PolTajka välilehti (kurPolTajka-su.txt)

Tällä talouspolitiikan simulointiohjelmalla voit talouspolitiikan instrumentteja käyttäen yrittää ohjata Suomen kansantalouden mahdollisimman lähelle annettuja tavoitteita.

Talouspolitiikan tavoitteet Talouspolitiikan instrumentit Tappiofunktio hyvinvointifunktion vaihtoehtona

Talouspolitiikan perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin kohottaminen ja kansan- talouden toiminnan optimointi useasta näkökulmasta tarkasteltuna. Yhden tai kahden tavoitemuuttujan arvon optimointi ei silloin riitä, vaan tarvitaan usean keskenään ristiriidassa olevan muuttujan samanaikainen tarkastelu.

Tavoitemuuttujat Tavoitearvot Tavoitearvojen yhdistäminen Tavoitteiden välinen ristiriita

Talouspolitiikan tavoitteet

Talouspolitiikan konkreettisina tavoitteina pidetään yleisesti seuraavia neljää asiaa:

Tuotannon kasvu Matala työttömyys Alhainen inflaatio Vaihtotaseen tasapaino.

AJKA mallissa on näitä tavoitteita vastaavat muuttujat, joiden arvo riippuu mallin välityksellä joko suoraan tai epäsuorasti hyvinkin monen välit- tävän muuttujan kautta talousteorian periaatteiden mukaan talouspolitiikan instrumentteina käytetyistä eksogeenisista muuttujista.

Hyvinvointifunktio ja tappiofunktio

Kokonaistaloudellista mallia käyttäen talouspoli- tiikan keskeiset tavoitteet voidaan yhdistää muodostamalla hyvinvointifunktio, tai oikeastaan sen 'käänteisfunktio' tappiofunktio. Tappiofunktio muodostetaan annettujen tavoitearvojen ja mallin antamien arvojen erotuksista. Mitä suuremmat erotukset, sitä suurempi tappio. Mitä pienemmät erotukset sitä pienempi tappiofunktion arvo ja sitä lähempänä ollaan annettuja tavoitteita. Talouspolitiikkaa harjoittamalla voidaan pyrkiä minimoimaan tappiofunktion arvoa samaan tapaan kuin etsittäessä pienintä neliösummaa regressioanalyysin yhteydessä.

Tappiofunktion arvo

Tavoitteiden painotus Helppo optimointivaihtoehto Vaikea optimointitehtävä

Kansantalouden tappiofunktio

Tappiofunktion arvo muodostuu poikkeamien neliöiden summana seuraavasti L = Summa v * (X - Xo)* (X - Xo) + Summa w * (Y - Yo) * (Y - Yo)

X = käyttäjän antama instrumentin arvo Xo = instrumentin alkuarvo Y = mallin antama tavoitemuuttujan arvo Yo = tavoitemuuttujan tavoitearvo v = instrumentin paino w = tavoitemuuttujan paino

Tappiofunktion idea

Tappiofunktio muodostetaan annettujen tavoitearvojen ja mallin antamien arvojen erotuksista. Mitä suuremmat erotukset, sitä suurempi tappio.

Musta väri merkitsee, että mallin antama muuttujanarvo poikkeaa tavoitearvosta siinä suhteessa kuin mustan alueen halkaisija on vastaavaan värillisen alueen hal kaisijaan. Mitä pienempi poikkeama, sitä vähemmän mustaa. Tavoitteena on timanttien kirkastaminen poistamalla musta väri.

Sinä sarakkeessa on käyttäjän antamilla instrumentin arvoilla laskettu mallin ennuste. Sen arvoihin voidaan vaikuttaa instrumentinarvoja muuttamalla.

