Tajka malli (kurTajka-su.txt)

1 Tajka mallin rakenne ja teoria
2 Tajka mallin teoria ja käyttö
3 Tajka-mallin luonne
4 Tajka mallin käyttö

Kulutuksen riippuvuudet Investointiteoriat Tuotanto ja työllisyys Palkkojen määräytyminen AJKC mallin rakenne

1 Tajka mallin rakenne ja teoria

 1. Kokonaistarjonta ja kokonaiskysyntä
 2. Kulutus ja pääomanmuodostus
 3. Ulkomaankauppa
 4. Verotus ja käytettävissä oleva tulo
 5. Työvoimamarkkinat
 6. Palkat ja hinnat
 7. o,


48 yhtälöä
78 muuttujaa
2000 havaintoa
200 vuoden teoriat
+ nykyaikainen tietokonetekniikka

2 Tajka mallin teoria ja käyttö

21 Mallin perusrakenne
22 Työvoimamarkkinat

Tajka mallin teoria pähkinänkuoressa Tajka mallin käyttö

21 Mallin perusrakenne

Ekonometrinen Suomen kansantalouden Tajka malli on luonteeltaan lyhyen tähtäyksen selitys- ja ennustemalli. Se perustuu Suomen kansantalouden tilinpitoon.
 1. Hyödykemarkkinat
 2. Työvoimamarkkinat
 3. Palkat, hinnat ja tulot
 4. o,

Hyödykemarkkinat

Q = C + I + G + X - Mtarjonta = kysyntä
C = C(D/P)kulutus riippuu tuloista
K,R)investoinnit tuotannosta, pääomakannasta ja korosta
K = K1 + Ipääomakanta investoinneista
XP/UC)vienti OECDn ostovoimasta ja Suomen kilpailukyvystä
M = M(Q)tuonti Suomen ostovoimasta

EndogeenisetEksogeeniset
Q = bruttokansantuotosG = julkinen kulutus
C = yksityinen kulutusR = reaalikorko
D = käytettävissä oleva tuloQE = maailmanmarkkinoiden ostovoima
P = hintataso
I = pääomanmuodostusXP = Suomen vientihinnat
K = pääomakantaUC = yksikkötyökustannukset
X = vienti
M = tuonti

CEPF = f(CNST CEPF1 YDNF DEDF):

IFAF = f(CNST QGFF KFAF1 KFAF2 RBAS1) :
Pääomanmuodostus on tuotannon käyttöä tuotannontekijäksi.

KFAF grafiikka ei ole saatavilla

Pääoma on tuotettu tuotannontekijä, jota pääomanmuodostus kasvattaa ja kuluminen ja vanhentuminen pienentää. Kulumisen ja vanhentumisen vaikutus otetaan huomioon poistoja tekemällä.

DFAF grafiikka ei ole saatavilla

Poistoissa varataan ostovoimaa kuluneen pääomakannan korvaamiseen uudella.

YDNF grafiikka ei ole saatavilla

Käytettävissä oleva tulo saadaan vähentämällä kansantulosta poistot ja veroasteen perusteella määräytyvät verot sekä lisäämällä tulonsiirrot.

22 Työvoimamarkkinat

U = EK - EM EK = EK(AW) EM = EM(Q,K) L = Q/EM

Endogeeniset

Eksogeeniset

AW = työikäinen väestö

Työvoimamarkkinat epätasapainoalue

Työvoimamarkkinalohko voidaan tulkita Tajka mallin epätasapainoalueeksi, koska työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat työttömyyden verran epätasapainossa.

EMPK grafiikka ei ole saatavilla

Työvoiman tarjonta määräytyy demograafisesti työikäisen väestön perusteella.

EMPT = f(CNST EMPT1 QGFF KFAF) @
Työvoiman kysyntäfunktio on johdettu Cobb-Douglas tyyppisestä tuotantofunktiosta.

LPFR grafiikka ei ole saatavilla

Tuottavuus on tuotannon määrä panosyksikköä kohti. Työn tuottavuus on vastaavasti tuotannon määrä työpanosyksikköä kohti.

Palkat, hinnat ja tulot

W% = W(P%,U%,N%)
P% = P(W%,PM%,L%)
Y = Q * P
D = Y - T + R

Endogeeniset
W = palkkataso
Y = kansantulo

Eksogeeniset
N = sopimmuspalkka
PM = tuontihinnat
T = verotus
R = tulonsiirrot

WARC = f(CNST QGDP UNMT LPFR WRNI) :
Palkankorotus määräytyy inflaation, työttömyyden ja tupoprosentin perusteella.

QGDP = f(CNST WARC MGSP LPFR) :
Hintojen muutokset puolestaan riippuvat palkkatason, tuontihintojen ja tuottavuuden muutoksista.

YNNF grafiikka ei ole saatavilla

Kansantulo määräytyy tuotannon määrän ja hintatason tulona.

3 Tajka-mallin luonne

31 Tajka mallin teoria pähkinänkuoressa
32 Muuttujien luokittelu

Tajka mallia voidaan pitää kysyntäjohteisena keynesiläisenä tasapainomallina. Hyödykemarkkinoiden lisäksi mukana ovat työvoimamarkkinat ja palkkojen ja hintojen määräytyminen, mutta mallista puuttuu rahamarkkinalohko. Hyödykemarkkinoilla kysynnän pääkomponentit ovat yksityinen kulutuskysyntä, pääomanmuodostus ja vienti sekä tuonnin määräytyminen Suomen kansantalouden ostovoiman perusteella. Kansantalouden ostovoima on kilpailukyvyn ohella tuonnin tärkein determnatti. Kansantalouden ostovoimaa mitataan bruttokansantuotoksen määrällä.

31 Tajka mallin teoria pähkinänkuoressa

Tajka mallin 48 yhtälöä sisältävät mm. seuraavia kansantalouden keskeisiä riippuvuuksia:

Hyödykemarkkinat

QGDF Tuotanto määräytyy kokonaiskysynnän komponenttien summana.

CEPF grafiikka ei ole saatavilla

CEPF Kulutus riippuu käytettävissä olevasta tulosta, reaalitalletuksista ja työmarkkinatilanteesta.

IFAF grafiikka ei ole saatavilla

IFAF Pääomanmuodostus riippuu olemassa olevasta pääomakannasta, tuotannosta ja korosta.

TDPC grafiikka ei ole saatavilla

TDPC Verotulot määräytyvät tuotannon ja tulojen perusteella.

XGSF grafiikka ei ole saatavilla

XGSF Vienti riippuu maailmantalouden ostovoimasta ja viennin hintakilpailukyvystä.

MGSF grafiikka ei ole saatavilla

MGSF Tuonti riippuu Suomen kansantalouden ostovoimasta ja kilpailukyvystä.

Tuotannontekijämarkkinat

EMPT grafiikka ei ole saatavilla

EMPT Työllisyys riippuu tuotannon määrästä, pääomapanoksen suuruudesta ja tuottavuudesta.

WRAC grafiikka ei ole saatavilla

WRAC Palkankorotukset riippuvat hinnoista, tupoprosentista ja työttömyydestä.

QGDP Bruttokansaantuotoksen hintaindeksillä mitattava inflaatio riippuu palkankorotuksista, tuontihinnoista ja tuottavuudesta.

32 Muuttujien luokittelu

4 Tajka mallin käyttö

Tajka mallia käytetään ensisijaisesti kansantaloustieteen opetuksessa muodostettaessa kokonaiskuvaa Suomen kansantalouden rakenteesta ja sen osien keskinäisistä riippuvuussuhteista. Malliin sisältyy useita keskeisiä perusteorioita kansantalouden rakenteellisesta analyysista sekä kysynnän komponenttien ja tarjontatekijöiden riippuvuuksista. Tajka mallin avulla laaditaan säännöllisesti kokonaistaloudellisia ennusteita. Syksyllä valtion tulo- ja menoarvion ilmestyttyä laaditaan siitä saatujen tietojen ja uusimpien kansantalouden tilinpidon tietojen perusteella ennuste kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Talvella kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen ilmestyttyä laaditaan toinen ennuste alkaneelle ja seuraavalle vuodelle. Mallin kertoimet estimoidaan vuosittain uudelleen kansantalouden tilinpidon lopullisten tietojen ilmestyttyä syyskesällä. Tajka mallilla laaditaan myös talouspoliittisia vaihtoehtolaskelmia merkittävimpien talouspoliittisten ratkaisujen (tuposopimukset, valuuttakurssien muutokset ym) yhteydessä. Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat jatkuvasti käyttäneet kansantalouden tappiofunktion minimointiin perustuvaa mallin talouspoliittista makropeliversiota talouspolitiikan tavoitteiden ja instrumenttien välisiin riippuvuuksiin tutustumiseksi.

Asko Korpela 20151013 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster

Tavoitemuuttujat
Instrumentit

Asko Korpela 20151013 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster