Ajk kotisivu TwinBook o Gurdjieff Main

G.I. Gurdjieff: Meetings with Remarkable Men
G.I. Gurdjieff: KOHTAAMISIA MERKITTÄVIEN HENKILÖIDEN KANSSA
03

03001
Top
My First TutorIII ENSIMMÄINEN OHJAAJANI03001
Bottom
03002
Top
As I have already mentioned in the previous chapter, my first tutor was Dean Borsh. He was at that time dean of the Kars Military Cathedral and was the highest spiritual authority for the whole of that region conquered not long before by Russia.Kuten jo edellisessä luvussa mainitsin, ensimmäinen ohjaajani oli Karsin Sotilaskatedraalin kirkkoherra, rovasti Borsh. Häntä pidettiin yleisesti tuon Venäjän hiljattain imperiuminsa suojiin liittämän alueen korkeaarvoisimpana hengellisenä auktoriteettina.03002
Bottom
03003
Top
He became for me, through quite accidental life circumstances, so to say, a 'factor for the secondary stratum of my present individuality'.Hänestä tuli minulle niin sanoakseni "nykyisen yksilöllisyyteni toisarvoisen kerrostuman muokkaaja”, joskin melko sattumanvaraisten käänteiden myötä.03003
Bottom
03004
Top
While I was attending the Kars municipal school, choristers for the choir of the fortress cathedral were being chosen from among the pupils of this school and I, having then a good voice, was one of those chosen. From then on I went to this Russian cathedral for singing and practices.Vielä opiskellessani Karsin kunnankoulussa, koulumme opiskelijoiden keskuudesta seulottiin toisinaan uusia kykyjä kuoroon. Koska minulla oli jo nuorena hyvä ääni, sain kunnian liittyä kuorolaisten harvaan ja valittuun joukkoon. Siitä lähtien kävin laulamassa ja harjoittelemassa tämän venäläisen katedraalin tiloissa.03004
Bottom
03005
Top
The fine-looking old dean, who was interested in the new choir chiefly because the melodies of the various sacred canticles to be sung that year were of his own composition, often came to our practices; and, loving children, he was very kind to us little choristers.Komea vanha rovasti oli kiinnostunut uudesta kuorosta pääasiassa, koska sinä vuonna katedraalikuoron ohjelmistossa olleet pyhät veisut olivat hänen itsensä käsialaa. Hän piipahti usein harjoituksissamme ja luonteeltaan lapsirakkaana hän oli erityisen lempeä meille kuorolaisille.03005
Bottom
03006
Top
Soon, for some reason or other, he began to be especially kind to me, perhaps because for a child I had an exceptionally good voice, which stood out even in a big choir when I sang second voice, or perhaps simply because I was very mischievous and he liked such rascals. In any case, he began to show an increasing interest in me and soon even began to help me prepare my school lessons.Syystä tai toisesta hän alkoi pikapuoliin osoittaa erityistä kiinnostusta kohtaani kenties, koska minulla oli harvinaisen kehittynyt ääni, joka erottui edukseen jopa kymmenien kuorolaisten äänten siimeksestä tai siksi, koska hän piti kaltaisistani rasavilleistä. Oli miten oli, hän oli minulle erityisen ystävällinen ja alkoi jopa auttaa minua läksyjen teossa. #6403006
Bottom
03007
Top
Towards the end of the year, I did not come to the cathedral for a whole week, because of having contracted trachoma. Learning of this, the father dean himself came to our house, bringing with him two military physicians who were eye-specialists.Vuoden kääntyessä lopuilleen en ilmestynyt harjoituksiin kokonaiseen viikkoon, sillä silmäni sidekalvo oli tulehtunut. Kuultuaan tästä rovasti saapui henkilökohtaisesti kotiimme mukanaan kaksi sotilaslääkäriä, jotka olivat silmätautien erikoisasiantuntijoita.03007
Bottom
03008
Top
My father was at home when he came, and after the doctors had examined me and left (having decided to send an assistant to give me a copper sulphate cauterization twice a day and apply golden ointment every three hours), these two men, who had lived their lives to old age relatively normally—with almost identical comictions, in spite of having received their preparation for responsible age in entirely different conditions—talked with each other for the first time.Isäni oli kotona rovastin saapuessa. Lääkäreiden tutkittua minut ja lähdettyä teilleen määrättyään ensiksi avustajansa tuomaan minulle kuparisulfaattiannoksen kahdesti päivässä sekä kultavoidetta joka kolmas tunti, nämä kaksi miestä, jotka olivat eläneet varttuneeseen ikään verrattain tavallisesti — ja joiden vakaumukset olivat hämmentävän yhtäläiset toisiinsa nähden siitä huolimatta, että he olivat saaneet valmistautumisensa vastuulliseen ikään täysin erilaisissa olosuhteissa puhuivat toisilleen ensi kerran.03008
Bottom
03009
Top
From this very first meeting they took to each other, and afterwards the old dean often came to see my father in the workshop, where, sitting on the soft shavings at the back of the shop and drinking coffee made there by my father, they would converse for hours on all sorts of religious and historical subjects. I remember how especially animated the dean would become when my father said anything about Assyria, about the history of which my father knew a great deal, and which for some reason or other at that time greatly interested Father Borsh.He tykästyivät toisiinsa ensi istumalta. Siitä hetkestä alkaen vanha rovasti alkoi olla tuttu vieras isäni verstaalla. Siellä he istuivat päivät pääksytysten pehmeillä puulastuilla verstaan takaosassa, joivat isäni keittämää kahvia ja keskustelivat tuntikausia uskonnollisista ja historiallisista aiheista. Erityisen hyvin muistan, kuinka suuren kiihkon valtaan rovasti ajautui joka ainut kerta, kun isäni alkoi puhua Assyriasta; alueesta, jonka historiaan isä oli verrattoman perehtynyt, ja joka syystä tai toisesta kiinnosti siihen aikaan isä Borshia erityisen paljon.03009
Bottom
03010
Top
Father Borsch wras then seventy years old. He wras tall, thin, with a fine-looking face, of delicate health but strong and firm in spirit. He wras a man distinguished by the depth and breadth of his knowledge, and his life and views w'ere quite different from those of the people round him, who in consequence considered him peculiar.Isä Borsh oli tuolloin seitsemänkymmenvuotias. Hän oli pitkä, laiha, kauniskasvoinen ja herkkä sairastumaan, mutta hengeltään luja ja vahva. Hänen tietonsa syvyys ja laajuus erottivat hänet muista, ja hänen elämäntapansa ja näkemyksensä poikkesivat melkoisesti kanssaihmistensä vastaavista. Häntä pidettiinkin outolintuna.03010
Bottom
03011
Top
And indeed, his outer life gave grounds for such an opinion, if it were only for the fact that, although he was very well off and received a large allowance and the right to special quarters, he occupied only one room and a kitchen in the guard's house at the cathedral, whereas his assistant priests, who received much less than he, lived in quarters of from six to ten rooms with every kind of comfort.Jos häntä saattoikin ulosantinsa johdosta kuvailla omituiseksi, se johtui lähinnä siitä, että korkeasta virastaan ja huomattavasta varallisuudestaan huolimatta hän tyytyi pieneen huoneeseen ja keittokomeroon katedraalin vartijan talossa. Vastaavasti hänen huomattavasti vähävaraisemmat kappalaisensa asuivat kuuden tai kymmenen huoneen lukaaleissa kaikkine mukavuuksineen. #6503011
Bottom
03012
Top
He led a verv secluded life, mixing very little with those round him and paying no visits to acquaintances. And at that time he allowed no one access to his room except myself and his orderly— who was not, however, allowed to enter it in his absence.Hän eli eristäytynyttä elämää ja oli vain pakosta tekemisissä useimpien ihmisten kanssa, eikä hän koskaan vieraillut tuttavillaan. Myöskään vanhuuden vuosinaan hän ei minua ja lähintä apulaistaan lukuun ottamatta sallinut kenenkään astua huoneeseensa, ja hänen apulainenkin sai nauttia tästä oikeudesta vain isäntänsä ollessa paikalla.03012
Bottom
03013
Top
Conscientiously fulfilling his obligations, he gave all his spare time to science, especially to astronomy and chemistry; and sometimes, for a rest, he worked at music, playing the violin or composing sacred canticles, some of which came to be very well known in Russia.Rovasti täytti kaikki velvoitteensa omantuntonsa mukaisesti ja omisti kaiken vapaaaikansa tieteelle, eritoten astronomialle ja kemialle. Joskus, suodakseen itselleen lepoa, hän teki musiikillisia kokeiluja soittamalla viulua tai säveltämällä pyhiä ylistyslauluja, joista muutamista tuli kansansuosikkeja Venäjällä.03013
Bottom
03014
Top
Several of these canticles, which had been composed in my presence, I happened to hear many years later on the gramophone, for example, 'o Thou Almighty God', 'Calm Light', 'Glory to Thee', and others.Paljon myöhemmin kuulin monia näitä Karsin vuosieni aikana äänitettyjä ylistyslauluja gramofonitallenteilta, niiden joukossa ”Oi Kaikkivaltias Jumala”, ”Tyyni Valo”, "Olkoon Kunnia Sinun” ja monia, monia muita.03014
Bottom
03015
Top
The dean often came to see my father, usually in the evenings when they were both free from their duties.Rovasti vieraili isäni luona useimmiten iltasella, jolloin he molemmat olivat vapautuneet päivän askareistaan.03015
Bottom
03016
Top
In order, as he said, 'not to lead others into temptation', he tried to make these visits inconspicuously, since he occupied a very eminent position in the town and almost everyone knew him by sight, whereas my father was only a simple carpenter.Koska rovastin tavoitteena oli elää käskyn ”äläkä saata toisia kiusaukseen” mukaisesti, hän pyrki vierailemaan verstaalla huomaamattomasti. Olihan hän tuon kaupungin hierarkiassa hyvin korkealla tasolla ja lähes kaikki tunsivat hänet ulkonäöltä, kun taas isäni oli pelkkä vähäinen puuseppä.03016
Bottom
03017
Top
During one of the talks which took place before me in my father's workshop, the dean began to talk about me and my studies.Kun rovasti ja isäni erään kerran keskustelivat verstaalla, rovasti otti puheeksi minut ja opintojeni edistymisen.03017
Bottom
03018
Top
He said that he saw in me a very capable boy and that he considered it senseless for me to stay in school and drag out the eight-year period, merely in order to receive at the end a three-class certificate.Hän sanoi pitävänsä minua erityisen kyvykkäänä nuorena miehenä, ja hänestä minun oli järjetöntä pysyä koulussa ja raahautua koko kahdeksanvuotisen oppivelvollisuusjakson läpi vain siksi, että saisin opintojeni lopussa vähäisen kolmannen asteen päättötodistuksen.03018
Bottom
03019
Top
And, in fact, the arrangement of the municipal schools was then quite absurd. The school consisted of eight grades and one was compelled to attend each grade for a year, receiving a final certificate equivalent only to the first three classes in a higher school.Lapsuusaikojeni kunnalliskoulujen järjestelyt olivat toden totta melko järjettömät. Koulu kesti kahdeksan lukuvuotta, ja jokaisen oppilaan tuli yksilöllisestä edistymisestään riippumatta kituuttaa opinnoissaan vuosi kerrallaan. Lopulta opintojen päätteeksi kunnalliskoulun oppilaat saisivat käteensä päättötodistuksen, joka vastasi korkeamman tason koulun kolmen ensimmäisen vuosiluokan päättötodistusta. #6603019
Bottom
03020
Top
That is why Father Borsh advised my father so convincingly to take me away from school and have me taught at home, promising to give me some of the lessons himself. He said that, if I should need a certificate later on, I could simply take, in any school, the examination for the corresponding class.Siksi rovasti Borsh kehotti isääni mitä vakuuttavimmin siirtämään minut kotiopetukseen. Hän lupasi, että jos myöhemmässä elämässäni tarvitsisin päättötodistusta, voisin käydä missä tahansa koulussa suorittamassa aivan minkä tahansa vuosikurssin todistukseen vaadittavan loppukokeen.03020
Bottom
03021
Top
After a family council this was settled. I left school and from then on Father Borsch undertook my education, teaching me some subjects himself and also providing other teachers for me.Perhekokouksen jälkeen asia oli sovittu. Jätin opinahjoni ja siitä lähtien Borsh alkoi sommitella opintojani. Hän opetti muutamia aineita henkilökohtaisesti ja nimitti uskottuja kollegoitaan muiden oppiaineiden opettajiksi.03021
Bottom
03022
Top
At first these teachers were the candidates for the priesthood, Ponomarenko and Krestovsky, graduates of the Theological Seminar}’ who were serving as deacons at the cathedral while waiting for posts as army chaplains. A physician, Sokolov, also gave me lessons.Rovastin lisäksi minua opettivat pappiskokelaat Ponomarenko ja Krestovski, katedraalin kappalaisina työskennelleet teologisen seminaarin vastavalmistuneet, jotka odottivat sotilaspastorin sijoituspaikkojaan. Sain oppitunteja myös lääkäri Sokolovilta.03022
Bottom
03023
Top
Ponomarenko taught me geography and history; Krestovsky, Scripture and Russian; Sokolov, anatomy and physiology; mathematics and other subjects were taught me by the dean himself. I began to study very hard.Ponomarenko opetti minulle maantietoa ja historiaa, Krestovski pyhiä kirjoituksia ja venäjän kieltä. Sokolov tutustutti minut anatomian ja fysiologian saloihin. Rovasti itse opetti minulle matematiikkaa ja muita aineita. Aloin opiskella äärimmäisen vakavasti.03023
Bottom
03024
Top
Although I was very capable and learning came very easily to me, I nevertheless scarcely found time to prepare so many lessons and rarely had a single moment free.Vaikka olinkin lahjakas enkä koskaan joutunut vuodattamaan ylen määrin hikipisaroita opinnoissani menestyäkseni, oli minulla vain harvoin riittämiin aikaa tehdä läksyjäni huolella tai viettää vapaaaikaa.03024
Bottom
03025
Top
A great deal of time was spent in going and coming from the house of one teacher to that of another, as they lived in different districts; particularly long was the walk to Sokolov, who lived at the military hospital at Fort Chakmak, three or four miles from the town.Suurimman osan ajastani kulutin siirtymällä yhden opettajan luota seuraavan luo, sillä he kaikki majailivat kaupungin täysin eri kolkissa. Erityisesti kolmen tai neljän virstan matka Chakmakin linnakkeen sotilassairaalassa asuneen Sokolovin luokse oli huomattavan pitkä.03025
Bottom
03026
Top
My family had at first intended me for the priesthood, but Father Borsh had a quite particular conception of what a real priest should be.Perheeni kaavaili minua ensiksi papin virkaan, mutta rovasti Borshin näkemykset papin urasta ja vakaumuksesta poikkesivat täysin yleisesti tunnustetuista.03026
Bottom
03027
Top
According to his notion a priest should not only care for the souls of the members of his flock but should know all about their bodily diseases and how to cure them.Hänen mukaansa pappi ei ole ainoastaan laumansa lampaiden sielujen vartija, vaan hänen tulisi tietää myös kaikki mahdollinen ruumiintauileista niiden hoitokeinoja myöten.03027
Bottom
03028
Top
As he conceived it, the duties of a priest should be combined with those of a physician. He said: 'Just as a physician who does not have access to the soul of his patient cannot be of any real help to him, so also one cannot be a good priest without being at the same time a physician, because the body and soul are interconnected and it is often impossible to cure the one when the cause of the illness lies in the other.'Hän puki asian itse sanoiksi niin, että papin virkatehtävät tulisi yhdistää lääkärin vastaaviin. Hän sanoi: ”Aivan kuten lääkäri, jolla ei ole #67 pääsyä potilaansa sisimpään, ei voi olla todella potilaalleen avuksi, ei pappi voi olla hyvä työssään olematta samalla lääkäri, sillä ovathan sielu ja ruumis yhteydessä toisiinsa siten, että toisen parantaminen on mahdotonta jos taudin alkuperä piilee toisessa.”03028
Bottom
03029
Top
He wras in favour of my having a medical education, though not in the ordinary sense but as he understood it, that is, with the aim of becoming a physician for the body and a confessor for the soul.Rovasti sanoi puoltavansa minua lääketieteen opintojen pariin, joskaan ei sanan yleisimmin tunnetussa merkityksessä, vaan oman käsityksensä mukaisesti niin ruumiin lääkitsijäksi kuin rippiisäksikin.03029
Bottom
03030
Top
I myself, however, wras drawn towards quite another way of life. Having had from my early childhood an inclination for making all sorts of things, I dreamed of technical specialization.Minua kuitenkin veti puoleensa aivan toisenlainen elämäntapa. Olin poikasesta asti ollut kiinnostunut käsillä tekemisestä ja nikkaroimisesta, joten koin vetoa tekniikan alalle.03030
Bottom
03031
Top
As at first it wras not definitely decided which way I wras to go, I began at the same time to prepare myself to be a priest and a physician, the more so since there were certain subjects necessary in both cases.Alkuun en osannut päättää, kumpi kiehtoi minua enemmän. Aloin valmistautua niin papin kuin lääkärinkin opintoihin erityisesti siksi, koska molemmille urapoluille lähtiessä vaadittiin tiettyjen perustavien oppiaineiden tuntemusta.03031
Bottom
03032
Top
Afterwards things continued by themselves and I, being capable, wras able to progress in both directions. I even found time to read a great many books on various subjects, either given to me by Father Borsh or which fell into my hands.Myöhemmin asiat alkoivat edetä omalla painollaan. Kiitos nopean oppimiskykyni, omaksuin tietoa kaikista kiinnostuksen kohteistani varsin vaivattomasti. Saatoin lisäksi sivistää itseäni lukemalla rovastin suosittelemia tai käsiini tipahtaneita teoksia monista toisistaan poikkeavista aihepiireistä.03032
Bottom
03033
Top
The father dean worked intensively with me in the subjects he had undertaken to teach me. Often after the lessons he let me stay with him, gave me tea, and sometimes asked me to sing some canticle he had just composed, to verify the transcription for the voices.Rovasti työskenteli määrätietoisesti kanssani harva se päivä omilla erityisvastuualueillaan. Usein oppituntien jälkeen sain jäädä hänen luokseen teelle, ja toisinaan hän pyysi minua laulamaan nuoteista jonkin säveltämänsä virren varmistaakseen, että oli kirjannut nuotit oikein.03033
Bottom
03034
Top
During these frequent and extended \isits he weuld have long conversations with me, either on the subjects of the lessons I had just finished or on quite abstract questions; and little by little such a relationship wras formed between us that he began to talk to me as to an equal.Näiden usein toistuvien ja pitkäkestoisten vierailujen aikana keskustelimme myöhäisiltaan asti oppituntieni aihepiireihin liittyvistä asioista tai abstrakteista kysymyksistä. Hiljalleen välillemme muodostui suhde, jonka puitteissa hän alkoi puhua minulle kuin tasavertaiselleen.03034
Bottom
03035
Top
I soon got used to him and the feeling of shyness I at first had towards him disappeared. Retaining all my respect for him, nevertheless sometimes forgot myself and began to argue with him— which did not in the least offend him but, as I now' understand, even pleased him.Totuin pian hänen läsnäoloonsa ja häntä kohtaan aluksi kokemani ujouden tunne hälveni. Vaikka säilytin häntä kohtaan kokemani kunnioituksen, toisinaan unohdin asemani ja aloin inttää hänen sanomaansa vastaan. Tämä ei kuitenkaan vähääkään loukannut häntä, vaan myöhemmin ymmärsin noiden purkausten miellyttäneen häntä. #6803035
Bottom
03036
Top
In his conversations with me he often spoke about the question of sex. Concerning sexual desire, he once told me the following:Kahdenvälisissä keskusteluissamme hän usein puhui minulle sukupuolisuuden salaisuuksista. Kun puheenaiheeksi nousi seksuaalinen halu, hän sanoi seuraavaa:03036
Bottom
03037
Top
'If a youth but once gratify this lust before reaching adulthood, then the same would happen to him as happened to the historical Esau, who for a single mess of pottage sold his birthright, that is, the welfare of his whole life; because if a youth yields to this temptation even once, he will lose for the rest of his life the possibility of being a man of real worth.”Jos nuorukainen edes kerran tyydyttää himonsa ennen aikuisikää, hänelle tapahtuu kuten Esaulle, joka vaihtoi esikoisoikeutensa, eli koko loppuelämänsä turvan, kupilliseen linssejä; jos nuori lankeaa tähän kiusaukseen kerrankin, hän menettää täydellisesti mahdollisuutensa kasvaa ihmiseksi, jolla on todellista arvoa.”03037
Bottom
03038
Top
'The gratification of lust before adulthood is like pouring alcohol into Mollavallian madjar just as from madjar into which even a single drop of alcohol has been poured only vinegar is obtained and never wine, so the gratification of lust before adulthood leads to a youth's becoming a monstrosity. But when the youth is grown up, then he can do whatever he likes; just as with madjar—when it is already wine you can put as much alcohol in it as you like; not only will it not be spoiled but you can obtain whatever strength you please.'"Himon tyydyttäminen ennen aikuisikää on kuin alkoholin kaatamista Mollavallian madjaariin[F032] aivan kuten madjaari, jonka sekaan tiputetaan pienikin pisara alkoholia, muuttuu välittömästi etikaksi eikä kypsy koskaan viiniksi, himon tekoihin ryhtyminen ennen vastuullista ikää tekee nuorukaisesta hirviön. Vaan kun nuorukainen saavuttaa riittävän iän, hän voi tehdä kuten mielii; samoin on laita madjaarin suhteen kun juoma on jo kypsynyt viiniksi, kukin voi lisätä sen sekaan niin paljon alkoholia kuin suinkin tahtoo juoman pilaantumatta; sen sijaan kukin saa nauttia juomansa juuri omaan suuhunsa sopivana.”03038
Bottom
03039
Top
Father Borsh had a very original idea of the werld and of man. His views on man and the aim of man's existence differed completely from those of the people round him and from eventhing I had heard or gathered from my reading.Rovasti Borshilla oli erikoinen käsityksensä maailmasta ja ihmisen tarkoituksesta. Hänen näkemyksensä poikkesivat hänen kollegoidensa ja lähipiirinsä vastaavista, enkä ollut törmännyt vastaaviin yhdessäkään lukemassani kirjassa tai käymässäni keskustelussa.03039
Bottom
03040
Top
I will mention here certain thoughts of his which may serve to illustrate the understanding he had of man and what he expected of him.Mainitsen tässä yhteydessä joitain hänen ajatuksiaan, jotka mielestäni parhaiten kuvaavat hänen ymmärrystään ihmisestä sekä hänen ihmisiin kohdistamistaan odotuksista.03040
Bottom
03041
Top
He said: 'Until adulthood, man is not responsible for any of his acts, good or bad, voluntary or involuntary; solely responsible are the people close to him who have undertaken, consciously or owing to accidental circumstances, the obligation of preparing him for responsible life.Hän sanoi: "Aikuisikään asti ihminen ei ole vastuussa yhdestäkään teostaan, hyvästä tai pahasta, pakotetusta tai vapaaehtoisesta. Yksin tilivelvollisia ovat hänen lähimmäisensä, jotka ovat tietoisesti tai olosuhteiden pakosta valmistaneet häntä vastuullisen aikuisuuden vuosiin.”03041
Bottom
03042
Top
'The years of youth are for every human being, whether male or female, the period given for the further development of the initial conception in the mother's womb up to, so to say, its full completion."Nuoruuden vuodet ovat jokaiselle ihmisolennolle, niin miehelle kuin naisellekin, aikaa, jolloin hän saa kehittää valmiiksi sen, joka hänen puolestaan on ylhäältä määrätty jo hänen kehuessaan äitinsä kohdussa.”03042
Bottom
03043
Top
'From this time on, that is, from the moment the process of his development is finished, a man becomes personally responsible for all his voluntary and involuntary manifestations."Tästä hetkestä — tarkoittaen hetkeä, jolloin hänen kehityskulkunsa saavuttaa lakipisteensä alkaen ihmisestä tulee henkilökohtaisesti vastuullinen kaikista vapaaehtoisesti tai pakotettuna tekemistään teoista.”03043
Bottom
03044
Top
'According to laws of nature elucidated and verified through many centuries of observation by people of pure reason, this process of development is finished in males between the ages of twenty and twenty-three, and in females between the ages of fifteen and nineteen, depending on the geographical conditions of the place of their arising and formation."Niiden luonnonlakien mukaan, joita puhtaan järjen edustajat ovat vuosisatojen aikana tarkkailleet ja osoittaneet todeksi, tämä kehitysprosessi päättyy miessukupuolella kahdenkymmenen ja kahdenkymmenenkolmen ikävuoden välillä ja naissukupuolella viidentoista ja yhdeksäntoista ikävuoden välillä, heidän synnyin ja kasvupaikkansa erityispiirteistä sekä maantieteellisistä olosuhteista riippuen.”03044
Bottom
03045
Top
'As elucidated by wise men of past epochs, these age periods have been established by nature, according to law', for the acquisition of independent being with personal responsibility for all one's manifestations, but unfortunately at the present time they are hardly recognized at all. And this, in my opinion, is owing chiefly to the negligent attitude in contemporary education towards the question of sex, a question w'hich plays the most important role in the life of everyone."Kuten muinaisaikojen viisaat miehet ovat kuvailleet, luonto itse on vakiinnuttanut nämä ikäkaudet lakiensa mukaisesti, jotta yksilö saattaisi kasvaa kypsäksi ja vastuulliseksi kaikista teoistaan, mutta valitettavasti tänä päivänä niitä hädin tuskin tunnistetaan. Mielipiteeni mukaan tämä johtuu suuresti nykypäivän kasvatusopin huolimattomasta asenteesta sukupuolisuutta kohtaan; kysymystä, joka näyttelee kaikkein merkittävintä roolia meistä itse kunkin elämässä.”03045
Bottom
03046
Top
'As regards responsibility for their acts, most contemporary people w'ho have reached or even somew'hat passed the age of adulthood, strange as it may seem at first glance, may prove to be not responsible for any of their manifestations; and this, in my opinion, can be considered conforming to law'."Ensi silmäyksellä näyttää, että useimmat tänä päivänä elävistä, jo kypsän aikuisuuden iän saavuttaneista tai sen ylittäneistä ihmisistä käyttäytyvät kuin heillä ei olisi pienintäkään käsitystä tekojensa seurauksista. Näkemykseni mukaan tämä on kehityksen lainmukainen seuraus.”03046
Bottom
03047
Top
'One of the chief causes of this absurdity is that, at this age, contemporary people in most cases lack the corresponding type of the opposite sex necessary, according to law', for the completion of their type, w'hich, from causes not dependent upon them but ensuing, so to say, from Great Law's, is in itself a "some-thing not complete"."Eräs pääsyistä tähän eriskummallisuuteen on, että täysikäisyyden saavuttaneilta nykypäivän ihmisiltä useimmissa tapauksessa uupuu ominaisuuksiaan vastaava vastakkaisen sukupuolen edustaja, joka lain mukaan on tarpeellinen heidän ihmisyytensä kehityksen loppuunsaattamista varten ihmisyytensä, joka maailmankaikkeudessa vallitsevista Suurista Laeista johtuen on jotain itsessään epätäydellistä ja keskeneräistä.”03047
Bottom
03048
Top
'At this age, a person w'ho does not have near him a corresponding type of the opposite sex for the completion of his incomplete type, is nonetheless subject to the law's of nature and so cannot remain without gratification of his sexual needs. Coming in contact with a type not corresponding to his own and, owing to the law' of polarity, falling in certain respects under the influence of this non-corresponding type, he loses, involuntarily and imperceptibly, almost all the typical manifestations of his individuality.”Tässä iässä ihminen, jolla ei ole vierellään itseään vastaavaa vastakkaisen sukupuolen edustajaa oman keskeneräisyytensä täydellistämiseksi, on kaikesta huolimatta luonnonlakien alainen, ja siksi saattaa olla, että #70 hänen sukupuoliset tarpeensa eivät tyydyty lainkaan. Kun hän joutuu tekemisiin sellaisen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, jonka ominaisuudet eivät vastaa hänen omiaan, hän polaarisuuden lakien mukaisesti ajautuu kyseisen henkilön vaikutusvallan ikeeseen ja menettää lähes kaikki yksilöllisyytensä ominaisimmat osat tahattomasti ja tiedostamattaan.”03048
Bottom
03049
Top
'That is w'hy it is absolutely necessary for every person, in the process of his responsible life, to have beside him a person of the opposite sex of corresponding type for mutual completion in every respect.”Siksi on aivan ensiarvoisen tärkeää, että jokainen ihminen saisi vastuullisen elämänsä aikana kumppanikseen vastakkaisen sukupuolen edustajan, joka täydentää häntä kaikilla elämän osaalueilla, ja jota hän täydentää vastaavalla tavalla.”03049
Bottom
03050
Top
'This imperative necessity w'as, among other things, providentially w'ell understood by our remote ancestors in almost all past epochs and, in order to create conditions for a more or less normal collective existence, they considered it their chief task to be able to make as w'ell and as exactly as possible the choice of types from opposite sexes."Tämän välttämättömän tarpeen tiedostivat, muista yhtä lailla huomionarvoisista asioista puhumattakaan, kaukaiset esiisämme lähes kaikkina menneinä aikakausina. Varmistaakseen otolliset olosuhteet jälkipolviensa tyydyttävälle olemassaololle he pyrkivät seulomaan mahdollisimman hyviä kumppaneita vastakkaisen sukupuolen edustajien joukosta.”03050
Bottom
03051
Top
'Most of the ancient peoples even had the custom of making these choices between the two sexes, or betrothals, in the boy's seventh year with a girl one year old. From this time on the two families of the future couple, thus early betrothed, w'ere under the mutual obligation of assisting the correspondence in both children of all the habits inculcated in the course of growth, such as inclinations, enthusiasms, tastes and so on.'"Muinaisaikojen ihmisillä oli tapana jopa muodostaa pareja seitsenvuotiaan pojan ja yksivuotiaan tytön välillä. Parinvalinnasta alkaen tulevan pariskunnan perheet vannoivat valan, jonka velvoittamina he auttoivat lapsiaan kasvussa vastuullisen aikuisuuden ikään ja ohjasivat samalla lempeästi, mutta määrätietoisesti heidän taipumuksiaan, innostuksen kohteitaan ja makuaan, muiden asioiden muassa.”03051
Bottom
03052
Top
I also very well remember that on another occasion the father dean said:Muistan myös erittäin hyvin, kuinka kerrankin rovasti totesi:03052
Bottom
03053
Top
'In order that at responsible age a man may be a real man and not a parasite, his education must without fail be based on the following ten principles."Jotta ihminen kasvaisi vastuulliseen ikään mennessä teoistaan tietoiseksi ihmiseksi loiseliön sijaan, hänen koulutuksensa on horjumatta perustettava seuraavan kymmenen kivijalan varaan.”03053
Bottom
03054
Top
'From early childhood there should be instilled in the child:

  Belief in receiving punishment for disobedience.
  Hope of receiving reward only for merit.
  Love of God—but indifference to the saints.
  Remorse of conscience for the ill-treatment of animals.
  Fear of grieving parents and teachers.
  Fearlessness towards devils, snakes and mice.
  Joy in being content merely with what one has.
  Sorrow' at the loss of the goodwill of others.
  Patient endurance of pain and hunger.
  The striving early to earn one's bread.'
"Varhaislapsuudesta alkaen nämä on istutettava lapsen mieleen:”

  Tottelemattomuudesta seuraa rangaistus.
  Hyvä mieli on paras palkinto.
  Rakasta Jumalaa — älä niinkään pyhimyksiä.
  Piinatkoon omatuntosi, jos pahoinpitelet eläimiä.
  Pelkää surevia vanhempia ja opettajia. #71
  Älä pelkää piruja, käärmeitä ja hiiriä.
  Ole onnellinen siitä, mitä sinulla on.
  Sure, jos menetät muiden suopeuden sinua kohtaan.
  Kestä kipu ja nälkä kärsivällisesti.
  Pyri jo varhaisella iällä ansaitsemaan itse leipäsi.
03054
Bottom
03055
Top
To my great distress, I did not happen to be present during the last days of this worthy and, for our time, remarkable man, in order to pay the last debt of earthly life to him, my unforgettable tutor, my second father.Suureksi kärsimyksekseni en ollut paikalla tämän arvokkaan ja merkittävän miehen viimeisinä päivinä, enkä siten voinut lausua viimeisiä kiitoksen sanoja ohjaajalleni, tuolle toiselle isälleni, ja hänen maalliselle elämälleen.03055
Bottom
03056
Top
One Sunday, many years after his death, the priests and congregation of the Kars Military Cathedral wrere much astonished and interested when a man quite unknown in the neighbourhood requested the full funeral service to be held over a lonely and forgotten grave, the only one within the grounds of the cathedral. And they saw how this stranger with difficulty held back his tears and, having generously recompensed the priests and without looking at anyone, told the coachman to drive to the station.Eräänä sunnuntaina monia vuosia hänen kuolemansa jälkeen Karsin Sotilaskatedraalin papisto ja seurakunta todistivat ihmeissään ja uteliaina, kuinka muuan tuntematon lähialueen asukas saapui pyytämään täyttä hautaustoimitusta katedraalia varjostavien puiden lähimaastossa lepäävälle yksinäiselle ja unohdetulle haudalle. He näkivät omin silmin samaisen ventovieraan pidättelevän kaikin voimin kyyneliään, kunnes maksettuaan avokätisen palkkion papeille hän ketään silmiin katsomatta käski ajuriaan ajamaan hänet asemalle.03056
Bottom
03057
Top
Rest in peace, dear Teacher! I do not know' whether I have justified or am justifying your dreams, but the commandments you gave me I have never once in all my life broken.Lepää rauhassa, opettaja rakas! En tiedä, olenko elänyt tähän asti toiveidesi ja käsitystesi mukaisesti tai onko elämäni nyt opetuksiesi mukainen, mutta kertaakaan eläessäni en ole rikkonut minulle antamiasi käskyjä, enkä tule niitä koskaan rikkomaan.03057
Bottom
03058
Top
BogachevskyIV BOGATSHEVSKI03058
Bottom
03059
Top
Bogachevsky, or Father Evlissi, is still alive and well, and has the good fortune to be an assistant to the abbot of the chief monastery of the Essene Brotherhood, situated not far from the shores of the Dead Sea.BOGATSHEVSKI tai isä evlissi, kuten hänet myös tunnetaan, on edelleen hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Nykyisin hänet tunnetaan essealaisveljeskunnan[F033] pääluostarin apotin avustajana, ei kovinkaan kaukana Kuolleenmeren rantojen lähimailta.03059
Bottom
03060
Top
This brotherhood was founded, according to certain surmises, twelve hundred years before the Birth of Christ; and it is said that in this brotherhood Jesus Christ received his first initiation.Oppineiden arvioiden mukaan veljeskunta perustettiin tuhatkaksisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Kerrotaan myös, että tässä veljeskunnassa Jeesus Kristus sai ensimmäisen initiaationsa.03060
Bottom
03061
Top
I met Bogachevsky, or Father Evlissi, for the first time when he was a very young man and when, having finished his course at the Russian Theological Seminars’, he was waiting to be ordained to the priesthood and was a deacon at the military cathedral of Kars.Tapasin Bogatshevskin, tai isä Evlissin, ensimmäisen kerran hänen nuoruusvuosinaan. Hän oli juuri päättänyt opintonsa Venäjän Teologisessa Seminaarissa ja odotti vihkimystä papinvirkaan kappalaisena Karsin Sotilaskatedraalissa.03061
Bottom
03062
Top
Soon after his arrival in Kars he consented, at the request of my first tutor, Dean Borsh, to become my teacher in place of Krestovsky, another candidate for the priesthood, who several weeks before had received a post as chaplain to a regiment somewhere in Poland. Bogachevsky had then taken his place at the cathedral.Pian Karsiin saavuttuaan hän suostui ensimmäisen ohjaajani rovasti Borshin pyynnöstä korvaamaan pappiskokelas Krestovskin opettajanani. Tämä oli vastaanottanut joitain viikkoja aiemmin kappalaisen pestin eräästä puolalaisesta sotilasrykmentistä. Nimityksen jälkeen Bogatshcvski otti Krestovskin paikan katedraalissa.03062
Bottom
03063
Top
Bogachevsky turned out to be a very sociable and kindly man; he soon won the confidence of all the cathedral clergy, even of Ponomarenko, who was also a candidate, but crude and, in the full sense of the word, a boor, and not on good terms with anyone. With Bogachevsky, however, he got along so well that they even shared the same lodgings, taking rooms together near the public gardens close to the military fire-brigade.Bogatshevski osoittautui seuralliseksi ja miellyttäväksi mieheksi. Pian hän voitti puolelleen koko katedraalin papiston, jopa pappiskokelas Ponomarenkon, luonteeltaan karkean öykkärin, joka ei tullut toimeen kenenkään kanssa. Bogatshevskin kanssa hän tosin jostain syystä ystävystyi niin hyvin, että he jopa jakoivat majoitustilat keskenään kasarmin paloaseman vieressä sijainneen puutarhan naapurustossa.03063
Bottom
03064
Top
Although I was then still very young, my relationship with Bogachevsky soon became very friendly. I often went to see him in my spare time, and when I had afternoon lessons I would often stay after they were finished, either to prepare other lessons or to listen to his conversations with Ponomarenko and with the acquaintances who were always visiting them. Sometimes I helped them in their simple household.Vaikka olin tuolloin kovin nuori, tykästyimme Bogatshevskin kanssa toisiimme lähes välittömästi. Vietin usein vapaaaikaani hänen seurassaan, ja toisinaan iltapäiväoppituntieni jälkeen luin hänen luonaan läksyjä tai kuuntelin hänen keskustelujaan Ponomarenkon ja muiden hänen luonaan vierailleiden kollegoidensa kanssa. Autoin heitä jopa kotitöissä.03064
Bottom
03065
Top
Among those who often came to see them wras an army engineer, Vseslavsky, who wras a fellow-countryman of Bogachevsky, and an artillery officer and pvrotechnical expert named Kouzmin. Seated around the samovar, they wrould discuss anything and everything.Heidän luonaan yhtenään vierailleiden henkilöiden joukkoon kuuluivat muiden muassa Bogatshevskin maanmies ja armeijan insinööri Vseslavski sekä tykistöupseeri ja räjähdeasiantuntija Kuzmin. He istuivat samovaarin ympärillä ja juttelivat kaikesta maan ja taivaan välillä.03065
Bottom
03066
Top
I wrould always listen very attentively to Bogachevsky and his friends, as, reading at that time a large number of books on the most varied subjects in Greek, Armenian and Russian, I wras interested in many questions; but because of my youth I naturally never joined in their conversation. Their opinions wrere authoritative for me, and at that time I had a great veneration for these men on account of their advanced education.Kuuntelin korvat höröllä Bogatshevskia ja hänen ystäviään. Noihin aikoihin luin monia aihepiirejä koskevaa kreikan, armenian ja venäjänkielistä kirjallisuutta saadakseni vastauksia mielessäni heränneisiin kysymyksiin, mutta nuoren ikäni johdosta en ottanut osaa heidän ajatuksenvaihtoihinsa. Arvostin heidän mielipiteitään ja kunnioitin suuresti noita itsensä korkeimmalle mahdolliselle asteelle kouluttaneita ihmisiä.03066
Bottom
03067
Top
It wras, by the way, all the conversations and discussions of these men, who gathered at my teacher Bogachevsky's to kill time in the monotonous life of the remote and very boring town of Kars, which awrakened my ever-continuing interest in abstract questions.On syytä mainita, että kokoontuessaan opettajani Bogatshevskin luokse keskustellakseen ja tappaakseen aikaa tuossa kaukaisessa, harmaassa Karsin kaupungissa, nuo miehet sytyttivät minussa sammumattoman halun omistaa elämäni ikuisuuskysymyksien pohdinnalle.03067
Bottom
03068
Top
Since this interest played an important part in my life, leaving a definite mark on my entire subsequent existence, and since the events which stimulated this interest occurred during the period to which belong my memories of Bogachevsky, I will dwrell upon them a little longer.Koska nuo mielenkiinnon kohteet ovat näytelleet päärooleja elämäni näytelmässä ja jättäneet leimansa minuun koko myöhemmän olemassaoloni ajaksi, ja koska syntynyttä mielenkiintoa ruokkineet tapahtumat toteutuivat elämänvaiheessa, jonka aikana olin lähimmin tekemisissä Bogatshevskin kanssa, viivyn näiden muistojen parissa hetken.03068
Bottom
03069
Top
Once, during one of these conversations, a lively discussion arose about spiritualism and, among other things, about table-turning, which at that time wras a subject of absorbing interest everywhere.Erään kuulemani keskustelun aikana ystävysten välillä heräsi eläväinen väittely spiritismistä ja ennen kaikkea kommunikaatiosta kuolleiden kanssa spiritistisissä istunnoissa. #74 Tämä puheenaihe kiehtoi kansaa suuresti noihin aikoihin.03069
Bottom
03070
Top
The army engineer asserted that this phenomenon occurs through the participation of spirits. The others denied this, attributing it to other forces of nature, such as magnetism, the law of attraction, autosuggestion and so forth; but nobody denied the existence of the fact itself.Armeijan insinööri vakuutti henkien todella ottavan osaa spiritistisiin istuntoihin. Muut keskustelijat kielsivät tämän vetoamalla muihin luonnonvoimiin, kuten magnetismiin, vetovoiman lakiin, autosuggestioon ja vastaaviin. Toisaalta yksikään heistä ei kieltänyt ilmiön todellisuutta.03070
Bottom
03071
Top
I, as usual, listened attentively and every opinion that was expressed deeply interested me. Although I had already read a great deal of 'anything and everything', this was the first time I heard about these matters.Kuuntelin tapani mukaan herkeämättä ja jokainen esitetty mielipide kiinnosti minua suuresti. Vaikka olin lukenut runsaasti aiheesta jos toisestakin, tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulin spiritismin nousevan puheenaiheeksi.03071
Bottom
03072
Top
This discussion about spiritualism made a particularly strong impression on me because of the recent death of my favourite sister and my grief over it, from which I had not yet recovered. In those days I often thought about her and involuntarily questions arose in my mind about death and life beyond the grave. What was said that evening seemed to be in response to the thoughts and questions which had unconsciously arisen in me and were demanding a solution.Väittely spiritismistä kosketti minua erityisesti, koska suosikkisiskoni oli hiljattain kuollut, eikä kokemani suru ollut hellittänyt otettaan minusta. Niinä päivinä mietin siskoani toistuvasti ja mieleni täyttyi tahtomattanikin elämää ja kuolemaa koskevista ikuisuuskysymyksistä. Kaikki tuona iltana puhuttu tuntui vastaavan kaikkiin tiedostamattani sisimmässäni esittämiini kysymyksiin.03072
Bottom
03073
Top
As a result of their discussion they decided to make an experiment with a table. For this a table with three legs wras necessary, and there wras one in the corner of the room; but the specialist in these experiments, the army engineer, w'ould not use it because there were nails in it. He explained that the table had to be without iron, and so they sent me to a neighbouring photographer to ask whether he had such a table. Finding that he had one, I brought it back with me.Keskustelunsa lopuksi he päättivät suorittaa kokeen, jota varten he tarvitsivat kolmijalkaisen pöydän. Sellainen löytyi huoneen nurkasta, mutta armeijan insinööri alan asiantuntijana huomautti pöydän olevan tarkoitukseen vääränlainen, sillä pöydänkappaleet olivat toisissaan kiinni nauloilla. Insinööri korosti, etteivät tuolin rakennusosat saisi sisältää rautaa, ja siksi he lähettivät minut lähistöllä asuneen valokuvaajan luokse kysymään, olisiko hänellä kokeeseemme soveltuvaa pöytää. Saatuani pöydän lainaksi kannoin sen mukanani Bogatshevskin kotiin.03073
Bottom
03074
Top
It was evening. Having closed the doors and turned down the light, we all sat down round the table and, placing our hands on it in a certain way, began to wait.Oli ilta. Suljettuamme ovet ja himmennettyämme valot istuimme pöydän ääreen. Asetettuamme kätemme tarkoin määritellyllä tavalla aloimme odottaa.03074
Bottom
03075
Top
Sure enough, in about twenty minutes our table did begin to move, and when the engineer asked it the age of each one present it tapped out the numbers with one leg. How and why it wras tapping wras incomprehensible to me; I did not even try to explain anything to myself, so strong wras the impression of the vast, unknown fields opening up before me.Noin kahdenkymmenen minuutin piinaavan odotuksen jälkeen pöytiimme alkoi toden totta liikkua. Insinööri kysyi jokaisen paikalla olleen ikää, jolloin pöytä taputti yhdellä jalallaan jokaisen henkilön kohdalla niin monta kertaa, kuin kysymyksen kohteella oli ikävuosia takanaan. #75 Miten tämä oli mahdollista, kävi yli ymmärrykseni. En edes yrittänyt selittää itselleni tapahtunutta, sillä mieleni täytti käsitys edessäni avautuvista laajoista, tuntemattomista aavoista.03075
Bottom
03076
Top
What I had heard and seen agitated me so profoundly that when I went home I thought about these questions all that night and the next morning, and even decided to ask Father Borsh about them during my lessons. This I did, and told him about the conversation and experiment of the previous evening.Kuulemani ja näkemäni kiihdytti minut niin perinpohjaisesti, että kotiin palattuani puntaroin tapahtunutta koko yön. Seuraavan aamun oppitunnilla kerroin isä Borshille keskustelustamme ja kysyin hänen näkemystään edellisen illan kokeestamme.03076
Bottom
03077
Top
'All that is nonsense,' replied my first tutor. 'Don't think and bother about such things, but learn what is necessary for you to knowr for leading a tolerable existence.'"Silkkaa hölynpölyä”, ensimmäinen ohjaajani vastasi. "Älä vaivaa päätäsi tuollaisilla asioilla. Sen sijaan opettele, mitä sinun pitää tietää saavuttaaksesi tilan, jossa voit sietää omaa olemassaoloasi.”03077
Bottom
03078
Top
And he could not resist adding: 'Come, you little garlic-head' —that wras his favourite expression—'think! If spirits can really tap with the leg of a table, it means that they have some physical force. And if they have, why should they resort to such an idiotic and moreover complicated means of communicating with people as tapping with the leg of a table? Surely they could transmit whatever they wished to say either by touch or by some other means!'Eikä hän malttanut olla lisäämättä: "Kuulehan, pikku kynsilaukka” — hänen suosikkisanontansa — "Mieti! Jos henget todella voisivat taputtaa pöydänjalalla, se tarkoittaisi, että niillä on fyysistä voimaa. Ja jos hengillä on fyysistä voimaa, miksi ne tekisivät jotain niin idioottimaista ja kommervenkkista kuin kommunikoisivat ihmisten kanssa pöydänjalkoja taputtamalla? Tottahan toki ne kertoisivat terveisensä koskettamalla tai muunlaisin keinoin!”03078
Bottom
03079
Top
Much as I valued the opinion of my old tutor, I could not accept his categorical reply without criticism, the more so since it seemed to me that my younger instructor and his friends, who had been through the seminar}’ and other higher educational institutions, might know more about some things than the old man who had studied in the days when science wras not so advanced.Niin paljon kuin vanhaa opettajaani arvostinkin, en voinut hyväksyä hänen jyrkkää vastaustaan esittämättä vastakritiikkiä. Tämä saattoi johtua myös siitä, että uskoin nuoremman ohjaajani ja hänen seminaarissa sekä muissa korkeimman asteen koulussa opiskelleiden ystävien tietävän näistä asioista enemmän kuin vanhus, joka oli opiskellut aikana, jona tiede ei ollut niin kehittynyt kuin nykyisin.03079
Bottom
03080
Top
So, in spite of all my respect for the old dean, I doubted his views on certain problems concerning higher mattters.Siispä vanhaa rovastia kohtaan tuntemastani arvostuksesta huolimatta epäilin hänen korkeampien aiheiden tiimoilta esittämiä näkemyksiä.03080
Bottom
03081
Top
My question wras thus left unanswered. I tried to solve it by reading books given me by Bogachevsky, the dean and others. My studies, however, did not allow' me to think very long about anything extraneous, and after a time I forgot about this question and thought no more about it.Kysymykseni jäi siis vaille vastausta. Yritin saada tietoa mieltäni kaihertaneista aiheista lukemalla Bogatshevskin, rovastin ja muiden minulle antamia kirjoja. Opintoni eivät kuitenkaan sallineet minun miettiä moisia asiaankuulumattomuuksia kovin pitkään, ja jonkin ajan kuluttua päätin jättää aiheen parissa askaroinnin tyystin. #7603081
Bottom
03082
Top
Time passed. I studied very hard with all my teachers, including Bogachevsky, and only occasionally, during the holidays, went to visit my uncle in Alexandropol, where I had many friends. I went there also to earn money. I always needed money for personal expenses, for clothes, books and so on, and also now' and then for helping some member or other of mv family, which at that time wras in great w'ant.Päivät vierivät. Keskityin ahkerasti opintoihini Bogatshevskin ja muiden opettajieni valvonnassa. Toisinaan, lähinnä pyhien aikaan, kävin tapaamassa setääni Aleksandropolissa, missä vanhat ystäväni edelleen asuivat. Siellä saatoin myös ansaita hieman rahaa välttämättömiin henkilökohtaisiin menoihini, kuten vaatteisiin ja kirjoihin, jonka lisäksi saatoin taskurahoillani silloin tällöin auttaa puutteessa ja köyhyydessä eläviä perheenjäseniäni.03082
Bottom
03083
Top
I went to Alexandropol to earn money, firstly, because everyone knew me there as a 'master of all trades' and I was always asked to make or repair something. One person wanted a lock repaired, another a watch mended, a third a special stove hewn out of the local stone, and another a cushion embroidered for a trousseau or for decorating the parlour. In short, I had a large clientele there and plenty of work and, for those times, I was very well paid. I also went to Alexandropol because in Kars I mixed with people of the 'learned' and 'superior' circles, according to my youthful understanding, and I did not wish them to know me as an artisan or to suspect that my family wras in need and that I wras compelled to earn money for my own expenses as a simple craftsman. At that time all this deeply wounded my self-love.Aleksandropol oli minulle otollinen työympäristö. Paikalliset tunsivat minut jokapaikanhöylänä, joka osaisi valmistaa tai korjata melkein mitä tahansa. Joku tahtoi minun korjaavan lukon, toinen toi kellonhihnansa parsittavaksi, kolmas pyysi minua lohkomaan paikallista kiveä erikoisvalmisteisen lieden valmistamiseksi ja joku pyysi kirjailemaan kapiotyynynsä. Lyhyesti sanottuna asiakaskuntani oli laaja ja kirjava, työtä riitti ja maksu oli työn mukainen. Aleksandropoliin minua veti sekin, että Karsissa asioin niin sanotuista "oppineista” ja "paremmista” piireistä peräisin olleiden ihmisten kanssa, enkä nuorena miehenä tahtonut heidän luulevan minua käsityöläiseksi saati perhettäni hädänalaiseksi. Noihin aikoihin itsetuntoani olisi haavoittanut suuresti, jos oppineet toverini olisivat tienneet minun ansaitsevan elantoni sekatyömiehenä.03083
Bottom
03084
Top
And so at Easter that year I went as usual to Alexandropol, which wras only about sixty miles from Kars, to stay with the family of my uncle, to whom I wras much attached and whose favourite I had always been.Niin kävi, että pääsiäisen aikaan matkustin tapani mukaisesti Aleksandropoliin noin kuudenkymmenen virstan päähän Karsista ja majoituin setäni, johon olin suuresti tykästynyt ja jonka suosikkilapsi olin aina ollut, perheen luokse.03084
Bottom
03085
Top
On the second day of this visit, at dinner, my aunt said to me, among other things: 'Listen, take care not to have an accident.' I wras astonished. What could possibly happen to me? I asked her what she meant.Vierailuni toisena päivänä tätini sanoi minulle päivällisaikaan muiden asioiden lomassa: "Kuulehan, olehan varovainen, ettet joudu onnettomuuteen.” Olin häkeltynyt. Mitä ihmettä hän luuli minulle tapahtuvan? Kysyin, mitä hän tarkkaan ottaen tarkoitti.03085
Bottom
03086
Top
'I don't quite believe it myself,' said she, 'but something that wras foretold about you has already come true, and I am afraid that the rest of it might also come true.' And she told me the following:"En oikein usko sitä itsekään”, hän vastasi, "mutta jokin, mitä sinusta on minulle kerrottu, on jo toteutunut, ja pelkään, että muukin tietooni tullut vielä toteutuu.” Hän kertoi minulle seuraavaa:03086
Bottom
03087
Top
At the beginning of the winter the half-witted Eoung-Ashokh Mardiross came to Alexandropol, as he did each year, and for some reason or other my aunt took it into her head to summon this fortuneteller and ask him to foretell my future. He had predicted many things awraiting me and, according to her, some of them had already occurred. She then pointed out certain things which had indeed happened to me during this time. 'But thank God,' she continued, 'there are two things which have not yet happened to you: one, that you will have a large sore on your right side; the other, that you are in danger of a serious accident from a fire-arm. You should, therefore, be very cautious wherever shooting is going on,' concluded my aunt, stating that, although she did not believe this lunatic, it wras in any case better to be careful.Alkutalvesta järkiheitto eoungashokh Mardiross oli saapunut Aleksandropoliin vuotuiselle vierailulleen. Tätini päätti syystä tai toisesta astella ennustajan puheille ja pyytää tätä kertomaan tulevaisuudestani. Ennustaja kertoi tädilleni monia asioita minusta ja tätini mukaan jotkin niistä olivat jo toteutuneet. ”Vaan Jumalan kiitos”, hän jatkoi, "kaksi asiaa on vielä jäänyt toteutumatta. Ennustuksen mukaan tulet saamaan suuren haavan oikeaan kylkeesi, ja lisäksi olet vaarassa joutua vakavaan tuliaseonnettomuuteen. Siksi sinun tulisi olla erityisen varovainen joka kerta kuullessasi ammuskelua”, tätini päätti ja lisäsi, että vaikka hän ei uskonut varauksetta tätä mielipuolta, minun olisi silti järkevää olla varovainen.03087
Bottom
03088
Top
I wras very much astonished by what she told me, because two months before a carbuncle had indeed appeared on my right side, which I had had to have treated for a month, going to the military hospital almost every day to have it dressed. But I had not spoken of it to anyone, and even at home no one knew about it, so how' could my aunt, who lived far away, have possibly known anything about it?Olin hämmästynyt kuulemastani, koska kaksi kuukautta aiemmin oikeaan kylkeeni oli ilmestynyt ajospahka, jota olin hoidattanut sotilassairaalassa lähes päivittäin kuukauden ajan. Koska en ollut maininnut tapahtuneesta kellekään, ihmettelin, miten kaukana asuva tätini olisi saattanut tietää asiasta.03088
Bottom
03089
Top
However, I did not attach any great importance to my aunt's story, since I did not believe at all in any of this fortune-telling, and I soon quite forgot about this prediction.Yhteensattumasta huolimatta en pitänyt tätini varoitusta kovinkaan tärkeänä, enhän uskonut ennustajien loruihin. Unohdinkin pian koko välikohtauksen.03089
Bottom
03090
Top
In Alexandropol I had a friend named Fatinov. He had a friend, Gorbakoun, the son of a company commander in the Baku regiment, which wras stationed not far from the Greek quarter.Aleksandropolissa asui ystäväni Fatinov. Hänellä oli ystävä, Gorbakun nimeltään, jonka isä työskenteli Bakun kreikkalaiskaupunginosan lähistöllä sijainneen rykmentin komentajana.03090
Bottom
03091
Top
About a week after my aunt's story this Fatinov came and asked me to go with him and his friend to shoot wild duck. They were going to Lake Alagheuz at the foot of the mountain of the same name.Viikko sen jälkeen, kun tätini kertoi minulle tarinansa, Fatinov pyysi minua lähtemään hänen ja Gorbakunin kanssa ampumaan villisorsia. He päättivät retken määränpääksi Alagheuzjärven, joka sijaitsi samannimisen vuoren juurella.03091
Bottom
03092
Top
I agreed to join them, thinking it would be a good opportunity for a rest. I wras really very tired, as I had been working hard studying certain absorbing books on neuropathology. Moreover, I had been very fond of shooting since early childhood.Suostuin lähtemään heidän kanssaan, koska ajattelin, että saisin metsästysreissulla tilaisuuden levähtää. Olin todella väsynyt, sillä edellisillä viikoilla olin lukenut ahkerasti kiehtovia neuropatologian kirjoja. Lisäksi olin pitänyt ampumisesta kovin jo varhaisista vuosistani alkaen.03092
Bottom
03093
Top
Once, when I wras only six years old, I had taken my father's rifle without permission and had gone out to shoot sparrows, and although the first shot knocked me down this not only did not discourage me but even added zest to my love of shooting. Of course thev at once took the rifle away from me, and hung it so high that I could not possiblv reach it; but out of old cartridge shells I made myself another one, which shot the cardboard bullets I had for my toy gun. This rifle, loaded with small lead shot, hit the mark no worse than a real one and became so sought after among my comrades that they began to order such fire-arms from me; and besides passing for an excellent 'gunsmith', I began to earn a good income.Kerran ollessani vasta kuuden vanha olin ottanut isäni kiväärin ilman lupaa ja lähtenyt ammuskelemaan varpusia. Vaikka ensimmäisen laukauksen rekyyli heitti minut selälleni, kokemani shokki sai minut rakastumaan ampumiseen entistäkin vahvemmin. Huoltajani luonnollisesti takavarikoivat kiväärin minulta ja ripustivat sen niin korkealle, ettei minulla ollut enää mitään mahdollisuutta päästä leikkimään sillä. Lohdutuksekseni tein itselleni vanhoista hylsyistä oman kiväärin, jolla ammuin lelupyssyni pahviluoteja. Kiväärini, jonka ammusten painoksi liitin pieniä lyijynpalasia, osui maaliinsa yhtä hyvin kuin oikea ase, ja toveripiirissäni uudesta keksinnöstäni tuli niin haluttua tavaraa, että monet ystäväni pyysivät minua valmistamaan itselleenkin samanmoisen. Näinpä maineeni aseseppänä alkoi kiiriä ystävieni joukossa ja aloin ansaita itselleni elantoa.03093
Bottom
03094
Top
And so, two days later, Fatinov and his friend called for me and we went off to shoot. We had to walk about fifteen miles, so we started at daybreak in order to arrive by evening, without hurrying, and be ready early the next morning for the ducks to rise.Ja niin, kaksi päivää myöhemmin, Fatinov ystävineen nouti minut setäni luota ja lähdimme metsästysretkelle. Edessämme oli noin viidentoista virstan taival, joten lähdimme matkaan aamunkoitteessa päästäksemme perille illaksi ja valmistautuaksemme sorsien lentoonlähtöön varhain seuraavana aamuna.03094
Bottom
03095
Top
There were four of us—a soldier, the orderly of commander Gorbakoun, had joined us. We all brought guns, and Gorbakoun even had a service rifle. Arriving at the lake as planned, we made a fire, had supper, built a hut, and went toKuljimme neljän hengen ryhmänä. Komentaja Gorbakun oli määrännyt erään sotilaistaan matkaamme valvomaan retkeämme. Meillä kaikilla oli aseet matkassamme, jonka lisäksi komentajan pojalla oli mukanaan armeijan kivääri. Saavuimme järvelle aikataulussa, jonka jälkeen viritimme leiritulen, aterioimme, rakensimme majan ja laskeuduimme yöpuulle.03095
Bottom
03096
Top
Rising before dawn, we divided the shores of the lake between us and began to wrait for the birds to fly. On my left wras Gor-bakoun with his service rifle. He fired at the first duck that rose while it wras still very low', and the bullet hit me right in the leg. Fortunately it passed clean through, missing the bone.Noustuamme ennen aamunkoittoa jakauduimme pareittain järven eri puolille ja odotimme lintujen lentoonlähtöä. Gorbakun armeijan kiväärinsä kanssa odotti vasemmalla puolellani. Hän ampui malttamattomana ensimmäistä näkemäänsä sorsaa sen vielä liitäessä hyvin matalalla, jolloin luoti osui suoraan jalkaani. Kuin onnen kaupalla luoti syöksähti suoraan lihasta ulos eikä hipaissutkaan luuta.03096
Bottom
03097
Top
Of course this spoiled the shooting-party. My leg wras bleeding profusely and began to be painful, and as I wras unable to walk, my comrades had to carry me all the way home on an improvised litter made with the rifles.Tapahtuma tietenkin pilasi metsästysretkemme. Jalkani vuoti verta valtoimenaan ja kivut alkoivat voimistua. Koska olin tilapäisesti menettänyt kävelykykyni, toverini joutuivat kantamaan minut kotiin kivääreistään kasaamillaan paareilla.03097
Bottom
03098
Top
I stayed at home and the wound soon healed, as only the flesh had been injured; but I limped for a long time afterwards.Luoti oli repäissyt minuun ainoastaan lihashaavan. Paranin kotihoidossa verrattain nopeasti, mutta siitä huolimatta onnuin pitkään.03098
Bottom
03099
Top
The coincidence of this accident with the prediction of the local oracle made me think a great deal. On a later visit at my uncle's house I heard that Eoung-Ashokh Mardiross had returned to the district and I asked my aunt to send forKertaamani sattuma ja oraakkelin ennustukset saivat minut mietteliääksi. Kun sittemmin vierailin setäni luona, kuulin eoungashohk Mardirossin palanneen seuduille ja pyysin tätiäni hakemaan hänet pakeilleni.03099
Bottom
03100
Top
The fortune-teller came. He wras tall and thin, with very faded eyes and the nervous, disordered movements of a half-wit. He shuddered from time to time and smoked incessantly. He wras certainly a very sick man.Ennustaja saapui. Hän oli pitkä ja laiha. Hänen silmänsä olivat sameat ja jäsenensä nytkivät häiriintyneesti kuten mielipuolella. Hän vapisi hetkittäin rajusti ja poltti ketjussa. Selvästikin hän oli hyvin sairas.03100
Bottom
03101
Top
His way of telling fortunes wras as follows:Hän ennusti tulevaisuutta seuraavasti:03101
Bottom
03102
Top
Sitting between two lighted candles, he held his thumb up before him and stared for a long time at his thumb-nail until he fell into a doze. Then he began to tell what he saw in the nail, first of all saying what the person wras wearing and then what would happen to him in the future. If he were telling the fortune of someone absent, he would first ask for his name, the details of his face, the general direction of the place where he lived, and if possible his age.Hän istui kahden sytytetyn kynttilän välissä ja piti peukaloa pystyssä kasvojensa edessä. Hän tuijotti peukalonsa kynttä, kunnes nukahti. Sitten hän alkoi kertoa, mitä kynsi kertoi hänelle; miten kysymyksen kohteena ollut henkilö oli pukeutunut, ja mitä tälle tapahtuisi tulevaisuudessa. Jos häneltä tiedusteltiin poissaolevan henkilön tulevaisuutta, hän kysyi ensiksi mainitun henkilön nimeä, kasvonpiirteiden yksityiskohtia, asuinpaikkaansa ja ikää, jos se oli tiedossa.03102
Bottom
03103
Top
On this occasion he again made predictions about me. And one day, without fail, I will relate how these predictions were fulfilled.Niinpä hän ennusti jälleen tulevaisuuttani ja jonain päivänä aion kiertelemättä kertoa, miten nämä ennustukset toteutuivat.03103
Bottom
03104
Top
That summer, also in Alexandropol, I met with another phenomenon for which I could not then find any explanation.Samaisena kesänä Aleksandropolissa todistin toistakin ilmiötä, jolle en silloin löytänyt selitystä.03104
Bottom
03105
Top
Across from my uncle's house wras some vacant land, in the middle of which wras a little grove of poplars. I liked this spot and used to go there with a book or with wrork of some sort.Setäni taloa vastapäätä oli tyhjä asuintontti, jonka keskellä kasvoi pieni poppelilehto. Pidin tästä lehdosta ja vietin usein aikaani siellä kirjani tai työtehtävieni parissa.03105
Bottom
03106
Top
Children were always playing there, gathered from all parts of the town—children of all colours and different races. There were Armenians and Greeks, Kurds and Tartars, and their games made an incredible noise and commotion—which, however, never disturbed my wrork.Tontti vilisi alituiseen erivärisiä ja rotuisia lapsia kaupungin joka kolkasta. Armenialaiset, kreikkalaiset, kurdit ja tataarit leikkivät keskenään sulassa sovussa hillittömän mekkalan ja hälinän saattelemana, joka ei kuitenkaan häirinnyt puuhailuani koskaan.03106
Bottom
03107
Top
One day I wras sitting under the poplars, busy with some wrork ordered by a neighbour for his niece's wedding the following day. My task wras to draw' a monogram on a shield—to be hung over the door of his house—a monogram combining his niece's initials with those of the man she was to marry. I had also to find space on the shield for the day of the month and the year.Eräänä päivänä istuskelin poppelipuiden varjossa ja puuhailin naapurini antaman askareen parissa. Naapurini veljentytär juhli pian häitään, ja minun oli piirrettävä morsiamen tulevan aviomiehen nimikirjaimet juhlakalun kotitalon oven ylle ripustettavaan kilpeen. Lisäksi minun oli huolehdittava siitä, että kilvessä oli tilaa kuukaudelle, päivälle ja vuodelle.03107
Bottom
03108
Top
Certain strong impressions somehow deeply imprint themselves on one's memory. I remember even now how I racked my brains to find the best way to fit in the figures of the year 1888.1 was deep in my work when suddenly I heard a desperate shriek. I jumped up, certain that an accident had happened to one of the children during their play. I ran and saw the following picture:Toisinaan tietyillä muistikuvilla on tapana painaa lähtemätön jälki mielemme sopukoihin. Yhä tänä päivänä muistan selkeästi, kuinka pyrin kuumeisesti keksimään keinon, jolla sommitella vuosiluku 1888 kilpeen parhaiten. Olin täysin syventynyt työhöni, kun yllättäen kuulin epätoivoisen kirkaisun. Hypähdin sijoiltani varmana, että jollekin lähistöllä leikkineistä lapsista oli tapahtunut jotain kamalaa. Juoksin huudon suuntaan, missä minua odotti seuraava näky:03108
Bottom
03109
Top
In the middle of a circle drawn on the ground stood one of the little boys, sobbing and making strange movements, and the others were standing at a certain distance laughing at him. I was puzzled and asked what it was all about.Eräs leikissä mukana olleista pikkupojista itki ja liikehti omituisesti maahan piirretyn ympyrän sisällä. Muut seisoivat välimatkan päässä ja nauroivat hänelle. Kysyin ihmeissäni, mitä oli tapahtunut.03109
Bottom
03110
Top
I learned that the boy in the middle was a Yezidi, that the circle had been drawn round him and that he could not get out of it until it was rubbed away. The child was indeed trying with all his might to leave this magic circle, but he struggled in vain. I ran up to him and quickly rubbed out part of the circle, and immediately he dashed out and ran awray as fast as he could.Kuulin, että ympyrässä seissyt poika oli jesidi[F034] joka ei pääsisi pois ympärilleen piirretystä ympyrästä ennen kuin joku auttaisi häntä pyyhkäisemällä ympyrän ääriviivat maasta. Lapsi teki silminnähden kaikkensa vapautuakseen, mutta turhaan. Juoksin hänen luokseen ja sotkin ympyrän ääriviivat hiekkaan, jolloin hän juoksi itkien pois niin nopeasti kuin suinkin pystyi.03110
Bottom
03111
Top
This so dumbfounded me that I stood rooted to the spot for a long time as if bewitched, until my usual ability to think returned. Although I had already heard something about these Yezidis, I had never given them any thought; but this astonishing incident, which I had seen with my own eyes, now' compelled me to think seriously about them.Tapahtunut jätti minut niin sanattomaksi, että seisoin sijoillani pitkään kuin lumottuna, kunnes ajattelukykyni palautui. Vaikka olin aiemmin kuullut puhuttavan jesideistä, en ollut uhrannut heille kahta ajatusta. Tämän merkillisen, omin silmin todistamani tapauksen jälkeen minun oli kuitenkin pakko pohtia tapahtunutta vakavasti.03111
Bottom
03112
Top
Looking round and seeing that the boys had gone back to their games, I returned to my place, full of my thoughts, and continued the work on the monogram, which wras not going well but had to be finished at all costs that same day.Katsahdettuani ympärilleni ja todettuani poikien palanneen leikit iensä pariin suuntasin sijoilleni mietteissäni ja jatkoin nimikirjainten kiijailua. Työ eteni vaivalloisesti, mutta minun oli saatava askareeni valmiiksi vielä samana päivänä.03112
Bottom
03113
Top
The Yezidis are a sect living in Transcaucasia, mainly in the regions near Mount Ararat. They are sometimes called devil-wershippers.lesidit on Transkaukasian alueella asuva lahko, joka on levittäytynyt erityisesti Ararat vuoren lähiympäristöön. Toisinaan heitä kutsutaan paholaisenpalvojiksi.03113
Bottom
03114
Top
Many years after the incident just described, I made a special experimental verification of this phenomenon and found that, in fact, if a circle is drawn round a Yezidi, he cannot of his own volition escape from it. Within the circle he can move freely, and the larger the circle, the larger the space in which he can move, but get out of it he cannot. Some strange force, much more powerful than his normal strength, keeps him inside. I myself, although strong, could not pull a weak woman out of the circle; it needed yet another man as strong as I.Monia vuosia tapahtuneen jälkeen tein kokeen varmistaakseni tapahtuneen todeksi ja selvitin, että jesidi ei toden totta pysty omin keinoin pakenemaan ympärilleen piirretyn ympyrän sisältä. Ympyrän sisällä hän voi liikkua vapaasti ja isommassa ympyrässä hänellä on enemmän liikkumatilaa, mutta sen ulkopuolelle hän ei pääse. Jokin outo voima, paljon voimakkaampi kuin mikään tuntemamme, pitää häntä ympyrän vankina. Vaikka pidän itseäni vahvana, en pinnistelyistäni huolimatta kyennyt vetämään hentoista jesidinaista ympyrän sisältä, vaan tarvitsin avukseni toisen itseni vahvuisen miehen.03114
Bottom
03115
Top
If a Yezidi is forcibly dragged out of a circle, he immediately falls into the state called catalepsy, from which he recovers the instant he is brought back inside. But if he is not brought back into the circle, he returns to a normal state, as we ascertained, only after either thirteen or twenty-one hours.Jos jesidi vedetään väkipakolla ympyrän sisältä, hän vaipuu välittömästi kataleptiseen tilaan, josta hän toipuu heti päästyään ympyrään takaisin. Vaan jos häntä ei palauteta ympyrään, hän saavuttaa normaalitilan vasta kolmentoista ja kahdenkymmenenyhden tunnin välillä.03115
Bottom
03116
Top
To bring him back to a normal state by any other means is impossible. At least my friends and I were not able to do so, in spite of the fact that we already possessed all the means known to contemporary hypnotic science for bringing people out of the cataleptic state. Only their priests could do so, by means of certain short incantations.Hänen palauttamisensa tavalliseen tilaan muunlaisin keinoin on mahdotonta. Ainakaan minä ja ystäväni emme yrityksistämme huolimatta onnistuneet, vaikka tunsimme monenlaisia hypnoositieteessä hyväksi todettuja oppeja kataleptiseen tilaan vajonneiden herättämiseksi. Vain jesidipapit pystyivät virvoittamaan heidät muutamilla lyhyillä loitsuilla.03116
Bottom
03117
Top
Having somehow finished and delivered the shield that evening, I set off to the Russian quarter, where most of my friends and acquaintances lived, in the hope that they might help me understand this strange phenomenon. The Russian quarter of Alexandropol wras where all the local intelligentsia lived.Saatuani lopulta kirjailutehtäväni valmiiksi ja palautettuani kilven työn tilaajalle suuntasin Aleksandropolin älymystön asuttamiin venäläiskortteleihin, missä useimmat ystävistäni ja tuttavistani asuivat. Toivoin heidän pystyvän kertomaan minulle tästä omituisesta ilmiöstä.03117
Bottom
03118
Top
It should be mentioned that from the age of eight, owing to chance circumstances, my friends in Alexandropol as well as in Kars were much older than I and belonged to families who were considered socially higher than mine. In the Greek part of Alexandropol, where my parents formerly lived, I had no friends at all. They all lived on the opposite side of the town in the Russian quarter, and were the children of officers, officials and clergymen. I often went to see them, and getting to know their families, gradually gained the entree into almost all the houses of the quarter.Tässä yhteydessä on mainittava, että kahdeksan vuoden iästä alkaen ystäväni niin Aleksandropolissa kuin Karsissakin olivat paljon itseäni vanhempia ja kuuluivat sosiaalisesti omaa perhettäni korkeaarvoisempiin perheisiin. Vanhempieni aiemmilla kotiseuduilla, Aleksandropolin kreikkalaisessa kaupunginosassa, minulla ei ollut ystäviä lainkaan. Kaikki ystäväni elivät venäläiskortteleissa kaupungin vastakkaisella puolella ja olivat upseerien, virkamiesten ja pappien lapsia. Vietettyäni aikaani heidän kanssaan ja tutustuttuani vähitellen heidän perheisiinsä minut toivotettiin kyselemättä tervetulleeksi kaupunginosan lähes jokaiseen taloon.03118
Bottom
03119
Top
I remember that the first person I spoke to about the phenomenon which had so greatly astonished me was my good friend Ananiev, who was also much older than I. He did not even listen until I finished, but authoritatively stated:Ensimmäinen henkilö, jolle uskouduin minua suuresti hämmentäneestä tapahtumasta, oli hyvä ystäväni Ananjev, hänkin paljon itseäni vanhempi. Hän ei edes malttanut odottaa, että saisin sanottavani loppuun, ennen kuin hän arvovaltaisesti linjasi:03119
Bottom
03120
Top
'These boys simply played on your credulity. They were pulling your leg and have made an ass of you. But look, how smart this is!' he added, running to the next room and putting on, as he came back, his brand new uniform. (He had recently been appointed a postal-telegraph official.) He then asked me to go with him to the public gardens. I made the excuse of not having time and went off to see Pavlov, who lived in the same street."Näkemäsi lapset tekivät pilaa herkkäuskoisuutesi kustannuksella. He vetivät sinua nenästä ja tekivät sinusta aasin. Vaan katsohan, kuinka tyylikäs tämä on!”, hän huudahti ja juoksi viereiseen huoneeseen palatakseen sieltä uusi virkapukunsa yllään hänet oli hiljattain nimetty posti ja lennätintoimiston virkamieheksi. Ananjev pyysi minua viettämään joutoaikaa puistoon, jolloin vetosin ajanpuutteeseen ja lähdin tapaamaan samalla kadulla asunutta Pavlovia.03120
Bottom
03121
Top
Pavlov, who was a treasury official, was a very good fellow but a great drinker. At his house were the deacon of the fortress church, Father Maxim, an artillery officer called Artemin, Captain Terentiev, the teacher Stolmakh and two others whom I hardly knew. They were drinking vodka, and when I came in they asked me to join them and offered me aValtiovarainministeriön virkamiehenä työskennellyt Pavlov oli paitsi hyvä ystäväni, myös tunnettu viinapäästään. Hänen luokseen olivat saapuneet Sotilaskatedraalin kappalainen Isä Maksim, tykistöupseeri Artemin, kapteeni Terentjev, opettaja Stolmah sekä kaksi muuta, joita en tuntenut nimeltä. He joivat vodkaa, ja astuessani sisään he tarjosivat minulle juotavaa ja pyysivät minua liittymään seuraan.03121
Bottom
03122
Top
It must be said that that year I had already begun to drink, not much, it is true, but when I was invited to do so, as sometimes happened, I did not refuse. I had begun to drink owing to an incident in Kars. One morning, being very tired from studying all night long, I was about to go to bed when suddenly a soldier came to call me to come to the cathedral. That day a service was to be held at a certain fort—I do not remember in honour of what—and at the last minute it was decided to have the choir for it, so the attendants and orderlies were sent to all parts of the town to call the choristers.Kyseisenä vuonna olin jo ehtinyt päästä väkijuomien makuun. En toden totta ollut mikään juomari, mutta en myöskään kieltäytynyt, jos joku pyysi minua kallistamaan lasia kanssaan. Nostin ensi kerran maljan huulilleni erään Karsissa sattuneen välikohtauksen seurauksena. Kun olin eräänä aamuna aikeissa painua kuolemanväsyneenä pehkuihin päntättyäni koko yön, luokseni saapui yllättäen minua mukaansa katedraalille vaatinut sotilas. Tuona päivänä jumalanpalvelus järjestettiin eräässä lähialueen linnoituksessa, en muista minkä kunniaksi, ja aivan viime hetkellä järjestäjät päättivät kuoron esiintymisestä messussa. Tästä syystä palvelijat ja lähetit joutuivat jäljittämään kuorolaisia koko yön.03122
Bottom
03123
Top
Having had no sleep all night, I was so exhausted by the walk up the steep hill to the fort and by the service itself that I could hardly stand on my feet. After the service a dinner had been prepared at the fort for the people invited and a special table had been laid for the choristers. The choir-master, a hearty drinker, seeing how weak I was, persuaded me to drink a small glass of vodka. When I had drunk it I did in fact feel much better, and after taking a second glass all my weakness disappeared. After that whenever I wras very tired or nervous I took one or two, or sometimes even three, small glasses.Koska en ollut nukkunut lainkaan, kävely jyrkkää ylämäkeä pitkin linnakkeelle ja pitkä jumalanpalvelus uuvuttivat minut tilaan, jossa pysyin vaivoin tolpillani. Palveluksen päätyttyä kirkkoväki kutsuttiin yhteiselle päivälliselle, ja kuorolaiset saivat istuutua omaan pöytäänsä. Rempseänä juomamiehenä tunnettu kuoronjohtaja näki heikon kuntoni ja ympäripuhui minut kumoamaan pienen lasillisen vodkaa kurkkuuni. Lasillisen juotuani tunsin toden totta virkistyneeni, ja toisen lasillisen myötä voimani palasivat. Siitä lähtien olen ottanut tavakseni nauttia erityisen väsyneenä pienen lasillisen tai kaksi, toisinaan kolmekin.03123
Bottom
03124
Top
On this evening also I took a glass of vodka with my friends, but, however much they tried to persuade me, I refused a second one. The company wras not yet drunk, as they had only just begun drinking. But I knew how things usually went in this gay crowrd. The first one to get tipsy wras always the father deacon. When only slightly intoxicated he weuld, for some reason or other, begin to intone a prayer for the repose of the soul of that true believer, etc., the late Alexander I.... But seeing that he wras still sitting there glum, I could not resist telling him what I had seen that day. I did not, however, speak so seriously about it as I did to Ananiev, but instead spoke somewhat jokingly.Myös kyseisenä iltana nautin lasillisen vodkaa ystävieni kanssa. Vaikka he kuinka yrittivät suostutella, kieltäydyin toisesta. Seurue ei ollut vielä humalassa, koska he olivat vasta aloittaneet juomingit. Tiesin kuitenkin, miten ilta yleensä jatkuisi näin iloisessa joukossa. Ensimmäiseksi humaltuisi pastori. Pienessä nousuhumalassa hän alkaisi syystä tai toisesta resitoida rukousta jonkun todellisen uskovaisen, kuten edesmenneen Aleksanteri I:n, sielun hyväksi. Nähdessäni, että hän edelleen istui aloillaan synkkänä, en voinut olla kertomatta samana päivänä näkemästäni. En kuitenkaan puhunut tapahtuneesta yhtä vakavasti kuin Ananjeville, vaan pikemminkin leikinlaskun varjolla.03124
Bottom
03125
Top
Everybody listened to me attentively and with great interest, and when I finished my story they began to express their opinions. The first to speak was the captain, who said that he himself had recently seen some soldiers draw' a circle on the ground round a Kurd who begged them almost in tears to rub it awray. Not until he, the captain, had ordered a soldier to erase a part of the circle, wras the Kurd able to get out of it. 'I think,' added the captain, 'that they take some vow' never to go out of a closed circle, and they do not go out of it, not because they cannot, but because they do not wish to break their vow.'Jokainen paikalla ollut kuunteli minua kiinnostuneesti. Saatettuani tarinani loppuun he ilmaisivat minulle mielipiteensä. Ensiksi puhui kapteeni, joka kertoi nähneensä, kuinka eräät sotilaat piirsivät muuan kurdin ympärille maahan ympyrän, jolloin kurdi kyynelsilmin rukoili heitä pyyhkimään ympyrän tiehensä. Eikä kurdi pystynyt pakenemaan ympyrästä ennen kuin kapteeni oli käskenyt sotilaitaan sotkemaan ympyrän hiekkaan. "Uskon”, kapteeni lausui, "heidän valassa vannoneen, etteivät koskaan poistu suljetusta ympyrästä. He pysyvät ympyrän sisällä, koska tahtovat osoittaa olevansa valansa mittaisia, eivätkä siksi, etteivät pystyisi siihen.”03125
Bottom
03126
Top
The deacon said: 'They are devil-wershippers and under ordinary circumstances the devil does not touch them, as they are his own. But as the devil himself is only a subordinate and is obliged by his office to impose his authority on evervone, he therefore, as vou might sav, for the sake of appearances, has limited the Yezidis' independence in this way so that other people should not suspect that they are his servants. It's exactly like Philip.' Philip was a policeman who stood at the street-corner and whom these fellows, having no one else available, sometimes sent for cigarettes and drinks. The police sendee there at that time, as is said, 'even made the cat laugh'.Apupappi jyrähti: "He ovat paholaisenpalvojia! Tavallisissa olosuhteissa paholainen ei piinaa heitä, koska he muutenkin ovat hänen omiaan. Mutta koska paholainen on Jumalaan nähden toisarvoinen, hän joutuu osoittamaan mahtiaan kaikille. Siksi hän on niin sanoakseni mahtiaan osoittaakseen rajoittanut jesidien itsenäisyyttä, jotta kukaan ei tohtisi epäillä, ettei hänellä olisi valtaa heihin. Samalla tavallahan Filip tekee.” Poliisimies Filipillä oli tapana maleksia kadunkulmassa, ja nyt koolla olleet ystäväni toisinaan juoksuttivat häntä hakemaan savukkeita ja juotavaa. Tunnettua sanontaa mukaillen sikäläisen poliisin tehokkuus oli niihin aikoihin sitä luokkaa, että kissakin olisi nauranut sille.03126
Bottom
03127
Top
'Now if I,' the deacon continued, 'make a row, let's say, in the street, this Philip is obliged without fail to take me to the police-station, and for appearances' sake, so that it should not seem strange to others, he will of course do so, but as soon as we turn the comer he will let me go, not forgetting to say, "Please, a little tip..."”Jos minä”, pappi jatkoi, "alkaisin vaikkapa rähjätä kadulla, olisi Filipin vaikutusvaltaansa osoittaakseen vietävä empimättä minut putkaan. Hän lukitsisi minut otteeseensa ja alkaisi taluttaa minua poispäin, jotta muut eivät kuvittelisi hänen katsovan tekosiani läpi sormien. Kadunkulman tuolla puolen hän kuitenkin päästäisi minut menemään ja pyytäisi pientä juomarahaa palveluksistaan.”03127
Bottom
03128
Top
'Well, the Unclean One is just the same, you might say, with his senants, the Yezidis.'"Aivan samanlainen on tuo Saastainen, kuten hänen palvelijansa jesidit.”03128
Bottom
03129
Top
I do not knowr whether he invented this episode on the spur of the moment, or whether it had really taken place.En tiedä, oliko hänen esimerkkinsä hatusta repäisty, vai oliko moinen välikohtaus todella tapahtunut joskus.03129
Bottom
03130
Top
The artillery officer said that he had never heard about such a phenomenon and that, in his opinion, nothing of the sort could exist. He much regretted that wre, intelligent people, should believe in such mangels and, still more, rack our brains about them.Tykistöupseeri totesi, ettei ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä ilmiöstä, ja että hänen mielestään mikään sellainen ei ollut järjen mukaan mahdollista. Hän nuhteli meitä siitä että kaltaisemme älykkäät ihmiset uskoimme moisiin ihmetekoihin ja täytimme aivomme niillä.”03130
Bottom
03131
Top
Stolmakh, the teacher, retorted that on the contrary he firmly believed in supernatural phenomena and that, if there were much that positive science could not explain, he wras fully cominced that, with the present rapid progress of civilization, contemporary science weuld soon prove that all mysteries of the metaphysical werld could be fully explained by physical causes. 'In regard to the fact you are now talking about,' he continued, 'I think it is one of those magnetic phenomena which are now being investigated by scientists at Nancy.'Opettaja Stolmah päinvastoin myönsi vakaasti uskovansa yliluonnollisiin ilmiöihin. Hän totesi pitävänsä varmana, että jos positivistinen liede ei vielä pystynyt selittämään niitä, sivilisaation yhä kiihtyvällä kehitystahdilla nykyaikainen tiede ratkaisisi pian läpikotaisin kaikki metafyysisen maailman mysteerit fyysisillä ilmiöillä. "Ja mitä keskustelun kohteena olevaan asiaan tulee”, hän jatkoi, "uskon, että kyseessä on eräs magneettisista ilmiöistä, joita tiedemiehet paraikaa tutkivat Nancyssä.”03131
Bottom
03132
Top
He wras going to say something more but Pavlov interrupted him, exclaiming: 'The devil take them and all the devil-worshippers! Give them each a half-bottle of vodka and then no devil will hold them back. Let's drink to the health of Isakov!' (Isakov wras the proprietor of the local vodka distillery.)Hän oli juuri jatkamaisillaan, kun Pavlov keskeytti hänet karjahtaen: "Paholainen noutakoon heidät ja kaikki muut paholaisenpalvojat tykönsä! Antakaa heille kaikille puolikas pullollinen vodkaa, eikä yksikään perkele heitä pidättele. Juokaamme Isakovin terveydeksi!” (Isakov oli paikallisen vodkatislaamon omistaja.)03132
Bottom
03133
Top
These discussions not only did not calm my thoughts, but on the contrary on leaving Pavlov's I began to think all the more, and at the same time began to have doubts about people whom I had until then considered educated.Käydyt keskustelut eivät rauhoittaneet mieltäni. Sen sijaan Pavlovin luota lähdettyäni aloin miettiä tapahtunutta entistä kiivaammin ja samalla epäillä noiden koulutettuina pitämieni ihmisten järjenjuoksua.03133
Bottom
03134
Top
The next morning I met by chance the chief physician of the 39th Division, Dr. Ivanov. He had been called to see a sick Armenian neighbour of ours and I wras asked to come and sene as interpreter. Dr. Ivanov had a good reputation among the townspeople and had a very large practice. I knewr him well as he wras often at my uncle's.Seuraavana aamuna tapasin sattumalta 39. divisioonan ylilääkärin, tohtori Ivanovin. Hän oli tekemässä kotikäyntiä sairastuneen armenialaisnaapurimme luona, ja minut noudettiin taloon tulkiksi. Tohtori Ivanov nautti hyvästä maineesta kaupunkilaisten keskuudessa, ja hänen asiakaskuntansa oli laaja. Tunsin hänet hyvin, koska hänellä oli tapana viettää aikaa setäni luona.03134
Bottom
03135
Top
After his visit to the sick man, I said to him: 'Your Excellency,' (he had the rank of a general) 'please explain to me why Yezidis cannot get out of a circle.'Hänen kotikäyntinsä jälkeen puhuttelin häntä: "Teidän Ylhäisyytenne” hän oli sotilasarvoltaan kenraali — "voisitteko ystävällisesti selvittää minulle, miksi jesidit eivät voi poistua ympyrästä.”03135
Bottom
03136
Top
'Ah, you mean those devil-worshippers?' he asked. 'That is simply hysteria.'"Ah, tarkoitat noita paholaisenpalvojia?”, hän kysyi. "Hysteriasta siinä vain on kysymys.”03136
Bottom
03137
Top
'Hysteria?' I queried."Hysteriasta?”, toistin.03137
Bottom
03138
Top
'Yes, hysteria . . .' and then he rattled off a long rigmarole about hysteria, and all I could gather from it wras that hysteria is hysteria. This already knewr myself, as there wras not a single book on neuropathology and psycholog}’ in the library of the Kars military hospital that I had not read, and read very attentively, carefully going over almost every line in my intense desire to find, through these branches of science, an explanation of the phenomenon of table-turning. Therefore I already well understood that hysteria is hysteria, but I wished to knowr something more."Niin, hysteriasta...”, hän jatkoi ja antoi minulle hysteriasta pitkän selonteon, josta minulle selvisi vain ja ainoastaan, että hysteria on hysteriaa. Tämän olisin osannut kertoa jo entuudestaan, sillä Karsin sotilassairaalan kirjastossa ei ollut ainuttakaan neuropatologian tai psykologian kirjaa, jota en ollut lukenut joka ikistä riviä myöten yrittäessäni löytää tämän tieteenhaaran työkaluilla selitystä spiritismin kaltaisiin ilmiöihin. Tiesin varsin hyvin hysterian olevan hysteriaa, mutta olisin tahtonut tietää jotain muutakin.03138
Bottom
03139
Top
The more I realized how difficult it wras to find a solution, the more I wras gnawed by the worm of curiosity. For several days I wras not myself and did not wish to do anything. I thought and thought of one thing only: 'What is true? What is written in books and taught by my teachers, or the facts I am always running up against?'Mitä tietoisemmaksi tulin siitä, kuinka hankalaa oli löytää tyynnyttävä vastaus kysymyksiini, sitä ankarammin uteliaisuuden mato kalvoi sisintäni. En aikapäiviin ollut oma itseni, enkä tahtonut nostaa sormeani. Mietin yhtä ainutta asiaa: "Mikä on totta? Se, mitä opettajani opettavat ja kirjoissa kerrotaan, vai tosiasiat, joita olen alituiseen joutunut todistamaan?”03139
Bottom
03140
Top
Soon another incident occurred and this time I wras completely bewildered.Pikapuoliin mieltäni hämmensi uusi tapahtuma, ja tällä kertaa sellaisin seurauksin, että jouduin lopullisesti ymmälleni.03140
Bottom
03141
Top
Five or six days after the incident of the Yezidis, while going one morning to the fountain to wash—it was the custom there to wash in spring water every morning—I saw a group of women at the comer talking excitedly. I went up to them and learned the following:Viisi tai kuusi päivää jesidivälikohtauksen jälkeen suuntasin eräänä aamuna lähteelle peseytymään, kuten paikallisilla oli tapana tehdä joka aamu. Näin sattumalta kadunkulmassa naisjoukon, joka sorisi keskenään jännittyneenä. Menin heidän tykönsä ja kuulin seuraavaa.03141
Bottom
03142
Top
That night in the Tartar quarter a gornakh had appeared. This w'as the name there of an evil spirit which used the bodies of people who had recently died and appeared in their shape to do all sorts of villainies, especially to the enemies of the dead person.Edeltäneenä yönä tataarikaupunginosassa oli nähty gornakh. Gornakhiksi kutsuttiin pahaa henkeä, joka tunkeutui hiljattain kuolleiden ihmisten ruumiisiin ja teki kaikennäköisiä konnantöitä erityisesti kuolleiden vihollisille.03142
Bottom
03143
Top
This time one of these spirits had appeared in the body of a Tartar who had been buried the day before, the son of Mariam Batchi.Tällä kertaa henki oli ottanut valtaansa Mariam Batshi nimisen tataarin edellisenä päivänä haudatun pojan ruumiin.03143
Bottom
03144
Top
I knew' about the death and burial of this man, as his house w'as next to our old house, where our family had lived before our departure for Kars and where I had gone the day before to collect the rent from the tenants. I had also called on several Tartar neighbours and had seen the body of the dead man being carried out.Mies oli asunut entisen kotitalomme, jossa olimme majailleet ennen muuttoamme Karsiin, naapurissa, ja siksi olin kuullut hänen kuolemastaan ja hautajaisistaan. Viimeksi olin poikennut hänen kotonaan edellispäivänä keräämässä vuokran vuokralaisiltamme. Kun olin piipahtanut samalla tapaamassa lukuisia tataarinaapureita, näin, kuinka hänen ruumistaan kannettiin asunnosta.03144
Bottom
03145
Top
He w'as a young man who had recently joined the police guard, and he used to visit us. I had known him very well.Vainaja oli vasta äskettäin poliisivoimiin liittynyt nuori mies, joka oli vieraillut tuon tuosta luonamme. Olimme hyviä tuttuja.03145
Bottom
03146
Top
Several days before, during a dzhigitovka contest, he had fallen from his horse and, as they said, had twisted his intestines. Although a military doctor, named Koulchevsky, had given him a full glass of mercury to 'readjust his intestines', the poor man had died and, according to the Tartar custom, w'as buried very soon.Joitain päiviä aiemmin hän oli tipahtanut hevosen selästä dzhigitovka[F035] kilpaiIun aikana ja saanut sisuskalunsa solmuun, kuten sanonta kuuluu. Vaikka sotilaslääkäri, Kultshevski nimeltään, oli antanut hänelle täyden lasillisen elohopeaa elvyttääkseen tämän suolen, miesparka heitti henkensä. Tataari tapojen mukaisesti hänet haudattiin lähes välittömästi.03146
Bottom
03147
Top
Then this evil spirit, it seems, entered his body and tried to drag it back home, but someone, happening to see this, raised an outcry and rang the alarm, and to prevent the spirit from doing any great harm the good neighbours quickly cut the throat of the body and carried it back to the cemetery.Hautausmenojen jälkeen paha henki oli ilmeisesti tunkeutunut vainajan ruumiiseen ja yrittänyt palauttaa tämän kotiinsa. Tapahtuman silminnäkijä nostatti kuitenkin metelin ja soitti hälytyskelloa, jolloin valppaat naapurit viilsivät ruumiilta kurkun auki ja kantoivat kalmon lakaisin hautuumaalle estääkseen pahaa henkeä tekemästä tihutöitään.03147
Bottom
03148
Top
It is believed there among the followers of the Christian religion that these spirits enter exclusively the bodies of Tartars because, according to the Tartar custom, the coffin is not deeply buried at first but only lightly covered with earth, and food is often put inside. It is difficult for spirits to go off with the bodies of Christians buried deep in the earth, and that is why they prefer Tartars.Kristillistä uskoa tunnustavien keskuudessa uskotaan pahojen henkien valitsevan tekojensa välikappaleiksi erityisesti tataarien ruumiita. Syitä tähän ovat ensiksikin se, että tataarit eivät hautaa arkkujaan kovinkaan syvälle, ja toiseksi, että heillä on tapana sulloa vainajien arkkuihin ruokatavaroita juhla-aterian tarpeiksi. Henkien on hankala astua kristittyjen syvään haudattujen arkkujen sisällä oleviin ruumiisiin, ja siksi ne valitsevat tataareja uhreikseen.03148
Bottom
03149
Top
This incident completely stupefied me. How' could I explain it to myself? What did I know'? I looked round me. Gathered at the corner were my uncle, the esteemed Giorgi Mercourov, and his son, who had nearly finished school, and a police official, all talking about this. All were generally respected; all had lived much longer than I and surely knew' many things that I had not even dreamed of. Did I see in their faces indignation, grief or astonishment? No: they even seemed to be glad that somebody had succeeded this time in punishing the evil spirit and w'arding off its mischief.Tapahtunut sai minut pökerryksiin. Miten selittäisin sen itselleni? Mitä muka tiesin? Katselin ympärilleni. Arvostettu setäni Giorgi Merkurov, hänen kouluopintonsa lähes päätökseen saattanut poikansa[F036] sekä poliisivirkamies keskustelivat tapahtuman käänteistä nurkassa. He kaikki nauttivat suurta arvostusta yhteisössään ja tiesivät varmasti asioita, jollaisia en osannut edes kuvitella. Vaan näinkö heidän kasvoillaan närkästystä, surua tai ihmetystä? En. Sen sijaan he vaikuttivat onnellisilta, että joku oli onnistunut tällä kertaa rankaisemaan pahaa henkeä ja estämään sitä levittämästä enempää sekasortoa.03149
Bottom
03150
Top
I gave myself up again to reading books, hoping that through them I could satisfy the w'orm which w'as gnawing me.Annoin jälleen itselleni luvan syventyä kirjojen maailmaan. Toivoin, että niistä omaksumani tiedon myötä saattaisin tyydyttää mieltäni kalvaneen madon.03150
Bottom
03151
Top
Bogachevsky helped me very much, but unfortunately he soon went aw'ay, because two years after his arrival in Kars he w'as appointed chaplain of the garrison in a town of the Transcaspian region.Bogatshevski auttoi minua suuresti, mutta valitettavasti hän poistui luotamme pian, koska kaksi vuotta Karsiin saapumisensa jälkeen hänet nimitettiin erään Transkaspian alueella[F037] sijaitsevan pikkukaupungin varuskuntapapiksi.03151
Bottom
03152
Top
While he lived in Kars and w'as my teacher, he introduced into our relationship a certain peculiarity, namely, although he w'as not yet a priest, he confessed me every week. When he left he bade me, among other things, write out my confession each week and send it to him in a letter, promising that he w'ould sometimes reply. We agreed that he w'ould send his letters through my uncle, who w'ould forward them to me.Vaikka hän ei vielä ollut saanut papin vihkimystä, ripittäydyin hänelle viikoittain, kun hän yhä opetti minua Karsissa. Lähtiessään hän velvoitti minua muiden asioiden ohessa kirjoittamaan synnintunnustuksen kerran viikossa ja lähettämään sen kirjeitse hänelle. Hän lupasi vastata minulle aina ajan antaessa myöten. Sovimme, että hän lähettäisi kirjeeni sedälleni, joka välittäisi ne eteenpäin.03152
Bottom
03153
Top
A year later in the Transcaspian region, Bogachevsky gave up his duties as chaplain and became a monk. At the time it w'as said that the cause of his action w'as that his wife seemed to be having an affair with some officer, and Bogachevsky had turned her out and had not wished to remain in the town or even to hold office in the church.Vuotta myöhemmin Bogatshevski luopui papinvirastaan ja ryhtyi munkiksi. Huhun mukaan hänen tekonsa perimmäinen syy oli hänen vaimonsa suhde johonkin varuskunnan upseeriin. Kerrottiin, että Bogatshevski oli näyttänyt vaimolleen ovea ja pyytänyt esimiehiltään, ettei hänen tarvitsisi jäädä kaupunkiin tai ylipäätään kirkon virkaan.03153
Bottom
03154
Top
Soon after Bogachevsky's departure from Kars I went to Tiflis. At this time I received two letters from Bogachevsky through my uncle, after which I had no news of him for several years.Pian Bogatshevskin Karsista lähdön jälkeen matkustin Tiflisiin[F038] Samoihin aikoihin setäni välitti minulle kaksi Bogatshevskin kirjoittamaa kirjettä, jonka jälkeen en kuullut hänestä vuosiin.03154
Bottom
03155
Top
Once, much later, I met him quite by accident in the town of Samara as he was leaving the house of the local bishop. He was then wearing the monk's habit of a well-known monastery. He did not immediately recognize me, as I had by then grown up and changed a good deal, but when I told him who I was he was very glad to see me, and for several days we saw each other often, until both of us left Samara.Monia vuosia myöhemmin tapasin hänet sattumalta Samarassa[F039] missä hän oli vierailemassa paikkakunnan piispan luona. Hän oli pukeutunut erään tunnetun luostarin munkinkaapuun. Hän ei välittömästi tunnistanut minua, sillä olin vuosien aikana miehistynyt ja muuttunut huomattavasti, mutta hän ilahtui silminnähden kerrottuani, kuka olen. Seuraavien päivien aikana näimme toisiamme yhtenään, kunnes jätimme Samaran taaksemme.03155
Bottom
03156
Top
After this meeting I never saw him again. I heard later that he had not wished to remain in his monastery in Russia and had soon left for Turkey, then for Holy Athos, where he also did not stay long. He had then renounced his monastic life and had gone to Jerusalem. There he chanced to become friends with a vendor of rosaries who traded near the Lord's Temple.Ilahduttavan jälleennäkemisemme jälkeen en enää koskaan nähnyt häntä. Kuulin sittemmin, että hän ei halunnut asettua luostariinsa Venäjälle. Hän oli matkannut Turkin kautta pyhälle Athosvuorelle[F040] missä ei myöskään viihtynyt kauaa. Sittemmin hän luopui luostarielämästä ja asettui Jerusalemiin.03156
Bottom
03157
Top
This trader wras a monk of the Essene Order who, having gradually prepared Bogachevsky, introduced him into his brotherhood. Owing to his exemplary life, Bogachevsky wras appointed warden and, a fewr years later, prior in one of the branches of this brotherhood in Egypt; and later, on the death of one of the assistants to the abbot of the chief monastery, Bogachevsky wras appointed in his place.Jerusalemissa hän ystävystyi Temppelivuorella tavaroitaan kaupanneen rukousnauhamyyjän kanssa. Tuo kauppias oli essealaisveljeskunlaan kuuluva munkki, joka valmisti asteittain Bogatshevskia liittymään veljistöönsä. Esimerkillisen elämänsä johdosta Bogatshevski nimitettiin portinvartijaksi ja joitain vuosia myöhemmin prioriksi[F041] erääseen veljeskunnan egyptiläisen haaran luostareista. Lopulta eräs pääluostarin apotin avustajista menehtyi, jolloin Bogatshevski nimettiin hänen seuraajakseen.03157
Bottom
03158
Top
Of his extraordinary life during this period I learned much, when I wras in Broussa, from the tales of a certain friend of mine, a Turkish dervish who had often met Bogachevsky. Before this time I had received another letter from him, again sent through my uncle. In addition to the few' words of blessing, there were enclosed a small photograph of him in the dress of a Greek monk and several viewrs of holy places in the environs of Jerusalem.Viettäessäni aikaani Broussassa[F042] sain tietooni mieltä kutkuttavia yksityiskohtia hänen eriskummallisesta elämästään eräältä ystävältäni, Bogatshevskiä aika ajoin tavanneelta turkkilaisdervissiltä. Ennen tätä olin saanut häneltä pitkästä aikaa kirjeen, jonka setäni oli jälleen välittänyt minulle. Muutamien rukoussanojen lisäksi hän oli liittänyt kirjekuoreen pienen valokuvan itsestään kreikkalaisen munkin vaatetuksessa sekä maisemakuvia Jerusalemin alueen pyhiltä paikoilta.03158
Bottom
03159
Top
When he wras in Kars, still only a candidate for the priesthood, Bogachevsky had very original views on morality. He then said and taught me that on earth there are two moralities: one objective, established by life in the course of thousands of years, and the other subjective, pertaining to individuals as well as to whole nations, kingdoms, families, groups of people and so forth.Asuessaan vielä pappiskokelaana Karsissa Bogatshevski kertoi minulle eriskummallisista moraalikäsityksistään. Hän opetti, että maan päällä vallitsee kaksi moraalilakia: objektiivinen moraali, jonka elämä on vakiinnuttanut tuhansien vuosien aikana, sekä subjektiivinen moraali, jonka periaatteet liittyvät yksilöiden, kokonaisten kansakuntien, perheiden, viiteryhmien ja vastaavien näkemyksiin.03159
Bottom
03160
Top
'Objective morality,' he said, 'is established by life and by the commandments given us by the Lord God Himself through His prophets, and it gradually becomes the basis for the formation in man of what is called conscience. And it is by this conscience that objective morality, in its turn, is maintained. Objective morality never changes, it can only broaden in the course of time. As for subjective morality, it is invented by man and is therefore a relative conception, differing for different people and different places and depending upon the particular understanding of good and evil prevailing in the given period."Objektiivinen moraali”, hän aloitti, ”on jotain, jonka on vakiinnuttanut sekä elämä itse että Herra Jumalan profeettojensa välityksellä luomakunnalleen antaneet käskyt. Vähitellen se valaa pohjan ihmisen omaksitunnoksi kutsutulle ominaisuudelle. Tämä niin kutsuttu omatunto vuorostaan ylläpitää objektiivista moraalia, joka ei milloinkaan muutu, vaan ainoastaan laajentuu ajan kuluessa. Mitä tulee subjektiiviseen moraaliin, se on silkkaa ihmisen keksintöä ja siksi suhteellinen käsite, jonka sisältö vaihtelee ihmisten eri käsitysten ja elinpaikkojen mukaan, ja riippuu täysin kulloisenkin aikakauden hyvään ja pahaan liittyvistä käsityksistä.”03160
Bottom
03161
Top
'For example, here in Transcaucasia,' said Bogachevsky, 'if a woman does not cover her face and if she speaks with a guest, everyone will regard her as immoral, spoiled and badly brought up. But in Russia, on the contrary, if a woman does cover her face and if she does not welcome a guest and entertain him with conversation, everyone will consider her badly brought up, rude, disagreeable and so forth."Esimerkiksi täällä Transkaukasiassä”, Bogatshevski jatkoi, "naista, joka ei verhoa kasvojaan tai joka keskustelee vieraan kanssa, pidetään moraalittomana, turmeltuneena ja huonosti kasvatettuna. Mutta vastaavasti Venäjällä kasvonsa verhoavaa naista, joka ei toivota vierasta tervetulleeksi eikä viihdytä häntä keskustelulla, pidetään huonosti kasvatettuna, töykeänä, epämiellyttävänä ja niin edelleen.”03161
Bottom
03162
Top
'Another example: if a man here in Kars does not go once a week, or at least once in two weeks, to the Turkish bath, everyone round him will dislike him and be disgusted by him, and even find that he has a bad odour, which he may not have at all. But in St. Petersburg it is just the opposite: if a man even mentions going to the baths, he is considered uneducated, unintelligent, boorish and so on; and if by chance he should actually go, he will hide the fact from others so that such a lowr taste should not be attributed to him."Toinen esimerkki: jos täällä Karsissa asuva mies ei viikoittain tai edes joka toinen viikko käy peseytymässä turkkilaisessa kylpylässä, kanssaihmiset alkavat pitää häntä etovana ja juoruta keskenään tämän vastenmielisestä löyhkästä, vaikka hänestä ei lähtisi pienintäkään hajua. Pietarissa tämäkin on toisin: jos mies edes vihjaisee käyvänsä kylpylässä, hänen katsotaan olevan kouluttamaton, tyhmä, rahvaanomainen ja niin edelleen. Jos hän sattumoisin todella kylpisi kylpylöissä, hän pitäisi sen visusti salassa muilta, jotta hänen alhaiset mieltymyksensä eivät tulisi muiden tietoisuuteen.”03162
Bottom
03163
Top
'As a very good illustration of the relative understanding of so-called morality or honour,' continued Bogachevsky, 'let us take the two incidents which occurred here in Kars last week among the officers and which made a great stir."Antaakseni hyvän esimerkin siitä, kuinka suhteellisia niin kutsutut moraaliin ja kunniaan liittyvät käsitykset ovat”, Bogatshevski lisäsi, "kerron sinulle kahdesta välikohtauksesta, jotka tapahtuivat täällä Karsissa upseerikunnan keskuudessa ja kuohuttivat monia.”03163
Bottom
03164
Top
'The first was the trial of Lieutenant K and the second the suicide of Lieutenant Makarov."Ensimmäinen näistä oli Luutnantti K:n oikeudenkäynti ja toinen Luutnantti Makarovin itsemurha.”03164
Bottom
03165
Top
'Lieutenant K was tried by the military court for having struck a shoemaker, Ivanov, in the face so brutally that he lost an eye. The court acquitted him, after having found out on investigation that the shoemaker had caused Lieutenant K much annoyance and had spread insulting rumours about him."Sotilastuomioistuin sai käsiteltäväkseen syytteen, jonka mukaan Luutnantti K olisi lyönyt suutari Ivanovia kasvoihin niin raa’asti, että tämä menetti silmänsä. Oikeus päästi Luutnantti K:n vapaaksi saatuaan tiedusteluissaan selville, että suutari oli aiheuttanut hänelle paljon harmia ja levittänyt loukkaavia huhuja hänestä.”03165
Bottom
03166
Top
'Having become very interested in this case, I decided, disregarding the evidence of the court, to question the family and acquaintances of the unfortunate shoemaker, so as to ascertain for myself the real reasons for the conduct of Lieutenant K."Kiinnostuttuani aiheesta perinpohjaisesti päätin, tuomioistuimen päätöksestä huolimatta, haastatella epäonnisen suutarin tuttavia ja perheenjäseniä varmistaakseni Luutnantti K:n teon taustalla piilleet motiivit.”03166
Bottom
03167
Top
'This lieutenant, as I learned, had ordered first one pair and then two more pairs of boots from the shoemaker Ivanov and had promised to send him the money on the twentieth of the month, when he would receive his pay. When the lieutenant did not send the money on the twentieth, Ivanov went to his house to ask for what was due to him. The officer promised to pay the next day, but the next day he again put him off till the next, and in short, fed him for a long time, as is said, on "tomorrows". Ivanov, however, went to him time after time to ask for the money, as it represented for him a very large sum. It was almost all he possessed—consisting of the entire savings of his wife, a laundress, who for many years had put it away kopek by kopek, and had given it to her husband to buy material for the lieutenant's boots. Besides, Ivanov kept coming for his money because he had six small children to feed."Sain selville Luutnantti K:n tilanneen ensiksi yhden parin ja sittemmin kaksi lisäparia kenkiä suutari Ivanovilta ja luvanneen lähettää tälle korvauksen kuun kahdenteenkymmenenteen päivään mennessä, jolloin hänellä olisi palkkapäivä. Kun luutnantin rahoja ei kuulunut sovittuna maksupäivänä, Ivanov lähti hänen luokseen pyytääkseen sitä, mikä hänelle oikeutetusti kuului. Upseeri lupasi maksaa seuraavana päivänä, mutta seuraavan päivän tullen hän jälleen lykkäsi maksua edelleen.” "Lyhyesti sanoen, luutnantti lykkäsi kerta toisensa jälkeen maksua aina uuteen huomiseen. Ivanov palasi kärsivällisesti hänen luokseen harva se päivä pyytääkseen rahojaan, koska summa oli hänelle huomattava. Olihan hänen koko omaisuutensa lähes luutnantin velan suuruinen jos mukaan laskettiin hänen pyykkärivaimonsa vuosien varrella sukanvarteen ujuttamat eläkesäästöt, jotka tämä oli antanut miehelleen luutnantin kenkiin tarvittavien materiaalien ostamiseksi. Sen lisäksi Ivanovilla oli kuusi pientä lasta ruokittavana, joten hän tarvitsi rahoja kipeästi.”03167
Bottom
03168
Top
'At last Lieutenant K grew annoyed at Ivanov's insistence and told his orderly to say he was not at home; then he simply had him driven off, and threatened to have him sent to prison. Finally the lieutenant told his orderly to give Ivanov a good thrashing if he came again.''Lopulta Luutnantti K ärsyyntyi Ivanovin vaatimuksista ja kehotti palvelijaansa sanomaan, ettei ole kotona; sitten hän passitti Ivanovin tiehensä ja uhkasi lähettää tämän putkaan. Lopulta Luutnantti käski palvelijansa uhata Ivanovia kunnon selkäsaunalla, jos tämä vielä näyttäisi naamaansa.”03168
Bottom
03169
Top
' The orderly, a kindly man, did not beat Ivanov, as his master had ordered, but, wanting to persuade him in a friendly way not to annoy the lieutenant with his repeated visits, invited him into the kitchen to talk. Ivanov sat down on a stool, and the orderly began to pluck a goose for roasting. Seeing this, Ivanov remarked:"Palvelija, helläsydäminen mies, ei isäntänsä käskystä huolimatta kohottanut nyrkkejään Ivanovia vastaan. Palvelija tahtoi ystävällisesti varoittaa suutaria olemaan ärsyttämättä luutnanttia enempää, joten hän kutsui tämän keittiöön keskustelemaan. Kun Ivanov istui jakkaralle, palvelija alkoi nylkeä hanhea päivälliseksi jolloin Ivanov parahti:03169
Bottom
03170
Top
"So! Our lords and masters eat roast goose every day and do not pay their debts, and meanwhile my children go hungry!"'Vai niin! Herramme ja isäntämme syövät hanhipaistia joka päivä, mutta eivät maksa velkojaan, ja omat lapseni joutuvat näkemään nälkää!’”03170
Bottom
03171
Top
'At this moment Lieutenant K happened to come into the kitchen and, overhearing what Ivanov had said, grewr so furious that he took a large beetroot from the table and struck Ivanov in the face so hard that he knocked his eye out."Samaisella hetkellä Luutnantti K sattui astumaan keittiöön. Kuultuaan Ivanovin sanat hän tulistui niin pahanpäiväisesti, että poimi suuren punajuuren pöydältä ja iski Ivanovia silmään niin lujaa, että suutariparan silmä pullahti kuopastaan.”03171
Bottom
03172
Top
'The second incident,' continued Bogachevsky, 'was, so to speak, the reverse of the first one: a certain Lieutenant Makarov could not pay his debt to a certain Captain Mashvelov, and so he shot himself."Toinen välikohtaus”, jatkoi Bogatshevski, "oli niin sanoakseni edellisen vastakohta. Muuan Luutnantti Makarov ei pystynyt maksamaan velkojaan eräälle Kapteeni Mashveloville, joten hän ampui itsensä.”03172
Bottom
03173
Top
'It must be said that this Mashvelov wras an inveterate gambler and also a great card-sharper. Not a day passed without his fleecing someone; it wras obvious to all that he played a crooked game.”On kerrottava, että mainitsemani Mashvelov oli niin sanoakseni piintynyt uhkapeluri ja korttihai. Päivääkään ei kulunut, ettei hän höynäyttänyt jotakuta; kaikille oli selvää, että hänen pelinsä perustui petkutukseen.”03173
Bottom
03174
Top
'A short time ago Lieutenant Makarov wras playing cards with some officers, among them Mashvelov, and he lost not only all his own money, but also a sum borrowed from this Mashvelov on the promise to return it to him in three days. As the sum wras a large one, Lieutenant Makarov could not raise it in three days, and, being unable to keep his wrord, decided to shoot himself rather than stain his honour as an officer."Vähän aikaa sitten Luutnantti Makarov iski korttia joidenkin upseeriystäviensä kanssa, Mashvelov heidän joukossaan. Hän menetti omien rahojensa lisäksi Mashvelovilta lainaamansa rahasumman, jonka hän lupasi maksaa kolmen päivän kuluessa. Velan suuruuden johdosta Luutnantti Makarov ei olisi millään pystynyt ansaitsemaan tarpeeksi rahaa kolmessa päivässä, ja siksi hän päätti mieluummin päättää päivänsä kuin tahrata upseerin kunniaansa.”03174
Bottom
03175
Top
'Both these events occurred on account of debts. In one case, the creditor has his eye knocked out by the debtor, and in the other case, the debtor shoots himself. Why? Simplv because evervone round Makarov would have severely condemned him for not paying his debt to the sharper Mashvelov, whereas in the case of Ivanov, the shoemaker, even if all his children were to starve to death—that would be quite in the order of things, for the code of honour of an officer is not concerned with the payment of his debts to a shoemaker."Molempien välikohtausten liikkeellepanevana voimana oli velka. Ensimmäisessä tapauksessa velkoja menetti silmänsä velallisen toimesta, ja toisessa tapauksessa velallinen ampui itsensä. Miksi? Yksinkertaisesti, koska kaikki Makarovin tuttavat olisivat tuominneet hänet ankarasti velkojen maksamatta jättämisestä Mashveloville. Vastaavasti suutari Ivanovin tapauksessa tilanne oli toisenlainen, vaikka kaikki hänen lapsensa olisivat olleet nälkäkuoleman partaalla — upseerilla ei ole velvollisuutta kantaa huolta pahaiselle suutarille maksettavista veloista.”03175
Bottom
03176
Top
'And in general, I repeat, acts of this kind occur simply because people stuff their children, while the future man is still being formed in them, with all sorts of conventions, and so prevent Nature herself from developing in them that conscience which has taken form over thousands of years of struggle by our ancestors against just such conventions.'"Toistan: kaiken kaikkiaan tällaisia välikohtauksia tapahtuu vain ja ainoastaan, koska ihmiset ahtavat latensa mieliin kaiken maailman tapoja ja soveltuvuussääntöjä vielä silloin, kun heidän tuleva minänsä on vasta muodostumaisillaan heidän sisällään. Niin he estävät Luontoa kehittämästä lapsille omaatuntoa, joka on ottanut muotonsa esiisiemme kamppailtua vuosituhansia tällaisia yleisiä käytäntöjä vastaan.”03176
Bottom
03177
Top
Bogachevsky often urged me not to adopt any conventions, either those of my immediate circle or those of any other people.Bogatshevski vannotti minua olemaan omaksumatta minkäänlaisia tapoja riippumatta siitä, olivatko tavat peräisin lähipiiriltäni tai keneltä tahansa muulta.03177
Bottom
03178
Top
He said: 'From the conventions with which one is stuffed subjective morality is formed, but for real life objective morality is needed, which comes only from conscience.Hän sanoi: "Ihmisen lapsiinsa ja toisiinsa ahtamista ennakkokäsityksistä muodostuu subjektiivinen moraali, mutta todellisessa elämässä tarvitaan ainoastaan objektiivista moraalia, joka on lähtöisin ainoastaan omastatunnosta.”03178
Bottom
03179
Top
'Conscience is everywhere the same. As it is here, so it is in St. Petersburg, America, Kamchatka, and in the Solomon Islands. Today you happen to be here, but tomorrow you may be in America; if you have a real conscience and live according to it, it will always be well with you wherever you may be. 'You are still quite young; you have not yet begun life. Everybody here may now call you badly brought up; you may not knowr how' to bow correctly, or to say the right thing in the proper manner, but this does not matter if only when you grow' up and begin to live you have in yourself a real conscience, that is, the foundation of objective morality."Omatunto on kaikkialla sama. Se on samanlainen täällä, Pietarissa, Amerikassa, Kamtsatkassa ja Salomonsaarilla. Tänään satut olemaan täällä, mutta huomenna kenties Amerikassa. Jos sinulla on todellinen omatunto ja elät sen mukaisesti, tulet aina toimeen missä liikutkin.” "Olet edelleen kovin nuori, elämäsi on vasta aluillaan. Ihmiset täällä saattavat väittää, että olet huonosti kasvatettu. Et välttämättä tiedä, miten kumartaa oikeaoppisesti tai puhua asianmukaisella tavalla, mutta sinun ei tarvitse välittää näistä asioista, kun kasvat aikuiseksi ja alat elää todellisen omantuntosi, toisin sanoen objektiivisen moraalin perustan, mukaisesti.”03179
Bottom
03180
Top
'Subjective morality is a relative conception, and if you are filled with relative conceptions, then w'hen you are grown up you will ahvays and everywhere act and judge other people according to the conventional view's and notions you have acquired. You must learn not w'hat people round you consider good or bad, but to act in life as your conscience bids you. An untrammelled conscience will ahvays know' more than all the books and teachers put together. But for the present, until your own conscience is formed, live according to the commandment of our Teacher Jesus Christ: "Do not do to others w'hat you w'ould not wish them to do to you."'"Subjektiivinen moraali on suhteellinen käsite. Jos pääsi täytetään suhteellisilla käsitteillä, tulet joka paikassa tuomitsemaan muita sen perusteella, minkä olet oppinut käsittämään tavalliseksi omassa kotipaikassasi. Et saa tyytyä arvioimaan hyvää ja pahaa ympärilläsi elävien ihmisten tavoin, vaan sinun on elettävä elämäsi omaatuntoa kuunnellen. Esteettömästi toimiva omatunto on aina viisaampi kuin kaikkien lukemiesi kirjojen sisältö ja kaikkien opettajiesi opit yhteensä. Mutta tällä hetkellä, kunnes omatuntosi on täysin muodostunut, elä kuten opettajamme Jeesus Kristus on meitä neuvonut: 'Älä tee toisille kuten et toivoisi heidän tekevän sinulle.’”03180
Bottom
03181
Top
Father Evlissi, w'ho is now' an aged man, happened to become one of the first persons on earth w'ho has been able to live as our Divine Teacher Jesus Christ wished for us all.Isä Evlissi, nyt jo ikääntynyt mies, oli sattumoisin ensimmäisiä ihmisiä maan päällä, joka on pystynyt elämään Pyhän Opettajamme Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaisen elämän.03181
Bottom
03182
Top
May his pravers be an aid to all those w'ho wish to be able to live according to the Truth!Auttakoon hänen rukouksensa kaikkia heitä, jotka tahtovat elää Totuuden sanan mukaisesti!03182
Bottom
Gurdjieff-03
Muistiinpanoja, palautetta

Otsikko

Muistiinpanot, palaute tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela ja...

0 headings, 182 paragraphs [locations] = 100% of total 182