Asko Korpela

KANSANTALOUSTIEDE [ccc]
PROSEMINAARI 31C2

Opinto-opas s 85 (1982) o prosem82 82-09-11 (82-09-13)


IDEA:Tutkielman laatimisvalmiuksien harjoittaminen. Teorian testaaminen havaintoaineistolla.

1 Pienryhmätyöskentely
2 Raportin laatiminen


1. Tehtävät

  1 TIETO tietopankkien käsittely
  2 Kansantalouden tilinpito
  3 Makautasekäsitteet
  4 Trendilaskelmat
  5 Poikkileikkausaineisto
  6 Aikasarja-aineisto
  7 Joustot
  8 Tuotantofunktio
  9 Yrityksen teoria
10 Lyhyen tähtäyksen ennusteet


2. TYÖRYHMÄ

1. Etsii ohjeiden mukaan perustiedot

2. Käsittelee aineiston tietokoneella tai muuten.

3. Selostaa työnsä tulokset ja luovuttaa 2-3 sivun pituisen raportin ryhmätyöstään varustettuna kaikkien ryhmän työskentelyyn osallistunoiden nimillä opettajalle (tavoite: 5 tunnin työpanos).


3.OPISKELIJA

1.Osallistuu yhden työryhmän työskentelyyn.

2.Laatii viisi (5) yhden konekirjoitusliuskan pituista raporttia tunnilla esille tulleista asioista (= muistiinpanot tunnin tapahtumista) ja luovuttaa ne 2 viikon kuluessa opettajalle.

SUORITUS: 1 + 5 = 6 raporttia.


1. TIETO tietopankkien käsittely

IDEA Tutustuminen tietokoneohjelmaan, jolla voidaan rakentaa, korjata ja tulostaa vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitietoja sisältäviä tietopankkeja. 1. Lisää (= rakenna) vuositietopankkiin PBANK pari keskeistä aikasarjaa vihosta ABANK sisältö.

2.Korjaa, jos huomaat tehneesi virheen.

3.Tulosta sarjasi ja esittele niiden ominaisuuksia kuullon avulla.

PBANK on HP3000 tietokoneesa. Pääset siihen käsiksi kirjoittamalla päätteelle

:HELLO MATTI,KAN.OPE
(PSW: KANZIS)
:RUN TIETO


2. Kansantalouden tilinpito

IDEA:Tutustuminen Suomen kansantalouden rakenteeseen ja siinä vallitseviin suuruussuhteisiin.

1.Selvitä käsitteet funktionaalinen ja institutionaalinen tilinpito.

2.Mihin tarkoituksiin kansantalouden tilinpitoa käytetään?

3.Sevitä suurimmat rakenteelliset muutokset viimeisten 20 vuoden aikana.

LÄHDE: TITI 66, ABANK, OSKO 46-56, RATO 46-49


3. Maksutasekäsitteet

IDEA:Ulkomaantalouden liiketoimien rekisteröinti.

1.Kirjaa liitteessä 1 annetut liiketapahtumat, kustakin yksi + ja yksi - merkintä, numerokoodi ja arvo (mmk) annettuun tilijärjestelmään.

2.Päätä tilit annettuun maksutaseasetelmaan.

LÄHDE: OSKO 266, KENN 237-245, BFMB, Liite 1


4. Trendilaskelmat

IDEA: Aikasarja ajan funktiona Tulosta tehtävän 1 ohjeiden mukaan ABANKista bruttokansantuotoksen QGDF aikasarja.

1. Merkitse koordinaatistoon bruttokansantuotoksen arvo (Y mrd mk) viimeisten 10 vuoden (T) aikana.

2. Piirrä lineaarinen trendi 'viivotinmenetelmällä' ja kirjoita trendin yhtälö

Y = a + b T toteamalla pystyakselin leikkauspiste a ja muutos b vuodessa.

3. Laske PNSKY tai PNSDJ tietokoneohjelmalla PNS trendi ja vertaa sitä viivotirimenetelmällä saamaasi. Ohjelmat PNSKY ja PNSDJ saat käyttöösi HP 3000 tietokoneessa kirjoittamalla:

:HELLO MATTI,KAN.OPE
(Psw: KANZIS)

:BASIC
>RUN PNSKY (tai >RUN PNSDJ)

LÄHDE:ABANK, EHPM


5. Poikkilaikkausaineisto

IDEA:Poikkileikkausaineiston ongelmat ja havaintoaineiston käsittely.

1. Mitä etuja ja hankaluuksia liittyy poikkileikkausaineiston käyttöön?

2. Käytä 31A2 kurssin harjoitusteht†vässä HO8 esitettyä havaintoai- neistoa ja estimoi yksityisen kulutuksen riippuvuus tuloista ja perheen koosta.

3. Miten tässä näkyvät poikkileikkausaineiston tyypilliset piirteet?

LÄHDE: OSKO 190-3, Branson: Macroeconomic theory


6. Aikasarja-aineisto

IDEA: Kertoimien merkitsevyys ja mallin ennakointikyky.

1. Hanki käyttöösi OLTSE ajovirta estimointia varten. Saat sen ajamalla :RUN EKAKE

2. Estimoi Suomen kansantalouden investointifunktio

IFAF = a + b QGDF + e (QGDF1-QGDF2)

3. Mitä investointiteoriaa tähän yhtälöön sisältyy?

4. Mikä on estimoinnin yhteydessä saatavien tilastollisten tunnuslu- kujen sanoma?

LÄHDE: OSKO 216-20 '


7. Joustot

IDEA: Aiheutettu prosenttimuutos Aiheuttajan prosenttimuutos

1.Estimoi PNSDJ ohjelmalla (käytä paperipäätettä) viimeisten 10 vuoden tiedoista kysyntäfunktio

A = a + b Y + e J + d S + e Ö

A = autotuonti Japanista, 1000 kpl Y = Suomen bruttokansantuotos, mrd mk J = Japanilaisen auton keskituontihinta, 1000 mk 3 = Saksalaisen auton keskituontihinta, 1000 mk Ö = Öljyn keskituontihinta, 100 mklt

2.Onko malli talousteorian mukainen?

3.Totea joustojen lajit ja kommentoi niiden suuruusluokkaa.

LÄHDE: ABANK, Tullinimike 87 02 118 SVT I A


8. Tuotantofunktio

IDEA:Tuotannon riippuvuus tuotannontekijäpanoksista.

1. Estimoi Cobb-Douglas tyyppinen tuotantofunktio neljännesvuositietopankin QBANK sisältämästä aineistosta.

2. Onko aleneva rajatuotos?

3. Onko suurtuotannon etuja?

LÄHDE:OSKO 145-50


9. Yrityksen teoria

IDEA:Voiton maksimointi ja analyysivälineet.

1. Selvitä kustannusfunktiosta ja kyayntäfunktiosta

TC = 70 + 16 Q + 2 Q2

Q = 50 - P

maksimivoiton antava tuotannon määrä Q.

1. Mikä on silloin hinta P?

2. Entä voitto TP?

3. Mikä on kysynnän hintajousto voiton maksimissa? Onko sekin maksimissaan?

4. Mitkä ovat kustannukset lajeittain voiton maksimissa?

LÄHDE: OSKO 111-28


10. Lyhyen tähtäyksen ennusteet

IDEA:Ennusteiden vertailu ja kriittiset olettamukset.

1. Hanki VMn, ETLAN ja TTTN viimeisimmät ennusteet ja vertaa niitä INTAJKA ohjelmalla saamiisi ennusteisiin.

2. Laadi INTAJKA ohjelmalla myös vaihtoehtoisia ennusteita muuttamalla eksogeenisten muuttujien alkuarvoja.

3. Valitse INTAJKA ohjelmasta tulostusvaihtc>ehto 3 (Paljon tulostusta printerille). Saat kuvioita. Esittele asiasi niiden avulla.

LÄHDE: AJKA, ETLA, VM


LIITE 1

AINEISTO TEHTÄVÄÄN 3

Ulkomaantalouden liiketoimet

koodi                            mk 
01 Tuotu käteismaksulla silliä Islannista          20 
02 Kehitysapua Tansaniaan                  100 
03 Myyty jäänmurtaja Neuvostoliittoon, maksuaika 6 kk    500 
04 Saatu tuloa suomalaisen laivan käytöstä Ruotsin ja 
  Englannin välisessä konttiliikenteessä          50 
05 Hiiliä Puolasta, maksetaan myöhemmin           600 
06 Suomalaiset turistit törsänneet Mallorcalla        50 
07 Ruotsalaiset perustaneet vaatetustehtaan Taka-Hikiälle  80 
08 Lyhennetty Maailmanpankin lainaa             60 
09 Saksalaiset turistit käyttäneet Suomen hotellipalveluksia 15 
10 Uukunimen kunta päästänyt tutun kesävieraspankinjohtajan 
  avulla obligaatiolainan Länsi-Saksan rahmarkkinoille   10 
11 Valmetin traktoritehdas tulouttaa voittoa Brasiliasta   5 

ULKOMAANTALOUDEN TILINPITO

+     Tavarat     - +    Tulonsiirrot   - 
--------------------------- --------------------------- 
      1               1 
      1               1 
      1               1
+   Palvelukset    - +    Pitkä pääoma   - 
--------------------------- --------------------------- 
      1               I 
      1               1 
      1               1
+   Lyhyt Pääoma    - +    Sijoitustulot   - 
--------------------------- --------------------------- 
      1               1 
      1               1 
      1               1
          +   Valuuttavaranto   - 
          --------------------------- 
                1 
                1 
                1
MAKSUTASEASETELMA     +    -     Netto 
Tavarat 
---------------------------------------------------- 
A KAUPPATASE 
Palvelukset 
---------------------------------------------------- 
B Tavara- ja palvelutase 
Pääomakorvaukset 
Tulonsiirrot 
---------------------------------------------------- 
C VAIHTOTASE
Pitkä pääoma 
Lyhyt pääoma 
---------------------------------------------------- 
D MAKSUTASE 
Valuuttavaranto 
----------------------------------------------------

LÄHTEET

ABANK Vuositietopankki, kutsu: RUN TIETO
AJKA AJKA ennuste (:RUN INTAJKA)
BFMB Bank of Finland Monthly Bulletin
EMPM Empiiriset menetelmät, OPMD 110
ETLA Suhdanne
KENN Kennedy: Macroeconomies
OSKO Korpela: Kansantaloutemme osat ja kokonaisuus
QBANK Neljänneavuositietopankki (:RUN TIETO)
RATO Korpela: Taloutemme rakenne ja toiminta
VM Taloudellinen katsaus (Budjetin liite)


Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko Korpela 990222 (820911) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu  

[ccc]