Muuttujien painokertoimet

Muuttujien tärkeysjärjestystä voidaan muuttaa ja korostaa käyttämällä painokertoimia. Mitä tärkeämpänä tavoitteena halutaan esim bruttokansantuotoksen kasvua pitää, sitä suurempi luku sen painoksi annetaan. Näin kaikki ne mallin ratkaisut, joissa bruttokansan- tuotos saadaan lähelle tavoitetta antavat tappiofunk- tioon mahdollisimman pienen lisän verrattuna muihin tavoitteisiin. Muiden tavoitemuuttujien poikkeama tavoitearvoista voi olla suurikin, mutta kun niiden painokerroin on pieni, niin niiden lisä tappiofunktioon jää vähäiseksi.

Helppo ja vaikea vaihtoehto

Voit valita joko helpon tai vaikean vaihtoehdon. Helpossa vaihtoehtossa saatat pystyä ohjaamaan kansantalouden täsmälleen annettuihin tavoite- arvoihin. Vaikeassa vaihtoehdossa et millään keinolla saa tappiofunktion arvoksi nollaa kuten helpossa.

Helpossa täsmälleen tavoitteisiin

Helpossa vaihtoehdossa saatat onnistua ohjaamaan kansantalouden täsmälleen annettuihin tavoitteisiin. Tämä merkitsee, että tappiofunktion arvoksi tulee nolla.

Mutta lopuksi voit joutua toteamaan, että olet joutunut käyttämään sellaisia veroasteita ja julkisen kulutuksen muutoksia tai tupoprosentteja, jotka eivät käytännössä voi tulla kysymykseen.

Helppo vaihtoehto

Helpossa vaihtoehdossa instrumenttien käytöstä ei 'sakoteta', vaan saat käyttää hyvinkin suuria instru- mentin muutoksia, niin epärealistisia,ettei niillä olisi mitään mahdollisuuksia mennä läpi eduskunnasa.

Tässä instrumentilla on pelkästään välinearvo: 'Viis instrumentin arvosta, kunhan vain tavoitteisiin päästään!'

Mutta lopuksi voit joutua toteamaan, että olet joutunut käyttämään sellaisia veroasteita ja julkisen kulutuksen muutoksia tai tupoprosentteja, jotka eivät käytännössä voi tulla kysymykseen.

Vaikeassa instrumenteista sakotetaan

Vaikeassa vaihtoehdossa instrumentin käytöstä 'sakotetaan'. Isoveli on päättänyt verotuksen, julkisen kulutuksen, tupon yms arvot.

Jos Sinä menet niitä muuttamaan, poikkeamista sakotetaan samaan tapaan kuin tavoitearvojen poikkeamista.

Seuraus on, että tappiofunktion arvo ei koskaan voi mennä nollaan. Kuitenkin sitä voidaan aina parantaa lähtöarvoon verrattuna. Instrumentin käytöstä sakotetaan lievemmin kuin tavoitepoikkeamista, mutta instrumentin poikkeaman kasvaessa kovin suureksi, sen neliö kasvaa vielä suuremmaksi eikä instrumentin käytöstä tavoitteisiin koituva hyöty riitä kattamaan instrumentin käytöstä syntyvää tappiofunktion arvon kasvua.

Tappiofunktio muodostetaan annettujen tavoitearvojen ja mallin antamien arvojen erotuksista. Mitä suuremmat erotukset, sitä suurempi tappio.

Tavoitearvot

Tavoitemuuttujilla on etukäteen annetut tavoitearvot. Ohjelman käyttö aloitetaan perusennusteeksi valitusta mallin ratkaisusta. Se poikkeaa jonkin verran tavoitearvoista. Tehtävänä on pyrkiä ohjaamaan malli mahdollisimman lähelle tavoitearvoja.

Tavoitteet yhdistetään tappiofunktiolla: lasketaan yhteen mallin laskemien arvojen poikkeamat tavoite- arvoista (korotettuina toiseen potenssiin ja ker- rottuina painokertoimilla).

Mitä pienemmät poikkeamat sitä pienempi tappio.

Talouspolitiikan tavoitteet ovat keskenään risti- riidassa. Niitä ei voida edistää samoilla keinoilla. Sellaiset talouspoliittiset toimenpiteet, jotka kasvattavat tuotantoa ja lisäävät työllisyyttä eivät yleensä paranna vaihtotaseen alijäämää eivätkä pysty pitämään inflaatiota kurissa. Ja päin vastoin: ne keinot, jotka edistävät vaihto- taseen tasapainottumista ja hillitsevät inflaatiota, saattavat olla haitallisia kasvun ja työllisyyden kannalta.

Talouspolitiikan instrumentit

Käytettävissäsi on 10 talouspolitiikan instrumenttia, joilla voit ohjata kansantaloutta kohti tavoitteita. 1. Julkinen kulutus on noin viidennes kansantalouden kokonaiskysynnästä, tuotannon ja työllisyyden liik- keellepanevasta voimasta. Julkisen kulutuksen lisääminen lisää tuotantoa ja työllisyyttä, mutta saattaa heikentää vaihtotase- tasapainoa ja lisätä inflaatiota sekä syrjäyttää yksityistä kulutusta. 2. Elikeinotuki vaikuttaa samaan tapaan kuin julkinen kulutus, mutta lopullisen päätöksen sen käytöstä tekee yrittäjä. 3. Julkinen pääomanmuodostus on nykyään varsin pieni osa kokonaiskysynnästä. Se on kuitenkin periaat- teessa mahdollinen talouspolitiikan väline. 4. Tulonsiirrot yksityisille ovat jatkuvasti kasvaneet ja käsittävät nykyään yli puolet valtion budjetista. Tulonsiirrot lisäävät niiden saajien käytettävissä olevaa tuloa. Kokonaiskysyntää koskevan päätöksen tulonsiirtojen käytöstä tekee kuluttaja. 5. Vientihinnat eivät todellisuudessa ole talouspoli- tiikan tekijöiden päätettävissä. Ne määräytyvät maailmanmarkkinoilla. Suomalaiset jotuvat vain ratkaisemaan kannattaako niillä viedä vai ei. Vaikutus vientiin, kokonaiskysyntään,vaihtotaseeseen.

6. Tupoprosentti vaikuttaa ennen muuta inflaatioon, ja sitä kautta myös Suomen kilpailukykyyn maailman- markkinoilla. Eräs tärkeimmistä talouspolitiikan instrumenteista. Työmarkkinajärjestöt päättävät. 7. Maailmanmarkkinoiden ostovoima (OECD-maiden brutto- kansan tuotoksen kasvu) vaikuttaa voimakkasti vientiin ja viennin kautta kokonaiskysyntään. Todellisuudessa tämäkään ei tietenkään ole kenen- kään päätettävissä.

8. Varastoinvestoinnit on kokonaiskysynnän ja koko- naistarjonnan välinen joustotekijä. Jos kysyntä ei vedä, voi tuotannon kasvu jatkua lyhyen aikaa varastoon. Jos taas kysynnässä tapah- tuu nopea kasvu se pienentää ensin varastoja. Varastoinvestoinnit ei ole todellinen politiikan instrumentti.

9. Välilliset verot on tärkeä talouspolitiikan väline. Pienikin muutos vaikuttaa voimakkasti tuotannon ja tulojen suuruuteen.

10. Välittömät verot maksetaan kuluttajan tuloista. Niiden kasvattaminen pienentää kuluttajan käytet- tävissä olevaa tuloa ja sitä kautta kulutuskysyntää, tuotantoa ja työllisyyttä. Verotuksen keventäminen vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Vaikutukset inflaatioon ja vaihtotaseen tasapainoon saattavat olla tuotantoon ja työlli- syyteen verrattuina päinvastaiset.

Instrumenttiluettelo

Taloustimantit Muutosikkuna Tulostusikkuna Ohjauspainikkeet Riippuvalikot Muu informaatio

Ohjausruudussa ylhäällä vasemmalla ovat talouspolitii- kan instrumentit ja niiden arvot kahtena vuonna. Aluksi toimintaympäristönä on <1 Tavoitteena VVMn ennuste>, jolloin kolme alinta instrumenttia: Varastojen lisäys ja veroasteet ovat tasomuuttujia eli ne esiintyvät mallissa sellaisinaan. Muut instrumentit ovat muutosprosentteja edelliseen vuoteen verrattuna. Näitä instrumentin arvoja käyttäjä voi näpäyttämällä vapaasti valita muutettavaksi.

Talousteoria auttaa

Instrumenttia ja muutoksen suuntaa valittaessa kannat- taa asiaa miettiä talousteorian kannalta: Mikö instrumentti on tehokkain kasvun, työllisyyden, inflaation, vihtotaseen kannalta? Kumpaan suuntaan on muutettava? Osviitaa saa timanttien mustan alueen muutoksia seuraamalla.

Esimerkiksi

- Julkinen kulutus ja verotus vaikuttavat brutto- kansantuotokseen ja työllisyyteen. - Tupo vaikuttaa hintoihin, mutta ei juuri tuotannon määrään tai työllisyyteen. - Vaihtotaseeseen voit vaikuttaa lähinnä vienti- hinnoilla ja OECD maiden bruttokansantuotoksella.

Oikealla ylhäällä ovat kahden laskettavan vuoden, kuluvan ja seuraavan, , jotka kuvaavat neljän keskeisen talouspolitiikan tavoitemuuttujan osalta politiikan onnistumista.

Kussakin timantissa on neljä eriväristä osaa: - vasemmalla kasvu, - ylinnä inflaatio (jota kuvataan bruttokansantuotoksen hinnalla), - oikealla työttömyys ja - alhaalla vaihtotaseen tasapaino.

Musta väri timanteissa

Musta väri merkitsee, että mallin antama muuttujan arvo poikkeaa tavoitearvosta siinä suhteessa kuin mustan alueen halkaisija on vastaavaan värillisen alueen halkaisijaan. Mitä pienempi poikkeama, sitä vähemmän mustaa. Tavoitteena on timanttien kirkastaminen poistamalla musta väri.

Instrumentteja voidaan muuttaa joko plus tai miinus suuntaan vasemmalla alhaalla olevassa muutosikkunassa. Kunkin muutettavan luvun kolmelle numerolle oikealta lukien on muutospainike sekä plus suuntaan että miinus suntaan.

Yksi muuttuja kerrallaan

Aluksi kannattaa muuttaa vain yhtä instrumenttia ja sen jälkeen katsoa miten malli siihen muutokseen reagoi. Malli suorittaa laskelmat, kun näpäytetään pääruudun keskellä olevaa painiketta.

Ruudun vasemmassa laidassa keskellä on tappiofunktion arvo, joka pienenee tai kasvaa sitä mukaa kuin musta alue pienenee tai kasvaa.

Ohjausruudun oikeassa alareunassa on taulukko tavoite- muuttujien arvoista. Tavoitemuuttujat ovat aina samat neljä: - Bruttokansantuotos - bkt-hinta, - työttömyys ja - vaihtotase.

Taulukon värit

Taulukon värit vastaavat timanttien värejä. Taulukossa on oikeassa laidassa sarakkeissa mallilla lasketut arvot. Ne vaihtuvat sitö mukaa kuin käyttäjä tekee muutoksia instrumenteissa. Keskellä sarakkeissa on ohjelman antamat kiinteät tavoitearvot, joihin talouspolitiikalla pyritään.

Toimintaympäristö

Pääruudun keskellä on painike, jolla voidaan valita talouspolitiikan toimintaympäristö. Aluksi se on <1 Tavoitteena VVMn ennuste>. Käyttäjä voi vaihtaa toimintaympäristöä näpäyttämällä painiketta. Kun valitaan uusi toimintaympäristö, tulee perusennuste uudelleen lähtökohdaksi ja tappiofunktion laskeminen alkaa alusta.

Vaikeusaste

Instrumenttien yläpuolella on painike, jolla voidaan valita tai vaihtoehto. Erona on se, että helpossa vaihtoehdossa tappiofunktion arvoa lasketaan vain tavoitemuuttujien poikkeamista, mutta vaikeassa funktion arvoon vaikuttavat myös instrumenttien poikkeamat alkuarvoistaan. Helpossa vaihtoehdossa kansantalous saatetaan onnistua ohjaamaan täsmälleen tavoitearvoihin. Silloin timanteissa ei ole lainkaan mustaa. Vaikeassa vaihtoehdossa voidaan talous ohjata tietenkin myös täsmälleen tavoitearvoihin, jolloin musta häviää, mutta tappiofunktion arvo ei ole nolla, vaan se kertyy instrumenttien poikkeamista.

Laske

painikkeella ohjelma ratkaisee mallin ja tulostaa näyttöön laskelmien tulokset.

LASKE! näppäintä painamalla saadaan malli suorittamaan laskelmat uusilla instrumentinarvoilla. Taloustimantit ja numerotulostus uudistetaan, suoritetaan uusi tappiolaskelma, todetaan kasvoiko tappio vai pienenikö se.

ClipBoard

painikkeella instrumenttiasetelma, tavoite- laskelma ja timanttikuvio tulostuvat leikepöydälle.

Lopetus

Oikealla keskellä on painike , jolla ohjelman toiminta voidaan lopettaa.

Riippuvalikot

Tapahtumia voidaan ohjata myös ruudun ylälaidan riippu- valikoiden kautta. Tiedosto menukohdass simulointi voidaan aloittaa alusta tai lopettaa. Vaikeusaste kohdassa on samat toiminnot kuin instru- menttien yläpuolella olevassa / painikkeessa. Toimintaympäristö antaa näkyville kaikki viisi toimintaympristöä, joista mikä hyvänsä voidaan valita.

Toimintaympäristöä voidaan vaihtaa myös keskellä pääruutua olevalla painikkeella. Tavoitemuuttujaa näpäyttämällä päästään käsiksi tavoitearvoon ja vaihtaa sitä. Painoja ja instrumenttien ala- ja ylärajoja ei voida vaihtaa.

Kielen vaihtaminen

Kieli kohdassa voidaan vaihtaa keskustelukieltä.

Lisätiedot

Lisatietojen valikosta saadaan tiedot instrumenttien tavoitearvoista (Tavoitemuuttujien tavoitearvot ovat aina tavoitelaskelmassa vasemmalla), painoista , joilla tavoitepoikkeamien neliöt kerrotaan, sekä instrumenttien ala- ja ylärajoista. Aina kun painoja tai rajoja katsotaan, ne tulostuvat ilman eri komentoa leikepöydälle.

Ohjeet

Ohjeita kohdassa saadaan tietoja ohjelmasta ja mallista.

Tavoitearvot on annettu etukäteen.

Ne saattavat poiketa toisistaan eri toiminta- ympäristöissä. Käyttäjä voi myös itse antaa omat tavoitearvonsa.

Iterointien luku

painikkeen alla on mallin ratkaisemiseen tarvittavien iterointikertojen luku kunakin vuonna. Malli ratkaistaan myös ruudussa näkyvää kuluvaa vuotta edellisenä vuonna yhtenäisen vertailuperustan saamiseksi.

Ratkaisujen lukumäärä

ja painikkeiden välissä on laskuri, joka ilmoittaa ratkaisujen lukumäärän toiminta- ympäristökohtaisesti.

Tappion jakautuminen

vaihtoehdossa on vasemmalla keskellä tieto tappiofunktion arvon jakautumisesta instrumentti- muuttujien ja tavoitemuuttujien kesken.

Asko Korpela 20150922 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster