Ajk kotisivu TwinBook o Gurdjieff Main

G.I. Gurdjieff: Meetings with Remarkable Men
G.I. Gurdjieff: KOHTAAMISIA MERKITTÄVIEN HENKILÖIDEN KANSSA
02

02001
Top
My FatherII ISÄNI02001
Bottom
02002
Top
My father was widely known, during the final decades of the last century and the beginning of this one, as an ashokh, that is, a poet and narrator, under the nickname of 'Adash'; and although he was not a professional ashokh but only an amateur, he was in his day very popular among the inhabitants of many countries of Transcaucasia and Asia Minor.isäni, ”adash” lempinimeltään, tunnettiin laajalti viime vuosisadan loppuvaiheilla ja oman vuosisatamme alussakin ansioituneena ashokhina eli runoilijana ja tarinankertojana. Vaikka hän ei kertonut tarinoita työkseen vaan sydämensä iloksi, hänet tunnettiin sangen hyvin monien Taka-Kaukasian ja Vähä-Aasian[F019] maiden asukkaiden keskuudessa.02002
Bottom
02003
Top
Ashokh was the name given everywhere in Asia and the Balkan peninsula to the local bards, who composed, recited or sang poems, songs, legends, folk-tales, and all sorts of stories.Ashohk oli yleisnimitys kaikille Aasian ja Balkanin niemimaan alueen bardeille, jotka sävelsivät, resitoivat tai lauloivat runoja, lauluja, kansantarinoita, legendoja tai muunlaisia loruja.02003
Bottom
02004
Top
In spite of the fact that these people of the past who devoted themselves to such a career were in most cases illiterate, having not even been to an elementary school in their childhood, they possessed such a memory and such alertness of mind as would now be considered remarkable and even phenomenal.Vaikka monet tarinankerronnalle elämänsä omistaneet ihmiset olivat useimmissa tapauksissa lukutaidottomia ja nykyaikaisilla mittapuilla täysin kouluttamattomia, heidän muistinsa sekä mielenvirkeytensä olivat tasolla, jota tänä päivänä pidettäisiin huomattavana, jopa ilmiömäisenä.02004
Bottom
02005
Top
They not only knew by heart innumerable and often very lengthy narratives and poems, and sang from memory all their various melodies, but when improvising in their own, so to say, subjective way, they hit upon the appropriate rhymes and changes of rhythm for their verses with astounding rapidity.He osasivat lausua yhdeltä istumalta lukemattomia, usein monikymmensäkeistöisiäkin kertomuksia sekä runoja ja laulaa tuhansittain melodioita. Omaan tyyliinsä improvisoidessaan he myös kykenivät tarttumaan korvakuulolta soljuvasti oikeaan rytmiin ensimmäisestä02005
Bottom
02006
Top
At the present time men with such abilities are no longer to be found anywhere.sävelestä alkaen tai vaihtamaan laulujen rytmitystä tai tyylilajia uskomattoman täsmällisesti.02006
Bottom
02007
Top
Even when I wras very young, it wras being said that they wrere becoming scarcer and scarcer.Nykypäivänä vastaavia kykyjä omaavia ihmisiä ei enää ole.02007
Bottom
02008
Top
I personally saw a number of these ashokhs who wrere considered famous in those days, and their faces wrere strongly impressed on my memory.Ollessani vasta poikanen kuulin sanottavan, että ashokhien rivit olivat harvenemassa. Minulla oli lapsuudessani ilo tavata ilmielävänä useita tunnettuja ashokheja, ja yhä tänä päivänä monien heistä kasvot ovat painautuneet muistiini.02008
Bottom
02009
Top
I happened to see them because my father used to take me as a child to the contests where these poet ashokhs, coming from various countries, such as Persia, Turkey, the Caucasus and even parts of Turkestan, competed before a great throng of people in improvising and singing.Lapsuudessani isälläni oli tapana viedä minut mukanaan kilpailuihin, missä monista eri maista, kuten Persiasta, Turkista, Kaukasukselta ja jopa tietyistä Turkestanin[F020] osista peräisin olevat runoilijat ja ashhokhit improvisoivat ja lauloivat suurten väkijoukkojen edessä.02009
Bottom
02010
Top
This usually proceeded in the following way: One of the participants in the contest, chosen by lot, wrould begin, in singing an improvised melody, to put to his partner some question on a religious or philosophical theme, or on the meaning and origin of some well-known legend, tradition or belief, and the other wrould reply, also in song, and in his own improvised subjective melody; and these improvised subjective melodies, moreover, had always to correspond in their tonality to the previously produced consonances as wrell as to what is called by real musical science the 'ansapalnianlv flowing echo'.Yleensä kilpailut etenivät seuraavanlaisesti: Arvalla valittu kilpailija aloittaisi laulamalla improvisoitua sävelmää ja esittäisi laulun muodossa kilpakumppanilleen uskonnollisfilosofiseen teemaan liittyvän kysymyksen tai utelisi häneltä tunnetun legendan, perinteen tai kertomuksen alkuperää ja merkitystä. Tämän jälkeen kilpakumppani vastaisi niin ikään laulaen omalla, improvisoidulla melodiallaan. Näiden improvisoitujen melodioiden oli määrä vastata tonaalisesti paitsi toisiaan, myös sitä, mitä musiikkitieteessä kutsutaan "ansapalniaanisesti virtaavaksi kaiuksi”.[F021] 02010
Bottom
02011
Top
All this was sung in verse, chiefly in Turko-Tartar, which wras then the accepted common language of the peoples of these localities, who spoke different dialects.Kaikki illan aikana esitetyt laulut laulettiin runomitassa ja pääasiassa turkotataarin kielellä, jota erilaisin murtein ja painotuksin puhuvat paikalliset pitivät tuolloin alueensa yleiskielenä.02011
Bottom
02012
Top
These contests wrould last weeks and sometimes even months, and wrould conclude with the award of prizes and presents— provided by the audience and usually consisting of cattle, rugs and so on—to those singers who, according to the general verdict, had most distinguished themselves.Kilpailut saattoivat jatkua viikkoja, jopa kuukausia, ja päättyivät siten, että esitykseen mieltynyt yleisö lahjoitti mielestään kaikkein ansioituneimmille laulajille karjaa, mattoja ja monenlaisia arvotavaroita, jotka mukanaan nämä saivat lähteä kilpailupaikalta.02012
Bottom
02013
Top
I witnessed three such contests, the first of which took place in Turkey in the town of Van, the second in Azerbaijan in the towTti of Karabakh, and the third in the small town of Subatan in the region of Kars.Sain itse seurata kolmea kilpailua, joista ensimmäinen käytiin Turkin Vanissa, toinen Azerbaidzanin Karabahissa ja kolmas pienessä Subatanin kaupungissa Karsin alueella.02013
Bottom
02014
Top
In Alexandropol and Kars, the towns where my family lived during my childhood, my father wras often invited to evening gatherings to which many people who knewr him came in order to hear his stories and songs.Isäni kutsuttiin Aleksandropolissa ja Karsissa, eli kaupungeissa joissa perheemme eli lapsuusaikanani, usein esiintymään iltakokoontumisiin, joihin väki saapui pitkienkin matkojen päästä kuullakseen hänen tarinoivan ja laulavan.02014
Bottom
02015
Top
At these gatherings he wrould recite one of the many legends or poems he knew', according to the choice of those present, or he w'ould render in song the dialogues between the different characters.Näissä kokoontumisissa hän resitoi yhtä monista tuntemistaan taruista tai runoista paikallaolijoiden toivomusten mukaan, tai tulkitsi laulun keskusteluksi tarinan eri henkilöhahmojen välillä.02015
Bottom
02016
Top
The whole night would sometimes not be long enough for finishing a story and the audience would meet again on the following evening.Toisinaan yöksi kääntynyt ilta ei riittänyt saattamaan tarinaa loppuun. Silloin kuulijat saapuivat uskollisesti paikalle uudelleen seuraavan illan tullen.02016
Bottom
02017
Top
On the evenings before Sundays and holidays, when we did not have to get up early the following morning, my father weuld tell stories to us children, either about ancient great peoples and wonderful men, or about God, nature and mysterious miracles, and he would invariably conclude with some tale from the 'Thousand and One Nights', of which he knewr so many that he could indeed have told us one whole tale for each of the thousand and one nights.Sunnuntaita tai juhlapyhiä edeltäneinä iltoina, jolloin meidän ei tarvinnut vaivata päätämme seuraavan aamun aikaisilla herätyksillä, isäni kertoi meille lapsille tarinoita muinaisista suurmiehistä tai ihmeidentekijöistä tai Jumalasta, luonnosta ja salaperäisistä ihmeistä. Joka ainut kerta hän päätti tarinatuokionsa johonkin Tuhannen ja Yhden Yön Tarinoista peräisin olevaan kertomukseen, joita hän muisti niin paljon, että periaatteessa mikään ei olisi estänyt häntä kertomasta kaikkia tarinoita yhteen menoon.02017
Bottom
02018
Top
Among the many strong impressions from these various stories of my father's, which left their mark on my whole life, there wras one that served for me in later years, perhaps no less than five times, as a 'spiritualizing factor' enabling me to comprehend the incomprehensible.Isäni kertomukset jättivät minuun muistijäljen koko elämäni ajaksi. Eräs tarina palveli minua myöhemmin useita kertoja — kenties jopa viidesti — elämässäni ”henkistävänä tekijänä”, jonka tiedostettuani minussa alkoi herätä kyky käsittää käsittämätöntä.02018
Bottom
02019
Top
This strong impression, which later served for me as a spiritualizing factor, became crystallized in me while, one evening, my father wras reciting and singing the legend of the 'Flood before the Flood' and there arose between him and a certain friend of his a discussion on this subject.Tämä kasvavaa henkisyyttäni vahvistanut vaikutelma kristallisoitui minulle, kun isäni eräänä iltana lausui ja lauloi kertomusta "tulvasta ennen tulvaa”, jolloin hänen ja erään hänen ystävänsä välillä heräsi seuu.ivanlainen keskustelu.02019
Bottom
02020
Top
This took place at the period when, owing to the dictates of life circumstances, my father wras compelled to become a professional carpenter.ämä tapahtui aikana, jolloin isäni oli olosuhteiden pakosta elätettävä itseään puuseppänä. #4702020
Bottom
02021
Top
This friend of his often dropped in to see him at his workshop, and sometimes they would sit all night long pondering on the meaning of the ancient legends and sayings.Isäni ystävä poikkesi harva se päivä isäni verstaalla. Toisinaan he istuskelivat keskenään illat läpeensä ja pähkäilivät muinaisten legendojen ja sanontojen merkityksiä.02021
Bottom
02022
Top
His friend was no other than Dean Borsh of Kars Military Cathedral, the man who wras soon to become my first tutor, the founder and creator of my present individuality, and, so to say, the 'third aspect of my inner God'.Tuo ystävä oli arvostettu rovasti Borsh Karsin Sotilaskatedraalista mies, josta sittemmin tuli ensimmäinen ohjaajani, nykyisen minuuteni perustaja ja luoja, ja niin sanoakseni "sisäisen Jumalani kolmas puoli”.02022
Bottom
02023
Top
On the night when this discussion took place, I too was in the workshop, as well as my uncle, who had come to town that evening from a neighbouring village where he had large market-gardens and vineyards.Olin työpajalla setäni kanssa iltana, jona tämä keskustelu tapahtui. Hän oli saapunut kaupunkiin tuona iltana naapurikylästä, missä hän omisti laajoja kauppapuutarhoja sekä viinitarhoja.02023
Bottom
02024
Top
My uncle and I sat together quietly on the soft shavings in the corner and listened to the singing of my father, who wras chanting the legend of the Babylonian hero Gilgamesh and explaining its meaning.Setäni ja minä istuimme vaiti työpajan nurkassa pehmeillä puulastuilla ja kuuntelimme, kuinka isäni lauloi kertomuksia babylonialaisesta sankari Gilgameshista[F022] ja selkeytti samalla meille kuulijoille tarinan merkityksiä.02024
Bottom
02025
Top
The discussion arose when my father had finished the twenty-first song of the legend, in which a certain Ut-Napishtim relates to Gilgamesh the story of the destruction by flood of the land of Shuruppak.Keskustelu leimahti, kun isä oli laulanut päätökseen legendan kahdennenkymmenennenensimmäisen laulun, jossa muuan Utnapistim kertoo Gilgameshille kertomuksen Shuruppakin maan hukkumisesta tulvan alle.02025
Bottom
02026
Top
After this song, when my father paused to fill his pipe, he said that in his opinion the legend of Gilgamesh came from the Sumer-ians, a people more ancient than the Babylonians, and that undoubtedly just this same legend wras the origin of the account of the Flood in the Hebrew^ Bible and served as a basis of the Christian world viewr; only the names and some details had been changed in certain places.Laulun laulettuaan isä alkoi täyttää piippuaan ja totesi, että hänen mielestään Gilgameshin taru on peräisin sumerilaisilta, yhä babylonialaisiakin ominaisemmalta kansalta. Hänestä sama kertomus toimi eittämättä Heprealaisen Raamatun[F023] tulvakertomuksen alkuperänä ja siten myös kristillisen maailmankuvan pohjana. Vain nimet ja tietyt yksityiskohdat olivat tietyin paikoin muuttuneet.02026
Bottom
02027
Top
The father dean began to object, bringing forward many data to the contrary, and the argument became so heated that they even forgot about sending me off to bed as they usually did on such occasions.Rovasti esitti syvän vastalauseensa isälleni ja toi ilmi tietoja, joiden valossa hän halusi osoittaa päinvastaista. Keskustelu kehkeytyi niin kiivaaksi, että he unohtivat passittaa minut nukkumaan.02027
Bottom
02028
Top
And my uncle and I also became so interested in their controversy that, without moving, we lay on the soft shavings until daybreak, when at last my father and his friend ended their discussion and parted.Setäni ja minä kiinnostuimme heidän väittelystään niin, että vähääkään liikahtamatta makasimme lastuilla aamunkoittoon asti, jolloin isäni ja ystäväni viimein päättivät keskustelunsa ja lähtivät omille teilleen.02028
Bottom
02029
Top
This twenty-first song wras repeated in the course of that night so many times that it wras engraved on my memory for life. In this song it is said:
  I will tell thee, Gilgamesh,
  Of a mournful mystery of the Gods:
  How' once, having met together,
  they resolved to flood the land of Shuruppak.
  Clear-eyed Ea, saying nothing to his father, Anu,
  nor to the Lord, the great Enlil,
  nor to the spreader of happiness, Nemuru,
  nor even to the underworld prince, Enua,
  called to him his son Ubara-Tut;
  Said to him: "Build thyself a ship,
  take with thee thy near ones,
  and what birds and beasts thou wilt;
  irrevocably have the Gods resolved
  To flood the land of Shuruppak,'
Kahdeskymmenesensimmäinen laulu toistettiin tuona iltana niin monta kertaa, että se on kaiverrettu muistoihini koko loppuelämäni ajaksi. Laulussa laulettiin:
  "Saat kuulla tarkkaan varjellun tarun, Gilgamesh,
  paljastan sinulle jumalten salaisuuden:
  kuinka kerran jumalat tavattuaan
  päättivät langettaa tulvan Shuruppakin maahan.
  Kirkassilmäinen Ea, sanomatta mitään isälleen, Anulle,
  tai neuvonantajalle, sankarille Enlilille,
  saati Nemurulle, onnellisuuden levittäjälle,
  eikä edes maanalaisen ruhtinaalle, Enualle,
  kutsui luokseen poikansa Ubartutun,
  sanoi hänelle: 'Rakenna laiva;
  ota mukaasi kolme sinulle lähintä,
  sekä linnut ja pedot jotka matkaasi tahdot;
  vääjäämättä ovat jumalat
  päättäneet laskea tulvan Shuruppakin maahan. ”[F024]
02029
Bottom
02030
Top
The data formed in me, during my childhood, thanks to the strong impressions I received during this discussion on an abstract theme between these two persons who had lived their lives to old age relatively normally, led to a beneficent result for the formation of my individuality which I first became aware of only much later, namely, just before the general European war; and from then on it began to serve for me as the above-mentioned spiritualizing factor.Kiitos väkevien muistikuvieni tästä keskustelusta, jossa kaksi varttuneeseen ikään verrattain tavallisissa olosuhteissa ehtinyttä henkilöä keskustelivat abstraktista aiheesta, lapsuuteni ajan sisimmässäni muovautui minuuteni muodostumisen kannalta tuottoisaan lopputulokseen johtanut i ietoisuus olkoonkin, että tiedostin sen vasta paljon myöhemmin, juuri ennen suuren eurooppalaisen sodan[F025] syttymistä. Sodasta lähtien tuo tieioisuus alkoi muhia sisälläni yllä mainittuna henkistävänä tekijänä.02030
Bottom
02031
Top
The initial shock for my mental and feeling associations, which brought about this awareness, was the following:Kuvailemani henki ja tunnetoimintoihini kohdistunut alkushokki, joka toi sittemmin tullessaan tuon ymmärryksen, oli seuraavanlainen.02031
Bottom
02032
Top
One day I read in a certain magazine an article in which it was said that there had been found among the ruins of Babylon some tablets with inscriptions which scholars were certain were no less than four thousand years old. This magazine also printed the inscriptions and the deciphered text—it wras the legend of the hero Gilgamesh.Eräänä päivänä luin muuan lehdestä artikkelin, jossa kerrottiin, kuinka Babylonin raunioilta oli löytynyt tutkijoiden suurella varmuudella vähintään neljä tuhatta vuotta vanhoiksi arvioimia kaiverrettuja kivitauluja. Lehti myös julkaisi kivitaulujen tekstin käännetyssä muodossa kyse oli sankari Gilgameshin tarusta.02032
Bottom
02033
Top
When I realized that here wras that same legend which I had so often heard as a child from my father, and particularly when I read in this text the twenty-first song of the legend in almost the same form of exposition as in the songs and tales of my father, I experienced such an inner excitement that it wras as if my whole future destiny depended on all this. And I wras struck by the fact, at first inexplicable to me, that this legend had been handed down by ashokhs from generation to generation for thousands of years, and yet had reached our day almost unchanged.Käsitin, että kyseessä oli sama legenda, jonka olin niin useasti kuullut isältäni lapsuudessani. Etenkin luettuani artikkelitekstistä kahdennenkymmenennenensimmäisen laulun legendan lähes samassa muodossa kuin isäni lauluissa ja tarinoissa, minut valtasi valtava sisäisen jännitteen tunne, aivan kuin koko tulevaisuuteni ja kohtaloni olisi riippunut tästä kaikesta. Minusta oli täysin selittämätöntä, että ashokhit olivat välittäneet lehdessä painetun tarinan suullisesti sukupolvelta toiselle tuhansien vuosien aikana ja säilyttäneet kertomukset meidän päiviimme asti lähes muuttumattomina![F026] 02033
Bottom
02034
Top
After this occurrence, when the beneficent result of the impressions formed in my childhood from the narratives of my father finally became clear to me—a result that crystallized in me a spiritualizing factor enabling me to comprehend that which usually appears incomprehensible—I often regretted having begun too late to give the legends of antiquity the immense significance that I now' understand they really have.Kun sittemmin isäni lapsuudessani kertomien tarujen synnyttämien vaikutelmien hyödylliset lopputulokset selkenivät minulle ja alkoivat kristallisoitua sisimmässäni henkistävänä tekijänä, joka auttoi minua ymmärtämään monia käsittämättömiltä vaikuttaneita asioita, saatoin vain harmitella, että aloin vasta turhan myöhään arvostaa suunnattomia merkityssisältöjä, joiden nyt tiedän piilevän muinaisaikojen taruissa.02034
Bottom
02035
Top
There wras another legend I had heard from my father, again about the 'Flood before the Flood', which after this occurrence also acquired for me a quite particular significance.Olipa toinenkin legenda, jonka olin kuullut isältäni; legenda, joka kertoi "tulvasta ennen tulvaa”. Edellä kuvailemani sattuman jälkeen tästäkin tarinasta kehkeytyi minulle erityisen merkittävä.02035
Bottom
02036
Top
In this legend it wras said, also in verse, that long, long ago, as far back as seventy generations before the last deluge (and a generation wras counted as a hundred years), when there wras dry land where nowr is wrater and wrater where now' is dry land, there existed on earth a great civilization, the centre of which was the former island Haninn, which wras also the centre of the earth itself.Tarussa kerrotaan, jälleen runomuodossa, kuinka kauan, kauan sitten jopa seitsemänkymmentä sukupolvea ennen edellistä tulvaa (sukupolven merkitessä sadan vuoden ajanjaksoa), jolloin kuivaa maata oli nykyisten merten paikoilla ja merta nykyisen kuivan maan tilalla — maassa asui entisen Haninn saaren keskuksessa, joka oli samalla koko maailman keskus, valtava sivilisaatio.02036
Bottom
02037
Top
As I elucidated from other historical data, the island of Haninn wras approximately where Greece is nowr situated.Valaistuani itseäni riittävällä historiallisella faktatiedolla sain selville, että Haninn saari sijaitsi jotakuinkin siellä, missä Kreikka on nykyisin.02037
Bottom
02038
Top
The sole survivors of the earlier deluge were certain brethren of the former Imastun Brotherhood, whose members had constituted a whole caste spread all over the earth, but whose centre had been on this island.Edeltäneen tulvan ainoat elonjääneet kuuluivat entiseen Imastun veljeskuntana[F027] tunnettuun joukkioon, jonka jäsenet olivat perustaneet säätyjä ympäri maailman, mutta jonka keskus kuitenkin sijaitsi tuolla saarella.02038
Bottom
02039
Top
These Imastun brethren were learned men and, among other things, they studied astrology. Just before the deluge, they were scattered all over the earth for the purpose of observing celestial phenomena from different places. But however great the distance between them, they maintained constant communication with one another and reported eventhing to the centre by means of telepathy.Imastun veljeskunnan veljet olivat oppineita miehiä. Kaiken muun ohessa he harjoittivat astrologiaa. Juuri ennen tuhotulvaa he olivat kulkeneet maailman joka kulmalle tarkoituksenaan tarkkailla muuatta taivaanilmiötä eri kolkista. Suurista välimatkoista huolimatta he olivat jatkuvasti yhteydessä toistensa kanssa ja raportoivat näkemästään keskukseen telepaattisesti.02039
Bottom
02040
Top
For this, they made use of what are called pythonesses, who served them, as it were, as receiving apparatuses. These pythonesses, in a trance, unconsciously received and recorded all that wras transmitted to them from various places by the Imastuns, writing it down in four different agreed directions according to the direction from which the information reached them. That is to say, they wTote from top to bottom communications coming from localities lying to the east of the island; from right to left those from the south; from bottom to top those which came from the west (from the regions where Atlantis was and where America is now); and from left to right communications transmitted from the place now occupied by Europe.Viestien vastaanottajina he käyttivät palveluksessaan olleita papittapa. Transsitilaan vajonneena ja sitä itse tiedostamatta nämä papittaret vastaanottivat ja kirjasivat kaikki Imastunien heille välittämät viestit, jokaisen hieman eri tavoin viestin lähetysilmansuunnasta riippuen. Toisin sanoen he kirjoittivat ylhäältä alas kaikki idästä saapuneet viestit; oikealta vasemmalle etelästä tulleet viestit; alhaalta ylös lännestä saapuneet viestit (alueilta, joilla Atlantis sijaitsi ja missä Amerikka on nyt) sekä vasemmalta oikealle viestit, jotka saapuivat alueilta, joiden paikalla nykyisin sijaitsee Eurooppa.02040
Bottom
02041
Top
As I have happened, in the logical course of the exposition of this chapter devoted to the memory of my father, to mention his friend, my first tutor, I Dean Borsh, consider it indispensable to describe a certain procedure established between these two men who had lived normally to old age, and who had taken upon themselves the obligation of preparing me, an unconscious boy, for responsible life and deserve now, by their conscientious and impartial attitude towards me, to represent for my essence 'two aspects of the divinity of my inner God'.Kun jatkan isäni muistolle omistamani luvun luonnostelua, pidän tarpeellisena mainita myös hänen ystävänsä ja ensimmäisen ohjaajani, rovasti Borshin. Nähdäkseni on välttämätöntä kuvailla erästä varsin mielenkiintoista menettelytapaa, jolla nämä kaksi varttuneeseen ikään verrattain tavallisissa olosuhteissa ehtinyttä miestä—jotka olivat ottaneet harteilleen minun, tietämättömän pojan, valmistamisen vastuulliseen ihmiselämään, ja jotka edustavat mielessäni "sisäisen Jumalani pyhyyden kahta puolta”, kiitos heidän aina yhtä tunnontarkan ja tasapuolisen asennoitumisensa minua kohtaan — kommunikoivat keskenään.02041
Bottom
02042
Top
This procedure, as was evident when I later understood it, was an extremely original means for development of the mind and for selfperfecting.Tämä menettelytapa, kuten sittemmin ilmeni sisäistäessäni sen merkityksen, oli ainutlaatuinen apukeino mielen kehittämiseksi ja itsen täydellistämiseksi.02042
Bottom
02043
Top
They called it kastonsilia, a term derived, it seems to me, from the ancient Assyrian, and which my father evidently took from some legend.He mukailevat ymmärtääkseni muinaisassyrian kielestä peräisin olevaa termiä, jonka isäni kertomansa mukaan oli lainannut jostain sankaritarinasta, ja kutsuvat sitä kastousiliaksi.02043
Bottom
02044
Top
This procedure was as follows:Menettelytapa oli seuraavanlainen:02044
Bottom
02045
Top
One of them would unexpectedly ask the other a question, apparently quite out of place, and the other, without haste, would calmly and seriously reply with logical plausibility.toinen heistä kysyi äkkiarvaamatta toiselta kysymyksen, joka ei millään tavoin liittynyt käsillä olevaan tilanteeseen. Tähän toinen heistä vastasi vähääkään hätiköimättä loogisesti järkeenkäyvällä tavalla.02045
Bottom
02046
Top
For instance, one evening when I w'as in the workshop, my future tutor entered unexpectedly and, as he w'alked in, asked my father: 'Where is God just now'?'Esimerkiksi eräänä iltana, kun olin käymässä isäni työpajalla, tuleva ohjaajani saapui taloon ilmoittamatta ja astuttuaan sisään kysyi isältäni: "Missä Jumala on juuri nyt?”02046
Bottom
02047
Top
My father answered most seriously, 'God is just now in Sari Kamish.'Isäni vastasi mitä vakavimpaan sävyyn: "Juuri nyt Jumala on Sari Kamishissa.”02047
Bottom
02048
Top
Sari Kamish is a forest region on the former frontier between Russia and Turkey, where unusually tall pine-trees grow', renowned everywhere in Transcaucasia and Asia Minor.Sari Kamish on metsäinen alue Venäjän ja Turkin entisellä rajalla. Alue tunnetaan hyvin kaikkialla Transkaukasian ja VähäAas iän alueilla epätavallisen korkeista männyistään.02048
Bottom
02049
Top
Receiving this reply from my father, the dean asked, 'What is God doing there?'Kuultuaan vastauksen rovasti kysyi: "Mitä Jumala siellä tekee?”02049
Bottom
02050
Top
My father answered that God wras making double ladders there and on the tops of them he w'as fastening happiness, so that individual people and whole nations might ascend and descend.Isäni vastasi, että Jumala pystyttää tikapuita ja kiinnittää niiden huipulle onnellisuutta, jotta ihmisyksilöt ja kokonaiset kansakunnat voisivat nousta ja laskeutua niitä pitkin.02050
Bottom
02051
Top
These questions and answers were carried on in a serious and quiet tone—as though one of them were asking the price of potatoes today and the other replying that the potato crop w'as very poor this year. Only later did I understand what rich thoughts were concealed beneath such questions and answers.Näitä kysymyksiä ja vastauksia sanailtiin vakavalla ja hillityllä äänensävyllä, aivan kuin toinen heistä olisi tiedustellut perunoiden hintaa ja toinen valitellut sadon vaatimattomuutta tänä vuonna. Vasta myöhemmin ymmärsin, kuinka rikkaita ajatuksia vastaavien kysymysten ja vastausten julkisivun alla piili.02051
Bottom
02052
Top
They very often carried on conversations in this same spirit, so that to a stranger it w'ould have seemed that here were two old men out of their senses, who were at large only by mistake instead of being in a mad-house.He jatkoivat usein keskusteluaan saman luontoisesti niin, että ventovieras olisi saattanut kuvitella heidän olevan järjiltään, ja että vain sattuman oikusta he kävivät keskusteluaan jossain muualla kuin hullujenhuoneella.02052
Bottom
02053
Top
Many of these conversations which then seemed to me meaningless grew' to have a deep meaning for me later when I came across questions of the same kind, and it w'as only then that I understood what a tremendous significance these questions and answers had for these two old men.Monet näistä tuolloin minusta merkityksettömiltä vaikuttaneista keskusteluista kehkeytyivät minulle syvän merkityksellisiksi, kun sittemmin jouduin vastaamaan samankaltaisiin kysymyksiin. Vasta silloin saatoin käsittää, minkälainen sanoinkuvaamaton merkitys kysymyksillä ja vastauksilla oli näille kahdelle vanhalle miehelle.02053
Bottom
02054
Top
My father had a very simple, clear and quite definite view on the aim of human life. He told me many times in my youth that the fundamental striving of every man should be to create for himself an inner freedom tow'ards life and to prepare for himself a happy old age. He considered that the indispensability and imperative necessity of this aim in life w'as so obvious that it ought to be understandable to everyone without any wiseacring. But a man could attain this aim only if, from childhood up to the age of eighteen, he had acquired data for the unwavering fulfilment of the following four commandments:
 • First— To love one's parents.
 • Second— To remain chaste.
 • Third— To be outwardly courteous to all without distinction, whether they be rich or poor, friends or enemies, powerpossessors or slaves, and to whatever religion they may belong, but inwardly to remain free and never to put much trust in anyone or anything.
 • Fourth—To love work for work's sake and not for its gain.
Isälläni oli varsin yksinkertainen, selkeä ja tarkoin määrittynyt kuva ihmiselämän tarkoituksesta. Hän opetti minua monesti nuoruudessani, että jokaisen ihmisen perustavoitteena tulisi olla sisäisen vapauden luominen elämää kohtaan ja onnellisen vanhuuden valmistelu itselleen. Hänestä näiden tavoitteiden tarpeellisuus ja suoranainen välttämättömyys olivat niin suuria itsestäänselvyyksiä, että niiden pitäisi olla jokaisen ymmärrettävissä ilman kummempaa saivartelua. Mutta ihminen voisi saavuttaa nämä t .1 voitteet vain, jos hän olisi täyttänyt lapsuudestaan aina kahdeksantoista vuoden ikään asti horjumatta seuraavan neljän käskyn vaatimukset:
 • yksi: Rakasta vanhempiasi.
 • kaksi: Säilytä arvokkuutesi.
 • kolme: Ole avoimen ystävällinen kaikkia kohtaan erottelematta, ovatko he rikkaita vai köyhiä, ystäviä vai vihollisia, isäntiä vai orjia ja mitä uskontoa tahansa he edustavatkaan, mutta pysy sisäisesti vapaana äläkä koskaan luota liikaa mihinkään tai kehenkään.
 • neljä: Rakasta työtä työn itsensä, ei sen hedelmien vuoksi.
02054
Bottom
02055
Top
My father, who loved me particularly as his first-born, had a great influence on me.Isälläni, jolle esikoispoikana olin erityisen rakas, oli valtaisa vaikutus minuun.02055
Bottom
02056
Top
My personal relationship to him was not as towards a father, but as towards an elder brother; and he, by his constant conversations with me and his extraordinary stories, greatly assisted the arising in me of poetic images and high ideals.En suhtautunut häneen kuin poika yleensä isäänsä suhtautuu, vaan Imin vanhempaan veljeen. Kertomalla eriskummallisia tarinoitaan ja keskustelemalla kanssani toistuvasti hän edesauttoi korkeampien ihanteiden ja runollisten mielikuvien nousua sisimmässäni. #5302056
Bottom
02057
Top
My father came of a Greek family whose ancestors had emigrated from Byzantium, having left their country to escape the persecution by the Turks which followed their conquest of Constantinople.Isäni oli lähtöisin kreikkalaisesta perheestä, jonka kantaisät olivat emigroituneet Bysantista ja jättäneet maansa paetakseen Konstantinopolin valloittaneiden turkkilaisten toimeenpanemaa vainoa.02057
Bottom
02058
Top
At first they settled in the heart of Turkey, but later, for certain reasons, among which was the search for more suitable climatic conditions and better pasturage for the herds of domestic cattle forming a part of the enormous riches of my ancestors, they moved to the eastern shores of the Black Sea, to the environs of the town now called Gumush Khaneh. Still later, not long before the last big Russo-Turkish war, owing to repeated persecutions by the Turks, they moved from there to Georgia.Alun alkujaan he asettuivat asumaan Turkin sydämeen. Sittemmin he muuttivat muiden asioiden muassa sopivampia sääolosuhteita sekä esiisieni valtaisaan omaisuuteen kuuluneille karjalaumoille soveliaampia laidunmaita etsiessään Mustanmeren itärannalle, nykyisin Gümüshaneksi[F028] kutsutun kaupungin lähiympäristöön. Myöhemmin, ei kovinkaan kauaa ennen edellistä suurta Venäjän ja Turkin välistä sotaa, he muuttivat uusilta asuinsijoiltaan Gruusiaan yhä jatkuvien turkkilaisten kreikkalaisvainojen jaloista.02058
Bottom
02059
Top
In Georgia my father separated from his brothers and moved to Armenia, settling in the townm of Alexandropol, the name of which had just been changed from the Turkish name of Gumri.Gruusiaan päästyään isäni erkaantui veljistään ja muutti Armeniaan. Hän asettui Aleksandropolin kaupunkiin, joka aiemmin tunnettiin sen turkkilaisella nimellä Gyumrina.[F029] 02059
Bottom
02060
Top
When the family possessions were divided, there fell to my father's share what wras considered, at that time, great riches, including several herds of domestic cattle.Perheen omaisuudenjaon yhteydessä isälleni luovutettiin useita laumoja karjaa, jonka rahallinen arvo noihin aikoihin oli suunnaton.02060
Bottom
02061
Top
A year or two after he had moved to Armenia, all this wealth that my father had inherited wras lost, as a result of a calamity independent of man.Vuosi tai pari Armeniaan muuttonsa jälkeen epäonniset sattumat seurasivat toisiaan ja kaikki isäni perimä omaisuus oli mennyttä. Näin tapahtui seuraavista syistä.02061
Bottom
02062
Top
This happened owing to the following circumstances: When my father settled in Armenia with all his family, his shepherds and his herds, he wras the richest cattle owner of the district and the poorer families soon gave into his charge—as wras the custom—their own small number of horned and other domestic cattle, in exchange for which they were to receive from him during the season a certain quantity of butter and cheese. But just when his herd had been increased in this way by several thousand head of other people's cattle, a cattle plague came from Asia and spread all over Transcaucasia.Asetuttuaan Armeniaan perheineen, paimenineen ja karjalaumoineen isästäni tuli hetkessä alueen rikkain karjanomistaja. Köyhemmät perhekunnat antoivat hänen valvontaansa vallitsevan tavan mukaisesti omat vähäiset karjaeläimensä vaihdossa kiinteään määrään voita ja juustoa vuosittain. Mutta juuri karjaeläinten määrän kasvettua tuhansilla sarvipareilla vyöryi Aasiasta tullut karjarutto yli Transkaukasian.02062
Bottom
02063
Top
This mass pestilence among the cattle then raged so violently that in a couple of months or so almost all the animals perished; only an insignificant number survived, and these were merely skin and bones.Kulkutauti riehui valtoimenaan karjalaumojen keskuudessa, ja muutamassa kuukaudessa lähes kaikki eläimet olivat menehtyneet. Koettelemuksesta selvisi hengissä muutamia karjaeläimiä, mutta nekin olivat pelkkää luuta ja nahkaa.02063
Bottom
02064
Top
As my father, in accepting the care of these cattle, had taken upon himself, as wras then also the custom, their insurance against all kinds of accidents—even against their seizure by wolves, which happened rather frequently—he not only lost all his own cattle by this misfortune, but wras forced to sell almost all his remaining possessions to pay for the cattle belonging to others.Köyhempien perhekuntien karjat valvontaansa hyväksyttyään isäni oli vähävaraisemmille kuin vakuutus kaikenlaisia epäonnisia sattumia vastaan jopa susien hyökkäyksiä, joita tapahtui verrattain usein noihin aikoihin. Tapahtuneen myötä hän sekä menetti oman karjansa että joutui myymään lähes kaiken omaisuutensa korvatakseen muille perheille heidän menettämänsä karjan.02064
Bottom
02065
Top
And in consequence my father, from having been very well off, suddenly found himself a pauper.Tämän seurauksena isäni, joka oli ollut omillaan toimeentuleva ihminen, joutui yllättäen mierolaisen asemaan.02065
Bottom
02066
Top
Our family then consisted of only six persons, namely, my father, my mother, my grandmother, who had wished to end her days with her youngest son, and three children—myself, my brother and my sister—of whom I wras the eldest. I wras then about seven years old.Perheeseemme kuului tuolloin vain kuusi henkilöä: isäni, äitini, isoäitini, joka oli toivonut elää viimeiset päivänsä nuorimman poikansa kanssa, sekä kolme lasta minä, pikkuveljeni sekä pikkusiskoni. Olin tuolloin noin seitsenvuotias.02066
Bottom
02067
Top
Having lost his fortune, my father had to take up some business, since the maintenance of such a family, and, what is more, a family which until then had been pampered by a life of wealth, cost a good deal. So, having collected the remnants of his former large and grandly maintained household, he began by opening a lumber-yard and with it, according to local custom, a carpenter's shop for making all kinds of wooden articles.Omaisuutensa menetettyään isäni oli vaihdettava alaa. Noihin päiviin asti perheemme oli saanut nauttia huomattavasta varallisuudesta ja sen tuomista eduista, mutta nyt yllättäen isäni oli ponnisteltava voimansa äärimmilleen hyvinvointinsa varmistamiseksi. Kerättyään kaiken, mitä oli jäänyt jäljelle aiemmin huomattavasta perintöomaisuudestaan, hän avasi puutavaratukun ja puusepän verstaan, jossa hän valmisti kaikenlaisia puuesineitä.02067
Bottom
02068
Top
But from the very first year, owing to the fact that my father had never before in his life been engaged in commerce and had in consequence no business experience, the lumber-yard was a failure.Mutta jo ensimmäisen vuoden päätteeksi puutavaratukku osoittautui epäonnistuneeksi hankkeeksi. Uskoakseni tämä johtui siitä, että isäni ei koskaan aiemmin ollut joutunut elättämään itseään ja perhettään kaupankäynnillä.02068
Bottom
02069
Top
He was finally compelled to liquidate it and to limit himself to the workshop, specializing in the production of small wooden articles.Hänen oli viimein pakko lakkauttaa tukkupihansa ja keskittyä verslaaseen, jossa erikoistui pienten puuesineiden valmistamiseen.02069
Bottom
02070
Top
This second failure in my father's affairs occurred in the fourth year after his first big calamity. Our family lived in the town of Alexandropol all this time, which happened to coincide with the period of rapid reconstruction by the Russians of the near-by fortress-town of Kars which they had taken.Mainitsemani toinen takaisku isäni liiketoimissa tapahtui neljä vuotta suuren karjaruton jälkeen. Perheemme asui tuolloin Aleksandropolissa, joia läheisen Karsin linnoituskaupungin hiljattain vallanneet venäläiset #55 rakensivat lujaa vauhtia uuteen uskoon.02070
Bottom
02071
Top
The opening up of good prospects for making money in Kars, and the added persuasions of my uncle, who already had his business there, induced my father to transfer his workshop to Kars. He first wrent there alone, and later took his whole family.Venäläisten toiminnan seurauksena Karsin liikeelämä alkoi kukoistaa. Avautuneet mahdollisuudet alkoivat kiinnostaa isääni, ja jo aiemmin liiketoimensa Karsiin siirtäneen setäni painostuksesta hän lopulta päätti siirtää verstaansa kaupungista toiseen. Hän lähti Karsiin ensiksi yksin, mutta palasi myöhemmin hakemaan perheensä mukaansa.02071
Bottom
02072
Top
By this time our family had already increased by three more 'cosmic apparatuses for the transformation of food', in the form of my three then really charming sisters.Tähän tapahtumaan mennessä perheemme koko oli kasvanut kolmella uudella "kosmisella ruoanprosessointiapparaatilla” kolmen varsin viehättävän siskoni muodossa.02072
Bottom
02073
Top
Having settled in Kars, my father first sent me to the Greek school, but very soon transferred me to the Russian municipal school.Karsiin kotiuduttuamme isäni sijoitti minut ensiksi kreikkalaiseen kouluun, mutta varsin pian hän siirsi minut venäläiseen kunnankouluun.02073
Bottom
02074
Top
As I wras very quick at my studies, I wrasted very little time on the preparation of lessons, and in all my spare time I helped my father in his workshop. Very soon I even began to have my own circle of customers, first among my comrades, for whom I made various things such as guns, pencil-boxes and so on; and later, little by little, I passed on to more serious work, doing all kinds of small repairs in people's houses.Koska olin huomattavan nopea oppimaan, käytin hyvin vähän aikaa läksyjen lukemiseen ja vapaaaikanani autoin isääni hänen työpajallaan. Varsin pian valmistin pääosin tovereistani koostuvalle ikiomalle asiakaskunnalleni aseiden ja penaalien kaltaisia puutavaroita. Sittemmin aloin hiljalleen paneutua työhöni yhä huolellisemmin tekemällä moninaisia korjaustöitä ihmisten kodeissa.02074
Bottom
02075
Top
In spite of the fact that I wras then still only a boy, I very w'ell remember this period of our family life down to the smallest detail; and in this setting there stands out in my memory all the grandeur of my father's calm and the detachment of his inner state in all his external manifestations, throughout the misfortunes which befell him.Vaikka olin tuolloin vasta poikanen, muistan hyvin tämän vaiheen perheemme elämässä pienintä yksityiskohtaa myöten. Isäni tyyneys, arvokkuus ja hänen sisäisen tilansa järkähtämättömyys kaikesta hänen ylleen langenneesta epäonnesta huolimatta palautuu mieleeni yhä tänä päivänä.02075
Bottom
02076
Top
I can now' say for certain that in spite of his desperate struggle with the misfortunes which poured upon him as though from the horn of plenty, he continued then as before, in all the difficult circumstances of his life, to retain the soul of a true poet.Voin nyt sanoa varmasti, että runsauden sarvesta hänen ylleen ryöpynneistä vastoinkäymisistä huolimatta hän jatkoi töitään tutulla arvokkuudella, kertaakaan runoilijansieluaan kadottamatta.02076
Bottom
02077
Top
Hence it was, in my opinion, that during my childhood, in spite of great want, there constantly reigned in our family unusual concord, love and the wish to help one another.Lapsuudessani kokemastani puutteesta huolimatta perheessämme vallitsivat käsittääkseni tavallista vahvemmat yhteenkuuluvuuden tunne, rakkaus sekä tahto auttaa toinen toisiamme.02077
Bottom
02078
Top
Owing to his inherent capacity for finding inspiration in the beauty of the details of life, my father wras for us all, even in the most dismal moments of our family life, a source of courage; and, infecting us all with his freedom from care, he engendered in us the above-mentioned happy impulses.Jopa elämämme kaikkein kurjimmilla hetkillä oli isäni meille kaikille ehtymätön urheuden lähde, kiitos hänen synnynnäisen kykynsä löytää innostuksen aiheita elämän vähäisimmistäkin yksityiskohdista. Hän tartutti huolettoman asenteensa meihin ja herätti sisimmissämme syitä tuntea onnea. #5602078
Bottom
02079
Top
In writing about my father, I must not pass by in silence his views on what is called the 'question of the beyond'. Concerning this he had a very particular and at the same time simple conception.Isästäni kirjoittaessani en voi sivuuttaa kaikessa hiljaisuudessa hänen näkemyksiään tuonpuoleisesta. Tähän kysymykseen hänellä oli erityisen tarkka ja samaan aikaan koruton vastauksensa.02079
Bottom
02080
Top
I remember that, the last time I wrent to see him, I asked him one of the stereotyped questions by means of which I had carried on, during the last thirty years, a special inquiry or quest in my meetings with remarkable people who had acquired in themselves data for attracting the conscious attention of others. Namely, I asked him, of course with the preliminary preparation which had become customary to me in these cases, to tell me, very simply and without any wiseacring and philosophizing, what personal opinion he had formed during his life about whether man has a soul and whether it is immortal.Muistan yhä, miten viimeisen kerran häntä nähdessäni kysyin erään kaikkein tavallisimmista kysymyksistä, joiden avulla olin edeltävinä kolmena vuosikymmenenä jatkanut tutkimustani tai tehtävääni aina tavatessani merkittäviä henkilöitä, jotka olivat saavuttaneet itseensä toisten tiedoista huomioita puoleensa vetävää ymmärrystä. Pyysin siis häntä, tietenkin valmistauduttuani ensin näissä tilanteissa totunnaiseksi tulleella tavallani, kertomaan minulle yksinkertaisesti ja ilman sen kummempia viisasteluja tai filosofointeja, minkälaisen mielipiteen hän elämänsä käänteiden aikana oli muodostanut kysymykseen ihmisen sielun olemassaolosta ja sielun kuolemattomuudesta.02080
Bottom
02081
Top
'How shall I put it?' he answered. 'In that soul which a man supposedly has, as people believe, and of which they say that it exists independently after death and transmigrates, I do not believe; and yet, in the course of a man's life "something" does form itself in him: this is for me beyond all doubt."Kuinka sinulle vastaisin?”, hän aloitti. "Sieluun, joka yleisten uskomusten mukaisesti jokaisella ihmisellä on, ja jonka väitetään elävän elämäänsä itsenäisesti ruumiin kuoleman jälkeen ja siirtyvän toiseen olomuotoon, en usko. Silti mielessäni ei ole mitään epäilyksiä siitä, ettei ihmisen sisässä muodostuisi pitkän elämäntaipaleen aikana ’jokin.”’02081
Bottom
02082
Top
'As I explain it to myself, a man is born with a certain property and, thanks to this property, in the course of his life certain of his experiencings elaborate in him a certain substance, and from this substance there is gradually formed in him "something or other" which can acquire a life almost independent of the physical body."Olen selittänyt asian itselleni niin, että ihmisellä on syntyessään tiettyjä ominaisuuksia, ja näiden ominaisuuksien lisäksi myös hänen elämänsä aikana kertyneet kokemukset edesauttavat tietynlaisen aineksen valmistumista hänen sisällään. Tästä aineksesta kehittyy asteittain jotain sellaista, mikä saattaa syntyä elämään lähes täysin fyysisestä kellosta riippumatta.”02082
Bottom
02083
Top
'When a man dies, this "something" does not disintegrate at the same time as the physical body, but only much later, after its separation from the physical body."Ihmisen kuollessa tämä 'jokin' ei hajoa yhtaikaisesti fyysisen ruumiin kanssa, vaan vasta paljon myöhemmin, erottuaan aikoja sitten fyysisestä i muruista.”02083
Bottom
02084
Top
'Although this "something" is formed from the same substance as the physical body of a man, it has a much finer materiality and, it must be assumed, a much greater sensitivity towards all kinds of perceptions. The sensitivity of its perception is in my opinion such as—you remember, when you made that experiment with the half-witted Armenian w'oman, Sando?'"Vaikka tämä 'jokin' koostuu samoista aineksista kuin ihmisen fyysinen ruumis, se on rakenneosiltaan paljon hienompi ja siten huomatut vasti herkempi kaikenlaisille havainnoille. Sen havaintoherkkyys on mielestäni kuten, no — muistathan, kun teit kokeitasi sen järkiheiton .iimenialaisnaisen, Sandon, kanssa?” #5702084
Bottom
02085
Top
He had in mind an experiment I had made in his presence many years before, during a visit in Alexandropol, when I brought people of many different types into various degrees of hypnosis, for the purpose of elucidating for myself all the details of the phenomenon which learned hypnotists call the exteriorization of sensitivity or the transference of sensations of pain at a distance.Hänellä oli mielessään koe, jonka olin suorittanut vuosia aiemmin Aleksandropolissa hänen todistaessaan. Langetin tuolloin kaikenlaisia ihmisiä eriasteisiin hypnoositiloihin tavoitteenani kirjata muistiin kaikki mahdolliset yksityiskohdat ilmiöstä, jota oppineet hypnotisoijat kutsuvat herkkyyden ulkoistamiseksi tai kivun tuntemusten transferenssiksi.02085
Bottom
02086
Top
I proceeded in the following wray:
 1. I made from a mixture of clay, wrax and very fine shot a figure roughly resembling the medium I intended to bring into the hypnotic state, that is, into that psychic state of man which, in a branch of science which has come down to our day from very ancient times, is called loss of initiative and which, according to the contemporary classification of the School of Nancy, wrould correspond to the third stage of hypnosis.
 2. I then thoroughly rubbed some part or other of the body of the given medium with an ointment made of a mixture of olive and bamboo oil, then scraped this oil from the body of the medium and applied it to the corresponding part on the figure, and thereupon proceeded to elucidate all the details that interested me in this phenomenon.
 3. What greatly astonished my father at the time wras that when I pricked the oiled place on the figure with a needle, the corresponding place on the medium twitched, and when I pricked more deeply a drop of blood appeared on the exactly corresponding place of the medium's body; and he wras particularly amazed by the fact that, after being brought back to the waking state and questioned, the medium remembered nothing about it and insisted that she had felt nothing at all.
Koe eteni seuraavanlaisesti:
 1. Valmistin savesta ja vahasta erittäin hienojakoisen seoksen. Seoksesta muovailin hahmon, joka muistutti karkeasti hypnoottiseen tilaan vaivutettavaa henkilöä; toisin sanoen ihmismielen tilaan, jota kutsutaan erään muinaisista ajoista meidän päiviimme kulkeutuneen tieteenhaaran termejä lainatakseni omaaloitteisuuden täydelliseksi menettämiseksi, eli joka Nancyn koulukunnan[F030] luokittelun mukaan vastaisi hypnoosin kolmatta astetta.
 2. Seuraavaksi hieroin kauttaaltaan kohdehenkilön valitsemaani ruumiinosaan oliivi ja bambuöljysalvaa, pyyhkäisin salvan hänen iholtaan ja lopulta sivelin pyyhkimääni salvaa muovailemani hahmon vastaavaan ruumiinosaan samalla, kun havainnoin herkeämättä kaikkia tässä ilmiössä minua kiinnostaneita yksityiskohtia.
 3. Isäni hämmästyi kovin, kun pistäessäni salvalla hierottua hahmon osaa neulalla alkoi vastaava kohta koehenkilön ihossa värähdellä. Kun pistin neulan yhä syvemmälle hahmoon, koehenkilön ruumiin täsmälleen vastaavasta osasta alkoi valua verenpisara. Erityisen ihmeissään isäni oli siitä, että herätettyäni koehenkilön hypnoosistaan ja kysyttyäni häneltä muistikuvia tapahtuneesta tämä ei muistanut mitään, eikä myöntänyt tunteneensa vähäisintäkään kipua.
02086
Bottom
02087
Top
And so my father, in whose presence this experiment had been carried out, now said, in referring to it:Isäni, jonka todistaessa kuvailemani koe suoritettiin, lausui kokeeseen vedoten:02087
Bottom
02088
Top
'So, in the same way, this "something", both before a man's death and afterwards until its disintegration, reacts to certain surrounding actions and is not free from their influence.'"Samalla tavoin, tämä 'jokin, niin ennen ihmisen kuolemaa kuin aina tuhoutumiseensa asti, reagoi tiettyihin tapahtumiin ympärillään eikä ole niistä riippumaton.”02088
Bottom
02089
Top
My father had in connection with my education certain definite, as I have called them, 'persistent pursuits'.Käyttämällä apunaan tiettyjä hyväksi havaittuja kasvatusmenetelmiä isäni pyrki edesauttamaan eräiden sinnikkäiden ponnistusten, kuten tapanani on niitä kutsua, syntyä ja esiinnousua.02089
Bottom
02090
Top
One of the most striking of these persistent pursuits of his, which later produced in me an indisputably beneficent result, acutelv sensed by me and noticeable also to those with whom I came in contact during my wanderings in the various wilds of the earth in the search for truth, was that during my childhood, that is, at the age when there are formed in man the data for the impulses he will have during his responsible life, my father took measures on every suitable occasion so that there should be formed in me, instead of data engendering impulses such as fastidiousness, repulsion, squeamishness, fear, timidity and so on, the data for an attitude of indifference to everything that usually evokes these impulses.Uskon, että sittemmin nämä sinnikkäät ponnistukset auttoivat merkittävästi niin minua kuin kaikkia muitakin, joiden kanssa minun oli sittemmin kunnia kulkea maapallon erämaissa ja etsiä totuutta. Lapsuusaikanani — toisin sanoen sinä ihmiselämän ajanjaksona, jonka aikana ihmisessä muodostuvat ja voimistuvat impulssit, joiden johdatuksessa hän kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi — isäni otti ohjat käsiinsä aina tarpeen tullen. Hän varmisti, että nirsouden, inhon, herkkähermoisuuden, pelon ja kainouden kaltaisten tunteiden sijaan suhtautuisin välinpitämättömästi kaikkeen, joka tavallisesti herättää kyseisiä tunteita.02090
Bottom
02091
Top
I remember very well how, with this aim in view, he would sometimes slip a frog, a worm, a mouse, or some other animal likely to evoke such impulses, into my bed, and would make me take non-poisonous snakes in my hands and even play with them, and so forth and so on.Muistan varsin hyvin, kuinka hän esimerkiksi sujautti sänkyyni sammakoita, matoja, hiiriä tai muita samankaltaisia eläimiä, jotka saattoivat synnyttää inhon kaltaisia tunteita tämä tavoite mielessään, tai pakotti minua pitelemään käsissäni myrkyttömiä käärmeitä ja jopa leikkimään niiden kanssa.02091
Bottom
02092
Top
Of all these persistent pursuits of his in relation to me, I remember that the one most worrying to the older people round me, for instance my mother, my aunt and our oldest shepherds, wras that he always forced me to get up early in the morning, when a child's sleep is particularly sweet, and go to the fountain and splash myself all over with cold spring wrater, and afterwards to run about naked; and if I tried to resist he would never yield, and although he wras very kind and loved me, he w'ould punish me without mercy. I often remembered him for this in later years and in these moments thanked him with all my being.Äitini, tätini ja vanhimpien paimentemme mielestä kaikkein huolisuittavin näistä sinnikkyyteen karaisemisen yrityksistä oli se, että hänellä oli tapana pakottaa minut nousemaan sängystäni aamuvarhaisella, |iilloin lapsen uni on erityisen makeaa, kävelemään lähteelle ja pirskoitelemaan kylmää lähdevettä vartalolleni ja välittömästi sen jälkeen innksentelemaan ympäriinsä alastomana. Vaikka hän oli mitä lempein Is.i ja rakasti minua yli kaiken, hän rankaisi minua armotta, jos yritin vastustella. Muistellessani varttuneemmalla iällä näitä lapsuusvuosieni kokemuksia olen usein kiittänyt koko olemuksellani häntä viisaudestaan ja kaukonäköisyydestään.02092
Bottom
02093
Top
If it had not been for this, I weuld never have been able to overcome all the obstacles and difficulties that I had to encounter later during my travels.Jos hiin ei olisi tehnyt mitä teki, en olisi selviytynyt kaikista matkojeni vastoinkäymisistä ja vaikeuksista.02093
Bottom
02094
Top
He himself led an almost pedantically regular life, and wras merciless to himself in conforming to this regularity.Hän itse eli milteipä pedanttisesti tavallista elämää, ja vaali rutiinejaan armottomasti.02094
Bottom
02095
Top
For instance, he wras accustomed to going to bed early so as to begin early the next morning whatever he had decided upon beforehand, and he made no exception to this even on the night of his daughter's wedding.Hänellä oli esimerkiksi tapana mennä nukkumaan varhain herätäkseen #59 seuraavana aamuna tarkoin määriteltynä kellonaikana. Hän ei poikennut säännöstä edes tyttärensä hääpäivänä.02095
Bottom
02096
Top
I saw' my father for the last time in 1916. He wras then eighty-tvvo years old, still full of health and strength. The fewr recent grey hairs in his beard were hardly noticeable.Näin isäni viimeisen kerran vuonna 1916. Hän oli silloin kahdeksankymmenenkahden, yhä terve ja elinvoimainen. Hänen partaansa oli ilmestynyt muutama hädin tuskin huomattava harmaa karva.02096
Bottom
02097
Top
His life ended a year later, but not from natural causes.Hän kuoli vuotta myöhemmin, joskaan ei luonnollisista syistä.02097
Bottom
02098
Top
This event, sorrowful and grievous for all who knewr him, and especially so for me, occurred during the last great periodic human psychosis.Tämä kaikille hänet tunteneille ja erityisesti minulle surullinen ja tuskainen tapahtuma tapahtui ihmiskunnan edellisen jaksoittaisen suurpsykoosin aikana.02098
Bottom
02099
Top
At the time of the Turkish attack on Alexandropol, when the family had to flee, he wras unwilling to leave his homestead to the mercy of fate; and while protecting the family property he wras wounded by the Turks. He died soon after, and was buried by some old men who had happened to remain there.Kun turkkilaiset hyökkäsivät Aleksandropoliin, oli perheemme paettava. Isäni ei kuitenkaan tahtonut jättää kotiliettään kohtalon kääntyessä häntä vastaan. Turkkilaiset haavoittivat häntä, kun hän asettui valloittajia vastaan perhettään ja omaisuuttaan puolustamaan. Hän kuoli vain joitain päiviä myöhemmin ja muutamat kaupunkiin sattumalta jääneet vanhukset kantoivat hänet hautaansa.02099
Bottom
02100
Top
The texts of the various legends and songs he had written or dictated, which, in my opinion, would have been his most fitting memorial, were lost—to the misfortune of all thinking people— during the repeated sackings of our house; yet perhaps, by some miracle, a fewr hundred of the songs he sang, recorded on phonograph rolls, may still be preserved among the things I left in Moscow^.Sopivimpia muistotekstejä hänen paadelleen olisivat olleet ne tuhannet legendat ja laulut, joita hän ulkomuististaan kirjoitti ja lausui tuttaviensa iloksi. Kaikkien ajattelukykyisten ihmisten epäonneksi hänen muistiin kirjoittamansa tarinat valitettavasti katosivat kotitaloomme kohdistuneiden ryöstöretkien aikana. Kuin ihmeen kaupalla, joitain satoja hänen vahasylintereille laulamistaan lauluista kuitenkin säästyi. Nuo laulut saattavat edelleen lojua jossain Moskovaan jättämieni tavaroitteni joukossa.02100
Bottom
02101
Top
It will be a great pity for those who value the old folklore if these records cannot be found.Puhun kaikkien vanhojen kansantarinoiden ystävien puolesta kun totean, että on suuri sääli, jos nämä äänitteet ovat lopullisesti kadonneet!02101
Bottom
02102
Top
The individuality and intellectuality of my father can, in my opinion, be very well pictured in the mind's eye of the reader if I quote here a fewr of his many favourite 'subjective sayings', which he often used in conversation.Isäni viljeli puheessaan muutamia "subjektiivisia sanontoja”, joista osuvimpia tahdon kertoa lukijoilleni antaakseni edes häivähdyksen tämän suurenmoisen miehen vikkelästä järjenjuoksusta ja ainutlaatuisesta persoonallisuudesta.02102
Bottom
02103
Top
In this connection, it is interesting to remark that I, as well as many others, noticed that when he himself used these sayings in conversation, it always seemed to every hearer that they could not have been more apt or better put, but that if anvone else made use of them, thev seemed to be entirely beside the point or improbable nonsense.Tässä yhteydessä on myös tarpeen mainita, että useimpien todistajien mukaan kirjaamani sanonnat kuulostivat erityisen osuvilta nimenomaan hänen lausuminaan. Jos joku muu lausui isäni tokaisuja, ne kuulostivat #60 yleisön korvissa hakuammunnalta tai käsittämättömältä siansaksalta.02103
Bottom
02104
Top
Some of these subjective sayings of his were as follows:
 1. Without salt, no sugar.
 2. Ashes come from burning.
 3. The cassock is to hide a fool.
 4. He is deep down, because you are high up.
 5. If the priest goes to the right, then the teacher must without fail turn to the left. If a man is a coward, it proves he has will.
 6. A man is satisfied not by the quantity of food, but by the absence of greed.
 7. Truth is that from which conscience can be at peace.
 8. No elephant and no horse—even the donkey is mighty.
 9. In the dark a louse is worse than a tiger.
 10. If there is 'I' in ones presence, then God and Devil are of no account. Once you can shoulder it, it's the lightest thing in the world.
 11. A representation of Hell—a stylish shoe.
 12. Unhappiness on earth is from the wiseacring of women.
 13. He is stupid who is 'clever'.
 14. Happy is he who sees not his unhappiness.
 15. The teacher is the enlightener, who then is the ass?
 16. Fire heats water, but water puts out fire.
 17. Genghis Khan was great, but our policeman, so please you, is still greater.
 18. If you are first, your wife is second; if your wife is first, you had better be zero: only then will your hens be safe.
 19. If you wish to be rich, make friends with the police.
 20. If you wish to be famous, make friends with the reporters.
 21. If you wish to be full—with your mother-in-law.
 22. If you wish to have peace—with your neighbour.
 23. If you wish to sleep—with your wife.
 24. If you wish to lose your faith—with the priest.
Hänen suosikkisanontojaan olivat muiden muassa seuraavat:
 1. Ei sokeria ilman suolaa.
 2. Tuhkaa tulee polttamalla.
 3. Kauhtana hölmön piilottaa.
 4. Hän on syvällä maassa, koska sinä olet korkealla taivaassa.
 5. Jos pappi kääntyy oikealle, on opettajan epäröimättä käännyttävä vasempaan. Pelkurilla on oma tahto.
 6. Ihmistä ei tyydytä ruoan määrä, vaan ahneuden poissaolo.
 7. Totuus on omantunnon lepopielus.
 8. Norsun ja hevosen ollessa poissa jopa aasi on mahtava.
 9. Pimeässä täi on tiikeriä pahempi.
 10. Jos "minä” on olemuksessasi läsnä, Jumalalla ja Paholaisella ei ole merkitystä. Jos otat sen taakaksesi, se on maailman kevyin kantaa.
 11. Tyylikäs kenkä on kekäle helvetin tulesta.
 12. Onnettomaksi kokee olonsa hän, joka kuuntelee naisten naljailua.
 13. Nokkeluudesta hölmön tunnistaa.
 14. Onnellinen on hän, joka ei näe onnettomuuttaan.
 15. Opettaja valaisee tiedolla, vaan kuka silloin on aasi?
 16. Tuli kuumentaa veden, mutta vesi sammuttaa tulen.
 17. Tsingiskaani oli suuri, mutta poliisimestarimme, saanen huomauttaa, on vielä suurempi.
 18. Jos olet ensimmäinen, on vaimosi toinen; jos vaimosi on ensimmäinen, sinun on parasta olla nolla: vain silloin ovat kanasi turvassa.
 19. Jos tahdot olla rikas, ystävysty poliisin kanssa.
 20. jos tahdot olla kuuluisa, ystävysty toimittajien kanssa.
 21. jos tahdot olla kylläinen — anoppisi kanssa.
 22. Jos tahdot saada rauhan — naapurisi kanssa.
 23. jos tahdot nukkua — vaimosi kanssa.
 24. jos tahdot menettää uskosi — papin kanssa. #61
02104
Bottom
02105
Top
To give a fuller picture of my father's individuality, I must say something about a tendency of his nature rarely observed in contemporary people, and striking to all who knewr him well. It wras chiefly on account of this tendency that from the very beginning, when he became poor and had to go into business, his affairs went so badly that his friends and those who had business dealings with him considered him unpractical and even not clever in this domain.Antaakseni kattavamman kuvan isäni persoonallisuudesta on minun kuvailtava erästä nykypäivän ihmisissä harvoin tavattavaa ominaispiirrettä, joka oli kaikkien hänet hyvin tunteneiden ihmisten mielestä hänessä erityisen silmiinpistävä. Tämä taipumus oli pääsyy siihen, että alkaen päivästä, jona hän köyhtyi ja joutui kauppaalalle, hänen liiketoimensa sujuivat niin huonosti, että hänen ystävänsä ja kauppakumppaninsa alkoivat pitää häntä epäkäytännöllisenä ja toistaitoisena tällä elämänalueella.02105
Bottom
02106
Top
And indeed, every business that my father carried on for the purpose of making money always went wTong and brought none of the results obtained by others. However, this wras not because he wras unpractical or lacked mental ability in this field, but only because of this tendency.Toden totta joka ikinen liiketoimi, johon isäni rahantekotarkoituksessa ryhtyi, meni aina poskelleen eikä poikinut voittoja. Tämä ei kuitenkaan johtunut hänen epäkäytännöllisyydestään tai puuttuvista kyvyistään tällä elämän osaalueella, vaan nimenomaan pian kuvailemastani taipumuksesta.02106
Bottom
02107
Top
This tendency of his nature, apparently acquired by him when still a child, I weuld define thus: 'an instinctive aversion to deriving personal advantage for himself from the naivete and bad luck of others'.Kyseisen luonnollisen taipumuksen, jonka hän ilmeisesti oli omaksunut jo lapsena, määrittelisin seuraavasti: "intuitiivinen vastahakoisuus tavoitella henkilökohtaista hyötyä toisten epäonnesta ja naiiviudesta.”02107
Bottom
02108
Top
In other w'ords, being highly honourable and honest, my father could never consciously build his own welfare on the misfortune of his neighbour. But most of those round him, being typical contemporary people, took advantage of his honesty and deliberately tried to cheat him, thus unconsciously belittling the significance of that trait in his psyche which conditions the whole of Our Common Father's commandments for man.Äärimmäisen kunnianarvoisena ja rehellisenä luonteena isäni ei koskaan tietoisesti rakentanut omaa hyvinvointiaan naapurinsa epäonnen varaan. Monet hänen ympärillään hyötyivät tyypillisinä nykyajan ihmisinä hänen rehellisyydestään ja varta vasten pyrkivät huijaamaan häntä, ja halvensivat siten tiedostamattaan sitä osaa hänen sieluntoiminnastaan, joka vastasi täydellisesti Meidän Yhteisen Isämme ihmiselle antamien käskyjen ihanteita.02108
Bottom
02109
Top
Indeed, there could be ideally applied to my father the following paraphrase of a sentence from sacred writings, which is quoted at the present time by the followers of all religions everywhere, for describing the abnormalities of our daily life and for giving practical advice:Voisin kuvailla isääni seuraavalla lainauksella pyhistä kirjoituksista, jota nykyaikana kaikkien maailman uskontojen kannattajat siteeraavat eri muodoissa jokapäiväisen elämämme säännöttömyyttä päivitelläkseen ja käytännön neuvoja antaakseen:02109
Bottom
02110
Top
Strike—and vou will not be struck.Iske — ja sinua ei isketä.02110
Bottom
02111
Top
But if you do not strike—they will beat you to death, like Sidor's goat.Mutta jos et iske — he lyövät sinut kuoliaaksi kuin Sidorin vuohen.[F031] 02111
Bottom
02112
Top
In spite of the fact that he often happened to find himself in the midst of events beyond the control of man and resulting in all sorts of human calamities, and in spite of almost always encountering dirty manifestations from the people round him—manifestations recalling those of jackals—he did not lose heart, never identified himself with anything, and remained inwardly free and always himself.Vaikka hänellä oli taipumus alituiseen ajautua sellaisten tapahtumaketjujen vyyhtiin, joiden kulkuun ihmisillä ei ollut osaa eikä arpaa ja jotka johtivat monenmoisiin onnettomuuksiin, ja vaikka hän joutui alati todistamaan kanssaihmistensä kurjimpia puolia, ei hän koskaan kovettanut sydäntään tai ottanut vastoinkäymisiä henkilökohtaisesti, vaan pysyi sisäisesti vapaana ja säilytti itsenäisyytensä.02112
Bottom
02113
Top
The absence in his external life of everything that those round him regarded as advantages did not disturb him inwardly in the least; he wras ready to reconcile himself to anything, provided there were only bread and quiet during his established hours for meditation.Hänen ulkoisesti suuntautuneen elämänsä puutteet, joita hänen ympärillään parveilleet ihmiset käyttivät hyväkseen, eivät häirinneet häntä vähääkään. Hän oli valmis sopeutumaan mihin vain, kunhan hän sai leipää syödäkseen sekä hiljaisuutta, jonka omistaa mietiskelylle.02113
Bottom
02114
Top
What most displeased him wras to be disturbed in the evening when he wrould sit in the open looking at the stars.Kaikkein eniten hän suuttui silloin, jos joku tohti häiritä häntä illalla hänen istuessaan avoimen taivaan alla tähtiä ihaillen.02114
Bottom
02115
Top
I, for my part, can only say now; that with my whole being I wrould desire to be able to be such as I knew him to be in his old age.Voin nyt omalta osaltani sanoa, että toivon koko olemukseltani olevani vanhuuden päivinäni edes jossain määrin samanlainen kuin hän viimeisinä elinvuosinaan.02115
Bottom
02116
Top
Owing to circumstances of my life not dependent on me, I have not personally seen the grave where the body of my dear father lies, and it is unlikely that I will ever be able, in the future, to visit his grave. I therefore, in concluding this chapter devoted to my father, bid any of my sons, whether by blood or in spirit, to seek out, when he has the possibility, this solitary grave, abandoned by force of circumstances ensuing chiefly from that human scourge called the herd instinct, and there to set up a stone with the inscription:Itsestäni riippumattomista olosuhteista johtuen en ole päässyt vierailemaan hautakivellä, jonka varjossa rakkaan isäni ruumis lepää. On myös epätodennäköistä, että minulle tarjoutuisi koskaan mahdollisuutta käydä hänen haudallaan. Siksipä päätänkin isälleni omistamani luvun lausumalla toiveen, että kuka tahansa pojistani, joko veressä tai hengessä, etsisi mahdollisuuksiensa mukaan hautaa, joka on jo kauan ollut hylättynä ihmisrodun laumavaistoksi kutsutun vitsauksen johdosta, ja pystyttäisi haudalle kiven, johon on kaiverrettu:02116
Bottom
02117
Top
I AM THOU,
THOU ART I,
HE IS OURS,
WE BOTH ARE HIS.
SO MAY ALL BE
FOR OUR NEIGHBOUR.
MINÄ OLEN SINÄ,
SINÄ OLET MINÄ,
HÄN ON MEIDÄN,
ME MOLEMMAT HÄNEN.
IOTEN OLKOON KAIKKI
NAAPURILLEMME. #63
02117
Bottom
Gurdjieff-02
Muistiinpanoja, palautetta

Otsikko

Muistiinpanot, palaute tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela ja...

0 headings, 117 paragraphs [locations] = 100% of total 117