Balashov-Zanimatelnaja-00.jpg

Лев Балашов:
Занимательная философия

MyeBooks 20180520-0248
Balashov-Zanimatelnaja-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,946,372,fil,rus,20180316,20180409,4,Лев Балашов: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
20180316-20180409, 372 pages, 4* No SalesInfo.

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.HuomautuksetRemarksЗамечания
@@@
3.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
4.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
5.SanastoVocabularyСловарь
w
6.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
7.MääritelmätDefinitionsОпределения
d
8.HenkilötPersonsЛичности
p
9.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
10.KuvatPicturesфотографии
k

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Лев Балашов: Занимательная философия

Another full course in philosophy

L.E. Balashov's Zanimatelnaya Philosophiya (Philosphy of Activity might be a proper translation) is anotner full course of philosohy after Volkstümliche Geschichte der Philosophie by Karl Vorländer I recently have read, not only read, but with enthusiasm thoroughly studied. The latter is a classic and I am fully confident that this Balahov's will becoe one, so convincing is the material and the grip of the author. Quite obviously emerging from a proliferous experience as academic teacner as well as participer of daily polemics of the subject. The book is full of succulent debate citates and references to classical professionals from antiquity to the present. Big joy reading this kind of text.

I like the structure of the book. Starting from the table of contents. At the first glance it is almost shocking, very detailed and comprising no less than some ten pages. But it also gives a very logical and comprehensive picture of the book. A big basket of bonbons, full of two kinds of delicacies: names of famous philosophers and their offerings, great ideas o philosophy, focused on their practical aspects. The text is decorated with vignet pictures, never seen before. Many of them bring a welcome flower of humour and smile to the reader's mind and face.

Still two original ideas are worth mentioning. One of them is a comprehensive list of tasks and exercises. Reading those I came to the famous conclusion presented by the giant forerunner of all philosophers, Socrate: I know that I do not know anything or that of his late pupil: I don'nt even know that I do not know anything. Sofisms apart - also they are richly represented. There is another surprise at the end of the book: a whole other book ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ по М. Л. ГАСПАРОВУ. What is so good of it? At least for me: It appears as another repetition of great familiar ideas of philosophy. Reading it you have constantly the feeling of familiarity with the exceptionally well-formulated text.

Еще один полный курс философии

L.E. Балашовская Занимательная Философия является другим курсом философии после Volkstümliche Geschichte der Philosophie от Karl Vorländer, которие Я ныне читал, не только читал, но и с энтузиазмом тщательно изучал. Последний является классикой, и я полностью уверен, что эта книга Балашова станет одной из полных причин, поэтому ссиллуют и материал и хватка автора. Совершенно очевидно, что он выходит из богатого опыта как академического кариериста, а также участвование в ежедневной полемике субъекта. Книга полна суккулентных дискуссий и ссылок на классических профессионалов от древности до наших дней. Большая радость читать этот текст.

Мне нравится структура книги. Начиная с оглавления. На первый взгляд это почти шокирует, очень подробно и составляет не менее десяти страниц. Но это также дает очень логичную и полную картину книги. Большая корзина конфет, полна двух видов деликатесов: имена известных философов и их предложений, отличные идеи философии, ориентированные на их практические аспекты. Текст украшен изображениями виньети, которые никогда не видели. Многие из них приносят приветственный цветок юмора и улыбаются уму и лицу читателя.

Стоит упомянуть еще две оригинальные идеи. Один из них - это полный список задач и упражнений. Читая эти слова, я пришел к известному выводу, представленному гигантским предтечим всех философов. Сократ: Я знаю, что я ничего не знаю и не знаю его последнего ученика: я даже не знаю, что я ничего не знаю. Софизмы друг от друга - также они богато представлены. В конце книги есть еще один сюрприз: целая другая книга ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ по М. Л. ГАСПАРОВА. Что в этом хорошего? По крайней мере, для меня: это кажется еще одним повторением замечательных идей философии. Читая его, вы постоянно чувствуете себя знакомым с исключительно хорошо сформулированным текстом.

Toinen täydellinen filosofian kurssi

L. E. Balashovin Занимательная Философия (Toiminnan filosofia saattaisi olla asianmukainen käännös) on toinen täydellinen äskettäin lukemani filosofian kurssi Karl Vorländerin Volkstümliche Geschichte der Philosophien jälkeen. Enkä vain lukenut, vaan innostuneesti ja perusteellisesti opiskellut. Vorländer on klassikko ja olen täysin varma siitä, että tämä Balashovin kurrssi tulee olemaan toinen, niin vakuuttava on tekijän materiaali ja ote. Ilmeisesti on syntynyt monipuolisesta kokemuksesta akateemisena opettajana ja aiheen päivittäisestä polemiikista. Kirja on täynnä mehukasta keskustelua ja viittauksia klassisiin ammattilaisiin antiikista nykypäivään. Iso ilo on lukea tällaista tekstiä.

Pidän kirjan rakenteesta. Sisällysluettelosta alkaen. Ensi silmäyksellä se on melkein järkyttävää, hyvin yksityiskohtainen ja käsittää peräti kymmenkunta sivusa. Mutta se antaa myös loogisen ja kattavan kuvan kirjasta. Suuri kori kakkuja, täynnä kahdenlaisia ​​herkkuja: kuuluisien filosofien nimiä ja heidän tarjontaansa, hienoja ideoita, filosofiaa, keskittyen käytännön näkökohtiin. Teksti on koristeltu vignettikuvilla, eipä ole ennen nähty. Monet niistä tuovat mukavasti huumoria ja hymyä lukijan mieleen ja ilmeeseen.

Vielä kaksi alkuperäistä ajatusta on syytä mainita. Toinen niistä on kattava luettelo tehtäviä ja harjoituksia. Lukemalla ne tulin kuuluisan kaikkien filosofien jättiläisen edelläkävijän, Socratesin päätelmään: tiedän, etten tiedä mitään tai hänen myöhäisen oppilaansa: En tiedä edes sitä, etten tiedä mitään. Sofismit erikseen - ne ovat myös runsaasti edustettuina. Kirjan lopussa on toinen yllätys: toinen kirja ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ по М. Л. ГАСПАРОВУ. Mikä siinä on niin hyvää? Ainakin minulle: Se on kuin toinen kertaus filosofian suuria tuttuja ideoita. Kun luen sitä, minulla on jatkuvasti tunne että tämähän on tuttua asiaa, poikkeuksellisen hyvin muotoiltuna tekstinä.

Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания (Code: @@@)

20180403 America - Россия

In this book there is a very impressive collection of data and strong opinions against the American way of life. However, the author never lived in America. Instead I, together with family, lived a year in America. We have no experience of that kind, but completely of the contrary kind.

I only once saw a glimpse of a gun in a man's pocket, and true, was frightened. But that was all of that kind. All life in America was a big experience of warmth, love and care of the next. Suppose that fhe explanation is: America is a nation of invaders, where everybody is welcomed and given all possible care and help, understanding the need of care of the next out of own need and experience as immigrant. Instead, my three good friends have emigrated from Russia, none from America to Russia.

Russia poisons own nationals, threatens whole world with atomic weapons. With my own eyes and ears I have seen and heard in a direct tv document, how Russian parliament stormly applaused to threatening speech of Putin. Putin's behaviour I understand although do not accept, but the applause of the parliament, in my opinion, is the worst thing of all. Does the Russian parliament really represent the people of Russia?

My own experience in Russia comes from my frequent visits, never staying longer than a week. Twice I have experienced an assault of robbery. Once wallet was taken by pickpocket, the other time I noticed and shouted loud, the robber ran away. Rude conduct of fellow pasengers in metro.

But on the other hand, several very good friends on peronal private level since 1970. No difference compared with America. Easier personal contact in A and R than in Finland. Maybe some 20 home visits and home stays overnight both ways Russian people with us and I in three Russian homes over night and several day visits with delicious meals in Russia. Same in America. No difference.

Here is what the author himself quotes on page 282: 47. P.Ya. Chaadayev: "Love for the fatherland is a wonderful thing. But even higher is the love of truth." Merab Mamardashvili: "I love freedom more than my homeland." (So, ​​it seems, thought also these my three emigrant friends!)

Because of this nonsense fragment included, only four stars is my proper evaluation of this great book. It is not changed by the very deplorable supposition that some American authors would give a corresponding nonsense treatment to Russian way of life. In this world of global mass communication!

В этой книге есть очень впечатляющая коллекция данных и сильных мнений против американского образа жизни. Однако автор никогда не жил в Америке. Вместо этого я, вместе с семьей, прожил год в Америке. У нас нет такого опыта, но совершенно противоположного.

Я просто один раз увидел проблеск пистолета в мужском кармане и, правда, испугался. Но это было все такое. Вся жизнь в Америке была большим опытом теплоты, любви и заботы о следующем. Предположим, что объяснение таково: Америка - это нация иммигрантов, где все приветствуются и получают всевозможную помощь, понимая необходимость заботы о следующем из потребности и опыта в качестве иммигранта. Зато, мои трое хороших друзей эмигрировали из России, никакой от Америки до России.

Россия отравляет собственных граждан, угрожает всему миру атомным оружием. Своими глазами и ушами я видел и слышал в прямом телевизионном документе, как российский парламент бурно приветствовал угрожающую речь Путина. Поведение Путина я понимаю, хотя и не согласен, но аплодисменты парламента, на мой взгляд, хуже всего. Действительно ли российский парламент представляет народ России?

Мой собственный опыт в России происходит от моих частых визитов, никогда не дольше, чем неделю. Дважды я испытал нападение на грабеж. Раз кошелек взяп Pickpocket, другой раз, когда я заметил и громко крикнул, разбойник убежал. Грубое поведение товарищей-пешеходов в метро.

Но, с другой стороны, некоторые очень хорошие друзья на частном уровне с 1970 года. Никакой разницы по сравнению с Америкой. Более легкий личный контакт в A и R, чем в Финляндии. Может быть, около 20 домашних визитов и дома ночеваний в обоих направлениях: русские люди с нами и я в трех российских домах и много дневных визитов с женой и вкусные обеды в России. То же самое в Америке. Никакой разницы.

Вот что сам автор цитирует на стр. 282: "47. П.Я. Чаадаев: «Любовь к отечеству - замечательная вещь, но еще выше любовь к истине». Мераб Мамардашвили: «Я люблю свободу больше, чем моя Родина».
(Так, кажется, думали тоже эти три моих друзя эмигранты!)

Из-за этого бессмысленного фрагмента, только четыре звезды - это моя правильная оценка этой великой книги. Это не изменилось из-за очень плачевного предположения о том, что некоторые американские авторы дадут соответствующее глупое обращение к русскому образу жизни. В этом мире глобальной массовой коммуникации!

Tässä kirjassa on erittäin vaikuttava tietomäärä ja vahvat mielipiteet amerikkalaista elämäntapaa vastaan. Kirjoittaja ei kuitenkaan koskaan ole asunut Amerikassa. Sen sijaan minä perheeni kanssa olen vuoden asunut Amerikassa. Meillä ei ole mitään kielteistä kokemusta, vaan täysin päinvastainen.

Olen Amerikassa vain kerran nähnyt aseen miehen taskussa, ja totta, pelästynyt. Mutta se oli kaikki sitä lajia. Koko Amerikan elämä oli suuri kokemus lämpöä, rakkautta ja huolenpitoa. Oletan, että selitys on: Amerikka on maahanmuuttajien kansakunta, jossa kaikki ovat tervetulleita ja antavat kaiken mahdollisen hoidon ja avun, ymmärtävät tarpeen huolehtia lähimmäisestä omasta kokemuksestaan ​​maahanmuuttajina. Sen sijaan, kolme hyvää ystävääni ovat lähteneet Venäjältä, ei yhtäkään Amerikasta Venäjälle.

Venäjä myrkyttää omia kansalaisiaan, uhkaa koko maailmaa atomiaseilla. Omin silmin ja korvin olen nähnyt ja kuullut suorassa tv-dokumentissa, kuinka Venäjän parlamentti osoitti myrskyisästi suosiotaan Putinin uhkaavalle puheelle. Putinin käyttäytyminen ymmärrän, vaikka en hyväksy, mutta parlamentin suosionosoitukset mielestäni ovat kaikkein pahinta. Edustaako Venäjän parlamentti todella Venäjän kansaa?

Omat kokemukseni Venäjältä tulevat useista vierailustani, jotka eivät koskaan kestäneet yli viikkoa. Kahdesti olen kokenut ryöstöyrityksen. Kerran taskuvaras otti lompakon, toisen kerran huomasin ja huusin kovalla äänellä, ryöstäjä juoksi pois. Metrossa olen kokenut epäystävällistä käyttäytymistä kanssamatkustajien taholta.

Mutta toisaalta, minulla on useita erittäin hyviä ystäviä yksityisellä tasolla vuodesta 1970. Ei ole mitään eroa Amerikkaan verrattuna. Helpompaa on henkilökohtainen yhteydenotto Amerikassa ja Venäjällä kuin Suomessa. Ehkä noin 20 kotikäyntiä ja kotona yöpymistä molemmin puolin, venäläiset luonamme ja minä kolmessa venäläisessä kodissa ja useita päiväkäyntejä myös vaimoineni ja herkullisia aterioita Venäjällä. Sama Amerikassa. Ei eroa.

Tässä on, mitä kirjoittaja itse lainaa sivulla 282: 47. P.Ya. Chaadayev: "Rakkaus isänmaahan on ihana asia, mutta jopa korkeampi on totuuden rakkaus." Merab Mamardashvili: "Rakastan vapautta enemmän kuin kotimaatani." (Näyttää siltä, ​​että näin myös kolme emigranttiystävääni ajattelivat!)

Koska tämä hölynpölypaketti sisältyy, vain neljä tähteä on minun oikea arviointini tästä suurenmoisesta kirjasta. Sitä ei muuta se hyvin valitettava oletus, että jotkut amerikkalaiset kirjoittajat antaisivat vastaavan hölynpölykohtelun venäläiselle elämäntavalle. Tässä globaalin joukkoviestinnän maailmassa!

20180321 Confused:

For years now, just reading e-books, I notice that the reading mode of the Android app of Word clearly surpasses the Kindle when I make notes for MyeBooks. This I found surprisingly today when I was looking for a program for reading Russian and Hungarian texts from outside of Amazon. Display numbering and clipboard behavior are the features that, in its smoothness and speed, are far superior to those of the Kindle.

Уже много лет, только читая электронные книги, я замечаю, что режим чтения приложения Android для Word явно превосходит Kindle, когда я делаю заметки для MyeBooks. Это я нашел неожиданно сегодня, когда искал программу для чтения русских и венгерских текстов из-за пределов Амазонки. Отображение нумерации и поведение буфера обмена - это функции, которые в своей гладкости и скорости намного превосходят функции Kindle.

Jo vuosia vain e-kirjoja luettuani huomaan, että Wordin Android-sovelluksen lukutila on selvästi parempi väline kuin Kindle, kun teen muistiinpanoja MyeBooksiin. Tämän huomasin yllättäen tänään, kun etsin ohjelmaa venäjän ja unkarin kielisten Amazonin ulkopuolelta hankkimieni tekstien lukemiseen. Näytön numerointi ja leikepöydän käyttäytyminen ovat ominaisuuksia, jotka kätevyyden ja nopeuden ansiosta ovat ylivoimaisia ​ Kindleen verrattuina.

АВТОРОМ ИЗДАНЫ:

 1. Мир глазами философа. (Категориальная картина мира). М., 1997. — 293 с.
 2. Философия: Учебник. М., 2017. — 612 с.
 3. Как мы думаем? М., 1996. — 60 с.
 4. Жизнь, смерть, бессмертие. М., 1996. — 96 с.
 5. Практическая философия. М., 2001. — 320 с.
 6. Этика: Учебное пособие М., 2010. — 216 с.
 7. Занимательная философия. Аудиокнига. М., «Ардис», 2009.
 8. Ошибки и перекосы категориального мышления. М., 2002. — 137 с.
 9. Соответствия и антисоответствия между категориями. М., 1998. — 51 с.
 10. Золотое правило поведения. М., 1999. — 23 с.
 11. Критика марксизма и коммунизма. М., 1997. — 69 с.
 12. Что такое философия? М.,1999. — 33 с.
 13. Либерализм и свобода. М., 1999. — 19 с.
 14. Россия и мир на рубеже веков-тысячелетий. Что было и что будет. М.,. — 28 с.
 15. Гуманистический манифест. М., 2000. — 15 с.
 16. О любви. М., 2001. — 56 с.
 17. Философия для жизни. Пособие по практической философии. М., 2001. — 56 с.
 18. Об опасности наркотиков и прелестях жизни без них. Заметки философа. М., 2001. — 30 с.
 19. Мысли о религии. М., 2001. — 28 с.
 20. Задачи и упражнения по философии. Пища для размышлений. — Учеб. пособие. М., 2002. — 15 с.
 21. Негатив жизни: антикультура и антифилософия. М., 2002. — 39 с.

***
Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

90001 Анекдоты о Диогене из. 9
100002 Апории Зенона. 11
110003 Сила и слабость философа.. 13
120004 Философия. 14
130005 Аллегория философии 14
130006 Дело философии по Ф. Бэкону. 15
140007 Что такое философские утверждения? 15
150008 Для чего нужно изучать философию?. 17
170009 Любовь и мудрец 19
180010 Гипатия . 19
180011 Дружба — дар богов 20
190012 Земная красота . 21
200013 Терпимость по Сократу .. 22
200014 Терпимость по Вольтеру 22
200015 но за Ваше право его высказать я
200016 готов пожертвовать своей жизнью».
210017 Толерантность хороша лишь в меру .. 23
220018 Золотая середина — единство противоположностей, исключающее крайности. 25
260019 Мысленно ставить себя на место других. 28
260020 Януш Корчак. Что значит быть «добрым»?.. 29
260021 Януш Корчак: диалектическая задача «лгать — не лгать, красть — не красть…» . 29
280022 Честность глупа?.. 31
290023 Ложь во спасение, во имя жизни.. 32
290024 Сила самовнушения или эффект плацебо.. 33
300025 Наука и мораль. Р. Фейнман о честности ученого, или как не дурачить самого себя .. 33
390026 Люди, назвавшие карту беспроцентной рассрочки QIWI «Совестью», — без чести и совести! . 43
400027 Речь Алеши Карамазова о доброте и любви человеческой 44
430028 Добродушный 47
440029 Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть? 48
440030 Много ли человеку нужно?. 49
460031 Человеку нужен весь мир 50
460032 Нельзя жить так подробно 51
460033 Буриданов осел 51
490034 Нельзя объять необъятного 54
500035 Долг и склонности по Канту.. 55
500036 Кант: Бога нет — Бог должен быть.. 55
510037 Можно ли познать способность познания до того, как ты познаешь? (Гегель о Канте) 57
520038 Софизм — интеллектуальное мошенничество!. 58
570039 Аргумент «я другой» и его связь с софизмом «другой человек».63
630040 Кто мыслит абстрактно?.. 69
640041 Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.. 70
660042 Абстрактное и конкретное.. 72
660043 Притча А. Шопенгауэра о дикобразах .. 73
670044 «Смирение» Л. Н. Толстого .. 74
700045 Измерения человека. 77
710046 Гамлет: Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя 78
710047 Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке 79
760048 Идея сверхчеловека порочна в своей основе 83
770049 А. П. Чехов о пристрастии некоторой части интеллигенции ко всему анормальному 85
790050 Как люди представляют диалектику реальных противоречий применительно к жизни 87
900051 Философия как категориальная картина мира 91
920052 Порядок и хаос (часы и облака) .. 93
930053 Толпа, хаос .. 95
950054 Бесконечность вглубь и вширь 96
950055 Смешение: порядок и хаос 97
960056 Природа рисует 98
960057 Каузализм (абсолютизация причинности) . 98 25%
101005701 О вреде огурцов (упражнение в сравнительной логике и математической статистике) 103
1030058 Я знаю, что ничего не знаю . 105
1050059 Клевета погубила философа 108
1050060 Нужно учиться хорошо говорить . 108
1100061 Почему А. Эйнштейн делал открытия? . 113
1100062 Плешивый/неплешивый В. А. Жуковский .. 114
1120063 Парадоксы .. 115
1120064 Кто бреет брадобрея? .. 115
1120065 Парадокс всемогущества .. 115
1120066 Крайние рационалисты и барон Мюнхгаузен .. 116
1130067 Можно ли не имеющее смысла наделить смыслом или бессмысленное сделать осмысленным? 117
1130068 Лошадь я вижу, а лошадности не вижу 117
1140069 Остроумный ответ Гегеля всем отрицающим общее в вещах . 118
1140070 Анекдот, повествующий об абсурдности ситуации, когда человек не видит общего в вещах . 118
1150071 Эмпирики не любят общих рассуждений… 118
1170072 Истина (знание) одна или их много? .. 121
1210073 Камень в огород прагматизма 125
1220074 Критика прагматизма, прагматического подхода 126
1280075 Афины греческие и Афины американские (по Михаилу Эпштейну) 132
1300076 Жизнь 134
1310077 Самое дорогое у человека — это жизнь 134
1320078 Большое открытие маленького человека (от общего к частному или от частного к общему?) 135
1340079 Эпикур: когда мы живем, смерти нет 137
1350080 Быть или Иметь? 138
1360081 Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу 139
1380082 Гений или Терпение? 141
1390083 Из малого выходит Великое .. 142
1390084 Китайская притча о хорошем и плохом в жизни 143
1410085 Дождь и солнце. Притча . 144
1410086 Гвозди в заборе. Притча .. 145
1420087 Звери против ювенальной юстиции . 146
1430088 Духовно или материально? . 147
1440089 Что есть истина? 148
1440090 Платон и Аристотель 149
1450091 О фразе Чака Поланика «Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу» 150
1470092 О так называемом парадоксе свободы 152
1450093 Как мы думаем, так и живем . 157
1550094 Мыслитель . 159
1550095 Хитрость . 160
1570096 Мудрость 161
1590097 Предположение и догадка 163
1600098 Язык без костей или мозги набекрень 164
1620099 Глупость философов . 166
16400100 Мозаика философской глупости .. 168
16500101 Тело — темница души? .. 169
16600102 Плотское условие размножения человека — зло? . 170
16800103 Тарабарский язык и наукообразная белиберда .. 172
17100104 Неразумие философов в вопросе о так называемом разумном эгоизме 175
17500105 Беспринципный плюрализм постмодернизма . 178
17500106 Глупость нерассудительности 178
18000107 Глупые альтернативы 184
18400108 Лучше будь один, чем вместе с кем попало? 188
18800109 Секрет счастья 191
19000110 Как выбрать жену притча. 193
19000111 Пробующие уксус. Сравнение трех великих учений: Конфуция, Будды и Лао-цзы 194
19400112 Протагор: человек — мера всех вещей… . 197
19600113 Всё надоело? Взгляни на мир иначе 199
19600114 Информация всегда подается в аспекте оценки-отношения к миру (ситуации, фактам) 200
19700115 «Наше время» и ложный объективизм . 200
20000116 Как наше мнение зависит порой от обстоятельств .. 203
20000117 Отношение к делу или как порой по-разному оценивают одно и то же .. 204
20100118 Труд и творчество. Критика утверждения «труд создал человека» 204
20300119 Крик 206
20300120 Оптимизм и пессимизм 207
20400121 Притча о надежде .. 208
20600122 Притча о двух лягушках, попавших в банку со сметаной 209
20600123 Воля 210
21000124 Вред гиподинамии . 214
21200125 Как люди сами себя обманывают (недальновидность) .. 215
21200126 Антикультура — болезнь цивилизации 216
21500127 «Эстетика» конфликтов .. 218
21600128 Оправдывает ли цель средства? 219
21600129 «Деньги не пахнут» . 220
21700130 Цинизм на телеканале МузТВ .. 220
21900131 Коммерческие интересы определяют все остальные (???) 223
22000132 «Цель оправдывает средства» в гитлеровской армии 223
22100133 Студенты о выражении «цель оправдывает средства» 224
22200134 Откуда возникло выражение «цель оправдывает средства» 225
22400135 Хамство 227
22500136 Две крайности в понимании природы человеческих отношений . 228
22600137 Держится ли власть на страхе? Критика гоббсовского понимания власти 229
22700138 Свобода по-американски . 230
23000139 Критика американского стиля жизни . 232
23200140 Философская задача: перемены и (или) стабильность 235
23500141 Страны Востока и Запада в координатах «коллективизм — индивидуализм» . 237
23800142 Социалисты и коммунисты: преувеличенно негативная оценка частной собственности 240
24100143 А. И. Уемов: Роковые ошибки 243
24500144 Особенности русской революции 1917 года и ее уроки 247
24700145 Т. Гоббс и математические истины .. 249
24800146 Старый студенческий анекдот о Гегеле и Бабеле из советских времен. 250
24800147 А. П. Чехов. Несколько мыслей о душе 250
24900148 «У меня еще столько идей!» Философский анекдот .. 251
25000149 Стратег, а не тактик. Анекдот о филине и мышах 252
25000150 Анекдот о Мартине Хайдеггере 253
25100151 Анекдот о смысле бытия . 253
25200152 Что такое логика, диалектика и философия? 254
25200153 Егор Шугаев. Кто (что) появилось раньше: курица или яйцо? . 255
25400154 Г. Р. Державин. Я телом в прахе истлеваю… .. 257
25500155 2,М. В. Ломоносов. Дерзайте ныне ободренны .. 258
25600156 Философия в поэзии Пушкина .. 259
25600157 Движенья нет, сказал мудрец брадатый 259
25600158 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать . 260
25800159 И каждый час уносит частичку бытия? 261
25900160 Нет, весь я не умру .. 262
26100161 Гений и злодейство — две вещи несовместные . 264
26600162 Любовь к отеческим гробам . 270
26700163 Да здравствуют музы, да здравствует разум! . 271
26800164 Самостоянье человека 271
26800165 Духовной жаждою томим 271
26900166 Солнце русской поэзии . 273
27000167 Суди, дружок, не свыше сапога?. 274
27300168 Любовь и Творчество .. 277
27400169 Внутреннее содержание и внешняя красота . 277
27400170 Гениальная метафора «И случай — бог-изобретатель» 278
27500171 И Гений, [парадоксов] друг? . 279
27600172 «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»? 280
27800173 ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ 282
2780017301 К разделу «Введение. Что такое философия?» 282
2790017302 К разделу «История философии» . 283
2800017303 К разделу «Философская картина мира» .. 284
2830017304 К разделу «Философия человека» 287
2950017305 К разделу «Философия деятельности» 298
2990017306 К разным разделам . 302
30300174 Задачи-игры 306
3030017401 Упражнения, тренирующие память и ум .. 306
3060017402 Вопросы общекультурного характера . 309
3070017403 Пояснения и методические рекомендации .. 310
3080017404 Ответы на вопросы, тренирующие память и ум
3100017405 Ответы на вопросы общекультурного характера
31101 ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ по М. Л. ГАСПАРОВУ 315
311010006 С чего началась философия . 315
314010007 «Война — отец всего» .. 317
316010008 Ахилл и черепаха, или страх бесконечности 319
319010009 Четыре стихии 322
320010010 Смеющийся философ 324
323010011 Софисты и софизмы .. 326
326010012 Сократ, или еще раз страх бесконечности 328
329010013 Разговор Сократа 331
331010014 «Облака» сгущаются . 334
334010015 Алкивиад, софист на практике 336
339010016 Суд над Сократом 340
343010017 Дамоклов меч .. 343
345010018 Аристипп, учитель наслаждения .. 346
348010019 Диоген в бочке 348
350010020 Пещера Платона 351
354010021 Аристотель, или золотая середина 354
357010022 Стойкие стоики .. 356
359010023 Сад Эпикура 359
362010024 Счастье по пунктам 361
365010025 Проповедники, спорщики, шутники 363
367010026 Распродажа философии 366
37002 АВТОРОМ ИЗДАНЫ:
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (17)
«студент должен усвоить, полагал министр, что после окончания курса наук ему придется быть врачом, судьей, адвокатом и т. д. лишь несколько часов в сутки, а человеком — целый день. Вот почему наряду со специальными знаниями высшая школа должна давать солидную философскую подготовку» (см.: Гулыга А. Кант. М., 1977. С. 95)
2 (17)
5. Философия прививает вкус к отвлеченному, абстрактному мышлению и не в меньшей степени, чем математика.
3 (17)
Надо помнить: убеждения формируют личность. Без нихчеловек подобен флюгеру — куда ветер подует, туда и он.
4 (21)
Нельзя представлять толерантность абсолютной ценностью. Сама по себе толерантность может быть опасной и вредной «вещью». В медицине с ней борются, потому что толерантность для живого организма — снижение, потеря иммунитета и, в конечном счете, смерть
5 (24)
Наши недостатки — продолжение наших достоинств. Античный афоризм гласит: «Всякое излишество есть порок».
6 (24)
Парацельс говорил: нет лекарств или ядов; все дело в дозе. Это утверждение справедливо и для самого человека.
7 (24)
Но важно также не абсолютизировать меру, норму. Ведь это тоже крайность. Мера нужна во всём, даже в том, чтобы соблюдать её.
8 (25)
Золотая середина может быть как лезвие бритвы или как ходьба по канату (балансирование). Чуть в сторону и свалишься.
9 (25)
Находиться между Сциллой и Харибдой — вот еще образ такой золотой середины.
10 (25)
Принцип золотой середины не всегда действует. Например, нельзя искать золотую середину между добром и злом, жизнью и смертью, между умом и глупостью…
11 (26)
Человек должен уметь мысленно ставить себя на место других и таким образом корректировать свое поведение.
12 (26)
Например, курильщик, зная о том, что курить вредно, всётаки курит, не жалея не только себя, но и окружающих его людей. Почему так происходит? Потому что для курильщика удовольствие от курения перевешивает сознание вреда от этого курения.
13 (27)
Когда со страстью борется еще слабая воля, пусть дитя терпит поражение. Помни: в конфликтах с совестью вырабатывается моральная стойкость. - “Пусть дитя грешит”. (Корчак Я. Как любить детей. М., 1990. С. 241, 212.)
14 (27)
Помни: =“Ребенок имеет право солгать, выманить, вынудить, украсть. Ребенок не имеет права лгать, выманивать, вынуждать, красть” (выделено мной. — Л.Б.).
15 (27)
Одним словом, иногда вступить в конфликт со своей совестью. Иначе он не научится моральной стойкости, не будет активно-нравственным.
16 (28)
Басня показывает: если не наказать вину в самом начале, она становится все больше и больше».
17 (29)
Честность не допускает обмана. А мы знаем, что обман иногда морально оправдан, например, ложь во спасение, во имя жизни… (см. ниже).
18 (32)
У тихоокеанских островитян есть религия самолетопоклонников. Во время войны они видели, как приземляются самолеты, полные всяких хороших вещей, и они хотят, чтобы так было и теперь. Поэтому они
19 (32)
Я называю упомянутые науки науками самолетопоклонников, потому что люди, которые ими занимаются, следуют всем внешним правилам и формам научного исследования, ноупускают что-то главное, так как самолеты не приземляются.
20 (33)
Короче говоря, моя мысль состоит в том, что надо стараться опубликовать всю информацию, которая поможет другим оценить значение вашей работы, а не одностороннюю информацию, ведущую к выводам в заданном направлении.
21 (33)
но я говорю сейчас не о честности и нечестности, а о научной цельности, которая представляет совсем другой уровень.
22 (33)
И вот эта честность, это старанье не обманывать самого себя и отсутствует большей частью в научных исследованиях самолетопоклонников.
23 (33)
Итак, главный принцип — не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным. А если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других ученых. Тут нужна просто обычная честность.
24 (33)
нельзя обманывать жену и водить за нос подружку. Я не имею в виду те жизненные ситуации, когда вы являетесь не ученым, а просто человеком. Эти проблемы оставим вам и вашему духовнику.
25 (33)
Это очень опасная образовательная политика — учить студентов только тому, как получать определенные результаты, вместо того, чтобы учить их ставить эксперименты по всем правилам научной честности.
26 (45)
В этих словах не просто начало идеализма, противопоставления духа материи.
27 (45)
Живое по определению стремится к расширению, к повышению качества и количества жизни – во всех отношениях!
28 (48)
Печальная история буриданова осла — лучшая иллюстрация того, что может приключиться, если у принимающего решение отсутствует воля.
29 (48)
"Лучше одно плохое решение, чем два хороших"...
30 (50)
Кант резко противопоставлял любовь, склонности, желание человека его долгу. «Долг! – восклицает он, — Ты возвышенное, великое слово, так как в тебе нет ничего, угодливого, что льстило бы людям…
31 (50)
«без Бога ни до порога»,
32 (50)
Почти по Вольтеру:= если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать.
33 (51)
Кант и показывает, что он не только великий философ, но и добрый человек; и он задумывается, и полудобродушно, полуиронически говорит: «Старому Лампе нужен Бог, иначе бедный человек не будет счастлив, — а человек должен быть счастлив на земле — так говорит практический разум — мне-то что — ну, пусть практический разум и даст поруку в бытии Божьем».
34 (51)
Под влиянием этого довода Кант различает теоретический разум и разум практический, и посредством последнего, словно волшебной палочкой, он воскресил вновь труп деизма, убитого теоретическим разумом».
35 (53)
Софизму как ошибке, сделанной умышленно, с намерением ввести кого-либо в заблуждение, обычно противопоставляется паралогизм, понимаемый как непреднамеренная ошибка в рассуждении, обусловленная нарушением законов и правил логики.
36 (53)
Паралогизм кажется намного предпочтительнее софизма, так как является, в сущности, не обманом, а искренним заблуждением и не связан с умыслом подменить истину ложью.
37 (54)
Виндельбанд, не отказывавший в общем-то софистике как философскому течению в значительности и глубине, относил их к шуткам: «Тот большой успех, каким пользовались эти шутки в Греции, особенно в Афинах, обусловливается юношеской склонностью к остроумным выходкам, любовью южан к болтовне и пробуждением разумной критики повседневных привычек».
38 (55)
софизмы не были изобретением одних софистов, а являлись скорее чем-то обычным для многих школ античной философии.
39 (55)
Широкую распространенность софизмов в Древней Греции можно понять, только если предположить, что они как-то выражали дух своего времени и являлись одной из особенностей античного стиля мышления.
40 (59)
Выражения "я другой", "у меня другая позиция" можно использовать лишь для констатации факта отличия, не более того, а не для аргументации, не для оправдания права быть другим, иметь другое мнение.
41 (64)
Здравый человеческий разум стремится к конкретному»
42 (76)
Я отрицаю его "право" возноситься над людьми вообще, считать себя сверхчеловеком, т.е. чуть ли не Богом. Человек, мнящий себя сверхчеловеком, тем самым выводит себя из состава человечества, т.е. он вроде как бы уже и не человек, а бог или... сказочный злодей. Такому, мнящему себя сверхчеловеком, законы человеческого общежития не указ. Такова логика идеи сверхчеловека.
43 (89)
будут получать энергию из ничего. Это ли не осуществление сказочной мечты о вечном двигателе!
44 (90)
Их можно осмыслить только в сопоставлении друг с другом, т. е. в определенной системе, каждое звено которой связано с предыдущим и последующим.
45 (90)
Анатоль Франс: хотел высмеять идею философской системы, но между тем он правильно схватил ее суть: она дает человеку ориентиры столь же реальные, как параллели и меридианы, которые, хотя и не проведены на Земле, тем не менее являются не просто выдумкой и помогают человеку осваивать мир"
46 (93)
В своей лекции К. Поппер хорошо показал как несостоятельность претензий лапласовского детерминизма на объяснение всех явлений, так и недостаточность физического индетерминизма.
47 (93)
ХАОС НЕ ВСЕГДА ПЛОХ, А ПОРЯДОК НЕ ВСЕГДА ХОРОШ.
48 (106)
Одним словом, надо развивать речь и мышление. КОГДА ВЫ НАУЧИТЕСЬ ХОРОШО ГОВОРИТЬ, ТО ПОЛОВИНА ВАШИХ ПРОБЛЕМ БУДЕТ РЕШЕНА. В любой разговор, даже самый неприятный, вы будете вступать, не боясь показаться глупыми или смешными. - другим словом: читая СОФОЛОГИЮ Балашова...
49 (108)
(Было бы неплохо, если бы эти три сита Сократа были взяты на вооружение средствами массовой информации).
50 (114)
Идет мужик, смотрит — чукча ставит столб и лезет на него. Упадет, снова ставит и езет. Мужик его спрашивает.— Ты что делаешь?— Высоту столба измеряю. Так ты положи его и измерь. — Так это, однако, длина будет, а мне высота нужна
51 (118)
научные, и религиозные, и мистические представления — всё знание. В таком плюрализме знаний стирается грань между тем, что является знанием, а что заблуждением, что является истиной, а что ложью.
52 (122)
Конечно, Ф.Ницше не был прагматистом. Но с У.Джеймсом его объединяют две вещи: релятивизм и субъективизм.
53 (122)
Я хотел бы предупредить людей об опасности прагматизма, переоценки значения прагматического подхода.
54 (122)
Прагматизм фактически игнорирует фундаментальные ценности жизни, каковыми являются добро, красота, истина. Он мыслит и живет в координатах таких довольно-таки узких понятий, как выгода, польза, успех.
55 (123)
Одним словом, нельзя выгодой измерять честность. Слоган «Честным быть выгодно» вполне в духе философии утилитаризма. Неужели мы вернулись в девятнадцатый век, в «добрую старую» Англию? Когда же мы будем жить своим умом?!
56 (123)
Прагматик легко становится циником, жертвой цинической философии.
57 (126)
Человек, воспитанный в духе философии успеха, крайне негибок, хрупок. Серьезная неудача может его сломать, убить, уничтожить.
58 (134)
Я был бы согласен с А.Н.Чанышевым, если бы человек умирал всю жизнь. Но ведь это не так. Среднестатистический человек умирает лишь в конце жизни,
59 (137)
Интересный вариант поговорки:
60 (137)
потому что твои мысли становятся твоими словами.
61 (137)
потому что твои слова становятся твоими действиями.
62 (137)
потому что твои действия становятся твоими привычками.
63 (137)
потому что твои привычки становятся твоей жизнью.
64 (147)
МОЙ ОТВЕТ
65 (151)
Последняя фраза «Эти границы могут быть установлены только законом» — весьма сомнительного свойства. Получается, что только государство в лице законодателей может устанавливать границы свободы. А как же мораль, моральные установления и совесть человека? Чисто правовой подход к свободе весьма ограничен и даже опасен. Если в деле свободы ориентироваться только на соблюдение законов, то тогда мораль не нужна, совесть не нужна. Всё регулируется законом. Человек в таком случае нивелируется как хозяин жизни, как субъект деятельности и превращается в исправно функционирующую машину.
66 (152)
Лучше думаем — лучше живем.
67 (152)
Что значит лучше думать?
68 (152)
1. Лучше думать — это значит соблюдать баланс между логикой и интуицией.
69 (158)
Мудрость — сплав личного опыта и коллективного разума людей.
70 (192)
Однако постичь природу Дао можно, если всерьез этого захотеть и по-настоящему интересоваться окружающей жизнью, от которой понятие Дао неотделимо.
71 (193)
три направления: философское, церковное и народное,
72 (193)
Термин «даосизм» объединяет все три направления.
73 (195)
Тезис Протагора защищает нас от всяких пророков, ясновидцев, лжемудрецов, которые объявляют себя носителями-хранителями истины-правды.
74 (199)
Ведь феномен “нашего времени” настолько сложен, что любой научный метод-путь будет давать лишь упрощенную и потому одностороннюю картину происходящего в нём.
75 (199)
Мне лично больше по душе слова русского философа И.А. Ильина: «Никогда не жалуйся на время, ибо для того ты и родился, чтобы сделать его лучше».
76 (202)
Для того, чтобы человек стал человеком и все время поднимался-становился, он должен творить, быть творческим существом. Именно творчество (познание, изобретение, управление, художественная деятельность) превратило обезьяну в человека и подняло его на небывалую высоту.
77 (202)
Творчество возникает в результате синтеза труда и вдохновения, т. е. труда и антитруда.
78 (204)
Например, сейчас теперь уже ясно, что оптимизм, связанный с реализацией таких якобы светлых идей, как национал-социалистическая (в Германии) и коммунистическая (в России), был необоснован.
79 (245)
73-х лет ее осуществления человечество испробовало путь создания коллективистского общества, для которого неприемлем институт частной собственности. Опыт оказался, в конечном счете, неудачным.
80 (245)
Но можно ли на этом основании утверждать, что годится прямо противоположный путь — построения общества, основанного на приоритете частной собственности, на приоритете индивидуальных прав человека? Нет, нельзя!
81 (246)
Здесь нельзя не вспомнить идею конвергенции двух систем, выдвинутую Питиримом Сорокиным и подхваченную впоследствии нашим академиком А.Д.Сахаровым. Последний в конце 60-х годов пытался обосновать идею соединения-синтеза положительных сторон индивидуалистической и коллективистской моделей общества (капитализма и коммунизма).
82 (246)
Председатель правительства А.Н.Косыгин пытался реформировать экономику на началах соединения плана и рынка, двух типов экономики — чисто плановой, командно-административной, и рыночной, капиталистической.
83 (246)
В итоге наша страна продолжала двигаться в сторону саморазрушения, того, что мы называем крахом СССР и командно-административной системы управления.
84 (247)
И только теперь, по прошествии 100 лет после великой русской революции, нам стало ясно, что красные и белые в равной степени неправы, что жизнь в обществе должна быть построена на балансе коллективного и индивидуального, государственного и частного, плана и рынка, сильной президентской власти и сильного гражданского общества.
85 (247)
Иванов и Рабинович нехорошое равнение: Бухаптер точно чвтыре, экономист (и статистикер) четыре пдюс минус два процент.
86 (260)
Будь творческим человеком и ты будешь бессмертен.
87 (262)
гений и злодейство вещи несовместны" потому что гений созидательная способность а зло разрушительное.
88 (264)
строить теорию гения, опираясь на эти неоднозначные случаи, это значит строить теорию на зыбком песке.
89 (266)
нет безгрешных людей. Но это не значит, что отдельные ошибки и проступки хороших (добрых) людей сводят к нулю их хорошесть.
90 (266)
И на солнце есть пятна. Но от этого оно не перестает светить.
91 (270)
любой человек, уже в силу того что он человек, может, имеет право судить обо всём, в том числе о мире как таковом.
92 (272)
Это отношение бар потом аукнулось в 1917 году, когда униженные и оскорбленные восстали.
93 (272)
Если бы баре более уважительно относились к простому народу, то может и не было бы этого жестокого-губительного восстания масс.
94 (282)
29. Противоречие — хорошо или плохо? К. Поппер против Гегеля:
95 (282)
Гегель утверждал: «Противоречие — корень всякого движения и жизненности».
96 (282)
вся наука должна разрушиться».
97 (282)
Кто из них прав или оба неправы или возможен третий вариант ответа?
98 (285)
47. П.Я.Чаадаев: «Любовь к отечеству — прекрасная вещь. Но еще более высокая — любовь к истине».
99 (285)
чем родину”.
100 (295)
Хочешь мира — готовься к войне. Si vis pacem, para bellum — латинская фраза, авторство которой приписывается римскому историку Корнелию Непоту. Кстати, «готовься к войне» по латыни будет "para bellum", отсюда название пистолета.
101 (295)
109. Как Вы объясните видимое противоречие двух утверждений:
102 (295)
а два лучше.
103 (295)
чем два хороших.
104 (302)
149. Существует расхожая фраза: «Спрос рождает предложение». С другой стороны, умные предприниматели убеждены: «Спрос надо формировать», опираясь на прямо противоположное «предложение рождает спрос».
105 (307)
1. Предлагаемые задачи и упражнения не носят специфически учебного характера
106 (307)
2. Задача по философии
107 (307)
3. Упражнение по философии
108 (307)
4. Распределение задач и упражнений по разделам учебного курса.
109 (308)
5. Критерии оценки ответа:
110 (308)
“нет” не принимаются);
111 (312)
На одном конце греческого мира, в Милете, философ Фалес (тот самый, один из семи мудрецов) говорил ученикам: «Все на свете создалось из воды». Его ученик Анаксимандр не соглашался с ним: «Все на свете создалось из неопределенности». Ученик Анаксимандра Анаксимен не соглашался и с этим: «Все на свете создалось из воздуха». А в соседнем городе Эфесе Гераклит откликался по-своему: «Все на свете создалось из огня».
112 (313)
Пифагор рассуждал иначе. Хорошо, думал он, пусть человек и камень одинаково состоят из воды, огня или чего угодно, но ведь тем не менее человек и камень — это совсем не одно и то же! В чем же между ними разница? Очевидно, разница — в их внутреннем строении. А что такое строение? Это размеры и соотношение частей. А чем определяются размеры и соотношения? Числом! Стало быть, сущность любого предмета со всеми его качествами можно выразить числом: число — начало всего.
113 (314)
Все течет, все меняется: в одну реку нельзя войти дважды, потому что та вода, в которую мы входили, уже далеко утекла. Меняемся и. мы сами: в детстве мы были не те, что теперь, и в старости будем не те, что теперь. Больше того: мгновение назад мы были не те, что мгновение спустя. Вот я говорю: «Мне сорок лет». Когда я начинаю говорить, это правда, когда кончаю — это уже ложь, потому что теперь мне уже не ровно сорок лет, а сорок лет и одна секунда. Я не могу сказать о человеке «он жив», потому что от первого до последнего мгновения жизни он постепенно умирает; я не могу сказать о человеке «он спит», потому что весь его сон — это постепенное приготовление к пробуждению; короче говоря, я не могу сказать о человеке «он есть», а только «он становится» тем-то и тем-то. Нет бытия — есть только вечное становление.
114 (314)
Откуда это вечное движение? Что гонит мир в этот головокружительный бег перемен?
115 (320)
Тщеславен он был до крайности и считал, что равных ему нет на свете. Однажды он сказал Пармениду: «Трудно найти истинного философа!» — «Да, — невозмутимо ответил Парменид, — для этого надо самому быть истинным философом».
116 (323)
Подчинение раба господину, подчинение жены мужу, подчинение младших старшим, подчинение гражданина государству, подчинение человека богам — это были неписаные законы греческой жизни. И чем больше греки в народных собраниях сочиняли писаных законов, в каждом городе своих, тем крепче они помнили про эти неписаные, для всей Эллады общие.
117 (324)
Я не мудрец — обладатель мудрости; не философ — искатель мудрости; я софист — специалист по мудрости!»
118 (327)
«У моей Ксантиппы всегда так: сперва гром, потом дождь».
119 (333)
Протагору пришлось бежать из Афин за море, и по пути он утонул при кораблекрушении.
120 (341)
«Вы ведь доверяете учить ваших детей тому, кто лучше знает грамоту; почему же вы не доверяете их тому, кто лучше знает добродетель?»
121 (342)
Сократу подали чашу — он выпил ее до дна. Друзья заплакали — он сказал: «Тише, тише: умирать надо по-хорошему!» Тело его стало холодеть, он лег. Когда холод подступил к сердцу, он сказал: «Принесите жертву богу выздоровления». Это были его последние слова.
122 (354)
Ликей, при священном участке Аполлона Ликейского. Занятия он вел не стоя перед сидящими, как Платон, а прохаживаясь с ними под навесом. Их прозвали «гуляющими философами» — перипатетиками.
123 (356)
Видеть вещи, как они есть, — гораздо грустнее, чем безмятежно знать, какими они должны быть.
124 (357)
Это Аристотель сказал: «Корни учения горьки, но плоды его сладки».
125 (360)
Эпикур, действительно, считал наслаждение высшим благом
126 (360)
«Живи незаметно!» — вот главное правило
127 (362)
Лучший дар человеку — дар здоровья;
128 (363)
Дар второй — красота; достаток честный —
129 (363)
Ему третий дар; а за вином
130 (363)
Радость в кругу друзей — это четвертый дар.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 когтями (9)
kynnet
2 апория (10)
затруднение, трудность
3 секиру (18)
ax,
4 грешит (27)
sin
5 плинтуса (39)
sokkeli
6 возражение (44)
vastalause
7 Купчиха (44)
Kauppiaan vaimo
8 охапками (47)
armful
9 яств (48)
astiat
10 ниспроверг (50)
vallasta
11 терял (53)
menettää
12 мошенничество (53)
petos
13 уловку (60)
temppu
14 упор (60)
lopettaa
15 каталажке (63)
vankila
16 дикобразов (66)
porcupines
17 дробь (67)
laukaus
18 призраком (72)
aave
19 поборов (76)
exactions
20 канат (80)
köysi
21 желчи (86)
sappi
22 шпарила (93)
23 пахали (102)
aurattu
24 сито (108)
seula
25 вбирать (109)
omaksua
26 маковку (111)
kupolit
27 Кто бреет брадобрея? (112)
Kuka parturoi parturin?
28 олицетворяет (118)
edustaa
29 зыбкое (122)
epävakaa
30 бескрыл (123)
31 беспристрастны (125)
impartial
32 веский (125)
strong
33 хобот (128)
trunk
34 дряхлеющих (129)
decrepit
35 сверстников (133)
peers
36 обладает (136)
possesses
37 притча (140)
parable
38 чернуха (140)
39 смекалке (157)
ingenuity
40 набекрень (160)
toisella puolella
41 детопроизводство (161)
42 ток-шоу (161)
43 оступился (162)
törmäsin
44 темница (165)
tyrmä
45 невежестве (166)
tietämättömyys
46 корыстолюбии (166)
ahneutta
47 потонет (166)
uppoaa
48 Плотское (166)
Lihallinen
49 упразднения (167)
poistaminen
50 тарабарщина (168)
siansaksa
51 Обжималовка (169)
52 устроенной (177)
isännöi
53 шизоидов (179)
54 вычурности (179)
teeskentely
55 лицемерия (184)
tekopyhyydestä
56 ловушки (192)
ansoja
57 клопа (204)
Vika ? virtsa?
58 Упорство (207)
sinnikkyys
59 горсточки (208)
kourallinen
60 кисточки (208)
harja
61 бич (210)
vitsaus
62 недосып (212)
unen puute
63 телеведущий (217)
juontaja
64 толстокожими (218)
65 Хамство (224)
Rudeness
66 зиждется (230)
perustuu
67 басню (239)
faabeli
68 обнищанию (241)
köyhtynyt
69 оболочкой (243)
kuori
70 опровергались (247)
kumosi
71 Интервьюер (247)
72 брюшко (249)
vatsa
73 ежиками (250)
siilit
74 филин (250)
pöllö
75 имаюсь (250)
olen
76 Отраду (255)
ilo
77 брадатый (256)
78 напрасный (257)
turhaan
79 колыбели (258)
kehto
80 рознь (260)
eripuraisuus
81 клубок (263)
clew
82 ПРИТЧА (270)
vertaus
83 желчью (277)
sappi
84 развернутый (278)
Täysi ja yksityiskohtainen.
85 брадатый (282)
86 взнуздывать (285)
suitset
87 жучка (292)
bug
88 зазноба (293)
sweetheart
89 самбист (299)
sambo wrestler
90 вязанки (325)
nippuja
91 изгнание (332)
karkotus
92 плеть (335)
luimia
93 разбирательства (335)
menettely
94 гончарам (341)
Potters
95 спячку (341)
lepotilan
96 жадности (343)
ahneus
97 шарахались (343)
kääntyi pois
98 Порука (345)
takaus
99 поживиться (346)
voitto
100 упоительнее (348)
miellyttävämpi
101 päiväkirjailija (348)
102 прихлебателя (350)
norkoilija
103 выпукло (352)
helpotus
104 желудь (355)
helpotus
105 Протрезветь (359)
Selvä raivota
106 неразбавленного (361)
laimentamaton
107 ослеп (365)
sokea
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 лишь она вплела её в косичку (29)
only she weaved it in a pigtail
2 хлама, что был просто ошеломлен (30)
trash that was simply stunned.
3 знахарское средство (30)
sorcerer
4 правду не скроешь (33)
you can not hide the truth
5 бурить скважину (33)
drill a hole
6 которым чужды (39)
7 как тогда (42)
когда
8 несчастный человек (43)
raukka
9 интернет-сообщества (64)
10 почему я и хожу по воде (136)
11 Никто не застрахован от глупости (162)
..
12 ложка дегтя в бочке меда. (167)
a fly in the ointment.
13 предложил ей выйти замуж (167)
14 в конечном счете (185)
15 с кем попало (185)
16 Уважаемый рецензент! (186)
17 стол (188)
уставленный самыми роскошными и изысканными яствами
18 уксус, окунув в него палец и облизнув его (190)
etikka, upottamalla sormensa siihen ja nuoleen
19 отряхнув прах этого мира (192)
ravistellen tämän maailman pölyä
20 мнимый объективизм (197)
kuvitteellinen objektiivisuus
21 в доме богача (208)
22 внушается людям (214)
innoittamana ihmisiltä
23 доступности огнестрельного оружия (229)
24 систему координат типа абсцисс и ординат в аналитической геометрии (235)
25 По оси абсцисс - По оси ординат (236)
26 иждивенцами женщин (242)
naisten huollettavina
27 а кобеля от сучки (248)
ja miehet solmusta ?
28 крапивным семенем (249)
nokkosen siemeniä
29 И не оспоривай глупца. (26)
Älä haaste tyhmää.
30 Зачем же я буду строить дом и принимать меры против пожара (263)
если одновременно буду его поджигать?
31 «знай сверчок свой шесток» (272)
"Tunne kriketin kriketti"
32 Попробуйте всерьез (276)
33 107 (295)
Афганская поговорка гласит:
34 Таких софизмов было немало (326)
35 Некоторые делают это ненамеренно, а некоторые даже намеренно (331)
36 подачками и посулами (337)
esitteitä ja lupauksia
37 У Платона, имя которого значит «широкий», был ученик Аристотель, имя которого значит «благое завершение» (354)
38 драчливостью и трусостью; щедрость — между мотовством и скупостью; справедливая гордость — между чванством и уничижением; остроумие — между шутовством и грубостью; скромность — между застенчивостью и бесстыдством. (355)
röyhkeys ja pelkuri; anteliaisuus - lahjonnan ja vihaisuuden välillä; vain ylpeys - välillä swagger ja nöyryytys; älykäs - sekaantumisen ja halpamaisuuden välillä; vaatimattomuus - tyytymättömyyden ja häpeän väliltä.
Pagetop

Määritelmät Definitions Определения (Code: d)

1 Это научная честность, =принцип науч (33)
принцип научного мышления, соответствующий полнейшей честности, честности, доведенной до крайности.
2 Холизм (44)
(холос — целое) — концепция, утверждающая примат целого над частями.
3 Кантовская философия... (51)
носит также название критической философии, так как она, говорит Кант, ставит себе целью быть критикой способности познания;
4 «рогатый» (53)
=философ Сенека в своих «Письмах» сравнивал софизмы с искусством фокусников, относительно манипуляций которых мы не можем сказать, как они совершаются, хотя и твердо знаем, что в действительности все делается совсем не так, как это нам кажется.
5 Софизм (53)
= В обычном и распространенном понимании софизм— это умышленный обман, основанный на нарушении правил языка или логики.
6 Парадокс (56)
= в более узком и гораздо в более современном значении — это два противоположных утверждения, для каждого из которых имеются представляющиеся убедительными аргументы.
7 Скептицизм (117)
всегда отличался бесплодностью и бессилием…
8 Плюрализм (118)
всё примиряет, всё оправдывает, абсолютизирует формулы «каждый по-своему прав» или «каждому свое». Он фактически стирает грань между знанием и заблуждением, истиной и ложью, благом и злом, ценным и неценным, талантом и бездарностью.
9 Прагматизм (121)
"Мысль истинна постольку, поскольку вера в нее выгодна для нашей жизни" — У. Джеймс.
10 Хитрость (156)
— это смекалка в конфронтационных отношениях с людьми и животными, смекалка, применяемая в ситуации обмана.
11 Мудрость (157)
=— качество Разума, высшей способности мышления. Это качество соединяет в себе все положительные свойства мышления.
12 Философия (162)
=— царство чистой мысли. Философы как никто другой являются мыслителями.
13 Философ (163)
=— не мудрец, а лишь любитель мудрости. Он не застрахован от глупых и вредных мыслей.
14 хаос (262)
Давно известно: если хорошее и плохое совмещаются, смешиваются, то наступает хаос.
15 занимательная философия (295)
= «Философия деятельности» - philosopy of activity
Pagetop

Henkilöt Persons Личности (Code: p)

1 А. П. Чехов=«Человеку нуж (46)
=«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить свои свойства и особенности своего свободного духа
2 Ландау Лев Давидович: (109)
Читайте внимательнее, и постепенно вы в полной мере овладеете русским языком.
3 Ф.Ницше. (122)
Известна такая его фраза: «Нет фактов, есть только интерпретации».
4 Шопенгауэр: (124)
А. Шопенгауэра о различии между творениями и делами. Он пишет: “На честь может притязать каждый, на славу — лишь люди исключительные; ибо слава достигается только необычайными заслугами, а эти последние опять-таки выражаются либо в делах, либо в творениях, — так что к славе открыто два пути...
5 Протагор (194)
выдвинул тезис: “Человек есть мера всех вещей,
6 Л. Фейербах, (195)
= например, говорил: «Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека». Человек представляет мир таким, каков он сам.
7 Balashov (202)
Таковой была экономика СССР. Много усилий и мало толку! Да еще шла пропаганда массового героического труда. Советские люди не иначе как только героическим трудом "прокладывали" себе путь к светлому будущему, которое окончилось в 1991 году,
8 В. Рубцов (278)
думать — это значит ставить вопросы -и пытаться находить ответы на них.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180316+9p=9p2%*
220180319+4p=13p3%**
320180319+9p=22p6%***
420180320+0p=22p6%***
520180320+17p=39p10%*****
620180323+20p=59p16%********
720180323+5p=64p17%********
820180324+41p=105p28%**************
920180326+13p=118p32%****************
1020180327+4p=122p33%****************
1120180328+38p=160p43%**********************
1220180329+24p=184p49%************************
1320180331+22p=206p55%****************************
1420180401+21p=227p61%******************************
1520180402+20p=247p66%*********************************
1620180404+32p=279p75%**************************************
1720180406+19p=298p80%****************************************
1820180407+25p=323p87%********************************************
1920180408+22p=345p93%**********************************************
2020180409+27p=372p100%**************************************************
Pagetop

Kuvat Pictures фотографии (Code: k)


01-Table-Balashov.jpg

02-Balashov-Korolev.jpg

03-Balashov-NN.jpg

04-Balashov.jpg

05-Balashov.jpg

06-Audience-Balashov.jpg

07-Курильщик.jpg

08-БерестянныйСамолёт.jpg
Pagetop

Balashov-Zanimatelnaja-ajk.txt o MyeBooks o 20180316-20180409, 372 pages, 4* No SalesInfo.

Asko Korpela 20180520 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF