Mikael Schainkman: Sveriges historia

MyeBooks 20180429-0211
Schainkman-SverigesHistoria-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,4255,236,his,swe,20150406,2015,5,Mikael Schainkman: Sveriges historia
20150406-2015, 236 pages, 5* SalesInfo o eng

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Mikael Schainkman: Sveriges historia

Unique history book

It really is - worth reading. Never seen before. No wonder the author has fled the battlefield after glasshouse having been stonebombarded by green of envy colleagues! I would like to be carried on stretcers (by the way, almost the only way because of weak legs) to hear this man lecturing of these topics.

What is so special and fascinating in this Shainkman's book of the Swedish history? - the way he brings it forth. There are ways and ways. Telling a nation's history requires a serene approach and traditonal wording. Shainkman does it in a very different manner: telling gossip after gossip after gossip... all the way from stone age to present time. You don't know, whether laugh or cry, but soon you start speeding and enjoying the very green grass root level text and expecting the next wooden leg joke about that and that well-known celebrity or event. Gossip style, but never crossing the border of good taste or malevolence or lack of due respect.

For me the top outcome of the whole story is the impression that most wars of the past were begun for personal whims and coquettery of the regents. The glory gained sooner or later ending to scrap heap or to the croft of the hero, usually sooner. Remember only Gustaf II Adolf dying on the battle field defending his faith far from home or Karl XII retourning tail between legs incognito from his grand European tournee after his protector the Sultan getting fed up with a too long stay of the guest. Another tone of the book are the high level love stories with most entertaining low level very human intimacies.

All in all, a very entertaining book contrebanding all essentials of the patriotic history. Five stars without the least hesitation. 20150428

Ainutlaatuinen historiakirja


Se on todella - lukemisen arvoinen. Ennen näkemätön. Ei ole ihme, että kirjailija on paennut taistelukentältä, kun kateelliset kolleegat ovat alkaneet kivittää! Minut saisi vaikka paareilla kuljettaa kuulemaan (muuten, melkein ainoa tapa heikkojen jalkojen takia), kun tämä mies opettaa näistä aiheista.

Mikä on niin erikoista ja kiehtovaa tässä Shainkmanin Ruotsin historian kirjassa? - se miten hän tuo sen esiin! On tapoja ja tapoja. Kansan historian kertominen edellyttää rauhallista lähestymistapaa ja perinteistä sanamuotoa. Shainkman tekee sen hyvin erilaisella tavalla: kertoo juoruja juorujen jälkeen ... aina kivikaudesta nykyhetkeen asti. Et tiedä, nauraako tai itkeä, mutta pian aloitat lukea ylinopeudella ja nauttien erittäin vihreästä ruohonjuuritasosta ja odotat seuraava puujalkavitsiä siitä ja siitä tunnetusta julkkiksesta tai tapahtumasta. Gossip tyyli, mutta ei koskaan ylitä hyvän maun tai pahantahtoisuuden rajaa tai kunnioituksen puutteesta.

Minulle koko tarinan huipputuloksena on käsitys siitä, että menneiden sotien alku oli tapahtunut henkilökohtaisten houkutusten ja hallitsijoiden koettelemiseksi. Ennemmin tai myöhemmin saavutettu gloria päätyy romukasaan tai sankarin ruumisarkkuun, yleensä ennemmin. Muistetaanpa vaikka vain Kustaa II Aadolfin kuolemaa taistelukentällä puolustamassa uskoaan kaukana kotoa tai Kaarle XII paluuta häntä koipien välissä incognito hänen grand European Tourneensa jälkeen, kun hänen suojelija Turkin Sulttaani kyllästyi liian pitkään vierailijan oleskeluun. Kirjan toinen piirre ovat korkeatasoiset rakkaustarinat, joissa viihdyttävät hyvin inhimilliset alatyylin asiat ja ilmaukset.

Kaiken kaikkiaan hyvin viihdyttävä kirja, joka rikkoo isänmaallisen historiankirjoituksen olennaisia piirteitä. Viisi tähteä ilman vähäisintäkään epäröintiä. 20150428

Unik historia bok


Det är verkligen - värt att läsa. Aldrig sett tidigare. Inte konstigt att författaren har flytt på slagfältet efter att växthuset har blivit stonebombardat av gröna av avundsjuka kollegor! Jag skulle vilja bli buren på stretcers (förresten, nästan det enda sättet på grund av svaga ben) för att höra den här mannens föreläsning av dessa ämnen.

Vad är så speciellt och fascinerande i denna Shainkmans bok i den svenska historien? - det hur han tar fram det. Det finns sätt och vägar. Att berätta en nations historia kräver en fridfull inställning och traditionell formulering. Shainkman gör det på ett mycket annat sätt: säger skvaller efter skvaller efter skvaller ... hela vägen från stenålder till närvarande. Du vet inte, om du skulle skratta eller gråta, men snart börjar du skynda och njuta av den väldigt gröna gräsrotsnivåtexten och förväntar dig nästa träbenskämt om den och den kända kändis eller händelse. Skvaller stil, men aldrig korsar gränsen för god smak eller illvilja eller bristande respekt.

För mig är det bästa resultatet av hela berättelsen det intryck av att de flesta krig från det förflutna började för personliga nycklar och coquettery av regenterna. Den ära som uppnåddes förr eller senare slutade till skrothöga eller till hjältens likkista, vanligtvis tidigare. Kom bara ihåg att Gustaf II Adolf dör på stridsfältet när han försvarar sin tro långt hemifrån eller Karl XII återvänder svansen mellan benen inkognito från sin stora europeiska turné efter att hans beskyddare, sultanen blir trött på gästens för långa vistelse. En annan ton i boken är kärlekshistorierna på hög nivå med de mest underhållande lågintensiva mänskliga intimiteterna.

Sammantaget är en väldigt underhållande bok som motverkar alla väsentligheter av den patriotiska historien. Fem stjärnor utan minsta tvekan. 20150428

Уникальная книга истории


Это действительно стоит читать. Никогда не видел. Неудивительно, что автор покинул поле битвы после того, как теплица была забита камнями зелёным от зависти коллег! Я бы хотел, чтобы меня носили на растяжках (кстати, почти единственный путь из-за слабых ног), чтобы услышать этого человека, читающего лекции по этим темам.

Что особенного и увлекательного в этой книге Шейнкмана о шведской истории? - то, как он это выносит. Есть способы и способы. Говорить историю нации требует спокойного подхода и традиционного формулирования. Шайнкман делает это совсем по-другому: рассказывая сплетни после сплетен после сплетен ... от каменного века до настоящего времени. Вы не знаете, смеетесь или плачете, но скоро вы начнете ускоряться и наслаждаться текстом на уровне корня с зеленой травой и ожидаете следующей деревянной шуткой об тои и тои знаменитой знаменитости или событии. Стиль сплетни, но никогда не пересекающий границу хорошего вкуса или злонамеренности или отсутствия должного уважения.

Для меня главный результат всей истории - это впечатление, что большинство прошлых войн было начато для личных прихотей и кокетливости регентов. Слава, полученная рано или поздно, заканчивая куском кучи или доспехами героя, обычно раньше. Помните только, что Густав II Адольф умирает на поле битвы, защищая свою веру далеко от дома или Карл XII, забирающий хвост между ногами инкогнито из своего великого европейского турнира после того, как его защитник султан устал от слишком долгого пребывания гостя. Другой тон книги - это любовные истории на высоком уровне с самыми интересными низкими уровнями человеческой интимности.

В общем, очень интересная книга, сдерживающая все основы истории патриотизма. Пять звезд без малейшего колебания. 20150428

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

210001 Forntiden
340002 Medeltiden - inte så grå och trist som sitt rykte
40000201 Magnus Ladulås ökar klassklyftorna och går till historien som bondevän
43000202 Magnus Eriksson - Nordens mäktigaste treåring
45000203 Den Heliga Birgitta - Sveriges första världskändis
67000204 Kristian II visar var skåpet ska stå. Rätt svar: i Kalmar
730003 Gustav Vasa – landsfader och landsplåga
85000301 I sina försök att bli en riktig kung blir Gustav Vasa en riktig protestant
96000302 Gustav Vasa bättrar på sitt eget rykte – och Sveriges historia
127000303 De sista vasarnas fornstora dar
1590004 Några riktiga Karlar
2000005 Frihetstiden
2070006 Hattarna startar ett ärofullt litet krig
2240007 Gustavianerna – inte bara möbler
2770008 Världskrigen I och med unionsupplösningen
297000801 Ett folkhem för alla. Utom tattare. Och alkisar. Och lättfotade flickor
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (18)
För man kan säga mycket om hur det var förr, men bättre var det inte.
2 (19)
Svenskarna började misstänka att ryktet om historiens död var betydligt överdrivet. Kanske hade det något med Berlinmure...
3 (19)
Med några få undantag är det mesta som skrivs av historiker av facket så torrt att det riskerar att självantända om det lämnas ...
4 (19)
Sveriges historia är nämligen full av stor, om än oftast oavsiktlig, komik.
5 (20)
en lättsam och humoristisk överblick över Sveriges historia.
6 (20)
Men jag är inte bara ute efter att roa.
7 (20)
Alla eventuella faktafel som läsaren ändå upptäcker är placerade där med flit. Det rör sig i själva verket om en pristävling: den ...
8 (22)
Lika tvärsäkert kommer 6000-talets arkeologer kanske slå fast att det under 2000-talets första år uppstod en ny civili...
9 (22)
omfattande folkvandring från Nordamerika inträffade, och nykomlingarna förde med sig dessa nymodigheter till Sverige där d...
10 (23)
Geografen Strabon använde till exempel rövarhistorierna om landet där havet frös till is på vintern och solen inte gick ner på s...
11 (25)
B Mot slutet av 700-talet,
12 (25)
Fem minuter senare upptäckte de dessutom att handelsresorna blev mycket mer lukrativa om man istället för att bet...
13 (26)
De som förfäktar den teorin har förmodligen aldrig försökt hugga in några längre texter i sten.
14 (27)
Skövlingen av Lindisfarne brukar räknas som vikingatidens officiella inledning.
15 (28)
Den nya mutan löste i och för sig problemet på kort sikt men skapade samtidigt allvarliga imageproblem för kun...
16 (28)
Karl den enfaldige. "Karl den enfaldige?" "Ja, jag vet. Vi hade egentligen föredragit Karl den smarte, Karl den starke eller åt...
17 (30)
Ädelstenar i öronen eller inte - man muckar inte med en kille som bär på ett bastant tvåhandssvärd.
18 (30)
Birka är en latiniserad form av Björkö, och det låter ju ganska troligt med tanke på att stan ligger på just Björkö. En annan teo...
19 (31)
Erik kan kanske förlåtas för att han föll för grupptrycket och återgick till att hänga upp llddLdl UUI IIUIIIKJI 1 UOUCL VIU
20 (34)
En del revisionistiska historiker har på senare tid hävdat att det inte var något större fel på medeltiden och att renässa...
21 (35)
asarna:Asarna - Bengans historiasidor :wadbring.com/historia/sidor/asar.htm:Asarna var i den fornnordiska religionen den förnämsta av två gudaätter, den andra var vanerna. Möjligen var även alferna (el. alverna) en sådan ätt. De främsta ...
22 (39)
Under Birger jarls vidare härjningar i Finland för att frälsa finnarnas själar nåddes han 1250 av budet att kung Erik hade läspa...
23 (40)
Han förändrade till exempel den svenska kreditmarknaden i grunden genom att ta bort möjligheten att sälja sig själv som tr...
24 (40)
Birger jarl har också kallats Stockholm grundare.
25 (41)
Troligare är att det är en förvanskad form av Magnus Ladislaus, den latiniserade formen av namnet Vladislav som han ärv...
26 (42)
En sista viktig reform som infördes av Magnus Ladulås var riksrådet, det vill säga grunden för dagens svenska regering.
27 (42)
bara tre medlemmar: kanslern, marsken och drotsen.
28 (43)
Erik och Valdemar svalt ihjäl i fångenskapen, men deras anhängare drev bort kung Birger. Sverige var nu ledarlöst igen, och...
29 (43)
morfar, den nyligen avlidne kung Håkon, vilket gjorde att han var kung över ett rike som bestod av Sverige, Norge, Finland ...
30 (43)
han var kung över ett rike som bestod av Sverige, Norge, Finland och Skåne och hade en hisnande folkmängd på hela fe...
31 (44)
1335 upphävde kung Magnus Eriksson också officiellt träldomen i Sverige. Han
32 (44)
det inte funnits något utvecklat slaveri i Sverige på lång tid, inte minst sedan Birger jarl upphävt möjligheten att sälja sig själ...
33 (44)
Riddaridealen med sin sköna förening av krig och kultur blev högsta mode i Sverige, och kung Magnus dubbade riddare som ...
34 (48)
När Birgitta väl fått sin kyrkliga äkthetsstämpel böljade uppenbarelserna dyka upp på löpande band. Hennes visio...
35 (67)
Gustav Eriksson Vasa.
36 (67)
Gustav Vasa trivdes ungefär lika bra i sin danska fångenskap som han hade gjort på sina latinlektioner. Han rymde vid första bäst tillfälle och tog sin tillflykt till Lübeck. Där knöt Gustav Vasa viktiga kontakter inför framtiden,
37 (68)
Birgitta att det var dags att göra en pilgrimsfärd till det heliga landet. I november 1371 gav sig den sextioåttaå..
38 (70)
Snart nog visade det sig att Gustav Vasa gjort klokt i att stanna hemma. Kristian n hade nämligen bestämt sig för att göra ...
39 (71)
Historien om hur han gömde sig i ett hölass som genomsöktes av danska knektar genom de stack sina spjut i
40 (71)
som däremot är helt sant är att Gustav Vasa talade inför en samling bönder i Mora en söndag kring julen 1520.
41 (73)
Strängnäs. Där valde de enhälligt Gustav Vasa till kung av Sverige den 6 juni 1523.
42 (74)
pank:Synonymer till pank:(vard.) utan pengar, renrakad, utfattig, utblottad, ruinerad, barskrapad, black: Användarnas bidrag: bankrutt: Föreslå en synonym eller ett motsatsord till pank. | Nytt ord?Ur SynonymordbokenVad betyder pank?: (vardagligt ord) utan pengar || -t; -are
43 (99)
lagen dittills stipulerat att Sveriges folk varit fritt att själva välja sin statschef.
44 (103)
Gustav Vasa the drama queen Gustav Vasas kansler Laurentius Andreae öppnade Västerås riksdag vid midsommar 1527 m...
45 (106)
Johan ignorerade kung Eriks försök att avstyra äktenskapet och åkte i september 1562 till Polen och gifte sig med Katarin...
46 (106)
som använde de i Sverige okända tingestarna gaffel och servett. Hon talade flytande polska, italienska och latin, och ...
47 (109)
Efter diverse andra förnedrande och bisarra ceremonier inträffade det mest bisarra av allt: Nils frigavs och skickades ut på det...
48 (115)
"Övervakningen" hade önskat resultat och den 25 februari 1577 dog Erik. Enligt traditionen dog han av ärtsoppa, men ...
49 (115)
Diplomaterna kastades i fängelse i några månader, och när de släpptes fördes de inte till tsar Ivan, utan till ståthållaren av...
50 (118)
återinföra katolicismen i Sverige. 1577 skickade han till och med en svensk ambassadör till påven för att diskutera h...
51 (127)
Karl IX dog 16011,
52 (131)
Den 17 februari 1617 slöts därför freden i Stolbova där Sverige fick Kexholms län och Ingermanland, vilket är de namn de sve...
53 (133)
Därför genomfördes en omorganisering av byråkratin ledd av Sveriges genom tiderna störste uberbyråkrat, ingen mindre än ri...
54 (135)
1625 hade Gustav II Adolf bestämt att flottan skulle utrustas med ett nytt prestigeprojekt, ett stort och imponera...
55 (135)
regalskepp uppkallat efter kungens familj: Vasa.
56 (136)
Vid jungfrufärden den 10 augusti 1628 la Vasa ut med svällande segel, smattrande flaggor och glänsande bronskanoner. Flo...
57 (137)
Varhelst den svenska armén drog fram under krigsåren, oavsett om det var på vänligt eller fientligt sinnat territorium, ö...
58 (140)
Men Gustav II Adolfs ambitioner var inte begränsade till något så futtigt som Danmark eller Polen. Han ville bli tysk-ro...
59 (141)
i kapp Wällenstein i närheten av förra årets slagfält vid Breitenfeld. "Men vad i helv-? Är de här nu igen? Vi som precis hunnit så ...
60 (142)
Först fram på eftermiddagen, när slaget höll på att ta slut, böljade de svenska befälhavarna så smått undra vart Gustav...
61 (143)
Gustaf Horn, som visserligen inte heller var en Oxenstierna men han var gift med en av Axels döttrar, och alltså knappast friståe...
62 (148)
Det goda självförtroendet berodde inte minst på att ett drygt decennium av krigande nere på kontinenten gjort att...
63 (149)
Silverbrytningen startade 1635 med hjälp av bland annat krigsfångar och stavarbetande samer.
64 (157)
När hon 1653 på nytt vände sig till rådet, så var det inte för att be om lov utan bara för att meddela att hon nu definitivt be...
65 (158)
Kristinas religiositet har genererat nästan lika sexualitet. Hur kunde dottern till superp...
66 (161)
Vid riksdagen 1655 drog kungen fram Flemings lista och föreslog reduktion, varvid bönder och borgare förutsägbart nog a...
67 (168)
Efter några dagars palatsintriger och maktkamp samlades riksdagen till slut på nytt, den här gången för att hylla den f...
68 (169)
Ett av de första besluten den nya förmyndarregeringen fattade var att skrinlägga alla den döde kungens planer...
69 (169)
att få slut på alla krigen, vilket visade sig vara förvånansvärt enkelt. Karl X Gustavs död hade nämligen röjt undan det störs...
70 (169)
Danskarna bråkade en del om hur stort skadestånd Sverige skulle få för Danmarks hjälp vid holländarnas erövring av den sv...
71 (170)
"Vafalls? Kwistina? Blev vi inte kvitt henne redan i föwwa kapitlet?"
72 (171)
Den 9 april 1689 avled Kristina i Rom efter en kort tids sjukdom. Påven Innocentius XI gav henne en pampig begravning i Pete...
73 (173)
1672 fyllde Karl XI sjutton år och förmyndarregeringen tyckte att det var dags att låta den blyge, finnige och ord...
74 (175)
matförgiftning eller könssjukdomar, men _ mer sällan under faktiska fältslag.
75 (176)
kravet att de skånska prästerna inte bara skulle ta av sig den överdimensionerade danska prästkragen, utan också att de s...
76 (177)
"Typiskt svenskarna att f0rst0ra en trevlig upplevelse av vacker musik och tilttugg med en massa regleringar och kunskapskrav."
77 (179)
Vad gjorde då Karl XI när han i tjugofemårsåldern helt plötsligt blir envåldshärskare över ett av Europas stö...
78 (181)
För Karl XI var religiositeten dessutom ingen privatsak. Hans Sverige var en religiös, fundamentalistisk diktatur.
79 (182)
Under det följande årtiondet avrättades ungefår trehundra personer för häxeri,
80 (183)
Stockholm 1675. Den första kvinnan i huvudstaden som dömdes för häxeri var en gammal finsk tant som knappt talade sv...
81 (184)
Den 7 maj 1697, några veckor efter kungens död, kom elden lös på slottet Tre kronor i Stockholm.
82 (184)
Ingen omkom i branden, men stora delar av det kungliga biblioteket och riksarkivet gick unn i rök. Mvrket av det material s
83 (186)
Atlantican slog Rudbeck fast att Noak och hans familj flyttade till Sverige direkt efter syndafloden eftersom det var ont om vi...
84 (187)
Gallerna kom också från Sverige, och deras namn är en förvrängning av namnet Kalle. Guden Tor kallades på gamla dar Gubbe-...
85 (187)
få som uppskattade Atlantican. Men kungens stöd räckte, eftersom han ju var enväldig och därför själv bestämde vad s...
86 (189)
Förutom att reta adeln använde Karl XII sin nya maktställning för att ställa till med bus tillsammans med sin svåger hertig Fredri...
87 (193)
Och till skillnad från både Napoleon och Hitler insåg Karl XII redan i Smolensktrakten att han aldrig skulle lyckas ta sig till Mosk...
88 (194)
vintern 1708-9 var svinkall till och med ryska mått mätt.
89 (194)
Resultatet blev Sveriges mest spektakulära militära nederlag någonsin. Nästan hela infanteriet utplånades, och de soldater...
90 (195)
Karl XII importerar kiosker, kåldolmar och kalabalik från Turkiet
91 (205)
Efter tre års härjningar gick den svenska regeringen till slut med på ett fredsavtal på tsarens villkor. Sverige tvingades avträda...
92 (206)
Celsius baserade sin termometer på temperaturerna då vatten fryser och förångas. Sedan delade han in sin skala i...
93 (206)
grader, men han bestämde att kokpunkten skulle vara noll och fryspunkten hundra grader. Linné var den som till slut vände ...
94 (206)
Dessutom la ha grunden för en av det svenska språkets mest slitstarka metaforer genom att räkna ut att blommor har se...
95 (206)
Genom att hoppa över elva dagar i februari 1753 kom Sverige ikapp resten av Europa som hade bytt till den nya gregorianska ...
96 (216)
Hon var extra upprörd över att hennes make verkade rätt nöjd med att han nu kunde ägna ännu mer tid åt sitt svarvan...
97 (216)
samtidens rådande Ekonomiska Sanning, men tråkigt nog för hattarna - och Sveriges ekonomi - var den rådande Ek...
98 (226)
sitt livs stora passion: scenkonsten. Kungen tyckte inte bara om att titta på föreställningar, utan deltog ofta själv so...
99 (230)
Ständerna gick till och med på offensiven och mot kungens vilja sänkte riksdagen skatterna, klagade på inskränkningarna i...
100 (232)
Han liknade nästan krigarkonungen Karl XII. I alla fall om man kisade lite. När kungen gav order om avmarsch österut för att...
101 (233)
Anjala gård, och där skrev etthundratretton officerare under ett dokument som förklarade att kriget var...
102 (233)
omständigheter inte var utrustad för krig - vare sig lagligt eller olagligt - och att de stödde de ursprungliga sju som vänt sig ...
103 (233)
När Gustav III fick höra talas om det så kallade Anjalaförbundet blev han alldeles förfårad.
104 (233)
Istället kom kungens räddning sex dagar senare - i form av en krigsförklaring från Danmark.
105 (236)
allt mer våldsamma politiska utvecklingen i Frankrike och inte minst vad som hände hans polare Ludde. Men det som skräm...
106 (253)
Efter att ha fltt nej frln marskalk efter marskalk kom Mörner till en viss Jean Baptiste Bernadotte som tyckte att erbj...
107 (254)
Först när nâgon förklarat för supportrarna av fürsten av Ponte Corvo â ena sidan och marskalk Bernadotte â den andra att de...
108 (256)
Fransmännen intog tili och med Moskva som brandes till gründen i september 1812. Trist nog för fransmännen var det inte d...
109 (257)
Karl XIV Johan, kung av Svärzj. Svärzje. Sväärzje. La Suède
110 (257)
Han var mycket misstänksam och väl medveten om att tvä svenska kungar hade röjts ur vägen under de señaste tjugo â...
111 (258)
inför bondeständet i riksdagen med hjälp av ett manus skrivet p§ franskstavad svenska: "Detta riké, dêt ailsta i Europa, befriadé...
112 (262)
En av de viktigaste reformerna - kanske tili och med viktigare än införandet av en obligatorisk kyrkominister - var 1842 1rs...
113 (263)
obligatorisk skola skulle ge staten möjligheten att ingjuta patriotism och fosterlandskärlek i alla svenska barn.
114 (264)
1845 fick Sverige till exempel lika arvsrätt för kvinnor och män.
115 (277)
folkomröstningen den 13 augusti 1905. Resultatet blev mest pinsamt för svenskama. Valdeltagandet var ättiofem...
116 (278)
Urbaniseringen gick fort och redan vid 1900-talets början bodde hälften av Sveriges befolkning, ungefar en och en ...
117 (281)
Till exempel reformerade de stavningen av svenska spräket och beslöt att v-judet frSn och med nu skulle skrivas med bokstave...
118 (283)
för en nutida läsare kan det vara svSrt att tränga igenom Brantings latiniserade kanslisvenska.
119 (283)
När det inte fanns tillräckligt mänga strejkbrytare att tillgS i Sverige skeppade man tili och med över folk frln utlandet....
120 (284)
den 4 augusti 1909 la mer än trehundratusen arbetare ner arbetet. Med tanke pä att Sveriges befolkning just dä...
121 (284)
De hade inget annat vai än att lämna landet om de ville ha ett jobb, och 1909 emigrerade drygt artontusen personer t...
122 (288)
Aldrig mera krig! | Fbmman www.flamman.se > Opinion > Ledare - Käännä tämä sivu30.7.2014 -...
123 (288)
radikab röster böijade för första gängen pl allvar ropa pä en republik, och i valet 1914 blev socbldemokratema för första gäng...
124 (288)
den 1 augusti samma är böijade krigsförkbringarna att hagb. De som ivrigast drev fram kriget var Tyskbnd och Ryssb...
125 (289)
Soldatema sprang runt med gamb mausergevär och filthattar av samma snitt som de huvudbonader Karl XII:s sõidate...
126 (290)
Den 27 januari 1918, dagen efter det finska inbördeskriget bröt ut, kom en delegation Ibnningar tili Stockholm där...
127 (291)
helt plötsligt fanns det svenska, ryska, tyska, vita finska och röda finska trupper pS pbts.
128 (292)
Eftersom varken svenskarna eller finnarna var villiga att ge med sig Ömnades ärendet till slut över till Nationernas Förbund. NF ...
129 (292)
Abnd skulle fortsätta att vara en del av Finbnd, men öarna skulle fl längtgäende autonomi, vara demilitariserade och Sbn...
130 (292)
"Dessutom fir ni sälja skattefri sprit pS Äbndsfärjoma till och frän b§de Sverige och Finbnd." "En utmärkt kompromiss!" 5304,,Teater Patrasket: Velkommen www.patrasket.dk/ - Käännä tämä sivuOm Teatret. Om os Udland Tilbageblik *...
131 (295)
den 10 mars 1920 bildade Hjalmar Branting Sveriges första regering bestäende av enbart socialdemokrater.
132 (296)
Tarkoititko: bängstyrig Hakutulokset Synonymer tili bängstyrig - Synonymer.se www.synonymer.se/?query=bängstyri...
133 (296)
mars 1932, tog den svenske affarsmannen Ivar Kreuger Irvet av sig i Paris. Vid sin död kontrollerade Kreuger ungefar sextio pr...
134 (298)
Ett folkhem för alla. Utom tattare. Och alkisar. Och lättfotade flickor
135 (298)
1921 Statens institut för rasbiologi i Uppsala.
136 (298)
För att ta reda p3 vilka svenskar som var rasrena, genomförde institutet en gigantisk undersökning av mer än hundratusen sv...
137 (298)
Alva och Gunnar Myrdal, som i sin bok Kris i befolkningsfrSgan angrep lagen. De tyckte att den var pä tok för mesig. Paret Myr...
138 (299)
1941 skärptes steriliseringstagen - om än inte füllt sS mycket som kritikerna ville. Den nya lagen tillät tvängssterilisering inte ba...
139 (302)
När Hitler sedan invaderade Polen den 1 September 1939 fick britterna nog. De och fransmännen förklarade krig mot Tysklan...
140 (298)
1921 Statens institut för rasbiologi i Uppsala.
141 (298)
För att ta reda p3 vilka svenskar som var rasrena, genomförde institutet en gigantisk undersökning av mer än hundratusen sv...
142 (298)
Alva och Gunnar Myrdal, som i sin bok Kris i befolkningsfrSgan angrep lagen. De tyckte att den var pä tok för mesig. Paret Myr...
143 (299)
1941 skärptes st e rilise rin gsta g e n - om än inte füllt sS mycket som kritikerna ville. Den nya lagen tillät tvängssterilisering inte ba...
144 (302)
När Hitler sedan invaderade Polen den 1 September 1939 fick britterna nog. De och fransmännen förklarade krig mot Tysklan...
145 (303)
tolvtusen svenska frivilliga over gränsen tili Finland, och mer än ättatusen slogs vid fronten. Finland lyckades väija sig mot d...
146 (303)
den 9 april 1940, invaderade tyskarna Danmark och Norge.
147 (305)
engelska ersatte tyska som första främmande spräk i svenska skolor. Efter den tyska kapitulationen var Sverige snabbt...
148 (306)
Efter kriget kom Sveriges ekonomi pä fötter mycket snabbare än omvärldens. Tillväxten var rekordartad, lönerna och k...
149 (306)
Sverige blev en moralisk supermakt - i alla fell i sina egna ögon.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 blota:Vad betyder blota (35)
offra (till fornnordiska gudar) || -de
2 schappa:Synonymer till schappa:smita, skena iväg, sätta av, avvika, rymma, ta till schappen, gno iväg, försvinna: Käännös 1 (53)
karata 2. paeta: Määritelmät :Verbit: fly, försvinna då det börjar bli farligt:
3 Hötjugor:högaffel (61)
tjuga, grep: Vad betyder hötjuga?; högaffel med två klor
4 Som lök på laxen (70)
5 fjunig:Synonymer till fjunig: klädd med fjun (71)
fjunbeklädd, dunig, finluden, fjunhårig, småluden: Vad betyder fjunig? klädd med fjun || -t; -are
6 hajosi (82)
broke
7 uppstudsighet (76)
insubordination. Väärä? Käännökset tekstille uppstudsighet substantiivi insubordination olydnad, insubordination, uppstudsighet, upproriskhet, upprördhet
8 avlatshandeln: Avlat betecknar inom romersk-katolska kyrkans försoningslära efterskänkandet av botgöring för begångna synder (76)
[1] Avlat innebär inte syndernas förlåtelse, den ges nämligen genom avlösningen i bikten (botens sakrament).
9 knusslig:Käännös 1 (117)
nuuka 2. itara 3. saita 4. pihi
10 knåpade:? Hertigen lät sig övertalas och utropades till kung Karl IX (124)
Han kröntes till kung 1607,
11 klabbet:Klabbet on sanan klabb taipunut muoto (126)
Samankaltaisia sanoja: Löytyneet esimerkit:klabb - Hela klabbet ska bort.
12 vurm (127)
craze:villitys
13 sonika:sonikointi (129)
sonication:
14 kluckande av skadeglädje (130)
15 kråsskjortorna (155)
16 Bukspottkörtel, pankreas eller pancreas[l] (grekiska pan- och kreas(kött): helt av kött)[2] är ett körtelorgan i kroppen (184)
De...
17 fjantiga: fjantig: löjlig (195)
inställsam, fjäskig, beskäftig, larvig, fånig, dum, jönsig, fjompig, knasig, tramsig, nördig, töntig: Vad betyder fjantig? löjlig, inställsam || -t; -are
18 lajv: Hakutulokset Levande rollspel - Wikipedia sv (197)
wikipedia.org/wiki/Levande_rollspel - Kään tämä sivuLevande rollspel eller lajv (från ...
19 ragata:Synonymer till ragata: (vard (204)
, neds.) argbigga, satkäring, rivjärn, skräcködla, apa, bitch, häxa, megära, xantippa, huskors, harpa, mara: Användarnas bidrag: satmara: Föreslå en synonym eller ett motsatsord till ragata. | Nytt ord?Ur Synonymordboken: Vad betyder ragata? ilsken och grälsjuk kvinna || -n; ragator: Synonymer till ragata (vard., neds.) argbigga, satkäring, rivjärn, skräcködla, apa,
20 skörlevande: Skörlevnad - Wikipedia Wikipedia - app - Käännä tämä sivuSkörlevnad (av fornsvenska skör, "bräcklig, lättsinnig"), f (214)
..
21 divalateruttal: betoning pâ divalater eller diva late rd et sätt pâ vilke n en diva framträder, ofta ansett päfresta (250)
..
22 göticist:Näytetään tulokset haulla göticismHae kyselyllä göticist Hakutulokset Göticism - Wikipedia Wikipedia -app- Käännä tämä (271)
..
23 Som lök på laxen infördes (274)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120150406+33p=33p14%*******
220150407+40p=73p31%****************
320150413+33p=106p45%**********************
420150415+37p=143p61%******************************
520150417+18p=161p68%**********************************
620150419+36p=197p83%******************************************
720150420+27p=224p95%************************************************
820150422+12p=236p100%**************************************************
920150424+28p=264p112%********************************************************
1020150425+42p=306p130%****************************************************************
Pagetop

Schainkman-SverigesHistoria-ajk.txt o MyeBooks o 20150406-2015, 236 pages, 5* SalesInfo o eng

Asko Korpela 20180429 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF