Tajka malli (kurTajka-su.txt)

Tajka mallin rakenne ja teoria Kulutuksen riippuvuudet Investointiteoriat Tuotanto ja työllisyys Palkkojen määräytyminen AJKC mallin rakenne

1 Kokonaistarjonta ja kokonaiskysyntä 2 Kulutus ja pääomanmuodostus 3 Ulkomaankauppa 4 Verotus ja käytettävissä oleva tulo 5 Työvoimamarkkinat 6 Palkat ja hinnat

48 yhtälöä 78 muuttujaa 2000 havaintoa 200 vuoden teoriat + nykyaikainen tietokonetekniikka

Tajka mallin teoria ja käyttö

Tajka mallin teoria pähkinänkuoressa Tajka mallin käyttö

Mallin perusrakenne

1 Hyödykemarkkinat 2 Työvoimamarkkinat 3 Palkat, hinnat ja tulot

Ekonometrinen Suomen kansantalouden Tajka malli on luonteeltaan lyhyen tähtäyksen selitys- ja ennustemalli. Se perustuu Suomen kansantalouden tilinpitoon.

Hyödykemarkkinat Työvoimamarkkinat Palkat, hinnat ja tulot

Hyödykemarkkinat

Q = C + I + G + X - M tarjonta = kysyntä C = C(D/P) kulutus riippuu tuloista I = I(Q,K,R) investoinnit tuotannosta, pääomakannasta ja korosta K = K1 + I pääomakanta investoinneista X = X(QE,XP/UC) vienti OECDn ostovoimasta ja Suomen kilpailukyvystä M = M(Q) tuonti Suomen ostovoimasta

Endogeeniset Eksogeeniset Q = bruttokansantuotos G = julkinen kulutus C = yksityinen kulutus R = reaalikorko D = käytettävissä oleva tulo QE = maailmanmarkkinoi- P = hintataso den ostovoima I = pääomanmuodostus XP = Suomen vientihinnat K = pääomakanta UC = yksikkötyökustannukset X = vienti M = tuonti

§CEPF CNST CEPF1 YDNF DEDF : Kulutusteoriat - Elinvaihehypoteesi - Keynesin pelkistetty hypoteesi - Työttömyyden vaikutus §IFAF CNST QGFF KFAF1 KFAF2 RBAS1 : Pääomanmuodostus on tuotannon käyttöä tuotannon- tekijäksi.

KFAF

Pääoma on tuotettu tuotannontekijä, jota pääoman- muodostus kasvattaa ja kuluminen ja vanhentuminen pienentää. Kulumisen ja vanhentumisen vaikutus otetaan huomioon poistoja tekemällä.

DFAF

Poistoissa varataan ostovoimaa kuluneen pääomakannan korvaamiseen uudella.

YDNF

Käytettävissä oleva tulo saadaan vähentämällä kansantulosta poistot ja veroasteen perusteella määräytyvät verot sekä lisäämällä tulonsiirrot.

Työvoimamarkkinat

U = EK - EM EK = EK(AW) EM = EM(Q,K) L = Q/EM

Endogeeniset U = työttömyys EK = työvoiman tarjonta EM = työvoiman kysyntä L = työn tuottavuus Eksogeeniset AW = työikäinen väestö

Työvoimamarkkinat epätasapainoalue

UNMR

Työvoimamarkkinalohko voidaan tulkita Tajka mallin epätasapainoalueeksi, koska työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat työttömyyden verran epätasapainossa.

EMPK

Työvoiman tarjonta määräytyy demograafisesti työikäisen väestön perusteella.

§EMPT# CNST EMPT#1 QGFF# KFAF# @ Työvoiman kysyntäfunktio on johdettu Cobb-Douglas tyyppisestä tuotantofunktiosta.

LPFR

Tuottavuus on tuotannon määrä panosyksikköä kohti. Työn tuottavuus on vastaavasti tuotannon määrä työpanosyksikköä kohti.

Palkat, hinnat ja tulot

W% = W(P%,U%,N%) P% = P(W%,PM%,L%) Y = Q * P D = Y - T + R

Endogeeniset W = palkkataso Y = kansantulo Eksogeeniset N = sopimmuspalkka PM = tuontihinnat T = verotus R = tulonsiirrot

§WARC# CNST QGDP# UNMT# LPFR# WRNI# : Palkankorotus määräytyy inflaation, työttömyyden ja tupoprosentin perusteella.

§QGDP# CNST WARC# MGSP# LPFR# : Hintojen muutokset puolestaan riippuvat palkkatason, tuontihintojen ja tuottavuuden muutoksista.

YNNF

Kansantulo määräytyy tuotannon määrän ja hintatason tulona.

Tajka-mallin luonne

Tajka mallia voidaan pitää kysyntäjohteisena keynesiläisenä tasapainomallina.

Hyödykemarkkinoiden lisäksi mukana ovat työvoima- markkinat ja palkkojen ja hintojen määräytyminen, mutta mallista puuttuu rahamarkkinalohko. Hyödyke- markkinoilla kysynnän pääkomponentit ovat yksityinen kulutus- kysyntä, pääomanmuodostus ja vienti sekä tuonnin määräytyminen Suomen kansantalouden osto- voiman perusteella.

Kansantalouden ostovoima on kilpailukyvyn ohella tuonnin tärkein determnatti. Kansantalouden osto- voimaa mitataan bruttokansantuotoksen määrällä.

Tajka mallin teoria pähkinänkuoressa

Tajka mallin 48 yhtälöä sisältävät mm. seuraavia kansantalouden keskeisiä riippuvuuksia:

Hyödykemarkkinat

QGDF

Tuotanto määräytyy kokonaiskysynnän komponenttien summana. Kulutus riippuu käytettävissä olevasta tulosta, reaalitalletuksista ja työmarkkinatilanteesta.

IFAF

Pääomanmuodostus riippuu olemassa olevasta pääoma- kannasta, tuotannosta ja korosta.

TDPC

Verotulot määräytyvät tuotannon ja tulojen perusteella.

XGSF

Vienti riippuu maailmantalouden ostovoimasta ja viennin hintakilpailukyvystä.

MGSF

Tuonti riippuu Suomen kansantalouden ostovoimasta ja kilpailukyvystä.

Tuotannontekijämarkkinat

EMPT

Työllisyys riippuu tuotannon määrästä, pääomapanoksen suuruudesta ja tuottavuudesta.

WRAC

Palkankorotukset riippuvat hinnoista, tupoprosentista ja työttömyydestä.

QGDP

Inflaatio riippuu palkankorotuksista, tuontihinnoista ja tuottavuudesta.

Muuttujien luokittelu

Tavoitemuuttujat: Q, U, X-M, P Instrumentit: T, G, CR, R, N Autonomiset: X, AW, PM

Tajka mallin käyttö

Tajka mallia käytetään ensisijaisesti kansantalous- tieteen opetuksessa muodostettaessa kokonaiskuvaa Suomen kansantalouden rakenteesta ja sen osien keskinäisistä riippuvuussuhteista. Malliin sisältyy useita keskeisiä perusteorioita kansantalouden rakenteellisesta analyysista sekä kysynnän komponenttien ja tarjontatekijöiden riippuvuuksista.

Tajka mallin avulla laaditaan säännöllisesti kokonaistaloudellisia ennusteita.

Syksyllä valtion tulo- ja menoarvion ilmestyttyä laaditaan siitä saatujen tietojen ja uusimpien kansantalouden tilinpidon tietojen perusteella ennuste kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Talvella kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen ilmestyttyä laaditaan toinen ennuste alkaneelle ja seuraavalle vuodelle.

Mallin kertoimet estimoidaan vuosittain uudelleen kansantalouden tilinpidon lopullisten tietojen ilmestyttyä syyskesällä.

Tajka mallilla laaditaan myös talouspoliittisia vaihtoehtolaskelmia merkittävimpien talouspoliittisten ratkaisujen (tuposopimukset, valuuttakurssien muutokset ym) yhteydessä. Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat jatkuvasti käyttäneet kansantalouden tappiofunktion minimointiin perustuvaa mallin talouspoliittista makropeliversiota talouspolitiikan tavoitteiden ja instrumenttien välisiin riippuvuuksiin tutustumiseksi.

Asko Korpela 20150922 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster