Alexandre Dumas: A Fekete Tulipán

MyeBooks 20180520-0248
Dumas-Fekete-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,802,201,fic,hun,20180425,20180501,4,Alexandre Dumas: A Fekete Tulipán
20180425-20180501, 201 pages, 4* No SalesInfo.

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Alexandre Dumas: A Fekete Tulipán

Hatvanöt évvel ezelőtt

Nehéz volt megtalálni a magyarul megfelelő olvasást, hogy folytathassa hobbiját a saját finn nyelvemmel. A magyar valóságos kihívás számomra, a legnehezebb nyelvek közül, melyeket tanultam. Pénzt és erőfeszítést költem magyarra, mint az összes többi nyelvet, az iskolai nyelvtanulás mellett. Mielőtt teljesen megfordítottam az e-könyveket, több magyar nyelvet olvastam, mint az angol, vagy akár a finn. Hetente hatszor töltöttem Magyarországon csak magyarul. De aztán elvesztettem a kapcsolatot a magyar barátaimmal, és befejeztem a papír olvasását, időbe telt, hogy több mint 1000 ingyenes letölthető könyv magyarországi oldalát megtalálja. És még akkor is nehézségekbe ütköztem az olvasó programot, ami alkalmas a MyeBooks jegyzetelésére. Ez addig folytatódott, amíg el nem érkeztem az ötlet, hogy a Word verzióját egy "nem-ortodox" olvasási programnak próbáltam kipróbálni. A magyar szabad könyvek közül sok elérhető Word formátumban is. Megdöbbentem, hogy az Android Word még jobban megfelel nekem, mint a Kindle. Csak az intelligens keresés funkciója zavarta meg az olvasásomat, amíg végül meg nem tanultam elkerülni, csak megérintve, és nem lenyomva a képernyőt. A Word vágólap tulajdonságai sokkal gyorsabbak és pontosabbak, sokkal alkalmasabbak, mint a Kindle.

De mi a helyzet a hatvanéves évekkel? Igen, elolvastam ezt a fekete tulipát Alexandre Dumas hatvan évvel ezelőtt, 15 évesen, majd finnül. És a megdöbbenésemre még mindig emlékszem néhány részletre az olvasásból. A történet garantált Dumas cucc nagyon érdekes és jól megfogalmazott szöveg. Tehát bízhat benne, hogy olyan nyelven is megérted, amelyet nem tudsz tökéletesen. Tehát kiderült, hogy igaz. Csak a szókincs rendkívül gazdag, ami gyakori keresést eredményez a szótárban. De nem nagy kár, gyorsan megy a Google fordítójával. Végül, a könyv olvasása nagy örömet jelentett: csak néhány kiemelési jegyzetet, de sok, sok szókeresést, többet, mint bármely más nyelven. Szerencsére a magyar Google-fordító átfogó, néha csak néhány grammatikai utótagot kell beszednie a végén, hogy megtalálja a fordítást. De még ez a fajta szócsökkentés is jó része a nyelvtanulás folyamatának.

Egy lenyűgöző könyvet, amelyben az olvasó érdemei, emlékei és a nyelvtanulás jelentős hozzájárulása érdemel mind az öt csillagot.

Sixtyfive years ago

I have had some difficulty in finding suitable reading in Hungarian to continue my hobby of that related language of my own Finnish. Hungarian is a real challenge for me, the most difficult of all languages I have learned. I have spend money and effort to Hungarian as much as to all other languages together, in addition to my language learning at school. Before I turned completely to ebooks I had read more Hungarian pages than English or even Finnish. I have spend six times a week in Hungary just speaking Hungarian. But then, I lost contact with my Hungarian friends and having finished paper reading it took time to find the Hungarian site of over 1000 free downloadable books. And even then I had difficulties with the reader program, suitable for my use of making notes for MyeBooks. This continued until I came to the idea of trying the Android version of Word as an 'unorthodox' reading program. Many of the Hungarian free books are available also in Word format. To my astonishment Android Word turned out even more suitable for me than Kindle. Only the feature of Intelligent search did disturb my reading until I finaaly learned to avoid it by just tapping and not sweeping the screen. The clipboard properties of Word are much more rapid and accurate, more suitable than those of Kindle.

But what about the sixtyfive years? Yes, I had read this Black Tulip by Alexandre Dumas sixtyfive years ago at the age of 15 years, then in Finnish. And to my astonishment I still now remembered some details from that reading. The story is guaranteed Dumas stuff of very fascinating and well-formulated text. So you can trust that you understand also in a language you do not know perfectly. So it turned out to be true. Only the vocabulary is very rich causing frequent searches in dictionary. But no big harm, it goes rapidly with Google translator. Finally, reading this book was a big joy: only few highlight notes, but many, many word searches, more than in any other languages. Luckily the Hungarian Google translator is comprehensive, sometimes needs only stripping several grammatical suffixes at the end ow words in order to find the translation. But even that kind of word trimming is a good part to my langue learning process.

A fascinating book with litterary merits, memories and big contribution to language learning deserve all five stars.

Kuusikymmentäviisi vuotta sitten

Minulla on ollut vaikeuksia löytää sopivaa lukemista unkarin kielellä jatkaakseni tuon suomen sukukielen harrastustani. Unkari on todellinen haaste minulle, vaikein kaikista opiskelemistani kielistä. Olen käyttänyt rahaa ja vaivaa unkarin kieleen yhtä paljon kuin kaikkiin muihin yhteensä kielten kouluopiskelun ulkopuolella. Ennen kuin siirryin kokonaan e-kirjoihin, olin lukenut unkariksi sivuja enemmän kuin englanniksi tai jopa suomeksi. Olen viettänyt kuusi kertaa viikon Unkarissa vain unkaria puhuen. Mutta sittemmin olen menettänyt yhteyteni unkarilaisiin ystäviini ja lopettanut paperin lukemisen. Otti aikaa löytää unkarin sivusto, jolta on ladattavissa yli tuhat maksutonta kirjaa. Ja sittenkin minulla oli vaikeuksia löytää lukuohjelma, joka sopii minulle, että voin tehdä muistiinpanoja MyeBooksia varten. Tätä jatkui, kunnes tulin ajatukseen kokeilla Word-ohjelman Android-versiota "epätodennäköisenä" lukemisohjelmana. Monet unkarilaisista ilmaisista kirjoista ovat saatavilla myös Word-muodossa. Hämmästyksekseni Android Word osoittautui vielä sopivammaksi käyttööni kuin Kindle. Ainoastaan ​​älykkään haun ominaisuus häiritsi lukemistani, ennen kuin opin välttämään sen vain napauttamalla eikä pyyhkäisemällä näyttöä. Wordin leikepöytäominaisuudet ovat paljon nopeampia ja tarkempia, minulle sopivampia kuin Kindlen.

Mutta entä kuusikymmentäviisi vuotta? Kyllä, olin lukenut tämän Alexandre Dumasin Mustan tulppaanin kuusikymmentäviisi vuotta sitten 15-vuotiaana, silloin suomeksi. Ja hämmästyksekseni muistan vielä joitain yksityiskohtia tuosta lukemasta. Tarina on taattua Dumasia, erittäin mielenkiintoista ja hyvin muotoiltua. Joten voi luottaa siihen, että ymmärtää myös kielellä, jota ei osaa täydellisesti. Tämä osoittautui todeksi. Vain sanasto on hyvin rikas, mikä aiheuttaa usein hakuja sanakirjassa. Mutta tästä ei mitään suurta haittaa ole, se käy nopeasti Google-kääntäjällä. Lopuksi, tämän kirjan lukeminen oli iso ilo: vain harvoja muistiinpanoja, mutta monia, monia sanahakuja, enemmän kuin muilla kielillä. Onneksi Unkarin Google-kääntäjä on kattava, toisinaan tarvitsee vain poistaa kieliopillisia loppuliitteitä käännöksen löytämiseksi. Mutta tällainen sanatrimmaus on hyvä osa opiskeluprosessia.

Kiehtova kirja, jolla on kirjallisia ansioita, johon liittyy muistoja ja jolla on suuri panos kielten opiskelussa, ansaitsee kaikki viisi tähteä.

Шестдесятпять лет назад

Мне было трудно найти подходящее чтение на венгерском языке, чтобы продолжить мое увлечение этим родственным языком моего финского языка. Венгерский - настоящий вызов для меня, самого сложного из всех языков, которые я изучил. Я потратил деньги и усилия на венгерский язык, больше чем на все другие языки вместе, помимо обучения языку в школе. Прежде чем я полностью перешел на электронные книги, я прочитал больше венгерских страниц, чем английский или даже финский. Я провожу шесть раз по неделю в Венгрии, просто говоря по-венгерски. Но потом я потерял связь с моими венгерскими друзьями и, закончив чтение бумаги, потребовалось время, чтобы найти венгерский сайт из более чем 1000 бесплатных загружаемых книг. И даже тогда у меня были трудности с программой для читателей, подходящей для использования заметок для MyeBooks. Это продолжалось до тех пор, пока я не пришел к идее попробовать версию Android для Word как «неортодоксальную» программу чтения. Многие венгерские бесплатные книги доступны также в формате Word. К моему удивлению, Android Word оказался для меня еще более подходящим, чем Kindle. Только функция интеллектуального поиска мешала моему чтению, пока я не научился избегать этого, просто нажав и не подметая экран. Свойства буфера обмена Word намного более быстрые и точные, более подходящие, чем у Kindle.

Но как насчет шестидесятипетних лет? Да, я прочитал этот Черный Тюльпан Александром Думасом шестьдесят пять лет назад в возрасте 15 лет, затем по-фински. И к моему удивлению, я все еще помнил некоторые подробности этого чтения. В истории гарантируется материал Dumas с очень увлекательным и хорошо сформулированным текстом. Поэтому можно доверять тому, что понимаеть и на том языке, который вы не знаем хорошо. Так и получилось. Только словарь очень богат, что вызывает частые поисковые запросы в словаре. Но никакого большого вреда, это быстро происходит с переводчиком Google. Наконец, чтение этой книги было большой радостью: только несколько заметки, но много, много поисков слов, на венгерском больше, чем на любых других языках. К счастью, венгерский переводчик Google является исчерпывающим, иногда ему нужно просто скрыть несколько грамматических суффиксов в конце слова, чтобы найти перевод. Но даже такая уловка слов - это хорошая часть моего учебного процесса.

Увлекательная книга с щедрыми достоинствами, воспоминаниями и большим вкладом в изучение языка заслуживает всех пяти звезд.
***

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 A HÁLÁS NÉP
90002 A KÉT FIVÉR
160003 JAN DE WITT TANÍTVÁNYA
250004 A GYILKOSOK
340005 A TULIPÁNKEDVELŐ ÉS SZOMSZÉDJA
410006 A TULIPÁNKERTÉSZ GYŰLÖLETE
460007 A BOLDOG EMBER MEGISMERKEDIK A BOLDOGTALANSÁGGAL
550008 ELLENSÉGES BETÖRÉS
620009 A CSALÁDI CELLA
650010 A BÖRTÖNŐR LÁNYA
700011 CORNELIUS VAN BAERLE TESTAMENTUMA
820012 MI MENT VÉGBE EKÖZBEN AZ EGYIK NÉZŐ LELKÉBEN?
860013 A DORDRECHTI GALAMBOK
910014 A KIS ABLAK
960015 MESTER ÉS TANÍTVÁNY
1030016 AZ ELSŐ SARJHAGYMA
1100017 ROSA IMÁDÓJA
1150018 LEÁNY ÉS VIRÁG
1210019 MI TÖRTÉNT AZON A HÉTEN?
1290020 A MÁSODIK SARJHAGYMA
1360021 VIRÁGFAKADÁS
1420022 AZ IRIGY
1480023 AMELYBEN A TULIPÁN GAZDÁT CSERÉL
1520024 VAN SYSTENS ELNÖK
1570025 A KERTÉSZETI TÁRSASÁG EGY TAGJA
1640026 A HARMADIK SARJHAGYMA
1710027 A VIRÁGOK ÉNEKE
1780028 AMELYBEN VAN BAERLE, MIELŐTT ELHAGYNÁ LEEUWENSTEEN VÁRÁT,
1840029 LESZÁMOL GRYPHUSSZAL AMELYBEN AZ OLVASÓ SEJTENI KEZDI, HOGY MIFÉLE BÜNTETÉST
1840030 TARTOGATTAK CORNELIUS VAN BAERLE SZÁMÁRA
1870031 HAARLEM
1920032 EGY UTOLSÓ KÉRÉS
1970033 VÉGSZÓ
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (98)
A patkányok nagyon félelmetes rágcsálók, és láttam már szerencsétlen tulipánker-tészeket, akik nagyon keserves szemrehányásokat tettek Noé apánknak, amiért egypár patkányt is bevitt a bárkába.
2 (200)
Rosa nemcsak szebb, hanem napról napra műveltebb is lett, s kétévi házasság után már olyan jól tudott írni meg olvasni, hogy magára vállalhatta két szép gyermeke nevelését, akik 1674 és 1675 májusában születtek, mint a tulipánok, de sokkal kevesebb bajt és gondot okoztak neki, mint a nagy hírű virág, amelynek gyermekeit köszönhette.
3 (201)
„Olykor eleget szenvedünk ahhoz,
4 (201)
hogy jogunk legyen soha azt nem mondani:
5 (201)
- Nagyon-nagyon boldog vagyok”
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 kacér (1)
flirttaileva
2 megszüntetett (2)
peruttu
3 szunnyadtak (3)
uinuva
4 konokabb (3)
itsepäinen
5 vakbuzgóságát (4)
kiihkoilu
6 grádicsot (5)
askelta mennä
7 vérzőn (5)
verenvuoto
8 ígért (6)
luvattu
9 Kisiklik (6)
suistua raiteiltaan
10 árulókkal (7)
pettureita
11 villogtatják (7)
vilkkua
12 tolongás (8)
väkijoukko
13 FIVÉR (9)
BROTHER
14 elsülhet (10)
kupsahtaa
15 számkivetésre (11)
karkotus
16 gyűlöletét (12)
viha
17 Zavargástól (12)
mellakka
18 dicsőségét (13)
kunnia
19 sürgesse (16)
kehottaa
20 iparkodott (17)
pyrkinyt
21 szakadatlanul (17)
lakkaamatta
22 sóvárságát (19)
kaipuu
23 szikrázó (21)
helmeilevä
24 sürgette (22)
kehotti
25 manóba (25)
Harmin
26 tömlöc (25)
vankila
27 végzetszerű (26)
kuolemantapaus
28 elgázolta (30)
ajaa yli
29 összeroskadt (30)
romahti
30 hüledezve (33)
jäähdyttää
31 akadálynak (34)
este
32 örvendeni (37)
iloita
33 ásványfajtát (38)
mineraali lajikkeet
34 megveti (41)
ylenkatse
35 sarjhagymáinak (42)
juurakoita
36 túrás (44)
tonkia
37 szárán (45)
jalka
38 irigy (46)
mustasukkainen
39 beesteledett (46)
se oli ilta
40 tulipánszárítómat (47)
tulppaanin kuivausrumpu
41 okmánynál (48)
asiakirja
42 sarjhagyma (51)
juurakoita
43 emésztő (56)
ruoansulatusta edistävä
44 kísérletezéssel (56)
kokeilu
45 kapzsiságát (57)
ahneus
46 manóba (58)
Harmi
47 Feltúrta (59)
ryöstetty
48 füvészkertben (60)
kasvitieteellinen puutarha
49 karbunkulusszemek (63)
karbunculus silmät
50 tépi-rágja (63)
repiä pureskella
51 bitófát (64)
hirsipuu
52 kancsót (65)
syöttäjä
53 elvágódása (66)
lohkaistaan
54 megbotlik (67)
horjua
55 széjjelszaggattak (68)
hän hajoaa
56 mákot (72)
unikko
57 pribék (73)
kätyri
58 sarjhagymát (75)
juurakoita
59 vérpad (79)
rakennustelineet
60 elárasztott (79)
tulvii
61 szánakozó (79)
commiserative
62 törődtek (79)
Ne hoidetaan
63 elszántabb (80)
päättäväisempi
64 levél (81)
posti
65 életfogytiglani (81)
tuomittiin elinkautiseen
66 kölcsönös (83)
keskinäinen
67 kegyelem (84)
armo
68 sajgó (86)
kipeä
69 csőcseléke (86)
väkijoukko
70 föltápászkodott (86)
hänen jalkansa
71 kikölti (88)
luukku
72 dajkája (88)
sairaanhoitaja
73 elkóboroltak (89)
eksyneet
74 odasompolygott (91)
sidled
75 porkolábok (91)
vinkkejä
76 bakot (91)
vuohi
77 osztotta (96)
jaettu
78 szeszélyétől (100)
päähänpistoja
79 lezúdul (107)
valua virtanaan
80 süvöltés (107)
sihistä
81 kancsót (107)
syöttäjä
82 fortélyait (108)
temppuja
83 eltűnődve (112)
mietteliäästi
84 lopózott (112)
hiipi
85 gereblyézett (113)
viettävä
86 kimerülve (115)
uupunut
87 elkobozták (115)
takavarikoi
88 vélni (117)
teen
89 fertály (117)
neljännes
90 hederített (118)
huomiotta
91 búskomorságra (119)
surumielinen
92 vonására (120)
saattamisesta
93 kapargál (121)
kaapia
94 kelepce (122)
ansa
95 esdeklek (123)
anoja
96 elvégezvén (123)
tehneet
97 dédelgette (13)
arvossa pidetty
98 iparkodott (126)
pyrkinyt
99 Zokon (126)
rikos
100 szunnyad (127)
un
101 utasításai (128)
ohjeet
102 fölsikoltott (129)
kirkui
103 SARJHAGYMA (129)
juurakoita
104 bájos (131)
ihana
105 sikoly (133)
huutaa
106 csíkon (134)
kaistale
107 VIRÁGFAKADÁS (136)
AIHEUTUVAT kukkia
108 IRIGY (142)
TYTTÖ
109 ártalmára (142)
vahinko
110 cserepet (143)
laatat
111 kotlós (144)
alakuloinen
112 pártfogására (148)
holhota
113 CSERÉL (148)
VAIHTO
114 Irgalom (149)
armo
115 csipkék (152)
nauhoja
116 légvonalban (152)
linnuntietä
117 húzódó (152)
venyttely
118 megrémítenie (153)
pelästyttää
119 megszöktetésével (154)
sieppaus
120 hódolat (155)
kunnianosoitus
121 révész (158)
lautturi
122 éljenzésre (159)
Kippis
123 Fenséged (159)
Your Highness
124 keresgélt (162)
tutkiva
125 összerázkódott (165)
värähti
126 megoldotta a talányt. (165)
hän ratkaisi arvoituksen.
127 vergődő (167)
eräänlaisessa
128 szégyenkezés (170)
häpeä
129 szökése (172)
paeta
130 bot (175)
tikku
131 porkoláb (175)
vihjeitä
132 kiegyenlítődött (182)
tasaantunut
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 holland rendi országgyűlés (2)
Alankomaiden parlamentaarinen edustajakokous
2 Egyesült Tartományok (2)
Yhdistyneet maakunnat
3 előbb vagy utóbb (14)
4 ájulás környékezett (16)
se romahti.
5 zászlóalj szuronyai (44)
pataljoonan pataljoonat
6 bárdját villogtatja (85)
vilkkuva ax
7 gátak és zsilipek (154)
patoja ja lukkoja
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180425+9p=9p4%**
220180426+46p=55p27%**************
320180428+24p=79p39%********************
420180429+31p=110p55%****************************
520180430+41p=151p75%**************************************
620180501+50p=201p100%**************************************************
Pagetop

Dumas-Fekete-ajk.txt o MyeBooks o 20180425-20180501, 201 pages, 4* No SalesInfo.

Asko Korpela 20180520 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF