Barfelt-Urimelige-00.jpg

Mette Barfelt:
Urimelige forventninger

MyeBooks 20180503-1805
Barfelt-Urimelige-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,5568,293,fic,nor,20180117,20180121,4,Mette Barfelt: Urimelige forventninger
20180117-20180121, 293 pages, 4* SalesInfo o eng

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Mette Barfelt: Urimelige forventninger

A good-minded family drama

I really liked this book, although it is not direcly my genre. The book was not chosen because its genre, but because of the Norwegian language. It did not increase my overall repertoire of languages of 20 defined by at least one book read in a language. But Norwegian is my 16th language in ebooks. At the age of 80 I continue as a passionate language learner. And my system of analyzed and synthetized notes MyeBooks has only increased my eager. Norwegian is one of those about ten langjages on my list, which you can easily read on the basis of their relative languages without ordinary language study. Some of them I definitely do not understand spoken, not to speak of producing myself.

Without actually intending, I have recently read three remarkable family drama books. The other two being Storia del nuovo cognome by Elena Ferrante and Stoner by John Williams. Stoner is a lifelong story of an academic person. These two others comprise shorter periods of life. All of these I have read primarily for linguistic reasons. Stoner offers interest also from the point of my own academic career. Ferrante and Barfelt are concentrated to actual family life. My short resumé of Ferrante is that it is a story of very different kind of life from what is common in these lattitudes of Northern Europe full with kisses and slaps in the face, whereas this Norwegian version could as well be from my own surroundings in Finland.

It is a joy to read clear text of this book written awake, with no ambiguities or unnecessary use of low style expressions. Quite especially I appreciate the positive and life glad and optimistic overtune of the book. No need to fear the worst, but expect the final happy end. The author has succeeded to paint with very strong and distinctive characteristic about half a dozen of interesting personalities with quite a variety of spiritual spices. Big pleasure to participate to their life.

Four stars as a general assessment. the fifth failing only for my inconvenience with this specific genre of litterature.

Добрая семейная драма

Мне очень понравилась эта книга, хотя это не мой жанр. Книга не была выбрана потому, что ее жанр, но из-за норвежского языка. Он не увеличил мой общий репертуар языков 20, определяемый по крайней мере одной книгой, прочитанной на языке. Но норвежский - это мой 16-й язык в электронных книгах. В возрасте 80 лет я продолжаю страстный ученик языков. И моя система анализируемых и синтезированных заметок MyeBooks только увеличила мой интерес. Норвежский является одним из тех около десяти языков в моем списке, которые можно легко прочитать на основе их относительных языков без обычного изучения языка. Некоторые из них я определенно не понимаю, что говорить, не говоря уже о том, чтобы произвести себя.

Не имея на самом деле намерения, я недавно прочитал три замечательные семейные драматические книги. Остальные два были Storia del nuovo cognome от Елена Ферранте и Стоунер от Джона Уильямса. Стоунер - пожизненная история академического человека. Эти два других содержат более короткие периоды жизни. Все это я читал прежде всего по лингвистическим причинам. Стонер предлагает интерес и с точки зрения моей собственной академической карьеры. Ferrante и Barfelt сконцентрированы на реальной семейной жизни. Мое короткое резюме Ферранте состоит в том, что это история очень разных видов жизни из того, что распространено в этих областях Северной Европы, полное поцелуев и ударов в лицо, тогда как эта норвежская версия также могла быть из моего собственного окружения в Финляндии ,

Это радость, чтобы прочитать чистый текст этой книги, написанной без боязни чего-плохого, без каких-либо двусмысленностей или ненужного использования выражений с низким стилем. В частности, я ценю позитивную и радостную и оптимистичную передозировку книги. Не нужно бояться худшего, но ожидать окончательного счастливого конца. Автору удалось нарисовать с очень сильной и своеобразной характеристикой около полудюжины интересных личностей с довольно разнообразными духовными специями. Большое удовольствие участвовать в их жизни.

Четыре звезды - общая оценка. Пятая неудача только для моих неудобств с этим конкретным жанром литературы.

Hyväntahtoinen perhedraama

Minä todella pidin tästä kirjasta, vaikka se ei olekaan minun genreäni. Kirjaa en valinnut sen lajityypin mukaan, vaan Norjan kielen vuoksi. Se ei merkinnyt lisäystä lukemieni kielten kokonaismäärään 20, joka tarkoittaa, että olen näin monella kielellä lukenut ainakin yhden kirjan. Mutta Norja on minun 16. kieli e-kirjoissa. 80-vuotiaana olen edelleen intohimoinen kielen opiskelija. Ja minun analysoiva ja syntetisoiva muistiinpanojärjestelmäni MyeBooks on vain lisännyt intoani. Norja on yksi niistä kymmenkunnasta kielestä, joita voin helposti lukea niiden sukulaiskielten perusteella ilman tavanomaisia kieliopintoja. Joitakin niistä en todellakaan ymmärrä puhuttuna, puhumattakaan itse niiden tuottamisesta.

Ilman varsinaista aikomusta, olen äskettäin lukenut kolme merkittävää perhe-elämää koskevaa kirjaa. Muut kaksi ovat Elena Ferranten Storia del nuovo cognome ja John Williamsin Stoner. Stoner on elinikäinen tarina akateemisesta henkilöstä. Nämä kaksi muuta käsittelevät lyhyempiä elämänjaksoja. Kaikki nämä olen lukenut ensisijaisesti kielellisistä syistä. Stoner tarjoaa kiinnostusta myös oman akateemisen urani kannalta. Ferrante ja Barfelt keskittyvät varsinaiseen perhe-elämään. Ferranten lyhyt esittelyni on se, että se on tarina hyvin erilaisesta elämästä kuin on yleistä näillä Pohjois-Euroopan leveysasteilla, se on täynnä suukkoja ja korvapuusteja, kun taas tämä norjalaisversio voisi olla myös omasta ympäristöstäni Suomessa.

On iloa lukea tämän kirjan selkeästi kirjoitettua teksti ilman kaksimielisyyksiä tai tarpeetonta alhaisen tyylin ilmaisujen käyttöä. Erityisesti arvostan kirjan positiivista ja elämäniloista ja optimistista perusvirettä. Ei tarvitse pelätä pahinta, mutta voi odottaa onnellista loppua. Tekijä on onnistunut maalaamaan hyvin vahvoin ja selkein piirtein noin puoli tusinaa mielenkiintoisia persoonallisuutta varsin erilaisin maustein. Iso ilo osallistua heidän elämäänsä.

Neljä tähteä yleisenä arvioina. viides puuttuu vain minun tottumattomuudstani tämän erityiseen kirjallisuuden lajin.

Ett snyggt familjedrama

Jag gillade verkligen den här boken, även om det inte är riktigt min genre. Boken valdes inte för sin genre, men på grund av det norska språket. Det ökade inte min totala repertoar av språk på 20 definierad av minst en bok läst på ett språk. Men norska är mitt 16:e språk i e-böcker. Vid 80 års ålder fortsätter jag som en passionerad språklärare. Och mitt system med analyserade och syntetiserade anteckningar MyeBooks har bara ökat mitt iver. Norska är en av dem ungefär tio språk på min lista, som jag lätt kan läsa på grund av deras relativa språk utan ordinarie språkstudie. Några av dem jag definitivt inte förstår talade, inte att tala om att producera mig själv.

Utan att egentligen tänka mig har jag nyligen läst tre anmärkningsvärda familjedrama böcker. De andra två är Storia del nuovo cognome av Elena Ferrante och Stoner av John Williams. Stoner är en livslång historia om en akademisk person. Dessa två andra omfattar kortare livsperioder. Alla dessa har jag läst främst av språkliga skäl. Stoner erbjuder också intresse från min egen akademiska karriär. Ferrante och Barfelt är koncentrerade till det faktiska familje livet. Min korta resumé av Ferrante är att det är en berättelse om väldigt annorlunda slags liv än vad som är vanligt i dessa lattgrader i Nordeuropa, fullt med kyss och örfiler, medan den här norska versionen lika bra kunde vara från min egen omgivning i Finland .

Det är en glädje att läsa tydlig text i den här boken, skriven vaken, utan tvetydigheter eller onödig användning av uttryck i låg stil. Särskilt uppskattar jag bokens positiva och livliga och optimistiska övertygelse. Inget behov av att frukta det värsta, men förvänta sig det slutliga glada slutet. Författaren har lyckats måla med mycket stark och särskiljande karaktäristika om ett halvt dussin intressanta personligheter med en mängd olika andliga kryddor. Stort nöje att delta i deras liv.

Fyra stjärnor som en allmän bedömning. den femte fattas bara för min olägenhet med denna specifika genre av litteratur.

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

1250001 1 «Hvor skal vi?» Preben Torsvik så forundret
80002 2 Mathilde studerte de to turtelduene som
190003 3 Mathilde rynket på den lille nesen og la på telefonen.
310004 4 Annelis første skoledag hadde vært spennende
430005 5 Bettina skjulte et gjesp . Den siste innspurten
520006 6 Bettina var spent da det ringte på døren
820007 8 Bettina hadde ligget og tenkt lenge før hun sovnet
920008 9 Mathilde så ikke vesentlig bedre ut neste morgen
1100009 10 Det hadde vært en følelsesmessig berg- og dalbane
1260010 11 Det ble en travel morgen.
1360011 12 Mathilde så bedre ut, og satt i sengen
1460012 13 Det var fullt hus, og praten gikk livlig.
1570013 14 Mathilde kunne ikke forstå hvor heldig hun hadde vært.
1660014 15 Preben sov tungt da Bettina dusjet og gjorde
1820015 16 Det var noe som ikke stemte.
1900016 17 Mathilde viste seg ikke til frokost neste dag heller,
2040017 18 Christel lå i en døs og så med kjærlig blikk på sønnen.
2150018 19 Neste kveld ble en kveld Bettina aldri noensinne
2320019 20 Det var en fin dag i Solvik. Solen skinte fra nesten
2450020 21 Christel gikk ned for å prate med Bettina mens
2530021 22 Mathilde ble undersøkt i det uendelige
2660022 23 Begravelsen hadde vært en trist affære.
2780023 24 Lauritz hadde allerede pakket og reist da de kom hjem.
2930024 Loppu
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 gøyalt (2)
2 kråkeslottet (3)
crow castle
3 mareritt (9)
nightmare
4 datteren (10)
daughter.
5 jaggu (18)
6 tjue (19)
twenty
7 tilhengeren (24)
trailer
8 skjerf (30)
scarf,
9 lommeboken (34)
wallet.
10 hule (43)
cave
11 kjekkasen (64)
heartthrob.
12 greit (82)
okay
13 kjedelig (115)
boring
14 rips (145)
currants.
15 fjeset (147)
Fucking
16 fjonene (155)
fluff
17 ammeputen (210)
breastfeeding pillow
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 ristet på krøllene (253)
shook the curls.

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

1+293p=293p100%**************************************************
220180117+-274p=19p6%***
320170117+49p=68p23%************
420180118+68p=136p46%***********************
520180119+46p=182p62%*******************************
620180120+84p=266p91%**********************************************
720180121+27p=293p100%**************************************************
Pagetop

Barfelt-Urimelige-ajk.txt o MyeBooks o 20180117-20180121, 293 pages, 4* SalesInfo o eng

Asko Korpela 20180503 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF