
152. Подтвердилась древняя притча об огне Прометея, который можно применить как для приготовления пищи (шансы), так и для поджога домов (риск).152. The ancient parable about the fire of Prometheus, which can be used both for cooking (chances) and burning houses (risk), was confirmed.152. Muinainen vertaus Prometheuksen tulesta, jota voidaan käyttää sekä ruoanlaittoon (mahdollisuudet) että talojen polttamiseen (riski), vahvistettiin.

7. Лес Неведомого – третий мир

7. Forest of the Unknown - Third World

7. Tuntemattoman metsä - kolmas maailma

154. Итак, наука – один из наиболее сильных факторов, формирующих убеждения и отношение к миру и человеку. Она представляет собой общий труд человечества в сфере духовного производства (искусство – это я, наука – это мы) и охватывает возникновение, развитие и движение систематизированного положительного знания к своему материальному воплощению посредством преемственности и накопления знаний.154. So, science is one of the most powerful factors that shape beliefs and attitudes towards the world and man. It represents the common work of mankind in the sphere of spiritual production (art is me, science is us) and embraces the emergence, development and movement of systematic positive knowledge towards its material embodiment through continuity and accumulation of knowledge.154. Joten tiede on yksi voimakkaimmista tekijöistä, jotka muokkaavat uskomuksia ja asenteita maailmaan ja ihmiseen. Se edustaa ihmiskunnan yhteistä työtä henkisen tuotannon alalla (taide olen minä, tiede on meitä) ja käsittää systemaattisen positiivisen tiedon syntymisen, kehittymisen ja liikkumisen kohti aineellista ruumiillistumistaan jatkuvuuden ja tiedon keräämisen kautta.
155. Ученых можно уподобить рабочим и художникам, строившим древние соборы и храмы усилиями многих поколений, и завершения которых они увидеть не могли. Зато подобная деятельность переживает творцов и на тысячелетия врезается в историю человечества. Наука – один из самых надежных двигателей человеческой культуры и ведущая форма этой самой культуры.155. Scientists can be likened to workers and artists who built the ancient cathedrals and temples by the efforts of many generations, and they could not see the completion. But this activity survives the creators and for thousands of years crashes into the history of humanity. Science is one of the most reliable engines of human culture and the leading form of this culture itself.155. Tutkijoita voidaan verrata työntekijöihin ja taiteilijoihin, jotka ovat rakentaneet muinaisia katedraaleja ja temppeleitä monien sukupolvien ponnisteluilla, ja he eivät voineet nähdä valmistumista. Mutta tämä toiminta selviää tekijöistä ja tuhoaa tuhansia vuosia ihmiskunnan historiaan. Tiede on yksi ihmiskulttuurin luotettavimmista moottoreista ja itse kulttuurin johtava muoto.
156. Наряду с законами сохранения энергии и материи, научной мыслью открыто новое явление: мировой закон сохранения информации. Представление о новом законе человечество получило давно, еще в древнем мире, в библейской формулировке: будущее записано на небесах. Говоря современным языком, информация о том, что произойдет завтра, уже существует.156. Along with the laws of conservation of energy and matter, scientific thought opened a new phenomenon: the global law of conservation of information. The concept of the new law of humanity has long been received, in the ancient world, in biblical wording: the future is recorded in heaven. In modern terms, information about what will happen tomorrow already exists.156. Energian ja aineen säilyttämistä koskevien lakien rinnalla tieteellinen ajatus avasi uuden ilmiön: tiedon säilyttämistä koskevan maailmanlaajuisen lain. Ihmiskunnan uuden lain käsite on jo antiikin maailmassa annettu raamatullisessa sanamuodossa: tulevaisuus tallennetaan taivaaseen. Nyt jo tieto siitä, mitä huomenna tapahtuu, on jo olemassa.
157. Хотя наука едина и нераздельна, современные научные знания в зависимости от объекта изучаемой действительности можно разграничить на четыре большие направления:157. Although science is one and inseparable, modern scientific knowledge, depending on the object of reality under study, can be divided into four major areas:157. Vaikka tiede on yksi ja erottamaton, moderni tieteellinen tieto voidaan jakaa neljään pääalaan tutkittavan todellisuuden kohteen mukaan:
158. – естественные (знания о природе);158. - natural (knowledge of nature);158. - luonnollinen (luonnon tuntemus);
159. – общественные (знания о различных видах и формах общественной жизни);159. - public (knowledge of various types and forms of public life);159. - julkinen (tieto erilaisista julkisen elämän tyypeistä ja muodoista);
160. – гуманитарные (знания о человеке как мыслящем существе);160. - humanitarian (knowledge about a person as a thinking being);160. - humanitaarinen (tieto ihmisestä ajattelevana olentona);
161. – технические (знания о технике и технологии).161. - technical (knowledge of technology and technology).161. - tekninen (tekniikka ja tekniikan tuntemus).
162. Для современной науки характерна не только предметная, но и проблемная ориентация, и развертывание в связи с этим междисциплинарных и комплексных исследований.162. Modern science is characterized not only by the subject, but also by the problem orientation, and the development in this connection of interdisciplinary and complex research.162. Nykyaikaiselle tiedelle on tunnusomaista paitsi aihekohtainen, myös ongelmakohtainen suuntautuminen ja kehitys tässä yhteydessä tieteidenväliselle ja monimutkaiselle tutkimukselle.
163. По цели и непосредственному отношению к практике науки классифицируются на фундаментальные (базисные) и прикладные. Фундаментальные или чистые науки формируют представления о сути явлений, закономерностях развития природы и общества безотносительно к их конкретному использованию, а прикладные ставят целью применение результатов фундаментальных исследований для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем.163. By purpose and direct relation to the practice of science are classified into fundamental (basic) and applied. Fundamental or pure sciences form the ideas about the essence of phenomena, patterns of development of nature and society without regard to their specific use, while applied ones aim at applying the results of basic research to solve not only cognitive, but also social and practical problems.163. Tarkoituksen mukaan ja suoraan suhteessa tieteen käytäntöihin luokitellaan perustavoitteisiin (perus) ja niitä sovelletaan. Perustetut tai puhtaat tieteet muodostavat ideoita ilmiöiden olemuksesta, luonnon ja yhteiskunnan kehitysmalleista ottamatta huomioon niiden erityistä käyttöä, kun taas sovellettavien tavoitteena on soveltaa perustutkimuksen tuloksia kognitiivisten, mutta myös sosiaalisten ja käytännön ongelmien ratkaisemiseksi .
164. Логик и социолог Карл Раймунд Поппер (1902–1994) в дополнение к миру физических объектов или физических состояний (первый мир) и миру состояний сознания и диспозиций к действию (второй мир), сформулировал идею третьего мира – мира знания. Кто же обитает в нем? Обитателями третьего мира, по мнению К. Поппера, являются теоретические системы, проблемы и проблемные ситуации, критические рассуждения, дискуссии и споры, содержание журналов, книг и библиотек.164. Logic and sociologist Karl Raimund Popper (1902–1994), in addition to the world of physical objects or physical states (the first world) and the world of states of consciousness and dispositions to action (the second world), formulated the idea of ​​a third world - the world of knowledge. Who lives in it? The inhabitants of the third world, in the opinion of K. Popper, are theoretical systems, problems and problem situations, critical arguments, discussions and debates, the content of journals, books and libraries.164. Loogikko ja sosiologi Karl Raimund Popper (1902–1994) muotoili idean fyysisten esineiden tai fyysisten tilojen maailmaksi (ensimmäinen maailma) ja tietoisuuden tilojen ja toimintatapojen maailman (toinen maailma) lisäksi kolmannen maailman - tiedon maailman. Kuka siinä asuu? Kolmannen maailman asukkaat ovat K. Popperin mielestä teoreettisia järjestelmiä, ongelmia ja ongelmatilanteita, kriittisiä väitteitä, keskusteluja, lehtien, kirjojen ja kirjastojen sisältöä.
165. Задачей третьего мира является поиск истины, интересной истины, более глубокой и новой, которую нелегко получить. К. Поппер поделился в связи с этим детским четверостишием: «Дважды два четыре – верно, // Но давно неинтересно. // Я хочу узнать такое, // Что сегодня неизвестно» [88; 347].165. The task of the third world is the search for truth, interesting truth, deeper and new, which is not easy to obtain. K. Popper shared in connection with this children's quatrain: “Twice two four is true, // But it has not been interesting for a long time. // I want to know such, // What is unknown today ”[88; 347].165. Kolmannen maailman tehtävä on totuuden, mielenkiintoisen totuuden, syvemmän ja uuden etsiminen, jota ei ole helppo saada. K. Popper kertoi tämän lasten lorun yhteydessä: ”Kaksiertaisesti kaksi neljä on totta, // Mutta se ei ole ollut mielenkiintoista jo pitkään. // Haluan tietää jotakin// Mitä tänään ei tunneta ” [88; 347] .
166. Наука, являясь неотъемлемой и важной компонентой человеческой культуры, в отличие от других сфер культуры, действительно представляет собой систему, постоянно генерирующую новые загадки для поиска истины (абсолютной или относительной) в качестве адекватного отражения предметов и явлений действительности познающим субъектом.166. Science, being an integral and important component of human culture, unlike other spheres of culture, really is a system that constantly generates new riddles for the search for truth (absolute or relative) as an adequate reflection of objects and phenomena of reality by the cognizing subject.166. Tiede, joka on olennainen ja tärkeä osa ihmisten kulttuuria, toisin kuin muut kulttuurialueet, on todella järjestelmä, joka tuottaa jatkuvasti uusia arvoituksia stotuuden etsinnälle (absoluuttinen tai suhteellinen) riittävänä heijastuksena todellisuuden esineitä ja ilmiöitä tiedostava subjekti. 20200518
167. Исаак Ньютон (1643–1727)[W], величайший гений и образцовый, быстрый разумом Невтон, самый счастливый из когда-либо существовавших познающих субъектов («систему мира можно установить только один раз»), провел внешне однообразную жизнь. В течение первых 27-ми лет своего профессорства Ньютон жил почти безвыездно в Кембридже. Будучи членом Королевского общества, получал скромное пособие, и по бедности был освобожден от обыкновенной личной подати: один шиллинг в неделю. В это же время вся мыслящая Европа была полна похвалами ему, превозносили его и соотечественники, хотя полное понимание и масштабная оценка ньютоновских идей были впереди. Прожитые им годы составили одну из важнейших эпох в истории Англии: она обнимает период двух революций, сменяются Стюарты, Кромвель, Реставрация, оранский и ганноверский дома. Невзирая на бурлившие в те годы кровавые политические страсти, украшением человеческого рода история оставила одного Ньютона.167. Isaac Newton (1643–1727)[W], the greatest genius and exemplary, quick-witted Newton, the happiest cognitive subject that ever existed (“the system of the world can be established only once”), led a seemingly monotonous life. During the first 27 years of his professorship, Newton lived almost without a visit to Cambridge. Being a member of the Royal Society, he received a modest allowance, and by poverty he was exempted from the ordinary personal tax: one shilling a week. At the same time, all thinking Europe was full of praise for him, and his compatriots praised him, although a full understanding and large-scale assessment of Newtonian ideas were ahead. The years he lived constituted one of the most important epochs in the history of England: it embraces the period of two revolutions, replaced by the Stuarts, Cromwell, the Restoration, the Orange and Hannover houses. Despite the bloody political passions that raged in those years, history left Newton alone to adorn the human race.167. Isaac Newton (1643–1727) [W] , suurin nero ja esimerkillinen, nokkela Newton, onnellisin koskaan olemassa ollut tiedostava kansalainen (”maailman järjestelmä voidaan määritellä vain kerran”) johti näennäisesti yksitoikkoiseen elämään. Professuurinsa ensimmäisen 27 vuoden aikana Newton eli melkein ilman vierailua Cambridgessa. Royal Societyn jäsenenä hän sai vaatimatonta korvausta, ja köyhyyden vuoksi hänet vapautettiin tavanomaisesta henkilöverosta: yksi shillinki viikossa. Samalla koko ajatteleva Eurooppa oli täynnä kiitosta hänelle, ja maanmiehensä kiittivät häntä, vaikka täysi ymmärrys ja laaja-alainen arvio Newtonin ideoista oli vielä edessäpäin. Hänen elämänsä vuodet olivat yksi tärkeimmistä aikakausista Englannin historiassa: se kattaa kahden vallankumouksen ajanjakson, jonka aikana vallassa vuorottelivat Stuarts-, Cromwell, Restaurointi, Oranget ja Hannover-suvut. Noiden vuosien raivoisista verisistä poliittisista intohimoista huolimatta historia jätti Newtonin yksin koristamaan ihmiskuntaa. #20200518
168. Сам же гений признался незадолго перед смертью:168. The genius himself confessed shortly before his death:168. Nero itse tunnusti vähän ennen kuolemaansa:
169. «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или раковину попестрее, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным» [14; 196].169. “I don’t know how I can appear to the world, but to myself I only seem to be a boy playing on the seashore, entertaining myself from finding time to time a pebble more colorful than usual, or a clam, while the great ocean of truth stretched before me unexplored” [14; 196].169. ”En tiedä miltä näytän maailman silmissä, mutta itselleni näytän olevan vain poika, joka leikkii meren rannalla, viihdyttäen itseäni etsien ja aika ajoin löytäen tavallista värikkäämmän kiven tai simpukan, kun suuri totuuden valtameri leviää edessäni tutkimattomana ” [14; 196] .
170. Замечательный французский физик, один из создателей квантовой механики Луи де Бройль (1892–1987), описывая прекрасную фреску большой аудитории Сорбонны с фигурами, символизирующими духовные достижения человечества в науке, искусстве и литературе, обратил внимание на то, что эта светлая поляна достигнутого знания окружена непроницаемым и безграничным, полным тайн лесом Неведомого [9; 181].170. A remarkable French physicist, one of the founders of quantum mechanics, Louis de Broglie (1892–1987), describing the wonderful fresco of a large auditorium of the Sorbonne with figures symbolizing the spiritual achievements of mankind in science, art and literature, drew attention to the fact that this bright field of achieved knowledge is surrounded impenetrable and limitless, the mysterious forest of the Unknown [9; 181].170. Erinomainen ranskalainen fyysikko, yksi kvantimekaniikan perustajista, Louis de Broglie (1892–1987), kuvailee Sorbonnen suuren auditorion upeaa freskoa hahmoilla, jotka symboloivat ihmiskunnan henkisiä saavutuksia tieteessä, taiteessa ja kirjallisuudessa, kiinnitti huomiota siihen, että tätä saavutetun tiedon kirkasta kenttää ympäröi läpäisemätön ja rajaton Tuntematon [9; 181] .
171. Генерируя новые тайны, наука как самозарождающаяся система создает средства для их решения, источниками которых являются, как правило, технические и прикладные цели. Духовная и практическая стороны научного знания связаны неразрывно. Более того, когда наука утрачивает способность решать стоящие перед ней задачи и включать в свой состав новые, в ней возникает ситуация кризиса и появляется настоятельная потребность в создании новой теории, которая сможет успешно выполнять эти функции. К примеру, несмотря на многовековой опыт вождения морских судов вдоль берегов, задача переплыть Океан потребовала от европейцев выяснения формы и размеров земного шара, что и было исполнено европейской наукой приблизительно в первой четверти XVI столетия путем разрушения, казалось, незыблемого авторитета древнегреческого ученого Клавдия Птолемея и закладки основ современного научного мировоззрения.171. Generating new secrets, science as a self-generating system creates means for their solution, the sources of which are, as a rule, technical and applied goals. The spiritual and practical aspects of scientific knowledge are inextricably linked. Moreover, when science loses the ability to solve its tasks and incorporate new ones, a crisis situation arises in it and there is an urgent need to create a new theory that can successfully perform these functions. For example, despite the centuries-old experience of driving ships along the coast, the task of crossing the Ocean required Europeans to determine the shape and size of the globe, which was accomplished by European science in about the first quarter of the 16th century by destroying, as it was, the unshakable authority of ancient Greek scientist Claudius Ptolemy and laying the foundations of the modern scientific worldview.171. Luomalla uusia salaisuuksia, tiede itsensä muodostavana järjestelmänä luo ratkaisuja keinoihin, joiden lähteet ovat pääsääntöisesti tekniset ja sovelletut tavoitteet. Tieteellisen tiedon henkiset ja käytännön näkökohdat liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Lisäksi kun tiede menettää kykynsä ratkaista tehtävänsä ja synnyttää uusia tehtäviä, siihen syntyy kriisitilanne ja on kiireellisesti tarpeen luoda uusi teoria, joka pystyy suorittamaan nämä toiminnot onnistuneesti. Esimerkiksi huolimatta vuosisatojen vanhasta kokemuksesta alusten ajamisesta rannikolla, valtameren ylittäminen vaati eurooppalaisia määrittelemään maapallon muodon ja koon, jonka eurooppalainen tiede toteutti 1500-luvun ensimmäisellä neljänneksellä. Tuhoamalla ikivanhan kreikkalaisen tutkijan Claudius Ptolemaioksen horjumattoman auktoriteetin ja luomalla perustan nykyaikaiselle tieteelliselle maailmmukmankatsomukselle.
172. Бесспорно, что наука вбирает в себя интеллектуальную человеческую деятельность, направленную на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Под миром понимается человек и природная среда в их взаимодействии. И хотя идеи как научный продукт измерить трудно, именно их развитие и новизна определяют не только общественное сознание, но и научный потенциал каждой страны, составляющий сегодня существенную часть национального богатства и оттесняющий столь привычные показатели, как размеры территории, наличие природных и трудовых ресурсов, военную мощь.172. There is no doubt that science incorporates intellectual human activity aimed at developing objective, systematically organized and founded knowledge of the world. By world is understood man and the natural environment in their interaction. And although it is difficult to measure ideas as a scientific product, it is their development and novelty that determine not only the public consciousness, but also the scientific potential of each country, which today constitutes a substantial part of national wealth and overshadows such customary indicators as the size of the territory, the availability of natural and labor resources, and military power.172. Ei ole epäilystäkään siitä, että tiede sisältää ihmisen henkisen toiminnan, jonka tavoitteena on kehittää objektiivista, järjestelmällisesti organisoitua ja perusteltua tietoa maailmasta. Maailman mukaan ymmärretään ihminen ja luonnollinen ympäristö heidän vuorovaikutuksessaan. Ja vaikka ideoiden mittaaminen tieteelliseksi tuotteeksi on vaikeaa, niiden kehitys ja uutuus määräävät paitsi yleisen tietoisuuden myös kunkin maan tieteellisen potentiaalin, joka nykyään muodostaa merkittävän osan kansallisesta vauraudesta ja jättää varjonsa alle sellaisia tavanomaisia indikaattoreita kuin alueen koko, luonnon- ja työvoimavarojen saatavuus sekä sotilaallinen voima.

8. Изощрен, но не злонамерен

8. Sophisticated, but not malicious

8. Hienostunut, mutta ei vahingollinen

174. Первобытное знание и наука исходили из презумпции доверия к миру. Слова А. Эйнштейна о том, что «Бог изощрен, но не злонамерен» [73; 34], указывают, что мерой всех вещей может быть сама природа, а не Бог или человек. Полная загадок и тайн Природа в образе Вселенной для познающего субъекта никогда не была нема, холодна и бесцветна, а полна звуков, тепла, красок. Боги, герои, чудовища могли мирно сосуществовать, не оскорбляя чувств правды и веры, составлявших многовековое наследие народов.174. Primitive knowledge and science proceeded from the presumption of trust in the world. A. Einstein's words that “God is sophisticated, but not malicious” [73; 34], indicate that nature itself can be the measure of all things, and not God or man. Full of riddles and mysteries Nature in the image of the Universe for the knowing subject has never been mute, cold and colorless, but full of sounds, warmth, colors. Gods, heroes, monsters could coexist peacefully, without offending the feelings of truth and faith that formed the centuries-old heritage of peoples.174. Alkeellinen tieto ja tiede perustuivat luottamuksen oletukseen maailmaan. A. Einsteinin sanat, että ”Jumala on hienostunut, mutta ei haitallisia” [73; 34] , osoita, että luonto itsessään voi olla kaiken mitta, eikä Jumala tai ihminen. Täynnä salaisuuksia ja mysteerejä Luonnonomainen kohde maailmankaikkeuden kuvassa ei ole koskaan ollut mykkä, kylmä ja väritön, mutta täynnä ääniä, lämpöä, värejä. Jumalat, sankarit, hirviöt voivat toimia rinnakkain rauhanomaisesti loukkaamatta totuuden ja uskon tunteita, jotka muodostivat kansojen vuosisatojen vanhan perinnön.
175. В религиозных идеях древнерусского общества, к примеру, отождествлены космическое (природное) и человеческое начала:175. In religious ideas of the ancient Russian society, for example, the cosmic (natural) and human principles are identified:175. Esimerkiksi antiikin venäläisen yhteiskunnan uskonnollisissa ideoissa tunnistetaan kosmiset (luonnolliset) ja inhimilliset periaatteet:
176. У нас белый свет зачался от суда Божия;176. We have a white light was conceived by the judgement of God;176. Meillä on valkoinen valo, joka on alkanut Jumalan harkinnan mukaan on;
177. Солнце красное от лица Божьего,177. The sun is red from the face of God,177. Aurinko on punainen Jumalan kasvojen mukaan,
178. Самого Христа – царя небесного;178. Christ himself, the king of heaven;178. Kristus itse, taivaan kuningas;
179. Млад светел месяц от грудей его;179. Youth illuminated the moon from his breast;179. Nuoruus sai valonsa hänen rinnastaan;
180. Звезды частые от риз Божьих;180. The stars are parts of the sight of God;180. Tähdet ovat osia Jumalan piirteistä;
181. Ночи темные от дум Господних;181. The nights are dark from the thoughts of the Lord;181. Yöt ovat pimeitä Herran ajatuksista;
182. Ветры буйные от Свята духа;182. The winds are wild from the Holy Spirit;182. Tuulet ovat villejä Pyhästä Hengestä;
183. У нас ум-разум самого Христа,183. We have the mind and reason of Christ himself,183. Meillä on itse Kristuksen mieli ja järki,
184. Самого Христа, царя небесного;184. Christ himself, the king of heaven;184. Kristus itse, taivaan kuningas;
185. Наши помыслы от облак небесных;185. Our thoughts are from the clouds of heaven;185. Ajatuksemme ovat taivaan pilvistä;
186. У нас мир-народ от Адамия,186. We have a world-people from Adam,186. Meillä on maailman ihmiset Aatamista,
187. Кости крепкие от камени;187. Strong bones from stones;187. Vahvat luut kivistä;
188. Телеса наши от сырой земли;188. Our bodies from the raw earth;188. Ruumiimme karkeasta maasta;
189. Кровь руда наша от Черна моря.189. Blood is our ore from the Black Sea.189. Veri on meidän malmimme Mustasta merestä.
190. Первую стадию (разгадывание загадок, угадывание неизвестного, объяснение необъяснимого) формировали творцы первобытных религий, поэты, древние мудрецы и сторонники инстинктивной интуиции. Их нынешние последователи возвещают благотворность возвратного движения к несложному образному ряду: плоть-земля, кровь-вода, волосы-растения, глаза-солнце, дыхание-ветер, голова-небо и т.д. И сегодня можно услышать признание в том, что «Мироздание погружено в Тайну – нельзя ее разгадать, не надо пытаться ее разгадывать. Надо просто ее признать» [89; 23].190. The first stage (guessing riddles, guessing the unknown, explaining the inexplicable) was formed by the creators of primitive religions, poets, ancient sages, and supporters of instinctive intuition. Their current followers announce the beneficence of the return movement to an uncomplicated imaginative series: flesh-earth, blood-water, hair-plants, eyes-sun, breath-wind, head-sky, etc. And today you can hear Recognition that “the Universe is immersed in the Mystery - it is impossible to solve it, do not try to solve it. You just have to admit it ”[89; 23].190. Ensimmäisen vaiheen (arvoitusten arvaaminen, tuntemattoman arvaaminen, selittämättömyyden selittäminen) perustivat primitiivisten uskontojen tekijät, runoilijat, muinaiset viisat ja vaistollisen intuition kannattajat. Heidän nykyiset seuraajansa ilmoittavat paluuliikkeen hyödyllisyydestä monimutkaiselle kekseliäälle sarjalle: liha-maa, veri-vesi, hiukset-kasvit, silmät-aurinko, hengenveto-tuuli, pää-taivas jne. Ja tänään voit kuulla tunnustuksen, että “maailmankaikkeus on upotettu mysteeriin - sitä on mahdotonta ratkaista, älä yritä ratkaista sitä. Sinun on vain tunnustettava se” [89; 23] .
191. Немецкий философ Карл Ясперс (1883–1969) считает вопрос о происхождении современной науки не постигаемым во всей глубине для исследователей, а потому наука «подобно другим духовным творениям остается тайной истории» [118; 106].191. The German philosopher Karl Jaspers (1883–1969) considers the question of the origin of modern science not comprehended in depth for researchers, and therefore science “like other spiritual creations remains a secret story” [118; 106].191. Saksalainen filosofi Karl Jaspers (1883–1969) pohtii kysymystä modernin tieteen alkuperästä, joka tutkijoille ei ole perusteellisesti selvää, ja siksi tiede ”, kuten muutkin henkiset luomukset, on salainen tarina” [118; 106] .
192. Гениальный французский мыслитель, физик и математик Блез Паскаль (1623–1662), развивший представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами – бесконечностью и ничтожеством, был уверен: «Если бы не существовало никакой тайны, человек не чувствовал бы своей испорченности». По мнению Б. Паскаля, имеющие живую сердечную веру, не зачерствелую, ни на минуту не сомневаются, что все существующее есть дело Бога, которому они поклоняются. Иисус Христос высказывает величайшие истины так просто, что кажется, будто Он предварительно не размышлял о них, но вместе с тем, выражает их настолько ясно, что не остается сомнения относительно того, что Он о них думает. Эта ясность в соединении с такой простотой – изумительна. Иисус Христос, без богатств и без обнаружения какой-либо учености, имеет Свое значение – святости [81; 201, 211, 179, 175].192. The brilliant French thinker, physicist and mathematician Blaise Pascal (1623–1662), who developed the idea of ​​the tragedy and fragility of a person between two abysses - infinity and insignificance, was sure: “If there was no mystery, the person would not feel corrupted” . According to B. Pascal, having a lively heartfelt faith, not stale, they have no doubt that everything that exists is the work of God, whom they worship. Jesus Christ expresses the greatest truths so simply that it seems as if He had not previously thought about it, but at the same time, expresses it so clearly that there is no doubt about what He thinks of it. This clarity combined with such simplicity is amazing. Jesus Christ, without wealth and without revealing any scholarship, has His meaning - holiness [81; 201, 211, 179, 175].192. Loistava ranskalainen ajattelija, fyysikko ja matemaatikko Blaise Pascal (1623–1662), joka kehitti idean ihmisen tragediasta ja haavoittuvuudesta kahden kuilun välillä - äärettömyyden ja merkityksettömyyden, oli varma: ”Jos salaisuutta ei olisi, henkilö ei tuntuisi turmeltuneelta”. B. Pascalin mukaan heillä on vilkas sydämellinen usko, joka ei vie umpikujaan. Heillä ei ole epäilystäkään siitä, että kaikki olemassa oleva on Jumalan työtä, jota me palvomme. Jeesus Kristus ilmaisee suurimmat totuudet niin yksinkertaisesti, että näyttää siltä, kuin Hän ei olisi aikaisemmin ajatellut niitä, mutta samalla ilmaisee ne niin selvästi, että ei ole epäilystäkään siitä, mitä Hän ajattelee. Tämä selkeys yhdistettynä sellaiseen yksinkertaisuuteen on hämmästyttävää. Jeesuksella Kristuksella, ilman vaurautta ja paljastamatta mitään stipendejä, on hänen merkityksensä - pyhyys [81; 201, 211, 179, 175] . #20200520
193. Идея научного прогресса, таким образом, зиждилась на убежденности в идущем от Бога могуществе человеческого разума и в способности этого разума к безграничному познанию природы, мира, доступного и предназначенного человеку. А человечество должно управлять историей в направлении, задуманном Господом.193. The idea of ​​scientific progress, therefore, was based on the conviction of the power of the human mind coming from God and the ability of this mind to unlimited knowledge of nature, the world accessible and intended to man. But humanity must rule history in the direction that the Lord intended.193. Ajatus tieteellisestä kehityksestä perustui siis vakaumukseen Jumalalta tulevan ihmismielen voimasta ja tämän mielen kyvystä rajoittamattomaan tietämykseen luonnosta, ihmisen saatavilla olevasta ja ihmiselle tarkoitetusta maailmasta. Mutta ihmiskunnan on hallittava historiaa Herran tarkoittamaan suuntaan.
194. Блестящий диалектик Г. В. Лейбниц выдвинул чеканную формулу: «Cum Deus calculat, fit mundus», которая в переводе с латинского звучит так: «Как Бог вычисляет, так мир делает». Она вполне перекликается с более ранними высказываниями Галилея, Кеплера, Декарта, Ньютона и других корифеев науки Нового времени. Немецкому астроному, открывшему законы движения планет, Иоганну Кеплеру (1571–1630)[W] принадлежит уверенное суждение: «Геометрия есть сам Бог и служит ему прообразом при сотворении мира» [89; 125].194. The brilliant dialectician G.V. Leibniz advanced a chased formula: “Cum Deus calculat, fit mundus”, which translates from Latin as: “As God calculates, so does the world”. It fully echoes the earlier statements of Galileo, Kepler, Descartes, Newton, and other leading figures of the science of New Age. The German astronomer, who discovered the laws of planetary motion, Johann Kepler (1571–1630)[W], was confident in his judgment: “Geometry is God himself and serves as a prototype for the creation of the world” [89; 125].194. Loistava dialektikko G.V. Leibniz kehitti jaetun kaavan: ”Cum Deus calculat, fit mundus”, joka käännetään latinasta seuraavasti: ”Kuten Jumala laskee, niin myös tekee maailma”. Se toistaa täysin Galileon, Keplerin, Descartesin, Newtonin ja muiden New Age-tieteen johtavien henkilöiden aikaisemmat lausunnot. Saksalainen tähtitieteilijä Johann Kepler (1571–1630) [W] , joka löysi planeettojen liikettä koskevat lait, oli vakuuttunut käsityksestään: ”Geometria on Jumala itse ja toimii prototyyppinä maailman luomiseksi ” [89; 125] .
195. Имеется свидетельство того, что когда ученый открыл эллиптические орбиты планет, он в ужасе воскликнул: «Кто я такой, Иоганн Кеплер, чтобы разрушить божественную симметрию круговых орбит!» [50; 164].195. There is evidence that when the scientist discovered the elliptical orbits of the planets, he exclaimed in horror: “Who am I, Johann Kepler, to destroy the divine symmetry of circular orbits!” [50; 164].195. On todisteita siitä, että kun tutkija löysi planeettojen elliptiset kiertoradat, hän huudahti kauhuissaan: "Mikä olen minä, Johann Kepler, tuhoamaan ympyrämuotoisten kiertoratojen jumalallisen symmetrian!" [50; 164] .
196. Концепция божественной математичности природы получила философское обоснование в трудах основателя новой философии и теории познания Рене Декарта (1596–1650)[W], который считал: «Существует порядок, управляющий нашим прогрессом».196. The concept of the divine mathematics of nature received a philosophical foundation in the writings of the founder of the new philosophy and theory of knowledge, Rene Descartes (1596–1650)[W], who believed: “There is an order governing our progress.”196. Luonnon jumalallisen matematiikan käsite sai filosofisen perustan uuden filosofian ja tietoteorian perustajan Rene Descartesin (1596–1650) kirjoituksissa [W] , joka uskoi: "Edistystämme hallitsee järjestys."
197. И. Ньютон в открытых им законах механики усматривал особый мир математических идей, ту Математику, которую Создатель положил в основание своего Божественного плана мироздания. В одном из писем преподобному Ричарду Бентли (1662–1742) он весьма сдержанно замечает: «Вы иногда говорите о силе тяжести, как о существенном и прирожденном свойстве вещества. Прошу вас, не приписывайте мне этого мнения, ибо я не имею притязания знать причину тяжести… Тяжесть должна причиняться некоторым деятелем (agent), действующим постоянно по известным законам; но каков этот деятель, вещественный или невещественный, об этом я предоставил судить моим читателям» [98; 95].197. I. Newton, in the laws of mechanics discovered by him, saw a special world of mathematical ideas, that Mathematics, which the Creator put in the foundation of his Divine plan of the universe. In one of the letters to Rev. Richard Bentley (1662–1742), he very cautiously remarks: “You sometimes speak of gravity as an essential and innate property of a substance. I ask you, do not attribute this opinion to me, because I have no claim to know the cause of gravity... The gravity must be inflicted by some agent, who constantly acts according to known laws; but what this figure, real or immaterial, is, I gave to my readers to judge ”[98; 95].197. I. Newton näki löytämissään mekaniikan laeissa erityisen matemaattisten ideoiden maailman, matematiikan, jonka Luoja asetti perustaksi maailmankaikkeuden jumalalliselle suunnitelmalle. Yhdessä kirjeessä, joka oli osoitettu Rev. Richard Bentleylle (1662–1742), hän huomauttaa erittäin varovaisesti: ”Puhut joskus painovoimasta aineen olennaisena ja luontaisena ominaisuutena. Pyydän teitä, älkää omistako tätä mielipidettä minulle, koska minä en voi väittää tietäväni painovoiman syytä ... Painovoima on aiheutettava jonkun agentin, joka toimii jatkuvasti tunnettujen lakien mukaisesti; mutta mikä tämä agentti, todellinen tai virtuaalinen, on, olen antanut lukijoideni arvioitavaksi ” [98; 95] . #20200520
198. Ньютону, – сделал вывод историк науки А. Койре, – понадобился Бог для поддержания связи между составными элементами своей Вселенной [48; 19].198. Newton, - the historian of science A. Koyra concluded, - God needed to maintain the connection between the constituent elements of his Universe [48; nineteen].198. Newton - tieteen historioitsija A. Koyra totesi - Jumalan piti ylläpitää yhteyttä maailmankaikkeudensa rakenneosien välillä [48; 19] .
199. Известно письмо Галилео Галилея (1564–1642)[W], одного из основателей точного естествознания, поименованное «О внесении священного писания в естественнонаучные споры». В этом обстоятельном теологическом трактате Галилей поставил принципиальный вопрос о взаимоотношениях между научным познанием и истиной откровения, попытался примирить между собою права и обязанности науки и церкви. Священное писание не заблуждается, но зато могут заблуждаться его толкователи.199. The letter of Galileo Galilei (1564–1642)[W], one of the founders of exact natural science, was titled “On the incorporation of scripture into natural science disputes”. In this detailed theological treatise, Galileo posed the fundamental question of the relationship between scientific knowledge and the truth of revelation, tried to reconcile the rights and duties of science and the church. Scripture is not mistaken, but its interpreters may be mistaken.199. Galileo Galilein (1564–1642) [W] , yksi eksaktin luonnontieteen perustajia, kirjessä oli otsikko ”Pyhien kirjoitusten sisällyttämisestä luonnontieteellisiin kiistoihin”. Tässä yksityiskohtaisessa teologisessa tutkimuksessa Galileo esitti peruskysymyksen tieteellisen tiedon ja ilmoituksen totuuden välisestä suhteesta, yritti sovittaa yhteen tieteen ja kirkon oikeudet ja velvollisuudet. Pyhät kirjoitukset eivät erehdy, mutta niiden tulkit voivat olla väärässä.
200. Галилея называют творцом новой религиозности, которая облагораживает науку и благодаря научному познанию ставит ее на одинаковую высоту с откровением и озарением свыше в раскрытии божественных тайн. Более того, по мнению самого ученого, «познание некоторых истин, доступных человеческой мысли, не уступает в объективной достоверности божественному познанию, ибо оно достигает уразумения их необходимости, а высшей степени достоверности не существует» [72, т. III; 241].200. Galileo is considered the creator of the new religiosity, which ennobles science and, thanks to scientific knowledge, puts it at the same height with revelation and insight from above in revealing divine secrets. Moreover, according to the scientist himself, “knowledge of certain truths accessible to human thought is not inferior in objective reliability to divine knowledge, because it reaches the understanding of their necessity, and there is no highest degree of accuracy” [72, vol. III; 241].200. Galileota pidetään uuden uskonnollisuuden luojana, jota kiehtoo tiede ja tieteellisen tiedon ansiosta hän asettaa sen samaan korkeuteen ilmoituksen ja ylhäältä saatujen havaintojen kanssa paljastaen jumalallisia salaisuuksia. Lisäksi tutkijan itsensä mukaan "tietyt totuudet, joihin ihmisen ajattelu on saatavilla, eivät ole objektiivisen luotettavuuden kannalta heikompia kuin jumalallinen tieto, koska se saavuttaa niiden välttämättömyyden ymmärtämisen eikä korkeinta tarkkuutta ole olemassa" [72, voi. III; 241] .
201. Непревзойденный, казалось, комментатор Библии за признание тождества божественного и человеческого в постижении абсолютных истин стал в 1633 г. узником инквизиции. И только в 1992 г. папа Иоанн Павел II реабилитировал Галилея.201. The unsurpassed commentator of the Bible, for recognizing the identity of the divine and the human in comprehending absolute truths, became a prisoner of the Inquisition in 1633. And only in 1992, Pope John Paul II rehabilitated Galileo.201. Raamatun ylittämättömästä kommentaattorista, joka tunnusti jumalallisen ja ihmisen identiteetin absoluuttisten totuuksien ymmärtämisen, tuli inkvisition vanki vuonna 1633. Ja vasta vuonna 1992 paavi Johannes Paavali II rehabilisoi Galileon.#20200522
202. Ряд видных церковников XVIII века сочли нужным примкнуть к размышлениям великих ученых, заявив, что Бог пользуется методом прогресса, толкуя прогресс как метод, которым осуществляется спасение рода человеческого после грехопадения.202. A number of prominent churchmen of the 18th century found it necessary to side with the reflections of great scientists, stating that God uses the method of progress, interpreting progress as the method by which the human race is saved after the fall.202. Useiden 1800-luvun näkyvien kirkkohenkilöiden mielestä oli välttämätöntä noudattaa suurten tutkijoiden pohdintaa. Ne väittivät, että Jumala käyttää etenemismenetelmää ja tulkitsee edistymistä menetelmänä, jolla ihmiskunta pelastuu syntiinlankeemuksen jälkeen.
203. Любопытно, что в начале XVIII столетия возник термин механические искусства, под которыми, в отличие от свободных, понимались ремесла и виды прикладного знания, тесно связанные с материальным производством и богатством как добродетелями человеческого рода.203. It is curious that at the beginning of the 18th century the term mechanical arts emerged, which, unlike the free arts, was understood as crafts and types of applied knowledge, closely related to material production and wealth as the virtues of the human race.203. On erikoista, että 1800-luvun alussa syntyi termi mekanistinen taide, joka, toisin kuin vapaa taiteet, ymmärrettiin käsityöksi ja sovellustiedon lajeiksi, jotka liittyvät läheisesti materiaaliseen tuotantoon ja vaurauteen ihmiskunnan hyveinä.
204. Шотландский экономист и профессор нравственной философии Адам Смит (1723–1790)[W] заметил, что ни у одного народа не было бога тяжести, подчеркнув тем самым, что повседневные явления жизни очень редко ставились и ставятся в зависимость от сверхъестественных, божественных сил: они инстинктивно мыслились как закономерные [64; 5].204. Scottish economist and professor of moral philosophy, Adam Smith (1723–1790)[W], observed that no nation had a god of gravity, thus emphasizing that everyday phenomena of life were very rarely placed and made dependent on supernatural, divine forces: they were instinctively thought of as legitimate [64; five].204. Skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofian professori Adam Smith (1723–1790) [W] havaitsi että yhdelläkään valtiolla ei ollut raskaan työn jumalia korostaen siten, että elämän ilmiöt sijoitettiin hyvin harvoin ja tehtiin riippuvaisiksi yliluonnollisista, jumalallisista voimista: ne ajateltiin vaistomaisesti laillisina ja oikeutettuina [64; viisi] .
205. Идею прогресса А. Смит связывал как с идеей морального совершенствования («Теория нравственных чувств», 1764), так и с представлениями о естественности экономического развития общества («Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776).205. A. Smith linked the idea of ​​progress both with the idea of ​​moral improvement (The Theory of Moral Senses, 1764) and with ideas about the naturalness of the economic development of society (Study on the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776).205. A. Smith yhdisti edistymisidean moraalisen parantamisen ajatukseen (moraalisten aistien teoria, 1764) ja ideoihin yhteiskunnan taloudellisen kehityksen luonnollisuudesta (tutkimus luonnosta ja syistä) Kansakuntien rikkaus, 1776).
206. Вторую половину XVIII – начало XIX вв. считают полосой «социального перерождения Европы», «заразительного уныния», порождением крушения радикальных надежд Великой французской революции.206. The second half of the 18th and early 19th centuries is considered a strip of “social rebirth of Europe”, “infectious despondency”, the product of the collapse of the radical hopes of the French Revolution.206. 18. vuosisadan jälkipuoliskoa ja 1900-luvun alkupuolta pidettiin "Euroopan sosiaalisen uudestisyntymisen", "tarttuvan epätoivon", Ranskan vallankumouksen radikaalien toivojen romahtamisen aikakautena.
207. В 1822–1835 гг. римско-католическая церковь окончательно признала вращение Земли [18; 40].207. In 1822–1835 the Roman Catholic Church finally recognized the rotation of the Earth [18; 40].207. Vuosina 1822–1835 roomalaiskatolinen kirkko tunnusti lopulta maan kiertävän liikkeen [18; 40] .
208. В этот период постепенно происходит вытеснение Бога из математического исследования. Исчезает религиозная терминология и ссылки на Всевышнего у Лагранжа, Лапласа, Пуассона, Фурье, Ампера и др., выявивших математическую структуру классической физики и описавших фундаментальные законы электричества и магнетизма, оптики, тепловых явлений языком математического анализа. Это стало одним из главных нервов научной революции.208. During this period, the displacement of God from mathematical research is gradually taking place. Separates religious terminology and references to the Most High in Lagrange, Laplace, Poisson, Fourier, Ampère and others disappear, revealing the mathematical structure of classical physics and describing the fundamental laws of electricity and magnetism, optics, and thermal phenomena in the language of mathematical analysis. This has become one of the main nerves of the scientific revolution.208. Tänä aikana Jumalan syrjäytyminen matemaattisesta tutkimuksesta tapahtuu vähitellen. Uskonnollinen terminologia ja viittaukset korkeimpaan Lagrangeen, Laplaniin, Poissoniin, Fourieriin, Ampèreen ja muihin katoavat, paljastaen klassisen fysiikan matemaattisen rakenteen ja sähkön ja magneettisuuden, optiikan ja lämpöilmiöiden peruslakeja kuvataan matemaattisen analyysin kielellä. Tästä on tullut yksi tieteellisen vallankumouksen päähermoista.
209. В России ученый-естествоиспытатель мирового значения с «душой, исполненной страстей», М. В. Ломоносов так осознавал свое великое, несведомое прежним предназначение:209. In Russia, the scientist-naturalist of world significance with a “soul filled with passions”, M. V. Lomonosov, was so aware of his great mission, unknown to the former time:209. Venäjällä maailman merkityksen omaava tiedemies-luonnontieteilijä, jolla on ”intohimoilla täytetty sielu”, M. V. Lomonosov oli niin tietoinen suuresta tehtävästään, entiselle tuntemattomasta:
210. Устами движет Бог; я с ним начну вещать,210. God drives through the lips; I'll start broadcasting with him210. Jumala ajaa huulten läpi; Aion toimittaa lähetyksiä hänen kanssaan
211. Я тайности свои и небеса отверзу,211. I will open my secrets and heaven211. Avaan salaisuuteni ja taivaani
212. Свидения ума священного открою,212. Dreams of the holy mind I will reveal,212. Minä paljastelen pyhän mielen unet
213. Я дело стану петь, несведомое прежним!213. I will sing the case, the unknown of the former!213. Laulan tapauksesta, entisestä, tuntemattomasta!
214. Ходить превыше звезд влечет меня охота214. Walking above the stars leads me to hunt214. Tähtein yläpuolella kävely johtaa minut metsästämään
215. И облаком нестись, презрев земную низкость.215. And rush like a cloud, defying the terrestrial lowness.215. Ja kiirehtimään kuin pilvi, uhmaamaan maanpäällistä matalaa.
216. Позже, формулируя принципы изменчивости Земли, с присущей ему резкостью русский академик писал, что «напрасно многие думают, что все, что видим, с начала Творцем создано» и что «таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно и натуральному знанию шара земного.., хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: Бог так сотворил; и сие дая в ответ вместо всех причин» [53; 70].216. Later, formulating the principles of the Earth’s variability, with its inherent sharpness, the Russian academician wrote that “many people think in vain that everything that we see is created by the Creator from the beginning” and that “such reasoning is very harmful for the increment of all sciences, and therefore for natural knowledge of the earth globe.., although it is easy for these smart guys to be philosophers, having learned three words by heart: God created it this way; and this, in response, instead of all causes ”[53; 70].216. Myöhemmin venäläinen akateemikko muotoili maan, maapallon variaatioperiaatteita luontaisella terävyydellä, että ”monet ihmiset ajattelevat turhaan, että kaiken, mitä näemme, on Luoja luonut alusta alkaen” ja että ”tällainen päättely on erittäin haitallista kaikkien tieteiden lisäykselle ja siksi maapallon luonnolliselle tuntemukselle.., vaikka näiden älyköiden on helppo olla filosofia, kun he ovat oppineet ulkoa kolme sanaa: Jumala loi tämän; ja tätä käyttää vasteena kaikkien syiden sijasta ” [53; 70] .
217. Пантеист И.В. Гете не без скепсиса замечал в 1828 г.: «Я предвижу время, когда человечество не будет доставлять никакого удовольствия Богу, и он снова все разрушит ради обновления творения» [115; 258].217. Pantheist J.W. Goethe not without skepticism, noticed in 1828: “I foresee a time when humanity will not ascribe any pleasure to God, and he will again destroy everything for the sake of renewing the creation” [115; 258].217. Panteisti J.V. Goethe ei ilman skeptisyyttä, huomautti vuonna 1828: ”Minä ennustan ajan, jolloin ihmiskunta ei tuota mitään iloa Jumalalle, ja hän tuhoaa kaiken jälleen uuden luomisen vuoksi” [115 ; 258] .
218. Против того, что Бог являлся и является математиком очень высокого ранга, выступил английский физик, основоположник квантовой механики Поль Андриен Морис Дирак (1902–1984): «религии высказывают явно ложные утверждения, для которых нет никакого оправдания в реальности. Ведь уже само понятие «Бог» есть продукт человеческой фантазии» [89; 128].218. Against the fact that God was and is a very high-ranking mathematician, the English physicist and founder of quantum mechanics Paul Andrien Maurice Dirac (1902–1984) spoke: “Religions express obviously false statements for which there is no justification in reality. After all, the very concept of “God” is a product of human fantasy ”[89; 128].218. Vastoin sitä, että Jumala oli ja on erittäin korkean tason matemaatikko, englantilainen fyysikko ja kvantimekaniikan perustaja Paul Andrien Maurice Dirac (1902–1984) on sanonut: ”Uskonnot ilmaisevat selvästi vääriä lausuntoja, joille tosiasiassa ei ole perusteita. Loppujen lopuksi itse "Jumalan" käsite on ihmisen fantasian tuote. [89; 128] .
219. Очевиден возврат к суждениям древнегреческих софистов, которые ничего не могли сказать о существовании богов, потому что «многое препятствует нам узнать это: как темнота предмета, так и краткость жизни» [30; 116].219. An obvious return to the judgments of ancient Greek sophists, who could not say anything about the existence of the gods, because "much prevents us from knowing this: both the darkness of the subject and the brevity of life" [30; 116].219. Ilmeinen paluu muinaisten kreikkalaisten sofistien tuomioille, jotka eivät voineet sanoa mitään jumalien olemassaolosta, koska "on paljon sellaista, mikä estää meitä tietämästä tätä: sekä aiheen pimeys että elämän lyhyys" [30; 116] .#20200522
220. Но веру в рациональную природу реальности гениальный физик-теоретик А. Эйнштейн обозначил тем не менее словом религия, и не мог, по его признанию, найти выражения лучше. Из религиозных идей были почерпнуты многие духовные проявления человеческой личности, включая науку. Ощущение таинственности, выпадающее на долю человека, Эйнштейн считал лежащим как в основе религии, так и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Признавался: «В этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего» [89; 135].220. But the belief in the rational nature of reality, the brilliant theoretical physicist A. Einstein nevertheless identified religion, and could not, by his own admission, find an expression better. Many spiritual manifestations of the human being, including science, were drawn from religious ideas. The feeling of mystery, falling to the lot of man, Einstein considered as the basis of religion, as well as all the most profound trends in art and science. He admitted: “In this sense, I am religious. I am satisfied with the fact that with amazement I am maakin guesses and humbly trying to mentally create a far from complete picture of the perfect structure of all things”[89; 135].220. Mutta usko todellisuuden rationaaliseen luonteeseen loistava teoreettinen fyysikko A. Einstein kuitenkin identifioi uskonnon, eikä kyennyt omien sanojensa mukaan löytämään parempaa ilmaisua. Monet ihmisen henkiset ilmenemismuodot, mukaan lukien tiede, olivat peräisin uskonnollisista ideoista. Salaperäisyyden tunne, joka kuuluu ihmisille, Einstein piti uskonnon perustana, samoin kuin kaikki syvimmät taiteen ja tieteen suuntaukset. Hän myönsi: ”Tässä mielessä olen uskonnollinen. Olen tyytyväinen siihen, että hämmästynein mielin arvailen ja yritän nöyrästi luoda kaukana täydellisestä kuvaa kaikkien asioiden täydellisestä rakenteesta ” [89; 135] .
221. Современный канадский физик Уильям С. Хэтчер считает, что о существовании Бога мы можем знать с той же степенью уверенности, с которой мы знаем о существовании сильного ядерного взаимодействия или электронов. Опираясь на второй закон термодинамики, утверждающий, что беспорядок вероятен, а порядок невероятен, и считая, что человек – самая высокоорганизованная и самая невероятная из всех физических систем в известной нам видимой Вселенной, Хэтчер приходит к выводу, что наименее вероятно наше происхождение в результате случайного процесса. Это бы означало, с точки зрения современной физики, что невидимая реальность производит видимую реальность и, в сущности, превосходит ее и включает ее в себя. Таким образом, правдоподобно предположить, что невидимая причина эволюции и появления человека как бы окружает нас и превосходит по интеллекту человечество.221. Modern Canadian physicist William S. Hatcher believes that we can know about the existence of God with the same degree of confidence with which we know about the existence of a strong nuclear interaction or electrons. Based on the second law of thermodynamics, which asserts that disorder is probable and order is improbable, and believing that man is the most highly organized and most incredible of all physical systems in the visible Universe known to us, Hatcher concludes that the least likely is our origin as a result of random process. This would mean, from the point of view of modern physics, that invisible reality produces visible reality and, in essence, transcends it and incorporates it into itself. Thus, it is plausible to assume that the invisible cause of evolution and the appearance of man surrounds us and surpasses humanity in intelligence.221. Kanadalainen nykyaikainen fyysikko William S. Hatcher uskoo, että voimme tietää Jumalan olemassaolosta samalla luottamustasolla, jolla tiedämme vahvan ydinvuorovaikutuksen tai elektronien olemassaolon. Perustuen termodynamiikan toiseen lakiin, joka väittää, että epäjärjestys on todennäköinen ja järjestys on epätodennäköistä, ja uskoen, että ihminen on tiedossamme olevista näkyvän maailmankaikkeuden fysikaalisimmista järjestetyistä ja uskomattomimmista olennoista korkein ja epätodennäköisin, Hatcher toteaa, että vähiten todennäköinen on alkuperämme sattumanvaraisen prosessin tuloksena. Tämä merkitsisi modernin fysiikan näkökulmasta sitä, että näkymätön todellisuus tuottaa näkyvän todellisuuden ja pohjimmiltaan ylittää sen ja sisällyttää sen itseensä. Siksi on uskottavaa olettaa, että evoluution näkymätön syy ja ihmisen olemassaolo ympäröivät meitä ja ylittävät ihmiskunnan älykkyyden.
222. «Я называю эту силу Богом, – признается Хэтчер, – однако, если вам это не подходит, назовите ее эволюционной силой (или более точно, силой, которая обусловила эволюцию живого на Земле и, таким образом, произвела человека)… Единственной альтернативой этому является убеждение в том, что слепая, бессознательная сила, лишенная всякого разума, каким-то образом произвела на свет существо, наделенное сознательным интеллектом. – И заключает: – Наше знание о существовании и природе Бога представляется настолько солидно обоснованным, насколько это возможно» [110; 6, 17–18].222. “I call this power God,” Hatcher admits, “but if this does not suit you, call it an evolutionary force (or more precisely, the force that caused the evolution of life on Earth and thus produced man) ... The only alternative the conviction that a blind, unconscious force, devoid of all intelligence, somehow produced a being endowed with a conscious intellect. “And concludes: “Our knowledge of the existence and nature of God seems as solidly grounded as possible” [110; 6, 17–18].222. ”Kutsun tätä voimaa Jumalaksi”, Hatcher myöntää, “mutta jos tämä ei sovi sinulle, kutsu sitä evoluutiovoimaksi (tai tarkemmin sanottuna voimaksi, joka aiheutti elämän kehityksen Maapallolla ja tuotti siten ihmisen) ... Ainoa vaihtoehto vakuuttuneisuus siitä, että sokea, tajuton voima, jolla ei ole mitään älykkyyttä, tuotti jotenkin olennon, jolla on tietoinen äly. "Ja päättelee:" Tietomme Jumalan olemassaolosta ja luonteesta näyttää olevan mahdollisimman perusteellisesti perusteltu " [110; 6, 17–18] .
223. По мере того, как наука познает мир, уверенность в существовании Высшего Разумного Начала возрастает.223. As science perceives the world, confidence in the existence of a Higher Reasonable Beginning increases.223. Kun tiede havainnoi maailmaa, luottamus korkeamman järkevän alkujakson olemassaoloon kasvaa.
224. Ломоносов, обогащенный знаниями о Вселенной, в конце жизни признал, что миром руководит не слепая судьба:224. Lomonosov, enriched with knowledge of the universe, at the end of his life acknowledged that the world is not led by blind fate:224. Universumin tuntemuksella rikastettu Lomonosov tunnusti elämänsä lopussa, että sokea kohtalo ei johda maailmaa:
225. Я долго размышлял и долго был в сомненье,225. I thought for a long time and was long in doubt,225. Ajattelin pitkään ja epäilin pitkään,
226. Что есть ли на землю от высоты смотренье;226. What is there on the ground from the height of watching;226. Mitä siellä on maassa korkeudesta katsoen;
227. Или по слепоте без ряду всё течет,227. Or by blindness without a order everything flows,227. Tai sokean nähden ilman järjestystä kaikki virtaa,
228. И промыслу с небес во всей вселенной нет.228. And there is no business from heaven in the whole universe.228. Ja taivaassa ei ole liiketoimintaa koko maailmankaikkeudessa.
229. Однако, посмотрев светил небесных стройность,229. However, looking at the luminaries of the heavenly slimness,229. Kun tarkastellaan taivaallisen laihuuden valaisimia,
230. Земли, морей и рек доброту и пристойность,230. Lands, seas and rivers kindness and decency,230. Maa-alueiden, merien ja jokien ystävällisyys ja säädyllisyys,
231. Премену дней, ночей, явления луны,231. To the days, the nights, the appearances of the moon,231. Päiviin, öihin, kuun esiintymisiin,
232. Признал, что божеской мы силой созданы.232. He acknowledged that we were created by God.232. Hän tunnusti, että Jumala on luonut meidät.

II. The role of the mass of the people

II. The role of the mass of the people

II. Ihmisjoukon rooli

1. Откуда вышло Солнце

1. Where did the sun come from

1. Mistä aurinko tuli

235. 25-летний В.И. Вернадский в одном из писем вдохновенно заметил, что в выработке знаний, законов, идеалов и обычаев, понятий красоты, подобно поэзии и музыки, самую активную роль исполняет масса народная. Для народа «вся жизнь является при этом средством познания», а из познанного массами «выработалось огромное, подавляющее здание науки» [99; 66].235. In one of his letters, 25-year-old V.I. Vernadsky noted with inspiration that in the development of knowledge, laws, ideals and customs, concepts of beauty, like poetry and music, the most active role is played by the mass of the people. For the people, “all life is at the same time a means of knowledge,” and from what was known by the masses, “a huge, overwhelming building of science was developed” [99; 66].235. Yhdessä kirjeessään 25-vuotias V.I. Vernadsky totesi innoissaan, että tiedon, lakien, ihanteiden ja tapojen, kauneuden käsitteiden, kuten runouden ja musiikin, kehittämisessä aktiivisin rooli on ihmisjoukoilla. Ihmisille "koko elämä on samanaikaisesti tiedonlähde", ja massojen tiedoista "on kehitettynyt valtava, ylivoimainen tieteen rakennelma". [99 ; 66] .
236. Предметом истории естественнонаучных знаний в древности является взгляд на человеческую природу в отношении ее «просвещенности и непросвещенности» и проблема перехода от донаучного знания к формированию науки как одной из форм освоения действительности в системах древних цивилизаций.236. The subject of the history of natural science knowledge in antiquity is a vision at human nature in relation to its “enlightenment and ignorance” and the problem of transition from pre-scientific knowledge to the formation of science as one of the forms of the development of reality in the systems of ancient civilizations.236. Antiikin luonnontieteellisen tiedon historian aihe on visio ihmisen luonteesta suhteessa sen ”valistautumiseen ja tietämättömyyteen” ja ongelmaan, joka liittyy siirtymiseen esitieteellisestä tiedosta tieteen muodostumiseen yhtenä todellisuuden kehityksen muodoista muinaisten sivilisaatioiden järjestelmissä.
237. Человек – единственное существо на земле, которое, совершая свое бытие, еще к тому же и осмысливает его. А потому народ в качестве коллективной нравственной особи становится обладателем общего понятия и хотения.237. Man is the only creature on earth who, while completing his being, is also comprehending it. Therefore, the people, as a collective moral individual, becomes the owner of a common understanding and desire.237. Ihminen on ainoa olento maan päällä, joka täydentää olemustaan, mutta myös ymmärtää sen. Siksi ihmisistä, kollektiivisena moraalisena yksilönä, tulee yhteisen ymmärryksen ja halun subjekti, omistaja. #20200528
238. История естествознания и техники, отражая общественно-историческую практику, представляет историю производительных сил, а так же историю культуры и человеческой мысли. Потому научные достижения прошлого не менее достойны изумления, чем самые замечательные открытия современных ученых.238. The history of science and technology, reflecting the socio-historical practice, represents the history of the productive forces, as well as the history of culture and human thought. Therefore, the scientific achievements of the past are no less worthy of amazement than the most remarkable discoveries of modern scientists.238. Tieteen ja teknologian historia, joka heijastaa yhteiskunnan historiaa, edustaa tuotantovoimien, kulttuurin ja ihmisen ajattelun historiaa. Siksi menneisyyden tieteelliset saavutukset ovat yhtä hämmästyttäviä kuin nykyajan tutkijoiden merkittävimmät saavutukset.
239. Первым двигателем прогресса науки американский историк науки Джордж Сартон (1884–1956) считал глубоко заложенную в природе человека любознательность, сопряженную с возвышенной задачей человечества познать природу с помощью предопределенного природой же орудия такого познания – человеческого разума. Ребенок, научаясь говорить, так часто спрашивает почему, что возникает мысль о том, не заложено ли в нем смутное представление о причинности задолго до появления речи.239. The first engine of American science progress The historian of science, George Sarton (1884–1956), considered curiosity deeply rooted in human nature, coupled with the sublime task of mankind to know nature with the help of the tool of such knowledge predetermined by nature — the human mind. The child, learning to speak, so often asks why, that the thought arises whether there is a vague idea of ​​causality in it long before the appearance of speech.239. Amerikan tieteen kehityksen ensimmäinen moottori Tiedehistorioitsija George Sarton (1884–1956) piti uteliaisuutta, joka on juurtunut syvälle ihmisen luonteeseen, ja siihen on liittynyt ihmiskunnan ylevä tehtävä tuntea luonto ennalta määrätyn tiedon työkalun, ihmismielen avulla. Lapsi, joka opettelee puhumaan, niin usein kysyy miksi, että ajatellaan, onko siinä epämääräinen käsitys syy-yhteydestä kauan ennen puheen ilmestymistä.
240. Первобытные представления о мироздании включали модели мира, возникшие после начала усиленных контактов человека с природой, приведших к одомашниванию животных, появлению земледелия, гончарного производства, ткачества.240. Primitive ideas about the universe included models of the world that emerged after the beginning of intensive human contact with nature, which led to the domestication of animals, the emergence of agriculture, pottery production, and weaving.240. Alkuperäisiin ideoihin maailmankaikkeudesta ovat sisältyneet maailman mallit, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun ihminen on alkanut intensiivisen kosketuksen luonnon kanssa, mikä johti eläinten kesyttämiseen kotieläimiksi, maatalouden syntyyn, keramiikan tuotantoon ja kutomiseen.
241. Согласно мифу многих народов, жизнь на земле началась в тот день, когда Солнце впервые вышло из черного, как ночь, брюха большой рыбы, сухопутного чудовища или ящика, плававшего в море. Вместе с солнцем из этой темницы освободились и все живые существа, которые укрылись в ящике или в лодке, чтобы спастись от великого потопа. В этом увлекательном мифе нетрудно узнать легенду о ковчеге Ноя, потомка древнего бога Солнца.241. According to the myth of many nations, life on earth began on the day when the Sun first emerged from the black, belly-like stomach of a big fish, land monster, or a box floating in the sea. Together with the sun, all living creatures that had taken refuge in a box or in a boat were freed from this prison to escape from the great flood. In this fascinating myth, it is not difficult to find out the legend of the Ark of Noah, the descendant of the ancient sun god.241. Monien kansakuntien myytin mukaan elämä maan päällä alkoi päivänä, jolloin aurinko nousi ensin isojen kalojen, maahirviön tai meressä kelluvan laatikon mustasta, vatsan kaltaisesta ontelosta. Yhdessä auringon kanssa kaikki elävät olennot, jotka olivat turvautuneet laatikkoon tai veneeseen, vapautettiin tästä vankilasta paetakseen suurta tulvaa. Tässä kiehtovassa myytissä ei ole vaikeaa ymmärtää muinaisen auringon jumalan jälkeläisen Noan arkin legendaa.
242. Fig-06: (Характерно, что современный гений, английский астрофизик Стивен Хокинг, разумом обнимающий Вселенную, свой проект накопления ресурсов для перестройки в новую цивилизацию, изложенный в 1994 г. в вашингтонском Белом доме, назвал «Ковчег»).242. [F] (It is characteristic that the modern genius, the English astrophysicist Stephen Hawking, with his mind embracing the Universe, called his project the accumulation of resources for rebuilding into a new civilization, set out in 1994 in the Washington White House, "The Ark").242. [F] (On luontevaa, että moderni nero, englantilainen astrofyysikko Stephen Hawking, mieltäessään ympäröivän maailmankaikkeuden, kutsui projektiaan Arkiksi resurssien kertymiseksi, uudelleenrakentamiseksi, uudeksi sivilisaatioksi, jonka hän esitteli vuonna 1994 Washingtonissa Valkoisessa talossa.
243. Человек, наделенный умом и способностью изобретать различного рода орудия и приспособления, с самого начала пытался облегчить свой труд и создать себе лучшие жизненные условия. В полном соответствии с окружающей природой. Незачем было изобретать в джунглях лыжи и сани, а доменную печь в Арктике, где нет железа. Идея гамака не могла возникнуть у эскимосов.243. A person endowed with the mind and the ability to invent various kinds of tools and gadgets, from the very beginning tried to ease his work and create better living conditions for himself. In full accordance with the surrounding nature. There was no need to invent skis and sleds in the jungle, and a blast furnace in the Arctic, where there is no iron. The idea of ​​a hammock could not arise from the Eskimos.243. Henkilö, jolla on mieli ja kyky keksiä erilaisia työkaluja ja välineitä, yritti alusta alkaen helpottaa työtään ja luoda parempia elinoloja itselleen. Täydessä sovussa ympäröivän luonnon kanssa. Ei tarvinnut keksiä suksia ja kelkkoja viidakossa, ja masuunia arktisella alueella, jossa ei ole rautaa. Ajatus riippumatosta ei voinut syntyä eskimoista.
244. Зато при охоте на зверя вместо дубинки и камня человек стал пользоваться стрелой, гарпуном, лассо, накидной сетью и петлей, набрасываемой рукой человека.244. But while hunting for the beast, instead of a baton and a stone, a person began to use an arrow, harpoon, lasso, a cap network and a noose, thrown by a human hand.244. Mutta metsästäessään petoa kepin ja kiven sijasta, ihminen alkoi käyttää ihmiskäden heittämää nuolta, harppuunaa, lassoa, korkkiverkkoa ja keihästä.
245. В русской охотоведческой литературе встречается следующая классификация типов древних самоловных аппаратов:245. In the Russian hunting literature there is the following classification of types of ancient self-contained vehicles:245. Venäjän metsästyskirjallisuudessa on seuraava muinaisten itsenäisten ajoneuvojen tyyppiluokittelu:
246. 1. петля (силки),246. 1. loop (snare)246. 1. silmukka (ansa)
247. 2. приспособления, давящие своей тяжестью,247. 2. devices, pressing on by their weight,247. 2. laitteita valittuina painonsa mukaan,
248. 3. приборы ущемляющего типа,248. 3. devices of restraining type248. 3. pidättelytyyppisiä laitteita
249. 4. приспособления, ранящие или убивающее животное,249. 4. devices that injure or kill an animal,249. 4. laitteita, jotka vahingoittavat tai tappavat eläimen,
250. 5. приспособления для поимки живьем.250. 5. devices for catching live.250. 5. laitteita saaliin elävänä pyydystämiseksi.
251. Первым крупным изобретением, совершившим известный переворот, явилась ловушка для зверей. Человек впервые сконструировал машину, которая работала в его отсутствие и давала экономию времени. Хотя у первобытных народов понятие времени скорее всего не существовало: в первобытном лесу никто и никогда не приходит «слишком поздно».251. The first major invention to make a famous coup was a trap for animals. The man first designed the machine, which worked in his absence and gave time savings. Although the concept of time probably did not exist among primitive peoples: in the primeval forest no one ever comes “too late.”251. Ensimmäinen merkittävä vallankumouksellinen keksintö oli ansa eläimille. Mies suunnitteli ensin koneen, joka toimi hänen poissa ollessaan ja säästi aikaa. Vaikka ajan käsitettä ei todennäköisesti ollutkaan primitiivisillä kansoilla: alkukankaisessa metsässä kukaan ei koskaan tule ”liian myöhään”.
252. Зато пространство первоначально для людей представлялось чем-то чувственно-конкретным: либо степью, либо лесом, либо лугом, либо озером. Общие свойства таких пространств, как лес и степь, их протяженность, трехмерность люди научились обнаруживать постепенно.252. But the space initially for people seemed to be something sensually specific: either a steppe, or a forest, or a meadow, or a lake. The general properties of such spaces as forest and steppe, their length, three-dimensionality, people learned to detect gradually.252. Mutta alun perin ihmisille tarkoitettu tila näytti olevan jotain aistinvaraisesti erityistä: joko aro, tai metsä, tai niitty, tai järvi. Tällaisten tilojen, kuten metsän ja aron, yleiset ominaisuudet, niiden pituuden, kolmiulotteisuuden, ihminen oppi havaitsemaan vähitellen.
253. Человек одухотворял явления и силы природы. Солнце, например, ходило на охоту, луна попадала в силок. Персонифицированное представление охотничьих народов о силах природы до сих пор находит отражение в языке: солнце всходит и заходит, ветер дует или свистит, снег падает, вода стоит или течет и т.п.253. Man inspired the phenomena and forces of nature. The sun, for example, went hunting, the moon fell into a snare. The personalized representation of the hunting nations about the forces of nature is still reflected in the language: the sun rises and sets, the wind blows or whistles, snow falls, water stands or flows, etc.253. Ihminen inspiroi luonnon ilmiöitä ja voimia. Esimerkiksi aurinko meni metsästämään, kuu putosi ansaan. Metsästystä harjoittaneiden kansojen henkilökohtainen käsitys luonnonvoimista heijastuu edelleen kielessä: aurinko nousee ja laskee, tuuli puhaltaa tai viheltää, lunta putoaa, vesi seisoo tai virtaa jne.
254. У славян природа в главных своих представителях (Солнце, Месяц и Звезды, Море и Реки, Земля) обращалась даже денно-нощной молитвой к Творцу с жалобой на человека:254. Among the Slavs, nature in its main representatives (the Sun, Month and Stars, Sea and Rivers, Earth) even addressed the Creator with a day-night prayer with a complaint against a person:254. Slaavien keskuudessa luontoa sen tärkeimpiä edustajia (aurinkoa, kuuta ja tähtiä, merta ja jokia, maata) jopa lähestyttiin Luojaa päivin ja öin rukouksella ja valituksella henkilöä vastaan:
255. «Солнце много раз молилось Богу, говоря: Господи Вседержителю! Доколе будешь терпеть неправды человеческие и множе беззакония? Повели, Господи, да сожгу их всех, чтоб зла не творили».255. “The sun prayed to God many times, saying: Lord Almighty! How long will you suffer human iniquities and a great deal of iniquity? They led, O Lord, to burn them all so that evil would not work. ”255. ”Aurinko rukoili Jumalaa monta kertaa sanoen: Kaikkivaltias Herra! Kuinka kauan kärsit inhimillisistä vääryyksistä ja paljosta laittomuudesta? He johtivat, Herra, polttamaan ne kaikki, jotta paha ei toimisi. ”
256. Один из русских космистов, солнцепоклонник Александр Леонидович Чижевский (1897–1964) считал, что всемирная история – это планетарная по своему размаху деятельность, осуществляемая большими массами людей.256. One of the Russian cosmists, the sun-worshiper Alexander Leonidovich Chizhevsky (1897–1964) believed that world history is a planetary activity in its scope, carried out by large masses of people.256. Yksi venäläisistä kosteista, auringonpalvoja Alexander Leonidovich Tshizhevski (1897–1964) uskoi, että maailmanhistoria on koko laajuudessaan planetaarista toimintaa, jota toteuttavat suuret joukot ihmisiä.
257. Возникновение скотоводства и изобретение плуга позволили народам, располагавшим большими площадями, пригодными для земледелия и разведения многочисленного поголовья скота, не только кормиться самим, но и возложили на них заботу об экономических потребностях соседей. Форма платежных средств в разных частях света была различной. С течением времени у народов древних высоких культур права гражданства получали серебряные, золотые и медные монеты. Но европейские миссионеры еще в XIV веке обнаруживали во внутренних районах Африки валюту в виде раковин каури с точно вычисленным курсом, а позже – деньги-зубы в виде монет из собачьих, кабаньих зубов, а также зубов кенгуру, летучей мыши, дельфина и кита [57; 209].257. The emergence of cattle breeding and the invention of the plow allowed the people, who had large areas suitable for farming and breeding numerous livestock, not only to feed themselves, but also entrusted them with the economic needs of their neighbors. The form of payment in different parts of the world was different. Over time, among the peoples of ancient high cultures, silver, gold, and copper coins received citizenship rights. But in the XIV century, European missionaries found in the interior of Africa currency in the form of cowry shells with a precisely calculated rate, and later money-teeth in the form of canine, boar, and kangaroo, bat, dolphin and whale teeth [57 ; 209].257. Nautaeläinten kasvattaminen ja auran keksiminen antoivat ihmisille, joilla oli suuria viljelyyn ja lukuisten kotieläinten kasvattamiseen soveltuvia alueita, paitsi ruokkia itseään myös uskoa naapureidensa taloudellisiin tarpeisiin. Maksutapa eri puolilla maailmaa oli erilainen. Ajan myötä hopea-, kulta- ja kuparikolikot saivat muinaisen korkean kulttuurin kansojen luottamuksen. Mutta XIV vuosisadalla eurooppalaiset lähetyssaarnaajat löysivät Afrikan sisäosasta valuutan cowry-kuorina, joilla oli tarkka laskettu kurssi, ja myöhemmin raha-hampaat koirien, villisian ja kengurujen, lepakoiden, delfiinien ja valaiden hampaina < a href = "# FN57."> [57; 209] .
258. У народов, освоивших земледелие, появились ткацкий станок и гончарный круг, многие ручные инструменты.258. The peoples who have mastered agriculture, appeared loom and potter's wheel, many hand tools.258. Maataloutta harjoittaneiden kansojen keskuuteen ilmestyivät kangaspuut ja savenvalajan pyörivä teline, monia käsityökaluja.
259. Благодаря вновь изобретенным более совершенным орудиям труда стало возможным употреблять для строительства жилых и общественных зданий тесаный камень. Строившиеся отныне высокие монументы оказывались не только свидетельством могущества, кастовости и богатства: благодаря прочности своей конструкции они могли сохраняться и напоминать о себе в течение столетий.259. Thanks to the newly invented more sophisticated tools of labor, it became possible to use cut stone for the construction of residential and public buildings. From now on high monuments turned out to be not only evidence of power, caste and wealth: thanks to the strength of their design, they could be preserved and remind of themselves for centuries.259. Äskettäin keksittyjen, edistyneempien työvälineiden ansiosta muotoiltua kiveä käytettiin mahdolliseksi asuin- ja julkisten rakennusten rakentamiseen. Tästä lähtien korkeat muistomerkit osoittautuivat paitsi vallan, kastin ja vaurauden todisteeksi: niiden suunnittelun vahvuuden ansiosta ne pystyivät säilyttämään ja muistuttamaan itsestään vuosisatojen ajan.
260. В самых различных частях света возникали культурные центры, в которых почти одинаковыми были не только формы хозяйства, утварь, дома и орудия труда, но схожими религиозные, этические и социальные институты.260. In various parts of the world, cultural centers arose, in which not only economic forms, utensils, houses, and tools of labor were almost identical, but religious, ethical, and social institutions were similar.260. Eri puolilla maailmaa syntyi kulttuurikeskuksia, joissa paitsi taloudelliset muodot, välineet, talot ja työvälineet olivat melkein identtisiä, mutta myös uskonnolliset, eettiset ja sosiaaliset instituutiot olivat samanlaisia.
261. К примеру, самой дорогой тканью в течение многих столетий неизменно оставался шелк, ради которого люди рисковали и жертвовали жизнью, лишь бы выведать у китайцев хранимую ими в течение тысячелетий тайну его производства. Приблизительно за 200 лет до н. э. корейцы узнали способ разведения шелковичного червя, и вести о божественной ткани, сведения о технике ее изготовления стали медленно распространяться через Японию и внутренние районы Азии в Персию и Тибет. Лишь в VI веке при Юстиниане Византия ознакомилась с искусством шелкового производства, которое после этого перешло к грекам. История шелка – это история народов высокой культуры [57; 141].261. For example, the most expensive fabric for many centuries has always remained silk, for which people risked and sacrificed their lives, just to find out from the Chinese the secret of its production that they have kept for thousands of years. Approximately 200 years BC. e. Koreans learned how to breed silkworm, and news of the divine tissue, information about the technique of its manufacture began to spread slowly through Japan and the interior of Asia to Persia and Tibet. It was only in the 6th century under Justinian that Byzantium got acquainted with the art of silk production, which then passed to the Greeks. The history of silk is the history of peoples of high culture [57; 141].261. Esimerkiksi, monien vuosisatojen kalleimpana kankaana on aina pysynyt silkki, jonka vuoksi ihmiset riskeerasivat ja uhrasivat henkensä vain selvittääkseen kiinalaisilta sen tuotannon salaisuuden, jonka he ovat tunteneet tuhansia vuosia. Noin 200 vuotta eKr. korealaiset oppivat silkkiäistoukkien jalostuksen, ja uutinen tästä jumalallisesta kudoksesta, tietoa sen valmistustekniikasta alkoi levitä hitaasti Japanin ja Aasian sisäosien kautta Persiaan ja Tiibettiin. Bysantti tutustui silkintuotannon taiteeseen vasta 6. vuosisadalla Justinianuksen aikana ja taito siirtyi sitten kreikkalaisille. Silkin historia on korkean kulttuurin kansojen historiaa [57; 141] .
262. Древние племена осваивали процессы дубления, промывания и протравки кож.262. The ancient tribes mastered the processes of tanning, washing and pickling leather.262. Muinaiset heimot hallitsivat nahan parkinnan, pesemisen ja peittaamisen.
263. Примитивная металлургия и техника литья совершенствовались путем изготовления восковых моделей будущих отливок и развития кузнечного производства (меха, горн, клещи, молот и наковальня). Обладание железом решало исход сражений и определяло в какой-то степени ход мировой истории.263. Primitive metallurgy and casting techniques were improved by making wax models of future castings and developing blacksmithing (furs, forges, tongs, hammer and anvil). The possession of iron decided the outcome of battles and determined to some extent the course of world history.263. Primitiivistä metallurgiaa ja valumenetelmiä parannettiin tekemällä vahamalleja tulevista valukappaleista ja kehittämällä sepäntaitoa (turkikset, taotut, pihdit, vasara ja alasin). Raudan hallussapito ratkaisi taistelujen lopputuloksen ja määritteli jossain määrin maailmanhistorian kulkua.
264. Возросшая тяга к специализации у высококультурных народов вызвала образование ремесленных групп и каст, достигших своего наивысшего развития в форме гильдий европейского средневековья.264. The increased desire for specialization among highly cultured peoples led to the formation of craft groups and castes, which reached their highest development in the form of guilds of the European Middle Ages.264. Korkeakulttuuristen kansojen lisääntynyt erikoistumishalu johti käsityöläisryhmien ja kastien muodostumiseen, jotka saavuttivat korkeimman kehityksensä Euroopassa keskiajan kiltojen muodossa.

2. Уроки этики древних

2. The lessons of the ethics of the ancients

2. Muinaisten kansojen etiikan oppitunnit

266. Духовное и материальное достояние и культурное наследие древних народов богато и разнообразно. Немецкий профессор этнографии Юлий Липс (1895–1950), трудившийся в надежде и стремлении помочь созданию Единого Неделимого Мира, утверждал, что ремесленное и художественное мастерство в древности достигало порой значительного совершенства. Наши предки путешествовали и занимались торговлей, обладали прекрасно развитой системой информации, умели воспитывать своих детей, а их праздники были наполнены играми и развлечениями.266. The spiritual and material wealth and cultural heritage of the ancient peoples is rich and diverse. German ethnography professor Yuli Lips (1895–1950), who worked in the hope and desire to help create the One Indivisible World, argued that artisan and artistic craftsmanship in antiquity sometimes reached considerable perfection. Our ancestors traveled and were engaged in trade, had a well-developed information system, were able to raise their children, and their holidays were filled with games and entertainment.266. Muinaisten kansojen henkinen ja aineellinen rikkaus ja kulttuuriperintö on rikas ja monimuotoinen. Saksalainen etnografian professori Julius Lips (1895–1950), joka toivoi ja halusi auttaa luomaan yhden erottamattoman maailman, väitti, että antiikin käsityö ja taiteellinen käsityö saavuttivat toisinaan huomattavan täydellisyyden. Esivanhempamme matkustivat ja harjoittivat kauppaa, heillä oli hyvin kehitetty tietojärjestelmä, he pystyivät kasvattamaan lapsiaan, ja heidän lomansa olivat täynnä pelejä ja viihdettä.
267. Ю. Липс приводит сохранившиеся с доисторических времен, за несколько столетий до появления европейского школьного образования, уроки этики ацтеков, наставления отцов сыновьям:267. Y. Lips leads surviving from prehistoric times, a few centuries before the emergence of European school education, the lessons of Aztec ethics, the instructions of fathers to sons:267. J. Lips johtaa selviytymisen idean esihistoriasta, muutama vuosisata ennen eurooppalaisen kouluopetuksen alkamista, atsteekien etiikan oppitunneista, isien ohjeista pojille:
268. «Почитай всякого, кто старше тебя, и никого не презирай. Не будь глух к бедным и несчастным, а утешь их. Почитай всех людей, но особенно твоих родителей, к которым ты обязан проявлять послушание, уважение и услужливость. Не следуй примеру безбожных детей, которые, подобно неразумному скоту, не почитают родителей. Не слушают их наставлений, не повинуются их предостережениям и не считаются с наказаниями. Не насмехайся, сын мой, над стариками и калеками. Не презирай того, кто совершит глупость или ошибку. Не упрекай его за это. Больше всего остерегайся ошибок, которых ты не можешь переносить у другого. Не ходи туда, где тебя не желают, и не вмешивайся в то, что тебя не касается. Старайся также во всех словах и поступках и внешне проявлять благовоспитанность. Ешь за столом без особой жадности; не показывай, если тебе что-либо не по вкусу… Если тебе что-либо дарят, принимай это с благодарностью. Если подарок большой, не кичись этим; если он маленький, не пренебрегай им. Если станешь богатым, не становись высокомерным. Кормись собственной работой, тогда пища будет казаться тебе вкуснее… Никогда не говори неправды. Ни о ком не говори плохо. Не будь поставщиком новостей. Не затевай вражды… Если тебе предложат должность, то сначала подумай о том, что, быть может, этим предложением тебя хотят только испытать. Поэтому не принимай ее сразу, даже если ты знаешь, что к этой должности ты более пригоден, чем кто-либо другой. Принимай ее лишь после того, как тебя станут упрашивать. Тогда ты заслужишь себе уважение. Не будь расточительным. Не кради и не предавайся игре, в противном случае ты навлечешь позор на твоих родителей. Я желаю этими добрыми наставлениями укрепить твое сердце. Не колеблясь, прими их с охотой. От этого зависят твоя жизнь и счастье» [57; 276–277].268. “Honor anyone who is older than you, and despise no one. Do not be deaf to the poor and miserable, but comfort them. Honor all people, but especially your parents, to whom you are obliged to show obedience, respect and helpfulness. Do not follow the example of godless children who, like unreasonable cattle, do not honor their parents. Do not listen to their instructions, do not obey their warnings and do not reckon with punishment. Do not mock, my son, over old men and cripples. Do not despise the one who makes a stupid or a mistake. Do not blame him for it. Most of all beware of errors that you cannot transfer from another. Do not go where you do not want, and do not interfere in what does not concern you. Also try in all words and deeds and externally show good manners. Eat at the table without much greed; Do not show if you do not like something ... If you are given something, accept it with gratitude. If the gift is great, do not be proud of it; if it is small, do not neglect it. If you become rich, do not become arrogant. Feed on your own work, then the food will seem to you tastier ... Never say untruths. Don't talk badly about anyone. Do not be a news provider. Do not start hostility ... If you are offered a position, then first think about what, perhaps, this proposal you just want to try. Therefore, do not take it immediately, even if you know that you are more suitable for this position than anyone else. Take it only after you are begging. Then you earn yourself respect. Do not be wasteful. Do not steal and do not indulge in the game, otherwise you will bring shame on your parents. I wish with these kind exhortations to strengthen your heart. Do not hesitate, accept them eagerly. Your life and happiness depend on it ”[57; 276-277].268. ”Kunnioita kaikkia, jotka ovat sinua vanhempia, äläkä halveksi ketään. Älä ole kuuro köyhille ja surkeille, vaan lohduta heitä. Kunnioita kaikkia ihmisiä, mutta erityisesti vanhempiasi, joille sinun on osoitettava kuuliaisuutta, kunnioitusta ja avuliautta. Älä seuraa jumalattomien lasten esimerkkiä, jotka, kuten kohtuuttomat karjat, eivät kunnioita vanhempiaan. Älä kuuntele heidän ohjeitaan, älä noudata heidän varoituksiaan äläkä suunnittele rangaistuksia. Älä pilkkaa, poikani, vanhoja miehiä ja raajarikkoja. Älä halveksita sitä, joka tekee tyhmyyden tai virheen. Älä syytä häntä siitä. Varo ennen kaikkea virheitä, joita et voi siirtää toisesta. Älä mene minne et halua, äläkä puutu siihen, mikä ei koske sinua. Koeta myös kaikissa sanoissa ja teoissa osoittaa ulkoisesti hyviä käytöstapoja. Syö pöydässä ilman paljoa ahneutta; Älä näytä, jos et pidä jostain ... Jos sinulle annetaan jotain, ota se kiitollisena vastaan. Jos lahja on suuri, älä ole siitä ylpeä; Jos se on pieni, älä unohda sitä. Jos sinusta tulee rikas, älä tule ylimieliseksi. Syö omalla työlläsi, niin ruoka tuntuu sinusta maukkaammalta ... Älä koskaan kerro vääriä tietoja. Älä puhu pahaa kenestäkään. Älä ole uutistoimittaja. Älä aloita vihamielisyyttä ... Jos sinulle tarjotaan asemaa, mietti ensin mitä haluat vain kokeilla. Siksi älä ota sitä heti, vaikka tiedätkin, että olet sopivampi tähän tehtävään kuin kukaan muu. Ota se vasta kerjäämisen jälkeen. Sitten ansaitset itsellesi kunnioituksen. Älä tuhlaa. Älä varasta äläkä himoitse peliä, muuten saat häpeäsi vanhemmillesi. Toivon näillä ystävällisillä kehotuksilla vahvistavan sydäntäsi. Älä epäröi, hyväksy niitä innokkaasti. Elämäsi ja onnellisutesi riippuvat siitä ” [57; 276-277] .269
269. Вполне современно звучат и добрые материнские советы дочери:269. The motherly advice of her daughter also sounds quite modern:269. Myös äidin neuvot tyttärelleen kuulostavat varsin nykyaikaisilta:
270. «Прилежно пряди и тки, шей и вяжи. Не предавайся слишком долго сну; не ищи постоянно тени, а отправляйся на свежий воздух и там отдыхай. Женское жеманство влечет за собой праздность и другие пороки. Во время работы не предавайся дурным мыслям. Если тебя позовут родители, то не дожидайся повторения, а сразу же иди выслушать их желания. Не отвечай что-либо наперекор. Не показывай, если ты что-либо делаешь неохотно. Никого не обманывай. Живи со всеми в мире. Люби всех, чтобы они тоже любили тебя. Не слишком кичись своим имуществом. Не водись с распутными, лживыми и праздными женщинами. Заботься дома о семье. Не уходи из дому по всякому пустяку и не показывайся часто на улице и рыночной площади, ибо в этих местах тебя ждет погибель. Лишь в самом крайнем случае заходи в чужой тебе дом, чтобы не могли подумать или сказать что-либо в ущерб твоей чести. Если ты приходишь в дом родственников, сразу же старайся быть полезной, берись за прялку или за что-либо иное. Итак, довольно, дочь моя, да благословят тебя боги!» [57; 277].270. “Diligently strands and weaves, necks and knit. Do not sleep too long; do not constantly look for shadows, but go to the fresh air and rest there. Feminine self-interest entails idleness and other vices. During the work, do not indulge in bad thoughts. If your parents call you, do not wait for a repetition, but immediately go listen to their wishes. Do not answer anything in defiance. Do not show if you do something reluctantly. Do not deceive anyone. Live with everyone in the world. Love everyone to love you too. Do not be too proud of your property. Do not hang out with the lecherous, deceitful and idle women. Take care of your family at home. Do not leave home for every little thing and do not often appear on the street and market square, because in these places death awaits you. Only in the most extreme case, go to someone else's house so that you cannot think or say anything to the detriment of your honor. If you come to the house of relatives, immediately try to be useful, grasp the spinning wheel or something else. So, rather, my daughter, may the gods bless you! ”[57; 277].270. “Lankoja ja kudelmaa, kutistetaan, kaulataan ja neulotaan huolellisesti. Älä nukku liian kauan; älä etsi jatkuvasti varjoja, vaan mene raikkaaseen ilmaan ja lepää siellä. Naisellinen omaehtoisuus merkitsee tyhjäkäyntiä ja muita paheita. Älä työtä tehdessäsi ajaudu huonoihin ajatuksiin. Jos vanhempasi kutsuvat sinua, älä odota toistoa, vaan mene heti kuuntelemaan heidän toiveitaan. Älä vastaa mihinkään uhmaavasti. Älä näytä, jos teet jotain vastahakoisesti. Älä petä ketään. Elä kaikkien maailman ihmisten kanssa. Rakasta kaikkia ja auta heitä rakastamaan sinua. Älä ole liian ylpeä omaisuudestasi. Älä vietä aikaa huvittelunhaluistan, petollisten ja joutilaiden naisten kanssa. Pidä perheesi kotona. Älä jätä kotia jokaisesta pienestä asiasta ja älä esiinny usein kadulla ja torilla, koska näissä paikoissa kuolema odottaa sinua. Mene vain äärimmäisissä tapauksissa jonkun toisen taloon, jotta et voi ajatella tai sanoa mitään kunniasi vahingoksi. Jos tulet sukulaisten taloon, yritä heti olla hyödyllinen, tartu kehruupyörään tai jotain muuta. Joten tyttäreni, siunatkoon jumalat sinua! ” [57; 277] .271
271. Театр у ацтеков, по описаниям Липса, представлял собой открытое возвышение в форме квадрата, обычно находившееся посреди рыночной площади или вблизи особого павильона. Сцена была достаточно высокой, чтобы предоставить зрителям свободную видимость со всех сторон. Древние племена точно рассчитывали наиболее эффектное местоположение театральной площадки и наилучшее расстояние, отделявшее ее от зрительских мест.271. The Aztec theater, as described by Lips, was an open, square-shaped elevation, usually located in the middle of the market square or near a special pavilion. The scene was high enough to give viewers a clear view from all sides. Ancient tribes accurately calculated whether the most spectacular location of the theater ground and the best distance separating it from the seats.271. Lipsin kuvaama atsteekkiteatteri oli avoin, neliönmuotoinen koroke, joka sijaitsi yleensä torin keskellä tai lähellä erityistä paviljongia. Näyttämö oli riittävän korkea antamaan katsojille selkeän kuvan kaikilta puolilta. Muinaiset heimot laskivat tarkasti, onko teatterialue upeimmalla paikalla ja paras etäisyys, joka erottaa sen istuimista.
272. Драматические произведения древних народов сопровождались музыкой. Моменты наибольшего напряжения оттенялись музыкальными эффектами. Они достигались трещотками, звучащими палочками, барабанами, флейтами, музыкальными луками, арфами, гитарами, трубами и человеческим горлом – древнейшим музыкальным инструментом, подражавшим веселым трелям и синкопам птиц.272. Dramatic works of ancient peoples were accompanied by music. The moments of greatest stress were set off by musical effects. They were achieved with rattles, sounding sticks, drums, flutes, musical bows, harps, guitars, trumpets, and human throats — the oldest musical instrument that imitated merry trills and syncopats of birds.272. Muinaisten kansojen dramaattisia teoksia säestettiin musiikilla. Musiikkiefektit kompensoivat suurimman stressin hetkiä. Ne saatiin aikaan helistimillä, äänisauvoilla, rummilla, huiluilla, soittojousilla, harpulla, kitaroilla, pasuunoilla ja ihmisen kurkkuilla - vanhimmalla soittimella, joka jäljitteli hyvää trilliä ja lintujen synkopaatteja.
273. Fig-07: Но в своей основе история цивилизация есть история возникновения великих исторических путей человечества (европейские соляные пути; путь от Босфора до Басры в Персидском заливе; путь из варяг в греки и сарацины; древние шелковые пути, по которым драгоценная китайская ткань доставлялась через Центральную и Переднюю Азию в Римскую империю; волжско-каспийский путь).273. [F] But at its core, the history of civilization is the history of the emergence of the great historical paths of humanity (European salt paths; the path from the Bosporus to Basra in the Persian Gulf; the path from the Varangians to the Greeks and the Saracens; the ancient silk roads along which precious Chinese fabric was delivered through Central and Western Asia in the Roman Empire, the Volga-Caspian way).273. [F] Mutta sivilisaation historia on sen syntymisessä, siinä että historia on syntynyt ihmiskunnan suurille historiallisille poluille (eurooppalaiset suolapolut; polku Bosporista Basraan Persianlahdelle; varangilaisten polku kreikkalaisten ja saraseenien luo; muinaiset silkkitiet, joita pitkin arvokasta kiinalaista kangasta toimitettiin Rooman valtakuntaan Keski- ja Länsi-Aasiasta, Volga-Kaspian-tie).
274. Поэтому матерью изобретений и их модификаций Липс справедливо считал отнюдь не нужду, а миграцию элементов культуры, опыт многих поколений, и такие факторы, как климатические условия и психологическая готовность человека к восприятию новых идей.274. Therefore, Lips rightly considered not the need, but the migration of cultural elements, the experience of many generations, and such factors as climatic conditions and the psychological readiness of a person to accept new ideas as the mother of inventions and their modifications.274. Siksi Lips katsoi perustellusti, ettei tarve, vaan kulttuurielementtien muuttoliike, monien sukupolvien kokemus ja sellaiset tekijät kuin ilmasto-olosuhteet ja ihmisen psykologinen valmius hyväksyä uusia ideoita keksintöjen ja niiden muutosten alkuna olivat ratkaisevia.

3. Чудесное пособие – письменность

3. Wonderful benefit - writing

3. Upea hyöty - kirjoitustaito

276. Людей, обладающих сознанием, мышлением, духом, роднит и связывает друг с другом не биологические свойства, а взаимопонимание. Упомянутый выше немецкий философ К. Ясперс выделил пять реальных событий, с которых, на его взгляд, началась история. Вот они:276. People possessing consciousness, thinking, spirit, have in common and associate with each other not biological properties, but mutual understanding. The above-mentioned German philosopher K. Jaspers singled out five real events with which, in his opinion, the story began. Here they are:276. Ihmisillä, joilla on tietoisuus, ajattelu, henki, ei ole yhteisiä ja toisiinsa liittyviä biologisia ominaisuuksia, vaan keskinäistä ymmärrystä. Edellä mainittu saksalainen filosofi K. Jaspers erotti viisi todellista tapahtumaa, joista hänen mielestään tarina alkoi. Täässä ne ovat: 202020621
277. – задача организации ирригационной системы и ее регулирования в долинах Нила, Тигра, Евфрата и Хуанхэ с последствиями в виде государственной централизации;277. - the task of organizing the irrigation system and its regulation in the valleys of the Nile, the Tigris, the Euphrates and the Yellow River with consequences in the form of state centralization;277. - kastelujärjestelmän ja sen sääntelyn järjestäminen Niilin, Tigrisin, Eufratin ja KeltaISEN joen laaksoissa, mikä johtaa valtion keskittämiseen;
278. – открытие письменности и рост влияния писцов в качестве духовной аристократии;278. - the discovery of writing and the growing influence of scribes as a spiritual aristocracy;278. - kirjoitustaidon keksiminenminen ja kirjoitustaitoisten lisääntyvä vaikutus henkiseen aristokratiaan;
279. – возникновение народов, осознающих свое единство, с общим языком, общей культурой и общими мифами;279. - the emergence of peoples who are aware of their unity, with a common language, common culture and common myths;279. - sellaisten kansojen syntyminen, jotka ovat tietoisia yhtenäisyydestään, joilla on yhteinen kieli, yhteinen kulttuuri ja yhteiset myytit;
280. – позже – появление мировых империй ассирийцев, египтян, персов, индийцев, китайцев;280. - later - the emergence of world empires Assyrians, Egyptians, Persians, Indians, Chinese;280. - myöhemmin - maailman imperiumien esiintyminen assyrialaisia, egyptiläisiä, persialaisia, intialaisia, kiinalaisia;
281. – и, наконец, использование лошади для боевых колесниц, для езды верхом и зарождение на этой основе господствующего слоя [118; 71–72].281. - and, finally, the use of the horse for war chariots, for riding and the emergence on this basis of the ruling layer [118; 71–72].281. - ja lopuksi hevosen käyttö sotavaunuihin, ratsastusta varten ja hallitsevan kerroksen syntyminen tällä perusteella [118; 71-72] .
282. Fig-08: По поводу лошади спорить не станем (возит воду, возит и воеводу), но в истории науки начальным моментом воистину явилась письменность. Изобретение письма, то есть системы знаков, используемой для фиксации речи, с появлением оседлости, землепашества, животноводства и крупных сельских общин в условиях благоприятного климата стало важным этапом в развитии колыбельной цивилизации. Система закрепления на материале (камне, глиняных табличках и деревянных дощечках, папирусе, бересте, бумаге) древнего пантомимически-звукового языка при помощи условных знаков с целью передачи их содержания от одного человека к другому появилась немногим более пяти тысяч лет назад.282. [F] We will not argue about the horse (carries water, carries it to the governor), but in the history of science writing was truly the starting point. The invention of writing, that is, the system of signs used to fix speech, with the advent of residency, tillage, livestock and large rural communities in a favorable climate has become an important step in the development of a lullaby of civilization. The fastening system on the material (stone, clay tablets and wooden tablets, papyrus, bark, paper) of the ancient pantomimic-sound language using conventional signs to transfer their contents from one person to another appeared just over five thousand years ago.282. [F] Emme ryhdy väittelemään hevosesta (kuljettaa vettä, kuljettaa sitä kuvernöörille), mutta tieteen historiassa kirjoittaminen oli todellakin lähtökohta. Kirjoittamisen keksinnöstä, eli merkkijärjestelmästä, jota käytetään puheiden tallentamiseen, kun asuinpaikka, maanmuokkaus, karjankasvatus ja suuret maaseutuyhteisöt ovat olleet suotuisassa ilmapiirissä, on tullut tärkeä askel häikäisevän sivilisaation kehittelyssä. Muinaisen pantomiimiäänikielen materiaalin (kivi, savi- ja puulevyt, papyrus, kuori, paperi) kiinnitysjärjestelmä, joka käytti tavanomaisia merkkejä niiden sisällön siirtämiseksi henkilöltä toiselle, ilmestyi hieman yli viisi tuhatta vuotta sitten.
283. Письменность возникла вместе с потребностью закрепить на продолжительное время мысли, высказанные в процессе общения или наедине с собой. Потребность в письме (зарубками и рисунками на камне, резами на деревьях) диктовалась необходимостью вести учет, производить счет при мене, разделе добычи, при передаче информации, указаний на дорогу или о грозящей опасности.283. Writing has arisen together with the need to fix for a long time the thoughts expressed in the process of communication or alone with myself. The need for writing (notches and drawings on a stone, cuts on trees) was dictated by the need to keep records, make an account when changing, extracting production, transferring information, pointing to a road or about imminent danger.283. Kirjoitustaito on syntynyt yhdessä tarpeeseen tallentaa pitkäksi ajaksi ajatukset, joita syhtyy viestinnässä tai yksin itsekseni. Kirjoittamistarpeen (uurteet ja piirrokset kivissä, leikkaukset puussa) sanelee tarve pitää kirjaa, siirtää tietoa, aikaansaada tuotantoa, ohjata tielle tai ilmaista välitöntä vaaraa.
284. Древнеегипетская, шумерская и другие системы письма пользовались идеограммами. Эти графические знаки или символы передавали не звук, а определенную мысль, идею. Непременным условием распространения письменности становилось наличие четких и легко узнаваемых знаков. Условными значками, ограниченным набором букв алфавита держались в памяти научные понятия, административные распоряжения, любовная лирика, родительские наставления.284. Ancient Egyptian, Sumerian and other writing systems used ideograms. These graphic signs or symbols conveyed not a sound, but a definite thought, idea. A prerequisite for the spread of writing became the presence of clear and easily recognizable characters. Conventional icons, a limited set of letters of the alphabet kept in mind the scientific concepts, administrative orders, love lyrics, parental instructions.284. Muinaiset egyptiläiset, sumerit ja muut käyttivät kirjoitusjärjestelmissään ideogrammeja. Nämä graafiset merkit tai symbolit eivät välittäneet ääntä, vaan varmaa ajatusta, ideaa. Edellytyksenä kirjoituksen leviämiselle tuli selkeiden ja helposti tunnistettavien hahmojen hallinta. Tavanomaiset kuvakkeet, rajoitettu aakkosten kirjainjoukko pitivät mielessä tieteelliset käsitteet, hallinnolliset määräykset, rakkaus sanat, vanhempien ohjeet.
285. Г.В. Лейбниц в своих рассуждениях о разуме признал, что «общее искусство знаков или искусство обозначения представляет чудесное пособие, так как оно разгружает воображение» [55; 433].285. G.V. Leibniz, in his reasoning about the mind, acknowledged that "the general art of signs or the art of designation represents a wonderful guide, as it unloads the imagination" [55; 433].285. G. V. Leibniz tunnusteli mieltään koskevissa perusteluissaan, että "yleinen merkkitaide tai nimitystaite edustaa hienoa opasta, koska se tyhjentää mielikuvitusta" [55; 433].
286. Fig-09: По Тациту, изобретателями письма оказываются египтяне, они первыми стали изображать мысли при помощи фигур животных. В XVIII–XVII вв. до н.э. был создан (или позаимствован у египтян) финикийский алфавит. Торговля и ремесла финикийцев, бывших властелинами Средиземного моря, достигли к тому времени высокого уровня развития, и коммерческая документация требовала простой, удобной, легко усваиваемой системы письма.286. [F] According to Tacitus, the Egyptians are the inventors of the letter, they were the first to depict thoughts with the help of animal figures. In the XVIII – XVII centuries. BC. The Phoenician alphabet was created (or borrowed from the Egyptians). The trade and crafts of the Phoenicians, who were the masters of the Mediterranean, had reached a high level of development by that time, and commercial documentation required a simple, convenient, easily digestible writing system.286. [F] Tacituksen mukaan egyptiläiset ovat keksineet kirjeen. He olivat ensimmäisiä, jotka kuvaavat ajatuksia eläinhahmojen avulla. Foinikialaisten aakkoset luotiin (tai lainattiin egyptiläisiltä) 1800-1700 eKr. Välimeren mestarina olleiden foinikialaisten kauppa ja käsityö olivat siihen mennessä saavuttaneet korkean kehitystason, ja kaupallinen dokumentointi vaati yksinkertaista, kätevää, helposti sulavaa kirjoitusjärjestelmää.
287. Первый алфавит состоял из 22 согласных. Поскольку простейший язык видел только игру сил, то «в древнем разуме силы просто звенели языком согласных, – предполагал поэт и философ Велимир Хлебников (1885–1922). – Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы» [108; 585].287. The first alphabet consisted of 22 consonants. Since the simplest language saw only the play of forces, “in the ancient mind forces simply rang with the language of consonants,” suggested the poet and philosopher Velimir Khlebnikov (1885–1922). “Only the growth of science will allow one to guess all the wisdom of a language that is wise because it was itself a part of nature” [108; 585].287. Ensimmäinen aakkoset muodostivat 22 konsonanttia. Koska yksinkertaisimmalla kielellä nähtiin vain voimien pelaaminen, ”muinaisissa mielissä voimat soivat vain konsonanttien kielen kanssa”, arveli runoilija ja filosofi Velimir Khlebnikov (1885–1922). ”Vain tieteen kasvu antaa arvata kaiken kielen viisauden, joka on viisasta, koska se itse on osa luontoa” [108; 585] .
288. Будучи народом-мореплавателем, изобретатели фонетического письма способствовали его распространению, сделав международным средством торговых отношений. Древние греки, язык которых был гораздо богаче гласными, приспособили некоторые буквы к обозначению гласных звуков и добавили еще несколько знаков для гласных, на которые в финикийском букв не хватило.288. As a navigator people, the inventors of phonetic writing contributed to its spread, making it an international means of trade relations. The ancient Greeks, whose language was much richer than the vowels, adapted some letters to the designation of vowels and added several more signs for the vowels that were not enough in Phoenician letters.288. Foneettisen kirjoituksen keksijät ovat pioneereina edistäneet sen leviämistä tekemällä siitä kansainvälisen kaupabjäynnin välineen. Muinaiset kreikkalaiset, joiden kielessä oli paljon enemmän vokaaleja, mukauttivat joitain kirjaimia vokaalien merkitsemiseen ja lisäsivät useita merkkejä vokaaleille, jotka puuttuivat foinikialaisten kirjaimistosta.
289. Через греческие поселения на юге страны греческий алфавит проник в Италию. Созданный на его основе латинский алфавит распространился из Рима по всей Европе.289. Through the Greek settlements in the south of the country, the Greek alphabet penetrated into Italy. The Latin alphabet created on the basis of it spread from Rome throughout Europe.289. Kreikan siirtokuntien kautta maan eteläosasta kreikkalaisten aakkoset tunkeutuivat Italiaan. Niiden perusteella luodut latinalaiset aakkoset levisivät Roomasta kaikkialle Eurooppaan.
290. Fig-10: В деле развития и усовершенствования письменности народов важную роль выполняло жречество – посредники между сверхъестественными силами и людьми. Знание искусства письма, способность увековечить произнесенное или запомнившееся слово означали могущество, и это могущество в древней истории ревностно охранялось представителями политических и духовных властей. С этим знанием началась эпоха письменной истории.290. [F] In the development and improvement of the written language of the peoples, an important role was played by the priests — mediators between supernatural forces and people. Knowledge of writing, ability To perpetuate a spoken or remembered word meant power, and this power in ancient history was jealously guarded by representatives of political and spiritual authorities. With this knowledge began the era of written history.290. [F] Kansojen kirjallisen kielen kehittämisessä ja parantamisessa tärkeä rooli oli papeilla - välittäjinä yliluonnollisten voimien ja ihmisten välillä. Kirjoittaminen, kyky säilyttää puhuttu tai muistettava sana tarkoitti valtaa, ja tätä valtaa muinaishistoriassa vartioivat kateellisesti poliittisten ja henkisten viranomaisten edustajat. Tämän tiedon kanssa alkoi kirjallisen historian aikakausi.
291. Именно в то время, когда человек начал запечатлевать свою собственную историю, наступил период древних высоких культур. Использование алфавитного письма привело человечества от варварства к цивилизации. Стало возможным фиксировать традиции, законы, вероучения и великие произведения литературы. Записи эти тщательно хранились в храмах и библиотеках владык. Знание письма составляло привилегию жрецов и некоторых высших государственных чиновников. В древние времена возникла особая профессия переписчиков, которые занимались размножением книг.291. It was at the time when man began to record his own history that the period of ancient high cultures began. The use of alphabetical writing led humanity from barbarism to civilization. It became possible to fix traditions, laws, creeds and great works of literature. These records were carefully kept in temples and libraries of masters. The knowledge of the letter was the privilege of the priests and some of the highest state officials. In ancient times, there was a special profession of copyists, who were engaged in the reproduction of books.291. Muinaisten korkeakulttuurien kausi alkoi juuri silloin, kun ihminen alkoi kirjata omaa historiaansa. Aakkosellisten kirjoitusten käyttö johti ihmiskunnan barbaarisuudesta sivilisaatioon. Perinteitä, lakeja, uskonnollisia kirjoja ja suuria kirjallisuuden teoksia oli mahdollista kirjata. Näistä pidettiin kirjaa huolellisesti temppeleissä ja pääkirjastoissa. Kirjoitustaito oli pappien ja joidenkin korkeimpien valtion virkamiesten etuoikeus. Muinaisina aikoina oli olemassa erityinen copywriter-ammatti, joka harjoitti kirjojen jäljentämistä.
292. Fig-11: Знание тесно связывалось с письменностью, с книгой как главнейшим источником учения. Первый известный по имени древнеегипетский архитектор, мудрец Имхотеп (ок. 28 в. до н.э.), был очень популярной фигурой в древнеегипетской и греко-римской традициях. Обожествленному создателю пирамидного комплекса в Саккаре посвящались многочисленные праздники, как обладателю важного сакрального знания, полученного еще при жизни, как избранному богами посреднику между человечеством и высшими силами. Знаменитая книга по архитектурному канону считалась сброшенной Имхотепом с небес человечеству.292. [F] Knowledge was closely associated with writing, with the book as the main source of teaching. The first known by the name of the ancient Egyptian architect, sage Imhotep (n. 2800 eKr), was a very popular figure in ancient Egyptian and Greco-Roman traditions. The deified creator of the pyramidal complex in Saqqara was devoted to numerous holidays, as the owner of the important sacred knowledge gained during his lifetime, as the gods chosen mediator between humanity and higher powers. The famous book on the architectural canon was considered dropped by Imhotep from heaven to humanity.292. [F] Tieto liittyi läheisesti kirjoittamiseen, jolloin kirja oli tärkein opetuksen lähde. Ensimmäinen, joka tunnetaan muinaisen egyptiläisen arkkitehdin, tietäjä Imhotepin (n. 28 a. EKr.) oli erittäin suosittu hahmo muinaisessa egyptiläisessä ja kreikkalais-roomalaisessa perinteessä. Saqqaran pyramidaalikompleksin jumalinen luoja oli omistautunut lukuisten juhlapäivien viettoon elämänsä aikana saatujen tärkeiden pyhien tietojen omistajana, jumalat olivat valinneet hänet välittäjäksi ihmiskunnan ja korkeampien voimien välille. Imhotep katsoi kuuluisan arkkitehtuurikaanonina käytetyn kirjan pudotetun taivaasta ihmiskunnalle.
293. Археологические находки на рубеже XIX и XX столетий обнаружили праисточник человеческой цивилизации, колыбель мировой культуры не только в Египте, но также и в Шумере. Из древней страны в Южном Двуречье через 5000 лет дошло до нас эпическое благословение, запечатленное на сырой глине тростниковыми палочками: «Подними голову, грудь распрями – человек же ты!». Это находки картинного письма – древнейшей формы закрепления мысли о смысле жизни и человеческом предназначении.293. Archaeological finds at the turn of the XIX and XX centuries discovered the source of human civilization, the cradle of world culture not only in Egypt, but also in Sumer. From an ancient country in the Southern Dvorechie, after 5000 years, an epic blessing captured on raw clay with reed sticks reached us: “Lift your head, chest with rifts - you are a man!”. These are the finds of a picture letter - the most ancient form of fixing thoughts about the meaning of life and human destiny.293. Arkeologisissa kaivauksissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa löydettiin ihmissivilisaation lähteet, maailman kulttuurin kehtopaikan paitsi Egyptistä lisäksi myös Sumerista. Muinaisesta eteläisen Dvorechie -maan maasta, 5000 vuoden kuluttua, saapui meille eeppinen siunaus kiinnitettynä karkeaan saveen ruokopuikoilla: “Nosta päätäsi, rintaasi rottingille - olet mies!”. Nämä ovat kuvakirjeen löytöjä - muinaisin muoto ajatuksen kiinnittämiseksi elämän tarkoitukseen ja ihmisen kohtaloon.
294. Шумерские писцы, надо полагать, не только формировали аристократическую касту, но были первыми учеными и сочинителями, безвестными творцами духовных ценностей, оставившими после себя на глиняных табличках древнейшую фармакопею и библиотечный каталог, первый календарь земледельца и гимны богам, плачи и любовные песни. У шумеров была развита школьная система с долгими годами учения и разделением на гуманитарное и точное направления.294. The Sumerian scribes, it must be supposed, not only formed the aristocratic caste, but were the first scientists and writers, obscure creators of spiritual values, who left behind on clay tablets the oldest pharmacopoeia and library catalog, the first calendar of the farmer and hymns to the gods, mourning and love songs. The Sumerians developed a school system with long years of study and a division into humanitarian and exact directions.294. Sumerien kirjanoppijoiden on syytä olettaa, että ne eivät vain muodostaneet aristokraattista kastia, vaan olivat ensimmäisiä tutkijoita ja kirjailijoita, hengellisten arvojen hämäriä luojia, jotka jättivät savitabletteihin vanhimman farmakopean ja kirjaston luettelon, ensimmäisen maanviljelijän kalenterin, ja lauluja jumalille, surun ja rakkauden lauluja. Sumerit kehittivät koulujärjestelmän, jolla on pitkät opiskeluvuodet ja jaoteltu humanitaarisiin ja eksakteihihin opintosuuntiin.
295. Шумерские авторы пиктографического письма донесли до потомков следующие пары этических категорий: вражда и прямота, сетования и радость сердца, ложь и доброта, священное очищение и страх, раздоры и мир, усталость и победа, истина и клевета.295. The Sumerian authors of the pictographic letter conveyed to descendants the following pairs of ethical categories: enmity and directness, complaints and joy of the heart, lies and kindness, sacred cleansing and fear, discord and peace, fatigue and victory, truth and slander.295. Kuviokirjeitä sumerilaiset kirjoittajat välittivät jälkeläisilleen seuraavissa eettisissä ryhmissä: vihamielisyys ja suorasukaisuus, sydämen valitukset ja ilo, valheet ja ystävällisyys, pyhä puhdistautuminen ja pelko, epäjärjestys ja rauha, väsymys ja voitto, totuus ja loisto.
296. Все знания шумеров и вавилонян об окружавшем их мире были созданы практической необходимостью и передавались от поколения к поколению или устно, как большинство ремесленных приемов, навыков и рецептов, или фиксировались письменно, включаясь тем самым в поток традиции, в писцовый канон. Существование письменности в Шумере относят к середине IV тысячелетия до н.э. Основным материалом для письма служили сначала каменные, затем глиняные плитки, надписи на которых носили пиктографический характер. Каждый знак представлял изображение понятного всем предмета (животного, части человеческого тела и т.д.) и выражал соответствующее понятие, а иногда – целую мысль. Так запечатлевались филологические и математические знания, требовавшиеся администратору, счетоводу, правоведу, астроному, прорицателю.296. All the knowledge of the Sumerians and Babylonians about the world around them was created by practical necessity and passed on from generation to generation or verbally, like most handicraft techniques, skills and recipes, or recorded in writing, thus incorporating into the flow of tradition, into the writing canon. The existence of writing in Sumer dates back to the middle of the 4th millennium BC. The main material for writing was first stone, then clay tiles, the inscriptions on which were pictographic in nature. Each sign represented an image of an object understood by everyone (animal, part of the human body, etc.) and expressed the corresponding concept, and sometimes the whole idea. It captured the philological and mathematical knowledge required by the administrator, the accountant, the lawyer, the astronomer, the soothsayer.296. Kaikki sumerilaisten ja babylonialaisten tietämys ympäröivästä maailmasta luotiin käytännön välttämättömyydellä ja välitettiin sukupolvelta toiselle tai suullisesti, kuten useimmat käsityötekniikat, taidot ja reseptit, ne kirjattiin kirjallisesti, sisällyttäen siten tiedon perinne, kirjoituskaanoniin. Kirjoittamisen olemassaolo Sumerissa juontaa juurensa 4. vuosituhannen puoliväliin eKr. Pääasiallinen kirjoitusmateriaali oli ensin kivi, sitten savitiilet, joiden kirjoitukset olivat piktografisia. Jokainen merkki edustaa kuvaa esineestä, jonka kaikki ymmärtävät (eläin, ihmiskehon osa jne.) Ja ilmaisivat vastaavan käsitteen, ja joskus koko idean. Siihen kaapattiin ylläpitäjältä, kirjanpitäjältä, lakimieheltä, tähtitieteilijältä, louhijalta, vaadittavat filologiset ja matemaattiset tiedot.
297. Дальнейшая ученая деятельность страны Шумер была направлена преимущественно на кодификацию знаний, на создание возможно более обширных и полных перечней, таблиц, рецептов и предзнаменований. Канонические перечни отучали от логического мышления.297. The further scholarly activity of the country Schumer was directed mainly at the codification of knowledge, at creating as broad and complete lists as possible, tables, recipes and omens. The canonical lists disaccustomed to logical thinking.297. Sumerin maan jatkuva tieteellinen toiminta kohdistui pääasiassa tiedon koodaamiseen luomalla mahdollisimman laajat ja täydelliset luettelot, taulukot, reseptit ja merkit. Kaanoniset luettelot, joita ei laadita loogiseen ajatteluun pohjalta.
298. В Шумере систематически проводились наблюдения звезд в течение весьма длительного времени. Обнаруженный в Уре реестр астрономических наблюдений, который велся шумерскими жрецами на протяжении 360 лет, показывает, что они исчисляли год, равным 365 дням, 6 часам, 15 минутам, 41 секунде, отличающийся от современного значения на величину менее получаса [84; 104].298. In Sumer, stars were systematically observed for a very long time. The registry of astronomical observations discovered in Ur, which was carried out by the Sumerian priests for 360 years, shows that they calculated the year equal to 365 days, 6 hours, 15 minutes, 41 seconds, differing from the current value by less than half an hour [84; 104].298. Sumerissa tähdistä tehtiin havaintoja systemaattisesti hyvin pitkään. Sumerin pappien 360 vuoden ajan Urissa laatima tähtitieteellisten havaintojen rekisteri osoittaa, että he laskivat vuodeksi 365 päivää, 6 tuntia, 15 minuuttia, 41 sekuntia, joka eroaa nykyarvosta alle puolella tunti [84; 104] .
299. Непосредственными восприемниками и наследниками культуры шумеров, первыми открывших бессмертие души, стали государства аккадцев, вавилонян, ассирийцев, халдеев, в какой-то степени персов и греков. В течение без малого трех тысячелетий шумерский язык продолжал существовать, со временем сделавшись языком поэтов и жрецов, хотя шумеры в ту пору давно уже канули в небытие.299. The states of the Akkadians, Babylonians, Assyrians, Chaldeans, to some extent Persians and Greeks became the immediate successors and heirs of the culture of the Sumerians, the first to discover the immortality of the soul. For nearly three thousand years, the Sumerian language continued to exist, eventually becoming the language of poets and priests, although the Sumerians at that time had already sunk into oblivion.299. Akkadilaisten, babylonialaisten, assyrialaisten, kaldelaisten, jossain määrin persialaisten ja kreikkalaisten valtioista tuli sumerien kulttuurin välittömiä seuraajia ja perillisiä, jotka ensimmäiset löysivät sielun kuolemattomuuden. Sumerilainen kieli jatkoi olemassaoloaan lähes kolmetuhatta vuotta, ja siitä tuli lopulta runoilijoiden ja pappien kieli, vaikka sumerit olivat silloin uppoutuneet unohdukseen.

4. Материалы для письма

4. Writing materials

4. Kirjoitusmateriaalit

301. К древнейшим рукописям принадлежат употреблявшиеся шумерами, вавилонянами и ассирийцами таблички из обожженной глины.301. The most ancient manuscripts are the plates made from Sumerians, Babylonians and Assyrians of baked clay.301. Muinaiset käsikirjoitukset ovat sumerilaisten, babylonialaisten ja assyrialaisten valmistamilla lautasilla.
302. В странах средиземноморского бассейна общераспространенным материалом для письма в древности и раннем средневековье стал папирус (от египетского pa-p-iur, что значит принадлежащий царю). Его изготовляли из сердцевины тростникового растения того же названия, бурно росшего по берегам Нила и в его дельте.302. In the countries of the Mediterranean basin, papyrus (from the Egyptian pa-p-iur, which means belonging to the king) became the common material for writing in antiquity and the early Middle Ages. It was made from the core of a reed plant of the same name, rapidly growing along the banks of the Nile and in its delta.302. Välimeren alueen maissa papyruksista (egyptiläisestä pa-p-iurista, joka tarkoittaa kuninkaalle kuulumista) tuli yleinen kirjoitusmateriaali antiikissa ja varhaiskeskiajalla. Se tehtiin samannimisen ruokokasvin ytimestä, joka kasvaa nopeasti Niilin rannoilla ja sen suistossa.
303. Fig-12: Римский писатель и ученый Плиний Старший (23–79), трагически погибший при извержении Везувия, которое с научной целью отправился наблюдать в непосредственной близости, автор единственного сохранившегося труда «Естественная история», оставил подробное описание изготовления папируса. Этот материал, свое-образную бумагу цвета сырого песка, получали так. Со ствола удаляли кору, сердцевину разрезали по длине на тонкие полоски, расстилали их двумя пер¬пен¬дикулярными слоями и прессовали. Выдавленный из растения сок служил клеем, скреплявшим отдельные полоски. После устранения неровностей «бумагу» просушивали на солнце; затем отдельные листы склеивали в ленту, которую скатывали в свиток длиной обычно 6 м при ширине от 15 до 30 см [42; 12].303. [F] The Roman writer and scholar Pliny the Elder (23–79), who tragically died during the eruption of Vesuvius, which he scientifically set out to observe in close proximity, the author of the only surviving work, Natural History, left a detailed description of the production of papyrus. This material, a raw-colored paper in the color of raw sand, was obtained as follows. The bark was removed from the trunk, the core was cut along the length into thin strips, spread them out in two per ¬ pendicular layers and pressed. The squeezed juice of the plant served as the glue that held individual strips together. After removing the irregularities, the paper was dried in the sun; then the individual sheets were glued together in a tape, which was rolled up into a roll, usually 6 m long with a width of 15 to 30 cm [42; 12].303. [F] roomalainen kirjailija ja tutkija Plinius vanhimman (23–79), joka kuoli traagisesti Vesuviuksen purkauksen aikana, jota hän päätti tarkkailla tieteellisesti läheisyydessä, ainoan säilyneen teoksen, Natural History, kirjoittaja jätti yksityiskohtaisen kuvauksen papyruksen tuotannosta. Tämä materiaali, karkeavärinen paperi, joka oli raakahiekan väriä, saatiin seuraavasti. Kuori poistettiin rungosta, ydin leikattiin koko pituudelta ohuiksi nauhoiksi, levitettiin ne kahteen suorassa kulmassa toisiinsa nähden olevaan kerrokseen ja puristettiin yhteen. Kasvin puristettu mehu toimi liimana, joka piti yksittäisiä nauhoja yhdessä. Epätasaisuuksien poistamisen jälkeen paperi kuivattiin auringossa; sitten yksittäiset levyt liimattiin yhteen nauhaksi, joka rullattiin rullaksi, yleensä 6 m pitkä, leveys 15-30 cm [42; 12] .
304. Изготовление и продажа папируса были монополией фараона, а после завоевания Египта Римом папирус доставлялся туда в сыром виде, и производство папирусных свитков стало государственной монополией Римской империи.304. The manufacture and sale of papyrus was the monopoly of Pharaoh, and after the conquest of Egypt by Rome, the papyrus was delivered there raw, and the production of papyrus scrolls became the state monopoly of the Roman Empire.304. Papyruksen valmistus ja myynti oli faraon monopoli, ja kun Rooma valloitti Egyptin, papyrus toimitettiin sinne raakana, ja papyruserullien valmistuksesta tuli Rooman valtakunnan valtion monopoli.
305. Если египтяне употребляли главным образом папирус, то в Индии ему соответствовали связки из пальмовых листьев. В средиземноморских странах папирус встречал сильную конкуренцию со стороны пергамена (не «пергамента», как часто говорят) – бумаги из телячьей кожи, производство которой началось приблизительно около 1400 г. до н. э. По сравнению с хрупким папирусом пергамен имел большую прочность, более гладкую и светлую поверхность, на нем можно было писать на обеих сторонах. Египтяне писали на коже мало. Усовершенствование материала было сделано гораздо позже – в III в. до н. э. в эллинистическом царстве Пергаме. Потому и закрепилось название «пергамен», на котором выполнены сохранившиеся до нашего времени рукописи эпохи раннего средневековья. Именно тогда Птолемей I воспретил вывоз папируса из Египта.305. If the Egyptians used mainly papyrus, in India it corresponded to a bundle of palm leaves. In the Mediterranean countries, papyrus met with strong competition from parchment - calfskin paper, the production of which began around 1400 BC. e. Compared with fragile papyrus, parchment had greater strength, a smoother and lighter surface, and it was possible to write on it on both sides. The Egyptians wrote little on the skin. Improvement of the material was made much later - in the III. BC e. in the Hellenistic kingdom of Pergamum. That is why the name “parchment” was fixed, on which the manuscripts of the early Middle Ages preserved until nowadays. It was then that Ptolemy I forbade the export of papyrus from Egypt.305. Jos egyptiläiset käyttivät pääasiassa papyrusta, Intiassa sitä vastasi kimppua palmulehtiä. Välimeren maissa papyrus kohtasi voimakasta kilpailua pergamentista - vasikkanahkapaperista, jonka tuotanto alkoi noin 1400 eaa. Hauraan papyrukseen verrattuna pergamentilla oli suurempi lujuus, tasaisempi ja vaaleampi pinta, ja siihen oli mahdollista kirjoittaa molemmille puolille. Egyptiläiset kirjoittivat vähän iholle. Aineiston parannuksia tehtiin paljon myöhemmin - 300-luvulla eKr Pergamumin hellenistisessä valtakunnassa. Siksi nimi “pergamentti” vahvistettiin, jolle varhaisen keskiajan käsikirjoitukset säilyivät nykyään. Silloin Ptolemaios I kielsi papyruksen viennin Egyptistä.
306. Fig-13: В Греции и Риме широко использовались для письма и деревянные дощечки, покрытые воском. Законы Солона (VI в. до н.э.) были записаны на кипарисовых досках. Немецкое слово buch и английское book свидетельствуют о том, что книги некогда писали на буковых дощечках. Рукопись, выполненная из деревянных дощечек, получила название кодекса (от лат. codex – книга). С переходом от свитка к кодексу вместо цилиндрической оболочки появились переплеты нового типа.306. [F] In Greece and Rome were widely used for writing and wooden planks, covered with wax. The laws of Solon (6th century BC) were written on cypress boards. The German word buch and the English book indicate that the books were once written on beech tablets. The manuscript, made of wooden plates, received the name of the code (from the Latin. Codex - book). With the transition from the scroll to the codex, instead of a cylindrical shell, new type bindings appeared.306. [F] Kreikassa ja Roomassa käytettiin kirjoitusalustana myös vahalla peitettyjä puisia lankkuja. Solonin (6. vuosisata eKr.) Lait oli kirjoitettu sypressitauluille. Saksalainen sana buch ja englanninkielinen kirja osoittavat, että kirjat oli kerran kirjoitettu pyökkitableteille. Puulevyistä tehty käsikirjoitus sai nimen koodi (latinalaisesta. Codex - kirja). Lieriömäisen kuoren sijaan ilmestyi uuden tyyppisiä sidoksia.
307. Греческое слово библос (книга) происходит скорей всего от названия финикийского города Библоса (Библа), где впервые, еще во II тысячелетии до н. э., было введено буквенное письмо, заимствованное впоследствии греками. Книгой считалась основная единица письменного сочинения, представлявшая собой отдельный папирусный свиток, на котором трактовался какой-либо более или менее законченный вопрос.307. The Greek word biblos (book) comes most likely from the name of the Phoenician city of Byblos (Byblos), where for the first time, as early as the 2nd millennium BC. e., was introduced letter letter, subsequently borrowed by the Greeks. The book was considered the main unit of the written essay, which was a separate papyrus scroll, on which a more or less complete question was treated.307. Kreikkalainen sana biblos (kirja) tulee todennäköisimmin foinikialaisen kaupungin Byblos (Byblos) nimestä, jossa ensimmäistä kertaa jo 2. vuosituhannella eKr., otettiin käyttöön kirje, jonka kreikkalaiset olivat myöhemmin lainanneet. Kirjaa pidettiin kirjoitetun esseen pääyksikkönä, joka oli erillinen papyrus-vieritys, jossa käsiteltiin enemmän tai vähemmän täydellistä kysymystä.
308. Бумагу, по довольно достоверным китайским источникам, изобрел и изготовил китаец Цаи Лунь (Tsai Lun) около 100 г. н.э. из коры, тряпок, конопли и рыболовных сетей. Через китайских военнопленных сведения о бумаге проникли в Самарканд (VIII в.), где была устроена бумажная фабрика, получившая известность во всех культурных странах Востока. Бумагу, вслед за Самаркандом, начали производить и в других городах арабского халифата, представлявшего мировую державу, берега которой омывались шестью морями и двумя океанами. В столичном Багдаде, роль которого сравнивают с ролью Константинополя, в 794 г. за казенный счет была построена первая бумажная фабрика, затем – в Дамаске. «Дамасский лист», высококачественная бумага вывозилась с мусульманского востока в Европу, где она в середине XIII века была впервые изготовлена фабричным способом в Фабриано (Италия). Вскоре итальянская бумага составила серьезную конкуренцию арабской.308. The paper, according to fairly reliable Chinese sources, was invented and made by the Chinese Tsai Lun (about 100 AD). from bark, rags, hemp and fishing nets. Through Chinese prisoners of war, information about paper penetrated Samarkand (VIII century), where a paper factory was established, which became famous in all cultural countries of the East. Following Samarkand, the paper was also produced in other cities of the Arab caliphate, which represented a world power whose shores were washed by six seas and two oceans. In the capital Baghdad, whose role is compared with the role of Constantinople, in 794 the first paper mill was built at public expense, then in Damascus. “Damascus sheet”, high-quality paper was exported from the Muslim East to Europe, where it was first manufactured in Fabriano (Italy) in the mid-13th century. Soon the Italian paper was a serious Arab competition.308. Melko luotettavien kiinalaisten lähteiden mukaan paperin keksi ja sitä valmisti kiinalainen Tsai Lun (noin 100 jKr). kuoresta, rievusta, hampusta ja kalaverkoista. Kiinan sotavankien kautta tiedot paperista tunkeutuivat Samarkandiin (800-luku), minne perustettiin paperitehdas, josta tuli kuuluisa kaikissa idän kulttuurimaissa. Samarkandin seurauksena paperia valmistettiin myös muissa arabimaiden kalifaatin kaupungeissa, jotka edustivat maailmanvaltaa, jonka rannat pestiin kuudessa meressä ja kahdessa valtameressä. Pääkaupungissa Bagdadissa, jonka asemaa verrataan Konstantinopolin rooliin, vuonna 794 ensimmäinen paperitehdas rakennettiin julkisin kustannuksin, sitten Damaskokseen. Korkealaatuista ”Damascus sheet” -paperia vietiin muslimien idästä Eurooppaan, missä se valmistettiin ensimmäisen kerran Fabrianossa (Italia) 13. vuosisadan puolivälissä. Pian italialainen lehti oli vakava arabikilpailu.
309. Бумажные деньги, главное платежное средство цивилизованного мира, первым обнаружил венецианский путешественник Марко Поло (ок. 1254–1324)[W] в обращении у Великого хана. Сделаны они были из волокон тутового дерева. Марко Поло свидетельствует:309. Paper money, the main means of payment in the civilized world, was first discovered by the Venetian traveler Marco Polo (c. 1254–1324)[W] in circulation with the Great Khan. They were made from mulberry fibers. Marco Polo testifies:309. Paperirahan, sivistyneen maailman pääasiallisen maksuvälineen, löysi ensin venetsialainen matkailija Marco Polo (n. 1254–1324) [W] käytössä Suuren Khanin valtakunnassa. Ne tehtiin mulperikuiduista. Marco Polo todistaa:
310. «Вся эта бумага изготовляется и обрабатывается с большой тщательностью государством, как если бы это было литое серебро или золото, и каждая такая бумажка снабжается не только именами, но и казенной печатью специально для этого существующего корпуса чиновников… Фальшивомонетчик, который пытался бы их скопировать, карается как тяжкий преступник» [57; 227].310. “All this paper is manufactured and processed with great care by the state, as if it were cast silver or gold, and each such piece of paper is supplied not only with names, but also with a bureaucratic seal specifically for this existing body of officials ... The counterfeiter who tried to copy them, is punished as a serious criminal ”[57; 227].310. ”Koko tämä paperi on valmistettu ja käsitelty valtion toimesta huolellisesti, kuin se olisi valettu hopeasta tai kullasta, ja jokaiselle tällaiselle paperille on toimitettu paitsi nimet ja myös byrokraattinen sinetti, joka on tarkoitettu erityisesti olemassa olevalle virkamiesten elimelle. ... Niiden väärentäjää, joka yritti kopioida niitä, rangaistiin vakavana rikollisena ” [57; 227] .

5. Славянская кириллица

5. Cyrillic Slavic

5. Slaavilainen kyrilliikka

312. Fig-14: Письменность на Руси распространялась задолго до принятия православия. После создания Древнерусского государства письменность понадобилась при заключении договоров и в дипломатических сношениях с другими странами. В хозяйственно-экономической жизни возникали потребности в составлении завещаний, записи долгов и торговых сделок, в надписях на вещах о их назначении и принадлежности, потребность в частной переписке. Купцы подписывали название товара на импортных амфорах, языческие волхвы заносили в свои хроники краткие записи, к примеру, о пророчестве по поводу смерти Олега от своего собственного коня.312. [F] Writing in Russia spread long before the adoption of Orthodoxy. After the creation of the Old Russian state, writing was required when concluding treaties and in diplomatic relations with other countries. In economic life, there was a need for drawing up testaments, writing debts and trade transactions, inscriptions on things about their purpose and affiliation, the need for hours good correspondence. The merchants signed the name of the goods on imported amphoras, the pagan wise men entered into their chronicles brief notes, for example, about the prophecy about the death of Oleg from his own horse.312. [F] Venäjällä kirjoittaminen levisi kauan ennen ortodoksian omaksumista. Vanhan Venäjän valtion luomisen jälkeen kirjoittamista vaadittiin sopimusten tekemisessä ja diplomaattisissa suhteissa muiden maiden kanssa. Talouselämässä oli tarpeen laatia testamentteja, kirjoittaa muistiin velkoja ja kauppatapahtumia, merkintöjä asioista niiden tarkoituksesta ja kuulumisesta, tuntien hyvän kirjeenvaihdon tarpeen. Kauppiaat allekirjoittivat tavaroiden nimen ulkomailta tuotuihin amforoihin, pakanalliset viisaat tekivät aikakirjaansa lyhyitä muistiinpanoja, esimerkiksi profetiasta Olegin kuolemasta omasta hevosestaan.
313. Когда славянский просветитель Константин (Кирилл) Философ (ок. 827–869) приехал в Крым, в Херсонесе он нашел объемистые церковные книги Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами [51; 18].313. When the Slavic enlightener Konstantin (Kirill) the Philosopher (c. 827–869) came to the Crimea, in Chersonesos he found voluminous church books, the Gospel and the Psalter, written in Russian letters [51; 18].313. Kun slaavilainen valistaja Konstantin (Kirill), filosofi (n. 827–869) saapui Krimille, Chersonesosista hän löysi laajoja kirkonkirjoja, evankeliumin ja psalterin, kirjoitettuna venäläisillä kirjaimilla [51; 18] .
314. Из договора Руси с греками 911 г. известно, что богатые русские люди имели обыкновение составлять письменные завещания, да и сами тексты договоров русской стороной были, видимо, записаны на их родном языке.314. It is known from the treaty of Russia with the Greeks of 911 that rich Russian people used to draw up written testaments, and the texts of the treaties themselves were apparently written in their native language by the Russian side.314. Vuoden 911 kreikkalaisten kanssa tehdystä Venäjän sopimuksesta tiedetään, että rikkaat venäläiset laativat kirjallisia todistuksia, ja Venäjän puolella oli ilmeisesti itse kirjoitut perussopimusten tekstit heidän äidinkielellään.
315. Из нескольких видов алфавитного письма, известных в разных местах Руси в IX веке, победила в первой половине X века кириллица – наиболее совершенное славянское алфавитное письмо, созданное в Болгарии выдающимися деятелями славянской культуры Кириллом и Мефодием.315. Of the several types of alphabetic letters known in different places of Russia in the 9th century, Cyrillic, the most perfect Slavic alphabet, created in Bulgaria by prominent figures of Slavic culture Cyril and Methodius, in the first half of the 10th century.315. Venäjän eri puolilla 9. vuosisadalla tunnetuista useista aakkoskirjaimista kyrilliset, täydellisimmät slaavilaiset aakkoset, jotka Bulgariassa ovat luoneet slaavilaisen kulttuurin näkyvät henkilöt Cyril ja Methodius, 10. vuosisadan alkupuolella.
316. Главный труд и подвиг святых Кирилла и Мефодия – это утверждение славянского языка не только в качестве богослужебного, но и как богоданного. Христианская церковь признавала в качестве таковых древнееврейский, греческий и латинский языки.316. The main work and feat of Saints Cyril and Methodius is the assertion of the Slavic language not only as a liturgical, but also as God-given. The Christian Church recognized the Hebrew, Greek, and Latin languages ​​as such.316. Pyhien Cyrilin ja Methodiuksen päätehtävänä on slaavilaisen kielen väittäminen paitsi liturgisena, myös Jumalan antamana. Kristitty kirkko tunnusti heprean, kreikan ja latinakielen sellaisinaan.
317. Именно этот момент позволил Илариону, первому Киевскому митрополиту из русских (1051 г.), утверждать, что славяне от начала избраны от Бога, но лишь в гугнивости языческой своей не могли понять Слово, которое от Бога, во всей его славе.317. It was this moment that allowed Hilarion, the first Metropolitan of Kiev from the Russians (1051), to assert that the Slavs were from God from the beginning, but they could not understand the Word, which is from God, in all its glory, only in the paganism of its paganism.317. Juuri tämä hetki antoi mahdollisuuden Hilarionille, Kiovan ensimmäiselle venäläisestä metropoliitista (1051), väittää, että slaavit olivat Jumalasta alusta alkaen, mutta he eivät voineet ymmärtää Jumalan sanaa kaikessa kunniassaan, vain sen pakanallisuuden pakanalaisuudessa.
318. Трудно представить, какими самоуправцами и даже еретиками могли выглядеть философ Константин (схиму с именем Кирилл он принял только перед смертью) и Мефодий в глазах римского священства, когда в 867 г. они прибыли в Рим по вызову папы. Только смерть папы Николая I, отлучившего в 862 г. константинопольского патриарха Фотия от церкви, спасла философов от расправы. Разделение церквей и интенсивное оттеснение Христова импульса на европейский Восток, выдвинуло восточных славян на историческую арену.318. It is hard to imagine what the philosopher Konstantin (schema with the name Cyril he accepted just before his death) and Methodius in the eyes of the Roman priesthood could look like self-protesters and even heretics, when in 867 they arrived in Rome on the call of the pope. Only the death of Pope Nicholas I, who excommunicated the patriarch of Constantinople Photius from the Church in 862, saved the philosophers from reprisal. The division of the churches and the intensive pushing of Christ’s impulse to the European East pushed the Eastern Slavs into the historical arena.318. On vaikea kuvitella, miltä filosofi Konstantin (kaava nimeltä Cyril, jonka hän hyväksyi juuri ennen kuolemaansa) ja Methodius roomalaisen pappeuden silmissä voisivat näyttää mielenosoittajista ja jopa harhaoppikoista, kun he saapuivat Roomaan vuonna 867 paavin kutsusta. Konstantinopolin Photiuksen patriarkaa kirkosta kirkkoon vuonna 862 lähettäneen paavi Nikolai I:n kuolema pelasti filosofit kostotoimista. Kirkkojen jakautuminen ja Kristuksen voimakas impulssi Euroopan itään työnsi idässlaavit historialliselle areenalle.
319. Одновременно из Болгарии на Русь ввозится искусство изготовления книг, включая умение делать пергамен, чернила, краски, переплеты, мастерство писать и украшать книги. После принятия восточного православия при Владимире Святом (988 г.) греко-болгарское духовенство положило начало школьному образованию, курс которого ограничивался исключительно грамотою, а также изучением Псалтыри (Книга псалмов) и Часослова (Молитвы и песнопения суточного круга православного богослужения).319. At the same time, the art of making books, including the ability to make parchment, ink, paints, binders, and the skill of writing and decorating books, is imported into Russia from Bulgaria. After the adoption of Eastern Orthodoxy under Vladimir the Holy (988), the Greek-Bulgarian clergy laid the foundation for school education, the course of which was limited solely to grammar, as well as the study of the Psalms (Book of Psalms) and the Hierarchy (Prayers and chants of the daily circle of Orthodox worship).319. Samaan aikaan kirjojen valmistustaito, mukaan lukien kyky valmistaa pergamenttia, mustetta, maaleja, sideaineita sekä taito kirjoittaa ja sisustaa kirjoja, tuodaan Venäjälle Bulgariasta. Itäisen ortodoksian hyväksymisen jälkeen Vladimir Pyhän (988), kreikkalais-bulgarialainen papisto loi perustan kouluopetukselle, jonka kurssi rajoittui pelkästään kielioppiin, samoin kuin psalmien (psalmien kirja) tutkimukseen ja hierarkiaan (ortodoksisen palvonnan päivittäisen kierron rukoukset ja laulut).
320. В XIV веке на Руси появляется бумага, которая была дешевле и удобнее пергамена. Это послужило широкому распространению книг и сети училищ не только в городах, но и в глухих уголках русского Севера. К тому же времени относится и появление новой графической разновидности письма – полуустава, возникшей как упрощение устава и обеспечившей большую скорость начертания текста.320. In the XIV century paper appeared in Russia, which was cheaper and more convenient than parchment. This served to the wide distribution of books and a network of schools not only in cities, but also in remote parts of the Russian North. At the same time, the appearance of a new graphic version of the letter — a half-joint — appeared, which arose as a simplification of the statute and which ensured a greater speed of writing the text.320. 1300-luvulla ilmestyi Venäjälle paperi, joka oli halvempaa ja kätevämpää kuin pergamentti. Tämä palveli kirjojen jakelua ja kouluverkostoa paitsi kaupungeissa, myös Venäjän pohjoisen syrjäisissä osissa. Samanaikaisesti ilmestyi kirjeen uusi graafinen versio - puoliyhdistelmä -, joka syntyi lain yksinkertaistamisena ja joka takasi tekstin kirjoittamisen nopeuden.
321. Наиболее древний сохранившийся русский документ, написанный на бумаге, относится к первой половине XIV века. Это договорная грамота московского великого князя Семена Ивановича Гордого, составленная в 1341 г. Бумага ввозилась из Италии, Франции, Германии, Польши и особенно из Голландии.321. The most ancient preserved Russian document, written on paper, dates from the first half of the 14th century. This is a negotiable charter of the Moscow Grand Prince Semen Ivanovich Proud, compiled in 1341. The paper was imported from Italy, France, Germany, Poland and especially from Holland.321. Vanhin säilynyt venäläinen paperille kirjoitettu asiakirja on peräisin 1400-luvun ensimmäisestä puoliskosta. Tämä on Moskovan suuriruhtinaan Semen Ivanovich Proudin neuvottelema peruskirja, joka on laadittu vuonna 1341. Paperi on tuotu Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Puolasta ja erityisesti Hollannista.
322. Первая бумажная мельница в Подмосковье упоминается в одной из купчих грамот 1576 г.322. The first paper mill in the Moscow region is mentioned in one of the letters of sale of 1576322. Moskovan alueen ensimmäinen paperitehdas mainitaan yhdessä vuoden 1576 myyntikirjeistä.

III. Mastering reality

III. Mastering reality

III. Todellisuuden hallitseminen

1. Древняя астрономия

1. Ancient astronomy

1. Muinainen tähtitiede

325. Под влиянием первобытных религий, жречества или магии, человек стремился овладеть даром чудодействия и даром пророчества, что постепенно воплотилось в три стадии развития человеческой мысли:325. Under the influence of primitive religions, priesthood or magic, man sought to master the gift of e and the gift of prophecy, which gradually became the three stages of the development of human thought:325. Primitiivisten uskontojen, pappeuden tai taikuuden vaikutuksesta ihminen yritti hallita ihmeen ja profetian lahjan, joista tuli vähitellen kolme ihmisen ajattelun kehitysvaihetta:
326. теологическую (простое угадывание истины),326. theological (simple guessing of truth),326. teologinen (yksinkertainen arvio totuudesta),
327. метафизическую (логический поиск ее из других истин),327. metaphysical (logical search for it from other truths),327. metafyysinen (looginen haku muista totuuksista),
328. позитивную (непосредственное добывание истины из действительности при помощи опыта), завершившиеся рождением современной науки. Генезис культуры шел по триаде: магия – религия – наука.328. positive (direct extraction of truth from reality through experience), which culminated in the birth of modern science. The genesis of culture was a triad: magic - religion - science.328. positiivinen (totuuden suora synty todellisuudesta kokemuksen kautta), huipentui modernin tieteen syntyyn. Kulttuurin synty oli kolmivaiheinen: magia - uskonto - tiede.
329. Первоначальные знания человека о мире были эмпирическими и вплетались в его материальную деятельность.329. Man’s initial knowledge of the world was empirical and intertwined with his material activities.329. Ihmisen alustava tuntemus maailmasta oli empiirinen ja kietoutunut hänen aineelliseen toimintaansa.
330. Практический интерес к астрономическим знаниям людей позднекаменного и начала бронзового века (XX в. до н.э.) отражают каменные календари – крупные постройки на равнинах, ориентированные по Солнцу и Луне. Яркий пример – Стоунхендж (Stonehenge – висячие камни) в 13 км от Солсбери (Англия).330. Practical interest in the astronomical knowledge of people of the Late Stone Age and the beginning of the Bronze Age (XX century BC) is reflected in stone calendars - large buildings on the plains, oriented along the Sun and the Moon. A bright example is Stonehenge (Stonehenge - hanging stones), 13 km from Salisbury (England).330. Käytännöllinen kiinnostus kivikauden lopulla ja pronssikauden alussa (20. vuosisata eKr.) ihmisen tähtitieteellistä tietoa heijastavat kivikalenterit - tasankojen suuret rakennelmat, jotka on suunnattu auringon ja kuun mukaan. Selvä esimerkki on Stonehenge (Stonehenge - roikkuvat kivet), 13 km päässä Salisburystä (Englanti).
331. Fig-15: Происхождение науки, как и других отраслей деятельности человека, характеризуется уровнем народного благосостояния (невежество – плод крайней бедности) и носит зачастую печать непосредственной утилитарности. До наших дней сохранились научные сочинения древних египтян и вавилонян. Они свидетельствуют о развитии тех знаний, которые больше других находили себе применение в быту и хозяйстве.331. [F] The origin of science, like other branches of human activity, is characterized by the level of national welfare (ignorance is the fruit of extreme poverty) and often bears the stamp of immediate utilitarianism. The scientific writings of the ancient Egyptians and Babylonians have survived to this day. They testify of the development of the knowledge that more than others found their application in everyday life and household.331. [F] Tieteen alkuperälle, kuten muillekin ihmistoiminnan aloille, on ominaista kansallisen hyvinvoinnin taso (tietämättömyys on äärimmäisen köyhyyden hedelmä) ja sillä on usein välittömän utilitarismin leima. Muinaisten egyptiläisten ja babylonialaisten tieteelliset kirjoitukset ovat säilyneet nykyaikaan saakka. Ne todistavat sen tiedon kehittymisen, joka enemmän kuin muut löytävät sovelluksensa arjessa ja taloudessa.
332. Для земледельцев Египта и Междуречья необходимо было точно установить периоды разлива рек. Наблюдая за небесными светилами, древние астрономы составляли карты звездного неба. На их основе был создан календарь для определения времени земледельческих работ. Начало года древние египтяне связывали с восхождением звезды Сириус, совпадавшим утром 19 июля с восходом Солнца. В этот день в районе города Мемфиса начинался разлив Нила. День восхода Сириуса считался в Египте большим праздником.332. For the farmers of Egypt and Mesopotamia, it was necessary to accurately determine the periods of the flood of the rivers. Observing the heavenly bodies, the ancient astronomers made maps of the starry sky. Based on them, a calendar was created to determine the time of agricultural work. The beginning of the year, the ancient Egyptians associated with the ascent of the star Sirius, which coincided in the morning of July 19 with the rising of the Sun. On this day, in the area of ​​the city of Memphis, the Nile flood began. The sunrise day of Sirius was considered a great holiday in Egypt.332. Egyptin ja Mesopotamian viljelijöille oli tarpeen määrittää tarkasti jokien tulva-ajanjaksot. Muinaiset tähtitieteilijät tekivät karttoja taivaankappaleita ja tähtitaivasta tarkkailemalla. Niiden perusteella luotiin kalenteri maataloustyön ajan määrittämiseksi. Vuoden alun muinaiset egyptiläiset liittivät Sirius-tähden nousuun, joka tapahtui 19. heinäkuuta aamulla auringon noustessa. Tänä päivänä Niilin tulva alkoi Memphisin kaupungin alueella. Siriuksen auringonnousupäivää pidettiin suurena juhlapäivänä Egyptissä.
333. Прикладное происхождение науки наглядно обнаруживается в содержании, а порою и в самом названии наиболее рано возникших ее областей. Стоит вспомнить связь механики с употреблением простейших орудий (восторженный отзыв Архимеда о рычаге), астрономии – с путеводительством странствующими в пустыне или по морям и с измерением времени; близкое соотношение химии с горным делом, технологией и стремление к философскому камню; взаимосвязь почти всех отделов биологии – с медициной и поисками жизненного эликсира.333. The applied origin of science is graphically revealed in the content, and sometimes in the very name itself, of the earliest emerging areas. St Oit recall the connection mechanics with the use of simple instruments (Archimedes enthusiastic review of the lever), astronomy - with a guide to wandering in the desert or through the seas and with the measurement of time; the close relationship of chemistry with mining, technology and the desire for the philosopher's stone; the interrelation of almost all departments of biology - with medicine and the search for a life elixir.333. Tieteen sovellettu alkuperä ilmenee graafisesti varhaisimmin nousevien alueiden sisällössä, ja joskus itse nimessä. St Oit palauttaa mieliin kytkentämekaniikan yksinkertaisilla instrumenteilla (Archimedesin innostunut vivun selvitys), tähtitieteellä - autolla autiomaassa tai merellä liikkumisessa ja ajan mittauksessa; kemian läheinen suhde kaivostoimintaan, tekniikkaan ja kiinnostuksen viisasten kiveen; melkein kaikkien biologian osa-alueiden yhteys - lääketieteeseen ja elämän eliksiirin etsintään.
334. География осознавалась как землеописание. Связь геометрии с землемерным искусством очевидна даже этимологически (гр. geometria – землемерие). Эта наука состояла вначале из определенного числа правил, необходимых для дележа земель и постройки жилищ. Свойства весов и рычага, составившие первое основание механики, были обобщены в древности под давлением потребностей торговли и архитектуры. Необходимость установления времени религиозных праздников и сроков земледельческих работ понудили людей к изобретению самых простых астрономических периодов.334. Geography was recognized as geography. The connection of geometry with the land surveying art is evident even etymologically (gr. Geometria - land measuring). At first this science consisted of a certain number of rules necessary for the division of land and the construction of dwellings. The properties of weights and levers, which formed the first basis of mechanics, were summarized in antiquity under the pressure of the needs of trade and architecture. The need to establish the time of religious holidays and the dates of agricultural work led people to invent the simplest astronomical periods.334. Maantiede tunnustettiin maantieteeksi. Geometrian yhteys maanmittaustaidon kanssa on ilmeistä jopa etymologisesti (kr. Geometria - maanmittaus). Aluksi tämä tiede koostui tietystä määrästä sääntöjä, joita tarvittiin maan jakamiseen ja asuntojen rakentamiseen. Painot ja vivut, jotka muodostivat mekaniikan ensimmäisen perustan, tiivistettiin antiikin aikana kaupan ja arkkitehtuurin tarpeiden paineessa. Tarve vahvistaa uskonnollisten juhlapäivien aika ja maataloustyön päivämäärät saivat ihmiset keksimään yksinkertaisimmat tähtitieteelliset ajanjaksot.
335. Движение звезд, небо, созвездия, дни, годы, месяцы, действие силы тяжести, место человека и человечества во Вселенной – все эти понятия составляли древнейший научный процесс и возникли до греческой астрономии и механики.335. The movement of the stars, the sky, the constellations, days, years, months, the action of gravity, the place of man and humanity in the Universe - all these concepts were the oldest scientific processes and originated before Greek astronomy and mechanics.335. Tähtien liike, taivaan, tähtikuvioiden, päivien, vuosien, kuukausien, painovoiman vaikutus, ihmisen ja ihmiskunnan sijainti maailmankaikkeudessa - kaikki nämä käsitteet olivat vanhinta tieteellistä prosessia ja syntyivät ennen kreikkalaista tähtitiedettä ja mekaniikkaa.
336. Много веков тому назад человечество отчетливо сознавало равномерное течение времени и потому научилось его измерять при помощи видимого движения солнца и звезд, смены времен года, затем такими средствами, как вода или песок, вытекающие из отверстия, свечой равномерной толщины или маятником. Хронометрия древнего мира отмечена такими средствами измерения времени, какими были солнечные, водяные, песочные и огневые часы.336. Many centuries ago, mankind was clearly aware of the uniform flow of time and therefore learned to measure it with the help of visible movement of the sun and stars, changing the seasons, then by means such as water or sand flowing from a hole, a candle of uniform thickness or a pendulum. The chronometry of the ancient world is marked by such means of measuring time with solar, water, sand and fire clocks.336. Ihmiskunta oli vuosisatoja sitten selvästi tietoinen ajan yhtenäisestä virtauksesta ja oppinut siksi mittaamaan sitä auringon ja tähtien näkyvällä liikkeellä, vuodenaikojen vaihtumisella, esimerkiksi vedellä tai hiekalla, joka virtaa reiästä, tasapaksulla kynttilällä tai heilurilla. Muinaisen maailman kronometrialle ovat ominaisia ajan mittausvälineinä aurinko, vesi, hiekka ja tulikellot.
337. Точный счет времени – одна из потребностей древних обитателей Земли, несмотря на несовершенство инструментов и наблюдений. Царь Асеф в XVIII столетии до рождества Христова, по сведениям английского историка науки Вильяма Уэвелла, прибавил пять добавочных дней к 360-ти в году [103; т. I, 162].337. An exact count of time is one of the needs of the ancient inhabitants of the earth, despite the imperfection of tools and observations. King Asef in the XVIII century before the birth of Christ, according to the information of the English historian of science William Waewell, added five additional days to 360 per year [103; T. I, 162].337. Tarkka ajan määrittäminen on yksi muinaisten asukkaiden tarpeista huolimatta työkalujen ja havaintojen epätäydellisyydestä. Englantilaisen tiedehistorioitsija William Waewellin mukaan kuningas Asef 18. vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää lisäsi viisi päivää 360 päivän pituiseen vuoteen. [103; T. I, 162] .
338. Целая окружность делилась древними на 360 градусов, быть может, потому, что круги, разделенные таким образом, должны были представлять годовой ход солнца. Халдейские жрецы, жившие в первой половине первого тысячелетия до н. э., утверждали, что если человек будет идти не останавливаясь, то сможет обойти кругом землю в один год. Обозначения круг земли – круг времени выражали идеи Вселенной и Года.338. The whole circle was divided by the ancients by 360 degrees, perhaps because the circles separated in this way should have represented the annual course of the sun. Chaldean priests who lived in the first half of the first millennium BC., argued that if a person will go without stopping, it will be able to go around the earth in one year. The designations of the circle of the earth - the circle of time expressed the ideas of the Universe and the Year.338. Muinoin ympyrä jaettiin 360 asteeseen, ehkä siksi, että tällä tavalla erotettujen ympyröiden piti edustaa auringon vuotuista kulkua. Kaldealaiset papit, jotka elivät ensimmäisen vuosituhannen alkupuolella eKr., väittivät, että jos ihminen kävelee pysähtymättä, hän pystyy kiertämään maan ympäri vuodessa. Maan ympyrän nimitykset ja ajan ympyrä ilmaisivat maailmankaikkeuden ja vuoden ideoita.
339. Fig-16: К началу нашей эры сумма астрономических знаний стала значительной. Звездное небо было досконально изучено. К примеру, в поэмах Гесиода и Гомера содержится много частных сведений географического, метеорологического и астрономического характера. Они составляли общий кругозор грека VIII–VII вв. до н.э. и входили в сокровищницу многовекового народного опыта.339. [F] By the beginning of our era, the amount of astronomical knowledge had become significant. The starry sky has been thoroughly studied. For example, the poems of Hesiod and Homer contain much ddtailed information of a geographic, meteorological, and astronomical nature. They were the general outlook of the Greek VIII – VII centuries. BC. and entered the treasury of centuries of popular experience.339. [F] Jo aikojen alussa tähtitieteellisen tiedon määrä oli ollut merkittävä. Tähtitaivas oli tutkittu perusteellisesti. Esimerkiksi Hesiodoksen ja Homeroksen runot sisältävät paljon erillistä tietoa, joka on luonteeltaan maantieteellistä, meteorologista ja tähtitieteellistä. Ne olivat Kreikan 8.-7. eKr vuosisatojen yleisiä näkymiä ja tulivat niiden vuosisatojen suosittujen kokemusten aarrearkkuun.
340. Удобно считать и познавать время и в Северном полушарии, – таково мнение Олафа Рудбека, современного исследователя скандинавских календарных систем, поскольку «нигде так долго не представляется открытым звездное небо и нигде так резко не разграничивается год, как на севере» [68; 10].340. It is convenient to count and learn time in the Northern Hemisphere - this is the opinion of Olaf Rudbek, a modern researcher of the Scandinavian calendar systems, since “nowhere for so long does the starry sky appear and nowhere so sharply delimits a year as in the north” [68; 10].340. Aikaa on helppo mitata ja oppia pohjoisella pallonpuoliskolla - tämä on pohjoismaisen kalenterijärjestelmän nykyaikaisen tutkijan Olaf Rudbekin mielipide, koska ”tähtitaivas ei näy niin kauan eikä missään vaiheessa niin terävästi rajaa vuotta kuin pohjoisessa ” [68; 10] .
341. В древних языческих храмах славян отмечены специальные надстройки, сделанные для наблюдения за точками восхождения Солнца.341. In the ancient pagan temples of the Slavs, special superstructures were made to observe the points of ascent of the Sun.341. Muinaisten slaavien pakanallisissa temppeleissä tehtiin erityisiä päällysrakenteita auringon nousupisteiden tarkkailemiseksi.
342. Жрецы славянских племен, облакопрогонители, ведавшие заклинанием дождя, еще в IV веке разработали очень точный календарь молений о дожде. В нем чертами и резами обозначены четыре срока дождей, желательных для пахарей Среднего Поднепровья и установленных на основании закономерной связи сроков дождей с качеством урожая.342. Even in the 4th century, the priests of the Slavic tribes, cloud proponents, who were in charge of the rain spell, developed a very accurate prayer calendar for rain. In it features and cuts indicate four periods of rain, desirable for plowmen of the Middle Dnieper and established on the basis of a regular relationship of the timing of rain with the quality of the crop.342. Jo 4. vuosisadalla slaavilaisten heimojen papit, pilvien puolustajat, jotka vastasivat sadeloitsusta, kehittivät erittäin tarkan sateen rukouskalenterin. Siinä ominaisuudet ja leikkaukset osoittavat neljä sadejaksoa, jotka ovat toivottavia Keski-Dneprin aura-ammattilaisille ja määrittivät sateen ajoituksen ja satolaadun säännöllisen suhteen.
343. Понятия времени и календарные системы формировались в разных культурах и разных географических районах независимо друг от друга, в соответствии с хозяйственными потребностями и сменой сезонов. При взаимодействии различных культур происходило объединение календарных систем и заимствование более высоких форм.343. The concepts of time and calendar systems were formed in different cultures and different geographic areas independently of each other, in accordance with economic needs and the change of seasons. In the interaction of different cultures, calendar systems merged and higher forms were borrowed.343. Aika- ja kalenterijärjestelmien käsitteet muodostettiin eri kulttuureissa ja eri maantieteellisillä alueilla toisistaan riippumatta, taloudellisten tarpeiden ja vuodenaikojen muutoksen mukaisesti. Eri kulttuurien vuorovaikutuksessa kalenterijärjestelmät sulautuivat yhteen ja yläkäsitteitä lainattiin toisilta.
344. Но эти факты и чувственные впечатления не были изучены, человека не посетила еще божественная мысль, и акт мышления, который перевел бы эти факты из догадок и соображений в форму законов и принципов, еще не был исполнен. Унаследованная религиозно-мифологическими сказаниями истина являлась изречением и откровением, она не нуждалась в обсуждении и обосновании, в аргументации и доказательствах. Греки и римляне, «открывшие» для Европы Египет, были первыми интерпретаторами многих явлений древней духовности.344. But these facts and sensual impressions have not been studied, divine thought has not yet been visited by man, and the act of thinking that would translate these facts from conjectures and considerations into the form of laws and principles has not yet been fulfilled. The truth inherited by religious and mythological legends was a maxim and revelation, it did not need to be discussed and substantiated, argued and proved. The Greeks and Romans, who “discovered” Egypt for Europe, were the first interpreters of many phenomena of ancient spirituality.344. Mutta näitä tosiasioita ja aistillisia vaikutelmia ei siihen aikaan tutkittu, ihminen ei vielä harrastanut jumalallista ajattelua, ja ajattelua, joka muuntaa nämä tosiasiat oletuksista ja huomioista lakien ja periaatteiden muotoon, ei vielä harrastettu. Uskonnollisten ja mytologisten legendojen perimä ja totuus oli maksimi ja ilmoitus, siitä ei ollut tarvetta keskustella eikä sitä perustella, väittää ja todistaa. Kreikkalaiset ja roomalaiset, jotka "löysivät" Egyptin Euroopalle, olivat monien muinaisen henkisyyden ilmiöiden ensimmäisiä tulkkeja.

2. Математика древних народов

2. Mathematics of ancient peoples

2. Muinaisten kansojen matematiikka

346. Научные методы получили употребление прежде всего благодаря счету и измерению. Ученый писец в древнем Египте должен был уметь вычислить, к примеру, количество необходимых пайков для прокорма отряда войска, размеры и необходимое количество строительных материалов для возведения земляной насыпи с уклоном, рассчитать установку каменного колосса. Эти и другие сведения, без теорий и абстракций, использовались в ежедневной практической деятельности еще в XIII веке до н.э. [73; 121].346. Scientific methods have been used primarily through counting and measuring. A scholarly scribe in ancient Egypt must have been able to calculate, for example, the number of rations needed to feed a troop detachment, the size and the necessary amount of building materials for the construction of an earth mound with a slope, calculate the installation of the stone colossus. This and other information, without theories and abstractions, were used in daily practical activities as early as the 13th century BC. [73; 121].346. Tieteellisiä menetelmiä on käytetty ensisijaisesti laskemiseen ja mittaamiseen. Muinaisen Egyptin tutkijan oli pitänyt pystyä laskemaan esimerkiksi sotajoukon ruokkimiseen tarvittava annosmäärä, rakennusmateriaalien koko ja tarvittava määrä rinnemaastoon rakennettaessa, laskemaan mitat kivikolossia asennettaessa. Tätä ja muuta tietoa, ilman teorioita ja abstraktioita, käytettiin päivittäisessä käytännön toiminnassa jo 13. vuosisadalla eKr. [73; 121] .
347. Как в Египте, так и в Вавилоне потребности землемерия породили учение об измерении площадей прямолинейных фигур; учет вместимости сосудов и амбаров вызвал за собой правила измерения объемов. Египтяне внесли серьезный вклад в последующее развитие науки прежде всего созданием своего календаря, введенного в Риме в 45 г. до н.э. и сохранившего свое значение в средневековой Европе, а также разделением суток на 24 часа.347. In both Egypt and Babylon, the needs of land surveys gave rise to the doctrine of measuring the areas of rectilinear figures; consideration of the capacity of vessels and barns caused the rules for measuring volumes. The Egyptians made a serious contribution to the subsequent development of science, first of all by creating their own calendar, introduced in Rome in 45 BC. and established its value in medieval Europe, as well as the division of the day into 24 hours.347. Sekä Egyptissä että Babylonissa maatutkimusten tarve johti oppiin, jonka mukaan mitataan suoraviivaisten kuvioiden pinta-alat; alusten ja varastojen kapasiteetin huomioon ottaminen sai aikaan tilavuuksien mittaamisen. Egyptiläiset antoivat vakavan panoksen tieteen myöhempään kehitykseen ensinnäkin luomalla oman kalenterin, joka otettiin käyttöön Roomassa vuonna 45 eKr. ja vakiinnutti arvonsa keskiajan Euroopassa, samoin kuin päivän jakaminen 24 tuntiin.
348. У египтян, по заключению советского историка математики Марка Яковлевича Выгодского (1898–1965), существовал счетный прибор, аналогичный счетам XX века. Но камешки, служившие для обозначения единиц различных разрядов, не передвигались по скрепляющей их нити, а клались в отделения счетной доски. Египтяне считали с помощью камешков, передвигая руку справа налево, тогда как эллины вели ее слева направо [25; 17–18].348. The Egyptians, according to the conclusion of the Soviet historian of mathematics Mark Yakovlevich Vygodsky (1898-1965), owneded a counting device similar to the accounts of the XX century. But the stones, which served to designate units of different categories, did not move along the thread fastening them, but were put in the offices of the counting board. The Egyptians counted with the help of pebbles, moving their hand from right to left, while the Hellenes led it from left to right [25; 17-18].348. Neuvostoliiton matematiikan historioitsija Mark Jakovlevich Vygodskin (1898-1965) päätelmien mukaan egyptiläisillä oli laskentaväline, joka oli samanlainen kuin 20. vuosisadan kirjanpito. Mutta eri luokkien yksiköiden nimeämiseen tarkoitetut kivet eivät liikkuneet niitä kiinnittävää lankaa pitkin, vaan asetettiin laskutaulun lokeroihin. Egyptiläiset laskivat kivien avulla liikuttaen kättään oikealta vasemmalle, kun taas helleenit tekivät sen vasemmalta oikealle [25; 17-18] .
349. Термин калькуляция, перешедший во все европейские языки с латин-ского и равнозначащий термину подсчет, означает буквально счет камешками или камешкование, ибо латинское слово calculus означает камешек.349. The term calculation, which has been adobted into all European languages ​​from Latin and is equivalent to the term count, means literally counting stones or stones, for the Latin word calculus meaning stone.349. Termi laskelma, joka on omaksuttu kaikkiin eurooppalaisiin kieliin latinasta ja joka vastaa termiä count, tarkoittaa kirjaimellisesti kiviä tai kivien laskemista ja on saatu latinalan sanasta calculus, joka tarkoittaa kiveä.
350. У древних народов было две системы счисления – десятичная и шестидесятеричная. Первая не нуждается в объяснениях, поскольку десять пальцев на руках человека представляют собой наглядный инструмент первоначального счета. Десятичная система – самая употребительная на свете, хотя она основана на неудобном числе 10, которое не делится ни на три, ни на четыре. У многих народов пальцы рук остаются инструментом счета и на более высоких ступенях развития. Один из героев «отца комедии» Аристофана (ок. 445 – ок. 385 до н.э.) в «Осах» рекомендует собеседнику подсчитать плату афинских судей попросту, не на камешках, а на руках.350. The ancient peoples had two number systems - decimal and hexadecimal. The first one needs no explanation, since the ten fingers of a person’s hands are a visual tool of the original bill. The decimal system is the most widely used in the world, although it is based on an uncomfortable number of 10, which is not divided into three or four. For many peoples, fingers remain the instrument of counting at higher levels of development. One of the heroes of the “father of the comedy” Aristophanes (c. 445 - c. 385 BC) in “Wasps” recommends the interlocutor to calculate the fee of the Athenian judges simply, not on pebbles, but on their hands.350. Muinaisilla kansoilla oli kaksi numerojärjestelmää - desimaali ja heksadesimaali. Ensimmäinen ei tarvitse selitystä, koska ihmisen käsien kymmenen sormea on alkuperäisen laskutavan visuaalinen työkalu. Desimaalijärjestelmä on eniten käytetty maailmassa, vaikka se perustuu hankalaan lukuun 10, joka ei ole jaollinen kolmella eikä neljällä. Monille kansoille sormet ovat edelleen laskennan väline korkeammalla kehitystasolla. Yksi “Komedian isän” Aristofanesin (s. 445 - 385 eKr.) sankari “ampiaisissa” suosittelee keskustelukumppanille tätä laskemaan Ateenan tuomarien palkkiot yksinkertaisesti, ei kivien, vaan heidän käsiensä perusteella.
351. У многих древних народов была распространена также двенадцатиричная система счета. Дюжина, двенадцать, считалась счастливым числом, а первая цифра, выходившая за пределы 12-ти, казалась приносящей несчастье. По сей день число 13 внушает иным людям страх, опаску.351. Many ancient peoples also had a twelve-fold system of counting. A dozen, twelve, was considered a lucky number, and the first figure, which went beyond the limits of 12, seemed to bring bad luck. To this day, the number 13 inspires fear and indignation in other people.351. Monilla muinaisilla kansoilla oli myös kaksitoistakertainen laskentajärjestelmä. Kymmentä, kahtatoista, pidettiin onnenlukuina, ja ensimmäinen luku, joka ylitti 12:n rajat, näytti tuovan huonoa onnea. Tähän päivään mennessä numero 13 herättää pelkoa ja kauhua joissakin ihmisissä.
352. Но именно из этой системы и выросла шестидесятеричная, положенная в основу временных измерений.352. But it was this system of 60 became the basis for time measurements.352. Mutta juuri tästä 60 järjestelmästä 60 tuli ajan mittauksen perusta.
353. В древней Греции в VI веке до н.э. возникла аттическая нумерация. Она близка (если не считать отсутствующий в ней принцип вычитания) к системе «римской нумерации», которой мы пользуемся и поныне. Числовым знаком единицы являлась вертикальная черта; повторение черт давало число до 4-х включительно. Для числа 5 существовал особый знак Г =5. Особыми знаками из букв греческого алфавита определялись: 10=D, 100=Н, 1000=Х, 10000=M. В начале новой эры аттическая система нумерации была вытеснена алфавитной: для изображения чисел употреблялись буквы с использованием их порядка в алфавите. И сегодня мы часто пользуемся буквами алфавита для порядковой нумерации.353. In ancient Greece in the 6th century BC Attic numbering arose. It is close (except for the principle of subtraction absent in it) to the “Roman numbering” system, which we still use today. The number sign of the unit is a vertical bar; repeating the traits gave the number up to 4 inclusive. For the number 5 there was a special sign T = 5. Special characters from the letters of the Greek alphabet were determined: 10 = D, 100 = H, 1000 = X, 10000 = M. At the beginning of the new era, the Attic numbering system was supplanted by the alphabetic one: the letters were used to represent numbers using their order in the alphabet. And today we often use letters of the alphabet for ordinal numbering.353. Muinaisessa Kreikassa, 6. vuosisadalla eKr., Syntyi attikalainen numerointi. Se on lähellä (lukuun ottamatta siihen liittyvää vähentämisperiaatetta) Rooman numerointijärjestelmään, jota käytämme edelleenkin. Yksikön numeromerkki on pystysuora palkki; ominaisuuksien toistaminen antoi numeron 4 asti. Numerolle 5 oli erityinen merkki T = 5. Kreikan aakkosten erityismerkit määritettiin: 10 = D, 100 = H, 1000 = X, 10000 = M. Uuden aikakauden alussa Attikan numerointijärjestelmä korvattiin aakkosilla: kirjaimia käytettiin numeroiden esittämiseen niiden järjestyksen mukaan aakkosissa. Ja tänään käytämme usein aakkosten kirjaimia järjestysnumeroinnissa.
354. В промежуток от Птолемея до Коперника (1350 лет), главными возделывателями математики и астрономии стали арабы. Это понятие не только этноним, оно распространяется на всех средневековых ученых Востока, писавших на арабском языке – международном языке науки того времени. Арабы восприняли эти науки от покоренных ими греков и продолжили разрабатывать при халифах.354. Between Ptolemy and Copernicus (1350 years), Arabs became the main cultivators of mathematics and astronomy. This concept is not only an ethnonym, it applies to all medieval scholars of the East who wrote in Arabic, the international language of science of that time. The Arabs took these sciences from the Greeks conquered by them and continued to develop under the caliphs.354. Ptolemaioksen ja Kopernikuksen (1350-luvulla) välillä arabiasta tuli matematiikan ja tähtitieteen tärkeimpiä viljelijöitä. Arablan kieli ei ole vain etnoismi, vaan se koskettaa kaikkia idän keskiaikaisia tutkijoita, jotka kirjoittivat arabiaksi, joka oli tuon ajan kansainvälinen tieteen kieli. Arabit ottivat nämä tieteet heidän valloittamiltaan kreikkalaisilta ja jatkoivat kehitystä kalifaattien alla.
355. Именно арабы предложили заимствованную в Индии нумерацию от 0 до 9, вместо запутанной арифметики греков и дополнительно к древнеримским цифрам, где M означало 1000, D = 500, C = 100, L = 50 и т.д.355. It was the Arabs who proposed the numbering borrowed in India from 0 to 9, instead of the confusing arithmetic of the Greeks and in addition to the ancient Roman numerals, where M meant 1000, D = 500, C = 100, L = 50, etc.355. Nimenomaan arabit omaksuivat Intiasta lainatun numeroinnin nollasta yhdeksään kreikkalaisten hämmentävän aritmeettisen sijaan ja antiikin Rooman lukujen lisäksi, joissa M tarkoitti 1000, D = 500, C = 100, L = 50 jne.
356. Первое указание на создание индийцами новой системы счисления найдено в рукописи сирийского епископа Северия Себохта, жившего в VII веке в одном из монастырей в верховьях Евфрата. Была изобретена усовершенствованная цифровая система с определенным порядком цифр и нулем – современные так называемые арабские цифры, которые сделали счет доступным даже ребенку.356. The first indication of the creation by the Indians of a new number system was found in the manuscript of the Syrian Bishop of Severia Seboht, who lived in the VII century in one of the monasteries in the headwaters of the Euphrates. An advanced digital system was invented with a certain order of numbers and zero — modern so-called Arabic numerals, which made the accounting accessible even to a child.356. Ensimmäinen viittaus siihen, että intialaiset ovat luoneet uuden numerojärjestelmän, on löytynyt Syyrian piispan Severia Sebohtin käsikirjoituksesta 7. vuosisadalta eräästä luostarista Eufratin yläjuoksulla. Siitä kehitettiin edistyksellinen digitaalinen järjestelmä, jolla oli tietty numerojärjestys ja nolla - modernit ns. Arabialaiset numerot, jotka tekivät laskemisen mahdolliseksi jopa lapselle.
357. Возражая тем, кто относился с презрением к ученым, не пользующимся греческим языком, Себохт в качестве примера крупных научных достижений таких ученых приводит систему счисления индийцев:357. Objecting to those who disdain scholars who do not use Greek, Sebocht cites the number system of Indians as an example of the major scientific achievements of such scholars:357. Vastalauseena niille, jotka halveksivat tutkijoita, jotka eivät käytä kreikkaa, Sebocht mainitsee intialaisten lukujärjestelmän esimerkkinä näiden tutkijoiden tärkeimmistä tieteellisistä saavutuksista:
358. «Я не стану касаться науки индийцев, народа, отличного от сирийцев, их замечательных открытий в астрономии, более глубоких, чем открытия греков и вавилонян, их системы счисления, превосходящей все описания. Я хочу лишь сказать, что счет производится при помощи десяти знаков. Если бы об этих вещах узнали те, кто думает, будто достиг пределов науки только потому, что говорит по-гречески, то они убедились бы, что имеются и другие, знающие кое-что» [11; 54–55].358. “I will not touch the science of the Indians, a people different from the Syrians, their remarkable discoveries in astronomy, deeper than the discoveries of the Greeks and Babylonians, their number system, surpassing all descriptions. I just want to say that the score is made using ten characters. If these things were known to those who think that they have reached the limits of science just because they speak Greek, then they would be convinced that there are others who know something ”[11; 54–55].358. ”En tarkastele intialaisten tiedettä, joka on erilaista kuin syyrialaisten, heidän merkittäviä tähtitieteen löytöjä, syvällisempiä kuin kreikkalaisten ja babylonialaisten löytöt, niiden lukujärjestelmä, joka on sanoinkuvaamattoman upea. Haluan vain sanoa, että se toimii käyttäen kymmentä merkkiä. Jos nämä asiat olisivat olleet tiedossa niillä, jotka ajattelivat saavuttaneensa tieteen rajat vain siksi, että puhuivat kreikkaa, he olisivat vakuuttuneet siitä, että on muitakin, jotka tietävät jotain” [11; 54-55] .
359. Термин арабские цифры закрепился за цифрами, которые сами арабы называли индийским счетом. Одни народы учились арифметике у других. В IX веке арабы ввели в обиход такие меры, как дюйм, представлявший ширину шести ячменных зерен, и миля, состоявшая из 4000 локтей. В течение X столетия Багдад стал главным астрономическим центром у восточных народов.359. The term Arabic numerals is fixed to the numbers that the Arabs themselves called the Indian account. Some nations learned arithmetic from others. In the 9th century, Arabs introduced measures such as an inch, representing the width of six barley grains, and a mile of 4,000 cubits. During the 10th century, Baghdad became the main astronomical center among Eastern peoples.359. Termi arabialaiset numerot on liitetty numeroihin, joita arabit itse kutsuivat intialaisiksi laskennaksi. Jotkut maat oppivat aritmeettiset muilta. 9. vuosisadalla arabit ottivat käyttöön muun muassa tuuman, joka edustaa kuuden ohrajyvän leveyttä ja 1/4000 mailin osaa. 10. vuosisadalla Bagdadista tuli tärkein tähtitieteellinen keskus itäisten kansojen keskuudessa.
360. Арабы, как и индийцы, первоначально производили вычисления с помощью заостренной палочки на счетной доске, покрытой пылью. Арифметический трактат Насир ад-Дина ат-Туси (1201–1274) назывался «Сборник по арифметике с помощью доски и пыли». «Солнечный трактат по арифметике» Низама ад-Дина ан-Найсабури, работавшего в XIII–XIV вв. в Тебризе, впервые описывает арифметические действия на бумаге.360. The Arabs, like the Indians, originally made calculations using a pointed stick on a dust-covered counting board. The arithmetic treatise of Nasir ad-Din al-Tusi (1201–1274) was called “Collection on arithmetic with the help of blackboard and dust”. “The Solar Treatise on Arithmetic” by Nizam ad-Din al-Naisaburi, who worked in the 13th – 14th centuries. in Tabriz, first describes the arithmetic operations on paper.360. Arabit, kuten intialaiset, tekivät alun perin laskelmia terävällä sauvalla pölyllä peitetyllä laskutaululla. Nasir ad-Din al-Tusin (1201–1274) aritmeettinen tutkielma oli nimeltään ”Aritmeettinen kokoelma taulun ja pölyn avulla”. Nizam ad-Din al-Naisaburin, joka työskenteli 13–14 vuosisadalla, ”Aurinkokokoelma aritmeettisesta tutkimuksesta”. Tabrizissä kuvaa ensimmäisenä paperilla aritmeettiset operaatiot.
361. На европейском Западе арабские цифры появились в 1202 г., после выхода сочинения пизанского купца Леонардо Фибоначчи (1180–1240)[W], в котором он объявил, что посредством десяти знаков можно написать любые числа, даже самые большие.361. In the European West, Arabic numerals appeared in 1202, after the publication of the work of the Pisan merchant Leonardo Fibonacci (1180–1240) [W], in which he declared that with ten characters you can write any numbers, even the largest.361.Länsi-Eurooppaan arabialaiset numerot ilmestyivät vuonna 1202, kun Pisan-kauppias Leonardo Fibonaccin (1180–1240) [W] teos julkaistiin, jossa hän ilmoitti, että kymmenellä merkillä voidaan kirjoittaa mitä tahansa numeroita, jopa suurimpia.
362. Применение этих цифр быстро распространилось в таких областях, как составление церковных календарей, медицинских и астрологических сборников, торговля. В повседневной жизни оно столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны модифицированных римских цифр, которые группировались по категориям, отделявшимися друг от друга точками: двадцатки из двух знаков X, сотни – из C, тысячи – из M.362. The use of these numbers quickly spread in areas such as the compilation of church calendars, medical and astrological collections, trade. In everyday life, it faced fierce resistance from modified Roman numerals, which were grouped into categories separated from each other by dots: twenty from two Xs, hundreds from C, thousands from M.362. Näiden numeroiden soveltaminen levisi nopeasti esimerkiksi kirkkokalentereihin, lääketieteellisiin ja astrologisiin kokoelmiin, kauppaan. Arkielämässä se kohtasi kovaa vastustusta muunnelluilla roomalaisilla numeroilla, jotka oli ryhmitelty pisteinä erotettuihin luokkiin: kaksikymmentäkaksi kahdesta X-merkistä, satoja C, tuhansia M.
363. Этот письменный счет представлялся делом нелегким, доступным лишь математической элите. Даже Паскаль, изобретший в 1645 г. вычислительную машину, сетовал на чрезвычайную сложность письменных вычислений: они не только заставляют нас все время держать в уме или занимать необходимые суммы, что порождает многочисленные ошибки, но и требуют от несчастных вычислителей «глубокого внимания и очень быстро утомляют умы» [48; 114].363. This written account seemed a difficult task, accessible only to the mathematical elite. Even Pascal, who invented the computing machine in 1645, complained about the extreme complexity of written calculations: they not only force us to keep in mind or borrow the necessary sums all the time, which gives rise to numerous errors, but also require from the unfortunate calculators “deep attention and very quickly tire the minds " [48; 114] .363. Tämä kirjallinen tilinpito vaikutti vaikealta, vain matemaattiselle eliitille. Jopa Pascal, joka keksi tietokoneen vuonna 1645, valitti kirjallisten laskelmien äärimmäistä monimutkaisuutta: ne eivät vain vaadi meitä muistamaan tai lainaamaan tarvittavia summia, mikä aiheuttaa lukuisia virheitä, vaan vaativat myös ”ennennäkemätöntä huomion ja erittäin nopeasti väsyttävät mielen”. [48; 114] .
364. Вторая система счисления возникла в вавилонской метрологии, в которой отношения мер высшего разряда к мерам низшего выражались числом 60 (1 талант равен 60 минам; 1 мина равна 60 шекелям). Весовые единицы одновременно являлись и единицами денежными: древние вавилоняне не имели монет, и денежные расчеты производились серебром по весу. Сложение и вычитание отмечались знаками ы и л, происшедшими от иероглифов, изображающих две ноги, то есть хождение в одну или в другую сторону [25; 106].364. The second number system arose in Babylonian metrology, in which the relationship of the highest discharge measures to the lowest measures was expressed by the number 60 (1 talent is 60 mines; 1 mine is 60 shekels). Weight units were at the same time monetary units: the ancient Babylonians had no coins, and cash payments were made by silver by weight. Addition and subtraction were marked by signs s and l, derived from hieroglyphs representing two legs, that is, walking in one direction or the other [25; 106].364. Toinen numerojärjestelmä syntyi Babylonian metrologiassa, jossa korkeimpien purkausmittojen suhde pienimpiin mittauksiin ilmaistiin luvulla 60 (1 kyky on 60 miinaa; 1 kaivos on 60 sekeliä). Painoyksiköt olivat samalla rahayksiköitä: muinaisilla babylonialaisilla ei ollut kolikoita ja käteismaksut suoritettiin hopeaa painon mukaan. Lisäys ja vähennys merkittiin merkkeillä s ja l, jotka on johdettu hieroglyfeista, jotka edustavat kahta jalkaa, toisin sanoen kävelyä toiseen tai toiseen suuntaan. [25; 106] .
365. Знаки арифметических действий появились позднее. Особый символ для процесса сложения в виде небольшого мальтийского креста + вместо латинского слова plus или русского да (еще) ввел Леонардо да Винчи (1452–1519)[W]. Знак равенства = впервые был предложен англичанином Робертом Рикордом. А знаменитый французский математик Франсуа Виет (1540–1603), отыскавший ключ к шифру испанского короля Филиппа II, предложил метод обозначения чисел буквами алфавита [44; 14–15].365. Signs of arithmetic operations appeared later. A special symbol for the process of addition in the form of a small Maltese cross + instead of the Latin word plus or Russian and (still) introduced Leonardo da Vinci (1452–1519)[W]. The equal sign = was first proposed by the Englishman Robert Ricord. And the famous French mathematician Francois Wyeth (1540–1603), who found the key to the cipher of the Spanish king Philip II, proposed a method of designating numbers with letters of the alphabet [44; 14–15].365. Merkkejä aritmeettisista operaatioista ilmestyi myöhemmin. Erityinen symboli lisäysprosessille pienen Maltan ristin muodossa + latinalaisen sanan plus tai venäjän sijasta ja (vielä) esitteli Leonardo da Vinci (1452–1519) [W] . Tasamerkin = ehdotti ensin englantilainen Robert Ricord. Ja kuuluisa ranskalainen matemaatikko Francois Wyeth (1540–1603), joka löysi avaimen Espanjan kuninkaan Philip II: n salaisuuteen, ehdotti menetelmää numeroiden osoittamiseksi aakkosten kirjaimilla [44 ; 14-15] .
366. Математическая литература в древности принадлежала к группе догматических руководств, в которых все правила давались в форме ремесленных рецептов, приспособленных для практических целей. В древнегреческой литературе к таким произведениям можно отнести «Геометрию» Герона Александрийского (ок. 80 г. до н.э.) с сохранением в ней традиций фараоновского Египта; в литературе раннего Возрождения – «Книгу абака» Леонардо Фибоначчи (1202), в которой впервые были систематически изложены достижения арабской математики; в эпоху позднего Возрождения – «Энциклопедию» Луки Пачоли в Италии (1494), «Арифметику» Адама Ризе в Германии (1524), «Арифмологию» Николая Спафария в России (1672) и много других сочинений.366. Mathematical literature in antiquity belonged to a group of dogmatic manuals, in which all the rules were given in the form of craft recipes adapted for practical purposes. In ancient Greek literature, such works include the “Geometry” of Heron of Alexandria (c. 80 BC), while preserving the traditions of Pharaoh Egypt in it; in the literature of the early Renaissance - "The Book of Abacus" by Leonardo Fibonacci (1202), in which the achievements of Arabic mathematics were systematically described; in the era of the late Renaissance - "Encyclopedia" by Luca Pacioli in Italy (1494), "Arithmetic" by Adam Rize in Germany (1524), "Arithmology" by Nikolay Spafariya in Russia (1672) and many other works.366. Antiikin matemaattinen kirjallisuus kuului dogmaattisten käsikirjojen ryhmään, jossa kaikki säännöt annettiin käytännön tarkoituksiin mukautettujen käsityöreseptien muodossa. Muinaiskreikkalaisessa kirjallisuudessa tällaisiin teoksiin sisältyy Alexandronin haudan ”geometria” (n. 80 eKr.), Samalla kun se säilyttää faraon Egyptin perinteet siinä; varhaisen renessanssin kirjallisuudessa - Leonardo Fibonaccin "Abacus-kirja" (1202), jossa arabialaisen matematiikan saavutukset kuvailtiin systemaattisesti; myöhäisen renessanssin aikakaudella - Italiassa Luca Paciolin "Encyclopedia" (1494), Adam Risen Saksan "aritmeettinen" (1524), Nikolay Spafariyan "Aritmologia" Venäjällä (1672) ja monia muita teoksia.

3. Математика и техника на Руси

3. Mathematics and technology in Russia

3. Matematiikka ja tekniikka Venäjällä

368. Первоначальные математические знания – владение числом и мерою – приобретались постепенно, трудом многих поколений посредством наблюдений и опыта с использованием простейших индуктивных и эмпирических методов и сохранялись путем устной передачи от поколения к поколению. Письменная математическая литература часто заимствовалась из сокровищницы общечеловеческой науки, но во многих случаях являлась продолжением народной математики.368. The initial mathematical knowledge — possession of number and measure — was acquired gradually, by the work of many generations through observations and experience using the simplest inductive and empirical methods, and was preserved by oral transmission from generation to generation. Written mathematical literature was often borrowed from the treasury of universal human science, but in many cases was a continuation of popular mathematics.368. Alkuperäinen matemaattinen tieto - lukumäärän ja mitan hallinta - hankittiin vähitellen, useiden sukupolvien työllä havaintojen ja kokemuksen kauttaa yksinkertaisimmilla induktiivisilla ja empiirisillä menetelmillä, ja se säilyi suullisella välityksellä sukupolvelta toiselle. Matemaattinen kirjallisuus lainattiin usein yleismaailmallisen ihmetieteen kassasta, mutta monissa tapauksissa se oli pelkkää jatkoa populaarimatematiikalle.
369. Накопление знаний о природе и общественной жизни в Киевской Руси IX–XII вв. происходило как в результате собственной практики, так и благодаря распространению переводной византийской научной литературы. Из Византии проникали на Русь основные календарно-астрономические сведения: о делении года на месяцы по принятому тогда в Европе Юлианскому календарю, о продолжительности года – 365 1/4 дней, о смысле устанавливаемого каждые 4 года високосного года, о системе летосчисления от Рождества Христова, о начале года с 1 марта и т.д. Русским людям были известны четыре правила арифметики и дроби. Цифрами служили буквы кириллицы.369. The accumulation of knowledge about nature and social life in Kievan Rus of the 9th – 12th centuries. occurred as a result of their own practice, and due to the spread of translated Byzantine scientific literature. The main astronomical data penetrated from Byzantium to Russia: dividing the year into months according to the Julian calendar then adopted in Europe, the length of the year 365 1/4 days, the meaning of the leap year installed every 4 years, the chronology system from the birth of Christ, about the beginning of the year from March 1, etc. The Russian people knew the four rules of arithmetic and fractions. The numerals are Cyrillic letters.369. Tietojen kerääminen luonnosta ja yhteiskunnallisesta elämästä Kiovan Rusissa 9.-12. vuosisadoilla tapahtui heidän omien käytäntöjensä tuloksena ja käännetyn bysanttilaisen tieteellisen kirjallisuuden leviämisen avulla. Tärkeimmät tähtitieteelliset tiedot levisivät Bysantista Venäjälle: jakamalla vuosi kuukausiksi sitten Euroopassa hyväksytyn Juliaanisen kalenterin mukaan, vuoden pituus 365 1/4 päivää toteutettiin neljän vuoden välein asetetun karkausvuoden avulla, aikajärjestys Kristuksen syntymästä, noin vuoden alusta 1. maaliskuuta jne. Venäjän kansa tunsi neljä aritmeettisen säännön ja murto-osan sääntöjä. Numerot olivat kyrillisiä kirjaimia.
370. Накопленные русскими людьми исторические и географические знания сконцентрированы в «Повести временных лет» (начало XII века). Там подробно обозначен торговый путь вокруг Европы «из варяг в греки и сарацины», возникший еще в IX веке: «Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра – волок по Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет и направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине – в землю Варягов, от Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хама» [83; 126].370. Historical and geographical knowledge accumulated by Russian people is concentrated in the “Tale of Bygone Years” (beginning of the XII century). There is a detailed trade route around Europe "from the Varangians to the Greeks and the Saracens", which emerged in the 9th century: "When the glade lived separately in these mountains, there was a path from the Varyags to the Greeks and from the Dnepr, and in the headwaters of the Dnepr - portage along Lovoti, and along Lovoti it is possible to enter Ilmen, a great lake; Volkhov flows out of the same lake and flows into the great Nebo lake, and the mouth of that lake flows into the Varangian Sea. And by that sea you can sail to Rome, and from Rome you can sail on the same sea to Constantinople, and from Constantinople you can sail to the Pont Sea, into which the Dnieper flows. The Dnieper flows out of the Okovsky Forest and flows to the south, and the Dvina from the same forest flows and goes to the north, and flows into the Varyazh Sea. From the same forest the Volga flows to the east and flows through the seventy estuaries into the Khvalisskoe sea. So from Russia one can sail along the Volga to the Bulgarians and to Kvalisa, and go further to the east to the inheritance of Shem, and along the Dvina to the land of the Varyags, from the Varyag to Rome, from Rome to the tribe of Hama ”[83; 126].370.Venäläisten ihmisten keräämä historiallinen ja maantieteellinen tieto on keskittynyt ”Menneiden vuosien tarinaan” (XII vuosisadan alku). Euroopassa on yksityiskohtainen kauppareitti "Varjaageista kreikkalaisiin ja saraceneihin", joka syntyi 9. vuosisadalla: "Kun puolalaiset asuivat erikseen näillä vuorilla, Varyagsista oli polku kreikkalaisiin ja Dnepr, ja Dneprin kantavedessä - Loujia pitkin Lovotiin - on mahdollista päästä Ilmeniin, upeaan järveen; Volkhov virtaa samasta järvestä ja virtaa suureen Nebojärveen, ja järven suu virtaa. Ja sitä pitkin voit purjehtia Roomaan, Roomasta voit purjehtia samalla merellä Konstantinopoliin, ja Konstantinopolista voit purjehtia Pontinmerelle, johon Dnepri virtaa. Dnepr virtaa ulos Okovsky-metsä ja virtaa etelään, ja Dvina samasta metsästä virtaa ja menee pohjoiseen ja sujuu Varjazhin merelle. Samasta metsästä Volga virtaa itään ja virtaa seitsemänkymmenen suiston läpi Khvalisskoen merelle. Joten Venäjältä voi purjehtia pitkin Volgaa bulgarialaisten luo ja Kvalisaan, ja mennä kauemmas itään Semin alueelle ja Dvinaa pitkin Varjaagien maahan Varyagista Roomaan, Roomasta Haman heimoon ” [83; 126] ​​.
371. Ясно, что первыми орудиями человека, осваивавшего земной шар, были суда. Самые древние рисунки с изображением судов имеют возраст около 6000 лет. При раскопках вблизи Новой Ладоги обломки челнока найдены рядом с орудиями каменного века.371. It is clear that the first instruments of a man who mastered the globe were ships. The most ancient drawings depicting ships are about 6,000 years old. During the excavations near Novaya Ladoga, the wreckage of the shuttle was found near the tools of the Stone Age.371. On selvää, että maapalloa hallinneen miehen ensimmäiset instrumentit olivat aluksia. Muinaisimmat aluksia kuvaavat piirustukset ovat noin 6000 vuotta vanhoja. Novaja Ladogan lähellä sijaitsevien kaivausten aikana lähiliikennealuksen hylky löydettiin lähellä kivikauden työkaluja.
372. Викинги, достигшие в то время значительных успехов в судостроении, освоили и заселили Исландию, Гренландию, а около 1000 г. Лейф Счастливый достиг берегов Северной Америки. В Ньюфаундленде было основано поселение викингов [76; 70].372. The Vikings, who at that time had achieved considerable success in shipbuilding, mastered and settled Iceland, Greenland, and around 1000. Leif Happy reached the shores of North America. In Newfoundland, a settlement was founded Vision of the Vikings [76; 70].372. Viikingit, jotka olivat tuolloin saavuttaneet huomattavaa menestystä laivanrakennuksessa, hallitsivat ja asettuivat Islantiin, Grönlantiin ja noin tuhanteen. Leif Happy saavutti Pohjois-Amerikan rannoille. Newfoundlandiin perustettiin siirtokunta Viikinkien asutus. [76; 70].
373. Нужды мореходства в открытом океане требовали развития навигации и знания астрономии. В Исландии появляется астроном по имени Одди, получивший прозвище Звездный за уникальные познания. Позже, в средние века европейские астрономы удивлялись точности наблюдений Одди Звездного, выходца из исландских батраков.373. The needs of navigation in the open ocean required the development of navigation and knowledge of astronomy. In Iceland, an astronomer named Oddi appears, who received the nickname Star for unique knowledge. Later, in the Middle Ages, European astronomers marveled at the accuracy of the observations of Oddi Zvezdniy, a native of Icelandic farm laborers.373. Navigoinnin tarpeet avoimessa valtameressä vaativat navigoinnin ja tähtitieteen tuntemuksen kehittämistä. Islannissa esiintyy Oddi-niminen tähtitieteilijä, joka sai lempinimen Tähti ainutlaatuisista tiedoistaan. Myöhemmin, keskiajalla, eurooppalaiset tähtitieteilijät ihmettelivät islantilaisen maatilan työntekijöiden joukosta kotoisin olevan Oddi Tähden havaintojen tarkkuutta.
374. В Киеве, у Ярослава Мудрого, некоторое время в дружине служил Гаральд Суровый, ставший в 1047 г. королем Норвегии. Гаральд Суровый был первым, кто совершил дальний морской поход в научных целях для изучения Арктического океана.374. In Kiev, at Yaroslav the Wise, for some time Harald the Severe served in the retinue, who became the King of Norway in 1047. Harald the Severe was the first to make a long-distance sea trip for scientific purposes to study the Arctic Ocean.374. Kiovassa Jaroslav-viisaan palveluksessa Harad Vaka ikea palveli jonkin aikaa uusinnassa, josta tuli Norjan kuningas vuonna 1047. Harald Vakava oli ensimmäinen, joka teki pitkän merimatkan tieteellisin tarkoituksin tutkimaan Jäämerta.
375. Каждое из найденных при раскопках первых мореходных судов имеет индивидуальные размеры и особенности, присущие только данному судну. Постройка кораблей в период раннего средневековья велась без чертежей, с опорой только на знания и представления, накопленные в результате опыта. Передача проектной информации осуществлялась словесно. Лишь в XVII веке английские корабельные мастера были приучены изготавливать модели кораблей, прежде чем их построить.375. Each of the first seagoing vessels found during the excavations has individual dimensions and features that are unique to the ship. The construction of ships in the early Middle Ages was carried out without drawings, based only on the knowledge and ideas accumulated as a result of experience. The transfer of project information was carried out verbally. It was only in the 17th century that the English shipwright masters were trained to make ship models before building them.375. Jokaisella ensimmäisellä kaivauksen aikana löydetyllä merialuksella on yksilölliset aluksen mitat ja ominaisuudet. Varhaisella keskiajalla alusten rakentaminen toteutettiin ilman piirustuksia, vain kokemusten perusteella kertyneiden tietojen ja ideoiden perusteella. Projektitietojen siirto suoritettiin suullisesti. Vasta 1700-luvulla englantilaisia laivanvarustajia koulutettiin tekemään alusmalleja ennen niiden rakentamista.
376. В древнерусском государстве достигается высокий уровень ремесленного производства, создается богатая материальная и духовная культура. Возводятся великолепные Софийские соборы Киева, Новгорода, Полоцка. В 1115 г. при Владимире Мономахе построен мост наплавного типа через Днепр в Киеве.376. In the ancient Russian state a high level of handicraft production is achieved, a rich material and spiritual culture is being created. Magnificent St. Sophia Cathedrals of Kiev, Novgorod, Polotsk are being built. In 1115, under Vladimir Monomakh, a floating-type bridge was built across the Dnieper in Kiev.376. Muinaisessa Venäjän valtiossa saavutetaan korkea käsityötuotanto, luodaan rikas materiaalinen ja henkinen kulttuuri. Kiovan, Novgorodin, Polotskin, upeita Pyhän Sofian katedraaleja rakennetaan. Vuonna 1115 Vladimir Monomahin alaisuudessa rakennettiin kelluva tyyppinen silta Dneprin yli Kiovaan
377. В Новгороде на Ярославовом Дворище в XI веке был создан первый в Северной Европе самотечный водопровод, снабжавший водой не только княжеский двор, но и ремесленно-торговые районы. Город славится деревянными мостовыми и постоянным мостом через Волхов с 22-мя устоями.377. In Novgorod at the Yaroslav's Court in the XI century, the first gravity flow pipe in Northern Europe was created, which supplied water to not only the prince's court, but also handicraft and trade districts. The city is famous for its wooden bridges and a permanent bridge over the Volkhov with 22 foundations.377. Novgorodissa Jaroslavin tuomioistuimessa XI vuosisadalla luotiin Pohjois-Euroopan ensimmäinen painovoimavirtausputki, joka toimitti vettä paitsi prinssin tuomioistuimen lisäksi myös käsityö- ja kauppa-alueille. Kaupunki on kuuluisa puisilloistaan ja pysyvästä sillasta Volhovin yli, jolla on 22 perustaa.
378. Киевское государство было одним из самых значительных государств Европы того времени, известным там не только по широким династическим связям с царствующими домами Англии, Франции, Германии, Скандинавских стран и Византии.378. The Kiev state was one of the most significant states of Europe of that time, known there not only for its extensive dynastic relations with the ruling houses of England, France, Germany, Scandinavian countries and Byzantium.378. Kiovan valtakunta oli yksi tuon ajan merkittävimmistä valtioista Euroopassa, joka tunnetaan paitsi laajoista dynastisista suhteistaan Englannin, Ranskan, Saksan, Skandinavian maiden ja Bysantin hallituksiin.
379. Fig-17: Летописание XII–XIII вв., пронизанное глубоким патриотизмом, в связи с ростом экономической и политической самостоятельности отдельных княжеств, становится новым этапом в развитии русской исторической мысли. Подобных исторических описаний трудно найти у других народов средневековья.379. [F] The chronicles of the XII – XIII centuries, permeated with profound patriotism, due to the growth of economic and political independence of individual principalities, become a new stage in the development of Russian historical thought. Similar historical descriptions are hard to find among other medieval peoples.379. [F] XII – XIII vuosisatojen kronikoitsijat, jotka ovat täynnä syvää isänmaallisuutta, johtuen yksittäisten pääkaupunkien taloudellisen ja poliittisen riippumattomuuden kasvusta, tulevat uuteen vaiheeseen Venäjän historiallisen ajatuksen kehittämisessä. Samanlaisia historiallisia kuvauksia on vaikea löytää muiden keskiaikaisten kansojen joukosta.
380. Согласно летописи, княгиня Ольга в 947 г. провела первую на Руси экономическую реформу и обложила древлян по белке с дыма. Дань в размере шкурки белки в год с целой семьи, живущей среди лесов, плата почти символическая – цена примерно курицы. За предыдущий налоговый гнет – по кунице и серебряной деньге с дыма или сохи (цена коровы-кормилицы) – древляне в полюдье порубили и дружину князя Игоря, и самого князя, супруга Ольги. В мудрое правление Ольги древляне навеки связали свою судьбу с Русью, без лишних сомнений приняли Православие, а Ольга впоследствии была причислена к лику святых, равноапостольных.380. According to the chronicle, Princess Olga in 947 carried out the first economic reform in Russia and imposed Drevlyane on squirrel with smoke. Tribute in the amount of squirrel pelts per year from a whole family living in the woods, the cost is almost symbolic - the price is about chicken. For the previous tax oppression — the marten and silver money from smoke or plow (the price of a cow-nurse) —the Drevlyans in Polyudia chopped up the squad of Prince Igor, and of the Prince himself, the wife of Olga. In the wise reign of Olga, the Drevlians forever tied their fate with Russia, without any doubt they accepted Orthodoxy, and Olga was subsequently canonized.380. Kronikan mukaan prinsessa Olga toteutti vuonna 947 ensimmäisen talousuudistuksen Venäjällä ja määräsi Drevljanen savun oravalle. Kunnianosoitus metsässä elävältä perheen koko oravanhousujen määrältä vuodessa, hinta on melkein symbolinen - hinta on kana. Edellisen veron sorron - savun tai auran savun tai hopearahan (lehmänhoitajan hinta) takia - Polyudian Drevlyans hajotti prinssin Igorin ja itse prinssin, Olgan puolison, ryhmän. Olgan viisaan hallinnan aikana drevlianit sitoivat kohtalonsa ikuisesti Venäjään, epäilemättä he hyväksyivät ortodoksian, ja Olga kanonisoitiin myöhemmin.
381. Дошедшие до нашего времени немногие памятники русской народной математики включают следующие разделы:381. The few monuments of Russian folk mathematics that have reached our time include the following sections:381. Muutamiin aikamme saavuttaneisiin venäläisen kansanmatematiikan monumentteihin sisältyy seuraavat osat:
382. – счисление и счет;382. - reckoning and counting;382. - luvunlasku ja laskenta;
383. – приемы меры и веса;383. - methods of measure and weight;383. - mittausen ja punnitsemisen menetelmät
384. – геометрические сведения и их выражение в постройках, рукоделиях, нарядах и украшениях;384. - geometric information and their expression in buildings, handicrafts, costumes and decorations;384. - geometriset tiedot ja niiden ilmaisu rakennuksissa, käsitöissä, puvuissa ja koristeissa;
385. – способы межевания;385. - land survey methods;385. - maanmittausmenetelmät;
386. – народные задачи;386. - national tasks;386. - väestötehtävät
387. – пословицы, загадки и вообще произведения народной словесности, имеющие отношение к математическим знаниям;387. - Proverbs, riddles and in general works of folk literature related to mathematical knowledge;387. - Matemaattisiin tietoihin liittyvät sananlaskut, arvoitukset ja yleensä kansankirjallisuuden teokset;
388. – памятники древней народной математики, находящиеся в старинных рукописях, музеях, коллекциях и т.д. или находимые при раскопках курганов, могил, городищ и т.д.388. - monuments of ancient folk mathematics, which are in ancient manuscripts, museums, collections, etc. or found during the excavation of burial mounds, graves, fortifications, etc.388.- muinaisen kansan matematiikan muistomerkit, jotka ovat muinaisissa käsikirjoituksissa, museoissa, kokoelmissa jne. tai jotka on löydetty hautaamien, hautojen, linnoitusten jne. kaivamisen yhteydessä
389. Необходимость календарно-астрономических расчетов способствовала развитию прикладной математики. Этим расчетам, в частности, посвящено первое русское математическое сочинение, написанное в 1136 г. новгородским книжником Кириком (1110–1156), знатоком пасхалии и счетной мудрости, числолюбцем и ритором, дьяконом и доместиком (уставщик и регент) новгородского Антониева монастыря. Учение Кирика содержало в себе определение числа месяцев, недель, дней и даже часов, прошедших от сотворения мира, трактат о счислении солнечного и лунного круга, об определении числа веков мира и високосных годов, протекших от Адама, а также обозначение Пасхальных дней и продолжительности Петрова поста. Хронологические знания были добыты Кириком, по всей вероятности, из византийских источников с прибавлением отечественных нравственных оценок в виде отрывочных мыслей. К примеру, цифрой три перечислялись начальницы страстей: славолюбие, сластолюбие, сребролюбие; цифра шесть обозначала в порядке значимости общественные ценности: храмы или церкви; палаты судебные; училища; торжища; часы; бани [7; 34].389. The need for calendar-astronomical calculations contributed to the development of applied mathematics. These calculations, in particular, are devoted to the first Russian mathematical essay, written in 1136 by the Novgorod scribe Kirik (1110–1156), an expert on Easter and counting wisdom, a lover and rhetorician, deacon and domestic (installer and regent) of the Novgorod Antoniev monastery. Kirik's doctrine contained a definition of the number of months, weeks, days, and even hours that have passed since the creation of the world, a treatise on the numbering of the solar and lunar circle, on determining the number of centuries of the world and leap years that have elapsed from Adam, and the designation of Easter days and the duration of Petrov post. Chronological knowledge was obtained by Kirik, in all likelihood, from Byzantine sources with the addition of domestic moral evaluations in the form of fragmentary thoughts. For example, the number three listed the chiefs of the passions: popularity, voluptuousness, avarice; the number six designated social values ​​in order of importance: temples or churches; Chambers of Justice; schools; trades; clock; baths [7; 34].389. Kalenteriastronomisten laskelmien tarve auttoi soveltavan matematiikan kehittämisessä. Erityisesti nämä laskelmat on omistettu ensimmäiselle venäläiselle matemaattiselle esseelle, jonka on kirjoittanut vuonna 1136 novgorodilainen kirjoittaja Kirik (1110–1156), pääsiäisen ja viisauden laskennan asiantuntija, rakastaja ja retorikko, diakoni ja kotimaan edustaja (esittelijä ja regentti) Novgorodin Antoniev luostarista. Kirikin oppi sisälsi määritelmän kuukausien, viikkojen, päivien ja jopa tuntien lukumäärästä, joka on kulunut maailman luomisesta, tutkielma auringon ja kuun kehän numeroinnista, maailman vuosisatojen lukumäärän määrittämiseksi ja Aatamista kuluneet karkausvuodet, pääsiäispäivien nimeäminen ja Pietarin paaston pituuden. Kirik sai kronologista tietoa todennäköisesti Bysantin lähteistä lisäämällä kotimaisia ​​moraaliarviointeja hajanaisten ajatusten muodossa. Esimerkiksi numero kolme luetteli intohimojen päälliköt: suosio, innokkuus, ahneus; numero kuusi määriteltyä sosiaalista arvoa tärkeysjärjestyksessä: temppelit tai kirkot; Oikeusistuimet; koulut; kaupat; kello; kylpylät [7; 34] .
390. В то же время доброверующий христианин не должен был заглядывать в остронумею (астрономию), звездочетье (астрологию) и землемерье, которые зачислялись церковью в число отреченных (запретных) книг.390. At the same time, the volunteer Christian should not have looked into the astronomer (astronomy), the astrologer (astrology), and the surveyor, who were credited by the church in the number of renounced (forbidden) books.390. Samaan aikaan vapaaehtoisen kristityn ei olisi pitänyt tutkia tähtitieteilijää (tähtitiedettä), astrologia (astrologiaa) ja katsastajaa, joille kirkko myönsi oikuksia käyttää hylättyjä (kiellettyjä) kirjoja.
391. Следующим по времени памятником народной математики является ряд статей «Русской Правды», законодательного сборника, составленного из постановлений Ярослава Мудрого, его сыновей и Владимира Мономаха. Предметом этих 17-ти статей является расчет количества скота (овец, коз, свиней, лошадей и коров), происходящего в течение данного числа лет (12, 10 или 9) от данного числа самок (22 овцы или козы, 3 свиньи, две или одна кобыла, одна корова) вследствие естественного размножения, или определение величины прибытка, доставляемого данным количеством известного зернового хлеба (40 копен ржи, 15 копен полбы, 21 половник молоченного овса и 6 половников молоченного ячменя). [Полба – вид пшеницы с ломким колосом; половник – обрабатывающий чужую землю исполу, отдающий хозяину половину доходов, прибылей, урожая]. Три статьи определяют соответственно количество роев пчел, происходящих в течение 12-ти лет от двух роев, число стогов сена, получаемых с луга в течение 12-ти лет, и деньги, зарабатываемые в течение 12-ти лет летней работой двух женщин (вдовы с дочерью) [7; 194–195].391. The next in time monument of folk mathematics is a series of articles of the “Russian Truth,” a legislative collection composed of resolutions of Yaroslav the Wise, his sons, and Vladimir Monomakh. The subject of these 17 articles is the calculation of the number of livestock (sheep, goats, pigs, horses and cows) occurring over a given number of years (12, 10 or 9) of a given number of females (22 sheep or goats, 3 pigs, two or one mare, one cow) due to natural breeding, or determining the amount of profit delivered by a given amount of known grain bread (40 rye logs, 15 spelled sausage, 21 ladle milk oats and 6 ladle milk barley). [Spelled - a type of wheat with a fragile spike; ladle - cultivating another's land for use, giving the owner half the income, profits, and harvest]. Three articles determine, respectively, the number of swarms of bees that occur during 12 years from two swarms, the number of haystacks received from the meadows for 12 years, and the money earned during the 12 years by the summer work of two women (widows with daughter) [7; 194–195].391. Seuraava ajankohtainen kansanmatematiikan monumentti on sarja venäläistä totuutta, lainsäädäntökokoelma, joka koostuu Jaroslavi viisaan, hänen poikansa ja Vladimir Monomakhin päätöslauselmista. Näiden 17 artikkelin aiheena on laskenta karjan (lampaiden, vuohien, sikojen, hevosten ja lehmien) lukumäärästä tietyllä määrällä vuosia (12, 10 tai 9) tietyllä määrällä naaraita (22 lampaat tai vuohet), 3 sikaa, kaksi tai yksi tamma, yksi lehmä) luonnollisen jalostuksen takia, tai määritettäessä voiton määrä tietyn määrän tunnettua viljaleipää (40 ruislimppua 15 spelttimakkaraa, 21 kananmaitokauraa ja 6 kananmaito ohraa) ). [Spelt - vehnätyyppi, jolla on hauras piikki; kauha - toisen maan viljely käyttöä varten, jolloin omistajalle annetaan puolet tuloista, voitoista ja sadosta] . Kolme artiklaa määrittelee mehiläisparvien lukumäärän, joka saadaan 12 vuoden aikana kahdesta parvesta, niityiltä 12 vuoden aikana saatujen heinänpätkien lukumäärän ja kahden naisen (lesken) kesätyöllä 12 vuoden aikana ansaitut rahat tyttären kanssa) [7; 194-195] .
392. В каждой из упомянутых статей внимание, с математической точки зрения, сосредотачивается на определении приплода скота или прибытка зернового хлеба в течение определенного времени, а также содержится расчет стоимости найденного числа этого приплода или прибытка; в статьях, относящихся к овцам и коровам, кроме того, определяются еще количества и стоимость получаемых от них продуктов, то есть рун от овец и сыров и масла от коров.392. In each of these articles, attention, from a mathematical point of view, focuses on the determination of livestock offspring or the profit of grain bread for a certain time, and also contains a calculation of the cost of the found number of this offspring or profit; in articles relating to sheep and cows, moreover, the quantities and cost of products obtained from them, that is, runes from sheep and cheeses and butter from cows, are determined.392. Kaikissa näissä artikkeleissa huomio matemaattisesta näkökulmasta keskittyy karjan jälkeläisten tai viljaleipävoittojen määrittämiseen tietyn ajan kuluessa, ja sisältää myös laskelman näiden jälkeläisten löytyneiden määrien tai voittojen kustannuksista; lampaita ja lehmiä koskevissa tuotteissa määritetään lisäksi niistä saatujen tuotteiden, ts. lampaan ja juustojen ja lehmien voiden, määrät ja kustannukset.
393. Гривна периода «Русской Правды» содержала в себе 20 ногат или 50 резан, а ногата – 2,5 резаны. В древней Руси существовали следующие цены на скот и растительные или животные продукты: кобыла стоила 3 гривны, корова – 2 гривны, свинья – 10 ногат, вепрь – 6 ногат, овца – 6 ногат, баран – 4 ногаты, коза – 6 ногат, козел – 6 ногат, рой пчел с медом – 10 ногат, руно с одной овцы – 1 резану, горнец (горшок) масла – 10 резан, стог сена – 1 гривну [7; 198–199].393. The hryvnia of the period of the “Russkaya Pravda” contained 20 legs or 50 cuts, and legs = 2.5 cuts. In ancient Russia, the following prices existed for livestock and plant or animal products: a mare cost 3 hryvnia, a cow - 2 hryvnia, a pig - 10 legs, a boar - 6 legs, a sheep - 6 legs, a ram - 4 legs, a goat - 6 legs, a goat - 6 feet, a swarm of bees with honey - 10 feet, a fleece from one sheep - 1 cut, a miner (pot) of oil - 10 cut, a haystack - 1 hryvnia [7; 198–199].393. Russkaya Pravdan jakson grivna sisälsi 20 jalkaa tai 50 leikkausta ja jalat = 2,5 leikkausta. Muinaisella Venäjällä karjalle ja kasvi- tai eläintuotteille oli olemassa seuraavat hinnat: tamma maksoi 3 grivnia, lehmä - 2 grivnia, sika - 10 jalkaa, villisika - 6 jalkaa, lammas - 6 jalkaa, ram - 4 jalat, vuohi - 6 jalkaa, vuohi - 6 jalkaa, mehiläisparvi hunajalla - 10 jalkaa, fleece yhdestä lammasta - 1 leikkaus, kaivosmies (potti) öljyä - 10 leikkaa, heinäsuovasta - 1 grivna < a href = "# FN7."> [7; 198-199] .
394. Учение Кирика и рассмотренные статьи «Русской Правды» имеют новгородское происхождение, что свидетельствует о том, что Новгород Великий был не только колыбелью Русского государства, но и очагом национальной образованности.394. The teachings of Kirik and the articles reviewed by Russkaya Pravda are of Novgorod origin, which indicates that Novgorod the Great was not only the cradle of the Russian state, but also a hotbed of national education.394. Kirikin opetukset ja Russkaya Pravdan tarkastelemat artikkelit ovat olleet Novgorodin alkuperää, mikä osoittaa, että Novgorod Suuri ei ollut vain Venäjän valtion kehto, vaan myös kansallisen koulutuksen tukikohta.
395. Мерило новгородского зодчего XIII века с наличием трех разных шкал на одном бруске, т.н. мерило праведное, подразделенное на 21 часть, предназначалось для архитектурных промеров и расчетов и давало возможность древнерусскому мастеру-хитрецу переводить окружность и отрезки окружности, дуги в линейные меры через архимедову дробь.395. The measure of the Novgorod architect of the 13th century with the presence of three different scales on one bar, the so-called. the righteous measure, subdivided into 21 parts, was intended for architectural measurements and calculations and made it possible for the Old Russian master sly to convert the circle and the segments of the circle, the arc into linear measures through the Archimedean fraction.395. Novgorod-arkkitehdin 1300-luvun mitta, joka sisältää kolme eri asteikkoa yhdessä palkissa, ns. Vanhurskas mestari, joka jaettiin 21 osaan, oli tarkoitettu arkkitehtonisiin mittauksiin ja laskelmiin, ja sen avulla vanha venäläinen mestari pystyi muuntamaan ympyrän ja ympyrän segmentit, kaaren lineaarisiksi mittoiksi Archimedeen murto-osan avulla.
396. Поскольку важнейшим видом имущества в земледельческой России была земельная собственность, для раскладки податей в княжествах северо-восточной и юго-западной Руси широкое развитие получает межевание. Оно выполнялось особым служилым сословием, известным под именем писцов, в обязанности которых входило не только описание и юридическое оформление границ уездов, волостей, сел и отдельных полей, но также и определение пространства отдельных дворов.396. Since the most important type of property in agricultural Russia was land ownership, land surveying was widely developed for laying out taxes in the principalities of north-eastern and south-western Russia. It was carried out by a special service class, known as scribes, whose duties included not only the description and legalization of the boundaries of counties, townships, villages, and individual fields, but also the definition of the space of individual courtyards.396. Koska maataloudessa Venäjän tärkein kiinteistötyyppi oli maanomistus, maanmittausta kehitettiin laajasti verojen laskemiseksi Koillis-ja Lounais-Venäjän ruhtinaskunnissa. Sen suoritti erityinen palveluluokka, nimeltään kirjanopiskelijat, jonka tehtäviin kuuluivat paitsi maakuntien, kaupunkien, kylien ja yksittäisten kenttien rajojen kuvaaminen ja laillistaminen, myös yksittäisten pihojen tilan määrittely.
397. Древнейшей из русских земельных мер была, по-видимому, соха, служившая в то же время и общей мерой при раскладке податей. Соха, не представляя постоянной величины, изменялась в зависимости от качеств почвы (лучшие, средние и худшие) и прав владельцев (поместья и вотчины, монастырские, городские и слободские, крестьянские и бобыльские дворы). Соха доброй земли состояла из 800 четвертей, средней – из 1000 и худой – из 1200 четвертей. [Четверть = 40 ґ 30 саженей; сажень – около двух метров].397. The oldest of the Russian land measures, apparently, was a wooden plow, which at the same time served as a general measure when laying taxes. Sokha, not representing a constant value, changed depending on the qualities of the soil (the best, medium and worst) and the rights of the owners (estates and patrimonies, monastic, urban and suburban, peasant and Bobylyan yards). The good earth plow consisted of 800 quarters, the average - of 1000, and the thin - of 1200 quarters. [Quarter = 40 ґ 30 fathoms; sazhen - about two meters].397. Venäjän maanmuokkaustyövälineistä ilmeisesti, vanhin oli puuaura, joka samalla toimi yleisenä mittana verojen määräämisessä. Soha, jolla ei ole vakioarvoa, muuttui maaperän ominaisuuksien (paras, keskimääräinen ja huonoin) ja omistajien oikeuksien mukaan (kartanot ja holhoukset, luostarit, kaupunki- ja esikaupunkialueet, talonpojan ja Bobylyanin pihat). Hyvä maa-aura koostui 800 neljäsosasta, keskimäärin - 1000 ja ohuesta - 1/4. [Quarter = 40 ґ 30 syltä; sazhen - noin kaksi metriä] .
398. В период владычества Золотой Орды (1237–1480)[W] приостановилось развитие научных знаний. В отличие от мавров в Европе, – считал А.С. Пуш¬кин, – завоеватели России не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Только в последних годах XV столетия начинают мало-помалу появляться оригинальные математические произведения. Прежде всего, в связи с окончанием в 1492 г. Пасхального миротворного круга новгородский архиепископ Геннадий (1484–1504) по повелению Собора произвел пасхальные вычисления для первых 70-ти лет нового пасхального круга. Многие из последующих духовных лиц продолжили таблицы архиепископа Геннадия, который требовал образованности от духовенства.398. During the rule of the Golden Horde (1237–1480)[W], the development of scientific knowledge stopped. Unlike the Moors in Europe, - considered A.S. Push ¬ kin, - the conquerors of Russia did not give her neither algebra nor Aristotle. Only in the last years of the 15th century, original mathematical works begin to appear little by little. First of all, in connection with the end of the Easter peacekeeping circle in 1492, the Novgorod Archbishop Gennady (1484-1504), at the behest of the Council, produced Easter calculations for the first 70 years of the new Easter circle. Many of the subsequent clerics continued the tables of Archbishop Gennady, who demanded education from the clergy.398. Kultaisen Ordan (1237–1480) [W] hallinnon aikana tieteellisen tiedon kehitys pysähtyi. Toisin kuin Euroopan maurit, - katsoi A.S. Pushkin - Venäjän valloittajat eivät antaneet sille algebraa eikä Aristotelesta. Alkuperäiset matemaattiset teokset alkavat vähitellen ilmestyä vasta 1500-luvun viimeisinä vuosina. Ensinnäkin pääsiäisen rauhanturvapiirin päättymisen yhteydessä vuonna 1492 Novgorodin arkkipiispa Gennadi (1484-1504) laati neuvoston pyynnöstä uuden pääsiäispiirin pääsiäislaskelmat 70 ensimmäisen vuoden ajan. Monet seuraavista papeista jatkoivat arkkipiispa Gennadin taulukoita, jotka vaativat pappeilta koulutusta.
399. Можно заключить, что математические знания в рассматриваемую эпоху едва ли представляли самостоятельный научный интерес, создавались и приобретались массой народной, людьми, занятыми церковными, юридическими и торговыми делами.399. It can be concluded that mathematical knowledge in this period was hardly an independent scientific interest, it was created and acquired by the masses of the people, people engaged in church, legal and commercial affairs.399. Voidaan päätellä, että matemaattiset tiedot tällä ajanjaksolla olivat tuskin itsenäisiä tieteellisiä intressejä, ne olivat luoneet ja hankkineet ihmisjoukot, kirkkoon osallistuvat ihmiset, oikeudellisissa ja kaupallisissa asioissa.

IV. World Court of Justice

IV. World Court of Justice

IV. Maailman tuomioistuin

1. Основные взгляды на историю научной мысли

1. Basic views on the history of scientific thought

1. Perusnäkemykset tieteellisen ajattelun historiasta

402. Несмотря на строгое предупреждение английского историка XX века Р. Дж. Коллингвуда, что «любого человека, претендующего на знание, могут судить только равные ему» [49; 240], проблема исследования науки не является новой, она имеет уже солидную историю. В плане великих идей и научных методов современная наука в значительной мере опирается на изыскания и размышления ученых прошлых веков. Хотя все наши представления о прошлом вполне могут быть отнесены к продукту человеческой фантазии.402. Despite the strict warning of the 20th century English historian R.J. Collingwood, that “any person who aspires to knowledge can be judged only by his peers” [49; 240], the problem of the study of science is not new, it already has a solid history. In terms of great ideas and scientific methods, modern science is largely based on the research and reflections of scientists of past centuries. Although all our ideas about the past may well be attributed to the product of human fantasy.402. Huolimatta 1900-luvun englantilaisen historioitsijan R.J. Collingwoodin tiukasta varoituksesta, että ”kaikkia tietoa tavoittelevia voivat arvioida vain heidän vertaisensa” [49; 240] , tieteen tutkimuksen ongelma ei ole uusi, sillä on jo vankka historia. Suurten ideoiden ja tieteellisten menetelmien suhteen moderni tiede perustuu suurelta osin menneiden vuosisatojen tutkijoiden tutkimuksiin ja pohdintoihin. Vaikka kaikki ajatuksemme menneisyydestä voivat hyvinkin olla vain ihmisen mielikuvituksen tuotetta.
403. Всеобщая история науки стремится охарактеризовать единый и непрерывный процесс развития научного знания как определенную форму общественно-производственной деятельности и главную составляющую системы человеческой культуры и гражданской истории об¬щества. В этом процессе выделяется занимательная совокупность связанных между собой переходами этюдов по истории отдельных дисциплин, что свидетельствует о непрерывном развитии и гуманитарной ценности науки.403. The universal history of science seeks to characterize the unified and continuous process of the development of scientific knowledge as a definite form of social and productive activity and the main component of the system of human culture and civil history of society. In this process, the entertaining totality of interconnected transitions of studies on the history of individual disciplines is highlighted, which testifies of the continuous development and humanitarian value of science.403. Tieteen yleismaailmallisessa historiassa pyritään luonnehtimaan tieteellisen tiedon kehittämisen yhtenäistä ja jatkuvaa prosessia selkeänä sosiaalisen ja tuotannollisen toiminnan muotona ja ihmisen kulttuurin ja yhteiskunnan siviilihistorian järjestelmän pääkomponenttina. Tässä prosessissa tuodaan yksittäisten tieteenalojen historiasta esiin toimiva kokonaisuus toisiinsa liittyviä tutkimuksia, jotka todistavat tieteen jatkuvasta kehityksestä ja humanitaarisesta arvosta.
404. Каждое определившееся во времени направление естественнонаучной мысли – результат творческой деятельности многих естествоиспытателей. Гелиоцентризм, картезианская физика, классическая механика, систематика явились результатом работы ученых нескольких поколений. Однако с крупными направлениями в науке связаны имена великих мыслителей, запечатленные в таких названиях, как система Коперника, динамика Галилея, физика Декарта, механика Ньютона, систематика Линнея, атомистика Ломоносова, теория относительности Эйнштейна.404. Each direction of natural science thought in time is the result of the creative activity of many natural scientists. Heliocentrism, Cartesian physics, classical mechanics, systematics were the result of the work of scientists of several generations. However, the names of great thinkers, captured in such names as the Copernican system, Galileo dynamics, Descartes physics, Newton mechanics, Linnei systematics, Lomonosov's atomic theory, Einstein's theory of relativity, are connected with major directions in science.404. Jokainen ajateltu luonnontieteen suunta on monien luonnontieteilijöiden luovan toiminnan tulosta. Heliosentrismi, Cartesiolainen fysiikka, klassinen mekaniikka, systematiikka olivat useiden sukupolvien tutkijoiden työn tulosta. Suurten ajattelijoiden nimet, jotka liittyvät esimerkiksi Kopernikaaniseen järjestelmään, Galileon dynamiikkaan, Descartesin fysiikkaan, Newtonin mekaniikkaan, Linneen järjestelmään, Lomonosovin atomiteoriaan, Einsteinin suhteellisuusteoriaan; ne kaikki liittyvät tieteen tärkeimpiin suuntauksiin.
405. Историография науки – одна из самых молодых отраслей исторического познания, целенаправленная разработка которой началась только в XIX веке. Признание ее в качестве самостоятельной научной дисциплины произошло в 1892 г., когда во Франции была создана первая специальная кафедра по истории науки [104; 335].405. The historiography of science is one of the youngest branches of historical knowledge, the purposeful development of which began only in the 19th century. Its recognition as an independent scientific discipline occurred in 1892, when the first special department on the history of science was created in France [104; 335].405. Tieteen historiografia on yksi nuorimmista historiallisen tiedon haaroista, jonka määrätietoinen kehitys alkoi vasta 1800-luvulla. Sen tunnustaminen itsenäiseksi tieteenalaksi tapahtui vuonna 1892, kun Ranskassa perustettiin ensimmäinen tieteen historian erityisoppituoli. [104; 335] .
406. Реконструируя отдельные факты и освещая развитие тех или иных отраслей и проблем, эволюцию и смену научных идей (по выражению А. Эйнштейна, наука – это драма идей), история науки связывает ее со всеми областями социальной активности общества, помогает воссоздать идейную атмосферу эпохи, ее социальный климат, господствовавший способ мышления. История научной мысли является важным разделом истории культуры и неотделима от политических, военных, экономических и социальных фактов каждой эпохи, история которой будет не полной, если не изучаются ее наука и техника.406. Reconstructing individual facts and highlighting the development of various industries and problems, the evolution and change of scientific ideas (in A. Einstein's phrase, science is the drama of ideas), the history of science connects it with all areas of social activity of society, helps to recreate the ideological atmosphere of the era, its social climate, the dominant way of thinking. The history of scientific thought is an important section of the history of culture and is inseparable from the political, military, economic and social facts of each era, whose history will not be complete if its science and technology are not studied.406. Yksittäisten tosiasioiden rekonstruoiminen ja eri teollisuudenalojen ja ongelmien kehityksen korostaminen, tieteellisten ideoiden kehitys ja muutos (A. Einsteinin lausumassa "tiede on ideoiden draamaa"), tieteen historia yhdistää sen kaikkiin yhteiskunnan sosiaalisen toiminnan aloihin, auttaa rekonstruoimaan aikakauden ideologisen ilmapiirin, sen sosiaalisen ilmapiirin, hallitsevan ajattelutavan. Tieteellisen ajattelun historia on tärkeä osa kulttuurin historiaa ja se on erottamaton kunkin aikakauden poliittisista, sotilaallisista, taloudellisista ja sosiaalisista tosiasioista, joiden historia ei ole täydellinen, ellei sen tiedettä ja tekniikkaa tutkita.
407. Периодизацию истории науки, как правило, связывают с периодизацией социального развития человечества.407. The periodization of the history of science is usually associated with the periodization of the social development of mankind.407. Tieteen historian jaksotus liittyy yleensä ihmiskunnan sosiaalisen kehityksen jaksottamiseen.
408. Развитие науки не прямолинейно, но равнодействующая процесса познания, вбирающего преемственность знаний и понимание прошлого (инстинкт пиетета), все-таки устремлена вперед. Поэтому история науки вселяет веру в закон прогресса, хотя прогресс – продукт исторического мышления, каждый исторический период нужно судить по его собственным стандартам.408. The development of science is not straightforward, but the resultant of the process of cognition, which absorbs the continuity of knowledge and understanding of the past (instinct of reverence), is still directed forward. Therefore, the history of science inspires faith in the law of progress, although progress is a product of historical thinking, each historical period must be judged by its own standards.408. Tieteen kehitys ei ole suoraviivaista, vaan kognitioprosessin tulos, joka imee menneisyyden tiedon ja ymmärtämisen jatkuvuuden (kunnioituksen vaistoaminen), on edelleen suunnattu eteenpäin. Siksi tieteen historia inspiroi uskoa edistymisen lakiin, vaikka edistyminen onkin historiallisen ajattelun tuotetta, jokaista historiallista ajanjaksoa on arvioitava omien standardiensa mukaan.
409. Само понятие развития, перенесенное в область истории из естествознания, нужно рассматривать как вспомогательное средство научной мысли. Когда в истории науки изображается, что каждый новый философ стоит на плечах другого, а культура Египта породила культуру Грецию, и все они вместе образуют восходящий ряд, – это одна из рабочих гипотез нынешних культурологов, представление, перенесенное ими в историю культуры из механики.409. The very concept of development, transferred to the field of history from natural science, should be considered as an auxiliary means of scientific thought. When in the history of science it is portrayed that each new philosopher stands on the shoulders of another, and the culture of Egypt gave rise to the culture of Greece, and all of them together form an ascending series, this is one of the working hypotheses of current cultural scientists, the idea that they transferred to the history of culture from mechanics.409. Juuri kehityskäsitettä, joka on siirretty luonnontieteiden historian alueelle, tulisi pitää tieteellisen ajattelun apuvälineenä. Kun tieteen historiassa kuvaillaan, että jokainen uusi filosofi seisoo toisen harteilla ja Egyptin kulttuuri synnytti Kreikan kulttuurin, ja ne kaikki yhdessä muodostavat nousevan sarjan, on yksi työhypoteesi nykyisten kulttuuritieteilijöiden mielestä, että ne ovat siirtyneet kulttuurin historiaan mekaniikasta.
410. Прав историк Р. Коллингвуд, что Бах не был несостоявшимся Бетховеном, а Афины – несостоявшимся Римом; Платон был самим собою, а не недоразвитым Аристотелем [49; 315]. Один художник или ученый перенимает у другого только технику своего творчества.410. The historian R. Collingwood is right that Bach was not a failed Beethoven, and Athens a failed Rome; Plato was himself, and not underdeveloped Aristotle [49; 315]. One artist or scientist takes over from the other only the technique of his work.410. Historioitsija R. Collingwood on oikeassa, että Bach ei ollut epäonnistunut Beethoven eikä Ateena epäonnistunut Rooma; Platon oli oma itsensä, eikä vain laimentunut Aristoteleen versio [49; 315] . Yksi taiteilija tai tutkija ottaa toiselta vastaan vain työnsä tekniikan.
411. В историко-научной проблематике история естествознания, скажем, тесно смыкается с философией естествознания. А. Эйнштейн в одной из бесед заметил, что предметы философии и истории науки должны быть сходны, так как они имеют дело с научной мыслью [74; 38].411. In the historical and scientific issues, the history of natural science, for example, is closely linked with the philosophy of natural science. A. Einstein in one of the conversations noted that the subjects of philosophy and the history of science should be similar, as they deal with scientific thought [74; 38].411. Historiallisissa ja tieteellisissä kysymyksissä esimerkiksi luonnontieteiden historia on läheisessä yhteydessä luonnontieteiden filosofiaan. A. Einstein totesi eräässä keskustelussa että filosofian ja tieteen historian aiheiden tulisi olla samankaltaisia, koska ne käsittelevät tieteellistä ajattelua [74; 38] .
412. Научная мысль никогда не была полностью отделена от философской мысли. И Ньютон, и Эйнштейн были в такой же мере философами, в какой физиками.412. Scientific thought has never been completely separated from philosophical thought. Both Newton and Einstein were as much philosophers as physicists.412. Tieteellistä ajattelua ei ole koskaan eroteltu täysin filosofisesta ajattelusta. Sekä Newton että Einstein olivat yhtä paljon filosofeja kuin fyysikoita.
413. Но верно и то, что die Weltgeschichte ist das Weltgericht: мировая история – это мировой суд (или судилище).413. But it is also true that die Weltgeschichte ist das Weltgericht: world history is a world court (or judgment).413. Mutta on myös totta, että die Weltgeschichte ist das Weltgericht: maailmanhistoria on maailman tuomioistuin (tai tuomio).
414. Известны многочисленные экстравагантные и полемически заостренные замечания об истории науки, подтверждающие приведенный тезис [74; 266–268].414. There are numerous extravagant and polemical pointed remarks on the history of science, confirming the thesis [74; 266-268].414. Tieteen historiasta on olemassa lukuisia ekstravagantteja ja poleemisia huomautuksia, jotka vahvistavat tämän johtopäätöksen [74; 266-268].
415. Жюль Анри Пуанкаре (1854–1912)[W], французский математик, физик и философ, предвосхитивший ряд идей теории относительности: «В науке каждое поколение смеется над предшествующим. Наука строится из фактов, как дом из кирпичей. Но скопление фактов это не больше наука, чем куча кирпичей – дом».415. Jules Henri Poincaré (1854–1912)[W], French mathematician, physicist and philosopher, anticipated a number of ideas from the theory of relativity: “In science, every generation laughs at the preceding one. Science is built from facts, like a brick house. But a bunch of facts is no more science than a pile of bricks — a house. ”415. Jules Henri Poincaré (1854–1912) [W] , ranskalainen matemaatikko, fyysikko ja filosofi, ennakoi useita suhteellisuusteorian ideoita: ”Tieteessä jokainen sukupolvi nauraa edeltäville. Tiede on rakennettu tosiasioista, kuten talo tiilistä. Mutta joukko tosiasioita ei ole enää tiedettä, kuten ei kasa tiiliäkään talo. ”
416. Бертран Рассел (1872–1970)[W], британский математик, социолог и публицист, менявший философские позиции от неогегельянства до исторического пессимизма: «Физика хотела бы забыть свою раннюю историю, которая делает ей не так уж много чести».416. Bertrand Russell (1872–1970)[W], British mathematician, sociologist and journalist, who changed philosophical positions from neo-Hegelian to historical pessimism: “Physics would like to forget its early history, which does not give it much honor.”416. Bertrand Russell (1872–1970) [W] , brittiläinen matemaatikko, sosiologi ja journalisti, joka muutti filosofiset asenteet uushegeliaisesta historialliseen pessimismiin: “Fysiikka haluaisi unohtaa varhaisen historiansa, joka ei tuota sille paljonkaan kunniaa. "
417. Уолт Уитмен (1819–1992)[W], реформатор американской поэзии, певец мировой демократии: «В научном прогрессе проглядываются военные действия между учеными, принадлежащими к разным поколениям».417. Walt Whitman (1819–1992)[W], a reformer of American poetry, a singer of world democracy: “In scientific progress, military actions are visible among scientists of different generations.”417. Walt Whitman (1819–1992) [W] , amerikkalaisen runouden uudistaja, maailmandemokratian laulaja: "Tieteellisessä kehityksessä sotilaallisia toimia näkyy eri sukupolvien tutkijoiden välillä."
418. Иван Владимирович Мичурин (1855–1935)[W], русский биолог и селекционер: «Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать мой труд, в то же время продолжая его; из только такой последовательно разрушаемой работы и создается прогресс».418. Ivan Vladimirovich Michurin (1855–1935)[W], a Russian biologist and breeder: “My followers should be ahead of me, contradict me, even destroy my work, while continuing it; out of only such consistently destructive work is progress being made. ”418.Ivan Vladimirovitši Michurin (1855–1935) [W] , venäläinen biologi ja kasvattaja: vain tällaisesta jatkuvasti tuhoisasta työstä syntyy edistystä. ”
419. Ясно одно: подобно истории всех человеческих идей, история научной мысли предполагает, во-первых, прагматическое изложение развития знания, его внешней стороны. Оно включает историю человеческих грез, упрямства и ошибок, вбирает в себя хронологию открытий, дневник находок и заблуждений, в котором можно обнаружить как похороненные иллюзии, так корни настоящего и тенденции будущего.419. One thing is clear: like the history of all human ideas, the history of scientific thought implies, firstly, a pragmatic presentation of the development of knowledge, its external aspect. It includes the history of human dreams, stubbornness and mistakes, incorporates a chronology of discoveries, a diary of finds and delusions in which one can find out to rule both buried illusions, the roots of the present and the tendencies of the future.419.Yksi asia on selvä: kuten kaikkien inhimillisten ideoiden historia, tieteellisen ajatuksen historia merkitsee ensinnäkin käytännön esitystä tiedon kehityksestä, sen ulkopuolisesta näkökulmasta katsottuna. Se sisältää inhimillisten unelmien, itsepäisyyden ja virheiden historian, sisältää löytöjen kronologian, löytöjen ja vikapistojen historian, jonka avulla voidaan selvittää hallitsevat sekä haudatut illuusiot, sekä nykyhetken juuret että tulevaisuuden pyrkimykset.
420. Поступательное развитие науки обеспечивает своим достижениям кратковременность, поскольку рано или поздно каждому из них суждено быть превзойденным и занять место в музее истории человечества. Произведения искусства, развивающегося непрогрессивно, остаются, наоборот, вечно юными.420. The progressive development of science provides its achievements short duration, because sooner or later each of them is destined to be surpassed and take a place in the museum of human history. Works of art, developing non-progressive, remain, on the contrary, forever young.420.Tieteen asteittainen kehitys antaa saavutuksilleen lyhyen keston, koska ennemmin tai myöhemmin jokainen niistä on tarkoitus ylittää ja sijoittaa paikkaan ihmiskunnan historian museossa. Ei-progressiivisesti kehittyvät taideteokset ovat päinvastoin ikuisesti nuoria.
421. Вторая сторона исторического исследования ставит задачу выяснить законы развития научной мысли, раскрыть пути и закономерности научного познания, его эволюцию, неразрывную связь с движением гражданской истории, ее заметных идейно-культурных феноменов, с экономической проблематикой, с современной теорией информации. Решение этой задачи не может обойтись без таких планов изучения науки, как логический, историко-научный, экономический, социальный, психологический, не упуская из виду историческую связь науки и научного мировоззрения с другими формами духовного творчества.421. The second side of the historical research sets the task to clarify the laws of the development of scientific thought, to reveal the ways and patterns of scientific knowledge, its evolution, inextricable connection with the movement of civic history, its noticeable ideological and cultural phenomena, with economic issues, with modern information theory. The solution of this task cannot do without such plans for the study of science as a logical, historical, scientific, economic, social, psychological, not losing sight of the historical connection of science and scientific outlook with other forms of spiritual creativity.421. Historiallisen tutkimuksen toinen puoli pitää tehtävänään selventää tieteellisen ajattelun kehityksen lakeja, paljastaa tieteellisen tiedon tapoja ja malleja, sen kehitystä, lahjomatonta yhteyttä kansalaishistorian liikkeeseen, sen huomattavia ideologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, taloudellisten kysymysten, nykyaikaisen informaatioteorian avulla, Tämän tehtävän ratkaisu ei voi tapahtua ilman sellaisia suunnitelmia tieteen tutkimiseksi, jotka ovat loogisia, historiallisia, tieteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia, psykologisia, unohtamatta kuitenkaan tieteen historiallista yhteyttä tieteellisiin näkymiin, sen muihin henkisen luovuuden muotoihin.
422. Вспомним, что наука рассматривается как процесс познания, включающий социальную организацию ученых, средств познания, предметов познания и результатов исследования. Для истории науки схема процесса познания имеет схожий вид: «историк – развитие науки» или «историк – развитие процесса познания (ученый – средства познания – предмет познания)». Для исторически мыслящего ученого имеют значение не только результаты сегодняшнего дня, сколько извилистые пути, приведшие к этим результатам.422. Recall that science is considered as a process of knowledge, including the social organization of scientists, means of knowledge, objects of knowledge and the results of research. For the history of science, the scheme of the process of knowledge has a similar appearance: “the historian is the development of science” or “the historian is the development of the process of knowledge (the scientist is the means of knowledge is the subject of knowledge)”. For a historically minded scientist, it is not only the results of today that matter, but the many winding paths that lead to these results.422.Muista, että tiedettä pidetään tietoprosessina, mukaan lukien tutkijoiden sosiaalinen organisaatio, tiedon keinot, tiedon kohteet ja tutkimustulokset. Tiedehistorian kannalta tietoprosessin kaava on samanlainen: "historioitsija on tieteen kehitys" tai "historioitsija on tietoprosessin kehittäminen (tiedemies on tiedon keino, tiedon väline) ”. Historiallisesti ajattelevalle tiedemiehelle ei ole merkitystä pelkästään tämän päivän tuloksilla, vaan myös lukuisilla polun käänteillä, jotka johtavat näihin tuloksiin.
423. История научной мысли не терпит концептуальной пустоты. С точки зрения американского историка науки Томаса Куна (1922–1996), одного из лидеров историко-эволюционистского направления, наука представляет систему, постоянно генерирующую новые загадки и создающую средства для их адекватного решения. Современная наука – это деятельность научных сообществ. Необходимым условием конституирования такой системы является наличие нерешенных задач и загадок, а не только набор правил.423. The history of scientific thought does not tolerate conceptual emptiness. From the point of view of the American historian of science, Thomas Kuhn (1922–1996), one of the leaders of the historical-evolutionary direction, science is a system that constantly generates new riddles and creates means for their adequate solution. Modern science is the activity of scientific communities. A necessary condition for the constitution of such a system is the presence of unsolved problems and riddles, and not just a set of rules.423.Tieteellisen ajatuksen historia ei suvaitse käsitteellistä tyhjyyttä. Amerikkalainen tiedehistorioitsija Thomas Kuhnin (1922–1996), joka on yksi historiallis-evoluutio-suunnan johtajia, näkökulmasta tiede on järjestelmä, joka tuottaa jatkuvasti uusia arvoituksia ja luo keinoja niiden sopivaan ratkaisuun. Moderni tiede on tiedeyhteisöjen toimintaa. Tällaisen järjestelmän perustamisen välttämätön edellytys on ratkaisemattomien ongelmien ja arvoituksien esiintyminen, ei pelkkä sääntöjen joukko.
424. Человек исследует непостижимое, потому что верит: непостижимое – постижимо, иначе он не стал бы исследовать. «Думать и действовать, действовать и думать – вот итог всей мудрости, издавна использованной, – призывал Гете. – То и другое, как выдох и вдох, должно вечно чередоваться; как вопрос и ответ, одно не должно быть без другого» [27; 393].424. A person explores the incomprehensible, because he believes that the incomprehensible is understandable, otherwise he would not investigate. “To think and act, act and think is the result of all the wisdom that has long been used,” Goethe called. - The one and the other, like exhaling and inhaling, should always alternate; as a question and answer, one should not be without the other ”[27; 393].424.Henkilö tutkii käsittämätöntä, koska hän uskoo ymmärrettämättömän olevan ymmärrettävää, muuten hän ei tutkisi. "Ajatella ja toimia, toimia ja ajatella on seurausta kaikesta viisaudesta, jota on jo pitkään käytetty", Goethe muistutti. - Yhden ja toisen, kuten uloshengityksen ja sisäänhengityksen, tulisi aina tapahtua vuorotellen; Kysymyksen ja vastauksen ei pitäisi olla ilman toinen toistaan.” [27;393] .
425. Процесс отбрасывания старой парадигмы (термин введен Т. Куном и обозначает совокупность убеждений, ценностей и технических средств, объединяющих членов научного сообщества) и принятия новой описывается как опыт перехода в другую веру. Ученые по их отношению к новой парадигме разделяются на сопротивляющихся, адаптирующихся к ней и ее первых адептов, ревностных приверженцев.425. The process of discarding the old paradigm (the term was introduced by T. Kuhn and denotes the totality of beliefs, values ​​and technical tools that unite members of the scientific community) and the adoption of a new one is described as an experience of transition to another religion. According to their attitude to the new paradigm, scientists are divided into resisting, adapting to it and its first adherents, zealous adherents.425.Vanhan paradigman hylkäämisprosessista (termin otti käyttöön T. Kuhn ja se tarkoittaa tiedeyhteisön jäseniä yhdistäviä uskomuksia, arvoja ja teknisiä välineitä) ja uuden omaksumista kuvataan kokemukseksi siirtymisestä toiseen uskoon. Asenteensa mukaan uuteen paradigmaan tutkijat jakautuvat vastustamaan, sopeutumaan siihen ja sen ensimmäisiin kannattajiin, innokkaisiin kannattajiin.
426. В настоящее время сосуществуют три основные модели исторической реконструкции науки:426. Currently, there are three main models of the historical reconstruction of science:426.Tieteen historiallisessa jälleenrakennuksessa on tällä hetkellä kolme päämallia:
427. – история науки как кумулятивный, поступательный, прогрессивный процесс (экстернализм);427. - the history of science as a cumulative, progressive, progressive process (externalism);427.- tieteen historia kumulatiivisena, etenevänä, progressiivisena prosessina (eksternalismi);
428. – история науки как развитие через научные революции собственно познавательных интеллектуальных процессов (интернализм);428. - the history of science as the development of the cognitive intellectual processes (internalism) through scientific revolutions;428.- tieteen historia kognitiivisten älyllisten prosessien (internalismi) kehityksenä tieteellisten vallankumousten kautta;
429. – история науки как совокупность индивидуальных, частных ситуаций, казусов (кейс стадис).429. - the history of science as a set of individual, particular situations, incidents (case study).429.- tieteen historia yksittäisten tilanteiden, tapahtumien kokonaisuutena (casetutkimus).
430. Надо полагать, что всеобщая история науки содержит в себе все три отмеченные модели, а в периодизации исторического процесса со всей очевидностью можно отметить следующие этапы:430. It must be assumed that the universal history of science contains all three noted models, and in the periodization of the historical process we can clearly note the following steps:430. On oletettava, että yleinen tieteen historia sisältää kaikki kolme mainittua mallia, ja historiallisen prosessin periodisoinnissa voimme selvästi huomata seuraavat vaiheet:
431. – периоды относительной стабильности развития, более или менее длительные, в течение которых основные тенденции науки и используемые учеными теоретические представления остаются примерно одними и теми же;431. - periods of relative stability of development, more or less long, during which the main trends of science and the theoretical ideas used by scientists remain approximately the same;431. - kehitysvaiheen suhteellisen vakauden jaksot, enemmän tai vähemmän pitkiä, joiden aikana tieteen pääsuuntaukset ja tutkijoiden käyttämät teoreettiset ideat pysyvät suunnilleen samoina;
432. – периоды кризисов или революционных переворотов, во время которых под давлением ранее мало известных фактов ученые ставят под сомнение казавшиеся незыблемыми принципы и через определенный отрезок времени отыскивают или прокладывают совершенно новые пути; периоды интеллектуальных переломов определяют решающие этапы в развитии научной мысли;432. - periods of crises or revolutionary upheavals, during which, under the pressure of previously little known facts, scientists question the principles that seem to be unshakable and, after a certain period of time, search for or pave a completely new way; periods of intellectual fractures determine decisive stages in the development of scientific thought;432.- kriisi- tai vallankumoukselliset kaudet, joiden aikana tiedemiehet kyselevät aikaisemmin vain vähän tunnettujen tosiseikkojen paineessa periaatteita, jotka vaikuttavat järkyttämättömiltä, ja tietyn ajan kuluttua etsivät tai tasoittavat aivan uutta tietä; älyllisten murtumien ajanjaksot määräävät ratkaisevat vaiheet tieteellisen ajatuksen kehityksessä;
433. – периоды научного бесплодия, невежества и злодеяний, причины которых могут быть самыми непредсказуемыми.433. - periods of scientific sterility, ignorance and atrocities, the causes of which may be the most unpredictable.433.- tieteellisen steriiliyden, tietämättömyyden ja julmuuksien ajanjaksot, joiden syyt saattavat olla ennakoimattomia.
434. Поступательное движение науки включает целые эпохи ее попятного движения или регресса (III–VIII вв.), эпохи перехода от регресса к прогрессу (IX–XIV вв.). Один из передовых математиков X века Герберт (папа Сильвестр II), подобно древнему египтянину, пытался измерить площадь треугольника, тогда как установленный Евклидом более точный метод был хорошо известен в античные времена. Маятник как измеритель времени при наблюдениях употребляли арабские астрономы за шесть столетий до Галилея.434. The forward movement of science includes whole epochs of its backward movement or regress (III – VIII centuries), epochs of transition from regress to progress (IX – XIV centuries). One of the foremost mathematicians of the 10th century, Herbert (Pope Sylvester II), like ancient Egyptians, tried to measure the area of ​​a triangle, whereas the more accurate method established by Euclid was well known in ancient times. The pendulum as a time meter in the observations used by Arab astronomers six centuries before Galileo.434.Tieteen eteenpäin suuntautuva liike sisältää kokonaiset aikakaudet sen taaksepäin tapahtuvasta liikkeestä tai regressiosta (III - VIII vuosisadat), siirtymäkaudet regressiosta progressioon (IX - XIV vuosisadat). Yksi 10. vuosisadan tärkeimmistä matemaatikoista, Herbert (paavi Sylvester II) yritti muinaisten egyptiläisten tavoin mitata kolmion pinta-alaa, kun taas Euclidin vakiinnuttama tarkempi menetelmä oli tunnettu muinaisina aikoina. Heiluri aikamittarina arabien tähtitieteilijöiden käyttämissä havainnoissa kuusi vuosisataa ennen Galileota.
435. В этом плане любопытно суждение английского историка науки А. Уайтхеда (1939 г.) о том, что в 1500 г. Европа знала меньше, нежели знал Архимед, умерший в 212 г. до н.э. [74; 273].435. In this regard, the judgment of the English historian of science A. Whitehead (1939) that in 1500 Europe knew less than Archimedes, who died in 212 BC, is curious. [74; 273].435. Tältä osin on erikoisuus englantilaisen tiedehistorioitsijan A. Whiteheadin (1939) arvio, jonka mukaan Eurooppa tiesi vuonna 1500 vähemmän kuin Archimedes, joka kuoli vuonna 212 eKr. [74; 273] .
436. В ряде современных историко-научных концепций спокойные, кумулятивные периоды в развитии науки перестали фигурировать.436. In a number of modern historical and scientific concepts, calm, cumulative periods in the development of science have ceased to figure.436. Useissa nykyaikaisissa historiallisissa ja tieteellisissä konsepteissa rauhalliset, kumulatiiviset jaksot tieteen kehityksessä ovat lakanneet esiintymästä.
437. Выдвинувшиеся в последние годы ситуационные исследования (case studies) сочетают в себе синтетичность, универсальность и локальность, легкообозримую предметность анализируемого научного события (отдельный текст, научный диспут, научное открытие и т.д.), возможность охарактеризовать их как некую воронку, в которую втягиваются и предшествующие факты, и последующие эпизоды исторической реконструкции.437. Case studies advanced in recent years (case studies) combine syntheticity, universality and locality, easily visible objectivity of the analyzed scientific event (separate text, scientific dispute, scientific discovery, etc.), the ability to characterize them as a kind of funnel, into which previous facts also extend the subsequent episodes of historical reconstruction.437. Viime vuosina edistyneissä tapaustutkimuksissa (casetutkimukset) yhdistyvät synteettisyys, universaalisuus ja paikallisuus, tutkittavan tieteellisen tapahtuman helposti näkyvä objektiivisuus (erillinen teksti, tieteellinen kiista, tieteellinen löytö jne.), Kyky luonnehtia niitä eräänlaiseksi suppilona, johon ulottuvat myös aiemmat tosiasiat ja myöhemmät historiallisen jälleenrakennuksen jaksot.
438. История научной мысли ориентирует наше сознание диалектически противоположным образом: с одной стороны, нужно вжиться в мысли далеких предшественников, понять их, а с другой – дистанцироваться от прошлого, чтобы полнее раскрыть его смысл и значение и осознать настоящее.438. The history of scientific thought orients our consciousness in a dialectically opposite way: on the one hand, it is necessary to get into the thoughts of distant predecessors, to understand them, and on the other, to distance ourselves from the past in order to more fully reveal its meaning and significance and realize the present.438. Tieteellisen ajatuksen historia suuntaa tietoisuutemme dialektisesti päinvastaisella tavalla: toisaalta on syytä päästä etäisten edeltäjien ajatuksiin, ymmärtää niitä ja toisaalta etääntyä menneisyydestä, jotta paremmin paljastaa täysin sen sisällön ja merkityksen ja ymmärtää nykyhetken.

2. Первый классификатор наук

2. The first classifier of sciences

2. Tieteiden ensimmäinen luokitus

440. (И.Г. Альштед)440. (J.H. Ahlstedt)440. (J.H. Ahlstedt)
441. Автором одной из первых классификаций наук явился Иоганн Генрих Альштед (1588–1638)[W], сочинитель «Энциклопедии, разделенной на семь частей» (1630). В ней приведена классификация наук в виде систематической сводки всех знаний, имевшихся в научном обиходе начала XVII века.441. The author of one of the first classifications of sciences was Johann Heinrich Alsted (1588–1638)[W], the composer of the Encyclopedia, divided into seven parts (1630). It contains the classification of sciences in the form of a systematic summary of all the knowledge that was available in the scientific community of the early 17th century.441. Yksi ensimmäisistä tieteiden luokittelun tekijöistä oli Johann Heinrich Alsted (1588–1638) [W] , seitsenosaisen tietosanakirjan laatija, (1630). Se sisältää tieteiden luokittelun järjestelmällisen yhteenvedon muodossa kaikesta tiedosta, joka oli käytettävissä 1700-luvun alun tiedeyhteisössä.
442. «Энциклопедия, – как определял ее Альштед, – есть систематическое соединение всех предметов, подлежащих в этой жизни человеческому уразумению. Коротко: она есть совокупность знаний» [34; 172].442. “The encyclopedia,” as Alsted has defined it, “is a systematic combination of all the subjects of human comprehension in this life. In short: it is a body of knowledge ”[34; 172].442. "Tietosanakirja", kuten Alsted on määritellyt, "on systemaattinen yhdistelmä kaikkia ihmisen ymmärryksen aiheita tässä elämässä. Lyhyesti sanottuna: se on tietokokonaisuus ” [34; 172] .
443. Данная одним из первых историков науки и педагогики классификация учитывает всю совокупность существовавших во время написания ее научных (или псевдонаучных) знаний.443. This classification is one of the first historians of science and pedagogy to take into account the entire set of scientific (or pseudoscientific) knowledge that existed at the time of writing.443. Tämä luokitus on yksi ensimmäisistä tieteen ja pedagogiikan historiikeista, jossa on otettu huomioon koko kirjoituksen aikaan olemassa oleva tieteellinen (tai pseudotieteellinen) tieto.
444. Классификация наук, произведенная Альштедом, включала 7 частей (tomi, по терминологии автора) и 35 книг (libri).444. The classification of sciences produced by Alsted included 7 parts (tomi, according to the author's terminology) and 35 books (libri).444. Alstedin tuottama tieteiden luokittelu sisälsi 7 osaa (volyymia tekijän terminologian mukaan) ja 35 kirjaa (libri).
445. Часть I. Предпосылки наук.445. Part I. Background of Sciences.445. Osa I. Tieteiden tausta.
446. Кн. 1-я. Гексилогия (пропедевтическое учение о свойствах разума, которыми человек располагает для уразумения доступных постижению предметов). Гексилогия ближе всего к современной гносеологии.446. First book. Hexilogy (propaedeutic teaching about the properties of the mind, which a person has for comprehension of objects accessible to comprehending). Hexilogy is closest to modern gnoseology.446. Ensimmäinen kirja. Heksilogia (propedeutinen opetus mielen ominaisuuksista, joka ihmisellä on tiedon kohteiden ymmärtämiseen). Heksilogia on lähinnä nykyaikaista gnoseologiaa.
447. Кн. 2-я. Технология (учение об отношениях, порядке и разделении наук).447. 2nd book. Technology (the study of relationships, order and separation of sciences).447. 2. kirja. Teknologia (suhteiden, järjestyksen ja tieteiden erottamisen tutkimus).
448. Кн. 3-я. Археология (учение о первоосновах всех наук).448. 3rd book. Archeology (theory of the fundamental principles of all sciences).448. 3. kirja. Arkeologia (kaikkien tieteiden perusperiaatteiden teoria).
449. Кн. 4-я. Дидактика.449. 4th book. Didactics.449. 4. kirja. Didaktiikka.
450. Часть II. Филология.450. Part II. Philology.450. Osa II. Filologia.
451. Кн. 5-я. Лексика (искусство, излагающее способ ознакомления с сочетаниями слов).451. 5th book. Vocabulary (an art setting out a way to familiarize oneself with combinations of words).451. 5. kirja. Sanasto (taito, joka tarjoaa tavan perehtyä sanayhdistelmiin).
452. Кн. 6-я. Грамматика.452. 6th book. Grammar.452. 6. kirja. Kielioppi.
453. Кн. 7-я. Риторика.453. 7th book. Rhetoric.453. 7. kirja. Retoriikka.
454. Кн. 8-я. Логика.454. 8th book. Logics.454. 8. kirja. Logiikka.
455. Кн. 9-я. Ораторское искусство.455. 9th book. Oratory.455. 9. kirja. Puhetaito.
456. Кн. 10-я. Поэтика.456. 10th book. Poetics.456. 10. kirja. Runous.
457. Часть III. Созерцательная философия.457. Part III. Contemplative philosophy.457. Osa III. Mietiskelevä filosofia.
458. Кн. 11-я. Метафизика.458. 11th book. Metaphysics.458. 11. kirja. Metafysiikka.
459. Кн. 12-я. Пневматика или ангелография (наука о природе духа). В первых главах этой книги разобраны иерархия и свойства ангелов и демонов, в последующих речь идет о человеческой душе (психологии).459. 12th book. Pneumatics or angelography (science of the nature of the spirit). In the first chapters of this book, the hierarchy and properties of angels and demons are dismantled, the following deals with the human soul (psychology).459. 12. kirja. Pneumatiikka tai enkeli (tiede hengen luonteesta). Tämän kirjan ensimmäisissä luvuissa enkeleiden ja demonien hierarkia ja ominaisuudet paljastetaan, seuraavassa käsitellään ihmisen sielua (psykologia).
460. Кн. 13-я. Физика (знание естественного тела). Подразделена на физиологию (учение о теле как части мира) и космологию.460. 13th book. Physics (knowledge of the natural body). It is divided into physiology (the study of the body as part of the world) and cosmology.460. 13. kirja. Fysiikka (tieto luonnollisesta ruumiista). Se on jaettu fysiologiaan (kehon tutkiminen osana maailmaa) ja kosmologiaan.
461. Кн. 14-я. Арифметика.461. 14 book. Arithmetic.461. 14. kirja. Aritmetiikka.
462. Кн. 15-я. Геометрия.462. 15th book. Geometry.462. 15. kirja. Geometria.
463. Кн. 16-я. Космография (наука об измерении мировой сферы).463. 16th book. Cosmography (the science of measuring the world sphere).463. 16. kirja. Kosmografia (tiede maan piirin mittaamisesta).
464. Кн. 17-я. Уранометрия (наука об измерении небесной сферы). Подразделялась на астрономию (науку об измерении количества и движения небесных тел) и астрологию (науку о силах звезд).464. 17th book. Uranometry (the science of measuring the celestial sphere). It was divided into astronomy (the science of measuring the quantity and movement of celestial bodies) and astrology (the science of the forces of the stars).464. 17. kirja. Uranometria (tiede taivaanpallon mittaamisesta). Se jaettiin astronomiaan (tiede taivaankappaleiden määrän ja liikkeen mittaamiseen) ja astrologiaan (tiede tähtien voimista).
465. Кн. 18-я. География (наука об измерении земного шара).465. 18th book. Geography (the science of measuring the globe).465. 18. kirja. Maantiede (tiede maapallon mittaamisesta).
466. Кн. 19-я. Оптика (наука о том, как надлежит смотреть, иначе называемая перспективой).466. 19th book. Optics (the science of how to look, otherwise called perspective).466. 19. kirja. Optiikka (tiede siitä miten nähdään, toisin sanoen perspektiivi).
467. Кн. 20-я. Музыка (иначе гармоника).467. 20th book. Music (aka harmonica).467. 20. kirja. Musiikki (alias huuliharppu).
468. Часть IV. Действенная философия.468. Part IV. Effective philosophy.468. Osa IV. Tehokas filosofia.
469. Кн. 21-я. Этика.469. 21th book. Ethics.469. 21. kirja. Etiikka.
470. Кн. 22-я. Экономика.470. 22th book. Economy.470. 22. kirja. Talous.
471. Кн. 23-я. Политика.471. 23th book. Politics.471. 23. kirja. Politiikka.
472. Кн. 24-я. Схоластика (уразумение того, что необходимо для достижения успеха в учении).472. 24. book. Scholasticism (comprehension of what is necessary to achieve success in learning).472. 24. kirja. Skolastisuus (ymmärtäminen siitä, mikä on välttämätöntä menestymisen saavuttamiseksi oppimisessa).
473. Часть V. Три высших факультета.473. Part V. Three higher faculties.473. Osa V. Kolme ylempää tiedekuntaa.
474. Кн. 25-я. Теология.474. 25. book. Theology.474. 25. kirja. Teologia.
475. Кн. 26-я. Юриспруденция.475. 26. book. Jurisprudence.475. 26. book. Jurisprudence.
476. Кн. 27-я. Медицина.476. 27. book. The medicine.476. 27. kirja. Lääketiede.
477. Часть VI. Механические искусства.477. Part VI. Mechanical arts.477. Osa VI. Mekaaninen taide.
478. Кн. 28-я. Механические искусства в целом, или механология.478. 28. book. Mechanical arts in general, or mehanology.478. 28. kirja. Mekaaninen taide yleensä tai mehanologia.
479. Кн. 29-я. Механические искусства, производные от физики.479. 29th book. Mechanical arts, derived from physics.479. 29. kirja. Fysiikasta johdetut mekaaniset taiteet.
480. Кн. 30-я. Механические искусства, производные от математики.480. 30th book. Mechanical arts, derived from mathematics.480. 30. kirja. Mekaaninen taide, johdettu matematiikasta.
481. Часть VII. Смесь наук (границы смеси наук, по одному из правил Альштеда, зависят от человеческого произвола).481. Part VII. A mixture of sciences (the boundaries of a mixture of sciences, according to one of the Alshted rules, depend on human arbitrariness).481. Osa VII. Seos tieteitä (tieteen sekoituksen rajat riippuvat yhden Alshted-säännön mukaan ihmisen mielivaltaisuudesta).
482. Кн. 31-я. Мнемоника.482. 31th book. Mnemonics.482. 31. kirja. Muistitekniikka.
483. Кн. 32-я. Историка (составная наука о действенном благе, подлежащем извлечению из истории, которая есть повествование о событиях; повествование делится на общую историю, историю церкви и политическую историю).483. 32th book. The historian (the composite science of the effective good to be extracted from the history, which is the narration of events; the narrative is divided into a common history, the history of the church and a political history).483. 32. kirja. Historioitsija (historiasta otettavissa oleva yhdistetty tiede tehokkaasta hyödystä, jota on tapahtumien kertominen; kertomus on jaettu yhteiseen historiaan, kirkon historiaan ja poliittiseen historiaan).
484. Кн. 33-я. Хронология.484. 33. book. Chronology.484. 33. kirja. Kronologia.
485. Кн. 34-я. Архитектоника (наука о наилучшем возведении зданий).485. 34. book. Architectonics (the science of the best erection of buildings).485. 34. kirja. Arkkitehtuuri (tiede parhaasta rakennusten pystyttämisestä).
486. Кн. 35-я. Кводлибетика (слово, образованное из quod – что и libet – угодно, связано с обычным в схоластическом университете XIII–XV вв. диспутами о чем угодно, темы которых носили шуточный характер; в XVI веке вышли из обихода и в начале XVII века воспринимались как анахронизм).486. 35th book. Quidlibetica (the word formed from quod - like libet - whatever you like, is connected with the usual disputations about anything in the scholastic university of the XIII – XV centuries, the themes of which were comic; in the XVI century they went out of use and were perceived as an anachronism ).486. 35. kirja. Quidlibetica (sana, joka on muodostettu quodista - kuten libet - mitä haluatkin) liittyy 1200-1400-lukujen skolastisen yliopiston tavallisiin kiistoihin, joiden teemat olivat koomisia; 1500-luvulla ne menivät pois käytöstä ja koettiin anakronismina).
487. Не нарушая имевшихся канонов, идей своих предшественников и верховного среди них – схоластически истолкованного Аристотеля, Альштед включает в энциклопедию «науки», отразившие особенности диспутов «о чем угодно». Среди них:487. Without violating the existing canons, the ideas of their predecessors and the supreme among them - the scholastic interpreted Aristotle, Alshted includes in the encyclopedia of "science", reflecting the peculiarities of disputes "about anything." Among them:487. Alshted sisällyttää "tieteen" tietosanakirjaan rikkomatta olemassa olevia kaanoneita, edeltäjiensä ideoita ja korkeinta heidän keskuudestaan - skolastisesti tulkittua Aristotelesta, heijastaen "mitä tahansa" ristiriitojen erityispiirteitä. Muun muassa:
488. аподемика – наука о том, как лучше путешествовать,488. apodemika - the science of how best to travel,488. apodemika - tiede siitä, kuinka on parasta matkustaa,
489. гномология – наука о том, как следует собирать знаменитые изречения,489. gnomology - the science of how to collect famous sayings,489. gnomologia - tiede kuuluisien sanontojen keräämisestä,
490. дипнософистика – наука о том, как следует вести разговор во время пиршества,490. Dipnosofistika - the science of how to talk during a feast,490. Dipnosofistiikka - tiede siitä kuinka puhutaan juhlassa
491. и даже табакология.491. and even tobaccology.491. ja jopa tupakkatiede.
492. Стремясь не упустить какой-либо из существовавших (иной раз только в быту, не в научном обиходе) дисциплин, в 35-й книге «Кводлибетика» Альштед не забыл упомянуть и лженауки, существовавшие еще в античное время (магия), и возникшие в средние века (каббала).492. In an effort to not miss any of the disciplines that existed (sometimes only in everyday life, not in scientific use), in the 35th book, “Qvlibibetika”, Ahlstedt did not forget to mention pseudoscience that existed in ancient times (magic), which arose in the middle age centuries (Kabbalah).492. Ahlstedt ei unohtanut mainita muinaisina aikoina esiintynyttä pseudotietettä (magiaa) pyrkiessään olla menettämättä yhtään olemassa olevaa tieteenalaa (joskus vain jokapäiväisessä elämässä esiintyvää, ei tieteellisessä käytössä), joita syntyi keskiajan vuosisadoilla (Kabbala).
493. Наметив новую для энциклопедистов античности и средневековья систематическую сводку всех знаний, опиравшуюся на деление наук своего времени в зависимости от таких способностей человеческой души, как память, воображение и рассудок, Альштед подвел определенный итог прошлому. Изложенная им смесь наук дает представление о научном обиходе эпохи, переходной от Средневековья к Новому времени. Добросовестного систематизатора накопленных знаний разнородного содержания через полвека после его смерти помянет сочувственным отзывом его великий соотечественник И.Г. Лейбниц как «старательнейшего Йог.-Генр. Альштеда, чья Энциклопедия по уровню знаний его времени заслуживает безусловной похвалы» [34; 175].493. Having outlined a systematic summary of all knowledge for encyclopedists of antiquity and the Middle Ages, based on the division of the sciences of its time, depending on such abilities of the human soul as memory, imagination and reason, Altsted summed up a definite result of the past. The mixture of sciences expounded by him gives an idea of ​​the scientific use of the epoch transitioning from the Middle Ages to the New time. A conscientious systematizer of accumulated knowledge of diverse content half a century after his death, his compatriot I.G. Leibniz as “the most diligent Yogi.-Gen. Alshteda, whose encyclopedia on the level of knowledge of his time deserves unconditional praise ”[34; 175].493.
494. Мечты самого Лейбница о систематической scientia generalis остались в виде бесформенных обрывков и набросков.494. Leibniz’s own dreams of systematic scientia generalis remained in the form of shapeless scraps and sketches.494. Leibnizin omat unelmat systemaattisesta scientia generalista säilyivät muodottomina romuina ja luonnoksina.
495. Своим сочинением Альштед предвосхитил современное нам словоупотребление, поместив термин энциклопедия в заглавие работы действительно энциклопедического содержания, и дал этому слову истолкование, ставшее ныне общепринятым.495. With his composition, Alshted had anticipated modern usage of words to us, putting the term encyclopedia in the title of the work of truly encyclopedic content, and gave this word an interpretation, which has now become generally accepted.495. Alshted oli luomuksellaan ennakoinut meille nykyaikaista sanankäyttöä asettamalla sanan tietosanakirja todella tietosanakirjaisen sisällön omaavan teoksen otsikkoon ja antanut tälle sanalle tulkinnan, josta on nyt tullut yleisesti hyväksytty.

3. Одолжены цивилизацией

3. Lent by civilization

3. Sivilisaation paastot

497. (Бокль, Дрэпер и Гердер)497. (Bockle, Draper and Herder)497. (Bockle, Draper ja Herder)
498. Один из историков и социологов первой половины XIX в. Генри Томас Бокль (1821–1862), автор книги «История цивилизации в Англии», отводил науке как своду обобщений и интеллектуальному фактору решающее значение в развитии цивилизации. В отличие, скажем, от экономического и нравственного факторов.498. One of the historians and sociologists of the first half of the nineteenth century. Henry Thomas Bockle (1821–1862), author of the book The History of Civilization in England, gave science as a set of generalizations and an intellectual factor of decisive importance in the development of civilization. In contrast, say, from economic and moral factors.498. Yksi historioitsijoista ja sosiologeista 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Kirjan The History of Civilization in England kirjoittaja Henry Thomas Bockle (1821–1862) esitti tieteen yleistysten joukkona ja älyllisenä tekijänä, jolla on ratkaiseva merkitys sivilisaation kehityksessä. Päinvastoin kuin esim taloudelliset ja moraaliset tekijät.
499. Бокль полагал, что «прогресс человечества зависит от успеха, с каким исследуются законы явлений, и от степени распространения знания этих законов» [8; 387].499. Bookle believed that “the progress of mankind depends on the success with which the laws of phenomena are investigated, and on the degree of spread of knowledge of these laws” [8; 387].499. Bookle uskoi, että "ihmiskunnan edistyminen riippuu menestyksestä, jolla ilmiöiden lakeja tutkitaan, ja näiden lakien tuntemuksen levinneisyydestä" [8; 387] .
500. Fig-18: Любовь к исследованиям и дух сомнения Бокль считал источником процесса познания. Науки он делил на исторические и неисторические (естественные, философские, экономические), а ученых – на мыслителей и наблюдателей. Принципиальную разницу между европейской и восточной цивилизациями Бокль усматривал в преобладающем подчинении природы человеку в Европе, а вне Европы – подчинение человека природе.500. [F] The love of research and the spirit of doubt Bookle considered the source of the process of knowledge. He divided the sciences into historical and non-historical (natural, philosophical, economic), and scientists into thinkers and observers. A fundamental difference between European and Eastern civilizations, Bookle saw in the prevailing subordination of nature to man in Europe, and outside Europe - the subordination of man to nature.500. [F] Tutkimuksen rakkaus ja epäilyjen henki Bookle piti tietoprosessia lähteenä. Hän jakoi tieteet historiallisiksi ja ei-historiallisiksi (luonnollinen, filosofinen, taloudellinen) ja tutkijat ajattelijoiksi ja tarkkailijoiksi. Peruserona Euroopan ja itäisen sivilisaation välillä, Boockle näki vallitsevan luonnon alistamisen ihmiselle Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella ihmisen alistamisen luonnolle.
501. В капитальный труд «История цивилизации в Англии» (1859), переведенный на все европейские языки, Бокль включил обзор важнейших философских, физических и геологических воззрений, не без оснований полагая их важными частями английской и шотландской культур.501. In the capital work "The History of Civilization in England" (1859), translated into all European languages, Bookle included an overview of the most important philosophical, physical and geological views, not without reason, considering them important parts of English and Scottish cultures.501. Pääteos "Englannin sivilisaation historia" (1859), on käännetty kaikille eurooppalaisille kielille, sisälsi Booklen yleiskatsauksen tärkeimmistä filosofisista, fysikaalisista ja geologisista näkökulmista, ei ilman syytä, pitäen niitä tärkeinä osina englantilaista ja skotlantilaista kulttuuria.
502. Рассматривая, подобно всем позитивистам, историю человечества как продолжение истории природы, Бокль стремился перебросить мост между природой и обществом с помощью статистики, в цифрах которой уравновешиваются и поглощаются проявления индивидуальных действий, мотивов и страстей, зато выделяются уровень и распространенность знания. Прогресс общества английский мыслитель отождествлял с прогрессом знаний, а законы общественного развития связывал с законами развития человеческого интеллекта.502. Considering, like all positivists, the history of mankind as a continuation of the history of nature, Bookle sought to build a bridge between nature and society with the help of statistics, in the figures of which the manifestations of individual actions, motives and passions are balanced and absorbed, but the level and prevalence of knowledge are distinguished. The progress of society was identified by the English thinker with the progress of knowledge, and he linked the laws of social development with the laws of the development of human intelligence.502. Bookle piti kaikkien positivistien tavoin ihmiskunnan historiaa luonnonhistorian jatkeena, ja hän yritti rakentaa sillan luonnon ja yhteiskunnan välille tilastojen avulla, joiden luvuissa yksittäisten toimintojen, motiivien ja intohimojen ilmentymät ovat tasapainossa ja imeytyneinä, mutta tiedon taso ja yleisyys erotetaan toisistaan. Englantilainen ajattelija identifioi yhteiskunnan edistymisen tiedon kehityksen kanssa, hän yhdisti sosiaalisen kehityksen lait ihmisen kehityksen lakeihin.
503. Американский историк Джон Вильям Дрэпер (1811–1882)[W], автор известного труда «История умственного развития Европы» (1863), доказывал, вслед за Боклем, что цивилизация не развивается произвольно или случайно, а переходит через ряд последовательных ступеней и в своем развитии подчинена закону. Этим законом является непрерывное совершенствование человеческого разума с помощью распространения знаний и просвещения масс.503. The American historian John William Draper (1811–1882)[W], the author of the famous work “The History of the Mental Development of Europe” (1863), argued, following Bockle, that civilization does not develop arbitrarily or accidentally, but passes through a series of successive steps and in its development is subject to the law . This law is the continuous improvement of the human mind through the dissemination of knowledge and enlightenment of the masses.503. John William Draperin (1811–1882) Amerikan historian [W] , kuuluisan teoksen “The History of the Mental Development of Europe” (1863) kirjoittaja, väitti Booklen mukaan että sivilisaatio ei kehity mielivaltaisesti tai vahingossa, vaan käy läpi joukon onnistuneita vaiheita ja on kehityksessään lain alainen. Tämä laki on ihmismielen jatkuva parantaminen tiedon levittämisen ja massojen valistumisen kautta.
504. «Великое светило, сиянием своим озаряющее небеса, – восторженно замечал Бокль, – не более величественно и всемогуще, чем разум человеческий в нашем земном мире. Человеческому разуму – и только ему одному – обязаны все народы своими знаниями; а чему, если не успехам и распространению знания, одолжены мы нашими искусствами, науками, мануфактурами, законами, мнениями, обычаями, удобствами жизни, роскошью, цивилизацией» [8; 288].504. “The great light, shining its heavens with its radiance,” Bookle enthusiastically remarked, “is no more majestic and omnipotent than the human mind in our earthly world. The human mind, and the only one, owes all peoples their knowledge; and what, if not success and the spread of knowledge, are lent by us to our arts, sciences, manufactories, laws, opinions, customs, conveniences of life, luxury, civilization ”[8; 288].504. "Suuri valo, joka valaisee taivaan loistavuudellaan", Bookle huomautti innostuneesti, "ei ole majesteettisempi ja kaikkivoipaisempi kuin ihminen mieli maallisessa maailmassa. Ihmisen mieli, ja vain se, on kaikille ihmisille velkaa tietonsa; ja mikä, ellei menestys ja tiedon leviäminen, riippuu taiteistamme, tieteistämme, manufaktuureistamme, laeistamme, mielipiteistämme, tavoistamme, elämän mukavuuksistamme, ylellisyydestämme, sivilisaatiosta " [8; 288] .
505. Под нашими европоцентрист Бокль, умерший, кстати, в одной из английских колоний, подразумевал безусловно европейские научные достижения. Тем самым он полемизировал со своим предшественником, немецким мыслителем Иоганном Готфридом Гердером (1744–1803)[W]. В своем известном капитальном труде «Идеи к философии истории человечества» (1784) Гердер называл пустым тщеславием то состояние, когда «европейская чернь гордится Просвещением, Искусством, Наукой», когда «толпа надменно презирает три прочие части света». [В XVIII веке неизвестным континентом оставалась Антарктида].505. By our Eurocentric, Bookle, who died, by the way, in one of the English colonies, implied unconditionally European scientific achievements. Thus, he argued with his predecessor, the German thinker Johann Gottfried Herder (1744-1803)[W]. In his famous capital work “Ideas for the Philosophy of the History of Mankind” (1784), Herder called empty vanity the state when “the European mobile is proud of Enlightenment, Art, Science”, when “the crowd haughtily despises three other parts of the world”. [In the XVIII century, Antarctica remained an unknown continent].505. Eurokeskeisyytemme mukaan Bookle, joka kuoli, muuten, yhdessä Englannin siirtokunnista, tarkoitti ehdoitta eurooppalaisia ​​tieteellisiä saavutuksia. Siksi hän väitti edeltäjänsä, saksalaisen ajattelijan Johann Gottfried Herderin (1744-1803) kanssa [W] . Kuuluisassa pääteoksessaan "Ideoita ihmiskunnan historian filosofiassa" (1784) Herder piti tyhjää turhamaisuutta tilana, josta "eurooppalainen liike on ylpeä valaistumisessaan, taiteesta, tieteestä", jossa "väkijoukko halveksii kolmea muuta maailman osaa ”. [XVIII vuosisadalla Antarktis pysyi tuntemattomana mantereena].
506. Fig-19: Более того, жалкими безумцами Гердер именовал тех европейцев, которые считают своими «все корабли в гавани, все изобретения людей, и все только потому, что, когда он родился, все эти изобретения, все эти традиции уже существовали рядом с ним. Ведь пользоваться готовым – это труд машины; впитать в себя сок науки – это дело губки: ее заслуга, что она родилась на мокром месте». Немецкий мыслитель верил в то, что природа вещей и самого человека так устроена, что из нее естественно следует прогресс гуманности и интеллектуальности каждого отдельного представителя человеческого рода. Главными источниками историка науки он считал не статистический метод Бокля, а события, которые совершаются внутри человека.506. [F] Moreover, Herder called pathetic madmen those Europeans who consider “all ships in the harbor, all human inventions, and all because, when he was born, all these inventions, all these traditions already existed next to him. After all, to be used ready - it is the labor of the machine; to absorb the sap of science is a matter of sponge: its merit is being born in a wet place.” The German thinker believed that the nature of things and of man himself is arranged in such a way that the progress of humanity and intellectuality of each individual representative of the human race naturally follows from it. The main sources of the historian of science, he considered, is not the statistical method of Bookle, but the events that occur within a person.506. [F] Lisäksi Herder kutsui säälittäviksi hulluiksi niitä eurooppalaisia, jotka pitävät ominaan "kaikkia sataman aluksia, kaikkia ihmisen keksintöjä ja kaikkea muuta siksi, että hänen syntyessään, kaikki nämä keksinnöt, kaikki nämä perinteet olivat jo olemassa. Loppujen lopuksi oleminen käyttövalmiina, se on koneen työ; imeä tieteen mehu on sienen asia: sen ansio on, että sesyntyi märässä paikassa. ”Saksalainen ajattelija uskoi, että asioiden ja itseni luonne on järjestetty siten, että siitä seuraa luonnollisesti jokaisen ihmiskunnan edustajan ihmisyyden ja älyllisyyden edistyminen. Tieteen historian päälähteinä hän ei pitänyt Booklen tilastollista menetelmää, vaan henkilön sisällä tapahtuvina asioita.
507. Гердер с возмущением обращался к европейцам-колонизаторам:507. Herder indignantly appealed to the colonial Europeans:507. Herder vetoaa suuttuneena siirtomaita valloittaviin eurooppalaisiin:
508. «Если твой военный корабль плывет на Таити, а пушки твои гремят на Гебридах, то, право же, ты не умнее туземца и аборигена и ничуть не ловчее его, – он ведь умеет править своей лодкой, а построил он ее голыми руками». Человек отнюдь не тождествен своей науке и своему искусству. Спорную философскую систему Гердера его современники не случайно сочли «похожей на атеизм, как одно яйцо на другое» [26; 243, 646].508. “If your warship floats in Tahiti, and your guns thunder on the Hebrides, then you really are no smarter than a native and aborigine, and no more agile than him, he can rule with his boat, although he built it with his bare hands.” Man is not identical with his science and his art. His contemporaries considered the controversial philosophical system of Herder “not by chance atheism, like one egg to another” [26; 243, 646].508. ”Vaikka sotalaivasi kelluu Tahitissa ja aseesi pauhaavat Hebridillä, et todellakaan ole älykkäämpi kuin syntyperäinen ja alkuperäiskansat, etkä ole ketterämpi kuin hän, hän voi hallita vain veneensä, mutta hän rakensikin sen paljain käsin. " Ihminen ei ole identtinen tieteen ja taiteen kanssa. Hänen aikalaisensa pitivät kiistanalaista Herderin filosofista järjestelmää "yhtä sattumalta ateistisena, kuin muna on toisen munan kaltainen." [26; 243, 646] .
509. В истории культуры Гердер остался и как пробудитель славян – за высокую оценку духовной культуре наших соотечественников, назвав Россию страной человеческого будущего, поскольку видел в ней в качестве ведущего типа человека объединяющего, а не разъединяющего. Два других немецких гения Европы XVIII века – Г.В. Лейбниц и И.В. Гете высказали предположение, что только совмещение западного и восточного душевных типов может привести к созданию цельного, совершенного человека, соответст¬вующего требованиям цивилизованного общества.509. In the history of culture, Herder also remained as an awakener of the Slavs - for the high appreciation of the spiritual culture of our compatriots, calling Russia a country of the human future, because he saw it as the leading type of entity who unites and does not divide. Two other German geniuses of Europe of the XVIII century - G.V. Leibniz and I.V. Goethe suggested that only the combination of Western and Eastern spiritual types can lead to the creation of a whole, perfect person that meets the requirements of a civilized society.509. Kulttuurihistoriassa Herder pysyi myös slaavilaisten herättäjänä - maanmiestemme hengellisen kulttuurin korkean arvostuksen puolesta puhujana, kutsumalla Venäjää ihmiskunnan tulevaisuuden maaksi, koska hän piti sitä johtavana kokonaisuutena, joka yhdistää eikä jaa. Kaksi muuta XVIII vuosisadan Euroopan saksalaista neroa - G.V. Leibniz ja I.V. Goethe ehdottivat, että vain länsimaisen ja itäisen henkisen tyypin yhdistelmä voi johtaa sellaisen kokonaisuuden luomiseen, joka on täydellinen, sivistyneen yhteiskunnan vaatimukset täyttävä henkilö.

4. К основам мировоззрения

4. To the basics of the world

4. Maailman perusteista

511. (В.И. Вернадский)511. (V.I. Vernadsky)511. (V.I. Vernadski)
512. Одним из самых крупных историков науки XX века стал В.И. Вернадский, который с самого начала своей научной деятельности, несмотря на сомнения и сознание «своих недостаточных исторических и филологических знаний», с головой окунулся в эту работу. Изучение истории науки Вернадский предпринял не только для углубления знаний в области той или иной частной науки (при подготовке курсов минералогии и кристаллографии), но и для научного мировоззрения.512. One of the largest historians of science of the XX century was V.I. Vernadsky, who from the very beginning of his scientific activity, despite the doubts and awareness of "his inadequate historical and philological knowledge, "plunged into this work. Studying the history of science Vernadsky undertook not only to deepen knowledge in the field of a particular private science (in preparing courses of mineralogy and crystallography), but also for the scientific world view.512. Yksi 1900-luvun suurimmista tieteen historioitsijoista oli V.I. Vernadski, joka tieteellisen toimintansa alusta lähtien, huolimatta epäilyksistään ja tietoisuudestaan ​​"riittämättömästä historiallisesta ja filologisesta tiedosta", syöksyi tähän työhön. Tieteen historian tutkimisessa Vernadski sitoutui paitsi syventämään tietyn erityisen tieteenalan tietämystä (valmistellessaan mineralogian ja kristallografian kursseja), vaan myös tieteellistä maailmankatsomusta.
513. «Меня интересует, – писал он жене в июле 1893 г., – не одна прагматическая сторона, хотя важно связное изложение самого хода развития науки, согласно новейшим данным. Ничего подобного нет в литературе. Меня завлекает мысль о возможности некоторых обобщений в этой области и о возможности этим историческим путем глубже проникнуть в понимание основ нашего мировоззрения, чем это достигается путем ли философского анализа или другими отвлеченными способами». Особенно любопытным молодому ученому представлялось изучение тех лиц, которые делали открытия задолго до их настоящего признания наукой. «Изучая открытия в области науки, делаемые независимо разными людьми при разной обстановке, возможно глубже проникнуть в законы развития сознания в мире», – таким было стремление будущего теоретика ноосферы (от греч. noos разум и spharia шар) [99; 136].513. “I am interested,” he wrote to his wife in July 1893, “not in only one pragmatic side, because it is important to have a coherent presentation of the very course of the development of science, according to the most recent data. There is nothing like this in the literature. I am attracted by the idea of ​​the possibility of some generalizations in this area and the possibility of penetrating deeper into the understanding of the fundamentals of our worldview through this historical way than is achieved by means of philosophical analysis or other abstract methods. ” A particularly curious young scientist was the study of those individuals who made discoveries long before their present recognition by science. “Studying discoveries in the field of science made independently by different people in different settings, it is possible to penetrate deeper into the laws of the development of consciousness in the world,” such was the desire of the future noosphere theorist (from Greek noos mind and spharia ball) [99; 136].513. "Olen kiinnostunut", hän kirjoitti vaimolleen heinäkuussa 1893, "ei vain yhdestä käytännöllisestä puolesta, koska viimeisimpien tietojen mukaan on tärkeää esittää johdonmukainen kuvaus koko tieteen kehityksestä. Kirjallisuudessa ei ole mitään tällaista. Minua houkuttelee ajatus joidenkin yleistysten mahdollisuudesta tällä alueella ja mahdollisuus tunkeutua syvemmälle maailmankuvan peruskäsitteiden ymmärtämiseen tällä historiallisella tavalla kuin mitä saavutetaan filosofisen analyysin tai muiden abstraktien menetelmien avulla. ”Erityisen utelias nuori tutkija oli tutkiessaan niitä henkilöitä, jotka tekivät löytöjä kauan ennen kuin nykyinen tiede tunnusti heidät. "Tutkimalla tieteenalan löytöjä, jotka eri ihmiset ovat tehneet itsenäisesti eri ympäristöissä, on mahdollista päästä syvemmälle tietoisuuden kehityksen lakeihin maailmassa." Tällainen oli tulevan noosfääriteoreetikon toive (kreikkalaisesta noos-mielestä ja sfariapallosta) [99; 136] .
514. Он предвидел качественно новые формы разумной деятельности человека, возникающие при взаимодействии природы и общества в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, опирающейся на научную мысль.514. He foresaw qualitatively new forms of rational human activity arising from the interaction of nature and society as a result of the creative work of man, transforming the world, based on scientific thought.514. Hän ennakoi laadullisesti uusia järkevän ihmisen toiminnan muotoja, jotka johtuvat luonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta ihmisen luovan työn tuloksena, joka muuttaa maailmaa tieteelliseen ajatteluun perustuen.
515. Научную мысль Вернадский боготворил, замечая, что самый характер истории науки, по существу, отличает ее от истории других течений культуры. Ход современного развития науки заставлял его искать и видеть в ее прошлом то, о чем не догадывались прежние исследователи.515. Scientific thought Vernadsky idolized, noting that the very nature of the history of science, in essence, distinguishes it from the history of other cultural trends. The course of modern development of science forced him to search and see in her past what former researchers did not guess.515. Tieteellisessä ajattelussa, jota Vernadski ideoi, todetaan, että tieteen historian luonne itse asiassa erottaa sen muiden kulttuuristen suuntausten historiasta. Tieteen nykyaikaisen kehityksen kulku pakotti hänet etsimään ja näkemään menneisyydestään asioita, joita entiset tutkijat eivät osanneet arvata.
516. В.И. Вернадский опередил многих. Французский историк науки Поль Таннери (1843–1904) к тому времени еще не опубликовал свои программные статьи по всеобщей истории естествознания, развивавшегося в связи с историей общества и историей научных идей. Другому будущему классику в этой области, американскому историку науки Дж. Сартону не было 10 лет, а Александр Койре только родился. Лишь К.А. Тимирязев напечатал ряд историко-научных исследований, родственных по духу мыслям Вернадского.516. V.I. Vernadsky was ahead of many. The French historian of science, Paul Tannery (1843–1904), by that time had not yet published his programmatic articles on the general history of natural science, which had developed in connection with the history of society and the history of scientific ideas. Another future classic in this field, the American historian of science, J. Sarton was not 10 years old, and Alexander Koyre was just born. Only K.A. Timiryazev published a number of historical and scientific studies, akin in spirit to the thoughts of Vernadsky.516. V.I. Vernadsky oli monien edellä. Ranskalainen tiedehistorioitsija Paul Tannery (1843–1904) ei ollut vielä julkaissut ohjelmallisia artikkeleitaan luonnontieteiden yleisestä historiasta, joka oli kehittynyt yhteiskunnan historian ja tieteellisten ideoiden historian yhteydessä. Toinen tämän alan tuleva klassikko, amerikkalainen tiedehistorioitsija J.Sarton ei ollut 10-vuotias, ja Alexander Koyre oli juuri syntynyt. Vain K.A. Timiryazev julkaisi useita historiallisia ja tieteellisiä tutkimuksia, jotka muistuttavat hengeltään Vernadskin ajatuksia.
517. В 1902–1903 гг. Вернадский прочитал в Московском университете курс лекций по истории современного научного мировоззрения, составив концептуальный план этой работы. Приводим его: «I. Общие задачи истории науки. Наука о неорганизованной природе. Два направления: а) науки о Земле и Космосе, б) науки о материи и об энергии.517. In the years 1902-1903 Vernadsky gave a lecture course on the history of the modern scientific worldview at Moscow University, drawing up a conceptual plan for this work. We present it: “I. General tasks of the history of science. The science of unorganized nature. Two directions: a) the science of Earth and Space, b) the science of matter and energy.517. Vernadsky piti vuosina 1902-1903 Moskovan yliopistossa luentokurssin modernin tieteellisen maailmankuvan historiasta ja laati käsitteellisen suunnitelman tälle teokselle. Esitämme sen: “I. Tieteen historian yleiset tehtävät. Järjestämäymättömän luonnon tiede. Kaksi suuntaa: a) tiede maasta ja avaruudesta, b) tiede aineesta ja energiasta.
518. Характер их методов. Их значение в общем мировоззрении.518. The nature of their methods. Their value in the general worldview.518. Menetelmien luonne. Niiden arvo yleisessä maailmankatsomuksessa.
519. II. Общий характер средних веков. Значение религиозных вопросов. Отсутствие общего упадка. Характер научной литературы. Университеты. Бессознательная работа техников. Алхимики. Врачи. Инженеры. Художники.519. II. The general character of the middle ages. The value of religious issues. Lack of general decline. The nature of scientific literature. Universities. Unconscious work of technicians. Alchemists. Doctors Engineers. Artists.519. II. Keskiajan yleinen luonne. Uskonnollisten kysymysten arvo. Yleisen dekadenssin puute. Tieteellisen kirjallisuuden luonne. Yliopistot. Teknikkojen tiedostamaton työ. Alkemistit. Lääkärit insinöörit. Taiteilijat.
520. Значение открытия книгопечатания.520. The value of opening typography.520. Avautuvan typografian arvo.
521. III. Выяснение фигуры и размеров Земли.521. III. Clarification of the shape and size of the Earth.521. III. Maan muodon ja koon selventäminen.
522. Земля по учениям древних и средневековых ученых.522. Earth according to the teachings of ancient and medieval scientists.522. Maa antiikin ja keskiajan tutkijoiden opetusten mukaan.
523. Тосканелли. Колумб и другие открытия. Работа ученых-географов. Окончание – к XVII столетию. Магеллан.523. Toscanelli. Columbus and other discoveries. The work of geographers. The end - to the XVII century. Magellan.523. Toscanelli. Columbus ja muut löydöt. Maantieteilijöiden työ. Loppu 18. vuosisadalle. Magellan.
524. IV. Выяснения положения Земли в солнечной системе. Система древних. Аристотель и Платон. Платоники и мистики (Коббало). Коперник. Распространение коперниковой идеи. Окончание в XVII столетии.524. Iv. Clarifying the position of the Earth in the solar system. System of the ancients. Aristotle and Plato. Platonics and mystics (Kobbalo). Copernicus. Distribution of Copernican ideas. Ending in the XVII century.524. Iv. Maan aseman selventäminen aurinkokunnassa. Vanha järjestelmä. Aristoteles ja Platon. Platoniikka ja mystikot (Kobbalo). Kopernikus. Kopernikalaisten ideoiden jakelu. 1700-luvun loppu.
525. V. Солнечная система.525. V. Solar system.525. V. Aurinkokunta.
526. Кеплер и его законы. Галилей. Окончание перед Ньютоном».526. Kepler and his laws. Galileo. Ending before Newton.526. Kepler ja Keplerin lait. Galileo. Loppu ennen Newtonia.
527. Далее перечислим наименование разделов:527. Next we list the names of the sections:527. Seuraavaksi luetellaan osioiden nimet:
528. «VI. Улучшение методов наблюдения. Тихо Браге и его течение.528. “VI. Improved observation methods. Tycho Brahe and his flow.528. ”VI. Parannetut havainnointimenetelmät. Tycho Brahe ja hänen virtauksensa.
529. VII. Развитие законов движения. Идея силы.529. VII. The development of the laws of motion. The idea of ​​power.529. VII. Liikelakien kehitys. Ajatus vallasta.
530. VIII. Перенос законов движения и понятия силы на материю. Возрождение атомистики.530. VIII. Transferring the laws of motion and the concept of force to matter. The revival of atomism.530. VIII. Liikkumislakien ja voimakäsitteen siirtäminen aineeseen. Atomismin elpyminen.
531. IX. Перенос тех же методов на химию. Постепенное развитие химии.531. IX. Transfer of the same methods to chemistry. The gradual development of chemistry.531. IX. Samojen menetelmien siirtäminen kemiaan. Kemian asteittainen kehitys.
532. X. Развитие математики под влиянием развития науки о неорганизованной природе.532. X. The development of mathematics under the influence of the development of the science of unorganized nature.532. X. Matematiikan kehitys luonteeltaan järjestäytymättömän tieteen kehityksen vaikutuksen alaisena.
533. XI. Проникновение точных методов в науку о живых существах. Значение эксперимента в биологических науках.533. XI. Penetration of exact methods in the science of living beings. The value of the experiment in biological sciences.533. XI. Tarkkojen menetelmien tunkeutuminen elävien olentojen tieteeseen. Biotieteiden kokeen arvo.
534. XII. Эксперимент в описательных науках. Первое обобщение.534. XII. Experiment in descriptive sciences. First generalization.534. XII. Kokeilua kuvailevissa tieteissä. Ensimmäinen yleistys.
535. XIII. Общая картина естествознания во второй половине XVII в.535. XIII. The overall picture of natural science in the second half of the XVII century.535. XIII. Luonnontieteiden kokonaiskuva 1700-luvun jälkipuoliskolla.
536. Мощное развитие философии под его живительным влиянием. Создание философского и математического языка. Освобождение человеческой личности – в стремлении к правде» [18; 301–302].536. The powerful development of philosophy under his life-giving influence. Creating a philosophical and mathematical language. The liberation of the human person is in pursuit of the truth ”[18; 301–302].536. Filosofian voimakas kehitys hänen elämää antavan vaikutuksensa alla. Filosofisen ja matemaattisen kielen luominen. Ihmisen vapauttaminen on totuuden tavoittelua ” [18; 301–302] .
537. Свобода человеческой личности, свободное слово казались молодому Вернадскому главными условиями научного творчества. Его тяготила «бессмысленная жизнь раба», он признавался в письме жене:537. Freedom of the human person, free speech seemed to young Vernadsky the main conditions for scientific creativity. His "senseless life of a slave", he admitted in a letter to his wife:537. Ihmisen vapaus, sananvapaus näytti nuorelta Vernadskyelta tärkeimmät tieteellisen luovuuden edellytykset. Hänen "järjettömän orjaelämänsä" hän myönsi kirjeessään vaimolleen:
538. «Меня душит все здесь: и собственное бессилие, и рабьи мысли, рабьи чувства и рабьи удовольствия кругом. Всюду залезли холопы и мелкие людишки московских государей». Он даже подумывает в июне 1893 г., «ликвидировав дела, жить свободным человеком на Западе», чтобы «бороться там за права России и не в качестве лукавящего, связанного по рукам и ногам раба, а в качестве раба, ставшего свободным человеком и борющегося свободно за других» [99; 134].538. “Everything is strangling me here: my own powerlessness, and slave thoughts, slave feelings and slave pleasures all around. Slaves and small people of Moscow sovereigns climbed everywhere. ” He even thinks in June 1893, “having liquidated affairs, living as a free man in the West”, “to fight there for the rights of Russia and not as a sly, bound hand and foot slave, but as a slave who became a free man and fighting free for others ”[99; 134].538. ”Kaikki kuristaa minua tässä: oma voimattomuuteni ja orja-ajatukset, orja-tunteet ja orja-ilot kaikkialla. Orjat ja pienet Moskovan suvereenien ihmiset kiipesivät kaikkialle. "Hän ajattelee jopa kesäkuussa 1893," jolla on jo jättänyt kaiken ja elää vapaana ihmisenä lännessä", "taistellen siellä Venäjän oikeuksien puolesta eikä kavalana, sidottuina käsien ja jalkojen orjana, vaan orjana, josta tuli vapaa mies ja taistelee vapaana muiden puolesta ” [99; 134] .
539. Уже в конце XIX века Вернадский пришел к мысли, что история науки является важнейшим связующим звеном между естествознанием и философией и имеет первостепенное значение для формирования научного мировоззрения.539. Already at the end of the XIX century, Vernadsky came to the conclusion that the history of science is the most important link between natural science and philosophy and is of paramount importance for the formation of the scientific worldview.539. Vernadsky pääsi jo 1800-luvun lopulla siihen tulokseen, että tieteen historia on tärkein linkki luonnontieteiden ja filosofian välillä ja että sillä on ensiarvoisen tärkeä merkitys tieteellisen maailmankuvan muodostumiselle.
540. С начала 90-х гг. XIX века и до конца жизни ученый вел многообразную работу по истории науки, оставив огромное богатство идей, мыслей, наблюдений как о самом развитии науки и техники и их роли в обществе, так и о методологии этой отрасли знания. Из сохранившихся 12-ти лекций по истории современного научного мировоззрения по 3 лекции посвящены научному мировоззрению и значению и распространению книгопечатания, по одной лекции – открытию формы и размеров Земли и состоянию астрономии и математики к середине XV века, 4 лекции – картографии и географическим открытиям человечества.540. Since the early 90s. Until the end of his life in the 19th century, the scientist conducted diverse work on the history of science, leaving an enormous wealth of ideas, thoughts, observations both on the development of science and technology itself and their role in society, and on the methodology of this branch of knowledge. Of the remaining 12 lectures on the history of the modern scientific worldview, 3 lectures are devoted to the scientific worldview and the significance and distribution of typography, one lecture - the discovery of the shape and size of the Earth and the state of astronomy and mathematics by the middle of the XV century, 4 lectures - cartography and geographical discoveries of humanity.540. 90-luvun alusta lähtien, elämänsä loppuun saakka 1800-luvulla tutkija teki monipuolista työtä tieteen historiasta, jättäen valtavan määrän ideoita, ajatuksia, havaintoja sekä itse tieteen ja tekniikan kehityksestä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa että tämän tiedonhaaran metodologiassa. Jäljellä olevasta 12 modernin tieteellisen maailmankuvan historiaa käsittelevästä luennosta 3 luentoa on omistettu tieteelliselle maailmankatsomukselle ja typografian merkitykselle ja levitykselle, yksi luento - maapallon muodon ja koon sekä tähtitieteen ja matematiikan tilan löytäminen 90-luvun puoliväliin mennessä 4 luentoa - kartografia ja ihmiskunnan maantieteelliset löydöt.
541. Вернадский признавал неизбежность и необходимость выхода из содержания науки в ее историю. До него содержание самой науки считалось историками науки окончательно утвержденной в своих основах истиной. Говорить можно было об ошибочных или справедливых с современной точки зрения концепциях, в зависимости от степени приближения «предшественников» к обретенной окончательно истине. Содержание современной науки Вернадский считал противоречивым и динамичным, она неизбежно становится объектом исторического познания или самопознания.541. Vernadsky recognized the inevitability and necessity of leaving the content of science in its history. Before him, the content of science itself was considered by historians of science to be finally confirmed in its fundamentals truth. It was possible to talk about erroneous or just concepts from a modern point of view, depending on the degree of approximation of the “predecessors” to the acquired truth. The content of modern science Vernadsky considered controversial and dynamic, it inevitably becomes the object of historical knowledge or self-knowledge.541. Vernadsky tunnusti väistämättömyyden ja välttämättömyyden jättää tieteen sisältö sen historiaan. Ennen häntä tieteen historioitsijat pitivät itse tieteen sisältöä lopullisesti vahvistettuna sen perusteissa. Oli mahdollista puhua virheellisistä tai oikeudenmukaisista käsitteistä nykyaikaisesta näkökulmasta riippuen siitä, missä määrin "edeltäjät" ovat lähellä totuutta. Nykyaikaisen tieteen sisältöä Vernadski pitää kiistanalaisena ja dynaamisena, siitä väistämättä tulee historiallisen tiedon tai itsetuntemuksen kohde.
542. Главным, пожалуй, детищем Вернадского стал существующий и поныне Институт истории естествознания и техники в составе отечественной Академии наук.542. The main, perhaps, the brainchild of Vernadsky was the existing Institute of the History of Science and Technology in the Russian Academy of Sciences.542. Vernadskin päähenkilö oli ehkä Venäjän tiedeakatemian nykyinen Tieteen ja tekniikan historian instituutti.

5. История индуктивных наук

5. History of inductive sciences

5. Induktiivisten tieteiden historia

544. (В. Уэвелл)544. (V. Wewell)544. (V. Wewell)
545. В России первым оригинальным трудом по истории науки был труд Петра Лавровича Лаврова (1823–1900) «Очерк истории физико-математических наук. Составлено по лекциям, читанным в лаборатории Артилл. Академии. – СПб., 1867».545. In Russia, the first original work on the history of science was the work of Peter Lavrovich Lavrov (1823–1900) “An essay on the history of physical and mathematical sciences. Compiled from lectures read in the laboratory Artil. Academy. - SPb., 1867 ".545. Venäjällä ensimmäinen luonnontieteiden historiaa käsittelevä teos oli Peter Lavrovich Lavrovin (1823–1900) teos “Esse fysiikan ja matemaattisten tieteiden historiasta. Koottu Artil-laboratoriossa luetuista luennoista. Akatemia. - SPb., 1867 ".
546. В том же году появился выдающийся труд первой половины XIX века – «История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени» в трех томах английского историка науки Вильяма Уэвелла (Whewell), профессора нравственной философии, затем – директора Trinity College при Кембриджском университете. Перевод осуществили демократические деятели русской литературы публицист М.А. Антонович (1835–1918) и литературовед, будущий академик Петербургской АН (1898) А.Н. Пыпин (1833–1904).546. In the same year, an outstanding work of the first half of the 19th century appeared - “The History of Inductive Sciences from the Oldest to the Present” in three volumes of the English historian of science, William Wawell (Whewell), professor of moral philosophy, then director of Trinity College at Cambridge University. The translation was made by the democratic figures of Russian literature, the publicist MA. Antonovich (1835–1918) and literary critic, future academician of the Petersburg Academy of Sciences (1898) A.N. Pypin (1833–1904).546. Samana vuonna ilmestyi 1800-luvun ensimmäisen puoliskon merkittävä teos moraalifilosofiasta - englantilaisen tiedehistorioitsijan, professorin, sittemmin Cambridge Universityn Trinity Collegen johtajan William Wawellin (Whewell) kolmiosainen "Induktiivisten tieteiden historia alusta nykypäivään". Käännöksen ovat tehneet venäläisen kirjallisuuden demokraattiset henkilöt, publisisti MA. Antonovich (1835–1918) ja kirjallisuuskriitikko, Pietarin tiedeakatemian tuleva akateemikko (1898) A.N. Pypin (1833–1904).
547. Благодаря Уэвеллу в лексиконе человечества появилось само слово ученый (scientist) в его современном смысле. В 1840 г. в своей «Философии индуктивных наук» он заявил: «Нам крайне нужно подобрать название для описания занимающегося наукой вообще. Я склонен называть его Ученым» [4; 19].547. Thanks to Wavell, the word scientist (scientist) in its modern sense appeared in the lexicon of humanity. In 1840, in his “Philosophy of Inductive Sciences”, he declared: “We urgently need to find a name to describe the person who deals with science in general. I tend to call him a Scientist ”[4; nineteen].547. Wavellin ansiosta sana tiedemies (scientist) esiintyi sen nykyaikaisessa merkityksessä ihmiskunnan sanastossa. Vuonna 1840 hän julisti teoksessa "Induktiivisten tieteiden filosofia": "Meidän on kiireellisesti löydettävä nimi kuvaamaan henkilöä, joka käsittelee tiedettä yleensä. Minulla on tapana kutsua häntä tutkijaksi, tiedemieheksi, (scientist)” [4; yhdeksäntoista] .
548. Уэвелл сформулировал концепцию кумулятивности науки: история науки есть не что иное, как рассказ о накоплении научных фактов, о напластовании научных истин. В ней не избежать перечня заблуждений, ошибок, ложных понятий, она включает поиск истины не только прямым кратчайшим путем, но и окольными, длинными дорогами блужданий человеческой мысли. Тот путь, которым человечество дошло до известной истины, и есть самый естественный путь.548. Wewell formulated the concept of cumulative science: the history of science is nothing more than a story about the accumulation of scientific facts, about the accumulation of scientific truths. It does not avoid a list of misconceptions, mistakes, and false notions; it includes the search for truth not only by the shortest direct route, but also by devious, long roads of human thinking. The way in which humankind has reached a certain truth is the most natural way.548. Wewell muotoili kumulatiivisen tieteen käsitteen: tieteen historia ei ole muuta kuin tarina tieteellisten tosiasioiden kasaamisesta, tieteellisten totuuksien kasaamisesta. Siinä ei vältetä luetteloa väärinkäsityksistä, virheistä ja vääristä käsityksistä; se sisältää totuuden etsimisen paitsi lyhyimmällä suoralla reitillä, myös inhimillisillä, pitkillä inhimillisen ajattelun teillä. Tapa, jolla ihmiskunta on saavuttanut tietyn totuuden, on luonnollisin tapa.
549. В качестве примера Уэвелл рассматривал элементарный закон механики, гласящий, что всякое тело, раз приведенное в движение, должно двигаться вечно, прямолинейно и с равномерной скоростью, то есть не замедляясь и не ускоряясь, если на него не подействует какая-нибудь другая сила. Даже тем, кто только приступает к изучению механики и обладает теоретическим складом ума, этот закон может показаться слишком очевидным, тривиальным, не заслуживающим высокого названия научной истины, тем более – научного открытия. История же этого закона содержит острейшую борьбу с сомнением и неверием, показывает, какой переворот произвел он не только в механике и физике, но и в астрономии, и в мировоззрении людей. Как даже такие умы, как Кеплер и Декарт, не могли дойти до здравых астрономических теорий потому, что не знали или не понимали всей силы этого закона.549. As an example, Wewell considered the elementary law of mechanics, which states that every body, once set in motion, must move forever, straightforwardly and at a uniform speed, that is, not slowing down or accelerating, unless some other force acts on it. Even to those who are just starting to study mechanics and have a theoretical mindset, this law may seem too obvious, trivial, not worthy of the high name of scientific truth, much less a scientific discovery. The history of this law contains the sharpest struggle with doubt and disbelief, shows what kind of a revolution he made not only in mechanics and physics, but also in astronomy, and in people's worldview. How even minds like Kepler and Descartes could not reach sensible astronomical theories because they did not know or did not understand the full force of this law.549. Wewell piti esimerkkinä mekaniikan peruslakia, jonka mukaan jokaisen kehon on kerran liikkeelle päästessään liikkuttava ikuisesti, suoraviivaisesti ja tasaisella nopeudella, toisin sanoen, ei saa hidastua tai kiihtyä, ellei jokin muu voima toimi sen päällä. Jopa niille, jotka ovat vasta aloittamassa mekaniikan opiskelua ja joilla on teoreettinen ajattelutapa, tämä laki saattaa tuntua liian ilmeiseltä, triviaalilta, ei ansaitsevan tieteellisen totuuden korkeaa nimeä, vielä vähemmän tieteellistä keksintöä. Tämän lain historia sisältää terävimmän taistelun epäilystä ja epäuskoista, osoittaa minkälaisen vallankumouksen hän teki paitsi mekaniikassa ja fysiikassa, myös tähtitieteessä ja ihmisten maailmankatsomuksessa. Kuinka edes Keplerin ja Descartesin kaltaiset mielet eivät päässeet järkeviin tähtitieteellisiin teorioihin, koska he eivät tienneet tai eivät ymmärtäneet tämän lain täydellistä voimaa.
550. Тот, кто знает историю науки, тот знает и саму науку, – убеждал Уэвелл, – знает не только факты и теории, но их поводы и мотивы. История науки должна вызывать интерес не меньший, чем история войн, государств, денег.550. The one who knows the history of science, knows the science itself, he urged, knows not only facts and theories, but their motives and motives. The history of science should be of interest no less than the history of wars, states, money.550. Se, joka tuntee tieteen historian, tuntee itse tieteen, hän kehotti, tietää paitsi tosiasiat ja teoriat, myös niiden alkusyyt ja motiivit. Tieteen historian tulisi olla kiinnostava vähintäänkin sotien, valtioiden, rahan historiasta.
551. В. Уэвелл впервые представил историю и философию науки как особое направление, исследующее характеристики научно-познавательной деятельности в соответствии с некоторым методологическим идеалом. Выдвижение такой задачи на передний план в середине XIX века было связано с институциональной профессионализацией научной деятельности, становлением ее дисциплинарной структуры, что, в свою очередь, повлекло резкий рост самосознания науки.551. V. Wevell, for the first time, presented the history and philosophy of science as a special direction, exploring the characteristics of scientific and cognitive activity in accordance with a certain methodological ideal. The advancement of such a task to the fore in the middle of the 19th century was associated with the institutional professionalization of scientific activity, the formation of its disciplinary structure, which, in turn, led to a sharp increase in the self-consciousness of science.551. V. Wevell esitteli ensimmäistä kertaa tieteen historiaa ja filosofiaa erityissuuntaisena tutkien tieteellisen ja kognitiivisen toiminnan ominaisuuksia tietyn metodologisen ihanteen mukaisesti. Tällaisen tehtävän eteneminen 1800-luvun puolivälissä liittyi tieteellisen toiminnan institutionaaliseen ammattimaisuuteen, sen kurinalaisen rakenteen muodostumiseen, mikä puolestaan johti tieteen itsetietoisuuden jyrkkään kasvuun.

6. Дух веет, где хочет

6. Spirit blows where it wants

6. Henki puhaltaa missä haluaa

553. (Дж. Сартон)553. (J. Sarton)553. (J. Sarton)
554. В 1927–1931 гг. в Балтиморе выходят два тома пространного «Введения в историю науки» (более 2000 с.) выдающегося историка науки Дж. Сартона, бельгийца по происхождению, большую часть жизни проработавшего в США, основателя историко-научного журнала «Isis» (Изида – богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания, охранительница умерших); состоял в переписке с В.И. Вернадским, к которому обращался не иначе, как мой знаменитый коллега. Первый том получил высокую оценку в научной периодике – от английской «Nature» до советского журнала «Социалистическая реконструкция и наука», редактируемого академиком Н.И. Бухариным (1888–1938)[W].554. In 1927–1931 In Baltimore, two volumes of the lengthy Introduction to the History of Science (more than 2000 p.) by the distinguished historian of science J. Sarton, a Belgian by origin, working in USA large part of his life; he was the founder of the historical and scientific journal Isis (Isida is the goddess of fertility, water and wind, magic, navigation, guardian of the dead); was in correspondence with V.I. Vernadsky, whom he addressed as none other as my famous colleague. The first volume was highly appreciated in scientific periodicals - from the English “Nature” to the Soviet journal “Socialist Reconstruction and Science”, edited by Academician N.I. Bukharin (1888–1938)[W].554. Vuosina 1927–1931 Baltimoressa kaksi merkittävän tieteellisen historioitsijan J. Sartonin, alkuperältään belgialaisen, pitkää Johdatus tieteen historiaan (yli 2000 s.) - työskenteli suuren osan elämästään Yhdysvalloissa; hän oli historiallisen ja tieteellisen Isis-lehden perustaja (Isida on hedelmällisyyden, veden ja tuulen, taikuuden, navigoinnin jumalatar, kuolleiden vartija); oli kirjeenvaihdossa V.I. Vernadskin kanssa, jota hän puhutteli kuten ei ketään muuta: kuuluisa kollegani. Ensimmäistä osaa arvostettiin korkeasti tieteellisissä aikakauslehdissä - englanninkielisestä “Nature” lehdestä Neuvostoliiton "Socialist Reconstruction and Science" aikakausikirjaan, toimittaja akateemikko N.I. Bukharin (1888–1938) [W] .
555. По словам Дж. Сартона, историк науки является прежде всего историком человека. Единая линия научного развития определяется не столько единообразием причин развития, сколько тем, что эта линия имеет одного носителя – человечество, одну цель – познание природы и одно средство – человеческий разум.555. According to J. Sarton, the historian of science is primarily a human historian. A single line of scientific development is determined not so much by the uniformity of the causes of development as by the fact that this line has one carrier — humanity, one goal — knowledge of nature, and one means — the human mind.555. J. Sartonin mukaan tieteen historioitsija on ensisijaisesti ihmisen historioitsija. Tieteellisen kehityksen linjaa ei määrää niinkään kehityksen syiden yhdenmukaisuus, vaan se, että tällä linjalla on yksi kantaja - ihmiskunta, yksi tavoite - luonnon tuntemus ja yksi keino - ihmisen järki.
556. Приблизительно в одни и те же периоды разные народы проходят через сходные стадии развития, не ведая порой друг о друге. В каждую эпоху можно найти несколько районов эволюции научной мысли, которые от единичных, случайных и поверхностных связей переходят к постепенному сближению, после чего начинается согласованное движение человечества к общей цели единого познания.556. At about the same time periods, different nations go through similar stages of development, sometimes not knowing about each other. In each epoch one can find several areas of evolution of scientific thought, which are moving from individual, random and superficial connections to a gradual convergence, after which the coordinated movement of humanity begins to the common goal of a single knowledge.556. Suunnilleen samaan aikaan eri kansakunnat käyvät läpi samanlaiset kehitysvaiheet, joskus tietämättä toisistaan. Jokaisella aikakaudella löytyy useita tieteellisen ajattelun evoluution alueita, jotka siirtyvät yksilöllisistä, satunnaisista ja pinnallisista yhteyksistä asteittaiseen lähentymiseen, jonka jälkeen ihmiskunnan koordinoitu liike alkaa tiedon yhteiseen tavoitteeseen.
557. Сартон – сторонник творчески-свободной случайности: все крупные открытия делаются неожиданно в отношении лица и места, дух веет, где хочет.557. Sarton is a supporter of creatively-free chance: all major discoveries are made unexpectedly in relation to a person and a place; the spirit blows where it wants.557. Sarton tukee luovasti vapaata sattumaa: kaikki tärkeimmät löydöt tehdään odottamattomasti suhteessa henkilöön ja paikkaan; henki puhaltaa missä haluaa.
558. На протяжении веков темпы научного развития не одинаковы, поступательное движение сменяется отступательным. Периодизацию истории науки Сартон предлагал связать с периодизацией социального развития человечества. В социальном вакууме развитие науки не обладает никакой реальностью. История науки не может рассматриваться и вне истории культуры. Более того, сама история науки – это лишь своеобразная проекция единой истории культуры; изучать науку означает изучать определенную форму социального общения. Представитель науки – «человек своего времени и своей страны, своей семьи и своего народа, он принадлежит к той или иной социальной группе и церкви» [121; XII].558. Over the centuries, the pace of scientific development is not the same, the progressive movement is replaced by a retreat. Sarton proposed to link the periodization of the history of science with the periodization of the social development of mankind. In a social vacuum, the development of science does not have any reality. The history of science cannot be viewed outside of the history of culture. Moreover, the history of science itself is only a kind of projection of a single cultural history; to study science means to study a certain form of social intercourse. The representative of science is “a man of his time and his country, his family and his people, he belongs to a particular social group and church” [121; Xii].558. Vuosisatojen ajan tieteellisen kehityksen vauhti ei ole sama, etenevä liike korvataan joskus vetäytymisellä. Sarton ehdotti tieteen historian jaksottamisen yhdistämistä ihmiskunnan sosiaalisen kehityksen jaksottamiseen. Sosiaalisessa tyhjiössä tieteen kehitys ei toteudu. Tieteen historiaa ei voida tarkastella kulttuurihistorian ulkopuolella. Lisäksi tieteen historia itsessään on vain eräänlainen projektio kulttuurihistoriasta; luonnontieteiden tutkiminen tarkoittaa tietyn sosiaalisen kanssakäymisen muodon tutkimista. Tieteen edustaja on ”aikansa ja maansa, perheensä ja kansansa mies, hän kuuluu tiettyyn sosiaaliseen ryhmään ja kirkkoon” [121; Xii] .
559. И в то же время Сартона мало интересовала связь науки с материальным базисом человеческой истории. Он ограничивался констатацией успехов техники и технологии и их рядоположением с успехами науки. Его больше волновала роль науки, понятой в философском смысле, в истории духовной культуры общества, в подъеме интеллектуального и морального уровня современного общества.559. At the same time, Sarton was not interested in the connection between science and the material basis of human history. He limited himself to a statement of the success of technology and technology and their position with the success of science. He was more concerned about the role of science, understood in a philosophical sense, in the history of the spiritual culture of society, in raising the intellectual and moral level of modern society.559. Sarton ei samalla ollut kiinnostunut tieteen ja ihmishistorian aineellisen perustan välisestä yhteydestä. Hän rajoittui lausuntoon tekniikan ja tekniikan menestyksestä ja niiden asemastaan tieteen menestyksessä. Häntä kiinnosti enemmän filosofisessa mielessä ymmärretyn tieteen rooli yhteiskunnan henkikulttuurin historiassa, modernin yhteiskunnan henkisen ja moraalisen tason nostamisessa.
560. Считая, что все периодизации единой истории искусственны, Сартон в изложении истории науки отказывается от ее социологического обоснования и предпочитает биологическую опору. Он ведет свое изложение по полустолетиям, поскольку приблизительно в полвека укладывается активная жизнь одного поколения.560. Considering that all periodizations of a single history are artificial, Sarton, in describing the history of science, refuses its sociological foundation and prefers biological support. He leads his presentation for half a century, since approximately half a century is the active life of one generation.560. Kun otetaan huomioon, että kaikki historian jaksotukset ovat keinotekoisia, Sarton kieltäytyy tieteen historiaa kuvaillessaan sosiologisesta perustastaan ja mieluummin biologisesta tuesta. Hän ulottaa esityksensä puoleen vuosisataan, koska noin puoli vuosisataa on yhden sukupolven aktiivinen elämä.
561. Каждая глава содержала общий обзор состояния науки за данные полвека. Затем – характеристику религиозного и философского базиса эпохи. Потом следуют материалы по отдельным наукам, от математики до филологии. Внутри научных дисциплин изложение ведется по отдельным деятелям с указанием кратких биографических и критико-библиографических сведений, с изложением идей ученого.561. Each chapter contained a general overview of the state of science for these half a century. Then there is the characteristic of the religious and philosophical basis of the era. Then follow materials on individual sciences, from mathematics to philology. Inside scientific disciplines, the presentation is carried out on individual figures, with an indication of brief biographical and critical-bibliographic information, outlining the ideas of the scientist.561. Jokainen luku sisältää yleiskatsauksen tämän puolen vuosisadan tieteen tilaan. Sitten on aikakauden uskonnollisen ja filosofisen perustan ominaisuudet. Sitten seuraa materiaalia yksittäisistä tieteistä matematiikasta filologiaan. Tieteenalojen sisällä esitys muodostuu yksittäisistä luvuista, joissa on lyhyt elämäkerrallinen ja kriittinen bibliografinen tieto, jossa esitetään tutkijan ajatukset.
562. Теоретические проблемы истории науки Сартон по существу не ставил. История науки по-прежнему составляла непосредственную часть соответствующих научных дисциплин. История физики была составной частью физики, история химии – составной частью химии и т.д. Внутренняя связь дисциплин была скрыта, проследить историю науки как историю единого целого, как историю особого социального организма было практически невозможно.562. Theoretical problems of the history of science Sarton essentially did not set. The history of science was still a direct part of the relevant scientific disciplines. The history of physics was an integral part of physics, the history of chemistry was an integral part of chemistry, etc. The internal communication of the disciplines was hidden; it was almost impossible to trace the history of science as the history of a whole, as the history of a particular social organism.562. Tieteen historian teoreettisia ongelmia Sarton ei käytännössä asettanut. Tieteen historia oli edelleen suora osa asiaankuuluvia tieteenaloja. Fysiikan historia oli olennainen osa fysiikkaa, kemian historia oli olennainen osa kemiaa jne. Tieteenalojen sisäinen viestintä oli piilotettu; oli lähes mahdotonta jäljittää tieteen historiaa koko historiana, tietyn sosiaalisen organismin historiana.

7. Орудие научной постройки

7. Scientific instrument

7. Tieteellinen väline

564. (Л. Ольшки)564. (L. Olshcki)564. (L. Olschki)
565. Трехтомная работа немецкого историка средневековья и эпохи Возрождения Леонардо Ольшки (Leo S. Olschki) (1885–1961)[W] «История научной литературы на новых языках» появилась в Германии в 1922–1927 гг. благодаря энергичной поддержке Гейдельбергской академии наук. В 1933–1934 гг. трехтомник был издан в СССР, несмотря на отмеченный в предисловии классовый дальтонизм, свойственный немецкому автору.565. The three-volume work of the German medieval and Renaissance historian Leonardo Olshki (Leo S. Olschki) (1885–1961)[W] “The History of Scientific Literature in New Languages” appeared in Germany in 1922–1927. thanks to the energetic support of the Heidelberg Academy of Sciences. In 1933–1934 the three-volume edition was published in the USSR, despite the class color blindness noted in the preface, which is typical of the German author.565. Saksalaisen keskiajan ja renessanssin historioitsijan Leonardo Olshkin (Leo S. Olschki) (1885–1961) kolmiosainen teos [W] "Tieteellisen kirjallisuuden historia uusilla kielillä ”Ilmestyi Saksassa vuosina 1922–1927. Heidelbergin tiedeakatemian energisen tuen ansiosta. Vuosina 1933–1934 kolminiteinen painos julkaistiin Neuvostoliitossa saksalaiselle kirjoittajalle tyypillisestä esipuheessa mainitusta värisokeudesta huolimatta.
566. Исследование Ольшки, филолога и литературоведа, посвящалось периоду обновления научного мышления и научной диалектики в рамках европейской истории культуры. Начало этого периода в XII–XIII вв. отмечено лихорадочной научной деятельностью, которая распространялась на многие сферы умозрения и науки.566. The study of Olschki, a philologist and literary critic, was devoted to the period of renewal of scientific thinking and scientific dialectics within the framework of European cultural history. The beginning of this period in the 12th and 13th centuries was noted by feverish scientific activity, which extended to many areas of speculation and science.566. Filologin ja kirjallisuuskriitikon Olschkin tutkimus oli omistettu tieteellisen ajattelun ja tieteellisen dialektian uusiutumiselle Euroopan kulttuurihistorian puitteissa. Tämän ajanjakson alulle 12. ja 13. vuosisadalla oli tunnusomaista kuumeinen tieteellinen toiminta, joka ulottui monille spekuloinnin ja tieteen aloille.
567. В центре его повествования оказались выдающиеся умы возрождавшейся Европы XV – первой половины XVII вв. Леон Баттиста Альберти, Лука Пачоли, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер [том первый], Джованни Боккаччо, Никколо Макиавелли, Николай Коперник, Джероламо Кардано, Томмазо Кампанелла, а также переводы Плиния, Витрувия, Птолемея [том второй] и Никколо Тарталья, Джордано Бруно, Галилео Галилей [том третий].567. In the center of his narrative were the prominent minds of a resurgent Europe of the 15th to first half of the 17th centuries. Leon Battista Alberti, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer [volume 1], Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, Nicolaus Copernicus, Gerolamo Cardano, Tommaso Campanella, as well as translations of Pliny, Vitruvia, Ptolemy [volume 2, Tommaso Campanella, as well as translations of Pliny, Vitruvius, Ptolemy [volume 2], [volume 2] Bruno, Galileo Galilei [volume three].567. Hänen kertomuksensa keskipisteessä olivat nousevan Euroopan uudet ajatukset 1500-luvulta 1700-luvun alkupuoliskolle. Leon Battista Alberti, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer [osa 1], Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, Nicolaus Copernicus, Gerolamo Cardano, Tommaso Campanella sekä käännökset Plinius, Vitruvia, Ptolemy [osa 2, Tommaso Campanella samoin kuin käännöksiä Plinius, Vitruvius, Ptolemaios [osa 2], [osa 2] Bruno, Galileo Galilei [osa 3].
568. В отличие от своих предшественников, Ольшки не рассматривал историю наук как хронологическое изложение биографий ученых и их достижений, не ставил целью изложить историю научных проблем и их решений. В центре его интереса – рассмотрение параллельно протекавшего процесса развития научного языка.568. Unlike his predecessors, Olshki did not consider the history of science as a chronological presentation of the biographies of scientists and their achievements; he did not set out to state the history of scientific problems and their solutions. In the center of his interest is the consideration of the parallel development of the scientific language.568. Toisin kuin edeltäjänsä, Olshki ei pitänyt tieteen historiaa kronologisena esityksenä tutkijoiden elämäkerroista ja heidän saavutuksistaan; hän ei tarkoittanut kertoa tieteellisten ongelmien historiaa ja niiden ratkaisuja. Hänen kiinnostuksen kohteena on tieteellisen kielen rinnakkaisen kehityksen huomioon ottaminen.
569. Актуально и сегодня такое критическое наблюдение ученого: «В то время как филология не интересуется образованием научного языка и оформлением научной прозы, история философии, математики и естественных наук рассматривает язык как уже данное, всегда готовое к услугам и не всегда необходимое средство для выражения идей и умозаключений, а также для их передачи и распространения. В частности, естественные науки, оперирующие символами и формулами, обычно рассматривают слово в этой его пассивной роли и не интересуются постоянными связями, существующими между понятием и его выражением» [72, т. I; 4].569. Today’s critical observation of a scientist is relevant: “While philology is not interested in the formation of a scientific language and the design of scientific prose, the history of philosophy, mathematics and natural sciences views language as already given, always ready for services and not always necessary means for expressing ideas and conclusions, as well as their transmission and distribution. In particular, the natural sciences, operating with symbols and formulas, usually consider a word in this passive role and are not interested in the permanent connections existing between the concept and its expression ”[72, Vol. I; four].569. Tämän päivän kriittisen tutkijan huomio on merkityksellinen: "Vaikka filologia ei ole kiinnostunut tieteellisen kielen muodostumisesta ja tieteellisen proosan suunnittelusta, filosofian, matematiikan ja luonnontieteiden historia pitää kieltä jo annettuna, aina palveluvalmiina, eikä aina välttämättömänä keinona ajatusten ja johtopäätösten ilmaisemiseen ja niiden välittämiseen ja levittämiseen. Erityisesti symboleja ja kaavoja käyttävät luonnontieteet käsittelevät yleensä sanaa tässä passiivisessa roolissa eivätkä ole kiinnostuneita käsitteen ja sen ilmaisun välisistä pysyvistä yhteyksistä " [72, Voi. Minä; neljä] .
570. Язык – исконное орудие научной постройки. В конечном счете, научная проза есть сама наука, а история научной литературы неизбежно сводится к истории наук.570. The language is the original instrument of scientific construction. Ultimately, scientific prose is science itself, and the history of scientific literature inevitably boils down to the history of science.570. Kieli on alkuperäinen tieteellisen rakenteen väline. Viime kädessä tieteellinen proosa on itse tiedettä, ja tieteellisen kirjallisuuden historia väistämättä kiteytyy tieteen historiaksi.
571. Лингвист Ольшки не отрывает мысль от слова как ее вещественного выражения. Он докапывается, к примеру, до сочинителей терминов телескоп и микроскоп. Ученый основательно отрицает концепцию, рассматривающую слово лишь как внешнее, пассивное и безразличное орудие мышления. Нервом и сущностью его историко-научного повествования великой эпохи от Данте Алигьери (1265–1321)[W] до Галилея становится борьба языков, живого, народного и латыни.571. The linguist Olshki does not sever thought to the word as its real expression. He digs up, for example, to the term writers telescope and microscope. The scientist thoroughly denies the concept, considering the word only as an external, passive and indifferent tool of thinking. The struggle of languages, living, national and Latin, becomes the nerve and essence of its historical and scientific narration of the great epoch from Dante Alighieri (1265–1321)[W] to Galileo.571. Kielitieteilijä Olshki ei tarkoita ajatusta sanasta sen todellisena ilmaisuna. Hän kaivaa esimerkiksi käsitteet kirjoittajan kaukoputki ja mikroskooppi. Tutkija kiistää käsitteen perusteellisesti, pitäen sanaa vain ulkoisena, passiivisena ja välinpitämättömänä ajattelun välineenä. Kielten, elävien, kansallisten ja latinalaisten taistelusta tulee hermo ja ydin sen historiallisessa ja tieteellisessä kertomuksessa suuresta aikakaudesta Dante Alighieristä (1265–1321) [W] Galileoon .
572. От внимания исследователя не ускользает, к примеру, тот факт, что почти весь первый трактат своего «Пира» Данте посвятил оправданию употребления народного языка в философских рассуждениях:572. For example, the fact that almost the entire first treatise of his “Pir” Dante devoted to justifying the use of the national language in philosophical reasoning does not escape the attention of a researcher:572. Esimerkiksi se, että melkein koko hänen ”Pir” Danten ensimmäinen tutkielma, joka on omistettu kansallisen kielen käytön perustelemiselle filosofisessa päättelyssä, ei jää tutkijalta huomaamatta:
573. «Из тысячи знающих латынь один разумен; прочие пользуются своими знаниями, чтобы добиться денег и почестей» [72, т. II; 4].573. “Of thousands who know Latin, one reasoning; others use their knowledge to earn money and honor” [72, Vol. II; four].573. "Tuhansista, jotka osaavat latinaa, yksi päättely; toiset käyttävät tietojaan ansaitakseen rahaa ja kunniaa ” [72, Vol. II; neljä] .
574. Поэтически одаренные литераторы до Петрарки и Боккаччо, повинуясь внутреннему побуждению, хотели, чтобы их поняли по крайней мере жены и друзья.574. Poetically gifted writers before Petrarch and Boccaccio, obeying their inner impulse, wanted to be understood at least by their wives and friends.574. Runolliset lahjakkaat kirjailijat ennen Petrarkaa ja Boccacciota, tottelemalla sisäistä impulssiaan, halusivat että heitä ymmärtää ainakin heidän vaimonsa ja ystävänsä.
575. Борьба языков отражалась прежде всего в полемике схоластов и гуманистов. Внешним выражением схоластических навыков мышления было господство латинского языка, – напоминает Ольшки. – Но эстетический и исторический дух гуманизма, выражаемый в новой разработке древних языков и той же латыни, для широких масс представлялся в том и другом случае стеной, отделявшей их от тайн науки. Официальная ученость пользовалась чуждым и непонятным языком. Общественный сдвиг, произведенный торговым капиталом, заставлял гуманистов отыскивать готовые идеологические формулы в идейном наследстве античности, но и они не могли надолго удовлетворить потребности общественного развития. Конфликт углублялся. Непрерывная борьба между языком науки и языком масс приняла в эпоху Возрождения особо острые формы.575. The struggle of languages ​​was reflected primarily in the controversy of the scholastics and humanists. The external expression of scholastic thinking skills was the dominance of the Latin language, - reminds Olshki. - But the aesthetic and historical spirit of humanism, expressed in the new development of ancient languages ​​as well as Latin, for the broad masses seemed in either case a wall separating them from the secrets of science. Official scholarship used an alien and incomprehensible language. The social shift produced by commercial capital forced humanists to find ready-made ideological formulas in the ideological legacy of antiquity, but even they could not meet the needs of social development for a long time. The conflict deepened. The continuous struggle between the language of science and the language of the masses took on particularly acute forms in the Renaissance.575. Kielitaistelu heijastui pääasiassa skolastikkojen ja humanistien kiistoihin. Skolastisen ajattelutaidon ulkoinen ilmentymä oli latinankielen hallitseminen, muistuttaa Olshki. - Mutta humanismin esteettinen ja historiallinen henki, joka ilmaistaan muinaisten kielten ja latinan uudessa kehityksessä, suurille massoille näytti kummassakin tapauksessa muurilta, joka erottaa heidät tieteen salaisuuksista. Virallisessa skolastiikassa käytettiin vierasta ja käsittämätöntä kieltä. Kaupallisen pääoman tuottama sosiaalinen muutos pakotti humanistit etsimään valmiita ideologisia kaavoja antiikin ideologisesta perinnöstä, mutta edes he eivät pystyneet vastaamaan sosiaalisen kehityksen tarpeisiin pitkään aikaan. Konflikti syveni. Jatkuva taistelu tieteen kielen ja massojen kielen välillä sai erityisen akuutit muodot renessanssin aikana.
576. Свой трехтомный труд Ольшки посвятил периоду зарождения новой внецеховой науки, попыткам создания независимых научных центров в виде кружков, собраний и объединений, именовавшихся, как правило, академиями. Отличительными чертами нового направления научной мысли были демократичность и массовость, резко противостоявшие замкнутости и отрешенности официального дипломированного ученого мира.576. Olshki devoted his three-volume work to the period of the birth of new non-shop science, attempts to create independent scientific centers in the form of circles, meetings and associations, called, as a rule, academies. The distinctive features of the new direction of scientific thought were the democratic nature and mass character, which sharply opposed the isolation and detachment of the official certified academic world.576. Olshki omisti kolminiteisen teoksensa uuden kammiottoman tieteen syntymävaiheelle, yrityksille luoda itsenäisiä tieteellisiä keskuksia piireinä, kokouksina ja järjestöinä, joita kutsutaan pääsääntöisesti akatemioiksi. Tieteellisen ajattelun uuden suunnan erityispiirteet olivat demokraattinen luonne ja joukkomuoto, jotka vastustivat jyrkästi virallisen sertifioidun akateemisen maailman eristämistä ja irtautumista.
577. Характерны в этом отношении рассмотренные в книге диспуты Галилея о небесной механике и двояком движении Земли, которые он вел с римскими прелатами, учеными и аристократами. Диспуты переходили в жестокий спор.577. Characteristic in this regard are the Galileo’s debates about celestial mechanics and the dual motion of the Earth, which he led with Roman prelates, scholars and aristocrats. Disputes turned into a fierce fight.577. Tältä osin ovat tyypillisiä Galileon keskustelut taivaanmekaniikasta ja maapallon kaksoisliikkeestä, joita hän johti roomalaisten prelaattien, tutkijoiden ja aristokraattien kanssa. Kiistat muuttuivat kovaksi taisteluksi.
578. «Ваша милость получили бы большое удовольствие, слушая Галилея, – приводит Ольшки то ли сплетню, то ли сохранившийся письменный донос кардиналу, – когда 15 или 20 человек яростно нападают на него то в одном доме, то в другом. Но он до того хорошо вооружен, что побивает всех их; и если его странные взгляды и не убеждают, то он все же обезоруживает противников, рассчитывавших его победить своими аргументами. Так, например, в последний понедельник он делал настоящие чудеса в доме господина Гизильери; особенно мне понравился при этом его метод сперва подкреплять возражения противников якобы убедительными доводами, чтобы потом, когда он их уничтожал, выставить их в еще более смешном виде». И далее тот же корреспондент писал кардиналу не без иронии: «Пусть Ваша милость увидит, как она близка к тому, чтобы вместе с Землей вращаться с востока на запад в течение полудня! Я пригласил Галилея на один из ближайших дней с тремя или четырьмя из его противников на состязание «inter pecula» (за бутылкой вина), и я тогда сам сообщу Вам, как я двигаюсь вперед» [72, т. III; 182].578. “Your grace would have been a great pleasure listening to Galileo,” leads Olshki either gossip, or preserved written denunciation to the cardinal, “when 15 or 20 people violently attack him in one house or another. But he is so well armed that he beats all of them; and if his strange views are not convincing, he nevertheless disarms the opponents who expected to defeat him with their arguments. So, for example, on the last Monday he did real miracles in the house of Mr. Ghizileri; I especially liked his method to first reinforce the objections of opponents with supposedly convincing arguments, so that later, when he destroyed them, to put them in even more ridiculous form. ” And then the same correspondent wrote to the cardinal not without irony: “May your grace see how close it is to rotate with the Earth from east to west during noon! I invited Galileo to one of the next days with three or four of his opponents to the competition “inter pecula” (over a bottle of wine), and then I myself will inform you as I move forward ”[72, t. III; 182].578. "Armoistanne olisi ollut suuri ilo kuunnella Galileota", esittää Olshki joko juoruja tai säilytettyä kirjallista irtisanoutumista kardinaalille, "kun 15 tai 20 ihmistä hyökkää häntä vastaan ​​väkivaltaisesti yhdessä tai toisessa talossa. Mutta hän on niin hyvin aseistettu, että hän voittaa ne kaikki; ja jos hänen oudot näkemyksensä eivät ole vakuuttavia, hän riisuu kuitenkin argumentit vastustajista, jotka odottivat voittavansa hänet. Joten esimerkiksi viime maanantaina hän teki todellisia ihmeitä herra Ghizilerin talossa; Pidin erityisesti hänen menetelmästään vahvistaa ensin vastustajien väitteitä väitetysti vakuuttavilla argumenteilla, jotta myöhemmin, kun hän tuhosi ne, laittaa ne vieläkin naurettavampaan muotoon. ”Ja sitten sama kirjeenvaihtaja kirjoitti kardinaalille ei ilman ironiaa:” Katsokoon armonne, kuinka oikein on kiertää maapallon kanssa idästä länteen keskipäivän aikana! Olen kutsunut Galileon johonkin seuraavista päivistä kolmen tai neljän vastustajansa kanssa kilpailuun “inter pecula” (viinipullon yli). Ilmoitan sitten teille, kun menen eteenpäin ” [72, t. III; 182] .
579. Исходя из философии языка, Ольшки подчеркивает, что слово есть нечто большее, нежели символ и форма; его таинственное влияние наиболее сказывается там, где оно вытекает из свободного народного духа и произрастает на родной почве.579. Proceeding from the philosophy of language, Olshki emphasizes that a word is something more than a symbol and a form; its mysterious influence is most pronounced where it derives from the free national spirit and grows in its native soil.579. Kielifilosofian pohjalta Olshki korostaa, että sana on jotain muuta kuin symboli ja muoto; sen salaperäinen vaikutus ilmenee eniten siellä, missä se on peräisin vapaasta kansallisesta hengestä ja kasvaa kotimaassaan.
580. Автор не обходит вниманием и вопросы о том, почему такие исполины в области научного мышления, как итальянский врач, ботаник и философ Андреа Чезальпино (1519–1603), великий Ньютон и шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707–1778), отказывались от употребления родного языка в пользу латинского, как поступали до них все средневековые исследователи и мыслители? Почему еретик и герой трехтомника Джордано Бруно, его современники Галилей, Декарт и Кеплер писали то на одном, то на другом языке? К какому читателю были обращены те и другие работы и как происходил у них выбор языка? Почему нидерландский ученый Христиан Гюйгенс и немец Лейбниц отдавали предпочтение то латинскому, то французскому, пренебрегая родными языками?580. The author does not ignore questions about why such giants in the field of scientific thinking as the Italian doctor, botanist and philosopher Andrea Cesalpino (1519–1603), the great Newton and the Swedish naturalist Karl Linney (1707–1778), refused to use their native language in favor of Latin, as all medieval explorers and thinkers did before them? Why did the heretic and hero of the three-volume book, Giordano Bruno, his contemporaries Galileo, Descartes, and Kepler write something in one language or another? To which reader were those and other works addressed, and how did they choose the language? Why did the Dutch scientist Christiaan Huygens and the German Leibnitz prefer Latin or French, neglecting their native languages?580. Kirjoittaja ei jätä huomioimatta kysymyksiä siitä, miksi tieteellisen ajattelun jättiläiset, kuten italialainen lääkäri, kasvitieteilijä ja filosofi Andrea Cesalpino (1519–1603), suuri Newton ja ruotsalainen luonnontieteilijä Karl Linné (1707–1778), kieltäytyivät käyttämästä äidinkieltään latinana, kuten kaikki keskiaikaiset tutkijat ja ajattelijat tekivät ennen heitä? Miksi kolmikirjaisen kirjan harhaoppinen ja sankari Giordano Bruno, hänen aikalaisensa Galileo, Descartes ja Kepler kirjoittivat kuka milläkin kielellä? Millaiselle lukijalle nämä ja muut teokset oli osoitettu, ja miten he valitsivat kielen? Miksi hollantilainen tiedemies Christiaan Huygens ja saksalainen Leibnitz suosivat latinaa tai ranskaa unohtaen äidinkielensä?
581. Особый интерес автор трехтомника проявляет к качеству переводов научной литературы, особенно индусских и знаменитых греческих первоисточников, сначала – на арабский, затем с арабского на латинский (XII–XIII вв.). Позже арабских философов стали переводить с еврейских переводов.581. The author of the three-volume book shows particular interest in the quality of translations of scientific literature, especially Hindu and famous Greek primary sources, first into Arabic, then from Arabic to Latin (12th and 13th centuries). Later, the Arab philosophers began to translate from Jewish translations.581. Kolmikirjaisen kirjan kirjoittaja on erityisen kiinnostunut tieteellisen kirjallisuuden, erityisesti hindujen ja kuuluisien kreikkalaisten alkulähteiden käännösten laadusta ensin arabiaksi, sitten arabiasta latinaksi (1200-1300 luku). Myöhemmin arabifilosofit alkoivat kääntää juutalaisista käännöksistä.
582. Всегда ли переводчики обладали теми знаниями, которые были необходимы для столь ответственной работы, чтобы избежать роковых ошибок? Как складывалась научная терминология? Ольшки как историк науки ставит массу принципиально важных вопросов, решение которых проливает неожиданно яркий свет на источники образования в средние века, культурные и практические предпосылки технических и математических сочинений эпохи Возрождения, на изучение души и духовного склада европейских исследователей, зачинателей и классиков науки Нового времени.582. Did translators always have the knowledge that was necessary for such responsible work in order to avoid fatal mistakes? How did scientific terminology evolve? As a historian of science, Olshki poses a lot of fundamentally important questions, the solution of which sheds an unexpectedly bright light on the sources of education in the Middle Ages, the cultural and practical background of technical and mathematical works of the Renaissance, on the study of the soul and spiritual warehouse of European researchers, pioneers and classics of modern science.582. Oliko kääntäjillä aina tarvittavaa tietoa vastuulliseen työhön kohtalokkaiden virheiden välttämiseksi? Kuinka tieteellinen terminologia kehittyi? Tieteen historioitsijana Olshki esittää paljon pohjimmiltaan tärkeitä kysymyksiä, joiden ratkaisu valaisee yllättävän kirkkaan valon keskiajan koulutuksen lähteisiin, renessanssin teknisten ja matemaattisten teosten kulttuuriseen ja käytännön taustaan, tutkimus eurooppalaisten tutkijoiden, tienraivaajien ja modernin tieteen klassikoiden sielusta ja hengellisestä varastosta.
583. Издание Ольшки на русском языке – библиографическая редкость, сведения о самом авторе отсутствуют в научных энциклопедиях. Нелишне поэтому прибегнуть к цитированию рядового текста, посвященного итальянскому математику Луке Пачоли, изобретателю бухгалтерского учета, в сочинениях которого историк замечает «облагораживающее влияние родного языка» и стремление приспособить друг к другу латинскую и тосканскую структуру предложений и порядок слов. Вот каков литературоведческий анализ Ольшки (в переводе с немецкого Ф.А. Когана и П.С. Юшкевича) математической прозы Пачоли:583. The edition of Olshki in Russian is a bibliographic rarity, information about the author himself is missing in scientific encyclopedias. It is useful, therefore, to resort to citing an ordinary text devoted to the Italian mathematician Luca Pacioli, an inventor of accounting, in whose writings the historian notes the “ennobling influence of the native language” and the desire to adapt the Latin and Tuscan sentence structure and word order to each other. Here is what the literary analysis of Olshki (translated from German by FA Kogan and PS Yushkevich) brings to the mathematical prose of Pacioli:583. Venäjänkielinen Olshkin painos on bibliografinen harvinaisuus, tieto itse kirjoittajasta puuttuu tieteellisistä tietosanakirjoista. Siksi on hyödyllistä vedota tavalliseen tekstiin, joka on omistettu kirjanpidon keksijälle, italialaiselle matemaatikolle Luca Paciolille, jonka kirjoituksissa historioitsija toteaa "äidinkielen jalostavan vaikutuksen" ja halun mukauttaa latinan ja toscanan lauseen rakenne ja sanajärjestys toisilleen. Tässä on mitä Olshkin kirjallisuusanalyysi (FA Koganin ja PS Yushkevichin kääntämästä saksasta) tuo Paciolin matemaattiseen proosaan:
584. «Наиболее интересным и новым способом, применяемым Пачоли с этой целью, является более или менее искусное использование уже литературно утвердившихся выражений, которые он вплетает в свою прозу. Мы находим у него часто целые стихи и полустишия из Данте и Петрарки, встречающиеся не в качестве цитат, а незаметно вставленные в качестве составных частей какого-нибудь предложения, причем они прилаживаются к ритму фразы путем изменения или перемещения отдельных слов (сноски с примерами мною опущены – Ю.П.). Это бросающееся в глаза всякому образованному итальянцу явление придает его прозе, наряду с богатством в эпитетах, восклицаниях, скобках, гиперболах и обращениях, риторически-возвышенный тон, который еще более усугубляется латинским порядком слов в предложении. В выражениях преданности герцогу Пачоли позволяет себе небольшие вольности. Пачоли по разным причинам считал себя обязанным придерживаться высокопарного стиля, в первую очередь, по соображениям возвышенности темы. Он взялся говорить о высоких и важных материях, которые являются настоящим пробным камнем и горнилом всех наук и дисциплин, от которых зависят все другие операции – спекулятивные, научные, практические и механические. Это убеждение обуславливает необходимость сообщить речи риторический блеск и придать ей пророчески-проповеднический тон, который превращает мыслителя и специалиста в мистика и мага. Все средневековые исследователи предстают перед нами в этом обличье, так как наука была тесно связана с религией, умозрение – с благочестием. Пережитки этой традиции, – заключает Ольшки, – нетрудно установить даже в настроениях и манере изложения Кеплера, Декарта и Лейбница, при всей строгости и объективности их научной деятельности. Лишь Галилей почувствовал необходимость отделить естественнонаучные исследования от теологии и мистики; за эту попытку он дорого заплатил, но она дала богатейшие результаты» [72, т. I; 152–153].584. “The most interesting and new method used by Pacioli for this purpose is the more or less clever use of the already literary expressions that he weaves into his prose. We often find in him whole verses and half-orders from Dante and Petrarch, found not as quotations, but imperceptibly inserted as constituent parts of some sentence, and they are adapted to the rhythm of the phrase by changing or moving individual words (I have omitted the footnotes with examples - Yu.P.). This striking phenomenon of every educated Italian gives his prose, along with richness in epithets, exclamations, brackets, hyperboles and appeals, a rhetorically sublime tone, which is further aggravated by the Latin word order in the sentence. In expressions of loyalty to the Duke Pacioli, he takes little liberties. For various reasons, Pacioli considered himself obliged to adhere to a high-pair style, primarily for reasons of the sublimity of the topic. He undertook to talk about high and important matters, which are a true touchstone and the crucible of all the sciences and disciplines on which all other operations depend - speculative, scientific, practical and mechanical. This belief necessitates telling rhetorical speech and giving it a prophetic preaching tone that turns the thinker and expert into a mystic and mage. All medieval researchers appear before us in this guise, since science was closely associated with religion, speculation with piety. Survivors of this tradition, - concludes Olshki, - it is not difficult to establish even in the mood and manner of presentation of Kepler, Descartes and Leibniz, with all the rigor and objectivity of their scientific activities. Only Galileo felt the need to separate the natural sciences from theology and mysticism; he paid dearly for this attempt, but she gave the richest results ”[72, vol. I; 152-153].584. "Mielenkiintoisin ja uusi menetelmä, jota Pacioli käyttää tähän tarkoitukseen, on enemmän tai vähemmän älykäs niiden jo kirjallisten ilmaisujen käyttö, jotka hän kutoo proosaansa. Löydämme häneltä usein kokonaisia ​​jakeita ja puolitilauksia Dantelta ja Petrarkalta, joita ei löydy lainauksista, vaan huomaamattomasti lisättyinä jonkun lauseen osiksi, ja ne mukautetaan lauseen rytmiin muuttamalla tai siirtämällä yksittäisiä sanoja (olen jättänyt alaviitteet pois esimerkeistä - Yu.P.). Tämä kaiken koulutetun italian silmiinpistävä ilmiö antaa proosalle rikkauden epiteeteissä, huutomerkkeissä, suluissa, hyperboleissa ja vetoomuksissa retorisesti ylevän sävyn, jota lauseen latinankielinen sanajärjestys pahentaa entisestään. Ilmaistessaan uskollisuutensa herttualle Paciolille hänellä on vain vähän vapautta. Eri syistä Pacioli piti itseään velvollisena noudattamaan ylevää tyyliä, pääasiassa aiheen ylevyyden vuoksi. Hän sitoutui puhumaan korkeista ja tärkeistä asioista, jotka ovat todellinen koetinkivi kaikissa tieteissä ja tieteenaloilla, joista kaikki muut toiminnot riippuvat - spekulatiiviset, tieteelliset, käytännölliset ja mekaaniset. Tämä uskomus edellyttää retorisen puheen puhumista ja profeetallisen saarnaamisäänen noudattamista ajattelijasta ja asiantuntijasta mystikoksi ja maagiksi saakka. Kaikki keskiajan tutkijat esiintyvät edessämme tässä valossa, koska tiede liittyi läheisesti uskontoon, spekulaatio hurskauteen. Tämän perinteen omaksuminen - päättää Olshki, - ei ole vaikeaa edes Keplerin, Descartesin ja Leibnizin mielialalla ja esitystavalla heidän kaiken tieteellisen toiminnan tarkkuudella ja objektiivisuudella. Vain Galileo koki tarpeelliseksi erottaa luonnontieteet teologiasta ja mystiikasta; hän maksoi kalliisti tästä yrityksestä, mutta hän antoi rikkaimmat tulokset ” [72, vol. Minä; 152-153] .
585. Так мыслил и писал Леонардо Ольшки.585. So thought and wrote Leonardo Olshki.585. Näin ajatteli ja kirjoitti Leonardo Olshki.

8. Мутации интеллекта

8. Mutations of intelligence

8. Älykkyyden mutaatiot

587. (А. Койре)587. (A. Koyre)587. (A. Koire)
588. После опубликования «Этюдов о Галилее» (1939) в трех выпусках признанным лидером интерналистского направления в историографии науки стал французский философ и историк науки Александр Владимирович Койре (1892–1964)[W]. Он родился в Таганроге, среднее образование получил в гимназиях Тифлиса и Ростова – на – Дону, где, в частности, увлекся философией и получил хорошее знание классических и современных европейских языков. Впоследствии он с равной легкостью говорил и писал на русском, английском, немецком и французском языках [48; 5].588. After the publication of the Etudes on Galilee (1939) in three editions, the French philosopher and historian of science Alexander Vladimirovich Koyre (1892–1964)[W] became the recognized leader of the internalist trend in the historiography of science. He was born in Taganrog, received a secondary education in the gymnasiums of Tiflis and Rostov-on-Don, where, in particular, he became interested in philosophy and received a good knowledge of classical and modern European languages. Subsequently, he spoke and wrote with equal ease in Russian, English, German and French [48; five].588. Kun tutkielmat Galileista (1939) oli julkaistu kolmessa volyymissa ranskalaisesta filosofista ja tieteen historioitsijasta Alexander Vladimirovitsh Koiresta (1892–1964) [W] tuli tunnustettu johtaja tieteen historiografian sisäisessä suuntauksessa. Hän syntyi Taganrogissa, sai toisen asteen koulutuksen Tiflisin ja Rostov-on-Don -kymnaaseissa, missä hän erityisesti kiinnostui filosofiasta ja sai hyvät tiedot klassisissa ja moderneista eurooppalaisista kielissä. Myöhemmin hän puhui ja kirjoitti yhtä helposti venäjäksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi [48; viisi] .
589. С 1908 г. А. Койре обучается в Геттингенском, затем – в Парижском университете. В 1930–1963 гг. – директор исследований в Практической школе высших исследований Франции. После второй мировой войны возглавил французский Центр исследований по истории науки, в 1956 г. исполнял обязанности непременного секретаря Международной академии истории науки.589. Since 1908, A. Koyre was studying at Göttingen, then - at the University of Paris. In the years 1930-1963 - Director of Research at the Practical School of Higher Studies in France. After the Second World War, he headed the French Center for the Study of the History of Science, in 1956 served as the permanent secretary of the International Academy of the History of Science.589. Vuodesta 1908 A. Koyre opiskeli Göttingenissä, sitten - Pariisin yliopistossa. Vuosina 1930-1963 - tutkimusjohtaja Ranskan Teknistaloudellisessa korkeakoulussa, Toisen maailmansodan jälkeen hän johti Ranskan tiedehistorian tutkimuskeskusta ja toimi vuonna 1956 Kansainvälisen tiedehistorian akatemian pysyvänä sihteerinä.
590. Первые публикации Койре были посвящены истории религиозно-философской мысли, в частности, таким русским мыслителям, как Иван Васильевич Киреевский, Александр Иванович Герцен (1812–1870)[W], Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856)[W].590. The first publications of Koyre were devoted to the history of religious and philosophical thought, in particular, to such Russian thinkers as Ivan Vasilyevich Kireevsky, Alexander Ivanovich Herzen (1812–1870)[W], Peter Yakovlevich Chaadaev (1794–1856)[W].590. Koyren ensimmäiset julkaisut on kohdistettu uskonnollisen ja filosofisen ajattelun historiaan, erityisesti sellaisiin venäläisiin ajattelijoihin kuin Ivan Vasilyevich Kirejevski, Alexander Ivanovich Herzen (1812–1870) [W] , Peter Jakovlevitsh Tshaadajev (1794–1856) [W] ..
591. В последующие годы основное внимание ученый уделяет развитию научных идей и их взаимосвязей в период научной революции Нового времени XVI–XVII вв., одной из наиболее глубоких революций человеческой мысли после открытия Космоса древнегреческими философами. Великие научные революции, по мнению Койре, всегда определялись катастрофой или изменением философских концепций. Разрушенная идея античного и средневекового Космоса как мира, имевшего завершенную, иерархически упорядоченную структуру, замещается в XVII веке идеей открытого, неопределенного и бесконечного Универсума, вопреки традиционной концепции противопоставления двух миров – земного и небесного. Классическая наука стала возможной благодаря двум главным условиям – математизации физики и «разрушению» Космоса.591. In subsequent years, the scientist focused on the development of scientific ideas and their interrelations in the period of the scientific revolution of the new time of the XVI – XVII centuries, one of the most profound revolutions of human thought after the discovery of Cosmos by ancient Greek philosophers. The great scientific revolutions, according to Koyre, have always been determined by catastrophe or a change in philosophical concepts. The destroyed idea of ​​the ancient and medieval Cosmos as a world that had a complete, hierarchically ordered structure was replaced in the XVII century by the idea of ​​an open, indefinite and infinite Universe, contrary to the traditional concept of opposing two worlds - the earthly and the heavenly. Classical science has become possible thanks to two main conditions - the mathematization of physics and the "destruction" of the Cosmos.591. Seuraavina vuosina tutkija keskittyi tieteellisten ideoiden ja niiden keskinäisten suhteiden kehittämiseen 16. ja 17. vuosisatojen uuden ajan tieteellisen vallankumouksen aikana, joka on yksi syvimmistä ihmiskunnan ajatuksista Cosmosin löytämisen jälkeen muinaisten kreikkalaisten filosofien toimesta. Koiren mukaan suuret tieteelliset vallankumoukset on aina määrittänyt katastrofi tai muutos filosofisissa käsitteissä. Tuhottu ajatus muinaisesta ja keskiaikaisesta kosmoksesta maailmana, jolla oli täydellinen, hierarkkisesti järjestetty rakenne, korvattiin 17.vuosisadalla ajatuksella avoimesta, määrittelemättömästä ja äärettömästä maailmankaikkeudesta, toisin kuin perinteinen käsite kahdesta vastakkaisesta maailmasta - maallisesta ja taivaallisesta. Klassinen tiede on tullut mahdolliseksi kahden pääasian - fysiikan matematisoinnin ja kosmoksen "tuhoamisen" ansiosta.
592. Fig-20: Основоположники новой науки не просто критиковали и громили определенные ошибочные теории с целью их исправления. Им было необходимо «реформировать структуры самого нашего разума, заново сформулировать и пересмотреть его понятия, представить бытие новым способом, выработать новое понятие познания, новое понятие науки – и даже изменить представляющуюся столь естественной точку зрения здравого смысла другой, в корне от него отличной» [48; 131].592. [F] The founders of the science did not just criticize and smash certain erroneous theories with the aim of correcting them. They needed to “reform the structures of our own mind, re-formulate and revise its concepts, present being in a new way, develop a new concept of knowledge, a new concept of science - and even change the common sense point of view of a different common sense completely different from it” [ 48; 131].592. [F] Tieteen perustajat eivät ole vain kritisoineet ja murskanneet mahdollisia virheellisiä teorioita niitä korjatessaan. Häntä oli "uudistettava oman mielemme rakentaminen, muotoiltava uudelleen ja tarkistettava sen käsitteet, esiteltävä uusi tietoväline, kehitettävä uusi tietokäsitys, uusi tieteen käsikirja - ja jopa muutettava tervettä järkeä, kehitettävä järki, joka on erilainen kuin se" [48; 131] ..
593. Л. Ольшки, познакомившись с «Этюдами о Галилее», дружески упрекнул Койре в отрицании роли наблюдения и эксперимента в новой науке о природе, важного аспекта учения Галилея. «Должен сознаться, – ответил Койре маститому критику в статье «Галилей и Платон», – я не уверен, что заслужил этот упрек, хотя глубоко верю, что наука по своей сущности является теорией, а не собранием «фактов»» [48; 148–149].593. L. Olshki, having become acquainted with the “Etudes of Galilee,” friendlyly reproached Koyre for denying the role of observation and experiment in the new science of nature, an important aspect of Galileo's teachings. “I must confess”, replied Koyre to the venerable critic in the article “Galileo and Plato”, I am not sure that I deserved this reproach, although I deeply believe that science is in its essence a theory, not a collection of “facts” ”[48; 148-149].593. L. Olshki, joka on tutustunut ”Galileon tutkimuksiin”, moitti ystävällisesti Koirea siitä, että hän kiisti havainnoinnin ja kokeilun roolin uudessa luonnontieteessä, joka on tärkeä osa Galilein opetuksia. "Minun on tunnustettava", vastasi Koire arvostetulle kriitikolle artikkelissa "Galilei ja Platon", en ole varma, ansaitsenko tämän moitteen, vaikka uskon syvästi, että tiede on pohjimmiltaan teoria, ei kokoelma "tosiasioita" [48; 148-149] .
594. Значение открытия новых фактов, новой техники Койре отнес к другой истории, «говорить о которой сейчас не входит в мои намерения», – объяснил он в 1954 г. в Бостоне на съезде Американской ассоциации содействия прогрессу науки [48; 15].594. The significance of the discovery of new facts, the new technique, Koyre attributed to another story, “to talk about which is not in my intentions now,” he explained in 1954 in Boston at the congress of the American Association for the Advancement of Science [48; 15].594. Uusien tosiseikkojen, uuden tekniikan keksimisen merkitys, Koire katsoi toisen tarinan ansioksi, "josta puhuminen ei ole nyt aikomukseni", hän selitti vuonna 1954 Bostonissa American Association for Advancement -kongressissa. [48; 15] .
595. В отличие от своих предшественников, Койре выдвинул идею некумулятивного развития науки, доказывая своими статьями и лекциями, что прошлое науки не является ни замкнутым, ни статичным, далеким от дистиллированной истории. Это не хронология открытий, являющихся плодом непорочного зачатия разума, и не каталог заблуждений, но история «человеческого духа, упорно преследующего, несмотря на постоянные неудачи, цель, которую невозможно достичь, – цель постижения или, лучше сказать, рационализации реальности» [48; 272].595. Unlike his predecessors, Koyre put forward the idea of ​​non-cumulative development of science, proving with his articles and lectures that the past of science is neither closed, nor static, far from a distilled history. This is not a chronology of discoveries that are the fruit of the immaculate conception of the mind, and not a catalog of errors, but the history of "the human spirit, stubbornly pursuing, in spite of constant failures, a goal that cannot be achieved is the goal of comprehension or, better to say, rationalization of reality" [48; 272].595. Toisin kuin edeltäjänsä, Koire esitti ajatuksen tieteen ei-kumulatiivisesta kehityksestä, osoittaen artikkeleillaan ja luennoillaan, että tieteen menneisyys ei ole suljettu eikä staattinen, kaukana tislatusta historiasta. Tämä ei ole aikajärjestys löydöistä, jotka ovat puhtaan mielikäsityksen hedelmiä, eikä virheiden luettelo, vaan "ihmisen hengen" historia, joka pyrkii itsepäisesti jatkuvista epäonnistumisista huolimatta tavoitteeseen, jota ei voida saavuttaa vaan joka on todellisuuden ymmärtämisen tai, parempi sanoa, järkeistämisen tavoite " [48; 272] .
596. Только историк, реконструируя развитие науки, схватывает теории прошлого при их рождении и видит создающий их порыв творческой мысли.596. Only the historian, reconstructing the development of science, grasps theories of the past at their birth and sees the creative impulse that creates them.596. Ainoastaan tieteen kehitystä rekonstruoiva historioitsija tarttuu menneisyyden teorioihin niiden syntyessä ja näkee luovan impulssin, joka luo ne.
597. Так Койре формулирует свою теорию истории научной мысли: это динамическое целое, которое в ходе своего развития постоянно перестраивается и перекраивается от вершины до истоков и оснований. Он глубоко убежден в единстве человеческой мысли и ее различных форм. Койре интересовала сама история идей как таковая. Сильной стороной его трактовки истории науки и истории философии было их слитное рассмотрение. Он был убежден и доказывал это всем своим творчеством, что научная и философская мысль находились и находятся в постоянном и плодотворном взаимодействии. Научная мысль никогда не была полностью отделена от философской мысли.597. So Koyre formulates his theory of the history of scientific thought: it is a dynamic whole, which in the course of its development is constantly being rebuilt and redrawn from the top to the roots and bases. He is deeply convinced of the unity of human thought and its various forms. Koyra was interested in the very history of ideas as such. The strength of his interpretation of the history of science and the history of philosophy was their combined consideration. He was convinced and proved it with all his creativity that scientific and philosophical thought were and are in constant and fruitful interaction. Scientific thought has never been completely separated from philosophical thought.597. Koyre muotoilee siis teoriansa tieteellisen ajattelun historiasta: se on dynaaminen kokonaisuus, jota sen kehityksen aikana rakennetaan jatkuvasti uudelleen ja piirretään ylhäältä alas juurille ja pohjalle. Hän on syvästi vakuuttunut ihmisajattelun ja sen eri muotojen yhtenäisyydestä. Koire oli kiinnostunut itse ideoiden historiasta. Hänen tieteellisen historian ja filosofian historian tulkinnan vahvuus oli niiden yhdistetty huomioon ottaminen. Hän oli vakuuttunut ja osoitti kaiken luovuudellaan, että tieteellinen ja filosofinen ajattelu ovat jatkuvassa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa. Tieteellistä ajattelua ei ole koskaan erotettu täysin filosofisesta ajattelusta.
598. Третьей компонентой истории идей являлась религиозная мысль. Великую битву между Лейбницем и Ньютоном, под знаком которой протекала первая половина XVIII века, он объяснял не столкновением двух тщеславий или двух техник, а противоположностью их теолого-метафизических позиций, столкновением двух философий.598. The third component of the history of ideas was religious thought. He explained the great battle between Leibniz and Newton, under the sign of which the first half of the 18th century proceeded, not by a clash of two vanities or two techniques, but by the opposite of their theological and metaphysical positions, a clash of two philosophies.598. Ideahistorian kolmas osa oli uskonnollinen ajattelu. Hän selitti Leibnizin ja Newtonin välisen suuren taistelun, jonka merkeissä 1700-luvun alkupuoli eteni, ei kahden turhamaisuuden tai kahden tekniikan, vaan heidän teologisten ja metafyysisten kantojensa vastakohdalla, kahden filosofian ristiriidalla.
599. Бесплодность как античной, так и средневековой науки Койре объяснял тиранией философии, пресловутой «королевы наук». У Декарта и даже у Ньютона он находил следы метафизических спекуляций, считая, впрочем, что наличие определенной философской обстановки или среды является необходимым условием существования самой науки. Научная мысль никогда не развивается в вакууме.599. The barrenness of both ancient and medieval science was explained to Koyra by the tyranny of philosophy, the notorious “queen of sciences”. For Descartes, and even for Newton, he found traces of metaphysical speculations, considering, incidentally, that the presence of a certain philosophical setting or environment is a necessary condition for the existence of science itself. Scientific thought never develops in a vacuum.599. Sekä muinaisen että keskiajan tieteen karuus selitiyi Koirelle filosofian tyrannialla, pahamaineisella ”tieteiden kuningattarella”. Descartesille ja jopa Newtonille hän löysi jälkiä metafyysisistä spekulaatioista, koska hän katsoi, että tietyn filosofisen ympäristön tai ympäristön läsnäolo on välttämätön edellytys tieteen olemassaololle. Tieteellinen ajatus ei koskaan kehity tyhjiössä.
600. Развитие наук Койре объяснял исключительно интеллектуальными факторами, взаимодействием между тремя названными компонентами духовной жизни человечества, сменой типов мышления, возникновение которых ученый образно называл мутациями человеческого интеллекта. Ему удалось поднять историю науки на теоретический уровень путем выявления глубинных устойчивых структур сознания, определяющих условия возможности или невозможности возникновения и функционирования конкретных научных идей. В качестве таких устойчивых структур мышления Койре ввел философские категории типа «античный и средневековый Космос», «пустое бесконечное пространство».600. The development of the sciences was explained by Koyre exclusively by intellectual factors, the interaction between the three named components of the spiritual life of mankind, the change of types of thinking, the appearance of which the scientist figuratively called mutations of the human intellect. He succeeded in raising the history of science to a theoretical level by identifying deep-seated sustainable structures of consciousness that determine the conditions for the possibility or impossibility of the emergence and functioning of specific scientific ideas. As such stable structures of thinking, Koyre introduced philosophical categories such as “ancient and medieval cosmos”, “empty infinite space”.600. Koyre selitti tieteiden kehityksen yksinomaan henkisillä tekijöillä, ihmiskunnan kolmen nimetyn komponentin välisellä vuorovaikutuksella, ajattelutyyppien muutoksella, jonka ulkonäköä tämä tiedemies kutsui kuvaannollisesti ihmisen intellektin mutaatioiksi. Hän onnistui nostamaan tieteen historian teoreettiselle tasolle tunnistamalla syvälle juurtuneet kestävät tietoisuuden rakenteet, jotka määrittelevät olosuhteet tiettyjen tieteellisten ideoiden syntymisen ja toiminnan mahdollisuudelle tai mahdottomuudelle. Tällaisina vakaina ajattelurakenteina Koire esitteli filosofisia luokkia, kuten "muinainen ja keskiaikainen kosmos", "tyhjä ääretön tila".
601. Суть интерналистской программы А. Койре состоит в том, что он отрицает связь между социально-экономической и политической структурой общества, с одной стороны, и состоянием науки того или иного времени, с другой. «Мне кажется тщетным, – пишет Койре, – желание вывести греческую науку из социальной структуры городов… Афины не объясняют ни Евдокса, ни Платона. Тем более Сиракузы не объясняют Архимеда или Флоренция – Галилея. Я считаю, что то же самое верно и для Нового времени и даже для нашего времени, несмотря на сближение чистой и прикладной наук. Вовсе не социальная структура Англии XVII века может объяснить Ньютона и тем более не социальная структура России времен Николая I может пролить свет на творения Лобачевского» [48; 279].601. The essence of the internalist program of A. Koyre is that he denies the connection between the socio-economic and political structure of society, on the one hand, and the state of science of a particular time, on the other. “It seems to me vain,” Koyre writes, “the desire to withdraw Greek science from the social structure of cities ... Athens does not explain either Eudox or Plato. Moreover, Syracuse does not explain Archimedes or Florence - Galileo. I believe that the same is true for the New Age and even for our time, despite the convergence of pure and applied sciences. It is not the social structure of England of the XVII century that can explain Newton and the more so the social structure of Russia of the time of Nicholas I can shed light on the works of Lobachevsky ”[48; 279].601. A. Koyren sisäisen ohjelman ydin on se, että hän kiistää yhtäältä yhteiskunnan sosioekonomisen ja poliittisen rakenteen ja toisaalta tietyn ajan tieteellisen tilan välisen yhteyden. "Minusta näyttää turhalta", Koyre kirjoittaa, "halu vetää Kreikan tiede pois kaupunkien sosiaalisesta rakenteesta ... Ateena ei selitä Eudoxia eikä Platonia. Syrakusa ei myöskään selitä Archimedesia tai Firenze Galileita. Uskon, että sama pitää paikkansa New Age -kaudella ja jopa meidän aikanamme, huolimatta puhtaiden ja soveltavien tieteiden lähentymisestä. 17. vuosisadan Englannin sosiaalinen rakenne ei voi selittää Newtonia ja sitäkin vähemmän Nikolai I -ajan Venäjän sosiaalirakenne voi valaista Lobatshevskin teoksia” [48; 279] .

9. Наука в истории общества

9. Science in the history of society

9. Tiede yhteiskunnan historiassa

603. (Дж. Бернал)603. (J. Bernal)603. (J. Bernal)
604. В середине XX века, особенно после испытания водородной бомбы, в мировом естествознании и тем более в физических науках прочно закрепилась идея о том, что имеющиеся в настоящий момент знания заменяют и вытесняют все знания прошлого, достижения которых поглощены современной наукой, а ошибки, порожденные неведением, отброшены и забыты. Современная теория как система и область логики может быть понята и без всякого обращения к истории. Более того, как выразился авторитетный англо-американский математик и философ Алфред Норт Уайтхед (1861–1947), «наука, которая не решается забыть своих основателей, обречена» [104; 377].604. In the middle of the 20th century, especially after the testing of the hydrogen bomb, the idea that current knowledge replaces and replaces all knowledge of the past, the achievements of which are absorbed by modern science and errors generated by ignorance, is firmly established in the world natural science and even more so in physical sciences. , rejected and forgotten. Modern theory as a system and a field of logic can be understood without reference to history. Moreover, as the authoritative Anglo-American mathematician and philosopher Alfred North Whitehead (1861–1947) put it, “science that does not dare to forget its founders is doomed” [104; 377].604. 1900-luvun puolivälissä, erityisesti vetypommin testaamisen jälkeen, ajatus siitä, että nykyinen tieto korvaa kaiken menneisyyden tiedon, jonka saavutukset absorboivat nykyaikainen tiede ja tietämättömyyden aiheuttamat virheet, on vakaasti vakiintunut maailman luonnontieteeseen ja vielä enemmän fysiikkaan, on hylätty ja unohdettu. Moderni teoria järjestelmänä ja logiikkakenttänä voidaan ymmärtää viittaamatta historiaan. Lisäksi, kuten arvovaltainen angloamerikkalainen matemaatikko ja filosofi Alfred North Whitehead (1861–1947) sanoi, "tiede, joka ei uskalla unohtaa perustajiaan, on tuomittu" [104; 377] .
605. Популярной оказалась и формула американского промышленника, основателя поточно-массового производства Генри Форда (1863–1947)[W] – «История – это чепуха».605. Popular was the formula of the American industrialist, founder of mass-flow production, Henry Ford (1863–1947)[W] - “History is nonsense.”605. Suosittu oli amerikkalaisen teollisuusmiehen, massatuotannon perustajan Henry Fordin (1863–1947) kaava [W] - "Historia on hölynpölyä".
606. В СССР пренебрежительное отношение не только к истории, но и к другим гуманитарным дисциплинам, нашло тогда же отражение в стихах Бориса Слуцкого (1919–1986): «Что-то физики в почете.// Что-то лирики в загоне. // Дело не в сухом расчете, // Дело в мировом законе». Спор казался бесполезным, лирикам-гуманитариям оставалось «Наблюдать, как, словно пена, // Опадают наши рифмы // И величие степенно // Отступает в логарифмы».606. In the USSR, a dismissive attitude not only to history, but also to other humanitarian disciplines, was also reflected in the verses of Boris Slutsky (1919–1986): “Something of physics is in high esteem. // Something of lyricism in the pen. // Matter is not in dry calculation, // Matter in the world law ". The dispute seemed useless, the lyricists of the humanities remained" observing foam, // Falling off our rhymes // And the greatness is gradually // Retreated into logarithms."606. Neuvostoliitossa hylkäävä asenne paitsi historiaan myös muihin humanitaarisiin tieteenaloihin heijastui myös Boris Slutskin (1919–1986) jakeisiin: ”Jotakin fysiikkaa arvostetaan. // Jotakin lyyrisyyttä kynässä. // Aine ei ole laskennassa kuivaa, // Aine maailmanlainsäädännössä ". Kiista näyttää hyödyttömältä, humanististen sanoitusten esittäjät pysyvät" tarkkailemassa, ikään kuin vaahtoa, // putoavat pois riimimme // Ja suuruus on asteittainen // kutistuu logaritmeiksi. "
607. Именно в этот период известному английскому ученому и общественному деятелю Джону Десмонду Берналу (1901–1971)[W] предложили прочесть курс лекций в Cе в честь известного американского историка Чарлза Берда (1874–1948). Дж. Бернал выбрал тему «Наука в истории общества», которая давно уже интересовала ученого. Он надеялся в результате чтения курса написать книгу за три недели, которая в итоге отняла у автора шесть лет. В 1954 г. в Лондоне было опубликовано фундаментальное исследование Бернала «Science in History», вскоре переведенное и выпущенное в СССР под названием «Наука в истории общества» (1956).607. It is at this time John Desmond Bernal (1901–1971)[W], a well-known English scholar and public figure, was offered to give a course of lectures at Oxford in honor of the famous American historian Charles Byrd (1874–1948). J. Bernal chose the topic "Science in the history of society", which has long been interested in the scientist. As a result of reading the course, he hoped to write a book in three weeks, which eventually took the author six years. In 1954, Bernal’s Science in History, which was soon translated and published in the USSR under the title Science in the History of Society (1956), was published in London in 1954.607. Juuri tällä hetkellä tunnetulle englantilaiselle tutkijalle ja julkiselle henkilölle John Desmond Bernalille (1901–1971) [W] tarjottiin luentokurssia Oxfordissa kuuluisan amerikkalaisen historioitsijan Charles Byrdin (1874–1948) kunniaksi. J. Bernal valitsi aiheen "Tiede yhteiskunnan historiassa", joka on pitkään ollut kiinnostunut tiedemiehestä. Kurssin pitämisen seurauksena hän toivoi kirjoittavansa kirjan kolmessa viikossa, joka vie kirjailijalta lopulta kuusi vuotta. Vuonna 1954 Bernalin Science in History, joka käännettiin ja julkaistiin pian Neuvostoliitossa nimellä Science in the History of Society (1956), julkaistiin Lontoossa vuonna 1954.
608. Основной задачей своего фундаментального труда Бернал считал описание и интерпретацию взаимоотношений между развитием науки и других аспектов человеческой истории. Автор в самом предисловии подчеркивал, что «степень развития естествознания помогает определить степень развития самого общества – не только в области изменений в экономике, происходящих в результате применения научных открытий, но также в результате влияния новых научных теорий на общий остов мысли» [4; 7].608. Bernal considered the main task of his fundamental work to be the description and interpretation of the relationship between the development of science and other aspects of human history. The author in the preface emphasized that “the degree of development of natural science helps determine the degree of development of society itself - not only in the field of changes in the economy that occur as a result of the application of scientific discoveries, but also as a result of the influence of new scientific theories on the general frame of thought” [4; 7].608. Bernal piti perustyönsä päätehtävänä tieteen kehityksen ja muiden ihmishistorian näkökohtien välisen suhteen kuvaamista ja tulkintaa. Kirjailija korosti esipuheessa, että "luonnontieteiden kehitystaso auttaa määrittämään itse yhteiskunnan kehityksen asteen - ei vain tieteellisten löytöjen soveltamisen seurauksena tapahtuvissa talouden muutoksissa, vaan myös seurauksena uusien tieteellisten teorioiden vaikutuksesta yleiseen ajattelutapaan ” [4; 7] .
609. Описание скачкообразного развития науки в XX веке со столь быстрым и эффективным использованием ее результатов – для чего достаточно привести примеры с пенициллином и атомной бомбой – заняло добрую половину книги Бернала.609. A description of the spasmodic development of science in the 20th century with such fast and efficient use of its results — for which it suffices to give examples of penicillin and the atomic bomb — took a good half of Bernal's book.609. Kuvaus tieteen kouristuksellisesta kehityksestä 1900-luvulla ja sen tulosten nopea ja tehokas käyttö - johon riittää esimerkkien antaminen penisilliinistä ja atomipommista - otti runsaasti puolet Bernalin kirjasta.
610. Слово «наука» («science») автор не пытается втиснуть в рамки какого-либо определения и на всем протяжении книги использует этот термин в самом широком смысле, не считая ни одно определение исчерпывающим. В центре внимания исследователя, сторонника марксист¬ской философии, даже не история науки, а скорее – влияние науки на историю, исторические последствия развития естественнонаучного познания.610. The author does not try to squeeze the word “science” into the framework of any definition and throughout the book uses this term in the broadest sense, without considering any definition to be exhaustive. The focus of the researcher, a supporter of Marxist philosophy, is not even the history of science, but rather the influence of science on history, the historical consequences of the development of natural science knowledge.610. Kirjoittaja ei yritä puristaa sanaa ”tiede” minkään määritelmän piiriin ja käyttää sitä kirjassa koko sen laajimmassa merkityksessä pitämättä mitään määritelmää tyhjentävänä. Marxilaista filosofiaa kannattavan tutkijan painopiste ei ole edes tieteen historiassa, vaan pikemminkin tieteen vaikutuksessa historiaan, luonnontieteellisen tiedon kehityksen historiallisissa seurauksissa.
611. Темой книги является по существу взаимодействие науки и общества, всесторонняя связь между техникой, наукой и философией.611. The subject of the book is essentially the interaction of science and society, a comprehensive connection between technology, science and philosophy.611. Kirjan aihe on lähinnä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutus, kattava yhteys tekniikan, tieteen ja filosofian välillä.
612. С одной стороны, наука является упорядоченной техникой, с другой – рационализированной мифологией. Поэтому, по определению Бернала, «наука играет роль посредника между установившейся и передаваемой по наследству практикой людей, работающих для того, чтобы жить, и утвердившимися идеями и традициями, которые обеспечивают продолжение существования общества, а также прав и привилегий создавших его классов» [4; 8].612. On the one hand, science is an orderly technique, on the other - rationalized mythology. Therefore, according to Bernal, “science plays the role of a mediator between the established and inherited practices of people working to live and established ideas and traditions that ensure the continuation of the society, as well as the rights and privileges of the classes that created it” [4; 8].612. Toisaalta tiede on järjestettyä tekniikkaa, toisaalta rationalisoitua mytologiaa. Siksi Bernalin mukaan "tieteellä on välittäjän rooli elävien ihmisten vakiintuneiden ja perittyjen käytäntöjen ja vakiintuneiden ideoiden ja perinteiden välillä, jotka takaavat yhteiskunnan jatkumisen, sekä luovien luokkien oikeudet ja etuoikeudet. ” [4; 8] .
613. Центры научной деятельности с течением времени непрерывно перемещались, следуя, по доказательствам Бернала, за перемещением центров торговой и промышленной активности, а не наоборот.613. Over time, the centers of scientific activity continuously moved, following, according to Bernal, the movement of centers of commercial and industrial activity, and not vice versa.613. Ajan myötä tieteellisen toiminnan keskukset liikkuvat jatkuvasti, seuraamalla Bernalin mukaan kaupallisen ja teollisen toiminnan keskusten liikkumista eikä päinvastoin.
614. Бернал, таким образом, явился ярким представителем экстернализма – течения в историографии и философии науки, возникшего в Англии в 30-е гг. XX века под влиянием марксизма. Историческую динамику науки, по мнению сторонников экстернализма, определяют социокультурные условия и ориентиры в виде социальных заказов, социоэкономических условий, культурно-исторических контекстов и пр.614. Bernal, therefore, was a prominent representative of externalism - a trend in historiography and the philosophy of science that emerged in England in the 30s. XX century under the influence of Marxism. The historical dynamics of science, in the opinion of supporters of externalism, is determined by sociocultural conditions and landmarks in the form of social orders, socioeconomic conditions, cultural and historical contexts, etc.614. Bernal oli siis merkittävä eksternalismin edustaja - historiografian ja tieteenfilosofian suuntauksen, joka syntyi Englannissa 30-luvulla. 20. vuosisata on syntynyt marxilaisuuden vaikutuksesta. Eksternalismin kannattajien mielestä tieteen historiallinen dynamiikka määräytyy sosiokulttuuristen olosuhteiden ja maamerkkien muodossa sosiaalisten tilausten, sosioekonomisten olosuhteiden, kulttuurisen ja historiallisen kontekstin muodossa.
615. Заключительная глава обширного исследования Бернала направлена против самоубийственного характера изобретенной учеными водородной бомбы, абсурдности бесполезной траты напряженных усилий на вооружения и подготовку научной войны. Подчеркивая, что возможности человечества довольно незначительны даже и без войны, ученый назвал последний раздел «Миру необходима наука» [4; 692–699]. Он включил туда столь актуальные и сегодня темы, как:615. The final chapter of Bernal's extensive research is directed against the suicidal character of the hydrogen bomb invented by scientists, the absurdity of the useless expenditure of strenuous efforts on armaments and the preparation of scientific war. Stressing that the possibilities of mankind are rather insignificant even without war, the scientist called the last section “The world needs science” [4; 692–699]. He included such topical and today topics as:615. Bernalin laajan tutkimuksen viimeinen luku on suunnattu tutkijoiden keksimän vetypommin itsemurha-luonteen, asevarusteisiin kohdistuvien raskaiden ponnistelujen turhien menojen absurdiin ja tieteellisen sodan valmisteluun. Korostaen, että ihmiskunnan mahdollisuudet ovat melko merkityksettömiä myös ilman sotaa, tutkija laittoi viimeisen osan otsikoksi ”Maailma tarvitsee tiedettä” [4; 692–699] . Se sisältää sellaisia ajankohtaisia ja nykypäivän aiheita kuin:
616. – опасность войны и пути ее преодоления,616. - the danger of war and ways to overcome it,616. - sodan vaara ja keinot sen voittamiseksi,
617. – ликвидация голода, рост общественного благосостояния,617. - the elimination of hunger, the growth of public welfare,617. - nälän poistaminen, yleisen hyvinvoinnin kasvu,
618. – мудрое использование человеком новых видов энергии,618. - wise use of new types of energy by man,618. - uudenlainen energian viisas käyttö ihmisen toimesta,
619. – преобразование природы с целью создания благоприятных условий для большого прироста населения,619. - transformation of nature in order to create favorable conditions for large population growth,619. - luonnon muutos suotuisien olosuhteiden luomiseksi suurelle väestönkasvulle,
620. – новая мораль, означающая гораздо более высокий уровень социальной ответственности по сравнению с любым достигнутым в прошлом уровнем ответственности, ограниченным традиционными требованиями семьи и рода.620. - a new morality, which means a much higher level of social responsibility compared to any level of responsibility achieved in the past, limited by the traditional requirements of the family and clan.620. - uusi moraali, joka tarkoittaa paljon korkeampaa sosiaalista vastuuta verrattuna aikaisemmin saavutettuun vastuun tasoon, jota perheen ja suvun perinteiset vaatimukset rajoittavat.

10. Освободительное влияние науки

10. The liberating influence of science

10. Tieteen vapauttava vaikutus

622. (К.Р. Поппер)622. (K. R. Popper)622. (K. R. Popper)
623. После крушения Австро-Венгрии, будучи еще студентом Венского университета, К.Р. Поппер заинтересовался теорией истории Карла Маркса (1818–1883)[W], психоанализом Зигмунда Фрейда (1856–1939)[W] и «индивидуальной психологией» Альфреда Адлера (1870–1937)[W], широко обсуждавшимися в то время и модными среди молодежи. Поппер позже (1953) писал, что эти три теории, хотя и выражены в научной форме, «на самом деле имеют больше общего с примитивными мифами, чем с наукой, что они в большей степени напоминают астрологию, чем астрономию» [88; 242].623. After the collapse of Austria-Hungary, while still a student at the University of Vienna, KR. Popper became interested in the theory of the history of Karl Marx (1818–1883)[W], Sigmund Freud’s psychoanalysis (1856–1939)[W], and Alfred Adler’s “individual psychology” (1870–1937)[W], which were widely discussed at that time and popular among young people. Popper later (1953) wrote that these three theories, although expressed in scientific form, “actually have more in common with primitive myths than with science, that they more resemble astrology than astronomy” [88; 242].623. Itävalta-Unkarin romahtamisen jälkeen, vielä opiskelijana Wienin yliopistossa, K.R. Popper kiinnostui Karl Marxin (1818–1883) [W] , Sigmund Freudin psykoanalyysin (1856–1939), [W], historian teoriasta. ja Alfred Adlerin ”yksilöllisestä psykologiasta” (1870–1937) [W] , joista keskusteltiin laajalti ja jotka olivat suosittuja nuorten keskuudessa. Popper kirjoitti myöhemmin (1953), että vaikka nämä kolme teoriaa ilmaistaan tieteellisessä muodossa, "tosiasiassa niillä on enemmän yhteistä primitiivisten myyttien kuin tieteen kanssa, että ne muistuttavat enemmän astrologiaa kuin tähtitietettä" [88 ; 242] .
624. Его смущала «объяснительная сила» этих теорий, способных, казалось, объяснить все, что происходило в описываемых ими областях. Практика предсказаний была столь неопределенной, что предсказания всегда сбывались и казались неопровержимыми. Подобные наблюдения привели молодого ученого к выводу: теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной; неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок. Критерием научного статуса любой теории является ее фальсифицируемость, опровержимость или проверяемость.624. He was confused by the “explanatory power” of these theories, which seemed capable of explaining everything that happened in the fields they described. The practice of predictions was so vague that predictions always came true and seemed irrefutable. Such observations led the young scientist to the conclusion: a theory that is not refutable by any conceivable event is unscientific; Irrefutability is not the merit of a theory (as is often thought), but its flaw. The criterion of the scientific status of any theory is its falsifiability, refutability or verifiability.624. Hän oli hämmentynyt näiden teorioiden "selittävästä voimasta", joka näytti pystyvän selittämään kaiken, mitä tapahtui niiden kuvaamilla aloilla. Ennusteiden käytäntö oli niin epämääräistä, että ennusteet täyttyivät aina ja näyttivät kumoamattomilta. Tällaiset havainnot johtivat nuoren tutkijan johtopäätökseen: teoria, jota ei voida kumota millään kuviteltavissa olevalla tapahtumalla, on epätieteellinen; Kumoamattomuus ei ole teorian ansio (kuten usein ajatellaan), vaan sen virhe. Kriteeri minkä tahansa teorian tieteelliselle asemalle on sen väärentämisen, kumottavuuden tai todennettavuden mahdollisuus.
625. Вместе с тем Поппер понимал, что исторически все или почти все научные теории возникли из мифов и что миф может содержать важные предвосхищения научных теорий. Фактически ньютоновская теория гравитации, и в частности лунная теория приливов, исторически были детищем астрологических идей. По-видимому, предположил Поппер, Ньютон очень не хотел принимать теорию, восходящую к тому же источнику, что и теории, объясняющие, например, возникновение эпидемий гриппа влиянием звезд. И Галилей, несомненно, по тем же основаниям отвергал лунную теорию приливов; его опасения по поводу результатов Кеплера легко объясняются теми же параллелями в отношении астрологии.625. At the same time, Popper understood that, historically, all or almost all scientific theories arose from myths and that the myth may contain important anticipations of scientific theories. In fact, Newtonian theory gravity, and in particular the lunar theory of tides, has historically been the offspring of astrological ideas. Apparently, Popper suggested, Newton didn’t want to accept a theory that goes back to the same source as theories explaining, for example, the appearance of influenza epidemics by the influence of stars. And Galileo, undoubtedly, on the same grounds rejected the lunar theory of tides; his concerns about the results of Kepler are easily explained by the same parallels with regard to astrology.625. Samalla Popper ymmärsi, että historiallisesti kaikki tai melkein kaikki tieteelliset teoriat ovat syntyneet myytteistä ja että myytti voi sisältää tärkeitä tieteellisten teorioiden ennakointeja. Itse asiassa Newtonin teorian painovoima ja erityisesti vuoroveden kuuteoria ovat historiallisesti olleet astrologisten ideoiden jälkeläisiä. Ilmeisesti Popper ehdotti, että Newton ei halunnut hyväksyä teoriaa, joka palaa samaan lähteeseen kuin teoriat, jotka selittävät esimerkiksi influenssaepidemioiden esiintymisen tähtien vaikutuksesta. Ja Galileo epäilemättä hylkäsi samoilla perusteilla kuullisen vuoroveden teorian; hänen huolensa Keplerin tuloksista voidaan helposti selittää samoilla rinnakkaisuuksilla astrologian suhteen.
626. Спор между Галилеем и церковью касался статуса коперниканской системы мира, которая, в частности, объявляла суточное движение Солнца кажущимся и обусловленным движением нашей Земли и тем самым вступала в противоречие с книгой Иисуса Навина. В главе 10 книги Навина Господь сказал «пред израильтянами: стой, солнце над Гаваоном, и луна, над долиною Аилонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим… Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день».626. The dispute between Galileo and the church concerned the status of the Copernican system of the world, which, in particular, declared the diurnal movement of the Sun apparent and caused by the movement of our Earth and thus conflicted with the book of Joshua. In chapter 10 of the book of Nun, the Lord said, “Before the Israelites: stand, the sun over Gibeon, and the moon, over the valley of Aielona! And the sun stopped, and the moon stood, until the people took revenge on their enemies ... The sun was standing in the middle of the sky, and did not hurry to the west almost all day.626. Galileon ja kirkon välinen kiista koski maailman kopernikolaisen järjestelmän asemaa, joka erityisesti julisti Auringon päivittäisen liikkumisen ilmeiseksi ja maapallon liikkeen aiheuttajaksi ja oli siten ristiriidassa Joosuan kirjan kanssa. Nunnin kirjan luvussa 10 Herra sanoi: ”Israelilaisten edessä: seisokaa, aurinko Gibeonin päällä ja kuu Aielon laakson päällä! Ja aurinko pysähtyi, ja kuu seisoi, kunnes ihmiset kostivat vihollisensa ... Aurinko seisoi keskellä taivasta eikä kiirehtinyt länteen melkein koko päivään.
627. Всемогущий кардинал Беллармино, который был одним из инквизиторов на процессе Джордано Бруно, уговаривал Галилея поступить благоразумно и признать, что «явления лучше рассчитывать, предполагая, что Земля движется, а Солнце покоится; в этом нет опасности, ибо этого требует только математика» [88; 291].627. Almighty Cardinal Bellarmino, who was one of the inquisitors at the process of Giordano Bruno, persuaded Galileo to act prudently and admit that “the phenomena should be calculated, assuming that the Earth is moving and the Sun is at rest; there is no danger in this, because only mathematics demands it ”[88; 291].627. Kaikkivaltias kardinaali Bellarmino, joka oli yksi inkvisiittoreista Giordano Bruno -prosessissa, suostutteli Galileon toimimaan harkitsevasti ja myöntämään, että "ilmiöt tulisi laskea olettaen, että maa liikkuu ja aurinko on levossa; tässä ei ole vaaraa, koska vain matematiikka vaatii sitä ” [88; 291] .
628. Сам Галилей готов был подчеркивать превосходство системы Коперника в качестве инструмента для вычислений, которым пользовался и папа Григорий XIII при реформе календаря в качестве некоторого ловкого математического приема. К подобному же приему прибегнул в 1543 г. автор предисловия к книге Коперника «Об обращениях» Осиандер, чтобы замаскировать революционное воздействие этого творения.628. Galileo himself was ready to emphasize the superiority of the Copernican system as a tool for computing, which Pope Gregory XIII used when reforming the calendar as a clever mathematical technique. In 1543, the author of the preface to the book Copernicus "On Appeals" Osiander resorted to a similar reception in order to disguise the revolutionary impact of this creation.628. Galileo itse oli valmis korostamaan Kopernikuksen järjestelmän ylivoimaa laskennan välineenä, jota paavi Gregorius XIII käytti kalenterin uudistamisessa älykkäänä matemaattisena tekniikkana. Vuonna 1543 Copernicus "On Appeals" -kirjan esipuheen kirjoittaja Osiander turvautui vastaavaan ilmaukseen peittääkseen tämän luomuksen vallankumouksellisen vaikutuksen.
629. Точна ирония поэта Евг. Евтушенко по этому историческому поводу: «Ученый, сверстник Галилея // был Галилея не глупее. // Он знал, что вертится Земля, // но у него была семья».629. The exact irony of the poet Eug. Evtushenko on this historical occasion: “The scientist, the peer of Galileo // was Galileo not more stupid. // He knew that the Earth was spinning, // but he had a family. ”629. Runoilija Jevgenij Jevtushenkon tarkka ironia tässä historiallisessa tilanteessa: ”Tutkija, Galileon vertainen // ei ollut Galileita tyhmempi. // Hän tiesi, että maa pyörii, // mutta hänellä oli perhe.”
630. Не все современники поступали таким образом. Джордано Бруно назвал автора защитного предисловия «невежественным и притязательным ослом, который утверждает, будто оказывает помощь Копернику, а в действительности позволяет себе подобным срывать в этой книге капусту и всякую зелень» [72, т. III; 224].630. Not all contemporaries acted in this way. Giordano Bruno called the author of the defensive preface “an ignorant and pretentious donkey, who claims to be helping Copernicus, and in fact allowing himself like to tear cabbage and all greens in this book” [72, Vol. III; 224].630. Kaikki aikalaiset eivät toimineet tällä tavalla. Giordano Bruno kutsui puolustavan esipuheen kirjoittajaa "tietämättömäksi ja teeskenteleväksi aasiksi, joka väittää auttavansa Kopernikusta ja itse asiassa antaa itselleen luvan repiä kaalia ja kaikkea vihreää tässä kirjassa" [72, Voi. III; 224] .
631. Что касается Галилея, то он прямо не нападал на заблуждения современников и устаревшее учение Птолемея. Он излагал все доводы за и против, предоставляя здравому смыслу выбор и последнее решение.631. As for Galileo, he did not directly attack the misconceptions of his contemporaries and the outdated teachings of Ptolemy. He presented all the pros and cons, giving common sense a choice and a final solution.631. Mitä Galileihin tulee, hän ei hyökännyt suoraan aikalaistensa väärinkäsityksien ja Ptolemaioksen vanhentuneiden opetusten kimppuun. Hän vain esitteli kaikki hyvät ja huonot puolet, antaen terveen järjen valita lopullisen ratkaisun.
632. А оно сводилось к тому, что система Коперника дает истинное описание мира, подтверждением чему служил наблюдаемый им в телескоп Юпитер со спутниками как миниатюрная модель коперниканской солнечной системы. Гелиоцентрическая теория, как и появившаяся спустя сто лет ньютоновская теория гравитации, служили доказательством силы человеческого интеллекта, способного раскрыть тайны мира и становящегося на этом пути серьезным соперником религии. Галилей возродил традицию критической дискуссии, характерную для древнегреческой науки, в интересах открытия истины.632. And it came down to the fact that the Copernican system gives a true description of the world, which was confirmed by the Jupiter telescope with satellites that it observes as a miniature model of the Copernican solar system. The heliocentric theory, like the Newtonian theory of gravity that appeared a hundred years later, served as proof of the power of human intellect, capable of unraveling the secrets of the world and becoming a serious rival to religion on this path. Galileo revived the tradition of critical discussion characteristic of ancient Greek science in the interests of discovering the truth.632. Ja se tuli siihen tosiseikkaan, että Kopernikuksen järjestelmä antaa todellisen kuvauksen maailmasta, jonka vahvisti Jupiterin teleskooppi satelliiteilla, joita se tarkkailee Kopernikuksen aurinkokunnan pienoismallina. Heliosentrinen teoria, kuten satavuotta myöhemmin ilmestynyt Newtonin painovoimateoria, toimi todisteena ihmisen älyn voimasta, joka pystyi selvittämään maailman salaisuudet ja tulemaan vakavaksi kilpailijaksi uskonnolle tällä polulla. Galilei elvytti antiikin Kreikan tieteelle tyypillisen kriittisen keskustelun perinteen totuuden löytämiseksi.
633. Церковь после Галилея и Ньютона становилась более терпимой к науке. Наука, по мнению Поппера, ценна своим освободительным влиянием как одна из величайших сил, делающих человека свободным.633. The church after Galileo and Newton became more tolerant of science. Science, according to Popper, is valuable in its liberating influence as one of the greatest forces that make a man free.633. Galileon ja Newtonin jälkeen kirkosta tuli suvaitsevaisempi tiedettä kohtaan. Popperin mukaan tiede on arvokas vapauttavalla vaikutuksellaan yhtenä suurimmista voimista, jotka tekevät ihmisen vapaaksi.
634. В 1965 г. К. Поппер выступил с лекцией «Об облаках и часах». Облака он расположил на левом конце некой шкалы: они представляли такие физические системы, которые, подобно газам, ведут себя беспорядочным, неорганизованным и более или менее непредсказуемым образом. Часы же на правом конце шкалы как надежный и высокоточный механизм воплощали собой физические системы, поведение которых вполне упорядоченно и предсказуемо. Человек и животные помещались лектором где-то между левым и правым краями шкалы.634. In 1965, K. Popper gave a lecture "On the clouds and clocks." He placed the clouds at the left end of a scale: they represented such physical systems that, like gases, behave in a disorderly, disorganized and more or less unpredictable way. The clock on the right end of the scale as a reliable and high-precision mechanism embodied physical systems, whose behavior is quite orderly and predictable. A man and animals were placed by a lecturer somewhere between the left and right edges of the scale.634. Vuonna 1965 K. Popper piti luennon "Pilvistä ja kelloista". Hän sijoitti pilvet asteikon vasempaan päähän: ne edustivat sellaisia fyysisiä järjestelmiä, jotka käyttäytyvät kaasujen tapaan epäjärjestyksessä, järjestäytyneesti ja enemmän tai vähemmän arvaamattomalla tavalla. Asteikon oikealla puolella oleva kello luotettavana ja tarkkana mekanismina ilmentää fyysisiä järjestelmiä, joiden käyttäytyminen on melko järjestäytynyttä ja ennakoitavaa. Luennoitsija sijoitti ihmisen ja eläimet jonnekin asteikon vasemman ja oikean reunan väliin.
635. Великий американский математик и логик, родоначальник прагматизма и основатель семиотики Чарлз Сандерс Пирс (1839–1914)[W] в 1892 г. показал, что теория Ньютона, даже оставаясь верной, еще не дает нам оснований считать, что все облака суть совершенные часы. Человек вправе предположить, что во всех часах присутствует определенное несовершенство или разболтанность, и что это открывает возможность появления элемента случайности в их работе. Мир управляется не только в соответствии со строгими законами Ньютона, но одновременно и в соответствии с закономерностями случая, то есть закономерностями статистической вероятности. А это превращает наш мир, включая науку, во взаимосвязанную систему из облаков и часов. В этой системе даже самые лучшие часы в своей молекулярной структуре в определенной степени оказываются облакоподобными. Повседневная действительность, в которой мы живем и действуем, не является ни математической, ни математизируемой. Это область подвижного, неточного, приблизительного. Иначе говоря, все часы суть облака, и существуют лишь облака, различающиеся друг от друга степенью своей облакоподобности.635. The great American mathematician and logician, the founder of pragmatism and the founder of semiotics, Charles Sanders Pierce (1839–1914)[W] in 1892, showed that Newton's theory, even if true, did not give us reason to believe that all clouds are perfect hours. A person has the right to assume that in all watches there is a certain imperfection or looseness, and that this opens up the possibility of the appearance of an element of chance in their work. The world is governed not only in accordance with the strict laws of Newton, but at the same time and in accordance with the laws of the case, that is, the laws of statistical probability. And this transforms our world, including science, into an interconnected system of clouds and clocks. In this system, even the best clocks in their molecular structure to a certain extent turn out to be cloud-like. The everyday reality in which we live and act is neither mathematical, nor mathematizable. This is an area of ​​rolling, inaccurate, approximate. In other words, all clocks are clouds, and there are only clouds that differ from each other in the degree of their cloud-likeness.635. Suuri amerikkalainen matemaatikko ja loogikko, pragmatismin ja semiotiikan perustaja Charles Sanders Pierce (1839–1914) [W] osoitti vuonna 1892, että Newtonin teoria, jopa jos se on totta, ei antanut meille syytä uskoa, että kaikki pilvet ovat täydellisiä tunteja. Henkilöllä on oikeus olettaa, että kaikissa kelloissa on tietty epätäydellisyys tai löysyys, ja että tämä avaa mahdollisuuden sattuman elementin esiintymiseen niiden toiminnassa. Maailmaa hallitaan paitsi Newtonin tiukkojen lakien mukaisesti myös samalla tapauslakien eli tilastollisen todennäköisyyden lakien mukaisesti. Ja tämä muuttaa maailmamme, mukaan lukien tiede, yhteenliitetyksi pilvien ja kellojen järjestelmäksi. Tässä järjestelmässä jopa sen molekyylirakenteen parhaat kellot osoittautuvat jossain määrin pilvimäisiksi. Arjen todellisuus, jossa elämme ja toimimme, ei ole matemaattinen eikä matematisoitavissa. Tämä on liikkuvan, epätarkan, likimääräisen alue. Toisin sanoen, kaikki kellot ovat pilviä, ja on vain pilviä, jotka eroavat toisistaan ​​pilvimäisyyden suhteen.
636. К примеру, К. Поппер особо подчеркивает перманентный характер научных революций. В его представлении история науки – это непрерывная цепь революций, а каждая новая теория тем научнее, чем больше у нее возможностей быть фальсифицированной, опровергнутой. Чем чаще происходят такие опровержения, тем о более успешном развитии науки можно говорить.636. For example, K. Popper emphasizes the permanent nature of scientific revolutions. In his view, the history of science is a continuous chain of revolutions, and each new theory is more scientific, the more opportunities it has to be falsified, refuted. The more often such denials occur, of the more successful development of science can spoken.636. Esimerkiksi K. Popper korostaa tieteellisten vallankumousten pysyvyyttä. Hänen mielestään tieteen historia on jatkuva vallankumousten ketju, ja jokainen uusi teoria on sitä tieteellisempi, mitä enemmän mahdollisuuksia se on väärentää, kumota. Mitä useammin tällaisia kieltoja esiintyy, sitä menestyvämmästä tieteen kehityksestä voidaan puhua.
637. В итоге Поппер сформулировал взгляд на физический мир как на открытую систему, представил эволюцию науки как процесс проб и устранения ошибок. Это понимание позволяет осознать закономерность появления новых биологических явлений, рост человеческого знания и развитие человеческой свободы.637. As a result, Popper formulated the view of the physical world as an open system, presented the evolution of science as a process of trial and elimination of errors. This understanding allows us to realize the pattern of the emergence of new biological phenomena, the growth of human knowledge and the development of human freedom.637. Tämän seurauksena Popper muotoili käsityksen fyysisestä maailmasta avoimena järjestelmänä, esitti tieteen evoluution kokeiluprosessina ja virheiden poistamisena. Tämän näkemyksen avulla voimme ymmärtää uusien biologisten ilmiöiden ilmaantumisen, inhimillisen tiedon kasvun ja ihmisen vapauden kehityksen mallin.

11. Голоса народов в единой истории

11. Voices of nations in a single story

11. Kansakuntien äänet yhdessä tarinassa

639. (Дж. Агасси [W])639. (J. Agassi)639. (J. Agassi)
640. Неудовлетворенность многих историков основной массой выходящей историко-научной литературы отмечает ученик К. Поппера, современный израильский философ и историк науки Джозеф Агасси (р. 1927). Сторонник концепции антропологизма, он усматривает в понятии человек основную категорию, из которой исходит объяснение природы, общества и мышления.640. The dissatisfaction of many historians with the bulk of the emerging historical and scientific literature is noted by the student of K. Popper, the modern Israeli philosopher and historian of science Joseph Agassi (b. 1927). A supporter of the concept of anthropologism, he sees in the concept of man the main category from which the explanation of nature, society and thinking comes.640. Monien historioitsijoiden tyytymättömyys suurimpaan osaan syntyvää historiallista ja tieteellistä kirjallisuutta toteaa K. Popperilainen tutkija, moderni israelilainen filosofi ja tiedehistorioitsija Joseph Agassi (s. 1927). Tämä antropologian käsitteen kannattaja näkee ihmisen käsitteessä pääkategorian, josta luonnon, yhteiskunnan ja idean selitys tulee..
641. «История науки – наиболее рациональная и в то же время наиболее увлекательная из всех историй. И тем не менее изучение истории науки находится сейчас в плачевном состоянии, – подводит Агасси неутешительный итог. – Литература в этой области часто псевдонаучна и в значительной степени неудобочитаема» [120; V].641. “The history of science is the most rational and at the same time the most fascinating of all the stories. Nevertheless, the study of the history of science is now in a deplorable state, ”Agassi sums up a disappointing result. “Literature in this field is often pseudoscientific and largely unreadable” [120; V].641. ”Tieteen historia on järkevin ja samalla kiehtovin kaikista tarinoista. Tieteen historian tutkimus on kuitenkin nyt valitettavassa tilassa ”, Agassi tiivistää pettymyksen. "Tämän alan kirjallisuus on usein pseudotieteellistä ja suurelta osin lukukelvotonta" [120; V] .
642. В конце XX века проявились два направления научного анализа. Первое направление рассматривало науку как целое в социальном плане. Анализу подвергались взаимосвязи науки с экономикой, политическими институтами, искусством, определялось место и роль науки в общем культурном развитии человечества.642. At the end of the 20th century, two areas of scientific analysis emerged. The first direction considered science as a whole in social terms. The interrelations of science with economics, political institutions, art were analyzed, the place and role of science in the general cultural development of mankind were determined.642. 1900-luvun lopulla syntyi kaksi tieteellisen analyysin aluetta. Ensimmäisessä suunnassa tarkasteltiin tiedettä kokonaisuutena sosiaalisesti. Analysoitiin tieteen suhdetta taloustieteeseen, poliittisiin instituutioihin, taiteeseen, määritettiin tieteen paikka ja rooli ihmiskunnan yleisessä kulttuurikehityksessä.
643. Методологическую позицию Агасси (второе направление) отличает отмеченный выше антропологизм, характерный еще для русского публициста Н. Г. Чернышевского, и широта аргументации – от специальных логико-методологических разработок до религиозной тематики.643. The methodological position of Agassi (second direction) is distinguished by the anthropologism noted above, which is characteristic of the Russian publicist N. G. Chernyshevsky, and the breadth of argumentation from special logical-methodological developments to religious themes.643. Agassin metodologinen kanta (toinen suunta) erottuu yllä mainitusta antropologismista, joka on ominaista venäläiselle publisistille N. G. Chernyshevskille, ja argumentaation leveydestä erityisissä loogis-metodologisissa suhteissa uskonnollisiin aiheisiin.
644. Ныне, в процессе интеграции наук, обнаружения их социальной структурности и социального статута концепция их единой истории, по Агасси, естественно диктуется временем и жаждой найти ключ к решению проблем и коллизий, возникающих в науке в связи с современной ситуацией. Центральную для попперовской концепции проблему демаркации между наукой и метафизикой он дополняет вопросом о демаркации между наукой и технологией, представляя возникающие между ними коллизии как источник их самостоятельного развития.644. Now, in the process of integrating the sciences, discovering their social structure and social statute, the concept of their common history, according to Agassi, is naturally dictated by time and a thirst to find the key to solving problems and conflicts arising in science in connection with the current situation. The problem of demarcation between science and metaphysics, which is central to the Popper concept, is complemented with the question of demarcation between science and technology, presenting the conflicts between them as a source of their independent development.644. Nyt tieteiden integroinnissa, niiden sosiaalisen rakenteen ja sosiaalisen aseman löytämisessä Agassin mukaan niiden yhteisen historian käsitteen sanelee luonnollisesti aika ja jano löytää avain ongelmien ja konfliktien ratkaisemiseen, tiede nykyisen tilanteen yhteydessä. Tieteen ja metafysiikan rajausongelma, joka on keskeinen Popper-konseptissa, täydennetään tieteen ja tekniikan välistä rajausta kysymyksellä, joka esittää niiden väliset konfliktit itsenäisen kehityksen lähteenä.
645. Рассматривая в таком широком контексте традиционные для истории науки проблемы, Агасси выявляет в них вселенский историко-культурный план. Уместно вспомнить афористичную мысль Гете: «История науки – большая фуга, в которую мало-помалу вступают голоса народов» [27; 404].645. Considering the problems of the history of science in such a broad context, Agassi reveals in them a universal historical and cultural plan. It is appropriate to recall Goethe's aphoristic thought: “The history of science is a big fugue, in which are the voices of the peoples step by step” [27; 404].645. Ottaen huomioon tieteen historian ongelmat näin laajassa kontekstissa, Agassi paljastaa niissä yleisen historiallisen ja kulttuurisen suunnitelman. On asianmukaista palauttaa mieleen Goethen aforistinen ajatus: "Tieteen historia on iso fuuga, jossa ovat kansojen äänet askel askeleelta" [27; 404] .

V. Greek miracle

V. Greek miracle

V. Kreikan ihme

1. Духовный скачок

1. Spiritual leap

1. Henkinen harppaus

648. Физик-теоретик, один из создателей квантовой механики Макс Борн (1882–1970)[W] различал в истории науки три способа мышления: античный, классический и современный [74; 48].648. Theoretical physicist, one of the founders of quantum mechanics, Max Born (1882–1970)[W] distinguished three ways of thinking in the history of science: ancient, classical and modern [74; 48].648. Teoreettinen fyysikko, eräs kvanttimekaniikan perustajista, Max Born (1882-1970) [W] erotti tieteen historiassa kolme ajattelutapaa: muinaisen, klassisen ja modernin [74; 48] .
649. Начнем с античного.649. Let's start with the antique.649. Aloitetaan antiikista.
650. Удивительным образом в разных частях земного шара народы и расы независимо друг от друга пришли к поразительно идентичным космологическим системам, согласно которым в основе существования мира лежат одна или несколько стихий, один или несколько универсальных первоэлементов. Чаще всего их насчитывали четыре: огонь, воздух, земля и вода. Эта концепция представляется сегодня продуктом человеческой природы, которая более или менее одинакова повсеместно.650. Surprisingly, in different parts of the world, nations and races independently came to strikingly identical cosmological systems, according to which one or several elements, one or several universal primary elements, are the basis of the existence of the world. Most often there were four of them: fire, air, earth and water. This concept is today presented as a product of human nature, which is more or less the same everywhere.650. Yllättäen eri puolilla maailmaa kansakunnat ja rodut ovat tulleet itsenäisesti silmiinpistävän identtisiin kosmologisiin järjestelmiin, joiden mukaan yksi tai useampi alkuaine, yksi tai useampi universaali primaarielementti ovat maailman olemassaolon perusta. Useimmiten niitä on ollut neljä: tuli, ilma, maa ja vesi. Tämä konsepti esitetään nykyään ihmisluonnon tuotteena, joka on suunnilleen sama kaikkialla.
651. Но историк науки В. Уэвелл именно античный период назвал временем первого пробуждения науки и первым великим периодом школьной философии (от греч. scholastikos – школьный, ученый). Одним из мифов, характеризующих античное мировоззрение, является миф о Прометее как символе человеческого разума и знания.651. But the historian of science V. Wewell called the ancient period the time of the first awakening of science and the first great period of school philosophy (from the Greek. Scholastikos - school, scholar). One of the myths that characterize the ancient worldview is the myth of Prometheus as a symbol of the human mind and knowledge.651. Mutta tieteen historioitsija V. Wewell kutsui muinaista ajanjaksoa tieteen ensimmäisen heräämisen ajaksi ja ensimmäisen suuren koulufilosofian ajanjaksoksi (kreikkalaisesta. Scholastikos - koulu, tutkija). Yksi myytteistä, jotka luonnehtivat muinaista maailmankatsomusta, on myytti Prometheuksesta ihmismielen ja tiedon symbolina.
652. Современная структура научного познания как принудительное строение сложена, как известно, из логики Аристотеля, арифметики Пифагора, геометрии Евклида и механики Ньютона.652. The modern structure of scientific knowledge as a compulsory structure is composed, as it is well known, from the logic of Aristotle, Pythagorean arithmetic, Euclidean geometry and Newtonian mechanics.652. Tieteellisen tiedon nykyaikainen rakenne pakollisena rakenteena koostuu, kuten tiedetään, Aristoteleen, Pythagorean aritmeettisen, euklidisen geometrian ja Newtonin mekaniikan logiikasta.
653. Знание с древнегреческих времен подразделяется на чувственное, которое дается нам благодаря органам восприятия, схватывающим конкретную единичную данность, и теоретическое – постижение умом некоторых всеобщих сущностей.653. From ancient times, knowledge is subdivided into sensual, which is given to us through the organs of perception, grasping a particular single given, and theoretical - comprehension by the mind of some universal entities.653. Muinaisista ajoista lähtien tieto on jaettu aistilliseen, joka annetaan meille havaintoelinten kautta, tarttumalla tiettyyn yksittäiseen annettuun ja teoreettiseen käsitykseen joidenkin universaalien entiteettien avulla.
654. В естествознании ученые стремились и по-прежнему стараются последовательно ответить на следующие проблемные для каждого поколения вопросы:654. In natural science, scientists sought and continue to try to consistently answer the following issues for each generation:654. Luonnontieteessä tutkijat etsivät ja yrittävät edelleen vastata johdonmukaisesti seuraaviin kysymyksiin jokaiselle sukupolvelle:
655. – Что есть Природа и из чего она?655. - What is Nature and what is it from?655. - Mikä on luonto ja mistä se on peräisin?
656. – Как она устроена или, вернее, как устроены ее законы?656. - How is it arranged, or rather, how its laws are arranged?656. - Kuinka se on järjestetty, tai pikemminkin, miten sen lait ovat järjestetty?
657. – Откуда начало движения? Почему Природа и ее законы именно такие, как есть, а не какие-то иные?657. - Where is the beginning of movement? Why Nature and its laws are just as they are, and not some other way?657. - Missä liikkeen alku on? Miksi luonto ja sen lait ovat juuri sellaisia kuin ne ovat, eivätkä jotakin muuta?
658. – Зачем все это (или ради чего)?658. - Why (or for what) all this?658. - Miksi (tai mitä varten) kaikki tämä?
659. Почему именно древнегреческие философы, задавая похожие вопросы, изобрели Космос? Почему это желание не возникло у других народов древности?659. Why did the ancient Greek philosophers, asking similar questions, invent Cosmos? Why did this desire not arise from other peoples of antiquity?659. Miksi muinaiset kreikkalaiset filosofit tekivät vastaavia kysymyksiä, keksivät kosmoksen? Miksi tämä halu ei syntynyt muilla muinaisilla kansoilla?
660. Греческим мудрецам Природа предстала одновременно как видимая безграничность, так и общий закон рождения, развития и смерти. Эти два аспекта полностью отвечали и отвечают субъективным потребностям человеческого духа – потребностью начала и конца и потребностью бессмертия. И едва ли есть более поучительная категория пространства, изобретенная греками, как космос – Вселенная? То есть пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы со всеми присутствующими в нем объектами.660. To Greek sages, Nature appeared at the same time as a visible infinity, as well as a general law of birth, development and death. These two aspects fully answered and responded to the subjective needs of the human spirit - the need of beginning and end and the need of immortality. And there is hardly a more instructive category of space than that invented by the Greeks, cosmos is the Universe? That is, the space extending beyond the limits of the earth's atmosphere with all the objects present in it.660. Kreikan viisaille Luonto ilmestyi samanaikaisesti näkyvän äärettömyyden lisäksi yleisenä syntymän, kehityksen ja kuoleman lakina. Nämä kaksi näkökohtaa vastasivat täysin ihmisen hengen subjektiivisiin tarpeisiin - alun ja lopun tarpeeseen ja kuolemattomuuden tarpeeseen. Ja tuskin on olemassa opettavaisempaa avaruuden kategoriaa kuin se, jonka kreikkalaiset keksivät: kosmos on maailmankaikkeus? Toisin sanoen avaruus, joka ulottuu maan ilmakehän rajojen yli, ja sisältää kaiken siinä olevan.
661. Конечно, мудрецы Эллады в ряде случаев, вероятно, опирались на культурное наследие Востока. Следы значительного египетского влияния обнаруживаются в Библии.661. Of course, the sages of Hellas in some cases probably relied on the cultural heritage of the East. Signs of significant Egyptian influence are found in the Bible.661. Tietenkin Hellaan viisaat luottavat joissakin tapauksissa todennäköisesti idän kulttuuriperintöön. Merkkejä Egyptin merkittävästä vaikutuksesta löytyy Raamatusta.
662. Основатель греческой философии Фалес (ок. 625 – ок. 547 до н.э.)[W], возводивший все многообразие явлений и вещей к единой первостихии – воде, был финикийцем по происхождению.662. The founder of the Greek philosophy of Thales (c. 625 - c. 547 BC)[W], elevating all the diversity of phenomena and things to a single primistria - water, was a Phoenician idea by origin.662. Kreikan Thalesin filosofian (n. 625 - noin 547 eKr) perustaja [W] , nostaen kaiken ilmiöiden ja asioiden monimuotoisuuden yhdeksi primistriaksi - vedeksi, oli alkuperältään foinikialainen idea.
663. К египетским жрецам за наукой отправлялись многие умы Греции. Известно мнение, что греческая философия зародилась под сенью пирамид [30; 171].663. To the Egyptian priests for the science turned many minds of Greece. It is known that Greek philosophy originated under the shadow of the pyramids [30; 171].663. Egyptin pappin puoleen kääntyi tiede monien kreikkalaisten mielissä. Kreikan filosofian tiedetään alkaneen pyramidien varjossa [30; 171] .
664. На высоком уровне астрономической науки основывалась, к примеру, выдающаяся роль древних арабов в истории навигации, связанной с парусным мореплаванием. Наука чтения неба была хорошо известна бедуинам, звездочетам пустыни, с древних пор, благодаря личным наблюдениям и освоению совместно с финикийцами культурных достижений угасших цивилизаций Востока, но не исчезнувших бесследно для человечества. Звездный каталог содержит около 2/3 названий арабского происхождения.664. The high level of astronomical science, for example, was based on the prominent role of the ancient Arabs in the history of navigation associated with sailing navigation. The science of reading the sky has been well known to the Bedouins, desert stargazers, since ancient times, thanks to personal observations and mastering, together with Phoenicians, the cultural achievements of the extinct civilizations of the East, but not disappeared without a trace for humanity. The star catalog contains about 2/3 names of Arabic origin.664. Tähtitieteiden korkea taso perustui esimerkiksi muinaisten arabien merkittävään rooliin purjehdukseen liittyvässä merenkulun historiassa. Taivaan lukemisen tiede on ollut beduiinien, autiomaassa eläneiden tähtien tarkkailijoiden tiedossa muinaisista ajoista lähtien. Se on tapahtunut henkilökohtaisten havaintojen ansiosta ja halliten yhdessä foinikialaisten kanssa idän sukupuuttoon joutuneiden sivilisaatioiden kulttuurisaavutuksia, eikä se ei ole kadonnut jättämättä jälkeään ihmiskuntaan. Tähtiluettelon nimistöstä on noin 2/3 arabialaista alkuperää.
665. Именно арабы, открыв закономерность муссонов, первыми в Индийском океане перешли от примитивного плавания в виду берегов к развитой маневренной навигации в открытом море. Этот факт увековечен арабским происхождением слова «муссон»: мавсим, означающий «отмета, отметный ветер», то есть ветер, дующий в правильные сроки, отмечающий определенное время года.665. It were the Arabs, having discovered the pattern of monsoons, who were the first in the Indian Ocean to switch from primitive navigation in the form of shores to developed maneuverable navigation on the high seas. This fact is perpetuated by the Arabic origin of the word "monsoon": mavsim, meaning "mark, marked wind", that is, the wind blowing in the right time, marking a certain time of year.665. Arabit löysivät monsuunimallin ensimmäisenä Intian valtamerellä siirtyen primitiivisestä navigoinnista rantojen muodon mukaan kehittyneeseen navigointiin aavalla merellä. Tämän tosiasian sisältää sanan "monsuuni" arabialainen alkuperä: mavsim, joka tarkoittaa "merkki, merkitty tuuli", eli tuuli puhaltaa oikeaan aikaan merkiten tiettyä vuodenaikaa.
666. Плавание арабов на кораблях преследовало три цели: рыболовство, добывание жемчуга и кораллов, доставку товаров из страны в страну ради прибыли.666. Navigation of the Arabs on ships pursued three goals: fishing, fishing for pearls and corals, and the delivery of goods from country to country for profit.666. Arabien navigoinnilla aluksilla oli kolme tavoitetta: kalastus, helmien ja korallien etsintä ja tavaroiden toimitus voittoa tavoitellen.
667. Возникновение же ранней греческой науки, греческое чудо связывается с общим духовным скачком, который переживала Греция в VI веке до н.э., опередив более древние и могущественные цивилизации Египта и Вавилона. Тому способствовало налаживание в VIII–VII вв. до н.э. оживленных торговых связей со странами Древнего Востока и негреческим миром вообще, установление системы мер (веса, длины и т.п.), чеканка монет, функционирование золотых и серебряных денег – все это явилось огромным экономическим достижением.667. The emergence of the early Greek science, the Greek miracle is associated with a general spiritual leap, which Greece experienced in the 6th century BC, surpassing the more ancient and powerful civilizations of Egypt and Babylon. This was facilitated by the establishment in the VIII – VII centuries BC of lively trade relations with the countries of the Ancient East and the non-Greek world in general, the establishment of a system of measures (weight, length, etc.), coinage, the functioning of gold and silver money - all this was a great economic achievement.667. Kreikan varhaisen tieteen, kreikkalaisen ihmeen, ilmaantuminen liittyy yleiseen hengelliseen harppaukseen, jonka Kreikka koki 6. vuosisadalla eKr ohittaen Egyptin ja Babylonin muinaiset voimakkaat sivilisaatiot. Tätä helpottivat 8-7 vuosisatoilla EKr perustetut vilkkaat kauppasuhteet muinaisen idän maihin ja muuhun kuin kreikkalaiseen maailmaan, mittayksiköiden (paino, pituus jne.) perustaminen, metallirahat, kulta- ja hopearahan käyttö - kaikki nämä hienoja taloudellisia saavutuksia.
668. Выход греков на арену истории Востока принес острую угрозу будущему финикийской навигации в Красном море и арабской – в Индийском океане. Купец в древности не только продавал с аукциона свои товары в том городе, в котором останавливался, но и был капитаном принадлежавшего ему корабля.668. The exit of the Greeks to the arena of the history of the East brought an acute threat to the future of Phoenician navigation in the Red Sea and the Arab Sea, in the Indian Ocean. A merchant in antiquity not only auctioned his goods in the city where he stayed, but also was the captain of a ship belonging to him.668. Kreikkalaisten poistuminen idän historian areenalle aiheutti akuutin uhan foinikialaisten merenkulun tulevaisuudelle Punaisella merellä ja Arabianmerellä, Intian valtamerellä. Antiikin kauppias ei harrastanut kaupanmäyntiä vain asuipaikkakunnallaan, vaan oli myös oman laivansa kapteeni.
669. Греческие, а позже римские торговые корабли вслед за войсками Александра Македонского прорвались к Индии, и европейские купцы стали приобретать товары у непосредственных производителей. Посредническая торговля арабов и финикийцев была сокрушена. Греки взяли в свои руки всю торговлю с Востоком. Захват же Египта около 300 г. до н.э. предоставил им господство и над западным участком торгового пути из Европы на Восток. Александра Македонского не без оснований историки называют отцом морской торговли между Востоком и Западом. Его индийский поход открыл эллинам новый, ранее неизвестный мир обширных пустынь, гор, покрытых вечными снегами, соленых озер и людей разных цветов кожи, исповедующих иные религии.669. Greek and later Roman merchant ships, following the forces of Alexander the Great, broke through to India, and European merchants began to acquire goods from direct producers. The intermediary trade of Arabs and Phoenicians was crushed. The Greeks took over the whole trade with the East. The capture of Egypt around 300 BC. granted them dominance over the western section of the trade route from Europe to the East. Alexander of Macedon is not without reason, historians call him the father of maritime trade between East and West. His Indian expedition opened to the Hellenes a new, previously unknown world of vast deserts, mountains covered with eternal snow, salt lakes, and people of different skin colors professing other religions.669. Kreikan ja myöhemmin Rooman kauppalaivat, Aleksanteri Suuren joukkojen jälkeen, tunkeutuivat Intiaan, ja eurooppalaiset kauppiaat alkoivat ostaa tavaroita suoraan tuottajilta. Arabien ja foinikialaisten välikauppa murskattiin. Kreikkalaiset ottivat haltuunsa koko idänkaupan. Egyptin valloitus noin 300 eaa antoi heille määräävän aseman Euroopasta itään suuntautuvan kauppareitin länsiosassa. Makedonian Aleksanteria eivät historioitsijat ilman syytä kutsu idän ja lännen välisen merikaupan isäksi. Hänen Intian retkikuntansa avasi helleeneille uuden, aiemmin tuntemattoman maailman, jossa oli valtavia aavikoita, iankaikkisella lumella peitettyjä vuoria, suolajärviä ja muita uskontoja tunnustavia, eri ihonvärisiä ihmisiä.
670. Творческие силы античного общества в течение целого ряда столетий, помимо географических открытий и усиления торговли, были направлены в сторону искусства и поэзии, поскольку искусство по времени предшествует наукам; искусство – предок, а не потомок науки. Но толчок получали общественно-политическая и философская мысль, находившая воплощение в философском критицизме, решении логико-математических проблем и развитии дедуктивного мышления (от лат. deductio – выведение), логических умозаключений от общего к частному.670. The creative forces of ancient society for a number of centuries, in addition to geographical discoveries and the strengthening of trade, were directed towards art and poetry, since art precedes science in time; art is an ancestor, not a descendant of science. But the impetus received social and political and philosophical thought, which was embodied in philosophical criticism, the solution of logical and mathematical problems and the development of deductive thinking (from the Latin. Deductio - deducing), logical conclusions from the general to the particular.670. Muinaisen yhteiskunnan luovat voimat useiden vuosisatojen ajan, maantieteellisten löytöjen ja kaupan vahvistamisen lisäksi, suuntautuivat taiteeseen ja runouteen, sillä taide edeltää tiedettä ajassa; taide on esi-isä, ei tieteen jälkeläinen. Mutta sysäys syntyi sosiaaliseen, poliittiseen ja filosofiseen ajatteluun, sisältyi filosofiseen kritiikkiin, loogisten ja matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen ja deduktiivisen ajattelun kehittämiseen (latinasta. Deductio - deduktio), loogisiin johtopäätöksiin yleisestä tiettyyn yksittäiseen.
671. Общественной основой этого духовного скачка стало утверждение политической формы города-государства (полиса) и победа демократической идеологии. Взаимоотношения людей внутри полиса регулировались не обычаем, не писаными нормами и родовыми привилегиями, а законами и имущественным положением. Замена обычая законом отражалась и в новом мировоззрении.671. The social basis of this spiritual leap was the assertion of the political form of the city-state (polis) and the victory of the democratic ideology. The relationships of people within the policy were governed not by custom, not by written norms and generic privileges, but by laws and property status. The replacement of custom by the law was also reflected in the new world outlook.671. Tämän henkisen harppauksen sosiaalinen perusta oli kaupunkivaltioiden (polis) poliittisen muodon vahvistaminen ja demokraattisen ideologian voitto. Ihmisten suhteita politiikassa ei säännelty tapojen, ei kirjoitettujen normien ja yleisten etuoikeuksien, vaan lakien ja omaisuuden tilan perusteella. Tavan korvaaminen lailla heijastui myös uuteen maailmankatsomukseen.
672. Свободный ремесленник греческого полиса был заинтересован в высоком качестве производимой им продукции, в особенности продукции художественного ремесла, предназначавшегося на вывоз. На базе ремесла возникало художественное производство. В греческом языке искусство и ремесло обозначаются одним и тем же словом – techne.672. The free artisan of the Greek polis was interested in the high quality of the products he produced, especially the products of the artistic craft destined for export. On the basis of the craft arose art production. In Greek, art and craft are denoted by the same word - techne.672. Kreikan poliksen vapaa käsityöläinen oli kiinnostunut tuottamiensa tuotteiden, erityisesti vientiin tarkoitettujen taiteellisen käsityön tuotteiden korkeasta laadusta. Käsityön perusteella syntyi taidetuotanto. Kreikassa taidetta ja käsityötä merkitään samalla sanalla - techne.
673. В VI веке до н.э. практически одновременно появились реформаторы народной религии: в Персии – Заратустра, в Индии – Гаутама Будда, в Китае – Конфуций, в Палестине – пророки, в Греции наступил век семи мудрецов. Одни думали, что люди родятся, чтобы быть свободными, другие – чтобы носить оковы. Такова логика и экспансия интеллектуальных процессов.673. In the 6th century BC almost simultaneously, reformers of popular religion appeared: in Persia — Zarathustra, in India — Gautama Buddha, in China — Confucius, in Palestine — the prophets, in Greece, the age of the seven sages. Some thought that people would be born to be free, others to wear chains. Such is the logic and expansion of intellectual processes.673. 6. vuosisadalla eKr melkein samanaikaisesti populaarikulttuurin uudistajia esiintyi: Persiassa Zarathustra, Intiassa Gautama Buddha, Kiinassa Kungfutse, Palestiinassa profeetat, Kreikassa seitsemän viisaan aika. Jotkut ajattelivat, että ihmiset syntyisivät vapaiksi, toiset joutuvat kahleisiin. Tällainen on henkisten prosessien logiikka ja laajentuminen.
674. Греческие мыслители внутренним светом ума высвечивали отвлеченные и общие понятия философии и отношения между ними, искали принципы в устойчивых формах языка. Язык, возникший непосредственно из человеческого мышления, они считали чисто человеческим приобретением и изобретением, созданным в согласии с природой человека. Чтобы язык стал общим достоянием всех людей, нужно было, приноравливаясь, идти с ним в ногу.674. The Greek thinkers, with the inner light of the mind, highlighted the abstract and general concepts of philosophy and the relations between them, sought principles in stable forms of language. The language that emerged directly from human thinking, they considered a purely human acquisition and invention, created in harmony with human nature. In order for the language to become the common property of all people, it was necessary to adapt to keep pace with it.674. Kreikkalaiset ajattelijat korostivat mielen sisäisellä valolla abstrakteja ja yleisiä filosofian käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, etsivät periaatteita vakailla kielimuodoilla. Kieltä, joka syntyi suoraan inhimillisestä ajattelusta, he pitivät puhtaasti inhimillisenä aikaansaannoksena ja keksintönä, joka luotiin sopusoinnussa ihmisen luonteen kanssa. Jotta kielestä tulisi kaikkien ihmisten yhteinen omaisuus, oli sopeuduttava pysymään sen mukana.

2. Фалес и Фауст

2. Thales and Faust

2. Thales ja Faust

676. Традиционные представления о мире заменялись астрономическими, географическими, математическими взглядами и отвлеченно-философскими представлениями о действительности. Когда основателя греческой философии и науки Фалеса спросили: «Какая вещь всего больше?», он ответил: «Пространство, потому что все вещи находятся в мире, а мир находится в пространстве». Все устроено разумом, хотя и подчинено судьбе.676. Traditional ideas about the world were replaced by astronomical, geographical, mathematical views and abstract philosophical ideas about reality. When the founder of Greek philosophy and science, Thales was asked: "What is the most important thing?", He replied: "Space, because all things are in the world, and the world is in space." Everything is arranged by reason, although it is subject to fate.676. Perinteiset ajatukset maailmasta korvattiin tähtitieteellisillä, maantieteellisillä, matemaattisilla näkemyksillä ja abstrakteilla filosofisilla ajatuksilla todellisuudesta. Kun kreikkalaisen filosofian ja tieteen perustaja Thalesilta kysyttiin: "Mikä on tärkeintä?", Hän vastasi: "Avaruus, koska kaikki asiat ovat maailmassa ja maailma on avaruudessa." Kaikki on järjestetty järjen mukaan, vaikka se onkin kohtalon alaista.
677. Для греческого миросозерцания свободный человек не дух и не бог, это – телесно-духовное свободное существо в гармонически «замкнутом» мире, который для древних эллинов был своего рода произведением искусства, космосом, всеобщей гармонией, всеобъемлющим единством противоположностей.677. For the Greek worldview, a free man is not a spirit or a god, it is a bodily spiritual free creature in a harmoniously “closed” world, which for ancient Greeks was a kind of artwork, cosmos, universal harmony, and a comprehensive unity of opposites.677. Kreikkalaisen maailmankuvan kannalta vapaa ihminen ei ole henki tai jumala, hän on ruumiillinen henkisesti vapaa olento harmonisesti "suljetussa" maailmassa, joka antiikin kreikkalaisten kannalta oli eräänlainen taideteos, kosmos, universaali harmonia ja vastakohtien kattava yhtenäisyys.
678. Мировой строй вещей (космос) в отличие от множественного мира отдельных вещей не возникает и не исчезает: он вечен и непреходящ. Признание внутренней гармонии мира, веру в нее А. Эйнштейн считал предпосылкой научного знания: «Во всех наших усилиях, во всякой драматической борьбе между старыми и новыми воззрениями мы узнаем вечное стремление к познанию, непоколебимую веру в гармонию нашего мира» [114; 241].678. The world order of things (the cosmos) in contrast to the plural world of individual things does not arise and does not disappear: it is eternal and imperishable. The recognition of the inner harmony of the world, faith in it, A. Einstein considered the prerequisite of scientific knowledge: “In all our efforts, in every dramatic struggle between old and new views, we recognize the eternal striving for knowledge, unshakable faith in the harmony of our world” [114; 241].678. Asioiden (kosmoksen) maailmanjärjestys, toisin kuin yksittäisten asioiden monikko, ei synny eikä katoa: se on ikuinen ja katoamaton. Tunnistamalla maailman sisäisen harmonian, uskoa siihen, A. Einstein piti tieteellisen tiedon edellytyksenä: "Kaikissa ponnisteluissamme, jokaisessa dramaattisessa taistelussa vanhojen ja uusien näkemysten välillä, tunnustamme ikuisen tiedonpyrkimyksen, horjumattoman uskon maailmamme sopusointuusn"  [114; 241] .
679. Естественные науки и философия зародились одновременно на рубеже VII–VI вв. до н.э. Названные впоследствии натурфилософией, они были обращены на мир как на единое целое и в качестве одной из своих центральных задач ставили определение места и назначения человека в мире.679. Natural sciences and philosophy originated simultaneously at the turn of the 7th–6th centuries BC. Subsequently named natural philosophy, they were turned onto the world as a whole and set the definition of the place and purpose of a person in the world as one of their central tasks.679. Luonnontieteet ja filosofia ovat syntyneet samanaikaisesti 7-6 vuosisadan vaihteessa EKr. Myöhemmin nimettiin luonnonfilosofia, he kääntyivät koko maailman puoleen ja asettivat ihmisen paikan ja tarkoituksen määrittelyn yhdeksi keskeisistä tehtävistään.
680. Но человеческий ум не может извлекать истинных знаний из одних только внутренних своих источников.680. But the human mind cannot extract true knowledge from its own internal sources alone.680. Mutta ihmismieli ei voi poimia todellista tietoa pelkästään omista sisäisistä lähteistään.
681. Мудрецы древней Греции, наделенные проницательностью, изобретательным и строгим умом, первыми развили умозрительную способность человеческого духа и его охоту за знанием. Стимулом к философствованию явился такой вид умонастроения, в отличие от религиозной веры, как удивление. Человеку остается только удивляться, поклоняться и воспевать оды космосу, который держится мистической силой тяготения.681. The sages of ancient Greece, endowed with insight, inventive and strict mind, were the first to develop the speculative capacity of the human spirit and its hunt for knowledge. The impetus for philosophizing was such a mindset, as opposed to religious faith, as a surprise. A man can only wonder, worship and sing the ode to the cosmos, which is maintained by the mystical force of aggression.681. Muinaisen Kreikan viisaat, joilla oli oivallusta, kekseliäs ja tiukka mieli, olivat ensimmäiset, jotka kehittivät ihmisen hengen spekulatiivista kykyä ja sen tiedonhakua. Sysäys filosofointiin oli sellainen ajattelutapa, toisin kuin uskonnollinen usko, yllätyksenä. Ihminen voi vain ihmetellä, palvoa ja laulaa odeja kosmokselle, jota valloittaa mystinen aggressiovoima.
682. Тот же Фалес удивлялся движению светил и звездному небу, наблюдая за которым он, согласно анекдоту, упал в колодец. Удивляясь течению вод, он попытался объяснить разливы Нила. Равенство углов у основания равнобедренного треугольника, по-видимому, поражало Фалеса не меньше, чем притягательная сила янтаря или магнита. Установление математической зависимости между длиной струны и высотой тона его звучания, по мнению историков, поразило Пифагора, пожалуй, не меньше, чем доказательство приписываемой ему теоремы [43; 112].682. The same Thales was surprised at the movement of the luminaries and the starry sky, watching which he, according to the anecdote, fell into the well. Surprised by the flow of the waters, he tried to explain the floods of the Nile. The equality of angles at the base of an isosceles triangle, apparently, struck Thales no less than the attractive force of amber or magnet. Establishing a mathematical relationship between the length of the string and the pitch of its sound, in the opinion of historians, struck Pythagoras, perhaps no less than the proof of the theorem attributed to him [43; 112].682. Sama Thales oli yllättynyt valaisimien ja tähtitaivaan liikkumisesta. Niitä katsellessaan hän anekdootin mukaan putosi kaivoon. Vesien virtauksesta yllättyneenä hän yritti selittää Niilin tulvat. Kulmien tasaisuus tasakylkisen kolmion pohjassa yllätti ilmeisesti Thalesia vähintään yhtä paljon kuin ambran tai magneetin kiehtova voima. Matemaattisen suhteen luominen merkkijonon pituuden ja äänen korkeuden välille hämmästytti historioitsijoiden mielestä Pythagorasta, kenties vähintään yhtä paljon kuin hänen nimeään kantavan teoreeman todistaminen. [43] ; 112] .
683. Согласимся с тем, что становление философской мысли на самостоятельный путь развития явилось процессом перехода от мифа к логосу, от мифологического отождествления к художественному сравнению и от художественного сравнения к научной аналогии и отвлеченному понятию, связанному с чувственным образом и составляющим вместе с ним теорию.683. We agree that the development of philosophical thought on an independent path of development was the process of transition from myth to logos, from mythological identification to artistic comparison and from artistic comparison to scientific analogy and abstract concept associated with a sensual image and constituting theory in it.683. Olemme samaa mieltä siitä, että filosofisen ajattelun kehittyminen itsenäiselle kehitysuralle oli siirtymisprosessi myytistä logoksi, mytologisesta identifioinnista taiteelliseen vertailuun ja taiteellisesta vertailusta tieteelliseen analogiaan ja abstraktiin käsitteeseen, joka liittyy aistilliseen kuvaan ja muodostaa teorian sen kanssa.
684. Тесное соседство представлений о священном слове, мысли и действии отразилось в многозначном греческом выражении logos. В святом благовествовании от Иоанна сказано: «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Таков перевод термина logos с греческого оригинала. А вот каковы в этой связи колебания гетевского Фауста при переводе соответствующего стиха Библии:684. Close neighbor The concept of the sacred word, thought, and action was reflected in the multivalued Greek expression logos. In the holy gospel of John it is said: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." This is the translation of the term logos from the Greek original. But in this connection, what are the fluctuations of Goethe's Faust when translating the corresponding Bible verse:684. Lähinaapuri Pyhän sanan, ajatuksen ja toiminnan käsite heijastui moniarvoisissa kreikkalaisissa ilmaisulogoissa. Johanneksen pyhässä evankeliumissa sanotaan: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala." Tämä on käännös termistä logos kreikkalaisesta alkuperäisestä. Mutta mitä on Goethen Faustin häilyvyys tässä yhteydessä käännettäessä vastaavaa Raamatun jaetta:
685. «В начале было Слово». С первых строк685. "In the beginning was the Word." From the first lines685. "Sana oli alussa." Ensimmäisistä riveistä alkaen
686. Загадка. Так ли понял я намек?686. Riddle. Did I get that hint?686. Arvoitus. Sainko tämän vihjeen?
687. Ведь я так высоко не ставлю слова,687. After all, I do not give so high value to a word687. Loppujen lopuksi en anna niin korkeaa arvoa sanalle
688. Чтоб думать, что оно всему основа.688. That I would think that it is the whole basis.688. Että ajattelisin, että se on koko perusta.
689. «В начале Мысль была». Вот перевод,689. "In the beginning, Thought was." Here is the translation689. "Alussa oli ajatus." Tässä on käännös
690. Он ближе этот стих передает.690. He brings this verse closer.690. Hän tuo tämän jakeen lähemmäksi.
691. Подумаю, однако, чтобы сразу691. I will think, however, that immediately691. Luulen sen kuitenkin välittömästi
692. Не погубить работы первой фразой.692. Do not destroy the work of the first phrase.692. Älä tuhoa ensimmäisen lauseen työtä.
693. Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?693. Could a thought in life create breath?693. Voisiko elämään ajatus luoda hengen?
694. «Была в начале Сила». Вот в чем суть.694. “There was a Force in the beginning.” That is the point.694. "Alussa oli voima." Tämä on tärkeää.
695. Но после небольшого колебанья695. But after a little hesitation.695. Mutta pienen epäröinnin jälkeen.
696. Я отклоняю это толкованье.696. I reject this interpretation.696. Hylkään tämän tulkinnan.
697. Я был опять, как вижу, с толку сбит:697. I was again, as I see, confused:697. Olin taas, kuten näen, hämmentynyt:
698. «В начале было Дело» – стих гласит.698. "In the beginning was the Cause" - the verse reads.698. "Alussa oli syy" - jae sanoo.
699. Похожие колебания были свойственны и в период греческого чуда.699. Similar fluctuations were characteristic of the period of the Greek miracle.699. Samanlainen häilyvyys oli ominaista Kreikan ihmeelle.

3. Платоновская академия

3. The Platon Academy

3. Platonin akatemia

701. В V веке до н.э. появляется новая профессия – софист, который за известную плату обучал философии и риторике, учил мыслить, говорить и убеждать, сообщал известный объем сведений из различных областей знания и деятельности.701. In the 5th century BC a new profession appears - the sophist who, for a certain fee, taught philosophy and rhetoric, taught to think, speak and convince, reported a certain amount of information from various fields of knowledge and activity.701. 5. vuosisadalla eKr ilmestyy uusi ammatti - sofisti, joka tiettyä palkkiota vastaan opetti filosofiaa ja retoriikkaa, opetti ajattelemaan, puhumaan ja vakuuttamaan, raportoi tietyn määrän tietoa eri osaamisalueilta.
702. Развитие же наук, имеющих целью предвидение, происходило в стороне от всякого повседневного давления, прежде всего в высших учебных заведениях. Еще Афинская республика, ставшая центром греческой культуры, насчитывала несколько высших школ, в которых юноши под руководством наставников-философов получали знания. След в истории оставили Академия Платона и Ликей Аристотеля, преподавание в которых основывалось преимущественно на наблюдениях явлений природы. Есть предположение, что дошедшие до нашего времени сочинения Аристотеля явились записями его лекций, выполненных учениками философа.702. The development of the sciences, which are aimed at prediction, took place aside from all everyday pressure, primarily in higher educational institutions. Even the Athenian Republic, which became the center of Greek culture, had several higher schools in which young men, under the guidance of mentors-philosophers, received knowledge. A trace in history was left by the Academy of Plato and the Likey of Aristotle, whose teaching was based mainly on observations of natural phenomena. There is an assumption that the works of Aristotle that have reached our time were records of his lectures performed by the students of the philosopher.702. Ennustamiseen tähtäävien tieteiden kehitys tapahtui kaiken arjen painostuksen lisäksi ensisijaisesti korkeakouluissa. Jopa Ateenan tasavallassa, josta tuli kreikkalaisen kulttuurin keskus, oli useita korkeakouluja, joissa nuoret miehet saivat tietoa mentoreiden ja filosofien johdolla. Historiallisen jäljen jättivät Platonin akatemia ja Aristoteleen kaltaiset, joiden opetus perustui lähinnä luonnonilmiöiden havaintoihin. Oletetaan, että Aristoteleen teokset, jotka ovat saavuttaneet aikamme, olivat muistiinpanoja hänen luennoistaan, joita filosofin opiskelijat tekivät.
703. Fig-21: Первый кружок философствующих аристократов в Афинах организовал Платон (428–348 до н.э.)[W], проведший около десяти лет в обществе Сократа. Кружок назвали Академией по имени сада, где собирались философы, названного в честь легендарного героя Академа. Платон проповедовал, что Божий разум созерцает и постигает идеи или первоначальные образцы всех естественных форм, каковы бы они ни были. Каждая индивидуальная душа – идея, и все они в совокупности связываются воедино высшим существом. Бог – сумма идей. Существуют два источника идей – ощущение и рассуждение. Ум не может непосредственно узнавать предметов, а делает это посредством идей. За внешним миром обманчивых представлений существует мир невидимый, вечный и потому – истинный.703. [F] The first circle of philosophizing aristocrats in Athens was organized by Plato (428–348 BC)[W], who spent about ten years in the society of Socrates. The circle was named the Academy by the name of the garden where the philosophers gathered, named after the legendary hero Academ. Plato preached that God's mind contemplates and comprehends the ideas or the original patterns of all natural forms, whatever they may be. Each individual soul is an idea, and all of them collectively are tied together by a higher being. God is the sum of ideas. There are two sources of ideas - sensation and reasoning. The mind cannot directly recognize objects, but does this through ideas. Behind the external world of deceptive ideas, there is an invisible world, the eternal and therefore true.703. [F] Ateenan ensimmäisen filosofoivan aristokraattien piirin järjesti Platon (428-348 eKr.) [W] < / a>, joka vietti noin kymmenen vuotta Sokrateen seurassa. Piiri nimettiin Akatemiaksi puutarhan, johon filosofit kokoontuivat, legendaarisen sankarin Academyn mukaan. Platon saarnasi, että Jumalan mieli miettii ja ymmärtää kaikkien luonnollisten muotojen ideat ja alkuperäiset mallit, olivat ne mitä tahansa. Jokainen yksittäinen sielu on idea, ja korkeampi olento sitoo ne kaikki yhdessä. Jumala on ideoiden summa. Ideoita on kaksi - tunne ja päättely. Mieli ei tunnista esineitä suoraan, mutta tekee sen ideoiden kautta. Petollisten ideoiden ulkoisen maailman takana on näkymätön maailma, ikuinen ja siksi totta.
704. Свод греческой философии включал четыре задачи:704. The body of Greek philosophy included four tasks:704. Kreikan filosofian osaan kuului neljä tehtävää:
705. – происхождение и судьбы мира;705. - the origin and fate of the world;705. - maailman alkuperä ja kohtalo;
706. – природа и свойства человеческой души;706. - nature and properties of the human soul;706. - ihmissielun luonne ja ominaisuudet;
707. – существование и свойства Бога и707. - the existence and properties of God and707. - Jumalan olemassaolo ja ominaisuudet
708. – возможность существования критериев истины.708. - the possibility of the existence of criteria of truth.708. - mahdollisuus totuuden kriteerien olemassaoloon.
709. Платоновская академия просуществовала почти тысячу лет и была закрыта в 529 г. византийским императором Юстинианом, при котором христианство было уже государственной религией, как рассадник язычества, хотя первые христианские вероучители, отцы церкви, широко пользовались аргументацией Платона и платоников в защиту божества и в истолковании его роли.709. The Platon Academy existed for almost a thousand years and was closed in 529 by emperor Justinian of the Byzant, in which Christianity was already the state religion, as a hotbed of paganism, although the first Christian religious teachers, the church fathers, widely used the arguments of Plato and Platonists in defense of the deity and in interpreting its roles709. Platoninen akatemia oli olemassa melkein tuhat vuotta, ja Bysantin keisari Justinianus, jonka valtakunnassa kristinusko oli jo valtionuskonto, suljettiin vuonna 529 pakanuuden polttopaikana, vaikka ensimmäiset kristilliset uskonnonopettajat, kirkon isät, käyttivät laajalti Platonin ja platonistien väitteet jumaluuden puolustamiseksi ja sen roolien tulkitsemiseksi.
710. Термин sophistes, первоначально означавший сведущий человек, мудрец, знаток, мастер, изобретатель, постепенно приобретает одиозный смысл (лжемудрец, шарлатан, фокусник) и становится прозвищем для обозначения платных «учителей мудрости».710. The term sophistes, which originally meant a knowledgeable person, a sage, a connoisseur, a master, an inventor, gradually acquires an odious meaning (false sage, a charlatan, a magician) and becomes a nickname for paid "teachers of wisdom."710. Termi sophistes, joka tarkoitti alun perin asiantuntevaa henkilöä, tietäjää, mestaria, keksijää, saa vähitellen omituisen merkityksen (väärä viisa, sarlataani, taikuri) ja siitä tulee lempinimi palkatuille "viisauden opettajille". "

4. Аристотель

4. Aristotle

4. Aristoteles

712. Ученик Платона Аристотель (384–322 до н.э.)[W], открывший век разума, представляет как бы переход от умозрительных методов Платона, доверявшего воображению, к научным методам Архимеда и Евклида. Аристотель, уверовавший в разум, по мнению В. Уэвелла, высшая точка схоластического способа умозрения [103, т. I; 42].712. The disciple of Plato, Aristotle (384–322 BC)[W], who opened the age of reason, represents, as it were, a transition from the speculative methods of Plato, who trusted the imagination, to the scientific methods of Archimedes and Euclid. Aristotle, who believed in reason, according to V. Weewell, is the highest point of the scholastic mode of speculation [103, t. I; 42].712. Platonin opetuslapsi Aristoteles (384-322 eKr.) [W] , joka avasi järjen aikakauden, edustaa ikään kuin siirtymistä Platonin spekulatiivisista menetelmistä, joissa luotettiin mielikuvitukseen, Archimedeksen ja Eukleidesin tieteellisiin menetelmiin. Aristoteles, joka uskoi järkeen, V. Weewellin mukaan, on skolastisen spekulaation huippu [103, t. Minä; 42] .
713. Из всех философов в истории человечества он имел наибольшее влияние на потомков. Ясность – великая сила Аристотеля. Его мыслительный горизонт охватывал практически все отрасли тогдашнего знания.713. Of all the philosophers in the history of mankind, he had the greatest influence on descendants. Clarity is the great power of Aristotle. His mental horizon covered almost all branches of the contemporary knowledge.713. Kaikista ihmiskunnan historian filosofeista hänellä oli suurin vaikutus jälkeläisiin. Selkeys on Aristoteleen suuri voima. Hänen henkinen horisonttinsa kattoi melkein kaikki silloisen tiedon haarat.
714. Родился Аристотель в первый год 99-й Олимпиады, т.е. в 384 г. до Рождества Христова, в оторванном от Эллады городе Стагире, греческой колонии во Фракии. Ее окружали иллирийские и фракийские племена, бывшие тогда на родовой ступени общественного развития.714. Aristotle was born in the first year of the 99th Olympiad, i.e. in 384 BC, in the Stagira town, cut off from Hellas, a Greek colony in Thrace. It was surrounded by Illyrian and Thracian tribes, which were then at the clan stage of social development.714. Aristoteles syntyi 99. olympiaadin ensimmäisenä vuonna, eli vuonna 384 eKr. Stagiran kaupungissa, joka oli erotettu Kreikan Hellaan siirtomaana Traakiassa. Sitä ympäröivät illyrilaiset ja traakialaiset heimot, jotka olivat silloin sosiaalisen kehityksen klaanivaiheessa.
715. Fig-22: Никомах, его отец и друг македонского царя Аминты, был известным врачом. Рано лишившись родителей, шестнадцатилетним Аристотель пришел в Афины к Платону и оставался его учеником двадцать лет. Когда Аристотелю было около 40 лет, царь македонский Филипп поручил ему воспитание своего трехлетнего сына Александра. В индийском походе он Александра не сопровождал. Наоборот, в начале персидской войны Аристотель вернулся в Афины, а его воспитанник-полководец отправлял своему учителю образцы растений и животных из завоеванных стран.715. [F] Nikomah, his father and friend of the Macedonian king Aminta, was a famous doctor. Having lost his parents early, a sixteen-year-old Aristotle came to Athens to Plato and remained his student for twenty years. When Aristotle was about 40 years old, the king of Macedonian Philip entrusted him with raising his three-year-old son Alexander. In the Indian campaign, he did not accompany Alexander. On the contrary, at the beginning of the Persian War, Aristotle returned to Athens, and his pupil commander sent samples of plants and animals from the conquered countries to his teacher.715. [F] Nikomah, hänen isänsä ja Makedonian kuninkaan Amintan ystävä, oli kuuluisa lääkäri. Menetettyään vanhempansa aikaisin, kuusitoista-vuotias Aristoteles tuli Ateenaan Platonin luo ja pysyi hänen oppilaanaan 20 vuotta. Kun Aristoteles oli noin 40-vuotias, Makedonian Filippiinien kuningas antoi hänelle tehtäväksi kasvattaa kolmivuotiasta poikaansa Aleksanteria. Intian kampanjassa hän ei seurannut Aleksanteria. Päinvastoin, Persian sodan alkaessa Aristoteles palasi Ateenaan, ja hänen oppilaansa komentaja lähetti näytteitä kasveista ja eläimistä valloitetuista maista opettajalleen.
716. Не будучи афинским гражданином, философ не имел юридического права приобрести в Афинах дом и землю, а потому в 335 г. до н.э. основал свою школу за городом в Ликее, единственной гимназии, которая оставалась для него свободной.716. Not being an Athenian citizen, the philosopher had no legal right to purchase a house and land in Athens, and therefore in 335 BC founded his school outside the city in Likey, the only gymnasium that remained free for him.716. Koska hän ei ollut Ateenan kansalainen, filosofilla ei ollut laillista oikeutta ostaa taloa ja maata Ateenasta, ja siksi hän perusti vuonna 335 eKr koulunsa kaupungin ulkopuolelle Likeyyn, ainoaan kuntosaliin, kymnaasiin, joka pysyi hänelle vapaana.
717. Учитель, по преданию, преподавал свои ученикам философию во время прогулок, за что его ученики получили прозвание перипатетиков (греч. peripatёtikos – прогуливающийся). Правда, древнегреческое слово «перипатос» обозначает не только «прогулку», но и «крытую галерею вокруг двора», на которой тоже шло обучение.717. The teacher, according to the legend, taught his students philosophy during walks, for which his students received the nickname peripatetics (Greek: peripatiosos - strolling). True, the ancient Greek word "Peripatos" means not only a “walk”, but also a “covered gallery around the courtyard”, where training also took place.717. Legendan mukaan opettaja opetti oppilailleen filosofiaa kävelyjen aikana, mistä hänen oppilaansa saivat lempinimen peripatetics (kreikka: peripatiosos - kiertelevä). Totta: antiikin Kreikan sana "Peripatos" ei tarkoita vain "kävelyä", vaan myös "katettua galleriaa sisäpihan ympärillä", jossa tapahtui myös koulutusta.
718. Ликей стал крупнейшим центром античной науки, а школа перипатетиков также просуществовала около тысячи лет. Споры и словопрения софистов содействовали усиленному развитию греческого языка.718. Likey became the largest center of ancient science, and the peripatetic school also existed for about a thousand years. The controversy and arguments of the Sophists contributed to the intensified development of the Greek language.718. Likeysta tuli muinaisen tieteen suurin keskus, ja myös peripateettinen koulu oli olemassa noin tuhat vuotta. Sofistien kiista ja väitteet myötävaikuttivat kreikan kielen lisääntyneeseen kehitykseen.
719. Своих слушателей философ разделял на две группы. С одной он занимался по утрам более глубокими философскими проблемами – эзотерическими (от греч. esoterikos – внутренний), т.е. тайными, скрытыми, предназначенными исключительно для посвященных. В греческом ученом мире существовало убеждение, что не всем должно быть известно всё, что не следует слишком открыто сообщать свои знания народу. Горький опыт преследований родоначальника диалектики Сократа (ок. 470–399 до н.э.), и не его одного, доказывал справедливость этого правила.719. The philosopher divided his listeners into two groups. On the one, he worked in the morning with deeper philosophical problems — esoteric (from the Greek. Esoterikos — internal), i.e. secret, hidden, intended solely for the initiated. In the Greek academic world there was a conviction that not everyone should be aware of everything that should not be too open to communicate their knowledge to the people. The bitter experience of the persecution of the founder of the dialectic of Socrates (c. 470–399 BC)[W], and not of him alone, proved the validity of this rule.719. Filosofi jakoi kuuntelijansa kahteen ryhmään. Ensinnäkin hän työskenteli aamulla syvempien filosofisten ongelmien kanssa - esoteeristen (kreikkalaisesta. Esoterikos - sisäinen), toisin sanoen salaisten, piilotettujen, tarkoitettu yksinomaan vihkiytyneille. Kreikan akateemisessa maailmassa vallitsi vakaumus, jonka mukaan kaikkien ei pitäisi olla tietoisia kaikesta, mikään ei saisi olla liian avointa välittäen tietojaan ihmisille. Katkera kokemus Sokrateen (noin 470-399 eKr.) [W] perustajan vainoamisesta eikä yksin hänestä osoitti tämän säännön pätevyyden.
720. Направление занятий с другой группой, по вечерам, назвали экзотерическим (от греч. exoterikos – внешний). Там выполнялись более легкие исследования, не представляющие тайны и предназначенные для непосвященных.720. The direction of classes with another group, in the evenings, was called exoteric (from the Greek. Exoterikos - external). There were carried out easier research, not a secret, and intended for the uninitiated.720. Toisen ryhmän kanssa pidettävien luokkien ohjausta kutsuttiin iltaisin eksoteeriseksi (kreikaksi. Exoterikos - ulkoinen). Siellä tehtiin helpompaa tutkimusta, ei salaista, ja se oli tarkoitettu vihkiytymättömille.
721. В 323 г. до н.э. неожиданная смерть настигает тридцатитрехлетнего Александра Македонского в Вавилоне. Этот город он предполагал сделать столицей своей сверхдержавы. Через два месяца на вилле матери умирает и Аристотель, покинувший Афины из опасения репрессий, чтобы избавить афинян от повторного преступления против философии. Под первым прегрешением он подразумевал казнь Сократа в 399 г. до н.э[W].721. In 323 BC unexpected death overtakes at the age of thirty-three Alexander the Great in Babylon. He intended to make this city the capital of his superpower. Two months later, Aristotle, who left Athens for fear of reprisals to save the Athenians from another crime against philosophy, dies at the mother’s villa. By the first sin he meant the execution of Socrates in 399 BC.721. Vuonna 323 eaa. Odottamaton kuolema kohtaa Babylonissa kolmekymmentäkolmen ikäisen Aleksanteri Suuren. Hän aikoi tehdä tästä kaupungista suurvaltansa pääkaupungin. Kaksi kuukautta myöhemmin Aristoteles, joka lähti Ateenasta peläten kostotoimenpiteitä pelastaakseen ateenalaiset uudesta rikoksesta filosofiaa vastaan, kuolee äitinsä huvilassa. Ensimmäisellä synnillä hän tarkoitti Sokrateen teloitusta vuonna 399 eKr.
722. Александр Македонский греческой философии, как звали Аристотеля при жизни, умер от мучившей его десятилетиями болезни желудка.722. Alexander of Macedonian Greek philosophy, as Aristotle was called during his lifetime, died of stomach trouble that had plagued him for decades.722. Makedonian kreikkalaisen filosofian Aleksanteri, kuten Aristotelesta kutsuttiin hänen elinaikanaan, kuoli vatsavaivoihin, jotka olivat vaivanneet häntä vuosikymmenien ajan.
723. Наследие мыслителя огромно. Древние каталоги его трудов содержали названия нескольких сот книг, представлявших собой отдельные папирусные свитки, на каждом из которых трактовался какой-либо более или менее законченный вопрос. Античной философии был придан творческий характер.723. The legacy of the thinker is huge. The ancient catalogs of his works contained the names of several hundred books, which were separate papyrus scrolls, each of which dealt with a more or less complete question. Ancient philosophy was given a creative character.723. Ajattelijan perintö on valtava. Hänen teostensa muinaisluettelot sisälsivät useita satoja kirjoja, jotka olivat erillisiä papyrusrullia, joista jokainen käsitteli enemmän tai vähemmän täydellistä kysymystä. Muinaiselle filosofialle annettiin luova luonne.
724. Воспринять учение Аристотеля было трудно и современникам. Сохранился древний анекдот, что после издания «Физических Чтений» Александр Македонский написал своему наставнику: «Ты сделал нехорошо, издав эти «Чтения». Потому что как можем теперь мы, твои ученики, превзойти других людей, когда ты передаешь всем то, чему мы от тебя научились?». Аристотель на это отвечал: «Мои «Чтения» и изданы, и не изданы: они будут понятны тем, кто их слышал, и ни кому больше» [103, т. I; 47].724. To perceive the teachings of Aristotle was difficult also for contemporaries. There is an ancient anecdote telling that, after the publication of Physical Readings, Alexander the Great wrote to his mentor: “You did not do well by publishing these Readings.” Because how can we, your students, now surpass other people when you pass on to everyone what we have learned from you? ” Aristotle replied to this: “My Readings are both published and not published: they will be understood by those who heard them and no one else” [103, Vol. I; 47].724. Aristoteleen opetusten käsittäminen oli vaikeaa jo aikalaisille. On ikivanha anekdootti, jonka 'Fyysisten lukemisten' julkaisemisen jälkeen Aleksanteri Suuri kirjoitti mentorilleen: "Et onnistunut hyvin julkaisemalla näitä lukuja." Koska kuinka me opiskelijat voimme nyt ylittää muut ihmiset, kun välität kaikille sen, mitä olemme oppineet sinulta?" Aristoteles vastasi tähän: "Luetteloni ovat sekä julkaistuja että julkaisemattomia: niitä ymmärtävät ne, jotka kuulivat ne, eikä kukaan muu. [103, Vol. Minä; 47] .
725. Но основные труды Аристотеля оставались неизвестными античному миру с середины III-го до середины I века до н.э., кроме тех, что распространялись в списках. Знаменитые рукописи переходили от одних наследников к другим, затем полтора столетия по вине невежественных владельцев пролежали в темном и сыром погребе. Правда, тем самым они были спасены от увоза и уничтожения. Когда в 86 г. до н.э. римский полководец Сулла захватил Афины, в числе его военной добычи оказались и рукописи Аристотеля. Они были доставлены в Рим. Только в середине I века перипатетик Андрей Родосский издал корпус Аристотеля – собрание его трактатов.725. But the main works of Aristotle remained unknown to the ancient world from the middle of the 3rd to the middle of the 1st century BC, except for those that were distributed in the lists. Famous manuscripts passed from one heirs to another, then a century and a half through the fault of ignorant owners lay in a dark and damp cellar. True, by doing so they were saved from abduction and destruction. When in 86 BC the Roman commander Sulla captured Athens, among his military spoils were also the manuscripts of Aristotle. They were taken to Rome. Only in the middle of the 1st century, did the peripatetic Andrei of Rhodes publish the corpus of Aristotle — a collection of his treatises.725. Mutta Aristoteleen pääteokset pysyivät muinaisessa maailmassa tuntemattomina 3. vuosisadan puolivälistä 1. vuosisadan keskelle eaa. Lukuun ottamatta niitä, jotka jaettiin luetteloissa. Kuuluisat käsikirjoitukset siirtyivät perillisiltä toisille, sitten puolitoista vuosisataa tietämättömien omistajien syystä makasivat pimeässä ja kosteassa kellarissa. Totta, näin tekemällä ne pelastettiin sieppauksilta ja tuhoilta. Kun Rooman komentaja Sulla valloitti Ateenan vuonna 86 eaa. Hänen sotasaaliidensa joukossa olivat myös Aristoteleen käsikirjoitukset. Ne vietiin Roomaan. Vasta 1. vuosisadan puolivälissä Rhodoksen peripateettinen Andrei julkaisi Aristoteleen korpus-kokoelman hänen tutkielmiaan.
726. Согласно представлениям Аристотеля, Земля шарообразна, неподвижна и находится в центре Вселенной. Вокруг нее по концентрическим окружностям движутся Луна, Солнце, планеты, прикрепленные к хрустальным сферам. Их движение вызвано вращением самой внешней сферы, на которой находятся звезды, состоящие из эфира.726. According to Aristotle, the Earth is spherical, motionless and located in the center of the Universe. The Moon, the Sun, the planets attached to the crystal spheres move around it in concentric circles. Their movement is caused by the rotation of the outermost sphere, on which there are stars consisting of ether.726. Aristoteleen mukaan maa on pallomainen, liikkumaton ja sijaitsee maailmankaikkeuden keskellä. Kuu, Aurinko, kristallipalloihin kiinnitetyt planeetat liikkuvat sen ympärillä samankeskisissä ympyröissä. Niiden liike johtuu uloimman pallon pyörimisestä, jonka päällä on eetteristä koostuvia tähtiä.
727. По Аристотелю, философия есть наука о высших основаниях бытия; предмет ее есть только вечное и необходимое, отделенное от всех искусств и даже от нравственных соображений, которыми так дорожил учитель его – Платон. Духовные стремления Аристотеля были направлены на опыт. От нравственных идеалов он держался вдали, рассматривая не то, что могло или должно быть, а только то, что есть.727. According to Aristotle, philosophy is the science of the higher foundations of being; its object is only the eternal and necessary, separated from all the arts and even from moral considerations, which his teacher, Plato, valued so much. The spiritual aspirations of Aristotle were directed to experience. He kept himself away from moral ideals, considering not what could or should be, but only what is.727. Aristoteleen mukaan filosofia on tiedettä olemuksen ylemmistä perustoista; sen kohde on vain ikuinen ja välttämätön, erotettu kaikista taiteista ja jopa moraalisista näkökohdista, joita hänen opettajansa Platon arvosti niin paljon. Aristoteles suuntasi henkiset pyrkimyksensä kokemukseen. Hän piti itsensä poissa moraalisista ihanteista ajattelematta, mitä voisi tai pitäisi olla, ajatellen vain sitä, mikä on.
728. На системе бинарных (двоичных) различительных признаков (счастье – несчастье, жизнь – смерть, чет – нечет), возникших в недрах первобытного сознания, Аристотель основал известные противоположности. Из них его ученики извлекли десять принципов: Ограниченное – Безграничное, Неравное – Равное, Единое – Многое, Правое – Левое, Мужское – Женское, Покой – Движение, Прямое – Криволинейное, Свет – Тьма, Добро – Зло, Четырехугольное – Круглое.728. On the system of binary (binary) distinctive signs (happiness - unhappiness, life - death, even - odd), arisen in the depths of primitive consciousness, Aristotle founded known opposites. Of these, his students extracted ten principles: Limited - Unlimited, Unequal - Equal, Single - Much, Right - Left, Male - Female, Rest - Movement, Direct - Curvilinear, Light - Dark, Good - Evil, Quadrangular - Round.728. Alkeellisen tietoisuuden syvyydessä syntyneiden binääristen (binaaristen) erottavien merkkien (onnellisuus - onnettomuus, elämä - kuolema, parillinen - pariton) järjestelmään Aristoteles perusti tunnetut vastakohdat. Näistä hänen oppilaansa poimivat kymmenen periaatetta: Rajoitettu - Rajoittamaton, Epätasainen - Tasa-arvoinen, Yksi - Paljon, Oikea - Vasen, Mies - Nainen, Lepo - Liike, Suora - Kaareva, Vaalea - Tumma, Hyvä - Paha, Neliö - Pyöreä.
729. В трактате «О душе» Аристотель определил тройственный характер человеческой души: она состоит из души растительной, или питающей, души чувствующей и души разумной. Разумная душа существует только у человека, животным свойственны питающая и чувствующая душа, растениям же – только питающая.729. In the treatise “On the Soul,” Aristotle defined the threefold character of the human soul: it consists of the vegetable or nourishing soul, the sensitive soul and the rational soul. A rational soul exists only in man, the nourishing and feeling soul is characteristic of animals, and the plants are only nourishing.729. Tutkimuksessa "Sielusta" Aristoteles määritti ihmissielun kolminkertaisen luonteen: se koostuu vihannes- tai ravitsevasta sielusta, herkästä sielusta ja järkevästä sielusta. Järkevä sielu on olemassa vain ihmisessä, ravitseva ja tunteva sielu on ominaista eläimille, ja kasvit ovat vain ravitsevia.
730. Важный шаг во всякой философии – установление технических терминов, обозначающих идеи Среды и Перспективы, Пространства и Времени, Числа и Движения, Статики и Динамики. Он разделил, к примеру, качественные показатели на абсолютные и относительные, ввел различение содержания и формы, силы и действия.730. An important step in any philosophy is the establishment of technical terms denoting the ideas of the Environment and Perspective, Space and Time, Number and Movement, Statics and Dynamics. He divided, for example, quality indicators into absolute and relative, introduced a distinction between content and form, strength and action.730. Tärkeä askel missä tahansa filosofiassa on sellaisten teknisten termien laatiminen, jotka tarkoittavat ympäristöä ja perspektiiviä, tilaa ja aikaa, lukua ja liikettä, statiikkaa ja dynamiikkaa koskevia ideoita. Hän jakoi esimerkiksi laatuindikaattorit absoluuttisiksi ja suhteellisiksi, erotti sisällön ja muodon, voiman ja toiminnan.
731. Учение Аристотеля о четырех причинах и началах всего сущего указывает, что таковыми являются: 1) материальная, 2) формальная, 3) движущая и 4) целевая причины. Первая отвечает на вопрос «из чего?», вторая – «что это есть?», третья – «откуда начало движения?», четвертая – «ради чего?».731. The teaching of Aristotle on the four causes and beginnings of all things indicates that these are: 1) material, 2) formal, 3) driving, and 4) target causes. The first answers the question “of what?”, The second - “what is it?”, The third - “where is the beginning of the movement?”, The fourth - “for what?”.731. Aristoteleen opetus kaikkien asioiden neljästä syystä ja alusta osoittaa, että nämä ovat: 1) aineellisia, 2) muodollisia, 3) ajo- ja 4) kohdesyitä. Ensimmäinen vastaa kysymykseen "mitä?", toinen "mikä se on?", kolmas - "missä on liikkeen alku?", neljäs "mihin?".
732. «Началом движения в душе служит Бог. Божество в нас каким-то образом приводит в движение все. Начало разума – это не разум (logos), а нечто более сильное. Так что может быть сильнее и знания [науки] и мысли [ума], если не Бог?» – таков стиль рассуждений древнегреческого классика.732. “The beginning of the movement in the soul is God. Deity in us what That way drives everything. The beginning of the mind is not the mind (logos), but something stronger. So what can be stronger both knowledge [of science] and thought [of mind], if not God?” - such is the style of reasoning of the ancient Greek classic.732. "Sielun liikkeen alku on Jumala. Jumaluus meissä panse liikkeelle kaiken. Järjen alku ei ole järki (logos), vaan jotain vahvempaa. Joten: mikä voi olla vahvempaa sekä tiedon [tieteen] että ajatuksen [järjen] suhteen, ellei Jumala?" Tällaista on antiikin Kreikan klassikon päättelytapa.
733. Как любой основоположник, Аристотель недвусмысленно и сурово полемизирует даже со своими учителями: Сократ упраздняет, Платон смешал и связал, не имея на то оснований и т.д., и т.п. По отзывам современников, Аристотель саркастичен и язвителен. Своей остроумной речью старался поддеть противника, был холоден и насмешлив. Ему свойственна гениальная афористичность:733. Like any founder, Aristotle argues unequivocally and severely even with his teachers: Socrates abolishes, Plato mixed and tied, with no reason at all, etc., etc. According to contemporaries, Aristotle is sarcastic. With his witty speech, he tried to pry the enemy, was cold and mocking. He is characterized by brilliant aphorism:733. Kuten kuka tahansa perustaja, Aristoteles väittelee yksiselitteisesti ja ankarasti jopa opettajiensa kanssa: Sokrates hylkää, Platon sekoittaa ja sitoo, ilman mitään syytä jne. Nykyajan mukaan Aristoteles on sarkastinen ja inhottava. Viisaalla puheellaan hän yritti kiusata vihollista, oli kylmä ja pilkkasi. Hänelle on ominaista loistava aforismisuus:
734. Жадность – это когда не тратят денег на необходимое;734. Greed is when you do not spend money on what you need;734. Ahneutta on, kun et käytä rahaa tarvitsemaasi;
735. Позорный способ наживы – это когда во всем ищут выгоды и ради выгоды теряют стыд.735. The shameful way to make money is when everyone is looking for profit and loses, shame for the sake of profit.735. Häpeällinen tapa ansaita rahaa on, kun kaikki etsivät voittoa ja menettävät häveliäisyytensän voiton vuoksi.
736. Греческие философы были твердо убеждены, что земля кругла, и понимали, что эта истина ведет к заключению, что все тяжелые тела стремятся по сходящимся направлениям к центру, а потому верх и низ – только разные направления в разных пространствах. Движение тела, брошенного горизонтально или катящегося по земле, уменьшается и, наконец, прекращается; напротив, движение тела, падающего с высоты вертикально, становится все быстрее и быстрее.736. The Greek philosophers were firmly convinced that the earth is round, and understood that this truth leads to the conclusion that all heavy bodies tend towards the center in converging directions, and therefore the top and bottom are only different directions in different spaces. The movement of a body thrown horizontally or rolling on the ground decreases and finally stops; on the contrary, the movement of a body falling vertically from a height becomes faster and faster.736. Kreikkalaiset filosofit olivat lujasti vakuuttuneita siitä, että maa on pyöreä, ja ymmärsivät, että tämä totuus johtaa johtopäätökseen, että kaikki raskaat kappaleet pyrkivät kohti keskustaa lähentyvissä suunnissa, ja siksi ylä- ja alaosa ovat vain eri suuntiin eri tiloissa. Vaakasuoraan heitetyn tai maassa liikkuvan esineen liike vähenee ja lopulta pysähtyy; päinvastoin, ylhäältä putoavan esineen liike muuttuu nopeammaksi.
737. Аристотель объяснял это привычным принципом противоположностей: первое движение есть насильственное, а последнее – естественное. Такие объяснения удовлетворяли большую часть философского мира до времен Галилея, хотя уже Архимед обосновал верную теорию о плавающих телах, не похожую на аристотелевский взгляд. Но – открывает тот, кто доказывает. Последователи Аристотеля и во времена Галилея держались того мнения, что тела падают быстрее строго пропорционально их весу.737. Aristotle explained this with the customary principle of opposites: the first movement is violent, and the last is natural. Such explanations satisfied most of the philosophical world up to the time of Galileo, although Archimedes had already substantiated the correct theory of floating bodies, which was not similar to the Aristotelian view. But - the one who proves opens. The followers of Aristotle, also in the days of Galileo, held the view that the bodies fall faster strictly in proportion to their weight.737. Aristoteles selitti tämän tavanmukaisella vastakohtien periaatteella: ensimmäinen liike on väkivaltainen ja viimeinen luonnollinen. Tällaiset selitykset tyydyttivät suurimman osan filosofista maailmaa Galileon aikaan asti, vaikka Archimedes oli jo perustellut oikean teorian kelluvista kappaleista, joka ei ollut samanlainen kuin aristoteleinen näkemys. Mutta: se voittaa joka todistaa. Aristoteleen seuraajat myös Galileon päivinä katsoivat, että esineet putoavat nopeammin tiukasti suhteessa painoonsa.
738. Критика аристотелевской динамики так или иначе всегда сводилась к роковому для нее вопросу: чем движется брошенное с силой тело?738. Criticism of the Aristotelian dynamics in one way or another has always been reduced to a fatal question for her: what is the body with a force that moves?738. Aristotelelaisen dynamiikan kritiikki tavalla tai toisella on aina vähentynyt hänelle kohtalokkaaksi kysymykseksi: mikä on esine, jolla on voima, joka liikkuu?
739. Проблема времени, весьма озадачивавшая древних, оставалась нерешенной в течение двух тысяч лет. Ответ на нее был найден с помощью достижений современной физики. Для Эйнштейна, как и для Аристотеля, время и пространство находятся во Вселенной, а не Вселенная находится во времени и пространстве. Мерой всех вещей как таковых служит сама природа. Именно так и считал Аристотель.739. The problem of time, which greatly perplexed the ancients, remained unsolved for two thousand years. The answer to it was found with the help of the achievements of modern physics. For Einstein, as for Aristotle, time and space are in the universe, and not the universe is in time and space. The measure of all things as such is nature itself. That is exactly what Aristotle thought.739. Aikaongelma, joka hämmästytti muinaisia, pysyi ratkaisemattomana kahden tuhannen vuoden ajan. Vastaus siihen löydettiin modernin fysiikan saavutusten avulla. Einsteinille, kuten Aristoteleelle, aika ja tila ovat maailmankaikkeudessa, eikä universumi ole ajassa ja tilassa. Kaikkien asioiden mittana on itse luonto. Aristoteles ajatteli juuri näin.
740. Бернард Шартрский (1090–1153), схоласт-романтик XII века высказал здравую мысль: рядом с древними мы подобны карликам, стоящим на плечах у гигантов.740. Bernard of Chartres (1090–1153), a twelfth century scholastic romanticist, expressed a sensible thought: next to the ancients we are like dwarfs standing on the shoulders of giants.740. 12. vuosisadan skolastinen romantikko Bernard chartresilainen (1090-1153) ilmaisi järkevän ajatuksen: Muinaisiin verrattuina olemme kuin kääpiöt, jotka seisovat jättiläisten harteilla.
741. Таким гигантом ему представлялся прежде всего Аристотель.741. Aristotle appeared to him as such a giant first of all.741. Aristoteles oli hänelle ennen kaikkea sellainen jättiläinen.

5. Сказание об эллинском философе, о премудром Аристотеле

5. The Legend of the Hellenic Philosopher, about the wise Aristotle

5. Helleenisen filosofin legenda viisasta Aristotelesta

744. А какими сведениями о прославленном философе располагал древнерусский читатель?744. And what information about the famous philosopher did the Old Russian reader have?744. Ja mitä tietoja vanhalla venäläisellä lukijalla oli kuuluisasta filosofista?
745. Передо мной сильно сокращенный перевод жизнеописания Аристотеля, входившего в знаменитую книгу Диогена Лаэртского (III в. н.э.):745. Before me is a greatly abridged translation of the biography of Aristotle, a part of the famous book of Diogenes of Laertes (III century AD):745. Minulla edessäni huomattavasti lyhennetty käännös Aristoteleen elämäkerrasta, osa kuuluisaa Diogenes Laertesin kirjaa (III vuosisata jKr):
746. «При Аминте, царе македонском, жил эллинский философ Аристотель премудрый, учитель Александра, царя македонского. А учеником он был Платона, философа эллинского; и он превзошел в обучении всех учеников Платона премудростью, и разумом, и во всяких философских и риторических науках и знаниях. Его любил и знал Аминт-царь из-за премудрости и разума его. Этот Аристотель происходил из места Стагира, а отец его был богатым и славным мужем по имени Никомах. Роста он был среднего, голова у него была небольшой, голос высокий, глаза маленькие, ноги худые; а носил он разноцветную и хорошую одежду. Любил он носить перстни и цепи золотые.746. “Under Aminte, king of Macedon, there lived a Hellenic philosopher Aristotle the Wise, a teacher of Alexander, king of Macedon. And the pupil he was Plato, the Hellenic philosopher; and he exceeded in teaching all the disciples of Plato with wisdom, and reason, and in all sorts of philosophical and rhetorical sciences and knowledge. Amint-king loved and knew him because of his wisdom and intelligence. This Aristotle came from the place of Stagira, and his father was a rich and glorious husband named Nicomes. He was of medium height, his head was small, his voice was high, his eyes were small, his legs were thin; and he wore colorful and good clothes. He loved to wear rings and chains of gold.746. "Makedonin kuninkaan Aminten aikana eli helleeninen filosofi Aristoteles Viisas, Makedonin kuninkaan Aleksanterin opettaja. Ja hän oli Platonin oppilas, helleeninen filosofi; ja hän ylitti opettaessaan kaikki Platonin opetuslapset viisaudessa ja järkevyydessä ja kaikissa filosofisissa ja retorisissa tieteissä ja tiedoissa. Amint-kuningas rakasti ja tunsi hänet viisautensa ja älykkyytensä vuoksi. Tämä Aristoteles tuli Stagiran paikalta, ja hänen isänsä oli rikas ja loistava isäntä nimeltä Nicomes. Hän oli keskipitkä, pää oli pieni, ääni korkea, silmät pienet, jalat ohuet; ja hänellä oli värikkäitä ja hyviä vaatteita. Hän rakasti käyttää renkaita ja ketjuja.
747. Он говорил и писал в книгах своих так: “Бесконечно существо божье, бытие которого не имеет начала, а силой слова его все крепкое происходит”, и прочее. И другие многие мудрые вещи он написал и о недугах внутренних разъяснил.747. He spoke and wrote in his books in the following way: “An infinite being of God, the existence of which has no beginning, but with the power of his word all that is strong happens,” and so on. And he wrote many other wise things, and explained about internal ailments.747. Hän puhui ja kirjoitti kirjoissaan seuraavasti: "Jumala on ääretön olento, jonka olemassaololla ei ole alkua, mutta hänen sanansa voimalla tapahtuu kaikki vahva ja väkevä" ja niin edelleen. Ja hän kirjoitti monia muita viisaita asioita ja selitti sisäisiä heikkouksia.
748. А мылся он в сосуде с маслом оливковым теплым. А когда он ложился в постель свою спать, то держал в руке своей яблоко медное, а под яблоком у постели своей ставил умывальник большой, также медный, для того чтобы, когда он заснет сном глубоким и ослабеет напряжение тела его, тогда выпало яблоко медное из руки его и упало в умывальник. И раздастся стук и звон от них, и это пробудит его от сна глубокого, так что он уже не будет хотеть спать. И то была мера времени сна его.748. And he bathed in a vessel with warm olive oil. And when he went to bed in his bed, he held a copper apple in his hand, and under the apple by his bed he set a large, also copper basin, so that when he falls asleep in a deep sleep and weakens the tension of his body, his hands the apple fell into the basin. And there will be a knock and ringing from them, and this will awaken him from deep sleep, so that he will no longer want to sleep. That was the measure of his sleeping time.748. Ja hän peseytyi ammeessa, joka oli täytetty lämpimällä oliiviöljyllä. Ja kun hän meni nukkumaan sänkyynsä, hän piti kädessään kupariomenaa, ja sängyn viereen omenan alle hän asetti suuren, myös kuparisen altaan, niin että kun hän nukahtaa syvään uneen ja uni heikentää hänen ruumiinsa, kätensä ja omena putoaa altaaseen. Ja siitä kuuluu kolahdu ja ääni, ja tämä herättää hänet syvästä unesta, niin ettei hän enää halua nukkua. Niin se oli hänen nukkumisaikansa mittari.
749. Однажды премудрого Аристотеля спросили о философии и о свободных мудростях. Он же о философии ответил: “Благодаря ей я могу в жизни то сделать без повеления, что другой не сотворит по закону и с понуждением”. А о свободных мудростях [свободных мудростей в Московском государстве насчитывалось семь: грамматика, диалектика, риторика, музыка, арифметика, геометрия, астрономия – Ю.П.] сказал: “Корни свободных мудростей хотя и горьки, но плоды их весьма сладки”. И также тогда его спросили любознательные: “Какая, – спросили они, – польза человеку в том, что он вместо истины ложь говорит?” – он так им ответил: “Когда такой человек правду скажет, и тогда ему не поверят”.749. Once the wise Aristotle was asked about philosophy and free wisdom. He replied about philosophy: “Thanks to it, I can do something in life without a command that the other will not do according to the law and with compulsion.” And about free wisdom [there were seven free wisdoms in the Moscow State: grammar, dialectics, rhetoric, music, arithmetic, geometry, astronomy — Yu.P.] said: “Although the roots of free wisdoms are bitter, their fruits are very sweet”. And then the inquisitive also asked him: “What does the man benefit, if he speaks lie instead of truth?” He replied to them: “When such a person speaks the truth, then they will not believe him”.749. Kun viisaalta Aristoteleelta kysyttiin filosofiasta ja vapaasta viisaudesta. Hän vastasi filosofiasta: "Sen ansiosta voi tehdä elämässä jotain ilman käskyä, jota toinen ei tee lain mukaan ja pakolla." Ja vapaasta viisaudesta [Moskovan valtiossa oli seitsemän vapaata viisautta: kielioppi, dialektiikka, retoriikka, musiikki, aritmetiikka, geometria, tähtitiede - J.P.] sanoi: "Vaikka vapaiden viisauksien juuret ovat katkerat, niiden hedelmät ovat hyvin makeita". Ja sitten tiedustelija kysyi häneltä: "Mitä", kysyttiin, "hyötyy mies siitä, että hän puhuu valhetta totuuden sijasta?" Hän vastasi heille: "Kun sellainen henkilö puhuu totuuden, niin he eivät usko häntä".
750. А о дружбе он сказал, что это одна душа, во многих телах живущая. Его вновь спросили: “Как происходит общение и разговор ученого человека с неученым?”. Он же им ответил: “Как мертвый не получит от живого ничего, так и неученый человек не поймет ничего в рассуждении ученого человека. Ибо наука, – сказал он, – в жизни приятна и в обиде помогает”» [80; 593–595].750. And about friendship, he said that this is one soul, living in many bodies. He was again asked: "How is the communication and conversation of a learned person with an unlearned person?" He answered them: “As the dead will receive nothing from the living, so an unlearned person will not understand anything in the reasoning of a learned person. For science”, he said, “is pleasant in life and helps in insult” [80; 593-595].750. Ja ystävyydestä hän sanoi, että tämä on yksi sielu, joka elää monissa ruumiissa. Häneltä kysyttiin jälleen: "Kuinka on opitun ihmisen kommunikointi ja keskustelu oppimattoman henkilön kanssa?" Hän vastasi heille: "Kuten kuolleet eivät saa mitään eläviltä, niin oppimaton henkilö ei ymmärrä mitään oppineiden ihmisten päättelyistä. Tiede on" hänen mielestään "miellyttävä elämässä ja auttaa loukkauksessa" [80; 593-595] .

6. Александрийский мусейон

6. Alexandria Museum

6. Alexandrian Museo

752. На месте портовой деревни, служившей когда-то оплотом для египтян против нападений чужеземцев, македоняне воздвигли город, который должен был играть роль складочного места в торговле между Востоком и Западом. Основанная Македонским Александрия становится при Птолемеях (305–30 до н.э.)[W] столицей Египта.752. In place of a port village that once served as a stronghold for Egyptians against foreign attacks, the Macedonians erected a city that was supposed to play the role of a warehouse in trade between East and West. Founded by Macedonian, Alexandria becomes under the Ptolemies (305–30 BC)[W] the capital of Egypt.752. Satamakylän sijasta, joka toimi aikoinaan egyptiläisten linnoituksena ulkomaisia hyökkäyksiä vastaan, makedonialaiset pystyttivät kaupungin, jolla tuli olla varaston tehtävä idän ja lännen välisessä kaupassa. Makedonian perustama Aleksandriasta tulee Ptolemaiosten (305-30 eKr) [W] Egyptin pääkaupunki.
753. В Александрийском мусейоне (храме муз), одном из главных центров науки и культуры древности, в III веке до н.э. возникает крупнейшее собрание рукописных книг (от 100 до 700 тысяч томов). К этому центру, получившему статус университета, в котором находилось не менее 14 тысяч студентов, стекаются ученые всего тогдашнего мира. Глава этого учреждения считался жрецом мус и назначался сперва царем египетским, позднее – римским императором. Он возглавлял целую коллегию ученых, которые жили в мусейоне и питались в царском дворце, занимались в знаменитой библиотеке и работали в целом ряде научно-вспомогательных учреждений. В мусейоне был устроен ботанический сад для изучения различных растений. В зоологическом саду изучались животные. Анатомическая школа была снабжена необходимыми инструментами и материалами. Для астрономов в квадратном портике обсерватории были разделены на градусы равноденственный и солнцестоятельный круги. Там же находились каменные квадранты. Под одной крышей были собраны геометры, астрономы, химики, механики, поэты, теологи. Царская династия Птолемеев щедро финансировала ученых. Христианский мир обязан мусейону самым древним переводом Ветхого Завета. Руководитель Александрийской библиотеки Эратосфен Киренский (ок. 276–194 до н.э.) на основании учения о шарообразной форме Земли, высказал мнение о возможности, плывя из Испании, попасть в Индию.753. In the Alexandria Mussion (temple of the Muses), one of the main centers of science and culture of Antiquity, in the 3th century BC. there is the largest collection of handwritten books (from 100 to 700 thousand volumes). To this center, which received the status of a university in which there were at least 14000 students, are flocking scientists from all of the then world. The head of this institution was considered the priest of muses and was appointed first by the king of Egypt, and later by the Roman emperor. He headed a whole board of scientists who lived in the Musheyon and ate in the royal palace, worked in the famous library and worked in a number of scientific support institutions. A botanical garden was set up in the museum to study various plants. Animals were studied in the zoological garden. Anatomical school was equipped with the necessary tools and materials. For astronomers in a square portico, the observatories were divided into degrees equinox and solstice circles. There were also stone quadrants. Geometers, astronomers, chemists, mechanics, poets, theologians were gathered under one roof. The royal dynasty of the Ptolemies generously funded scholars. The Christian world owes the Mussion the most ancient translation of the Old Testament. The head of the Alexandria Library, Eratosthenes Kirensky (c. 276–194 BC), on the basis of the theory of the spherical shape of the Earth, expressed the opinion that it was possible, from Spain, to get to India.753. Alexandria Mussionissa (musien temppeli), joka on yksi antiikin tiede- ja kulttuurikeskuksista, 300-luvulla eKr. siellä on suurin kokoelma käsinkirjoitettuja kirjoja (100-700 tuhatta nidettä). Tähän keskukseen, joka sai yliopiston aseman, jossa oli vähintään 14 000 opiskelijaa, parveilee tutkijoita koko tuon ajan maailmasta. Tämän laitoksen johtajaa pidettiin muusien pappina ja hänet nimitti ensin Egyptin kuningas ja myöhemmin Rooman keisari. Hän johti koko tutkijakuntaa, joka asui Museionissa ja söi kuninkaallisessa palatsissa, työskenteli kuuluisassa kirjastossa ja työskenteli lukuisissa tieteellisissä tukilaitoksissa. Museoon perustettiin kasvitieteellinen puutarha tutkimaan erilaisia kasveja. Eläimiä tutkittiin eläintieteellisessä puutarhassa. Anatomisessa koulussa oli tarvittavat välineet ja materiaalit. Neliönmuotoinen portti, jossa oli observatoriot tähtitieteilijöille, jaettiin päiväntasausten ja päivänseisausten piireihin. Siellä oli myös kiviä. Geometrit, tähtitieteilijät, kemistit, mekaanikot, runoilijat, teologit koottiin saman katon alle. Ptolemien kuninkaallinen dynastia rahoitti suuresti tutkijoita. Kristillinen maailma on Musionille velkaa vanhan testamentin vanhimman käännöksen. Aleksandrian kirjaston johtaja Eratosthenes Kirenski (n. 276-194 eKr.) ilmaisi maapallon pallomuodon teorian perusteella mielipiteen, että Espanjasta oli mahdollista päästä Intiaan.
754. В первой половине III в. до н.э. богатейшая библиотека возникла в малоазийском Пергаме, при которой, как и в Александрии, состояла целая академия наук, занимавшаяся преимущественно историей искусств. О размерах пергамской библиотеки можно судить по такому факту. Когда в 47 г. до н.э. сгорела одна из александрийских библиотек, огорченной утерей царице Клеопатре Марк Антоний приказал привезти из Пергама 200 тысяч томов. И это оказалось не слишком чувствительно для существования пергамского книгохранилища [112; 10].754. In the first half of the 3th century BC the richest library originated in Pergamum of Asia Minor, in which, as in Alexandria, there was a whole academy of sciences, which was primarily engaged in art history. The size of the Pergamon library can be judged by this fact. When in 47 BC One of the Alexandrian libraries was burned down; Mark Antony was ordered to bring 200 thousand volumes from Pergam to Queen Cleopatra, who was distressed by the loss of Queen Cleopatra. And it turned out not to be too sensitive for the existence of the Pergamon Book Depository [112; 10].754. Ensimmäisen puoliskon 300 eKr rikkain kirjasto on Vähä-Aasian Pergamonissa, jossa, kuten Aleksandriassa, oli koko tiedeakatemia, joka harjoitteli pääasiassa taidehistoriaa. Pergamon-kirjaston koko voidaan arvioida tämän tosiasian perusteella: Kun vuonna 47 eaa. Yksi Aleksandrian kirjastoista paloi; Markus Antoniuksen käskettiin tuomaan 200 tuhatta volyymia Pergamonista kuningatar Kleopatralle, joka oli ahdistunut kirjaston menetyksestä. Eikä se osoittautunut liian kipeäksi Pergamon-kirjavaraston olemassaololle [112; 10] .
755. Божественная александрийская школа пошатнула Афины. Мусейон предпринял небезуспешную попытку организовать человеческие знания с целью их развития и распространения, оказав продолжительное и могущественное влияние на весь ход умственного развития Европы.755. The divine Alexandrian school shook Athens. Museyon made an unsuccessful attempt to organize human knowledge for the purpose of their development and dissemination, having a long and powerful influence on the whole course of European mental development.755. Jumalallinen Aleksandrian koulu ravisteli Ateenaa. Museion yritti epäonnistuneesti järjestää inhimillistä tietoa niiden kehittämisen ja levittämisen tarkoituksiin, ja sillä oli pitkä ja voimakas vaikutus koko Euroopan henkisen kehityksen kulkuun.

7. Пифагор

7. Pythagoras

7. Pytagoras

757. Имя этого знаменитого греческого философа и математика, не оставившего после себя никаких рукописей, обычно ассоциируется со знаменитой теоремой о связи сторон в прямоугольных треугольниках: пифагоровы штаны на все стороны равны. Полулегендарный основатель пифагорейской школы, инициатор религиозного русла в древнегреческой философии родился в 570 г. до н.э. на острове Самос вблизи побережья Малой Азии в семье ювелира и получил многостороннее домашнее образование. В 30 лет, путешествуя по Египту, познакомился там с медициной, математикой и метеорологией. В вавилонском плену, куда он попал во время войны Египта с Персией, Пифагор изучал восточную философию и магию, что отразилось на его мировоззрении.757. The name of this famous Greek philosopher and mathematician, who did not leave behind any manuscripts, is usually associated with the famous theorem on the connection of sides in right-angled triangles: Pythagorean pants are equal on all sides. The semi-legendary founder of the Pythagorean school, the initiator of the religious course in ancient Greek philosophy, was born in 570 BC. on the island of Samos near the coast of Asia Minor in the family of a jeweler and received a versatile home education. When he was 30, traveling around Egypt, he became acquainted with medicine, mathematics and meteorology. In the Babylonian captivity, where he fell during the war of Egypt with Persia, Pythagoras studied Eastern philosophy and magic, which affected his outlook.757. Tämän kuuluisan kreikkalaisen filosofin ja matemaatikon, joka ei jättänyt mitään käsikirjoituksia, nimi liittyy yleensä kuuluisaan lauseeseen sivujen suhteeseen suorakulmaisissa kolmioissa: Pythagorean housut ovat yhtäläiset joka puolelta. Puoli-legendaarinen Pythagorean koulun perustaja, antiikin Kreikan filosofian uskonnollisen kurssin aloittaja, syntyi vuonna 570 eKr. Samoksen saarella lähellä Vähä-Aasian rannikkoa jalokivikauppiaan perheeseen ja sai monipuolisen kotiopetuksen. 30-vuotiaana matkustellessaan ympäri Egyptiä hän tutustui lääketieteeseen, matematiikkaan ja meteorologiaan. Babylonian vankeudessa, mihin hän joutui Egyptin sodan aikana Persian kanssa, Pythagoras opiskeli itämaista filosofiaa ja taikuutta, mikä vaikutti hänen näkemyksiinsä.
758. Вернувшись в Грецию, в городе Кротоне на берегу Тарентинского залива он основал тайное сообщество своих последователей – математическую школу, ученики которой поклялись сохранить тайны пифагорейского учения. Пифагор перенес в Грецию геометрическую и астрономическую науку египтян, вавилонян – создателей основ теории чисел и концепции гармоничности космоса.758. Returning to Greece, in the city of Croton on the shores of the Gulf of Tarentin he founded a secret community of his followers - a mathematical school, whose students vowed to preserve the secrets of the Pythagorean doctrine. Pythagoras transferred the Greek and astronomical science of the Egyptians to Greece, the Babylonians are the creators of the foundations of the theory of numbers and the concept of the harmony of the cosmos.758. Palattuaan Kreikkaan, Crotonin kaupunkiin Tarentinin lahden rannalle, hän perusti seuraajiensa salaisen yhteisön, matemaattisen koulun, jonka oppilaat vannoivat säilyttävänsä Pythagoran opin salaisuudet. Pythagoras siirsi egyptiläisten kreikkalaisen ja tähtitieteellisen tieteen Kreikkaan, babylonialaiset ovat numeroteorian ja kosmoksen harmonian käsitteen perustajat.
759. Понятие всемирной симпатии, то есть гармонии всего существующего, Пифагор считал главным пунктом своего учения. Одним из первых он использовал термин космос (от греч. космео – украшаю). Космос как упорядоченный, гармоничный мир противопоставлялся хаосу, беспорядочному началу бытия, с которого, по убеждению древних греков, и началось сотворение Мироздания.759. The concept of universal sympathy, that is, the harmony of everything that exists, Pythagoras considered the main point of his teaching. One of the first he used the term space (from the Greek. Cosmeo - I decorate). Cosmos as an orderly, harmonious world was opposed to chaos, an irregular beginning of life, from which, according to the conviction of the ancient Greeks, the creation of the Universe began.759. Universaalisen harmonian käsitettä eli kaiken olemassa olevan harmoniaa, Pythagoras piti opetuksensa pääkohtana. Yhtenä ensimmäisistä hän käytti termiä avaruus (kreikkalaisesta. Cosmeo - koristan). Kosmos eli järjestäytynyt, harmoninen maailma vastusti kaaosta, epäsäännöllistä elämän alkua, josta antiikin kreikkalaisten vakaumuksen mukaan alkoi maailmankaikkeuden luominen.
760. Пифагор и пифагорейцы во всем искали лад, порядок, начиная с музыки и кончая гармоническими созвучиями, производимыми, как учил Платон, вращением небес, движением небесных светил.760. Pythagoras and the Pythagoreans, in all things, searched for the harmony, order, starting with music and ending with harmonic consonances produced, as Plato taught, by the rotation of the heavens, by the movement of the heavenly bodies.760. Pythagoras ja pytagorilaiset etsivät kaikessa harmoniaa, järjestystä, aloittaen musiikista ja päättyen harmonisiin sopusointuihin, jotka tuotettiin, kuten Platon opetti, taivaan pyörimisellä, taivaankappaleiden liikkeellä.
761. Прислушиваясь к ударам молотков о наковальню, Пифагор отыскал арифметическую меру главных музыкальных интервалов и определил, что тоны струн имеют определенное отношение к натягивающей их силе. Музыка стала предметом арифметического умозрения. Эта истина служит и теперь основанием теории музыки.761. Listening to the blows of hammers on the anvil, Pythagoras found the arithmetic measure of the main musical intervals and determined that the tones of the strings have a definite relation to the force that pulls them. Music has become the subject of arithmetic speculation. This truth is now the basis of the theory of music.761. Kuuntelemalla vasaroiden iskuja alasimella, Pythagoras keksi tärkeimpien musiikkiskaalojen aritmeettisen mittauksen ja totesi, että jousien sävyillä on selvä suhde niitä vetävään voimaan. Musiikista on tullut aritmeettisen spekulaation kohde. Tämä totuus on nyt musiikkiteorian perusta.
762. Пифагорейцы, по оценке Аристотеля, полагали принципы математики принципами всего сущего и с этих позиций оценивали все явления Природы. Число является сутью вещей; согласно Библии, Бог основал мир на числе, весе, мере.762. The Pythagoreans, according to Aristotle, considered the principles of mathematics to be the principles of everything, and from these positions they evaluated all the phenomena of Nature. The number is the essence of things; according to the Bible, God founded the world on number, weight, measure.762. Pythagorealaiset pitivät Aristoteleen mukaan matematiikan periaatteita kaiken periaatteina, ja tältä kannalta he arvioivat kaikkia luonnonilmiöitä. Numero on asioiden ydin; Raamatun mukaan Jumala loi maailman lukumäärään, painoon, mittaan.
763. Пифагор первым обратил внимание на особое, гармоничное деление любого отрезка AB на две части таким образом, что большая его часть AP относится к меньшей PB так, как весь отрезок AB относится к большему AP (то есть AP:PB = AB:AP). Приближенно это отношение равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т.д. и было названо впоследствии золотым сечением (Ф).763. Pythagoras was the first to pay attention to the special, harmonious division of any segment AB into two parts in such a way that most of its AP refers to a smaller PB, as the entire segment AB refers to a larger AP (that is, AP: PB = AB: AP). Approximately this ratio is 5/3, more precisely 8/5, 13/8, etc. and was later called the golden section (F).763. Pythagoras kiinnitti ensimmäisenä huomiota minkä tahansa segmentin AB erityiseen, harmoniseen jakoon kahteen osaan siten, että suurin osa sen AP:stä viittaa pienempään PB:hen, koska koko segmentti AB viittaa suurempaan AP:hen (eli (AP:PB = AB:AP). Tämä suhde on noin 5/3, tarkemmin sanoen 8/5, 13/8 jne., Sitä kutsuttiin myöhemmin kultaiseksi leikkaukseksi (F).
764. В 1509 г. итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «О божественной пропорции» с рисунками своего друга Леонардо да Винчи, которому и принадлежит термин «золотое сечение». Присутствие в живых формах, включая человеческое тело, в произведениях архитектуры и живописи золотой пропорции отличают их гармоничностью и красотой. Подобные соотношения запечатлены в знаменитом Парфеноне (между длиной главной балки – архитрава и высотой здания), присутствуют в таких шедеврах архитектуры, как церковь на Нерли или храм Вознесения в Коломенском.764. In 1509, the Italian mathematician Luca Pacioli published the book “On the Divine proportions" with pictures of his friend Leonardo da Vinci, to whom the term "golden section" belongs. Presence in living forms, including the human body, in the works of architecture and painting of the golden proportion is distinguished by their harmony and beauty. Such relationships are captured in the famous Parthenon (between the length of the main beam - the architrave and the height of the building), are present in such architectural masterpieces as the church on the Nerl or the Church of the Ascension in Kolomenskoye.764. Italialainen matemaatikko Luca Pacioli julkaisi vuonna 1509 kirjan "Jumalallisista mittasuhteista" ja niihin kuuluvat hänen ystävänsä Leonardo da Vincin kuvat, joihin sana "kultainen leikkaus" liitetään. Hänen arkkitehtoniset teoksensa ja kultaisen leikkausen mukaiset maalauksensa erottuvat niiden harmoniasta ja kauneudesta. Tällaiset suhteet, jotka on vangittu kuuluisassa Parthenonissa (pääsäteen pituuden, kaarevuuden ja rakennuksen korkeuden välillä), ovat läsnä tällaisessa arkkitehtuurissa ja ovat mestariteoksia kuten Nerlin kirkko tai Kolmensijoen taivaaseenastumisen kirkko.
765. Fig-23: Следы вездесущего золотого сечения есть и в музыке. Если длину струны уменьшить вдвое, тон повысится на одну октаву. Уменьшение длины струны в отношении 3/2 и 4/3 будут соответствовать интервалы квинта и кварта. Благозвучные интервалы и аккорды (консонансы) имеют соотношение частот, близкое к величине Ф=1,618. Она отражает особенности человеческого восприятия временных пропорций. Точка золотого сечения служит ориентиром формообразования, на нее часто приходится кульминация мелодии.765. [F] Traces of the omnipresent golden section are in music. If the string length is halved, the tone will increase by one octave. Reducing the length of the string in the ratio of 3/2 and 4/3 will correspond to the intervals of the fifth and fourth. The harmonic intervals and chords (consonances) have a frequency ratio close to the value of Ф = 1.618. It reflects the characteristics of human perception of temporal proportions. The point of the golden section serves as a guide for shaping, it often has the culmination of a melody.765. [F] Läsnäolevan kultaisen leikkauksen jäljet ovat musiikissa. Jos merkkijonon pituus puolittuu, sointi kasvaa yhdellä oktaavilla. Merkkijonon pituuden pienentäminen suhteissa 3/2 ja 4/3 vastaa viidennen ja neljännen jaksoja. Harmonisten intervallien ja sointujen (konsonanssien) taajuussuhde on lähellä arvoa fi = 1,618. Se heijastaa ihmisen käsityksiä ajallisista mittasuhteista. Kultaisen leikkauksen kärki on muotoilun opas, sillä on usein melodian huipentuma.
766. Золотое сечение распространено и в Солнечной системе. Пифагорейцы располагали небесные светила на концентрических сферах, имеющих общим своим центром Землю. Расстояния между сферами соответствуют определенным музыкальным интервалам. При вращении сфер каждая из них издает свой тон, и в результате сложения тонов возникает гармоническая мелодия – музыка небесных сфер, услышать которую могут только избранные. К ним в первую очередь пифагорейцы причисляли себя.766. The golden ratio is common in the solar system. The Pythagoreans placed the celestial bodies on concentric spheres with their common center Earth. The distances between the spheres correspond to certain musical intervals. When the spheres rotate, each of them emits a different tone, and as a result of the addition of tones, a harmonic melody arises, the music of the heavenly spheres, which only the elit can hear. First of all, the Pythagoreans attributed themselves to them.766. Kultainen suhde on yleinen aurinkokunnassa. Pythagorilaiset sijoittivat taivaankappaleet samankeskisille kehille yhteisen keskuksensa Maan kanssa. Kehien väliset etäisyydet vastaavat tiettyjä musiikillisia välejä. Kun kehät pyörivät, kukin niistä antaa eri sävyn, ja sävyjen lisäämisen seurauksena syntyy harmoninen melodia, taivaallisten sfäärien musiikki, jonka vain valitut voivat kuulla. Ensinnä juuri pythagorilaiset kuuluivat heihin.
767. Проверка этой стороны учения пифагорейцев, предпринятая современными астрономами, показала, что соотношение периодов обращений соседних планет равно числу Ф или Ф2. Иными словами, «спектр гравитационных и акустических возмущений, создаваемых планетами, представляет собой консонансный аккорд, наиболее совершенный с эстетической точки зрения».767. The verification of this aspect of the Pythagorean teachings, undertaken by modern astronomers, showed that the ratio of the periods of reversal of neighboring planets is equal to the number F or F2. In other words, “the spectrum of gravitational and acoustic disturbances created by the planets is a consonance chord, the most perfect from an aesthetic point of view”.767. Tämänhetkisten tähtitieteilijöiden suorittama pytagorilaisten opetusten tämän aspektin todentaminen osoitti, että naapurimaiden planeettojen kääntymisjaksojen suhde on yhtä suuri kuin luku F tai F2. Toisin sanoen, "planeettojen luomat gravitaatio- ja akustisten häiriöiden spektrit ovat esteettisestä näkökulmasta täydellisin konsonanssialue".
768. Чем вызвана подобная гармония? Специалисты по астрометрии предполагают, что при формировании Солнечной системы в газопылевом облаке, окружающем Солнце, возникали акустические волны, создаваемые Солнцем и зарождающимися планетами. Для устойчивости планетных орбит должны быть выполнены условия стационарности. А это возможно при резонансе акустических волн с периодом, равным периоду обращения планеты. А это и есть консонансный аккорд. Музыка небесных сфер, обнаруженная пифагорейцами, таит в себе глубокий физический смысл. Для его разгадки предлагается даже создать систему счисления, в основу которой следует положить не число 10, а число Ф. В рамках такой золотой математики прикладные исследования золотого сечения, особенно для описания форм планет, их орбит, спиральных галактик, стали бы гораздо плодотворнее [13; 475–500].768. What caused this harmony? Specialists in astrometry suggest that during the formation of the solar system in a gas-dust cloud surrounding the sun, there were acoustic waves created by the sun and the emerging planets. For the stability of planetary orbits, the stationarity conditions must be satisfied. And this is possible at the resonance of acoustic waves with a period equal to the period of revolution of the planet. And this is the consonance chord. The music of the heavenly spheres, discovered by the Pythagoreans, harbors deep physical meaning. To solve it, it is proposed to even create a number system, which should be based not on the number 10, but on the number F. Within the framework of such golden mathematics, applied studies of the golden section, especially for describing the shapes of planets, their orbits, spiral galaxies, would be much more fruitful [13 ; 475–500].768. Mikä aiheutti tämän harmonian? Astrometrian asiantuntijat viittaavat siihen, että aurinkokunnan muodostumisen aikana aurinkoa ympäröivässä kaasu-pölypilvessä oli auringon ja nousevien planeettojen luomia akustisia aaltoja. Planeetan kiertoradojen vakauden takaamiseksi paikallisuusehtojen on täytyttävä. Ja tämä on mahdollista akustisten aaltojen resonanssilla, jonka jakso on yhtä suuri kuin planeetan vallankumouksen aika. Ja tämä on konsonanssin sointu. Pythagorealaisten löytämä taivaallisten sfäärien musiikki sisältää syvää fyysistä merkitystä. Sen ratkaisemiseksi ehdotetaan jopa sellaisen numerojärjestelmän luomista, jonka ei tulisi perustua numeroon 10 vaan numeroon Fi. Tällaisen kultaisen matematiikan puitteissa kultaisen leikkauksen soveltavat tutkimukset, erityisesti kuvioiden kuvaamiseksi planeettojen, niiden kiertoradat, spiraaligalaksit, olisivat paljon hedelmällisempiä [13; 475–500] .
769. Теорема Пифагора в виде элементарной числовой операции была известна на древнем Востоке. Основателями математики были египтяне с их практическим межеванием и вавилоняне, искусство которых в арифметике сохранилось в составленных ими и до сих пор сохранившихся таблицах квадратных и кубических чисел. В Вавилонии и Египте формулой c2=a2+b2 пользовались при разметке прямых углов. Так называемые шнуропривязыватели создали инструмент, имевший вид прямоугольного треугольника, стороны которого равнялись 3, 4, 5 единицам длины. Но только Пифагор и его школа доказали, почему такой треугольник по необходимости имеет прямой угол.769. The Pythagorean theorem in the form of an elementary numerical operation was known in the ancient East. The founders of mathematics were the Egyptians with their practical land surveying and the Babylonians, whose art in arithmetic is preserved in tables of square and cubic numbers that they have compiled and still remain. In Babylonia and Egypt, the formula c2 = a2 + b2 was used for marking right angles. The so-called lanyards created an instrument that looked like a right-angled triangle, whose sides were 3, 4, 5 units of length. But only Pythagoras and his school proved why such a triangle necessarily has a right angle.769. Pythagoraan teoreema perustavan numeerisen operaation muodossa tunnettiin muinaisessa idässä. Matematiikan perustajat selvitttivät sen ja egyptiläiset käytännön maanmittauksella ja babylonialaiset, joiden aritmeettinen taide on säilytetty heidän laatimissaan neliö- ja kuutionumerotaulukoissa, jotka ovat edelleen olemassa. Babyloniassa ja Egyptissä kaavaa c2 = a2 + b2 käytettiin suorakulmien merkitsemiseen. Niin sanotut kaulanauhat loivat instrumentin, joka näytti suorakulmaiselta kolmiosta, jonka sivut olivat 3, 4, 5 pituudeltaan. Mutta vain Pythagoras ja hänen koulunsa todistivat, miksi tällaisella kolmiolla on välttämättä suorakulma.
770. Греческие философы оставили своих учителей позади, подняв математику (от греч. слова матема – наука вообще, познание и изучение) до высоты руководства, научающего человеческий ум строгому и точному мышлению.770. The Greek philosophers left their teachers behind, raising mathematics (from the Greek. The words matema, science in general, cognition and study) to the heights of guidance that teach the human mind strict and precise thinking.770. Kreikkalaiset filosofit jättivät opettajansa taakseen ja nostivat matematiikan (kreikan kielestä sanat matema, tiede yleensä, ja kognitio, opiskelu) ohjauksen korkeuksiin, jotka opettavat ihmismielelle ankaraa ja tarkkaa ajattelua.
771. Наряду с занятиями арифметикой и геометрией, пифагорейцы создали арифмологию, смесь математики с религиозной мистикой и отразившей внутреннюю драму веры и разума. Число для них было и орудием вычисления, и средством мистификации.771. Along with the study of arithmetic and geometry, the Pythagoreans created arithmology, a mixture of mathematics with religious mysticism and reflected the inner drama of faith and reason. The number for them was both an instrument of computation and a means of mystification.771. Aritmeettisen ja geometrisen tutkimuksen ohella pythagorealaiset loivat aritmologian, sekoituksen matematiikasta uskonnolliseen mystiikkaan, ja heijastivat uskon ja järjen sisäistä draamaa. Numero heille oli sekä laskennan väline että keino mystifioida.
772. Так, число 7 являлось символом судьбы и самой судьбой, ему приписывали мистическое значение. Было известно семь планет, включая Луну и Солнце, семь металлов и т.д. В Библии это число фигурирует в сказании о сотворении мира и отражает трудовой ритм древних евреев: шесть дней – работа, седьмой – отдых.772. Thus, the number 7 was a symbol of destiny and fate itself, it was attributed to the mystical significance. Seven planets were known, including the Moon and the Sun, seven metals, etc. In the Bible, this number appears in the story of the creation of the world and reflects the labor rhythm of the ancient Jews: six days - work, the seventh - rest.772. Numero 7 oli siis määränpään ja itse kohtalon symboli, se johtui mystisestä merkityksestä. Tunnettiin seitsemän planeettaa, mukaan lukien kuu ja aurinko, seitsemän metallia jne. Raamatussa tämä numero esiintyy maailman luomistarinassa ja heijastaa muinaisten juutalaisten työvoiman rytmiä: kuusi päivää työtä, seitsemäs lepoa.
773. Семидневная неделя прошла через тысячелетия и сохранилась до нашего времени, как семь нот и семь цветов радуги.773. The seven-day week has passed through millennia and has survived to our time, like seven notes and seven colors of the rainbow.773. Seitsemän päivän viikko on kulkenut vuosituhansien läpi ja se on säilynyt meidänkin aikanamme, kuten seitsemän nuottia ja seitsemän sateenkaaren väriä.
774. Гете, преклоняясь перед излюбленным у всех народов числом 7, решил соединить семь поэтов, понравившихся ему за семь столетий, в «Семизвездие на небе персидской поэзии».774. Goethe, bowing to the favorite of all nations number 7, decided to combine the seven poets, he liked for seven centuries, in the "Seven Star in the sky of Persian poetry."774. Goethe kumarsi kaikkien kansojen suosikkia numero 7 ja päätti yhdistää seitsemän runoilijaa, joista hän piti seitsemän vuosisadan ajan, "Seitsemässä tähdessä Persian runouden taivaalla".
775. В «Пиковой даме» А.С. Пушкина (1833) символом судьбы героя стала мистика трех карт: тройка, семерка, туз. Увидев молодую девушку, герой восклицает: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». На вопрос «который час», отвечает: «без пяти минут семерка». Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами.775. In The Queen of Spades, A.S. Pushkin (1833) the mystic of three cards became the symbol of the hero's fate: three, seven, ace. Seeing a young girl, the hero exclaims: "How slender she is! .. A real troika is red." To the question "what time is it", he answers: "five minutes to seven". Troika bloomed in front of him in the form of lush grandiflora, the seven seemed to be a Gothic gate.775. Pikkukuningattaressa, kolmen kortin mystikosta, A.S. Pushkinista (1833) tuli sankarin kohtalon symboli: kolme, seitsemän, ässä. Nähdessään nuoren tytön sankari huutaa: "Kuinka hoikka hän onkaan! .. Todellinen troikka on punainen." Kysymykseen "mikä aika on?", hän vastaa: "viisi minuuttia vaille seitsemän". Troikka kukki hänen edessään rehevän grandifloran muodossa, seitsemän näytti olevan goottilainen portti.
776. Необыкновенное значение придавалось числу 10, названному великим тетрактисом, поскольку оно образуется из сложения первых четырех чисел 1, 2, 3, 4 – четных и нечетных.776. Extraordinary importance was attached to the number 10, called the great tetractys, because it is formed from the addition of the first four numbers 1, 2, 3, 4 - even and odd.776. Luku 10, jota kutsutaan suureksi tetraktiksi, kiinnitti erityistä huomiota, koska se muodostuu neljän ensimmäisen numeron 1, 2, 3, 4 - parillisten ja parittomien summasta.
777. В пифагорейском сообществе в итоге возникли два направления – научное и религиозно-мистическое. Сторонников первого течения звали математиками, они требовали свободного обмена информацией, открытости результатов исследований. Сторонники второго направления – акузматики – стремились к сохранению своих открытий в тайне. В философско-религиозной школе преобладал интерес к музыке. Гармония чисел в качестве воспитательного фактора позволяла приблизиться к Олимпу.777. In the Pythagorean community as a result, two areas emerged - the scientific and the religious-mystical. Supporters of the first trend were called mathematicians, they demanded free exchange of information, openness of research results. Outsider The second direction, the acuzmatics, sought to keep their discoveries secret. In the philosophical and religious school prevailed interest in music. The harmony of numbers as an educational factor allowed to get closer to Olympus.777. Pythagoraan yhteisössä syntyi kaksi aluetta - tieteellinen ja uskonnollisesti mystinen. Ensimmäisen suuntauksen kannattajia kutsuttiin matemaatikoiksi, he vaativat vapaata tiedonvaihtoa, tutkimustulosten avoimuutta. Ulkopuolinen Toinen suunta, akustikot, pyrki pitämään löytöjään salassa. Filosofisessa ja uskonnollisessa koulussa vallitsi kiinnostus musiikkiin. Lukujen harmonia kasvatustekijänä antoi pääsyn lähemmäksi Olympusta.

8. Евклидова геометрия

8. Euclidean geometry

8. Eukliidinen geometria

779. Долгие столетия в школах всего мира геометрия преподавалась по «Началам» Евклида, великолепного систематика и выдающегося педагога, работавшего в III веке до н.э. в Александрии. Это был центр научной и культурной жизни тогдашнего мира. «Начала», состоявшие из 15 книг, принадлежат к числу самых популярных и распространенных математических трудов в мировой литературе.779. For many centuries, in schools all over the world, geometry has been taught according to the "Principles" of Euclid, a magnificent systematist and an outstanding teacher who worked in the third century BC. in Alexandria. It was the center of the scientific and cultural life of the then world. The "Principles", consisting of 15 books, belong to the most popular and widespread mathematical works in the world literature.779. Monien vuosisatojen ajan kouluissa ympäri maailmaa geometriaa on opetettu Eukliidin "periaatteiden" mukaan, upea systemaattikko ja erinomainen opettaja, joka työskenteli 3. vuosisadalla eKr Aleksandriassa. Se oli tuon maailman tieteellisen ja kulttuurisen elämän keskus. "Kirjan" periaatteet, jotka koostuvat 15 kirjasta, kuuluvat maailman kirjallisuuden suosituimpiin ja yleisimpiin matemaattisiin teoksiin.
780. Евклид не изобретал геометрию при помощи определений, аксиом и рассуждений. Ее начала ученый извлек из обыденной практической работы землемеров, каменщиков, плотников и портных. Это можно увидеть из геометрических правил строителей древних алтарей, – правил, которые рекомендуют мастеру не черчение на плане таких-то и таких линий, а установку шестов на известных расстояниях друг от друга и натягивание веревок между ними. Нить, натянутая между двумя колышками, короче других. Эта истина привела к определению прямой линии как кратчайшего расстояния между двумя точками.780. Euclid did not invent geometry with the help of definitions, axioms and reasoning. It was began by scholars learned from everyday practical work of land surveyors, bricklayers, carpenters and tailors. This can be seen from the geometric rules of the builders of ancient altars, the rules that recommend the master not drawing on the plan such and such lines, but the installation of the poles at known distances from each other and the tension of the ropes between them. The thread stretched between two pegs is shorter than the others. This truth led to the definition of a straight line as the shortest distance between two points.780. Euclid ei keksinyt geometriaa määritelmien, aksiomien ja päättelyjen avulla. Hän aloitti tutkijana oppien maanmittaajien, muurareiden, puuseppien ja räätälien jokapäiväisestä käytännön työstä. Tämä näkyy muinaisten alttarien rakentajien geometrisistä säännöistä, säännöistä, jotka suosittelevat, että päällikkö ei piirrä suunnitelmaan sellaisia ja tällaisia viivoja, vaan asentaa pylväät tunnetuille etäisyyksille toisistaan ja köydet jännitykseen niistä. Kahden tapin väliin venytetty lanka on muita lyhyempi. Tämä totuus johti suoran linjan määrittelyyn lyhyimmäksi etäisyydeksi kahden pisteen välillä.
781. Евклид отличался необыкновенной честностью и независимостью, что позволило ему на вопрос царя Птолемея I, нет ли более простых путей к овладению теоремами «Начал», ответить так: «В геометрии нет особых дорог даже для царей [52; 12].781. Euclid was distinguished by extraordinary honesty and independence, which allowed him to ask King Ptolemy I whether there were no simpler ways to master the “Began” theorems, to answer this way: “There are no special roads in geometry, even not for kings [52; 12].781. Euklides erottui muista ylenmääräisellä rehellisyydellä ja itsenäisyydellä, mikä antoi hänelle mahdollisuuden kysyä kuningas Ptolemaios I:ltä, olisiko yksinkertaisempia tapoja hallita "Aloittaen" lauseita, vastata näin: "Geometriassa ei ole erityisiä teitä edes kuninkaille [52; 12] .
782. В начале своего труда Евклид приводит десять первичных теорем – без доказательств, из которых пять первых названы аксиомами, а остальные – постулатами, и вводит необходимое число определений. Опираясь на эту систему аксиом и постулатов, Евклид приводит доказательства 465-ти теорем, распределенных в цепочку, очередные звенья которой логически вытекают из предыдущих звеньев или из аксиом.782. At the beginning of his work, Euclid gives ten primary theorems — without evidence, of which the first five are called axioms and the rest are postulates, and introduces the necessary number of definitions. Based on this system of axioms and postulates, Euclid gives proofs of 465 theorems distributed in a chain, the next links of which logically flow from previous links or axioms.782. Työnsä alussa Euclid antaa kymmenen ensisijaista teoreemaa ilman todisteita. Näistä viittä ensimmäistä kutsutaan aksioomiksi ja loppuja postulaateiksi, ja esittelee tarvittavan määrän määritelmiä. Tämän aksiomi- ja postulaatijärjestelmän perusteella Euclid antaa todisteita ketjussa jakautuneista 465 lauseesta, joiden seuraavat linkit virtaavat loogisesti edellisiin linkeihin tai aksioomeihin.
783. Одна из теорем Евклида известна из школьного курса и гласит: «Площадь квадрата, построенного на высоте прямоугольного треугольника, опущенной из прямого угла на гипотенузу, равновелика площади прямоугольника со сторонами, равными отрезкам гипотенузы, полученными от пересечения ее высотой». Как видно из приведенного рисунка, площадь квадрата CDEF равна площади прямоугольника DBGH, если угол ACB=90° и DH=AD.783. One of the Euclidean theorems is known from the school course and says: "The area of ​​a square built at the height of a right-angled triangle dropped from a right angle to the hypotenuse is equal to the area of ​​a rectangle with sides equal to the segments of the hypotenuse derived from its intersection." As can be seen from the figure, the area of ​​the square CDEF is equal to the area of ​​the rectangle DBGH, if the angle is ACB = 90 ° and DH = AD.783. Yksi eukliidisista lauseista tunnetaan koulukursseista ja siinä sanotaan: "Suorakulmaisen kolmion korkeuteen rakennetun neliön pinta-ala, joka on pudotettu suorasta kulmasta hypotenuusiin, on yhtä suuri kuin suorakulmion, jonka sivut ovat yhtä suuret kuin sen risteyksestä johdettujen hypotenuusan segmentit." Kuten kuvasta voidaan nähdä, neliön CDEF pinta-ala on yhtä suuri kuin suorakulmion DBGH pinta-ala, jos kulma on ACB = 90 ° ja DH = AD.
784. Fig-24: Графическое доказательство теоремы: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух остальных сторон, называлось у Евклида мостом ослов. В метафорическом значении это выражение употреблялось как значение трудности, существующей лишь для глупцов и невежд.784. [F] The graphic proof of the theorem: the square of the hypotenuse of a right-angled triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, called by Euclid the bridge of donkeys. In the metaphorical meaning, this expression was used as the meaning of difficulty, which exists only for fools and ignoramuses.784. [F] Lauseen graafinen todiste: suorakulmaisen kolmion hypotenuusin neliö on yhtä suuri kuin toisen neliön summa kaksi puolta, joita Euclid kutsuu aasinsillaksi. Metafoorisessa merkityksessä tätä ilmaisua käytettiin vaikeuden merkityksenä, joka on olemassa vain hölmöille ja tietämättömille.
785. Пятая, так называемая аксиома параллельности, на целые века заняла умы многих математиков. Она гласила, что через данную точку, лежащую на одной и той же плоскости, что и данная прямая, можно провести только одну параллельную прямую.785. The fifth, the so-called parallelism axiom, has occupied the minds of many mathematicians for centuries. She said that through a given point lying on the same plane as this straight line, it is possible to draw only one parallel straight line.785. Viides, ns rinnakkaisuusaksiooma, on ollut monien matemaatikkojen mielessä vuosisatojen ajan. Hän sanoi, että tietyn pisteen läpi, joka on samassa tasossa kuin tämä suora, on mahdollista piirtää vain yksi yhdensuuntainen suora viiva.
786. Первым человеком, выступившим с совершенно новой, отличной от Евклидовой, теорией геометрии, стал русский математик Николай Иванович Лобачевский (1792–1856). В своей работе «Сжатое изложение основ геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных» Лобачевский доказал, что через такую точку можно провести не одну, а бесконечное количество прямых, параллельных данной. Он доказал, что могут существовать различные теории геометрии, отличные от Евклидовой и не противоречащие друг другу. Идеи Лобачевского нашли полное признание и применение как в математике, так и в физике, только лишь через много лет после его смерти.786. The first person to speak with a completely new, different from Euclidean, theory of geometry, was the Russian mathematician Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1792-1856). In his paper "Compressed presentation of the foundations of geometry with a rigorous proof of the theorem on parallel" Lobachevsky proved that through such a point one can draw not one, but an infinite number of lines parallel to a given one. He proved that there may exist various theories of geometry, different from Euclidean and not contradictory. Lobachevsky's ideas were fully recognized and applied in both mathematics and physics, only many years after his death.786. Ensimmäinen, joka puhui täysin uudesta, euklidealaisesta poikkeavasta geometrian teoriasta, oli venäläinen matemaatikko Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1792-1856). Lobachevsky osoitti paperissaan "Geometrian perustan pakattu esitys tiukalla todistuksella paralleeliteoriasta", että tällaisen pisteen kautta ei voida piirtää yhtä, vaan ääretön määrä viivoja, jotka ovat yhdensuuntaisia tietyn suoran kanssa. Hän osoitti, että sellaisia geometrian teorioita voi olla olemassa, jotka eroavat euklidisesta eivätkä ole ristiriitaisia. Lobachevskyn ideat tunnustettiin ja niitä sovellettiin täysin sekä matematiikassa että fysiikassa vasta monta vuotta hänen kuolemansa jälkeen.
787. «Начала» Евклида оставались фундаментальным математическим трудом на протяжении свыше 2000 лет.787. Euclid’s “Principles” remained a fundamental mathematical work for over 2000 years.787. Eucliidin periaatteet pysyivät matemaattisena perustyönä yli 2000 vuotta.

9. Архимед

9. Archimedes

9. Arkimedes

789. Крупнейший математик и физик древности Архимед (287–212 до н.э.)[W] прославил свое имя тем, что два года руководил обороной Сиракуз, применяя придуманные им военные машины против превосходящих сил талантливого римского полководца Марцелло.789. Archimedes, the greatest mathematician and physicist of antiquity (287–212 BC)[W], glorified his name by directing the defense of Syracuse for two years, using military machines invented by him against the superior forces of the talented Roman general Marcello.789. Archimedes, antiikin (287–212 eKr.) [W] suurin matemaatikko ja fyysikko, glorifioi nimensä ohjaamalla Syrakusan puolustusta kahden vuoden ajan käyttäen tätä vastaan lahjakkaan roomalaisen kenraalin Marcellon ylivoimat.
790. Ученый, сосредоточенно погруженный в некую научную проблему, погиб от меча легионера, пришедшего за ним и возмущенного услышанным: «Не тронь моих чертежей» – «Noli turbare cirkulos meos».790. The scientist, intently immersed in a certain scientific problem, died from the legionary’s sword that came after him and was indignant at what he heard: “Do not touch my drawings” - “Noli turbare cirkulos meos”.790. Tutkija, joka on uppoutunut tarkkaan tiettyyn tieteelliseen ongelmaan, kuoli legioonanmiekkaan, joka tuli hänen jälkeensä ja joka oli suuttunut kuulemastaan: "Älä koske piirustuksiini" - "Noli turbare cirkulos meos".
791. Архимед родился в семье астронома и состоял в родстве с тираном Сиракуз Гиероном, известным покровителем наук и искусств. Обучаясь в Александрии, познакомился там с выдающимися учеными своего времени и поддерживал с ними оживленные отношения. Руководителю Александрийской библиотеки Эратосфену, как считают некоторые историки, Архимед помогал при расчетах длины меридиана земного шара. Связь ученого с египетской наукой доказывается не только его дружбой с Кононом Александрийским, но и изобретенным для поднятия вод Нила винтом, носящим до сих пор имя Архимеда.791. Archimedes was born in the family of an astronomer and was related to the tyrant Syracuse Hieron, the famous patron of arts and sciences. While studying in Alexandria, he met there with outstanding scientists of his time and maintained a lively relationship with them. According to some historians, Archimedes, then head of the Library of Alexandria, from Eratosthenes, who helped in calculating the length of the meridian of the globe. The connection of the scientist with Egyptian science is proved not only by his friendship with Conon of Alexandria, but also by the screw invented for raising the waters of Nile, which is still named Archimedes.791. Archimedes syntyi tähtitieteilijän perheessä ja oli sukulainen tyrannin Syracuse Hieronin, kuuluisan taiteen ja tieteen suojelijan, kanssa. Opiskellessaan Aleksandriassa hän tapasi siellä aikansa erinomaisia tiedemiehiä ja ylläpiti heihin vilkasta suhdetta. Joidenkin historioitsijoiden mukaan Archimedestä auttoi Aleksandrian kirjaston johtaja Eratosthenes laskemaan maapallon pituuspiirin pituuden. Tutkijan yhteys egyptiläiseen tieteeseen todistetaan paitsi ystävyydestään Aleksandrian Cononiin, myös Niilin vesien nostamiseen keksittyyn ruuviin, jonka nimi on edelleen Archimedes.
792. Весьма положительно отзывался Архимед об астрономической системе своего современника Аристарха Самосского, который в первой половине III века до н.э. высказал идею гелиоцентризма. Считая, что Луна по диаметру втрое меньше Земли, и зная благодаря Эратосфену размеры последней, Аристарх нашел, что по объему Солнце превосходит Землю не менее чем в 200–300 раз. Отсюда следовало, что скорее всего Земля движется вокруг Солнца, находящегося в центре сферы неподвижных звезд, а не наоборот. Звезды настолько удалены от Солнца и Земли, что с их расстояния земная орбита выглядит точкой. За попытку сдвинуть с места Очаг Вселенной Аристарха обвинили в безбожии и приговорили к изгнанию из Афин.792. Archimedes spoke very positively about the astronomical system of his contemporary Aristarkh Samos, who in the first half of the 3rd century BC. He expressed the idea of ​​heliocentrism. Considering that the moon is three times smaller in diameter than the Earth, and knowing the size of the latter due to Eratosthenes, Aristarchus found that the Sun exceeds the Earth by no less than 200–300 times. From this it followed that most likely the Earth moves around the Sun, located in the center of the sphere of fixed stars, and not vice versa. The stars are so far from the Sun and the Earth, that from their distance the earth orbit looks like a point. For trying to budge the outbreak of the universe, Aristarchus was accused of godlessness and sentenced to exile from Athens.792. Archimedes puhui erittäin myönteisesti aikalaisensa Aristarkh Samoksen tähtitieteellisestä järjestelmästä, joka 3. vuosisadan alkupuolella eKr ilmaisi ajatuksen heliocentrismistä. Ottaen huomioon, että kuu on halkaisijaltaan kolme kertaa maapalloa pienempi, ja tietäen sen koon johtuen Eratosthenesistä, Aristarchus havaitsi, että auringon koko ylittää maan vähintään 200-300 kertaa. Tästä seuraa, että todennäköisesti maa liikkuu Auringon ympäri, joka sijaitsee kiinteiden tähtien kehän keskellä, eikä päinvastoin. Tähdet ovat niin kaukana auringosta ja maasta, että niiden kiertorata näyttää etäisyydeltään pisteeltä. Aristarchusta syytettiin jumalattomuudesta yrittämällä edistää maailmankaikkeuden tuhoutumista ja tuomittiin maanpakoon Ateenasta.
793. Fig-25: Гениальную догадку величайшего астронома древности о движении Земли по окружности вокруг Солнца Архимед запечатлел в своем труде «Псаммит», то есть «Исчисление песчинок». Считая Вселенную шаром, ограниченным сферой неподвижных звезд, Архимед решился посчитать, сколько песчинок сможет вместить в себя Вселенная. Результат (1063 песчинок) был наивен, но он стал первой попыткой в истории человечества определить размеры Вселенной.793. [F] The brilliant guess of Archimedes, the greatest astronomer of antiquity about the motion of the Earth near the Sun around the Sun was captured in his work “Psammit”, that is, “Calculus of grains of sand”. Considering the Universe as a sphere bounded by the sphere of fixed stars, Archimedes decided to calculate how many grains of sand the Universe could accommodate. The result (1063 grains of sand) was naive, but it was the first attempt in the history of mankind to determine the size of the universe.793. [F] Arkimedeen, Antiikin suurimman tähtitieteilijän loistava arvaus maapallon liikkeestä Auringon lähellä Auringon ympäri vangittiin hänen teoksessaan "Psammit". eli "hiekanjyvien laskeminen". Arkhimedes piti maailmankaikkeutta pallona, jota rajoittaa kiinteiden tähtien kehä, ja päätti laskea, kuinka monta hiekanjyvää universumiin mahtuu. Tulos (1063 hiekanjyvää) oli naiivi, mutta se oli ensimmäinen yritys ihmiskunnan historiassa määrittää universumin koko.
794. Имя Аристарха Самосского всплыло из забвения на заре эпохи Возрождения. В 1498 г. в Венеции был издан латинский перевод его единственно уцелевшего трактата, упомянутого затем Николаем Коперником, создавшим в XVI веке новое учение о Вселенной.794. The name of Aristarchus of Samos emerged from oblivion at the dawn of the Renaissance. In 1498 in Venice a Latin translation of his only surviving treatise was published, which was later mentioned by Nicolaus Copernicus, who created a new doctrine on the universe in the 16th century.794. Samoksen Aristarkuksen nimi nousi unohduksesta renessanssin aamunkoitteessa. Vuonna 1498 Venetsiassa julkaistiin latinankielinen käännös hänen ainoasta jäljellä olevasta tutkielmastaan, jonka myöhemmin mainitsi Nicolaus Copernicus, joka loi uuden opin maailmankaikkeudesta 1500-luvulla.
795. Архимед же всей своей деятельностью доказывал, что между теорией и практикой существует тесная связь. Ученый установил, к примеру, общее положение о прямом рычаге с двумя тяжелыми телами на концах и покоящемся на точке опоры. Тела, по его расчетам, будут уравновешивать друг друга, когда расстояние меньшего тела от точки опоры больше расстояния другого в той же пропорции, в какой вес этого тела меньше, и что в каждом тяжелом теле есть определенная точка, называемая центром тяжести. Именно в этой точке Архимед предполагал сосредоточенным вес этого тела.795. Archimedes, with all his activities, argued that there is a close relationship between theory and practice. The scientist established, for example, the general provision on a straight lever with two heavy bodies at the ends and resting on a fulcrum. The bodies, according to his calculations, will balance each other when the distance of the smaller body from the point of support is greater than the distance of the other in the same proportion as the weight of this body is smaller, and that in each heavy body there is a certain point called the center of gravity. It was at this point that Archimedes assumed that this body was concentrated.795. Archimedes väitti kaikessa toiminnassaan, että teorian ja käytännön välillä on läheinen suhde. Tutkija keksi esimerkiksi suoran vivun, jonka päissä on kaksi raskasta esinettä ja jolla on tietty tukipiste. Esineet, hänen laskelmiensa mukaan, tasapainottavat toisiaan, kun pienemmän esineen etäisyys tukipisteestä on suurempi kuin toisen etäisyys samassa suhteessa kuin tämän esineen paino on pienempi ja että kussakin raskaassa esineessä on tietty piste, jota kutsutaan painopisteeksi. Juuri tähän pisteeseen Archimedes oletti, että tämä esine oli keskittynyt.
796. Благодаря своим открытиям, оставленным миру, Архимед пользовался в истории высоким уважением. Латинский перевод его трактата о плавающих телах появился в 1269 г. Архимед научно решил задачу о равновесии плавающих тел, но, несмотря на простоту и общность, закон Архимеда до середины XVII века не находил применения, скажем, в практике судостроения. Только в XVII веке идеи Архимеда воплотились в жизнь в виде дифференциального и интегрального исчислений, введенных в обиход такими гениями, как Лейбниц и Ньютон.796. Due to his discoveries left to the world, Archimedes has enjoyed high respect in history. The Latin translation of his treatise on floating bodies appeared in 1269. Archimedes scientifically solved the problem of the balance of floating bodies, but, despite its simplicity and generality, Archimedes' law did not find application in the middle of the seventeenth century, say, in the practice of shipbuilding. Only in the 17th century did the ideas of Archimedes come to life in the form of differential and integral calculi, introduced by geniuses like Leibniz and Newton.796. Maailmalle jätettyjen löytöjensä ansiosta Archimedes on ollut historiassa erittäin arvostettu. Latinalainen käännös hänen traktaatistaan kelluvista kappaleista ilmestyi vuonna 1269. Archimedes ratkaisi tieteellisesti kelluvien kappaleiden tasapainon ongelman, mutta yksinkertaisuudesta ja yleisluonteisuudesta huolimatta Archimedeen laista ei löytynyt sovelluksia 1700-luvun puolivälissä esim laivanrakennuksen käytännössä. Vasta 1700-luvulla Archimedeksen ideat heräävät eloon differentiaali- ja integraalilaskelmien muodossa, joita sellaiset nerot kuin Leibniz ja Newton esittivät.
797. По преданию, сам Архимед крупнейшим своим достижением считал доказательство теоремы, касающейся соотношения объема шара к объему описанного на нем цилиндра, как 2:3, и просил друзей поместить на его могиле шар, вписанный в цилиндр.797. According to legend, Archimedes himself considered his greatest achievement to be a proof of the theorem concerning the ratio of the volume of a ball to the volume of a cylinder described on it, as 2:3, and asked friends to place a ball inscribed in a cylinder on his grave.797. Legendan mukaan Archimedes itse piti suurimpana saavutuksenaan todistusta lauseesta, joka koskee pallon tilavuuden ja sen ympärille kuvatun sylinterin tilavuuden suhdetta 2:3, ja pyysi ystäviä asettamaan sylinteriin asetetun pallon haudalleen.

10. Клавдий Птолемей

10. Claudius Ptolemy

10. Claudius Ptolemaios

799. Древние астрономы отвергли гелиоцентрическую систему Аристарха, оставив незыблемой главную идею геоцентризма – обращение планет вокруг Земли как неподвижного центра Мироздания. По Аристотелю, чей авторитет на протяжении веков оставался непререкаемой истиной, Небо и Земля принципиально отличаются друг от друга. В земном мире все тленно и далеко от совершенства, а небеса исполнены великолепия и безупречности. Прообразом вечности и совершенства признавались равномерные, круговые движения, хотя наблюдаемые движения небесных светил были сложными, петлеобразными, неравномерными, далекими от идеала.799. The ancient astronomers rejected Aristarchus’s heliocentric system, leaving unshakable the main idea of ​​geocentrism, the circulation of the planets around the Earth as a fixed center of the Universe. According to Aristotle, whose authority for centuries remained the indisputable truth, Heaven and Earth are fundamentally different from each other. In the earthly world, everything is perishable and far from perfection, and the heavens are filled with splendor and perfection. The prototype of eternity and perfection was recognized to be uniform, circular movements, although the observed movements of celestial bodies were complex, loop-like, uneven, far from ideal.799. Muinaiset tähtitieteilijät hylkäsivät Aristarchuksen heliosentrisen järjestelmän, jättäen horjumattomaksi geosentrismin pääidean, planeettojen liikkeen maapallon ympäri maailmankaikkeuden kiinteänä keskuksena. Aristoteleen mukaan, jonka valta vuosisatojen ajan pysyi kiistattomana totuutena, taivas ja maa eroavat toisistaan. Maanpäällisessä maailmassa kaikki on tuhoutuvaa ja kaukana täydellisyydestä, ja taivaat ovat täynnä loistoa ja täydellisyyttä. Ikuisuuden ja täydellisyyden prototyyppi tunnistettiin yhtenäiseksi, pyöreäksi liikkeeksi, vaikka havaitut taivaankappaleiden liikkeet olivat monimutkaisia, silmukan kaltaisia, epätasaisia, kaukana ihanteellisesta.
800. В античной науке господствовало учение Аристотеля, согласно которому для поддержания движения все время необходимо действие силы (о движении по инерции тогда ничего не знали). Считалось, что если бы Земля вращалась, то это сказалось бы на земных явлениях: воздух должен бы стремиться оставаться неподвижным, и на вращающейся Земле бушевали бы ураганы. Падающие с башни тела отставали бы от поверхности Земли, уносящейся вращением, и не падали бы к основанию башни.800. In ancient science, the teachings of Aristotle prevailed, according to which to maintain the continuous movement needed the action of force (then they knew nothing about the movement by inertia). It was believed that if the Earth rotated, this would have an effect on terrestrial phenomena: the air should tend to remain motionless, and hurricanes would rage on the rotating Earth. The bodies falling from the tower would lag behind the surface of the Earth, carried away by rotation, and would not fall to the base of the tower.800. Muinaisessa tieteessä vallitsivat Aristoteleen opetukset, joiden mukaan liikkeen ylläpitäminen koko ajan vaati voiman toimintaa (silloin he eivät tienneet mitään hitausliikkeestä). Uskottiin, että jos maapallo pyörii, tällä olisi vaikutusta maan ilmiöihin: ilman pitäisi yleensä pysyä liikkumattomana ja hurrikaanit raivoaisivat pyörivällä maalla. Tornista putoavat kappaleet jäisivät maapallon taakse, pyörivän liikkeen takia, eivätkä putoaisi tornin juurelle.
801. Эти предрассудки первым попытался рассеять Николай Коперник (1543), когда понял, что на движущейся по инерции Земле все должно происходить так же, как и на неподвижной.801. Nicolaus Copernicus (1543) was the first to try to dispel these prejudices when he realized that everything should happen on the Earth moving by inertia just as on a stationary one.801. Nicolaus Copernicus (1543) yritti ensimmäisenä kumota nämä ennakkoluulot, kun hän huomasi, että kaiken pitäisi tapahtua inertiassa liikkuvalla maapallolla samaan tapaan kuin paikallaan ollessa.
802. Fig-26: В отсутствии же понятия инерции древнегреческий писатель и историк Плутарх (ок. 45 – ок. 127)[W] так объяснял, что помогает Луне не падать: «Это ее движения и быстрота ее вращения. Так предметы, помещенные в праще, не могут упасть вследствие кругового движения. Ибо движение, свойственное природе, руководит каждой вещью, если только другая вещь не отвратит ее в сторону. Вот почему тяжесть не руководит Луной, ибо круговое движение отталкивает уклонение вниз» [64; 481].802. [F] In the absence of the concept of inertia, the ancient Greek writer and historian Plutarch (c. 45 - c. 127)[W] explained that it helps the Moon not to fall: “These are its movements and the speed of its rotation. So the objects placed in the sling can not fall due to circular motion. For the movement inherent in nature rules every thing, unless another thing turns it aside. That is why gravity does not control the Moon, because a circular motion pushes evasion down ”[64; 481].802. [F] Inertian käsitteen puuttuessa antiikin Kreikan kirjailija ja historioitsija Plutarchos (n. 45 - n. 127) [W] selitti, että se auttaa Kuuta olemaan putoamatta: "Nämä ovat sen liikkeitä ja kiertonopeutta. Joten nostoliinaan asetetut esineet eivät voi pudota pyöreän liikkeen takia. Sillä luonnolle ominainen liike hallitsee kaikkea, ellei toinen esine käännä sitä sivuun. Siksi painovoima ei hallitse Kuuta, koska pyörivä liike syrjäyttää kiertävän href="#FN64."> [64; 481] .
803. Гениальную для своего времени теорию движения небесных светил, которая с помощью совершенных движений объясняла несовершенное петлеобразное движение планет, создал великий александрийский ученый Клавдий Птолемей (ок.90 – ок. 160). Совместно с теорией движения Солнца и Луны она составляет птолемееву систему мира, которую ученый изложил в своем главном труде «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах», арабизированное название «Альмагест», ставшем своеобразной энциклопедией астрономических знаний древних. К сочинению был приложен каталог 1022-х звезд.803. The brilliant theory of the motion of the heavenly bodies for its time, which with the help of perfect motions explained the imperfect loop-like motion of the planets, was created by the great Alexandrian scientist Claudius Ptolemy (c.90 - c. 160). Together with the theory of the movement of the Sun and the Moon, it constitutes the Ptolemaic system of the world, which the scientist expounded in his main work, The Great Mathematical Construction of Astronomy in 13 Books, the Arabized name Almagest, which became a kind of ancient astronomical knowledge encyclopedia. A catalog of 1022 stars was attached to the work.803. Loistavan teorian taivaankappaleiden liikkeestä ajassa, joka täydellisten liikkeiden avulla selitti planeettojen epätäydellisen silmukan kaltaisen liikkeen, loi suuri Aleksandrian tiedemies Claudius Ptolemaios (n. 90 - noin. 160). Yhdessä teorian kanssa auringon ja kuun liikkeestä, se muodostaa maailman ptolemaiolaisen järjestelmän, jonka tutkija selitti pääteoksessaan Tähtitieteen suuri matemaattinen rakenne 13 kirjassa, arabisoidulla nimellä Almagest. eräänlainen muinaisen tähtitieteen tietosanakirja. Teokseen on liitetty luettelo 1022 tähdestä.
804. Построение воистину оказалось великим и заслужило эпитет благородного изложения математической теории эпициклов и эксцентрических линий.804. The construction was truly great and deserved the epithet of a noble presentation of the mathematical theory of epicycles and eccentric lines.804. Rakennelma oli todella loistava ja ansaitsi eepiteetin epäkeskolinjojen matemaattisen teorian jalo estys.
805. Действительно, в центре мира покоилась Земля, вокруг нее обращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. Каждая из планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) движется по малому кругу, называемому эпициклом, а центр эпицикла обращается непосредственно вокруг Земли по большому кругу – деференту. Оба эти движения идеальные, то есть круговые и равномерные. Авторитет единственно верного и канонизированного учения Аристотеля не был задет. Но при подборе соответствующих радиусов эпициклов и деферентов, а также их наклонов друг к другу, удавалось с большой точностью объяснить петлеобразное движение планет как сумму нескольких гармонических движений. Впервые появилась возможность предсказания положения небесных тел на основе установленных Птолемеем законов.805. Indeed, the Earth rested in the center of the world, the Sun, the Moon, planets and stars revolve around it. Each of the planets (Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) moves in a small circle, called an epicycle, and the center of the epicycle revolves directly around the Earth in a large circle - the drifter. Both of these movements are ideal, that is, circular and uniform. The authority of the only faithful and canonized teachings of Aristotle was not affected. But when selecting the corresponding radii of epicycles and defenders, as well as their inclinations to each other, it was possible to explain with great accuracy the loop-like motion of the planets as the sum of several harmonic motions. For the first time, the possibility of predicting the position of celestial bodies based on the laws established by Ptolemy was introduced.805. Maa todellakin lepäsi maailman keskellä, sen ympärillä pyörii aurinko, kuu, planeetat ja tähdet. Kukin planeetoista (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus) liikkuu pienessä ympyrässä, jota kutsutaan eeppiseksi jaksoksi, ja jakson keskipiste pyörii suoraan maapallon ympäri suuressa kehässä. Molemmat liikkeet ovat ihanteellisia, ts. pyöreitä ja yhtenäisiä. Aristoteleen ainoan uskollisen ja kanonisoidun opetuksen auktoriteetti ei järkkynyt. Kun valittiin vastaavat jaksot ja niiden vastapuolet sekä niiden vaikutukset toisiinsa, oli mahdollista selittää suurella tarkkuudella planeettojen silmukkamainen liike useiden harmonisten liikkeiden summana. Ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön mahdollisuus ennustaa taivaankappaleiden sijainti Ptolemaioksen vahvistamien lakien perusteella.
806. Метод, открытый Птолемеем, получил название гармонического анализа, а его система, несмотря на свою принципиальную порочность, с ростом точности астрономических наблюдений оказалась способной предсказывать небесные явления с любой степенью точности и вычислять, как это ни парадоксально, видимые на небе траектории космических аппаратов.806. The method discovered by Ptolemy, called harmonic analysis, and his system, despite its fundamental depravity, with increasing accuracy of astronomical observations, was able to predict celestial phenomena with any degree of accuracy and calculate, paradoxically, the trajectories of spacecraft visible in the sky.806. Ptolemaioksen löytämä menetelmä, jota kutsutaan harmoniseksi analyysiksi, ja hänen järjestelmänsä, perustavanlaatuisesta paikkansapitämättömyydestään huolimatta, tähtitieteellisten havaintojen tarkkuudella pystyi ennustamaan taivaalliset ilmiöt millä tahansa tarkkuudella ja laskemaan paradoksaalisesti taivaalla näkyvien avaruusalusten liikeradat.
807. Сочиненная Птолемеем «География» служила руководством в европейских школах до XV века. Ему был известен мир, простирающийся от Канарских островов на восток до Китая и от экватора на север до Каледонии.807. Ptolemy's “Geography” compiled served as a guide in European schools until the 15th century. It knew the world, stretching from the Canary Islands to the east to China and from the equator to the north to Caledonia.807. Ptolemaioksen koottu "maantiede" toimi oppaana eurooppalaisissa kouluissa 1400-luvulle saakka. Se tunsi maailman, joka ulottui Kanariansaarilta itään Kiinaan ja päiväntasaajalta pohjoista kohti. 20201012

VI. Great Fugue of the Middle Ages

VI. Great Fugue of the Middle Ages

VI. Keskiajan suuri fuuga

1. Две эпохи

1. Two epochs

1. Kaksi aikakautta

810. Термин средние века появился в Европе в XV веке в кругах ученых-гуманистов и употреблялся ими для обозначения исторической полосы, лежащей между древним миром, существование которого закончилось падением Западной Римской империи, и новым временем, как воспринимали гуманисты свою эпоху.810. The term Middle Ages appeared in Europe in the 15th century in the circles of humanist scholars and was used by them to designate the historical band between the ancient world, whose existence ended in the fall of the Western Roman Empire, and the new time, as humanists perceived their era.810. Termi keskiaika esiintyi Euroopassa 1400-luvulla humanististen tutkijoiden piireissä, ja he käyttivät sitä nimittämään historiallista yhtymää antiikin maailman, jonka olemassaolo päättyi Länsi-Rooman valtakunnan kaatumiseen, ja uuden ajan välillä, kuten humanistit kokivat aikakautensa.
811. Первым историком-гуманистом, который установил хронологические рамки средневековья (410–1410), можно считать папского писца Флавио Биондо (1388–1463). Те же тысячелетние рамки – с разграбления Рима Аларихом в 410 г. и до падения Константинополя (1453) – положил в основу первого учебного курса по истории средних веков германский профессор Христофор Целлариус (1637–1707).811. The first humanist historian who established the chronological framework of the Middle Ages (410-1410) can be considered the papal scribe Flavio Biondo (1388-1463). The same millennial framework — from the pillaging of Rome by Alaric in 410 until the fall of Constantinople (1453) —had German professor Christopher Cellarius (1637–1707) based the first course on the history of the Middle Ages.811. Ensimmäisenä humanistisena historioitsijana, joka loi keskiajan (410–1410) aikajärjestyksen, voidaan pitää paavin kirjuria Flavio Biondoa (1388–1463). Saman tuhatvuotisen kehyksen - Alaricin Rooman ryöstöstä vuonna 410 Konstantinopolin kaatumiseen (1453) - oli saksalainen professori Christopher Cellarius (1637–1707) perustanut ensimmäiseen kurssiin keskiajan historiasta.
812. Последуем и мы этой периодизации.812. We follow this periodization.812. Seuraamme tätä jaksotusta.
813. В средние века наблюдается то, чего не знал древний мир: появление религий мирового масштаба (буддизм, христианство, ислам). Феодальный базис нуждался, видимо, в надстройке всеобъемлющего характера, от просвещения и образования вплоть до экономической теории. Появление церкви как разветвленной и влиятельной общественной организации – новая и притом чрезвычайно характерная черта средневекового строя. Образовавшаяся в древнем мире общность исторической жизни народов Востока и Запада в средние века увеличилась в масштабах и усложнилась в своем переплетении.813. In the Middle Ages, there is something that the ancient world did not know: the emergence of world-wide religions (Buddhism, Christianity, Islam). The feudal basis apparently needed a comprehensive superstructure, from education and education all the way to economic theory. The emergence of the church as an extensive and influential public organization is a new and, moreover, an extremely characteristic feature of the medieval system. Formed in the ancient world, the commonality of the historical life of the peoples of the East and West in the Middle Ages increased in scale and became more complicated in its interweaving.813. Keskiajassa on jotain, mitä muinainen maailma ei tiennyt: maailmanlaajuisten uskontojen (buddhalaisuus, kristinusko, islam) syntyminen. Feodaalinen perusta tarvitsi ilmeisesti kattavan päällysrakenteen koulutuksesta koulutukseen talouden teoriaan asti. Kirkon esiintyminen laajana ja vaikuttavana julkisena organisaationa on uusi ja lisäksi erittäin tyypillinen piirre keskiaikaiselle järjestelmälle. Muinaisessa maailmassa muodostuneen idän ja lännen kansojen historiallisen elämän keskiaika keskiajalla lisääntyi ja monimutkaistui sen kudelmassa.
814. К III веку н. э. синкретизм эллинистического периода отходил в небытие, а христианская церковь, хотя еще и объединявшая меньшинство населения, становилась авторитетной и широко разветвленной политической организацией Римской империи. В 312 г. христианство было обращено в государственную религию.814. By the 3rd century n. e. the syncretism of the Hellenistic period retreated into oblivion, and the Christian church, although still a minority of the population, became the authoritative and widely ramified political organization of the Roman Empire. In 312, Christianity was converted to the state religion.814. 3. vuosisadalle mennessä hellenistisen ajan synkretismi vetäytyi unohduksiin, ja kristillisestä kirkosta, vaikka se oli edelleen väestön vähemmistö, tuli Rooman valtakunnan arvovaltainen ja laajasti ratifioitu poliittinen järjestö. Vuonna 312 kristinusko muutettiin valtionuskonnoksi.
815. Последующий период, наступивший с распадом Римской империи и равный почти половине тысячелетия, характерен всесилием духовенства и назван в истории науки периодом невежества и злодеяний [8; 250].815. The subsequent period, which began with the collapse of the Roman Empire and was equal to almost half a millennium, is characterized by the omnipotence of the clergy and is called in the history of science a period of ignorance and atrocities [8; 250].815. Seuraavalle aikakaudelle, joka alkoi Rooman valtakunnan romahduksella ja jatkui lähes puoli vuosituhatta, on luonteenomaista papiston kaikkivoipuus ja sitä kutsutaan tieteen historiassa tietämättömyyden ja julmuuksien aikajaksoksi [8; 250] .
816. Справедливо ли такое суждение?816. Is this judgment fair?816. Onko tämä tuomio oikeudenmukainen?
817. Средневековье в целом изображалось до недавнего времени как время отхода от культуры, образованности, просвещения, от принципов общественной жизни, характерных для античного мира, и выглядело как унылая эпоха, в которую человеческий разум был порабощен двойным авторитетом религиозной догмы и Аристотеля, изнуряя себя в схоластических бесплодных спорах о воображаемых проблемах.817. The Middle Ages as a whole was depicted until recently as a time of departure from culture, education, enlightenment, from the principles of social life characteristic of the ancient world, and looked like a dismal era in which the human mind was enslaved by the double authority of religious dogma and Aristotle, exhausting himself into scholastic fruitless debates about imaginary problems.817. Keskiaika kokonaisuutena kuvattiin viime aikoihin asti aikana, jolloin kulttuurista, koulutuksesta, valaistumisesta, muinaiselle maailmalle tyypillisistä sosiaalisen elämän periaatteista poikettiin, ja se näytti surkealta aikakaudelta, jossa ihmisen mieli orjuutettiin uskonnollisen dogman ja Aristoteleen kaksinkertaisen auktoriteetin alle uuvuttamalla itsensä skolastisissa hedelmättömissä keskusteluissa kuvitteellisista ongelmista.
818. Прислушаемся к оценкам историка науки А. Койре. Он соглашался, что средневековье познало «эпоху глубокого политического, экономического и интеллектуального варварства», длившуюся примерно с VI по XI вв. Тогда служанкой религии являлась не только философия, но и наука в целом.818. Let us listen to the assessments of the historian of science A. Koyre. He agreed that the Middle Ages knew the "era of deep political, economic and intellectual barbarism," which lasted from about 6th to 11th centuries. Then the handmaiden of religion was not only philosophy, but science as a whole.818. Kuunnelkaamme tiedehistorioitsija A. Koyren arvioita. Hän oli samaa mieltä siitä, että keskiaika merkitsi "syvää poliittisen, taloudellisen ja älyllisen barbaarisuuden aikakautta", jota kesti noin 6-11 vuosisadan ajan. Silloin uskonnon piika ja palvelustyttö ei ollut vain filosofia, vaan tiede kokonaisuutena.
819. Но средневековье познало также эпоху «исключительно плодотворную, беспримерную по своей интенсивности интеллектуальной и художественной жизни, длившуюся с XI по XIV вв. (включительно), которой мы, среди прочего, обязаны готическим искусством и схоластической философией» [48; 51].819. But the Middle Ages also knew the era “extremely fruitful, unprecedented in its intensity of intellectual and artistic life, entered from the 11th to 14th centuries, (inclusive), to which we, among other things, are obliged by gothic art and scholastic philosophy” [48; 51].819. Mutta keskiaika tunsi myös aikakauden, joka oli "erittäin hedelmällinen, henkisen ja taiteellisen elämänsä intensiteetissä ennennäkemätön, joka alkoi 11-14 vuosisatojen välillä (mukaan lukien), joista muun muassa goottilainen taide ja skolastinen filosofia panevat meidät kiitollisuuden velkaan” [48; 51] .
820. Но именно в эпоху варварства, в результате предпринятой христианским духовенством кампании против язычества и всей античной культуры, погибло богатейшее собрание рукописных книг древности – Александрийская библиотека. В этом центре, где было сосредоточено более 700 тысяч папирусных свитков, в 391 г. толпой фанатиков-христиан, подстрекаемой патриархом Феофилом, был устроен погром. Прямых свидетельств о пожаре нет, но христианский историк Павел Орозий (ок. 380 – ок. 420) в начале V века застал здесь пустые шкафы для книг.820. But it was precisely in the era of barbarism, as a result of the campaign against paganism and all ancient culture undertaken by the Christian clergy that the richest collection of ancient manuscript books, the Alexandrian Library, perished. In this center, where more than 700 thousand papyrus scrolls were concentrated, in 391, a crowd of fanatical Christians, incited by Patriarch Theophilus, organized a pogrom. There is no direct evidence of a fire, but at the beginning of the 5th century, the Christian historian Pavel Orosiy (c. 380 - c. 420) found empty book cases.820. Mutta juuri barbaarisuuden aikakaudella, kristillisen papiston toteuttaman pakanallisuuden ja kaiken muinaisen kulttuurin vastaisen kampanjan seurauksena, antiikin käsikirjoitusten rikkain kokoelma, Aleksandrian kirjasto, kuoli. Tähän keskukseen, johon oli keskitetty yli 700 tuhatta papyrusrullaa, vuonna 391 joukko fanaattisia kristittyjä, patriarkka Theophiluksen yllyttämä, järjesti pogromin. Tulipalosta ei ole suoraa näyttöä, mutta 5. vuosisadan alussa kristitty historioitsija Pavel Orosiy (n. 380 - n. 420) löysi tyhjiä kirjakoteloita.
821. По наущению александрийского патриарха Кирилла в 415 г. была забита камнями и рассечена на части Гипатия из Александрии (370–415), дочь математика Теона, астроном и философ, искусный комментатор произведений древнегреческих математиков и астрономов Аполлония Пергского (ок. 260–170 до н.э.) и Диофанта (ок. 3 в. до н. э.). Каждый день перед ее домом стояли вереницы колесниц, а в аудиториях собирался цвет александрийской молодежи, как бы соперничавшей с собранием, слушавшим проповеди архиепископа, Греческая философия не без сопротивления воспринимала церковное честолюбие.821. At the instigation of Patriarch Kirill of Alexandria in 415, was stoned and dissected into parts Hypatia, daughter of Theon, from Alexandria (370–415), astronomer and philosopher, skillful commentator on the works of ancient Greek mathematicians and Apollonius of Pergskii (ca. 260BC–170) and Diophantus (c. 3th c. BC). Every day, a series of chariots stood in front of her house, and in the auditoriums the color of Alexandrian youth gathered, as if vying with the assembly listening to the archbishop's sermons on Greek philosophy, not without resistance, perceiving church ambitions.821. Aleksandrian patriarkka Kirillin aloitteesta vuonna 415 kivitettiin ja leikattiin Aleksandriassa kappaleiksi Hypatia (370–415), tähtitieteilijän ja filosofin, taitavan muinaisten kreikkalaisten matemaatikkojen ja Pergskin Apolloniusin töiden kommentoijan Theonin tytär. (noin 260 eKr–170) ja Diophantus (noin 3. vs eKr). Joka päivä joukko vaunuja seisoi hänen talonsa edessä, ja auditorioihin kokoontui Aleksandrian nuorten joukko, ikään kuin kilpaillen sen kokouksen kanssa joka kuuntelemalla arkkipiispan saarnoja Kreikan filosofiasta, ei ilman vastarintaa, kirkon tavoitteiden mukaisesti.
822. Позднее, в 642 г. Александрия была занята арабскими завоевателями, которые, видимо, и довершили разрушение крупнейшей античной библиотеки с ее сложившимися традициями и гигантским книжным фондом.822. Later, in 642, Alexandria was occupied by the Arab conquerors, who, apparently, completed the destruction of the largest ancient library with its established traditions and gigantic book stock.822. Myöhemmin, vuonna 642, arabialaiset valloittajat miehittivät Aleksandrian, ilmeisesti saattaen päätökseen suurimman muinaisen kirjaston tuhoutumisen vakiintuneine perinteineen ja jättimäisine kirjavarastoineen.
823. Недавно, в октябре 2002 г. усилиями мирового научного сообщества Александрийская библиотека воссоздана как новое чудо света.823. Recently, in October 2002, with the efforts of the world scientific community, the Library of Alexandria was recreated as a new wonder of the world.823. Äskettäin, lokakuussa 2002, Aleksandrian kirjasto luotiin maailman tiedeyhteisön ponnisteluilla uudeksi maailmanihmeeksi.

2. Откровение и разум

2. Revelation and Reason

2. Ilmoitus ja syy-yhteys

825. В период падения Римской империи сложившиеся ранее общечеловеческие моральные принципы были практически попраны и заменены принципом «человек человеку – волк». Новый завет, четыре Евангелия которого были написаны только к концу I века, в противостоянии язычеству и античности проповедовал миролюбие, доброту, уживчивость и любовь к ближнему. Учение Христа сосредотачивало внимание на нравственном начале в человеке как на главном условии сохранения им своей личности. Христианство призывало человека глубже заглянуть в себя и осознать себя духовно-личностным существом, свободным от внешнего миропорядка.825. In the period of the fall of the Roman Empire, the previously established universal moral principles were practically violated and replaced by the principle "man to man is wolf". The New Testament, the four Gospels of which were written only by the end of the 1st century, in opposition to paganism and antiquity, preached peace-loving, kindness, liveliness and love of neighbor. The teaching of Christ focused attention on the moral principle in man as the main condition for the preservation of his personality. Christianity called for a person to look deeper into himself and realize himself as a spiritual and personal being, free from the external world order.825. Rooman valtakunnan kaatumisen aikana aiemmin vakiintuneita yleisiä moraalisia periaatteita rikottiin käytännössä ja korvattiin periaatteella "ihminen on ihmiselle susi". Uusi testamentti, jonka neljä evankeliumia kirjoitettiin vasta 1. vuosisadan loppuun mennessä, vastakohtana pakanuudelle ja antiikille, saarnasi rauhaa rakastavaa, ystävällistä, vilkasta ja lähimmäisen rakkautta. Kristuksen opetuksessa keskityttiin ihmisen moraaliseen periaatteeseen hänen persoonallisuutensa säilymisen tärkeimpänä edellytyksenä. Kristinusko kehotti ihmistä katsomaan syvemmälle itseensä ja toteuttamaan itsensä hengellisenä ja henkilökohtaisena olentona, vapaana ulkoisesta maailmanjärjestyksestä.
826. Fig-27: Христианство освобождало человека от страха перед бесконечностью, а учение о первородном грехе, кроме того, снимало с него зависимость от природы и ставило человека в зависимость от Бога.826. [F] Christianity liberated man from the fear of infinity, and the doctrine of original sin, moreover, removed his dependence on nature and made him dependent on God.826. [F] Kristinusko vapautti ihmisen äärettömyyden pelosta, ja oppi alkuperäisestä synnistä poisti lisäksi hänen riippuvuutensa luonnosta ja sai hänet riippuvaiseksi Jumalasta .
827. Предвозвестник христианства, знаменитый римский поэт, автор «Энеиды» Вергилий (70–19 гг. до н.э.) пользовался в средние века легендарной славой мудреца и чародея. Он умер примерно за полвека до того дня, когда, по христианской легенде, Христос (Властитель), между своей смертью и воскресением, сошел в ад и вывел оттуда ветхозаветных святых в рай, открывшийся для людей только с искуплением первородного греха. У Данте в «Божественной Комедии» Вергилий, ведущий поэта через Ад и Чистилище к Земному Раю – символ Разума, направляющего людей к земному счастью. Он предсказывает:827. The forerunner of Christianity, the famous Roman poet, the author of the Aeneid Virgil (70–19 BC) used in the Middle Ages the legendary glory of a sage and sorcerer. He died about half a century before the day when, according to a Christian legend, Christ (Ruler), between his death and resurrection, descended into hell and brought the Old Testament saints from there to heaven, which was opened to people only with the atonement of original sin. In Dante's "Divine Comedy" Virgil, leading the poet through Hell and Purgatory to Earthly Paradise, is a symbol of Reason, directing people to earthly happiness. He predicts:827. Kristinuskon edeltäjä, kuuluisa roomalainen runoilija Virgilus (70–19 eKr.), Aeneidin kirjoittaja, käytti keskiajalla legendaarista salvian ja noidan ilmestystä. Hän kuoli noin puoli vuosisataa ennen päivää, jolloin kristillisen legendan mukaan Kristus (Hallitsija) laskeutui kuolemansa ja ylösnousemuksensa väliin helvettiin ja toi Vanhan testamentin pyhät sieltä taivaaseen, jonka avasi ihmisille vain alkuperäisen synnin sovitus. Danten "Jumalaisessa näytelmässä" Virgilius, joka johtaa runoilijan helvetin ja puhdistamon kautta maalliseen paratiisiin, on Järjen symboli, joka ohjaa ihmisiä maalliseen onnellisuuteen. Hän ennustaa:
828. «Век обновленья ждет:828. “The age of renewal awaits:828. ”Uusiutumisen aikakausi odottaa:
829. Мир первых дней и правда – у порога,829. The world of the first days and the truth is at the threshold,829. Ensimmäisten päivien maailma ja totuus on kynnyksellä,
830. И новый отрок близится с высот».830. And the new lad is approaching from the heights.”830. Ja uusi poika lähestyy korkeudesta. ”
831. Христианство рассматривалось как истинное завершение философии, а Логос как сам мировой Разум очеловечивался в исторической фигуре Иисуса Христа: Христос – вселенский Логос.831. Christianity was regarded as the true conclusion of philosophy, and the Logos as the world Mind itself was humanized in the historical figure of Jesus Christ: Christ is the universal Logos.831. Kristinuskoa pidettiin filosofian todellisena lopputuloksena, ja Logos, Sana maailman mielenä humanisoitiin Jeesuksen Kristuksen historiallisessa hahmossa: Kristus on universaali Logos.
832. Автор сочинения по всемирной «Истории против язычников в 7 книгах», написанных по указанию новой церкви, священник Павел Орозий старался доказать, что христианство явилось спасением для человечества. Ученый получил в «Божественной Комедии» Данте высокую характеристику:832. The author of the essay on the world “History against the Gentiles in 7 books,” written at the direction of the new church, the priest Paul Oroziy tried to prove that Christianity was the salvation of mankind. The scientist received in the "Divine Comedy" by Dante high performance:832. Uuden kirkon johdolla kirjoitetun maailman esseen "Historia pakanuutta vastaan ​​7 kirjana" kirjoittaja pappi Paul Oroziy yritti todistaa, että kristinusko oli ihmiskunnan pelastus. Tutkija sai Danten "Jumalaisessa näytelmässä" korkean toteutuksen:
833. счастливый огонек –833. happy light -833. onnellinen valo -
834. Заступник христианских лет, который834. Christian years intercessor who834. Kristuksen vuosien esirukoilija joka
835. И Августину некогда помог.835. Also Augustine once helped.835. Augustinustakin auttoi kerran.
836. Августин Блаженный (354–430)[W], епископ Гиппонский, один из известнейших отцов церкви, сын язычника и христианки, разработал учение о святой Троице и об отношении человека к Божественной благодати, имел огромное влияние на дальнейшее развитие католической церкви и на последующее средневековое мировоззрение.836. St. Augustine (354–430)[W], Bishop of Hippo, one of the most famous fathers of the church, son of a pagan and Christian, developed the doctrine of the Holy Trinity and of man’s attitude to Divine grace, had a great influence on the further development of the Catholic Church and on the subsequent medieval worldview.836. Pyhällä Augustinuksella (354–430) [W] , Hippon piispalla, yhdellä kirkon tunnetuimmista isistä, pakanan ja kristityn pojalla, joka kehitti opin Pyhästä kolminaisuudesta ja ihmisen suhtautumisesta jumalalliseen armoon oli suuri vaikutus katolisen kirkon jatkokehitykseen ja sitä seuraavaan keskiaikaiseen maailmankatsomukseen.
837. Fig-28: В древнем мире Августин различал историю церкви, начинавшуюся с патриархов и продолжающуюся в народе Божьем и затем в христианстве, как историю улучшения рода человеческого, его сближения с Богом. Светская история, идущая рядом с историей церкви и все более отходящая от нее, имеет предметом все увеличивающуюся порчу человека и его отдаление от Бога.837. [F] In the ancient world, Augustine distinguished the history of the church, which began with the patriarchs and continued in the people of God and then in Christianity, as the history of the improvement of the human race, its rapprochement with God. Secular history, which goes along with the history of the church and is increasingly departing from it, has the subject of ever increasing damage to man and his separation from God.837. [F] Antiikin maailmassa Augustinus erotti kirkon historian, joka alkoi patriarkoista ja jatkui Jumalan kansassa ja sitten kristinuskossa, ihmiskunnan paranemisen historiana, sen lähentymisenä Jumalaan. Maallinen historia, joka kulkee kirkon historian rinnalla ja poikkeaa siitä yhä enemmän, aiheuttaa yhä enemmän vahinkoa ihmiselle ja hänen erottautumiseensa Jumalasta.
838. Ступенями развития общества во всемирной истории с момента возникновения государства Августин считал, вслед за знаменитым географом и астрономом II века Клавдием Птолемеем, четыре монархии: Ассиро-Вавилонскую, Мидо-Персидскую, Греко-Македонскую и Римскую.838. Following the famous geographer and astronomer of the 2nd century Claudius Ptolemy, Augustine considered four monarchies to be the stages of development of society in world history since the emergence of the state: Assyro-Babylonian, Medo-Persian, Greco-Macedonian and Roman.838. Kuuluisan 2. vuosisadan maantieteilijän ja tähtitieteilijän Claudius Ptolemaioksen jälkeen Augustinus piti neljää monarkiaa yhteiskunnan kehityksen vaiheina maailman historiassa valtion syntymishetkestä alkaen: assyrobabylonialainen, medo-persialainen, kreikan-makedonialainen ja roomalainen.
839. Человечество же в своем развитии проходит, по расчетам Августина, через шесть возрастов, из которых последний наступил вместе с появлением христианства и закончится с его окончательной победой. Гибель Рима и Римского государства первые христианские авторы связывали с концом мира.839. Mankind, however, in its development passes, according to Augustine's calculations, through six ages, of which the latest began with the emergence of Christianity and will end with its final victory. The first Christian authors associated the death of Rome and the Roman state with the end of the world.839. Ihmiskunta kuitenkin kulkee kehityksessään Augustinuksen laskelmien mukaan kuuden aikakauden läpi, joista viimeinen alkoi kristinuskon syntymällä ja päättyy lopulliseen voittoonsa. Ensimmäiset kristityt kirjoittajat liittivät Roomaan ja Rooman kuolemaan maailman loppuun.
840. В истории древнего Рима Августин замечает не прославленных завоевателей, а разбойников, в действиях римлян – недостаток образованности и признаки варварства, которые будут оценены страшным судом, когда сгорит земля, их носившая.840. In the history of ancient Rome, Augustine notices not glorified conquerors, but robbers, in the actions of the Romans - a lack of education and signs of barbarism, which will be evaluated by the Last Judgment when the land that bore them burns down.840. Muinaisen Rooman historiassa Augustinus ei näe roomalaisten toiminnassa kirkastettuja valloittajia, vaan ryöstäjiä - koulutuksen puutetta ja barbaarisuuden merkkejä, jotka arvioidaan viimeisellä tuomiolla, kun heitä kantanut maa tuhoutuen palaa.
841. Историческая философия Блаженного Августина сделалась господствующей в средние века. Подобные взгляды развивали в своих произведениях его ученик Павел Орозий, Исидор Севильский (570–630), Беда Почтенный (673–731) и другие ученые.841. The historical philosophy of St. Augustine became dominant in the Middle Ages. Similar views were developed in the works by his pupil Pavel Oroziy, Isidore of Seville (570-630), Bede the Venerable (673-731) and other scholars.841. Pyhän Augustuksen historiallisesta filosofiasta sai hallitsevan aseman keskiajalla. Hänen oppilaansa Pavel Oroziy, Sevillan Isidore (570-630), Venerable Bede (673-731) ja muut tutkijat kehittivät samanlaisia ​​näkemyksiä teoksissaan.
842. В 410 г. готы под предводительством Алариха I (ок. 370–410) вторглись в Рим и подвергли вечный город разорению и опустошению. Несмотря на то, что Божье мщение поразило лишь языческие храмы, идея вечности Рима была поставлена под сомнение: покорен город, который покорил всю вселенную.842. In 410, the Goths under the leadership of Alaric I (c. 370-410) invaded Rome and subjected the eternal city to ruin and devastation. Despite the fact that God's vengeance struck only pagan temples, the idea of ​​the eternity of Rome was called into question: the city that conquered the entire universe was established. 842. Vuonna 410 gootit hyökkäsivät Alaric I:n (n. 370–410) johdolla Roomaan ja alistivat ikuisen kaupungin tuhoon ja hävitykseen. Huolimatta siitä, että Jumalan kosto iski vain pakanallisiin temppeleihin, Rooman ikuisuuden idea kyseenalaistettiin: perustettiin kaupunki, joka valloitti koko maailmankaikkeuden.
843. В обширной публицистической литературе мнения разделились. Одни авторы полагали, что христианский бог наказал нечестивых язычников; другие считали, что языческие боги, недовольные распространением христианства, обрушили свой гнев на Рим. Подорванной оказалась и вера в наступление конца света. К Блаженному Августину поступали просьбы о точном определении дня и часа наступления конца мира. Можно ли будет увидеть Бога глазами? Каким образом душа освободится от тела и какова ее судьба? В какой части вселенной будет вечный огонь? Каким образом добрые на том свете станут зреть казни злых? Будут ли на том свете болезни? Исчезнет или сохранится пол на том свете?843. Opinions were divided in the vast publicistic literature. Some writers believed that the Christian god punished the wicked pagans; others believed that the pagan gods, dissatisfied with the spread of Christianity, unleashed their wrath on Rome. The belief in the end of the world was also undermined. Blessed Augustine received requests for a precise definition of the day and hour of the end of the world. Can you see God with your eyes? How will the soul be freed from the body and what is its destiny? In what part of the universe will there be an eternal flame? How will the good in the next world see the execution of the evil? Will there be diseases in the next world? Will the sexual duality disappear or remain in the next world?843. Laajenevassa publisistisessa kirjallisuudessa mielipiteet jakautuivar. Jotkut kirjoittajat uskoivat, että kristillinen jumala rankaisi jumalattomia pakanoita; toiset uskoivat, että pakanalliset jumalat, jotka olivat tyytymättömiä kristinuskon leviämiseen, kohdistivat vihansa Roomaan. Usko maailman lopun tuloon myös heikentyi. Siunattu Augustinus sai pyynnön määritellä tarkasti maailman lopun päivä ja tunti. Voitteko nähdä Jumalan silmillänne? Kuinka sielu vapautuu ruumiista ja mikä on sen kohtalo? Missä osassa maailmankaikkeutta tulee olemaan ikuinen liekki? Kuinka seuraavan maailman hyvät näkevät pahan teloituksen? Onko seuraavassa maailmassa sairauksia? Katoavatko vai jäävätkö sukupuolet seuraavaan maailmaan?
844. Ответом на события 410 г. и стали первые пять книг трактата Августина «О Граде Божием» (De civitate dei). Христианский философ противополагает царства небесное и земное, как царства Бога и дьявола, находящиеся в состоянии ожесточенной борьбы, начавшейся с момента первого грехопадения и неизбежно приводящей к победе Бога, т.е. христианской церкви. Земное