Arthur Schopenhauer: Az akarat szabadságáról

MyeBooks 20180503-1805
Schope-Szabadszag-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,128,128,fil,hun,20180129,20180202,4,Arthur Schopenhauer: Az akarat szabadságáról
20180129-20180202, 128 pages, 4* SalesInfo

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Arthur Schopenhauer: Az akarat szabadságáról

A szabadság vágya

Frissítettem a magyar nyelvet. Mi lenne helyénvalóbb, mint olvasni valamilyen Schopenhauer-t? De vagyni könnyebb volt, mint tenni. Kemény idők találtam. A kedvenc Amazon könyvesboltban nem találtam nyomot a magyar nyelvű Schopenhauer-ről. Mi a helyzet Gutenbergrel? Néhány, meglehetősen unalmas, idegesítő, itt-ott találtam a Szabadság vágyát.

Először némi időt és erőfeszítést igényelt a magyar nyelv és a filozófiai terminológia. Hosszú szavak listája nőtt olvasás közben. Kellemetlen érzésem volt, hogy nem láttam az erdőt a fákról. Mintha a szerző nem tudna eldönteni, mi volt: a szabadság vágya. Mint általában, a hatóságok, vagyis az Arisztotelész és Kant filozófia óriásait, valamint Augustinust, a gyülekezeti apát említik. Van szabad akaratunk vagy nem. Ez a filozófia egyik legnehezebb kérdése. Ki tud határozott választ adni? Senki sem látszik nekem. Tovább: mi a helyzet a birtoklás vágyával, szabad akaratukkal? Mi volt Schope, amint ismerősnek nevezem, mint például olyan más nagyszerű személyiségek, mint például a Doszto és a Shake, szóval mi volt Schope utolsó szó a témáról? Igen, a Malembrance-t a "la liberté est un mystère" szavakkal idézte. Én is megegyeznek vele.

Először két csillag volt, nem annyira Schope miatt, mint nekem, hogy nem láttam erdőt a fákról, asztán a csillagok száma fokozatosan négyre nőtt. A Schope minden nyelven ellenállhatatlan.

Desire of freedom

I wanted to refresh my Hungarian language. What would be more appropriate than read some Schopenhauer? But it was easier desired than done. I had hard times finding it. No trace of Schopenhauer in Hungarian in my favorite Amazon bookstore. What about Gutenberg? After some, rather tedious, rambling here and there, I found Desire of freedom.

First it took some time and effort getting used to the Hungarian language and philosophic terminology. Long list of words grew when reading. I had the unpleasant feeling of not seeing the forest from the trees. As if the author hkmself could not decide, what it was: the desire of freedom. As usual, authorities, that is: giants of philosophy from Aristoteles to Kant were referred as well as Augustinus, the church father. Do we have free will or don't we. This ks one of ths toughest question all philosophy. Who can give a definite answer? Nobody - it seems to me. Then further: what about the desire of possessing, having free will? What was Schope's, as I call him familiarly as some other great personalities like Dosto and Shake for example, so what was Schope's final word of this topic? Yes, he cited Malembrance with the words "la liberté est un mystère". I myself staycontent with the same.

After lingering fron two stars, not so much because of Schope than me not seeing forest from trees, the number of stars gradually grew to four. Schope is irresistible in any language.

Vapaauden halu

Halusin virkistää unkarin kieltäni. Mikä olisi tarkoituksenmukaisempaa kuin lukea jotain Schopenhaueria? Mutta se oli helpommin haluttu kuin tehty. Minulla oli vaikeuksia löytää se. Ei jälkeäkään Schopenhauerista unkariksi suosikki Amazon kirjakaupassa. Entä Gutenberg? Jonkin aikaa siellä täällä vaivalloisest harhailtuani löysin Vapauden kaipuun.

Ensinnäkin kesti jonkin verran aikaa ja vaivaa totutella unkarin kieleen ja filosofian terminologiaan. Pitkä luettelo sanastoa kasvoi lukemisen aikana. Minulla oli epämiellyttävä tunne, etten nähnyt metsää puilta. Ikään kuin tekijäkään ei voisi päättää, mitä se oli: vapauden halu. Kuten tavallista, suuret auktoriteetit, eli Aristotelesista Kanttiin filosofian jättiläiset, kutsuttiin avuksi, samoin kuin kirkkoisä Augustinus. Onko meillä vapaa tahto tai eikö ole? Tämä on yksi kaikkein vaikeimmista kysymyksistä koko filosofiassa. Kuka voi antaa tarkan vastauksen? Ei kukaan, tuntuu minusta. Sitten vielä: mitä halusta hallita, vapaa tahto? Mikä oli Schopen, kuten minä kutsuin häntä tuttavallisesti kuten eräit muita suuria persoonallisuuksia, kuten esimerkiksi Dozto ja Shake, niin mikä oli Schopen viimeinen sana tästä aiheesta? Kyllä, hän mainitsi Malembrancen sanat "la liberté est un mystère". Olen itse samaa mieltä.

Aluksi oli kaksi tähteä, ei niinkään Schopen kuin minun itseni takia. En nähnyt metsää puilta, mutta tähtien määrä vähitellen kasvoi neljään. Schope on vastustamaton millä tahansa kielellä.

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 I. Fogalommeghatározások
1000101 1. Mi a szabadság?
11000102 2. Mi az öntudat? (2. Mikä on tietoisuus?)
160002 II. Az akarat és az öntudat.
330003 III. Az akarat és a más dolgok tudata.
830004 IV. Elődeim. (IV. Edeltäjänsä.)
1160005 V. Befejezés. Összefoglalás (V. Viimeistely. yhteenveto)
1280006 Lábjegyzetek. 100%
1280007 http://filosofia.fi/node/6847
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (1)
Levezethető-e az emberi akarat szabadsága a puszta öntudatból?1)
2 (4)
három teljesen különböző alfaja van: fizikai, intellektuális és morális szabadság.
3 (4)
a) Fizikai szabadság bárminemü anyagi akadály távolléte
4 (5)
filozófiai értelmével van dolgunk, amely tudvalevőleg sok nehézségnek magvát rejti magában. Ez ismét két, teljesen különböző alfajra oszlik s egyik az intellektuális, a másik a morális szabadság.
5 (5)
b) Az intellektuális szabadság
6 (5)
c) Tehát áttérek mindjárt a harmadik fajra, a morális szabadságra, mint amely igazában az a liberum arbitrium, melynek az öntudatból való levezethetését kell megvizsgálnom.
7 (7)
fogalmazásban „szabad“ azt jelenti: „saját akarata szerint.“
8 (7)
Én szabad vagyok, ha azt tehetem, amit akarok“ és ha azt mondjuk: „amit akarok"
9 (8)
kényszerüség fogalma – mint annak negativ jelentést adó pozitiv fogalom – volna közelebbről meghatározandó.
10 (8)
Azt kérdezzük tehát: mi az a kényszerü?
11 (9)
kényszerü az, ami adott elégséges elvből következik:
12 (13)
„tehetsz, mert tenned kell“. (Du kannst, weil du sollst.)
13 (17)
Itt tehát a szabadság fogalma abban a fönt magyarázott s itt egyedül használható, levezetett, elvont értelemben van véve, mint a kényszerüség puszta negációja. Ezzel kitüztük problémánkat.
14 (20)
Mi ugyanis magának az akaratnak és a motivumnak viszonyát nyomozzuk; erre vonatkozólag pedig az a tétel: „én azt tehetem, amit akarok“, semmit sem tartalmaz.
15 (23)
melyeket különben örökre feneketlen örvény választana el; =joka muutoin ikuisesti pyyhkii tylsää pyörteistä;
16 (25)
Visszautaltuk öntudatának a magvára, ahol ő énjét és akaratát elválaszthatlanoknak találja, de nem marad semmi ahhoz, hogy a kettőt megbirálja.=Meidät on luovutettu itsetietoisuuden siemenille, jossa hän löytää itsensä ja tulee olemaan erottamaton, mutta ei ole mitään jäljellä näiden kahden kanssa.
17 (29)
adott esetben, ellentétes dolgot is akarhat és ezt nevezi az akarat szabadságának
18 (66)
találjuk őt most is, mint azelőtt.
19 (67)
Aki egyszer lopott, az tolvaj lesz örök életében.“
20 (67)
árulást=petollisuus
21 (69)
harmadik newtoni alaptörvény: „hatás és visszahatás egymást kiegyenlitik,“
22 (83)
Ott olvassuk a 145. lapon: „Minden embernek szivébe van irva, hogy nincs szabad akarat, ámbár ezt az igazságot annyi ellentmondó vitatkozás és annyi emberi tekintély homályositja el.“ 214. lap: „Szeretném odakiáltani a szabad akarat -84- védőinek, hogy Krisztust tagadják meg, ha a szabad akaratot elfogadják.“ 220. lap: „A szabad akarat ellen ott vannak a szentirás bizonyságai, amennyiben Krisztusról szólnak. Számuk tömérdek, azt mondhatni, az egész szentirás. Azért, ha a szentirásra támaszkodva tárgyaljuk a kérdést, mindenképen rajta leszek, hogy ne hagyjak ki egy vesszőt se, ami a szabad akarat dogmáját kárhoztatja.“
23 (97)
ragaszkodnak hozzá olyan makacsul a theologusok és minisztránsaik, a filozófia-professzorok, akik oly kötelességszerü hüséggel tartanak ki mellette, hogy se látva, se hallva a nagy gondolkodók legvelősebb cáfolatait, erősitik, hogy van szabad akarat és akár pro ara et focis harcolnak érte.
24 (112)
Szerencsére meg tudom mondani a kérdőleg rám néző olvasónak, hogy mit -113- értenek alatta: semmit, éppenséggel semmit, aminthogy ez egy homályos, sőt voltaképen semmitmondó kifejezés, mely az ő léhaságuknak és gyávaságuknak való hátsóajtót nyit a szökésre.
25 (119)
ujkori filozófia két legmélyebb problémáját, amelyről azonban a régieknek nem volt világos tudomásuk – az akaratszabadságnak s az ideális és reális viszonyának problemáját értem itt – az egészséges, de durva értelem nemcsak illetéktelen, hanem még határozottan természetes hajlama van a tévedésre, amelytől visszatartani sokkal messzebbmenő filozófia szükséges. Ugyanis egészen természetes, hogy a megismerésnél nagyon is sokat ad az objectumra, azért kellett Locke-nak és Kant-nak megmutatni, hogy mennyire a subjectumból ered -120- az. Viszont ami az akarást illeti, ott megforditva arra hajlandó, hogy nagyon keveset adjon az objectamra és nagyon sokat a subjectumra, amennyiben amazt teljesen emebből származtatja, anélkül, hogy kellőképen számbavenné az objectumban rejlő tényezőt: a motivumot, amely voltaképen a cselekvésnek egész individuális mivoltát megszabja, mig a subjectumból csupán általános és lényeges, tudniillik morális alapjellege indul ki. Hogy természetesen az észszel visszásnak látszik ez a spekulativ kutatás, azon nem szabad csodálkoznunk, mert az ész eredetileg tisztán praktikus, de semmiesetre sem spekulativ célokra van rendelve.
26 (124)
Ez a közelebbi s egyre bensőbbé váló ismeretség -124- tulajdonképen az, amit lelkiismeretnek nevezünk, mely éppen ezért közvetlenül csak a cselekvés után igazodik; előzetesen inkább csak közvetve jő számba, megfontolásul és visszapillantásul hasonló esetekre, amelyekről már nyilatkozott, hogy aztán a jövőben is fölemelje biráló szavát.=Tämä on läheisempi ja intiimisempi tuttavuus - mitä kutsutaan omantunnoksi - juuri juuri sen jälkeen, kun se on toiminut; etukäteen se vain epäsuorasti laskee, harkitsee ja katsoo samankaltaisia ​​tapauksia, jotka hän on jo sanonut, ja jatkaa äänensä kasvattamista tulevaisuudessa.
27 (128)
Fejtegetésemmel tehát a szabadság nincs megtagadva, csak ki van küszöbölve, még pedig az egyes cselekedetek területéről, ahol is kimutathatólag nem lehet megtalálni – egy magasabb, bár ismeretünknek nem egy könnyen hozzáférhető régióba: a szabadság ugyanis transcendentális. És ebben az értelemben fogom én fel Malebranche mondását: a szabadság rejtély (la liberté est un mystère), amelynek égisze alatt jelen értekezés a kitüzött feladat megoldását megkisérelte.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 zsilipek (4)
lukot
2 bénulás (4)
halvaus
3 kinpad (6)
Campbell
4 korlátozása (11)
rajoitus
5 megjelenés (12)
ulkomuoto
6 elkerülésére (14)
välttää
7 kiterjed (15)
laajentaa
8 engedelmeskedni (25)
totella
9 észlelet (33)
havaintokyky
10 kárpótol (34)
muodostavat
11 szemlélet (52)
lähestymistapa 96
12 eljárást (53)
prosessi
13 elvitázhatlanul (63)
theoretical
14 szükségképen (63)
välttämättä
15 bizalomnak (67)
luottamus
16 fogékony (69)
herkkä
17 megnyilvánulását (69)
ilme
18 legszorosabb értelemben (70)
tarkoin
19 megragadja (74)
tarttuu
20 eszközölte (76)
työkalu tappoi
21 fogékony (76)
herkkä
22 rugója (77)
kevät
23 nagy előnyei származnak, minők a nyelv, eszélyesség, visszapillantás a multra, gondoskodás a jövőről, céltudatosság, megfontolás, többeknek tervszerü, együttes cselekvése, állam, tudományok, művészetek stb. (79)
suuria etuja ovat peräisin, Mino kieli, eszélyesség, etsivät takaisin menneisyyteen, välitä tulevaisuudesta, kunnianhimo, vastike, yksinkertaisempi suunnitella yhteisiä toimia, hallitus, tieteen, taiteen, jne
24 hajlam (79)
alttius
25 romhalmaz (82)
sekasorron vallassa
26 akaratszabadságot (83)
27 mindenhatóságát (89)
kaikkivaltius
28 bánik (91)
kohdella
29 diadalmasan (91)
voitokkaasti
30 leplezetlenül (92)
ostentatiously
31 körülmények (96)
olosuhteet
32 küzdések (103)
paini
33 tüneményeit (105)
ilmiö
34 terjedelmes (107)
iso
35 értekezéséről (109)
teesin
36 párhuzamos (115)
rinnakkainen
37 tulajdonképen (124)
omaisuus kuva, itse asiassa?
38 tünemény (125)
ilmiö
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 erkölcsi és vallásos műveltség (12)
moraalista ja uskonnollista lukutaitoa
2 ellenszenvesnek eltürésére (14)
piilottaa sen
3 legyőzésére vonatkoznak (14)
sovelletaan tappion,
4 inditékát az akarat mindama hullámzásának és tevékenységének (16)
tahdon kaikki aallot ja tahdon toimet.
5 A közvetlen öntudatban (17)
suorassa itsetuntemuksessa
6 felállitja a tételt: (18)
asettaa kohteen:
7 hogy alkalmazható-e vagy nem alkalmazható a kényszerüség fogalma az akarattevékenységnek (19)
riippumatta siitä, sovelletaanko pakkokeinetta tahdon toimintaan vai ei
8 föntebb körvonalaztuk (19)
meillä on enemmän ääriviivoja
9 hogy alkalmazható-e vagy nem alkalmazható a kényszerüség fogalma (19)
onko pakotteen käsite soveltuvin vai ei
10 fizikailag megakadályozva (30)
fyysisesti estetty.
11 kétségen kivül (31)
12 kényszerüsége a legkisebb csorbát is szenvedne. (69)
hänen pakotensa kärsii vähiten haittaa.
13 inger csekély (70)
stimulointi on vähäistä
14 erkölcsi tulajdonságok (71)
moraalisia ominaisuuksia
15 szerint a jellem (74)
merkin mukaan
16 az itt fölkeltendő akaratnak (76)
tahtoa nousta tänne
17 ingerre mozgó (77)
tahdistus liikkuu
18 Kant magánvalónak (Ding an sich) (77)
19 minden meghatározás, (77)
selkeä olemus.
20 alapvető, lényeges tulajdonságai (77)
olennaiset, olennaiset ominaisuudet,
21 ész (Vernunft) szó jelez (77)
abban áll, hogy az ember a külső világnak nem csak szemlélő felfogására képes, mint az állat, hanem ebből általános fogalmakat (notiones universales) képes elvonni,
22 legcsekélyebb szándékosság nélkül (81)
ilman pienintäkään tarkoitusta
23 Szent Ágoston egyházatyánál (87)
24 serpenyőjébe rakott sulyt. (97)
pannulla pannulla.
25 A tiszta ész kritikájá-ban (105)
26 öntudat számára s ezzel oly határozottan meg van állapitva (111)
itsetietoisuuteen ja niin päättäväisesti määritettyyn
27 empirikus jellem ugyanis (124)
empiirinen luonne itse asiassa
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180129+33p=33p26%*************
220180129+0p=33p26%*************
320180130+34p=67p52%**************************
420180201+16p=83p65%********************************
520180202+45p=128p100%**************************************************
Pagetop

Schope-Szabadszag-ajk.txt o MyeBooks o 20180129-20180202, 128 pages, 4* SalesInfo

Asko Korpela 20180503 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF