Asko Korpela: Taloutemme rakenne ja toiminta, 9. p [ccc]

1 KANSANTALOUDEN RAKENNE
2 KOTITALOUS JA YRITYS
3 KANSANTALOUDEN TASAPAINO
4 TASAPAINOHÄIRIÖT JA TALOUSPOLITIIKKA
Taulukot o Kuviot: o Kuviot ohjelmapakettina

Loppu o Kurssin kotisivu o AJK kansantalouden kurssit o AJK kotisivu


Numerot otsikoiden jälkeen viittaavat Asko Korpela: Taloutemme rakenne ja toiminta oppikirjan sivuihin

1 KANSANTALOUDEN RAKENNE

1 Kansantalouden kiertokulku 13

1.1 Kuluttaja, yrittäjä ja talouselämä 13

1.2 Kansantalouden kiertokulku 15
kulutussektori (15);
tuotantosektori (16);
rahan kiertokulku (17)

1.3 Kysyntä, tarjonta ja hinta 18
tasapainohinta (21);
monopolihinnottelu (23);
inflaatio ja deflaatio (24)

Yhteenveto 27

2 Suomen kansantalous 29

2.1 Kotimaisen kysynnän komponentit 32
yksityinen kulutus (32);
pääomanmuodostus (34);
julkinen kulutus (36)

2.2 Kotimainen tarjonta 40
tuotanto (40);
tuottavuus ja tuottavuuden nousu (43)

2.3 Ulkomaantalous 43
vienti (44);
tuonti (46);
maailmantalous (48)

2.4 Kansantalouden tilinpito 50

Yhteenveto 55


2 KOTITALOUS JA YRITYS

3 Kuluttajan käyttäytyminen 61

3.1 Kulutus ja käytettävissä oleva tulo 61
tulot, kulutus ja säästäminen (61);
kotitalouden kulutusfunktio (64);
kulutus ja säästäminen (68);
kulutus ja perheen koko (69)

3.2 Kotitalouden tasapainoteoria 69
budjettisuora (69);
rajahyötyteoria (73)

Yhteenveto 77

4 Yrityksen teoria 79

4.1 Yrityksen päämäärä 80
lyhyt ja pitkä tähtäys (80)

4.2 Yrityksen kustannukset ja hinta 81
kokonaiskustannukset (81);
rajakustannukset (84);
yksikkökustannukset (84);
rajakustannukset ja yrityksen tarjonta (86)

4.3 Yritysten välinen kilpailu 90
kustannus-hyöty analyysi (92);
kilpailu käytännössä (94)

Yhteenveto 96

5 Tuotantoteoria 99

5.1 Tuotantomenetelmän valinta 99
tuotannontekijäin kysyntä ja tuotannon kysyntä (100)

5.2 Alenevan rajatuotoksen laki 101

5.3 Suurtuotannon edut 103

Yhteenveto 106

6 Hinnanmuodostus tuotannontekijämarkkinoilla 107

6.1 Työvoiman tarjonta 107
palkkaerojen syyt (107);
miten palkan korkeus määräytyy? (108);
tuponeuvottelujen historiaa (109);
tuponeuvotteluiden argumentit (110)

6.2 Pääoma ja korko 111
investoinnin rajatehokkuus (113)

6.3 Voitto kehityksen houkuttimena 115

Yhteenveto 117


3 KANSANTALOUDEN TASAPAINO

7 Osat, kokonaisuus ja tasapaino 121
makrotarkastelun rakenteellinen lähtökohta (122);
kokonaistalouden tasapaino (123);
kansantalouden tasapainottuminen (125);
täystyöllisyysehto (126);
makroanalyysin tarkoitus (126)

Yhteenveto 127

8 Yksityinen kulutus ja tasapaino 129

8.1 Kulutusfunktion teoriaa 129
kulutusfunktio poikkileikkausaineistosta (129);
kulutus-funktio aikasarjasta (130)

8.2 Kulutus ja tasapaino 131
ekonometrinen kokonaismalli (133)

Yhteenveto 135

9 Pääomanmuodostus ja tasapaino 137

9.1 Säästämis- ja investointipäätökset 137
säästämis- ja investointipäätösten erillisyys (138);
säästämisen ja pääomanmuodostuksen yhtäsuuruus (139)

9.2 Investointiteoriat 141
autonominen pääomanmuodostus (142);
pääomanmuodostuksen rahoittaminen (142);
johdettu pääomanmuodostus (143)

Yhteenveto 147

10 Työllisyys, palkat ja hinnat 149

10.1 Työvoiman kysyntä ja tarjonta 149
kansantalouden tuotantovaihtoehdot (150);
työvoiman tarjonta (151)

10.2 Palkat ja Phillips-käyrä 152
Phillips-käyrä (152);
Phillips-käyrän muunnokset (153)

10.3 Hintatason määräytyminen 154

Yhteenveto 156

11 Ulkomaantalous 157

11.1 Valuuttakurssit ja maksutase 157
devalvaatio ja revalvaatio (158);
valuuttojen kelluminen (158);
valuuttakori (159);
valuuttakurssit (159);
vaihtotase (160);
maksutase (162);
ulkomainen velka (163)

11.2 Miksi käymme ulkomaankauppaa 164
tuotantomahdollisuuksien erilaisuus (164);
suhteellisen edun periaate (165);
suurtuotannon edut ja ulkomaankauppa (168)

11.3 Ulkomaankauppa ja tasapaino 168
tuonnin ja viennin determinantit (168)

Yhteenveto 171

12 Rahatalous 173

12.1 Mitä raha on? 173
rahan tarjonta (173);
rahan kysynnän motiivit (175);
rahan tehtävät (176)

12.2 Rahateoria 177
rahan kiertonopeus (177);
kvantiteettiteoria (178);
keynesiläinen rahateoria (178)

12.3 Rahateoria ja Suomen kansantalous 181
rahan tarjonnan rajoittaminen (183)

Yhteenveto 185


4 TASAPAINOHÄIRIÖT JA TALOUSPOLITIIKKA

13 Suhdannevaihtelu ja kasvu 189

13.1 Taloudellisen vaihtelun luonne 189
suhdannevaihtelun luonne (192);
suhdanneaallon vaiheet (193);
suhdannevaihtelun syyt (194);
kertoimen ja kiihdyttimen yhteisvaikutus (195)

13.2 Taloudellinen kasvu 196
elintaso ja taloudellinen kasvu (196);
pääomavarannon kertyminen (197);
tekninen kehitys (198);
pääoman syveneminen (198);
historian trendit (199)

Yhteenveto 201

14 Talouspolitiikka 203

14.1 Talouspolitiikan pääsuunnat 203
markkinamekanismi vai ohjattu talous? (203);
talouspolitiikan tavoitteet (204);
talouspolitiikan vaikutukset (205);
talouspolitiikan rajoitukset (205)

14.2 Talouspolitiikan keinot 207
kauppapolitiikka (207);
rahapolitiikka (207);
rahapolitiikan välineet (208);
finanssipolitiikka (212);
tulopolitiikka (213)

Yhteenveto 216


Taulukot:

T2.1 Huoltotaseen rakenne ja kehitys
T2.2 Yksityinen kulutus
T2.3 Kiinteän pääoman bruttomuodostus
T2.4 Pääomanmuodostuksen rahoitus
T2.5 Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 1997
T2.6 Tuotanto ja työllisyys
T2.7 Tuottavuuden kehitys, 1980 = 100
T2.8 Suomen vienti maittain
T2.9 Vienti tuotannonaloittain
T2.10 Suomen tuonti maittain
T2.11 Tuonti hyödykeryhmittäin
T2.12 Maailman vauraimpia maita
T2.13 Suomen kansantalouden tilinpito
T3.1 Tulot, kulutus ja säästäminen
T3.2 Lisätulon vaikutus kulutukseen
T3.3 Kokonaishyöty ja rajahyöty
T4.1 Kustannukset ja tuotannon määrä
T4.2 Yritykselle edullisin tuotannon määrä
T4.3 Voitto epätäydellisessä kilpailussa
T5.1 Työpanos ja tuotannon määrä
T8.1 Kulutus ja kansantalouden tasapaino
T9.1 Kulutuksen vaikutus pääomanmuodostukseen
T10.1 Tärkeimmät hintaindeksit
T11.1 Eräitä valuuttakursseja
T11.2 Dollarin termiinikurssi
T11.3 Suomen maksutase
T11,4 Suomen ulkomainen velka
T11.5 Hyöty ulkomaankaupasta
T12.1 Rahan tarjonta


Kuviot:

K1.1 Kulutussektori ja tuotantosektori
K1.2 Kansantalouden kiertokulku
K1.3 Lakkojen kysyntä torilla
K1.4 Lakkojen tarjonta torilla
K1.5 Kysyntä, tarjonta ja tasapainohinta
K1.6 Jonohinnoittelu ja ylijäämähinnoittelu
K2.1 Kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta
K2.2 Suomen markkinat
K3.1 Kulutuksen riippuvuus tuloista
K3.2 Kotitalouden kulutusfunktio
K3.3 Budjettisuora ja tulovaikutus
K3.4 Budjettisuora ja hintavaikutus
K3.5 Kokonaishyöty
K3.6 Rajahyöty
K4.1 Kustannukset ja tuotannon määrä
K4.2 Voitto täydellisessä kilpailussa
K4.3 Voiton maksimi
K5.1 Aleneva rajatuotos
K6.1 MEI funktio
K8.1 Yksinkertainen kansantalouden malli
K10.1 Tuotantovaihtoehtojen käyrä
K12.1 Rahan tarjonta ja kansantulo
K13.1 Taloudellisen vaihtelun lajit
K13.2 Bruttokansantuotos ja trendit
14.1 Talouspolitiikan keinot ja tavoitteet


Alkuun o Kansantalouden rakenne ja toiminta o AJK kansantalouden kurssit o AJK kotisivu

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko Korpela 970821 (960929) o Asko.Korpela@kolumbus.fi

[ccc]