H02 Mallin tasapaino ja komparatiivinen statiikka

1. Olkoot erään hyödykkeen kysyntä ja tarjonta

missä t0 kuvaa kuluttajien makutottumuksia ja missä molemmat osittaisderivaatat ovat jatkuvia.

a) Kirjoita tasapainoehto yhtenä yhtälönä.

b) Voidaanko implisiittifunktiolausetta soveltaa?

c) Miten tasapainohinta vaihtelee kuluttajien makutottumusten suhteen?

Vastaus:

a) F(P; t0,Qs0) = D(P,t0) - Qs0 = 0

b) Implisiittifunktiolausetta voidaan soveltaa, koska funktion F kaikki osittaisderivaatat ovat jatkuvia ja

c) Komparatiivisstaattisen osittaisderivaatan löytämiseksi sovelletaan implisiittifunktiolausetta tasapainoidentiteettiin

saadaan

eli kuluttajien makutottumuksia kuvaavan muuttujan kasvaminen korottaa tasapainohintaa.


2. Selvitä Hicksin mallin komparatiivisstaattiset derivaatat

siis rahapolitiikan vaikutukset. Mikä on vaikutusten suunta?

Vastaus:

Muodostetaan kokonaisdifferentiaalit rahan tarjonnan Ms0 suhteen

Tuntemattomien komparatiivisstaattisten osittaisderivaattojen ja ratkaisemiseksi muodostetaan matriisiyhtälö

Tämän yhtälön kerroinmatriisista muodostetaan Jacobin determinatti (sama kuin tekstissä sivulla 5).

J = - Li (SY + M') + LY (I' - Si) = (> 0)

Yhtälöryhmä ratkaistaan Cramerin sääntöä käyttäen. Saamme komparatiivisstaattiset derivaatat:

Johtopäätökset:

1. Kansantulo kasvaa, kun rahan tarjonta kasvaa.

2. Korko alenee, kun rahan tarjonta kasvaa.


3. Oletetaan, että sivun 1 mallissa osittaisderivaatan Li rajoitus muuttuu:

Li < 0 kun i > 2 %

Li -> -oo, kun i -> 2%+

a) Miten tulkitset talousteorian kannalta tapauksen

Li -> -oo, kun i 2%+

Vastaus:

Koron lähestyessä tiettyä minimiä (korkeampien arvojen puolelta) tullaan tilanteeseen (liquidity trap), jossa talous-yksiköiden mielestä raha kannattaa pitää kokonaan likvidinä. Täysin joustava rahan kysyntä.

b) Selvitä uudelleen osittaisderivaattojen ja arvot uusien rajoitusten vallitessa.

Vihje:

Kun Li esiintyy sekä osoittajassa että nimittäjässä (), osamäärä on ensin 'muokattava' muotoon, jossa se esiintyy vain jommassa kummassa. Miksi?

Vastaus:

Muodostetaan osittaisderivaatat, kootaan suorat ja välilliset vaikutukset.

jaetaan osoittaja ja nimittäjä osittaisderivaatalla Li

> 0 kun i > 2 %

->1/(SY + M'), kun i 2 %+

sillä

Li -> -oo, kun i 2 %+

Silloin

LY (Si - I')/Li ->0-

ja

- LY (Si - I')/Li 0+

> 0 kun i > 2 %

->0, kun i ->2 %+

4. Oletetaan redusoitu kansantalouden malli

a) Mikä tässä on rahan kokonaiskysyntä Md?

b) Analysoi tämän mallin komparatiivista statiikkaa, jos rahan tarjonta (= rahapolitiikka) muuttuu ja julkinen kulutus (= finanssipolitiikka) muuttuu.

Vastaus

a) Rahan kysyntä: Md = k Y + L(i)

b) Tasapainoidentiteetit:

Kokonaisdifferentiaali Ms0 suhteen antaa:

Merkiten L'(1-C') + k I' < 0, saamme

Johtopäätös: Rahapolitiikassa rahan tarjonnan lisäys

kasvattaa bruttokansantuotosta ja

alentaa tasapainokorkoa.

Seuraavaksi differentiaalit G0 suhteen antaa

Saamme

Johtopäätös: Finanssipolitiikassa julkisen kulutuksen lisäys

Asko Korpela 970909 (970909)

[ccc]