Gilad E. Tsur Mayer: CSS

TsurMayer-CSS-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20211007-20211009 28 3* (20220224-0241)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
I have got the itching o Amazon
У меня зуд
Minulla on kutina
Jag har klåda

I have got the itching

... that this is all ok and even necessary, a complete toolbox of macros. Here is now the toolbox and I should learn to use it. Maybe I have even used some, but not consciously. In some cases, I have even had a conscious need for this kind of tool, but have not dared to step out from my level four of HTML. And I have my power tool of Delphi with which I do most of the raw work.

I feel completely ok about the jokes way of KM presenting the dry facts...

But still, I have got just the itching and cannot give to this course more than two, maybe, however, three stars, just for the relaxed presentation. No lost confidence: next Java in an awesome way...

У меня зуд

... что это все нормально и даже необходимо, полный набор макросов. Вот теперь набор инструментов, и я должен научиться им пользоваться. Возможно, я даже употреблял, но не осознанно. В некоторых случаях у меня даже была сознательная потребность в таком инструменте, но я не осмеливался отказаться от своего четвертого уровня HTML. И у меня есть мощный инструмент Delphi, с которым я делаю большую часть необработанной работы.

Я совершенно нормально отношусь к шутливому способу КМ излагать сухие факты ...

Но все же у меня просто зуд, и я не могу поставить этому курсу больше двух, а может, и трех звезд, просто для непринужденной презентации. Нет потерянной уверенности: следующая Java в потрясающем стиле ...

Minulla on kutina

... että tämä kaikki on ok ja jopa välttämätöntä, täydellinen työkalupakki makroja. Tässä on nyt työkalupakki ja minun pitäisi oppia käyttämään sitä. Ehkä olen jopa käyttänyt joitakin, mutta en tietoisesti. Joissakin tapauksissa minulla on ollut tietoinen tarve tällaiselle työkalulle, mutta en ole uskaltanut luopua HTML -tasoni neljännestä. Ja minulla on Delphi -moottorityökaluni, jolla teen suurimman osan raakatöistä.

Minusta on täysin ok KM: n vitseillä, jotka esittävät kuivat tosiasiat ...

Mutta silti minulla on vain kutinaa, enkä voi antaa tälle kurssille enempää kuin kaksi, ehkä kuitenkin kolme tähteä vain rennon esityksen vuoksi. Ei menetettyä luottamusta: seuraava Java mahtavalla tavalla ...

Jag har klåda

... att allt är ok och till och med nödvändigt, en komplett verktygslåda med makron. Här är nu verktygslådan och jag borde lära mig att använda den. Kanske har jag till och med använt några, men inte medvetet. I vissa fall har jag till och med haft ett medvetet behov av den här typen av verktyg, men har inte vågat gå ut från min nivå fyra i HTML. Och jag har mitt elverktyg från Delphi som jag gör det mesta av råjobbet med.

Jag känner mig helt ok om skämtets sätt att KM presenterar de torra fakta ...

Men ändå har jag bara klåda och kan inte ge den här kursen mer än två, kanske tre stjärnor, bara för den avslappnade presentationen. Inget förlorat förtroende: näst Java på ett fantastiskt sätt ...
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. TsurMayer-CSS-ajk*$0???
2. 1,28,28,txt,eng,20211007,20211009,3,Gilad E. Tsur Mayer: CSS???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
TsurMayer-CSS-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

150001 CSS width and height
160002 Backgrounds
170003 CSS box model (and a bonus! Al… right!)
170004 CSS box model (and a bonus! Al… right!)
170005

(”toto”> I’ve got a feeling we are not in Kansas Anymore

)
170006 which lies on the outer side of the border. #toto{
170007 background-color: yellow; border: 3px solid green; margin: 20px; padding: 20px; }
200008 CSS float (and other stuff..)
240009 CSS fonts
250010 Let’s program together!
260011 Now what ?
260012 ### 20211007 3*
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (6)

2 (6)

3 (6)
Zebra Website

My Zebra has no legs..

But it has


4 (6)

..


5 (7)
We will make a new file with a “.css” extension, then link it to every webpage in which we want our CSS to take place:
6 (13)

7 (13)

8 (15)
I’ll create a div:

9 (15)
.top-nav { width: 100%; height: 90px;} Save it, refresh it, and voila… nothing shows.. What gives?!
10 (16)
In your css file, add to your top-nav class this line: background-color: green;
11 (20)
Let’s try this one:

12 (21)
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 curly brackets; (9)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

1ckground+-1p=0p0%

TsurMayer-CSS-ajk.txt

Asko Korpela 20220224 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting