Honoré de Balzac: A homályos ügy

MyeBooks 20180520-0248
Balzac-Homalyos-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,650,325,fic,hun,20180320,20180406,4,Honoré de Balzac: A homályos ügy
20180320-20180406, 325 pages, 4* No SalesInfo.

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.HuomautuksetRemarksЗамечания
@@@
3.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
4.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
5.SanastoVocabularyСловарь
w
6.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
7.HenkilötPersonsЛичности
p
8.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Honoré de Balzac: A HOMÁLYOS ÜGY

A welcome language exercise

I must honestly confess that I really did not see the forest from the trees, that is: what was the HOMÁLYOS ÜGY, ténébreuse affaire, dark affair, the concrete subject matter of this book.

I guess that the reason for this is my lacking knowledge of the Hungarian language. This, however, did not the least hamper my enjoying greatly the reading of this book. Two big reasons: the richly readable text of the highest Balzac level and the best possible reading device of Android Word reading mode with optimal qualities for making notes for MyeBooks, my own revolutionary device for making and elaborating reading notes to web pages for later study, particulaly for language study.

The Word qualities I only by hazard did find searching a suitable device for reading text not purchased at Amazon, my usual source for reading. Amazon's Kindle has really been a revolution in reading, in my case completely outmoded and superseded paper books. But what is this Word application compared with Kindle? Still ten times better for its quickness and clipboard qualities. If I could get my Kindle books alternatively Word formatted or in plain text, I would read them with Android Word.

The facts that it did not become clear what was the unclear affair and the brilliant Balzac language transcendent my lacking knowledge of Hungarian oblige me to read the original French version, where there is no question of understanding the language. As a matter of fact I have the book already in Kindle. Have also a couple of times used for checking my understanding. Does the ténébreuse affaire become clear or does Balzac really pull the leg of the reader? No doubt, Master B would be able to do that, too.

Forthe two laudable qualities and lacking language knowledge of the reader the just number of stars is four.

Az üdvözlő nyelv gyakorlásom

Őszintén be kell vallanom, hogy valójában nem láttam az erdőt a fáról, azaz: mi volt a HOMÁLYOS ÜGY, ténébreuse affaire, sötét ügy, ennek a könyv konkrét tárgya.

Azt hiszem, ennek oka az, hogy nem ismerem elegesen a magyar nyelvet. Ez azonban nem akadályozta meg ennyire a könyv olvasását. Két nagy oka van: a legmagasabb Balzac-szint gazdag olvasása és az Android Word-olvasási mód legjobb olvasóeszköze optimális tulajdonságokkal a MyeBooks jegyzeteléséhez, saját forradalmi eszköze az olvasási jegyzetek készítéséhez és feldolgozásához weboldalakhoz későbbi tanulmányozáshoz, különösen a nyelvtanulásra.

Az Igaz tulajdonságokat, amelyeket csak veszélyben találtam, megfelelő eszközt kerestek az Amazonon nem vásárolt szövegek olvasására, a megszokott olvasási forrásaimra. Az Amazon Kindle tényleg forradalom volt az olvasásban, esetemben teljesen elavult és felcserélt papírkönyvet. De mi ez a Word alkalmazás a Kindle-hoz képest? Még tízszer jobb a gyorsasága és a vágólap tulajdonságainak köszönhetően. Ha meg tudnám szerezni a Kindle könyveket alternatív módon Word formátumban vagy szöveges formában, olvastalném őket az Android Word alkalmazással.

Az a tény, hogy nem teljesen világossá teszi, mi volt a tisztázatlan ügy, és a ragyogó Balzac nyelv túlzása, a magyar hiányos ismereteim hiányoznak, fogom valószínűleg olvasni az eredeti francia változatot, ahol a nyelv megértése nem kérdéses. Tulajdonképpen a könyv már a Kindle-ban van. Valahányszor használtam a megértésem ellenőrzésére. A ténébreuse affaire világossá válik, vagy Balzac valóban kihozza az olvasó lábát? Kétségtelen, hogy B úr képes lenne erre.

Két jó dicséretes tulajdonsága és az olvasó nyelvtudásának hiánya miatt a csillagok száma csak négy.

Приветственное языковое упражнение

Я должен честно признаться, что я действительно не видел леса с деревьев, то есть: что было HOMÁLYOS ÜGY, ténébreuse affaire, темным делом, конкретным предметом этой книги.

Я предполагаю, что причиной этого является недостаточное у меня знания венгерского языка. Это, однако, нисколько не мешало мне наслаждаться чтением этой книги. Две большие причины: богато читаемый текст самого высокого уровня Бальзака и лучшее возможное устройство чтения в режиме чтения Android Word с оптимальными качествами для создания заметок для MyeBooks, моего собственного революционного устройства для создания и разработки заметок для чтения на веб-страницах для последующего изучения, особенно для изучения языкo.

Качество слова, которое я только по опасности, искал подходящее устройство для чтения текста, не купленного в Amazon, моем обычном источнике для чтения. Amazon's Kindle действительно был революцией в чтении, в моем случае полностью устаревшими и замененными бумажными книгами. Но что такое приложение Word по сравнению с Kindle? Еще в десять раз лучше для скорости и качества буфера обмена. Если бы я мог получить мои книги Kindle в другом формате Word или в текстовом формате, я бы прочитал их с помощью Android Word.

Факты о том, что не ясно, какое непонятное дело и блестящий язык Бальзака превосходят мои недостающие знания венгерского языка, обязывают меня читать оригинальную французскую версию, где нет вопроса о понимании языка. На самом деле у меня есть книга уже в Kindle. Также несколько раз использовались для проверки моего понимания. Усиливает ли это чувство, или Бальзак действительно тянет ногу читателя? Несомненно, мастер Б тоже смогли-бы это сделать.

Форт два похвальных качества и недостаточные знания языка читателю, првил число звезд - четыре.

Tervetullut kielikurssi

Minun on tunnustettava rehellisesti, etten todellakaan nähnyt metsää puilta, eli: mikä oli HOMÁLYOS ÜGY, ténébreuse affaire, hämärä tapaus, tämän kirjan konkreettinen aihe.

Luulen, että syynä tähän on minun puutteellinen unkarinkielen taitoni. Tämä ei kuitenkaan vähääkäänn vaikeuttanut suuresti nauttimasta tämän kirjan lukemisesta. Kaksi suurta syytä: korkeimman Balzac-tason rikkaasti luettavissa oleva teksti ja paras mahdollinen Android Word -tekstin lukulaite, jossa on optimaaliset ominaisuudet muistiinpanojen tekemiseen MyeBooksille, joka on oma vallankumouksellinen menetelmäni, erityisesti kielten opiskeluun.

Wordin ominaisuuksiin törmäsin sattumalta, kun etsin sopivaa laitetta jolla voisin lukea tekstiä, jota en ole ostanut Amazonilta, jolta tavallisesti hankin luettavani. Amazonin Kindle on todella ollut vallankumous lukemisessa, ja on minun tapauksessani täysin korvannut paperikirjojen lukemisen. Mutta mitä on tämä Word-sovellus verrattuna Kindleen? Vielä kymmenen kertaa parempi nopeuden ja leikepöytäominaisuuksien ansiosta. Jos voisin saada Kindle kirjoja vaihtoehtoisesti Word muodossa tai pelkkänä tekstinä, lukisin niitä Android Wordilla.

Tosiasiat, joiden mukaan ei täysin selvitä, mikä oli epäselvä asia ja loistava Balzac-kieli, joka tunkeutuu minun puutteellisen unkarin taitoni läpi vaativat minua lukemaan alkuperäisen ranskalaisen version, jossa ei ole kysymys kielen ymmärtämisestä. Itse asiassa olen kirja jo Kindleen hankkinut. Olen myös käyttänyt pari kertaa tarkistamaan ymmärrykseni. Onko ténébreuse affaire tullut selväksi vai kamppaako Balzac todella lukijan? Epäilemättä, mestari B voisi myös sen tehdä.

Kahdella kiitettävällä ominaisuudella ja puuttuvalla lukijan kielen tuntemuksella oikea tähtien lukumäärä on neljä.

Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания (Code: @@@)


20180321

Hämmentyneenä : vuosikausia pelkästään sähkökirjoja luettuani totean, että Wordin Android sovelluksen lukumoodi kirkkaasti hakkaa Kindlen tehdessäni muistiinpanoja MyeBooksia varten. Tähän sattumalta tänään tulin kun etsin lukuohjelmaa venäläisen ja unkarilaisen muualta kuin Amazonilta hankitun tekstin lukemiseen. Näyttönumerointi ja leikepöytäkäyttäytyminen ovat ne ominaisuudet, jotka mutkattomuudessaan ja nopeudessaan ovat Kindlen vastaavia selvästi paremmat.
20180321-Kindle

Confused: For years now, just reading e-books, I notice that the reading mode of the Android app of Word clearly surpasses the Kindle when I make notes for MyeBooks. This I found surprisingly today when I was looking for a program for reading Russian and Hungarian texts from outside of Amazon. Display numbering and clipboard behavior are the features that, in its smoothness and speed, are far superior to those of the Kindle.
20180321

Összezavarodott: Évek óta éppen az e-könyvek olvasása során észrevettem, hogy az Word Android-alkalmazásának olvasási módja egyértelműen meghaladja a Kindle-ot, amikor jegyzeteket teszek a MyeBooks-re. Ez ma meglepőnek találtam, amikor olyan programot kerestem, amely az Amazonon kívüli orosz és magyar szövegeket olvas. A számozás és a vágólap viselkedése azok a funkciók, amelyek sima és gyorsasága sokkal jobb, mint a Kindle.

20180322 Todellakin hämäriä asioita. Ei ole selvinnyt mistä kysymys. Erinomaista sanastoa.

Paljon ihmiskuvausta, kasvot, pukeutuminen... värit, kirpunvärinen bolhaszínű Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

30001 ELSŐ FEJEZET. A RENDŐRSÉG KESERVEI.
1480002 MÁSODIK FEJEZET.CORENTIN BOSSZUJA. kosto 295
2130003 HARMADIK FEJEZET.POLITIKAI PER A CSÁSZÁRSÁG ALATT.
2820004 BEFEJEZÉS.
30001 EPIZÓD A RÉMURALOM IDEJÉBŐL.
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (314)
Szent atyám, azért jöttem, hogy megkérjem, mondana gyászmisét valakinek... egy... egy felszentelt személyiségnek lelkiüdvéért, akinek teste sohasem fog szentelt földben nyugodni.=Pyhä Isä, minä olen tullut pyytämään, vaikkapa ... hautajaiset messun jonkun persoonallisuus ... omistettu lelkiüdvéért jonka ruumis koskaan levätä pyhällä maalla.

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 nimbuszát (3)
prestige
2 homokot (3)
sand
3 csinvatból (3)
4 palástolni (5)
conceal
5 szőrü (6)
Dog
6 Mélabús (7)
moody
7 köpcös (8)
dumpy
8 cselekvés (8)
activity
9 honosodott (8)
established themselves
10 pártütő (9)
rebellious
11 elferditve (10)
distorted
12 éghajlat (12)
climate
13 keritésfalak (12)
14 csavarhuzóját (12)
screwdriver
15 bérlő (12)
charterer
16 ejtett (14)
dropped
17 vagyona (14)
property
18 elsápadt (16)
paled
19 államtanácsos (16)
State Councilor
20 birtokot (16)
estate
21 kasznár (16)
bailiff
22 egyenlővé (18)
equating
23 főadószedőségbe (18)
chief tax collector unit
24 buskomorságot (18)
melancholy
25 rémitő (18)
frightening
26 árulóra (19)
betrayer
27 ellenszenv (20)
antipathy
28 karabély (20)
carbine
29 kigőzölgéséből (21)
30 fogyatékosság (22)
disability
31 selyemkeztyüt (22)
silk gloves
32 fakó (23)
sallow
33 megütközést (24)
surprised
34 vérpadot (24)
scaffold
35 aggodalmait (26)
concerns
36 ugatott (27)
barked
37 burkolózik (28)
wrapped
38 haramiafegyverrel (30)
39 csőcselék (32)
mob
40 piperkőc (38)
dandy
41 elnyerte (38)
won
42 jegyző (41)
notary
43 villámcsapásként (44)
thunderbolt
44 elkényezteti (44)
indulging in
45 kapzsi (45)
greedy
46 vetőmaggal (45)
seed
47 nodesmei (51)
48 gondrevillei (56)
49 fenyegető (60)
uhkaava
50 gyanuban (62)
epäily
51 intézkedései (64)
52 dajkájának (65)
53 kandalló (66)
takka
54 zsámolyon (66)
jakkara
55 körtealakja (66)
päärynän muotoinen
56 fergetege (68)
myrsky
57 Ragaszkodott (68)
takertui
58 behizelgő (70)
mielistelevä
59 zárdában (74)
luostari
60 engesztelhetetlen (74)
leppymätön
61 Gyámleányuk (75)
holhokki
62 dölyfös (75)
kopea
63 megbénult (78)
halvaantunut
64 Teringettét (78)
65 plébános (78)
kirkkoherra
66 illir (81)
Illyrians
67 menekül (96)
pakenemaan
68 árverezni (98)
huutokaupataan
69 összezavarodjanak (98)
70 mocsár (100)
marsh
71 hajszolják (104)
puristuskosketuksessa
72 csatlósára (110)
solki hevonen vatsa
73 Árulás (112)
maanpetos
74 alárendelt (118)
alisteinen
75 fájdalom (123)
kipu
76 kém (124)
vakooja
77 csillapodjék (126)
rauhoittaa
78 kosarat (127)
korit
79 elcsiptük (132)
kiinni
80 kelepcébe (132)
ansa
81 pamlagon (133)
sohva
82 Tőkepénzes (144)
Cash pääoman
83 Beiktatásának (147)
virkaanastujaiset
84 szegekkel (153)
kynnet
85 mélabus (162)
pahantuulinen
86 ravaszabbaknak (171)
ovela
87 aggastyán (174)
aataminaikainen
88 hágcsójára (176)
tikkaat
89 minden erükben becsület lüktetett (177)
kaikissa kunnissaan kunnia fluttered
90 nyilatkozatot (178)
selvitys
91 bőjtközép (180)
nopea
92 bérlő (182)
vuokralainen
93 felderitse (184)
tutkia
94 kárpótlást (186)
korvaus
95 tisztviselőt (194)
virkamiehille
96 tétovázása (200)
epäröinti
97 füteni (204)
98 orákulumuk (204)
oraakkelilauseita
99 sápadtságát (206)
kalpeus
100 befalazták (210)
muurattiin
101 prókátor (218)
procureur
102 tusa (220)
pusku
103 magaslat (230)
korkea kentällä
104 ihletétől (231)
inspiraation
105 szürkületben (240)
hämärä
106 elbirálnia (264)
lausua
107 unszolta (264)
kehotti
108 fensikon (274)
ylätasanko
109 viskó (274)
tönö
110 fensikra (276)
ylätasanko
111 egykori (285)
112 sántalábu (288)
lamaiset jalat
113 merev (288)
jäykkä
114 felülmulta (290)
outdone
115 teketóriáztak (292)
116 huolissaan (294)
huolissaan
117 megrészegitette (296)
päihtynyt
118 gyerkőcöt (297)
nuorukainen
119 szenvedélyének (298)
intohimo
120 oltalmazni (306)
väitti
121 aggastyán (308)
aataminaikainen
122 zugolódás (308)
metsäkana
123 hajadonnak (314)
neito
124 zsolozsmáját (318)
125 engesztelő (322)
lepyttävä
126 végrehajtóját (324)
täytäntöönpanija
127 félrebeszél (325)
rave?
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 himzésekkel zsufolt pikémellény (22)
embroidered shorts
2 tőkehal-farku kabátok (22)
cod and jeans
3 nemzet lép (36)
nation
4 bánatos és mélabus (52)
sorrow and meteor shower
5 zuduló zivatart (65)
6 Mi leli ma este (88)
Mitä tänä iltana tapahtuu
7 Hány órakor ért oda (136)
8 félté¬keny¬ség elharapózni (160)
se on sietämätöntä mennä naimisiin,
9 kettévágja a leghomályosabb rejtel¬mekkel határos ily ritka tünemények gordiusi csomóját (164)
10 aggódott jövőjükön (167)
huolestuneita heidän tulevaisuudestaan
11 törvényszék elnökből, négy biróból, a közvádlóból és a kormánynak egy megbizottjából állott. (194)
tuomioistuimen tuomari, neljä tuomaria, yleinen syyttäjä ja valtion virkamies.
12 szökésen kezdeném (206)
Aloitan
13 leszedni lovaik patkóit (208)
14 felfogása szerint (214)
15 nehány rongyot dobott rá (310)
hän heitti rätit
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180320+13p=13p4%**
220180321+47p=60p18%*********
320180322+27p=87p27%**************
420180324+8p=95p29%**************
520180324+17p=112p34%*****************
620180324+10p=122p38%*******************
720180327+25p=147p45%**********************
820180330+57p=204p63%********************************
920180401+26p=230p71%************************************
1020180403+32p=262p81%****************************************
1120180404+23p=285p88%********************************************
1220180406+40p=325p100%**************************************************
Pagetop

Balzac-Homalyos-ajk.txt o MyeBooks o 20180320-20180406, 325 pages, 4* No SalesInfo.

Asko Korpela 20180520 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF