Harry Harkimo: Suoraan sanottuna

Harkimo-Suoraan-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20201012-20201232 104 5* (20201017-1642)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Harkimo: Plain talk
Harkimo: Suoraan sanottuna
Harkimo: Простой разговор

Harkimo: Plain talk

At first I was disppointed. Did not get the taste of the story. Partly it was the somewhat unconventional wording, some just plain talk expressions. I found also that Harkimo is doing what he finds inappropriate in others. Reprimanding people of their intolerance and narrow-mindedness. But also from the very beginning, I found acceptable and good ideas in the text.

Having read two thirds of the book, the author starting to speak of economy and entrepreneuship, he won my complete sympathy. Here is a man who understans what these concepts mean. Only Nalle Wahlroos can be compared with Harkimo in this respect. Another supporter of market economy, the right kind of market economy and entrepreneurship, socially responsible market economy, social welfare economy, where individual human is the king. I share every word what he says about the role of labor market organizations as hampering the proper working of the market and the common good.

Also I greatly appreciate him as sportsman, although his sports are not my sports. Harkimo is supporting team sports, my sports are individual.

In the end I only turned more and more impressed of his text about love as the most important thing in human life.

No hesitation about giving full five stars for this book.

Harkimo: Suoraan sanottuna

Aluksi olin pettynyt. En saanut makua tarinaan. Osittain se oli jonkin verran hankalaa sanamuotoa, jotkut pelkkää puhetta. Huomasin myös, että Harkimo tekee sitä, mitä pitää muissa sopimattomana. Moittii ihmisiä suvaitsemattomuudesta ja kapea-alaisuudesta. Mutta myös alusta alkaen löysin tekstistä hyviä ideoita.

Luettuani kaksi kolmasosaa kirjasta, tekijä alkoi puhua taloudesta ja yrittäjyydestä, hän voitti puolelleen täydellisen myötätuntoni. Tässä on mies, joka ymmärtää, mitä nämä käsitteet tarkoittavat. Vain Nalle Wahlroosia voidaan verrata Harkimoon tässä suhteessa. Toinen markkinatalouden, oikeanlaisen markkinatalouden ja yrittäjyyden, sosiaalisesti vastuullisen markkinatalouden, sosiaalisen hyvinvointitalouden, jossa kuningas on yksittäinen ihminen, kuluttaja. Jaan jokaisen sanan, mitä hän sanoo työmarkkinajärjestöjen roolista, joka haittaa markkinoiden moitteetonta toimintaa ja yhteistä etua.

Arvostan häntä myös suuresti urheilijana, vaikka hänen urheilulajinsa eivät olekaan minun urheilulajini. Harkimo tukee joukkuelajeja, minä yksilölajeja.

Loppua kohti olin vain enemmän ja enemmän vaikuttunut hänen tekstistään, kun hän puhuu rakkaudesta tärkeimpänä asiana ihmiselämässä.

En epäröi antaa täydet viisi tähteä Harkimon kirjalle.

Harkimo: Простой разговор

Сначала я был разочарован. Не вошел в историю. Отчасти это были какие-то неудобные формулировки, какие-то простые разговорные выражения. Я также обнаружил, что Харкимо делает то, что считает неуместным в других. Упрекает людей в их нетерпимости и ограниченности. Но и с самого начала я находил приемлемыми хорошие идеи в тексте.

Прочитав две трети книги, автор заговорил об экономике и предпринимательстве, он завоевал мое полное сочувствие. Вот человек, который понимает, что означают эти понятия. В этом отношении с Харкимо можно сравнить только Налле Валроос. Еще один сторонник рыночной экономики, правильной рыночной экономики и предпринимательства, социально ответственной рыночной экономики, экономики социального благосостояния, где королем является отдельный человек. Я разделяю каждое его слово о роли организаций рынка труда, препятствующих нормальному функционированию рынка и общему благу.

Также я очень ценю его как спортсмена, хотя его спорт - не мой спорт. Харкимо поддерживает командные виды спорта, мои виды спорта индивидуальны.

В конце концов, его текст о любви как о самом важном в жизни человека произвел на меня все большее впечатление.

Не сомневаюсь в том, чтобы поставить этой книге полные пять звезд.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Elisa reader

In stead, I must give maximum one star, rather zero for the Epub reader Elisa book is using. Either I cannot use it or it really is not suitable for my fantastic Surface Pro Windows computer. Screen view ok, but text painting for notes a complete flop. Only with good luck and by several attempts did I manage to pick some text for my notes. Because this weakness. Why are not ebooks available alternatively in pdf format, or Word, whose reading mode is the best of the market? Eventually, I had to resort to screenshots instead of regular text copies.

Элиза читатель

Вместо этого я должен дать максимум одну звезду, а не ноль для читателя Epub, который использует книга Элизы. Либо я не могу его использовать, либо он действительно не подходит для моего фантастического компьютера Surface Pro с Windows. Просмотр экрана в порядке, но рисование текста для заметок - полный провал. Только удача и несколько попыток мне удалось подобрать текст для своих заметок. Из-за этой слабости, почему электронные книги не доступны в качестве альтернативы в формате pdf или Word, чей режим чтения является лучшим на рынке? В конце концов, мне пришлось прибегнуть к скриншотам вместо обычных текстовых копий.

Elisa-lukija

Sen sijaan minun on annettava korkeintaan yksi tähti, pikemminkin nolla Epub-lukijalle, jota Elisa-kirja käyttää. Joko en osaa käyttää sitä tai se ei todellakaan sovi fantastiselle Surface Pro Windows -tietokoneelleni. Näyttönäkymä on ok, mutta muistiinpanojen tekstimaalaus on täydellinen floppi. Vain hyvällä onnella ja useilla yrityksillä onnistuin valitsemaan jonkin verran tekstiä muistiinpanoihini. Koska tämä on heikkous, miksi e-kirjoja ei ole saatavana vaihtoehtoisesti pdf-muodossa tai Word-muodossa, jonka lukutila on markkinoiden paras? Lopulta jouduin turvautumaan kuvankaappauksiin tavanomaisten tekstikopioiden asemesta. Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Harkimo-Suoraan-ajk*,$8.09#fiensvru???
2. 1,104,104,pol,fin,20201012,20201232,5,Harry Harkimo: Suoraan sanottuna???
3. eli Link to source of purchased ebook...???
4. fin Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Harkimo-Suoraan-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

40001 Kevät 2018
9000101 Kuva-01
12000102 MIKAEL JUNGNER
13000103 ALEX NIEMINEN
180002 HJALLIS MENEE POLITIIKKAAN
18000101 Kuva-02
13000303
20000304 LEENA HARKIMO
26000305 JOEL HARKIMO
31000307 Kuva-03
31000308
38000313
41000314 poliittien teatterin sietämättömyys
65000315 MIMAEL JUNGNER, PUOLUEEN PERUSTAJA
67000316 KAROLIINA KÄHÖNEN, LIIKE NYTIN PERUSTAJA
70000317 HELENA AURAMO, LIIKE NYTIN PERUSTAJA
720004 2 Yrittämisestä, omistamisesta ja reilusta pelistä
72000401 Yrittäjän vapaus tehdä uutta
72000309 Kuva-04
73000311 Kuva-05
810005 Kansantalous – ketä kiinnostaa?
82000311 Kuva-06
880006 2,Hjallis rakkaudesta
93000601 Raha ei korvaa rakkautta
104000602 Sote on ss
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (55)
Tiedän, että kansallistunne ei ole kaikkien mielestä juuri nyt kovin suosittu asia. Maailmassa on tällä hetkellä monta kriisiä. Kansallistunteen varjolla ajetaan niitäkin eteenpäin. Kansat saadaan sitoutumaan julmuuksiin vetoamalla isänmaallisuuteen. Erilaiset äärimmäiset oman kansallisuuden ihannoinnin muodot ja niistä seuraavat teot voivat johtaa sotiin asti. Silti en haluaisi, että kaikki huoli oman maan tulevaisuudesta saa päälleen tunkkaisen nationalismin viitan
2 (55)
Olenkin miettinyt, pitäisikö meidän puhua kansallistunteen sijasta kansalaistunteesta. Kansalaistunne on jokin sellainen olo, että ihmisellä on jopa velvollisuus huolehtia myös oman yhteisönsä – olkoon nyt vaikka Suomi – hyvästä. Kansalaistunne ei väitä, että meidän kaikkien pitäisi toimia tai elää samalla tavalla. Se ei sano, että naapurimaan ihmiset ovat väärässä tai pahoja. Se sanoo, että olemme samassa veneessä ja riippuvaisia toisistamme. - Harkimolle ISO KIITOS käsitteestä kansalaistunne. Sopii kuin nyrkki silmään minun ajatusmaailmaani. Tulen vastedes käyttämään.
3 (60)
PUOLUEIDEN HARVAINVALTAISUUS on yksi osoitus siitä, että järjestelmämme on kaukana demokratiasta – ainakin jos mittapuuna pidetään sitä, kuinka suuri osuus kansalaisista on mukana päätöksenteossa. On nimittäin niin, että Suomen päätöksentekijät mahtuvat tilataksiin.
4 (63)
Poliitikot ovat jääneet puhumaan keskenään ja Helsingin Sanomien toimittajien kanssa. Valta on etääntynyt omaksi kuppikunnakseen.
5 (64)
Kaveeraavat poliitikkojen kanssa, mutta lehteen kirjoittavat näennäisen ikävästi, koska toimittaja ei halua paljastaa ystävyyttään ja toisaalta hän ei saa kirjoittaa myönteisiä asioita poliitikoista. Se olisi kamalaa journalismia, kertoa nyt päättäjien hyvistä puolista.
6 (80)
»Ehkä se on juuri se urheilun ikuinen inhimillinen epävarmuus, joka mua kiehtoo. Se tuo kaikkeen mukaan tunteita, joihin jää koukkuun. Ainakin mä olen.
7 (81)
Poliitikkojen ja bisneselämän vaikuttajien mantran mukaisesti Suomi tarvitsee lisää kilpailukykyä. Yksi keino päästä siihen on lisätä suomalaisten yrittäjähenkisyyttä. Harvoin kuitenkaan kuulee lausuntoja siitä, miten työmarkkinaneuvotteluilla voitaisiin helpottaa pienyrittäjän arkea. Ei ole ihme, että yrittäjien keskuudessa on kyselty, ajaako kukaan heidän etuaan
8 (85)
Kuva-07
9 (85)
Kuva-07
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120201012+12p=13p12%******
220201017+13p=26p25%************
320201014+44p=70p67%**********************************
420201016+34p=104p100%**************************************************
Pagetop

Kuvat Pictures фотографии (Code: k)


01 Vahva on se...


02 Ajattelin, että jos...


03 Päätin siis vain...


04 Talous ei tottele meitä...


05 Siksi edistän...


06 Olen miettinyt...


Harkimo-Suoraan-ajk.txt

Asko Korpela 20201017 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting