Pasternak-Zhivago-00.jpg

Борис Пастернак:
Доктор Живаго

MyeBooks 20180503-0321
Pasternak-Zhivago-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,13723,632,nov,rus,20170718,20170831,5,Борис Пастернак: Доктор Живаго
20170718-20170831, 632 pages, 5* SalesInfo o eng

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.MääritelmätDefinitionsОпределения
d
7.HenkilötPersonsЛичности
p
8.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Борис Пастернак: Доктор Живаго

20170831-Zhivago

A confusing masterpiece

That is my first and last impression of this book. Precisely reading it, first and last lines, as well as in the middle of it. Why so? Very concretely. The title is Doctor Zhivago. What is more reasonable than looking for 'Doctor Zhivago' mentioned in the text. But no way! Already in the first lines there is an abundancy of Zhivago. "Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!»". But that is it then. No mention of doctor untill once on the (calculated) page 113 (18%) of the book and second time as late as on page 288, 46 % of the book of 632 pages. The reader cannot indeed be blamed for missing the acqaintance of the title person of the book! True, there is a boy called Yuri quite at tne beginning, perhaps then later also, but no mention that this perhaps would be just the Doctor Yuri Andreevich Zhivago. I do not forgive the author this lure of an innocent reader.

Why then confusion also at the end of the book? No word of disappointment by the performance of the author. On the contrary. He has managed masterly to describe his subject, the life of Doctor Zhivago. But the whole life of the doctor seems to me a complete confusion. But not because he would be in confusion himself, but because of the world, in the midst os which he lives. The revolution, the effective confused state of war within his country, his everyday life. Concrete need to escape from familiar surroundings in fear of life. Being separated from family, from friends, obeying decretes and will of this or that political fraction of the nation. I am virtually fed up with this. Perhaps having had a too easy life in ordered social surroundings. Considering this my doom of three stars may seem too harsh, but it well reflects my disappointment. I had seen the film of Doctor Zhivago more than 50 years ago and then shared a world wide sympathetic reception of it. Did not remember but the romantic love story and tune of Lara and Zhivago. They are included in the book, but overwhelmed by a big revolutionary confusion. Three stars remain my harsh verdict.

Смутный шедевр

Это мое первое и последнее впечатление от этой книги. Точно читайте его, первую и последнюю строки, а также в середине. Почему так? Очень конкретно. Название - Доктор Живаго. Что более разумно, чем искать «Доктор Живаго», упомянутый в тексте. Но никак! Уже в первых строках обитает Живаго. «Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику« к Живаго! ». Но вот тогда. Нет упоминания о докторе до одного раза на странице 113 (18%) книги и во второй раз, на стр. 288, 46% книги из 632 страниц. На читателя нельзя действительно обвинять в том, что он не упустил смысл титульного лидера книги! Правда, есть мальчик, которого звали Юрий совсем в начале, может быть, потом и позже, но не упоминали, что это, возможно, будет только доктором Юрием Андреевичем Живаго. Я не прощаю автору эту приманку невинного читателя.

Почему тогда путаница также в конце книги? Никакого слова разочарования в исполнении автора. Напротив. Ему удалось мастерски описать свой предмет, жизнь доктора Живаго. Но вся жизнь доктора кажется мне полной путаницей. Но не потому, что он был в смятении сам, а из-за мира, в середине жизни. Революция, эффективное смутное состояние войны в его стране, его повседневная жизнь. Конкретно должен бежать из знакомого окружения в страхе перед жизнью. Отделяется от семьи, от друзей, подчиняясь декретам и воле той или иной политической фракции народа. Я просто устал от этого. Возможно, слишком простая жизнь в упорядоченной социальной среде. Учитывая это, моя осудия трех звезд может показаться слишком суровой, но это хорошо отражает мое разочарование. Я видел фильм доктора Живаго более 50 лет назад, а затем поприветствовал его сочувственный прием. Не помню, кроме романтической истории любви и мелодии Лары и Живаго. Они включены в книгу, но переполнены большой революционной путаницей. Три звезды остаются моим суровым приговором.

Hämentävä mestariteos

Tämä on ensimmäinen ja viimeinen vaikutelma tästä kirjasta. Todella luettuani, ensimmäiset ja viimeiset rivit sekä sen keskellä. Miksi niin? Erittäin konkreettisesti. Nimi on tohtori Zhivago. Mikä on järkevämpää kuin etsiä tekstistä nimeä "Доктор Живаго". Mutta ei mitään! Jo ensimmäisillä riveillä on paljon Zhivagoa. "Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику«к Живаго!» ". Mutta siinä kaikki! Ei mainita lääkäriä, paitsi kerran (lasketulla) sivulla 113 (18%) kirjasta ja toinen kerta niin myöhässä kuin sivulla 288, 46% 632 sivun kirjasta. Lukijaa ei todellakaan voi moittia siitä, että hän kaipaa mainintaa kirjan päähenkilöstä! Tosin on kyllä mainittu poika nimeltä Juri aivan alussa, ehkä myöhemminkin, mutta ei mainita, että tämä olisi ehkä juuri tohtori Juri Andrejevitsh Zhivago. En anna anteeksi tekijälle, että on näin vedättänyt viatonta lukijaa.

Miksi sitten sekaannus myös kirjan lopussa? Ei sanaakaan pettymyksestä tekijän suorituksen suhteen. Päinvastoin. Hän on onnistunut mestarillisesti kuvaamaan aiheensa, tohtori Zhivagon elämää. Mutta lääkärin koko elämä tuntuu täydelliseltä sekaannukselta ja sekasorrolta. Mutta ei siksi, että hän olisi sekaannuksessa itse, vaan maailman tähden, keskellä ympäristöä, jossa hän elää. Vallankumous, sodan todellinen hämmennys maan sisällä ja jokapäiväinen elämä. Konkreettinen tarve paeta tutusta ympäristöstä kuoleman pelossa. Ero perheestä, ystävistä, tottelemalla kansan tämän tai tuon poliittisen murto-osan määräyksiä ja tahtoa. Olen täysin kyllästynyt tähän. Ehkä siksi, että on ollut liian helppoa elämää järjestyneessä sosiaalisessa ympäristössä. Kun otetaan huomioon tämä, minun kolmen tähden tuomioni saattaa tuntua liian ankaralta, mutta se heijastaa hyvin pettymystäni. Olen nähnyt tohtori Zhivagon elokuvan yli 50 vuotta sitten ja jakanut sen maailmanlaajuisen myötätuntoisen vastaanoton. En juuri muuta muista kuin romanttisen rakkaustarinan ja että oli suosittu sävelmä aiheesta Lara ja Zhivago. Ne sisältyvät kirjaan, mutta niitä hälventää suuri vallankumouksellinen hämmennys. Kolme tähteä on edelleen ankara tuomioni.

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

49201 ПЕРВАЯ КНИГА
492010001 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ
1010002 2 Они ночевали в одном
2010003 3 Пока жива была мать,
3010004 4 Летом тысяча девятьсот третьего года
6010005 5 — Жизненным нервом проблемы пауперизма
10010006 6 Ники не оказалось ни в саду,
11010007 7 В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом,
16010008 8 «Опять это лампадное масло!» —
210101 ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА
21010101 1 Война с Японией еще не кончилась.
21010102 2 Перед тем как переселиться в небольшую квартиру
22010103 3 Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской.
24010104 4 «Ведь для него мама — как это называется…
27010105 5 Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла.
29010106 6 Через часа три или четыре, поближе к сумеркам,
34010107 7 Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший,
37010108 8 Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича
41010109 9 Николай Николаевич стоял у окна,
43010110 10 В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке,
47010111 11 Петровские линии производили
49010112 13 — Ах , Эмма Эрнестовна, это, милочка , неважно.
51010113 14 О какой это был заколдованный круг!
52010114 16 Она говорила себе: а если бы она была замужем?
53010115 17 Лара не была религиозна.
54010116 18 Были дни Пресни.
55010117 19 Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь
59010118 20 Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка.
63010119 21 Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни,
690102 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ - 69
69010201 1
70010202 2 Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели.
73010203 3 Как-то вечером в конце ноября Юра
76010204 4 Анне Ивановне становилось все легче и легче.
79010205 5 Уже весной тысяча девятьсот шестого года,
80010206 6 Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной
82010207 7 Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить
86010208 8 — Не трогайте муфты, — сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться.
87010209 9 Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом,
88010210 10 Этой зимою Юра писал свое ученое сочинение
90010211 11 С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу.
91010212 12 Внутренние комнаты Свентицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала
94010213 14 Был первый или второй час ночи.
96010214 15 Они уже не застали Анну Ивановну
98010215 16 «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».
99010216 17 Отпевание кончилось . Нищие, зябко переступая
1010103 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ НАЗРЕВШИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ -101
101010301 1Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны.
103010302 2 Руфина Онисимовна была передовой женщиной,
109010303 4 Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате.
114010304 5 Третий день стояла мерзкая погода.
119010305 6 Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине.
127010306 9 В эти дни фронт зашевелился.
131010307 10 — Ну как? Будут сегодня лошади? —
135010308 11 В этой полосе чудесным образом сохранились деревни.
136010309 12 И вот опять они лежали по обе стороны длинного
141010310 13 На другой день, придя к обеду, Живаго сказал:
1470104 ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПРОЩАНЬЕ СО СТАРЫМ -147
147010401 1 Городок назывался Мелюзеевым.
151010402 4 Госпиталь, в котором лежал, а потом служил и который
154010403 5 Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться
158010404 6 Оказалось, что она уже дома.
160010405 7 Луна стояла уже высоко на небе.
162010406 8 На другой день вечером он увиделся с Антиповой.
167010407 9 Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго.
171010408 10 Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко.
176010409 12 Парило, когда уезжал Юрий Андреевич.
178010410 13 Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, все,
179010411 14 Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца,
182010412 15 Доктор чувствовал себя разбитым событиями
184010413 16 На другой день доктор проснулся поздно.
1890105 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ МОСКОВСКОЕ СТАНОВИЩЕ - 193
1890106 1
193010601 2 — Отстал наконец, отвязался.
195010602 3 Главной новостью в Москве был для него этот мальчик.
199010603 4 В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок.
210010604 5 Прошел август, кончался сентябрь.
215010605 6 Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте.
216010606 7 Было воскресенье.
220010607 8 Были сведения, что они добрели домой благополучно,
224010608 9 Настала зима, какую именно предсказывали.
226010609 10 На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено
229010610 11 Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы.
231010611 12 Прошедшие опрос и обыск жильцы один за другим возвращались
236010612 13 Уже совсем стемнело.
237010613 14 Но тифом он заболел гораздо позднее.
238010614 15 У него был бред две недели с перерывами.
239010615 16 Он стал выздоравливать
2400107 ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ В ДОРОГЕ - 240
241010701 2 Для того чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал.
242010702 3 Около этого времени Александра Александровича
243010703 4 Тем временем как мужчины пропадали по учреждениям,
244010704 5 Накануне отъезда поднялась снежная буря.
245010705 6 На вокзал уходили рано на рассвете.
246010706 7 На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место
249010707 8 В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы.
250010708 9 Обыкновенно, когда поезд приближался
253010709 10 В четырнадцатой теплушке следовало несколько набранных в трудармию.
255010710 11 История Васи была иная.
257010711 12 Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго
259010712 13 Когда от среднерусской полосы удалились на восток,
261010713 14 На другой день на тихом ходу с поминутными замедлениями,
264010714 15 Расчистка пути заняла трое суток
266010715 16 Развалины станции полюбили, как можно привязаться к кратковременному пристанищу в экскурсии по снеговым горам.
266010716 17 Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи.
268010717 18 Вдруг все изменилось, места и погода.
268010718 19 Пока отсыпался Юрий Андреевич,
270010719 20 С приближением к горнозаводскому
272010720 22 Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз.
272010721 23 Утром Антонина Александровна говорила:
274010722 24 Кончалась северная белая ночь.
276010723 25 Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи.
277010724 26 В лесу торчало несколько козел,
280010725 27 Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха.
283010726 28 В одном из двух соединенных между собою,
285010727 29 Перед поездом с этой стороны
288010728 30 Кто же был, однако, этот человек?
291010729 31 — Живаго, Живаго, — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли.
29302 ВТОРАЯ КНИГА
2930201 ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ПРИЕЗД
293020101 1 Поезд, довезший семью Живаго до этого места,
294020102 2 В сопровождении часового, тащившего
294020103 3 — Спасибо. Я сам, — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи.
296020104 4 Предсказания Антонины Александровны сбылись.
299020105 5 Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные
301020106 6 — Двадцать пять лет тому назад Микулицын студентом Технологического института приехал из Петербурга.
305020107 7 Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной,
308020108 8 Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий,
311020109 9 Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика.
314020110 10 Наступила холодная ночь.
3180202 ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ВАРЫКИНО
320020201 2 Несколько позднее доктор записал:
323020202 3 Ближе к весне доктор записал:
323020203 4 «Без конца перечитываем „Евгения Онегина“ и поэмы.
324020204 5 «Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар.
326020205 6 «Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого .
327020206 7 «Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой
328020207 8 «Первые предвестия весны, оттепель
330020208 9 «Весна.
331020209 10 Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской
333020210 11 Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами.
335020211 12 Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне.
337020212 13 Был холодный ветреный день начала мая.
340020213 14 — Дайте руку и покорно следуйте за мной.
345020214 15 — А теперь — откровенность за откровенность.
348020215 16 Юрий Андреевич возвращался верхом из города в Варыкино.
3530203 ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
354020301 2 На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору.
355020302 3 Ночь принесла много непредвиденного
358020303 4 Галузина уже не раз доходила до привоза,
362020304 5 Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню.
364020305 6 — Что это там собака надрывается ?
371020306 7 Было одно живописное место на тракте.
3790204 ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕСНОЕ ВОИНСТВО
379020401 1 Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан.
379020402 2 Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток.
382020403 3 Работы у доктора среди партизан было по горло.
383020404 4 По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать
388020405 5 Осенью лагерь партизан стоял в Лисьем отоке,
393020406 6 Бабье лето прошло.
395020407 7 Был ясный солнечный день.
403020408 9 Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах.
4060205 ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ РЯБИНА В САХАРЕ 406
411020501 2 От мысли перенести стан на зиму в другое место,
413020502 3 В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьею.
414020503 4 На пороге зимы несколько причин охватили
415020504 5 По этому поводу и бушевал он, стоя вместе
418020505 6 Дни сократились. В пять часов темнело.
420020506 7 Солдатка Кубариха заговаривала больную корову Палихи,
422020507 1 Семьи партизан давно следовали на телегах за
425020508 8 Шли бои у западных границ тайги.
428020509 9 Давно настала зима. Стояли трескучие морозы.
4340206 ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ ПРОТИВ ДОМА С ФИГУРАМИ 434
434020601 1 По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась Большая Купеческая.
435020602 2 К группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого
440020603 3 Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов.
441020604 4 Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру.
443020605 5 Воспоминание его не обмануло. Мастерская оставалась на старом месте, в ней работали.
444020606 6 Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении.
449020607 7 «В Москве! В Москве!» —
454020608 8 Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости.
455020609 9 Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами.
456020610 10 В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему.
458020611 11 — Ты должен непременно вернуться к своим.
464020612 13 — Расскажи мне побольше о муже.
466020613 14 После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее:
469020614 15 Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел.
471020615 16 Так прошло месяца два или три.
475020616 17 Опять он ходил на вокзал и вернулся ни с чем, несолоно хлебавши.
480020617 18 Юрий Андреевич пришел с вокзала усталый.
4850207 ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОПЯТЬ В ВАРЫКИНЕ 485
490020701 2 Было уже поздно.
492020702 3 — Что с тобою , ангел мой?
496020703 4 Они выехали из города утром серого зимнего дня.
498020704 5 Дом Микулицыных был заперт на висячий
500020705 6 Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра
502020706 7 На обед, изготовленный впрок на три
506020707 8 К концу дня все помылись горячею водой, в изобилии8 К концу дня все помылись горячею водой, в изобилии
509020708 9 Опять день прошел в помешательстве тихом.
513020709 10 Наступил тринадцатый день их обитания в Варыкине,
515020710 11 На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича.
521020711 12 — Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере, и приговор приведен в исполнение.
523020712 13 «Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил.
527020713 14 С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное.
530020714 15 Вот что случилось немного позднее в один из тех дней.
531020715 16 Они разговаривали уже давно, несколько битых часов,
535020716 17 Все это не для вас. Вам этого не понять.
540020717 18 Наконец-то он выспится по-настоящему.
5410208 ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ ОКОНЧАНИЕ 541
543020801 2 Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич
546020802 4 — Это ведь летошней осени озимые сыплются.
550020803 5 Доктор с Васею пришли в Москву весной двадцать второго года, в начале нэпа.
553020804 6 Был серый зимний воскресный день.
558020805 7 Марина с доктором жила на Спиридоновке,
564020806 8 Два дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины.
565020807 9 А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков.
566020808 10 Комната обращена была на юг
568020809 11 Впоследствии среди его бумаг нашлась запись:
569020810 12 Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич
572020811 13 Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом.
573020812 14 Когда покойника привезли по месту последнего жительства
583020813 15 Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания.
584020814 16 И вот она стала прощаться с ним простыми,
585020815 17 Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском.
58603 ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ ЭПИЛОГ 586
587030016 2 — Что это за река?
592030017 3 Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки
595030018 4 — А мне правда есть что порассказать.
602030019 5 Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять,
6030301 ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО 603
604030101 3 На Страстной
605030102 4 Белая ночь
606030103 5 Весенняя распутица
607030104 6 Объяснение
607030105 7 Лето в городе
608030106 8 Ветер
608030107 9 Хмель
62204 Евгений Пастернак И ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА 623
63205 КОНЕЦ 632 3*
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (632)
1 Шли и шли и пели «Вечную память»,
2 (1)
Ночью Юру разбудил стук в окно.
3 (2)
Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!»,
4 (5)
Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму.
5 (8)
знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование.
6 (10)
Ангеле Божий, хранителю мой святый, — молился Юра, — утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась.
7 (12)
все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых , а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.
8 (18)
А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким?täysin lumpeet.
9 (19)
Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.
10 (114)
Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники, против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну.
11 (132)
Это «берта», немецкое шестнадцатидюймовое , в шестьдесят пудов весом штучка, — и потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор.
12 (141)
Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».
13 (147)
События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.
14 (161)
том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков,
15 (162)
«Валаам, Валаам, — говорит, — честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь».
16 (288)
Живаго… Живаго… Доктор Живаго… Что-то московское… Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это — секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте. Я вас долго не задержу. - second time mentioned p 288 = 46%
17 (298)
Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее.
18 (325)
Кстати, о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем, в бодрствовании, произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения.
19 (336)
потом снова облокачивалась , подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги.
20 (345)
Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей.
21 (349)
Идеи «свободной любви», слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды.
22 (355)
Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары. Барабанный разнобой их раздавался по всему городу.
23 (370)
Мы, рабочие, участники революции девятьсот пятого года, не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция.
24 (370)
Гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки.
25 (372)
Крестный путь, который расстилается перед вами дальнею дорогой, грудью стать на защиту родины от насильников, заливших поля родины братоубийственною кровью.
26 (372)
партия большевиков будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, Учредительное собрание, разогнано грубою силою штыка, и кровь льется беззащитною рекою.
27 (391)
«кто сказал „а“, должен сказать „бэ“, „Мор сделал свое дело. Мор может уйти“—
28 (391)
Властители ваших дум грешат поговорками , а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать — особенно тех, кто об этом не просит.
29 (402)
ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти.
30 (412)
зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия.
31 (417)
сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше-де скорая смерть, чем долгая от голоду. Лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы.
32 (436)
Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк.
33 (436)
Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные.
34 (459)
Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы.
35 (468)
как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания.
36 (471)
И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними. Но мне трудно примириться с мыслью, что они герои, светлые личности, а я — мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека.
37 (472)
Насколько я заметила, каждое водворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. Вначале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками.
38 (472)
С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости.
39 (536)
Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы , прокламации и баррикады.
40 (537)
все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.
41 (541)
Он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов.
42 (550)
Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры , в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояния.
43 (584)
Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны.
44 (623)
«Доктор Живаго», продолжают и в новых условиях оставаться величайшим художественным свидетельством не только ушедшего в прошлое образа жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей, но и верного пути освобождения от последствий этого периода господства гнета и ненависти.
45 (626)
Русская революция представлялась Пастернаку главным событием века, экспериментальной проверкой социальных утопий прошлого. Его интересовали ее нравственные основы — ответ жизни на накладываемые ограничения, восстание как реакция на попранные красоту и достоинство человека.
46 (627)
Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной»…
47 (628)
Во времена самого тяжкого гнета Пастернак был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества.
48 (628)
«Доктор Живаго» был начат в декабре 1945 года, последние изменения в его текст были внесены в декабре 1955-го.
49 (629)
«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале , у Диккенса или Достоевского,
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 шествие (632)
kulkue,
2 пустыри (1)
joutomaa
3 Шалить (4)
tuhma
4 презирал (5)
halveksittu
5 овраг (7)
овраг,
6 ерунда (8)
.hölynpölyä.
7 лампадное (16)
candlesWick haltijat
8 засаде (16)
väijytys.
9 взамен (18)
sen sijaan
10 стебель (19)
varsi.
11 шпильки (19)
шпильки.
12 туловища (19)
runko
13 растерянности (22)
menetys
14 одолжения (22)
suosii
15 «Буйвол» (23)
"Buffalo"
16 пронырству (24)
17 рвущаяся (25)
kaipuu
18 сцепщиков (27)
vaihtovetureissa
19 управой (29)
Nimi tiettyjen paikallisten laitosten ennen vallankumousta Venäjällä.
20 сволочь (31)
vaahto
21 псаломщик (35)
Ministeri ortodoksikirkon, auttaa pappi riitti, diakoni.
22 колдобины (37)
kuoppia.
23 шествия (39)
kulkueita.
24 плеткой (40)
piiska.
25 ротозеев (40)
gazers.
26 путаников (40)
sekava,
27 кишок (47)
Даки, герулы, скифы, сарматы,suolistossa. Dhaka, herulit, skyyttejä, sarmaatit,
28 колыбельным (47)
lullabies
29 пятнышка (48)
Speck,
30 расшвыривал (49)
.heittää oikealle ja vasemmalle
31 скалилась (51)
huonetta.
32 Ловеласничанье (51)
33 запугиванием (52)
pelottelua?
34 обряды (53)
riitit
35 узла (55)
solmu,
36 узлы (57)
37 лепешку (57)
kakku.
38 холостые (58)
naimaton.
39 шилохвосток (65)
40 буркнул (67)
murisi
41 поприща (70)
harrastuksia.
42 судороги (73)
kouristukset,
43 крупозного (73)
Lobar.
44 загвоздка (74)
pulma.
45 тяжба — дутая (77)
riita - täytettynä
46 ливень (80)
kaatosade
47 дружинников (80)
sankarit.
48 щепетильности (83)
tunnontuskia.
49 тороплюсь (86)
kiire.
50 стужа (86)
Chill.
51 вброд (87)
Wade.
52 щитком (92)
kilpi
53 десница (95)
oikeanpuoleinen
54 робел (98)
ujo
55 венки (98)
seppeleet
56 глазенапа (100)
Glasenapp.
57 вьюгаlumimyrsky (101)
58 половодье (103)
tulva.
59 перекидывался (105)
ivata
60 упирайтесь…vasten (106)
..
61 табунком (106)
karjat
62 товарки (108)
63 ожерелье (112)
kaulakoru.
64 писк (116)
kitistä
65 примирителем (121)
sovittelija,
66 фурманке (125)
67 щебня (126)
raunioista,
68 откозырял (129)
Hän tervehti.
69 беспроигрышной (130)
win-win
70 Конопля (132)
hamppu
71 взаимоистребления (132)
keskinäistä tuhoaminen,
72 Окопы (133)
juoksuhautoja
73 таратаек (133)
74 тачанки (134)
kärryt.
75 оборота (136)
vaihtuvuus.
76 котловины (137)
ontto
77 вялое (138)
hidas,
78 Поразительно!Se on mahtava! (147)
79 «Развал (148)
80 мукомолом (150)
81 затеи (157)
82 наспех (158)
hätäisesti
83 рукомойника (158)
84 протиснувшись (161)
puristaminen
85 распиналась (164)
.grovel.
86 притворно, (165)
teeskennelty,
87 утюг (165)
rauta
88 провалились (168)
epäonnistui.
89 кадка (175)
90 ребре (176)
91 зипунов (177)
92 прилично (189)
kohtuullisesti
93 ситцевой (191)
kalikoo
94 балаган (193)
koppi
95 опрятности (193)
siisteys
96 дров (194)
polttopuut
97 сборищ (197)
kokoontumisia,
98 бяка (198)
99 глистой (206)
matoja.
100 прозектор (213)
dissector
101 Отыми (212)
102 печник (214)
asettaja?
103 бабу-морильщицу (214)
104 черепные кости (219)
kallon luut
105 очагам (217)
koteja
106 ложного крупа (219)
False lantio.
107 лязгомkalahtaa (222)
108 паек (226)
annos
109 сыпняк (231)
pilkkukuume,
110 сволочь!paskiainen! (232)
111 брыкайся (233)
potkia.
112 шайтанка! (234)
113 «Смятение» (238)
"Sekaannusta."
114 дохе?Turkki turkista sisälle ja ulos (239)
115 уборку (240)
puhdistus
116 рухлядь (243)
roskaa.
117 детворы (243)
118 пеленою (244)
käärinliina.
119 подкошенный (246)
tippuu alas.
120 середкой (249)
121 стерег (253)
varovainen
122 косой (254)
viikate,
123 очутившаяся (255)
tulevat olemaan
124 заячью лопатку, (257)
halkeama terä,
125 винта (259)
ruuvit
126 уломают (260)
vakuuttamaan.
127 хоронюсь (261)
128 плешинами (262)
129 доносов (264)
irtisanomiset.
130 сытости (265)
kylläisyyden.
131 облик (266)
muoto
132 брани (267)
taistelu.
133 лиходейка-пагуба (268)
lihodeyka-kurjuutta.
134 уйму (268)
erä
135 гулом, дымом и чадом (269)
karjunta, savun ja kaasujen.
136 врать (271)
valehdella?
137 «Черемуха!»"Tuomi!" (272)
138 зубец утеса и раздваивался (275)
ja haarainen piikki kallion
139 прогалина (276)
metsäaukiolla
140 ломку (279)
rikkomatta.
141 паутину (280)
Web.
142 вывески (285)
opasteet
143 ристалищем (290)
luetteloita,
144 верещание гудка (292)
vereschanie rengas.
145 поголовно (293)
gallupit?
146 имя-отчество (295)
147 окраина (296)
Ulkopuolella.
148 теплушка,Lämmitetty tavaravaunu, ihmiset voidaan kuljettaa rommia (299)
149 насильственностью (301)
ja väkivaltainen
150 снарядим (307)
kuoret.
151 толчки от коряг (308)
vapinaa ongelmakohta
152 овраг (311)
rotko
153 обуза (312)
taakka?
154 борта (317)
helmi
155 очухаться (318)
156 истопник (322)
palomies,
157 всецело (323)
158 растерянности (323)
sekavuus,
159 ольха (329)
leppä,
160 распутицу (330)
sulaa,
161 отмалчиванье (331)
162 покорно (340)
kuuliaisesti
163 длиннорунной (341)
164 крупица (341)
täplä
165 раздражения (342)
ärsytystä.
166 доблесть (346)
valor,
167 блоха или вошь (348)
A flea or a louse.
168 лоснясь (355)
Shiny,
169 земляная глыба (355)
Earthen lump.
170 крахмалом (359)
Starch,
171 рыдван (359)
Sycophant,
172 ерунда (363)
nonsense
173 вытравление плода и порошки (363)
Etching of fruit and powders
174 Водицы испей (365)
Drink the vodka
175 тупика (365)
Impasse
176 прапорщицких погон (366)
Ensigns.
177 проконопаченным бревнам (366)
.Logged logs.
178 бреднями (367)
A small seine, to-fish catching fish together, going ford.
179 зверолов (367)
180 опоры (369)
Supports
181 дозорами (375)
Patrols,
182 лахудра (376)
whore
183 скатках (380)
Rolls,
184 Кивком (381)
Nodding
185 подверглась (381)
Underwent
186 выкашивали (383)
Wiped out
187 начитанный (389)
188 заразы (394)
Contagion.
189 Телеги (397)
Carts
190 бугристые (399)
Bumpy
191 Бабочка (399)
Butterfly
192 главным зачинщиком (401)
The main ringleader.
193 шишковатым (403)
Gnarly
194 ушат (406)
ванна
195 РЯБИНА (406)
ROWAN
196 досуга (407)
Leisure activities.
197 призраки (409)
Ghosts.
198 перебираться (411)
Move
199 пелена (416)
лист
200 сплошь (417)
Entirely
201 заслон (418)
Barrier,
202 обламывая кусты и сучья (420)
Breaking off bushes and twigs,
203 Ситного ковригу (422)
Sable carpet
204 Спугнули (422)
Spooked.
205 Гул (425)
Hoot
206 вы ныли (429)
You were aching.
207 вникать (432)
penetrate
208 прячет (435)
Hides
209 сугроб (436)
snowdrift,
210 отмыты от мела (437)
Washed from the chalk.
211 засветло (439)
212 кулабышевские (451)
213 крысы (456)
rats
214 встревожила (464)
Alarmed
215 стрелочника (465)
Switchman
216 облздрава (469)
217 ощущение (472)
Feeling,
218 развязки (474)
Denouement,
219 отчетливо (477)
Distinctly
220 тропаре (480)
221 сороки (480)
Magpies.
222 ковыляющих (484)
Hobbling
223 наваждение (485)
hallucination
224 созерцательности (485)
Contemplation.
225 крысами (492)
Rats
226 полкана (492)
227 косяк (493)
Cant,
228 внушать (495)
внушать
229 бугристых (496)
Bumpy
230 древесиной (498)
Wood.
231 соблазнительный (500)
seductive
232 корыто (500)
trough.
233 крахмалить (506)
starch.
234 запрягать (514)
Harness.
235 отпечаток (527)
Imprint.
236 дрожжи (528)
yeast.
237 опрокидывают (528)
Overturns
238 нежности и остроты лишения (529)
Tenderness and severity of deprivation.
239 приснилось (530)
Had a dream.
240 самоосуждения (532)
Self-condemnation,
241 проходимец (533)
A tramp.
242 рысаки (536)
саврасы,Trotters, sabras,
243 поразительно (537)
Strikingly
244 схватят (539)
Grab
245 печных труб (545)
246 оборвала (548)
Broke off,
247 неряху (553)
slovenly,
248 чавкали (554)
Champing.
249 Подражательность (560)
Imitating
250 уводили (574)
Taken away.
251 почерка (579)
handwriting.
252 отчаиваться (580)
despair.
253 гадания (581)
Fortune telling,
254 зрелища (583)
spectacle,
255 лепет (584)
Babbling,
256 концлагерей (585)
257 привлекательным (591)
Attractive,
258 однополчанами (594)
brother-soldiers
259 Косоглазый (594)
Cross-eyed,
260 сторожихой (596)
Watchdog
261 борову (596)
hog,
262 повреждении (599)
damage
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 разгар жатвы (3)
korkeus sato.
2 беспорядке лейки (6)
sotku kastelu
3 из флигеля каймак (6)
paksun kerman pois loosin
4 местом сухих свалок (7)
aseta kuiva kaatopaikat
5 кишела калина (7)
kuhisee Kalyna.
6 чувство беспечности (12)
tunne huolimattomuuden
7 Ему надоело быть (17)
8 слепой за поводырем (24)
9 потрясателем основ (42)
Shaker perusteet
10 фавны и ненюфары , эфебы (44)
fauns ja nenyufary, Ephebians
11 Я женюсь на тебе» (52)
12 телячий восторг (54)
vasikan iloksi
13 гремели рукоплескания (62)
14 слоистого топаза (89)
kerroksittain topaasi.
15 сверху донизу (94)
16 решительными шагами расхаживал (101)
17 Лара со свойственною ей быстротой (113)
18 дырявое рубище (114)
vuotavat lumput.
19 Быстро стемнело (115)
20 Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю (120)
21 ходил к нему в гости (130)
22 играл с ним по праздникам (130)
23 сверху донизу (178)
24 Поезд несся на всех парах (183)
25 настежь откинутая (190)
leveä kallistaa
26 здороваясь со всеми за руку (206)
27 зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи (225)
Tohtori ansaita muodikas käytäntö rakkaat valo, lause kannattajaa ja talkers.
28 по обыкновению (227)
29 жене тоже не было ни слуху, ни духу (237)
30 познакомилась истекшею зимою (244)
31 приняли в ней деятельное участие (264)
32 заиндевелой редизной (264)
Sparktouched rediznoy.
33 в другой раз (272)
34 дело о военном мятеже (289)
kyseessä sotilaallinen kapina
35 Спасибо (294)
Я сам,
36 всевед-всезнайка (295)
37 Будто из Демидовых мы (296)
38 семимильными шагами (297)
39 чудака-острослова (298)
40 5 знаю как свои пять пальцев (300)
41 На здешней учительнице был женат (318)
42 умер бы со скуки» (320)
43 аккуратно низанными нитками (322)
siististi pohja kierre
44 уходит из-под ее контроля (323)
45 не отдалялись друг от друга (323)
46 навез подарков (324)
47 произвел на вас скорее благоприятное (341)
чем невыгодное впечатление?
48 неразорвавшийся снаряд у ворот (343)
An unexploded shell at the gate.
49 Вынимаю из дыры ключ (344)
50 люди умственного труда (346)
51 Он давно был на «ты» с Антиповой (349)
52 ложными надеждами (350)
53 осталась одна гниль никчемная, никудышная (357)
There was only one rot worthless, useless.
54 еще более беспорядочною силою (374)
55 забили в набат (375)
They hammered into the alarm.
56 Это не усыпит (378)
It does not put to sleep
57 в былые годы (383)
58 сходка на буйвище (388)
Meeting on a bubble.
59 русского бродильного начала (389)
Russian fermentation beginning.
60 Там и сям (396)
61 он снова уснул и через минуту опять проснулся (400)
62 западной дуги круга (414)
The western arc of the circle.
63 шарахнулись врассыпную (425)
Shied away in all directions.
64 больное водобоязнью бешеное животное (428)
65 Бог милостив (448)
66 Преинтереснейшая (460)
67 перед корытом (470)
In front of the trough.
68 представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове (476)
69 ущерб нашим русским интересам (491)
Damage to our Russian interests,
70 санными отводами о фонари и тумбы (496)
Sled fences on lanterns and curbstones.
71 сплошь к месту и впопад (513)
All the way to the place and in the fall.
72 Единственная хорошая черта (534)
73 не было в живых (546)
74 Шапку в охапку (549)
Cap in an armful
75 потом так же косолапо стал сползать с вершины своей горы к порогу сеновала и выходу (586)
Then he began to crawl from the top of his mountain to the threshold of the hayloft and the exit.
76 свистком аукнул (600)
whistled,
77 перелистывали составленную Евграфом тетрадь (602)
78 Я все готов разнесть в щепу (628)
I'm ready to put everything in chips
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120170718+1p=1p0%
220170719+15p=16p3%**
320170720+20p=36p6%***
420170721+32p=68p11%******
520170723+24p=92p15%********
620170724+31p=123p19%**********
720170725+4p=127p20%**********
820170725+20p=147p23%************
920170725+11p=158p25%************
1020170727+31p=189p30%***************
1120170729+8p=197p31%****************
1220170730+27p=224p35%******************
1320170801+5p=229p36%******************
1420170802+8p=237p38%*******************
1520170803+16p=253p40%********************
1620170806+13p=266p42%*********************
1720170808+27p=293p46%***********************
1820170805+8p=301p48%************************
1920170809+10p=311p49%************************
2020170811+15p=326p52%**************************
2120170812+11p=337p53%**************************
2220170813+16p=353p56%****************************
2320170814+5p=358p57%****************************
2420170815+21p=379p60%******************************
2520170816+14p=393p62%*******************************
2620170816+13p=406p64%********************************
2720170818+19p=425p67%**********************************
2820170819+9p=434p69%**********************************
2920170820+30p=464p73%************************************
3020170821+20p=484p77%**************************************
3120170822+14p=498p79%****************************************
3220170824+29p=527p83%******************************************
3320170826+18p=545p86%*******************************************
3420170827+24p=569p90%*********************************************
3520170829+16p=585p93%**********************************************
3620170830+23p=608p96%************************************************
3720170831+24p=632p100%**************************************************
Pagetop

Pasternak-Zhivago-ajk.txt o MyeBooks o 20170718-20170831, 632 pages, 5* SalesInfo o eng

Asko Korpela 20180503 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF