J. L. Ussing: Af mit Levned

MyeBooks 20180410-2214
Ussing-Levned-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,3007,167,bio,dan,20160413,20160503,5,J. L. Ussing: Af mit Levned
20160413-20160503, 167 pages, 5* SalesInfo o eng

MyeBooks BookMenu

1.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
2.MuistiinpanotHighlightsПримечание
h
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KirjanmerkitBookmarksЗакладка
b
5.YhteenvedotReviewsРезюме
###
6.HuomautuksetRemarksЗамечания
@@@

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 BARNDOM (1820—36). Side 1
160002 II. STUDENTERAAR. (1836—1844). Jeg blev Student 1836.
280003 III. ARCHÆOLOGI OG UDENLANDSREISER.
34000301 Rom
43000302 Napoli
48000303 Athen,
590004 IV. REVOLUTIONSAARET. — FAMILIEFORHOLD.
71000401 Efter en stormfuld Overfart fra Calais til Dover
73000402 Jeg var imidlertid bleven udnævnt til Professor den 30. Juli 1849
74000403 Vort Ægteskab er blevet velsignet med 3 Sønner.
750005 V. FORELÆSNINGSVIRKSOMHED. — REISER.
81000501 I mine første Professoraar var det ikke saa let en Sag
850006 VI. FORFATTERSKAB.
900007 VII. SKOLEVIRKSOMHED. — PÆDAGOGIK. — RETSKRIVNING.
99000701 Medens Spørgsmaalet om en Reform
1030008 VIII. KOLLEGER OG VENNER.
108000801 Ogsaa af mine nærmeste Jævnaldrende og Venner
1120009 IX. UNIVERSITETET.
117000901 Aaret 1879 var et Høitidsaar for Universitetet;
119000902 For Aaret 1885—86 blev jeg anden Gang valgt til Universitetets Rektor.
120000903 Til Universitetsfesten i Anledning af Kongens Fødselsdag
1230010 X. ELERS' KOLLEGIUM OG REGENTSEN.
132001001 D. 10. April 1877 flyttede jeg med min Familie ind paa Regentsen.
1350011 XI. SKANDINAVISME.
139001101 Udgangspunktet for Skandinavismen var som bekjendt Samfærdselen imellem Lunds og Kjøbenhavns Universiteter.
1470012 XIII. BIBELREVISION.
1540013 XIV. SLUTNING.
161001301 Den sidste Del af mit Liv har for en stor Del været optaget af Planer, hvis Udførelse skulde overlades Andre.
1640014 EFTERSKRIFT.
1640015 GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG
1640016 ### en
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечание (Code: h)

1 (20)
Dets Formaal var, hed det, at forøge og nære logisk Skarphed i Diskussionen og Færdighed i at tale Latin. Latin var endnu dengang udelukkende brugt ved Universitetets Disputatser og tildels ved dets Examiner. Det var altsaa ganske naturligt, at man øvede sig deri.
2 (25)
Han morede sig med at eftervise, hvorledes selv de bedste tyske Stilister, som Goethe, af og til kunde udtrykke sig saa skjødesløst, at det strengt taget var meningsløst, og med at fortælle saadanne Historier som den om en mathematisk Professor, hvem han engang ved en Examen havde hørt forlange af Examinanden, at han skulde lægge et Snit igennem en Kegle saaledes, "dass die grössere Hälfte der kleineren gleich wird."
3 (42)
Selskab med min romerske Bekjendt Hettner og den brave Professor Cygnæus fra Helsingfors.
4 (42)
Pludselig blev en stor Oxe med Piskeslag drevet ind paa Pladsen. Den foer vild omkring og blev stadig end mere hidset af Drenge og unge Karle, der dukkede frem under Rebene og skyndte sig tilbage igjen, inden Dyret kunde naa dem. Det var en Tyrefægtning i det Smaa, uhyggelig at se paa for Nordboer, der ikke ere vante til at plage Dyrene[3].
5 (45)
De napoletanske Archæologer modtog mig med en Høflighed, som var næsten forbløffende for en Nordbo, der ikke raadede over et saa stort Antal Komplimenter, at
6 (45)
fra Napoli til Palermo. Jeg maatte jo se Sicilien, Europas Perle
7 (45)
Nattesøvnen forhindredes ofte af Utøi; men Forpleiningen var upaaklagelig, Frokost af det medbragte Brød, Pølse, Ost og Vin under en Korkeg eller et Johannesbrødtræ (carrubo), Aftensmad Maccaroni og Fisk.
8 (46)
Han var ikke bleven mæt, kaldte Vetturinen ind og holdt et frygteligt Hus med ham. "Quando vengo a pranzo, voglio mangiare finché sono stanco," raabte han, og det var kommet til et Haandgemæng imellem dem, hvis ikke det øvrige Selskab havde lagt sig imellem.
9 (53)
De stillede de urimeligste Fordringer, og havde Siegel endelig faaet dem til at nedstemme disse, kom de med nye Fordringer, som gjorde Afslaget illusorisk. Men værre endnu var det, at jeg hørte dem tale med hinanden indbyrdes om, hvor fortræffeligt et Bytte de havde Udsigt til; naar den store Mand var borte, kunde de gjøre, hvad de vilde med en Dreng som mig. Det blev mig klart, at med den Slags Folk kunde jeg ikke reise. "Havde jeg endda havt en Revolver med!" tænkte jeg ved mig selv. Gud ske Lov jeg ikke havde nogen!
10 (57)
Dr. Rösen, kom og erklærede, at det var en alvorlig Typhus, gjorde de strax et Værelse i Stand til mig og beholdt mig under hele min Sygdom. Jeg blev aareladt, og Bevidstheden forlod mig. I tre Dage vidste jeg Intet af mig selv at sige.
11 (58)
Tæpper, der hang ned næsten fra hvert Vindue; og kom man ind i Byen, saa man allevegne Plakater med Ordene: "Viva l'immortale Pio nono".
12 (68)
En Taler udviklede, at naar man vilde danne store Associationer af Arbeidere, maatte disse jo enten være tvungne eller frivillige. I første Tilfælde var det kun en maskeret Kommunisme, i det andet vilde netop de dygtigste Arbeidere vægre sig ved at gaa ind deri, og Enhver, der havde Familie, vilde bestemt frabede sig det.
13 (99)
Hovedsagen er Hensigtsmæssigheden. Retskrivningen har kun sin Betydning ved, at man er enig om den.
14 (101)
Indførelsen af latinske Bogstaver i Stedet for gothiske mødte ingen Vanskelighed; men beklageligt er det, at man forsømte denne Leilighed til at indføre Tegnet å i Stedet for aa, saa at vi endnu idag beholde saadanne Monstra som "paaagte", "Paaaanding".
15 (144)
Personalunion imellem Danmark og Slesvigholsten var en Dødsdom for det danske Folk; at ikke engang dette havde kunnet opnaaes,
16 (146)
først 28. Juli 1866 kunde Kongen underskrive "Danmarks Riges gjennemsete Grundlov".
17 (147)
En eneste Bestemmelse tør jeg vel sige, at jeg har nogen Fortjeneste af. Det er § 208, hvorefter "Duel straffes med simpelt Fængsel". Lovforslaget havde ikke fundet Duel strafbar, naar den ikke medførte enten Død eller Legemsbeskadigelse.
18 (147)
man maatte uden at krænke den høitidelige Bibelstil kunne gjøre det naturligere og nærme det mere til det virkelig talte Sprog. Der var flere Steder, navnlig i det Nye Testamentes Breve, hvor Meningen eller Sammenhængen var vanskelig at forstaa, ligesom der ogsaa fandtes virkelige Feil i Oversættelsen.
19 (152)
De tre Aar, hvori jeg arbeidede paa Bibelrevisionen, vare lykkelige Aar. Hver Time jeg kunde afse fra min Universitetsvirksomhed, anvendtes til Bibelstudier.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 nægtes?evätty (17)
2 Yndling (17)
?Darling.
3 helbredet (19)
?terveys
4 Rusaaret (19)
?
5 "Sikket (20)
6 Fyrretyverne (21)
7 vovede (33)
uskalsi
8 Støv (44)
?pöly,
9 Knøs (46)
?
10 Spiddet! (52)
Impaled!
11 Egetræer (54)
tammi
12 Disticha:?Du kan oprette artiklen "Disticha", men kontrollér venligst søgeresultaterne nedenfor, for at se om der allerede findes en artikel om emnet (57)
Hvis søgeresultaterne ikke hjælper, kan du evt. kigge på sider der henviser hertil, hjælp til søgning eller søge efter „Disticha“ på alle Wikipediaer via Google. Star-slægten Star (Carex dioica) Fjernakset Star (Carex distans) Toradet Star (Carex disticha) Mellembrudt Star (Carex divulsa) Stjerne-Star (Carex echinata) Stiv Star 4 KB (111 ord) - 21. jan 2016, 00:08
13 Helbredshensyn (59)
?Terveyteen liittyvät näkökohdat.
14 forærede han mig en Bog (72)
han havde skrevet,
15 Kilder (97)
?lähteistä,
16 savnede (111)
puuttuva
17 lutter ug; (123)
pelkkä ug
18 Kontubernalskabets (125)
19 morede (130)
huvittunut
20 Savnet?Puuttuvat (151)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладка (Code: b)

1nhavn og+164p=164p98%*************************************************
21 BARNDO+0p=164p98%*************************************************
32 STUDEN+0p=164p98%*************************************************
43 ARCHÆO+0p=164p98%*************************************************
54 REVOLU+0p=164p98%*************************************************
65 FORELÆ+0p=164p98%*************************************************
76 FORFAT+0p=164p98%*************************************************
87 SKOLEV+0p=164p98%*************************************************
98 KOLLEG+0p=164p98%*************************************************
109 UNIVER+0p=164p98%*************************************************
110 ELERS'+0p=164p98%*************************************************
121 SKANDI+0p=164p98%*************************************************
132 BIBELR+0p=164p98%*************************************************
143 SLUTNI+0p=164p98%*************************************************
154 EFTERS+0p=164p98%*************************************************
1620160414+-136p=28p17%********
1720160415+30p=58p35%******************
1820160419+17p=75p45%**********************
1920160422+10p=85p51%**************************
2020160424+17p=102p61%******************************
2120160425+10p=112p67%**********************************
2220160426+10p=122p73%************************************
2320160430+12p=134p80%****************************************
2420160501+7p=141p84%******************************************
2520160503+0p=141p84%******************************************
26551,2XII+1p=142p85%******************************************
Pagetop

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

J. L. Ussing: Af mit Levned
1,3007,167,bio,dan,20160413,20160503,5,J. L. Ussing: Af mit Levned
20160413-20160503, 167 pages, 5* SalesInfo o eng

eng Educated memoirs

This book I took with so to say, 'thin motivation' to my reading program, just to have another language in my collection. But soon enough it turned out that the book would be a grain of gold as a model for my own memoirs. Not only as a skeleton of subjects to be handled, but also as the spirit of approach to the matter. Even I have got an academic lifelong background, even if by far not as glorious as the author of this book Johan Louis Ussing (1820-1905). And my daughters are pressing me to write memoirs as soon as possible. Then it turned out that these my personal points of motivation remained in the background and the story itself became preponderant. A piece of Danish history, of Scandinavian history with a pinch of history of Finland, even if then Autonomous Grand Duchy belongin to the Russian Empire. But above all this book is a piece of general cultural history from the point of view of humanitarian sciences.

At first I was astonished of the geat emphasis given to Greek and Latin, predominantly Geek language during the latter half of 19th century. It seems that these dead languages had the undisputed position of lingua franca as the language of academic life as it today belongs to the English language. In this book there are unashamed quotations, luckily short only, written in Greek, the ancient Greek, as I undestood. Being an amateur linguist myself, I have no touch point, not to speak of surface with these languages. No idea of how do relate the Ancient and Modern Greek. Does one understand the other by the mere knowledge of the other, as I understand Danish on the basis of my fluent Swedish?

Still to be mentioned as the subject matters of this book are material proofs of the Ancient culture, as the root of our present. That is: the statues and lithographs on the spot. Particularly at the beginning of his Academic career J.L. Ushing made several trips and stayed longer periods in Greekland and Italy. Notorious things at that time as is common tourism today. At a Christmas celebration in Rome the famous Finnish sculptor Walther Runeberg is mentioned. I just saw in my foto collection the picture of his grave stone in the Protestant Graveyard of Rome, where also my compatriot and alleged relative, the second most famous Finnish sculptor Johannes Takanen is enterred. Vita e lavori

This book deserves all five stars from the point of view of my personal connections, otherwise even four would do.

Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания (Code: @@@)


No Remarks Pagetop

Ussing-Levned-ajk.txt o MyeBooks o 20160413-20160503, 167 pages, 5* SalesInfo o eng

Asko Korpela 20180410 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE