Sanna - Balashov
Humanistinen manifesti
Гуманистический манифест

 

Sanna Mujunen

4 Ihmisen vastuusta ja asemasta
5 Ihmisen ja luonnon vastakkain asettelu

Санна Муюнен

4 О соответственности и положении человека
5 Противопоставление человека перед природа
Sanna 4 Ihmisen vastuusta ja asemasta

Mitä tarkoittaa että ihminen on syntynyt luonnosta yhteiskunnallisten ilmiöiden ja kulttuurin muokkaamana, mutta ei kuulu yhteiskuntaan ja/tai luontoon?

Käsitinkö oikein? Minusta on erittäin vaarallista olla näkemättä ihmisen kuulumista jokaisella säikeellään juuri yhteyteen kaiken elollisen ja elottoman luonnon kanssa. Ihminen korostaa ylivertaisuuttaan muuhun eläinkuntaan kielen ja kulttuuristen saavutusten nojalla. Nämä ovat tosiasioita, mutta mikään muu eliölaji ei ole myöskään ajanut toisia ja itseään niin suureen ahdinkoon kuin ihminen. Näyttäisi siltä, että ihminen omalla toiminnallaan on ottanut vallan eliöiden elinmahdollisuuksista omiin käsiinsä varsin kevytmielisesti. Ajatellaanpa vaikka autoa, joka ajaa tiellä eläimen päälle tai suuremman mittaluokan asiaa: sademetksien hävittämistä ja polttavimpana ja kauhistuttavimpana hiilen luontaisen kierron järkyttämistä ja siitä seuraavaa ilmastonmuutosta. Tai ajatusta tuhota! kaikki elämä ydinpommilla jostain maailmankolkasta, koska sen IHMISET ovat omasta mielestä toimineet siten, että tämä muka olisi oikeutettu "opetus". (Teesi 4)

4 О соответственности и положении человека

Что значит: «Гуманизм исходит из того, что Человек рожден Природой и Обществом, но как Особая реальность, а не как природное и/или социальное существо»?

Разве я правилно поняла? Мне кажется очень опасно не видеть тот что человек каждым фибром принадлежит к обществу и/или к природу, соединяен с всем живущим и неживущим природом. Человек подчеркивает свою преимущество сравнивая с остальным живущим природом на основу своего языка и культурных достижений. Эти данные, но никакой вид живодных не вел себя и другие спеси в так большой гибель как человек. Мне кажется что человек с своей деятельности взял власть над условий жизньи живого природа весьма легкомышленно. Подумаем только о машине, которая на дороге столкнет с животным или о вещи крупного масштаба: уничтожение тропических лес и о самой горящей и ужасней вещи разрушением естественного кругооборота уголя и от этого следующим изменением климата или смысля уничтожить всю жизню с ядерным бомбом в каком-нибудь угле мира, потому ЛЮДИ там таким образом ввели себе, что это составляет справедливым учением (тезис 4).

Балашов Vastaan.
Voidaan tarkastella seuraavia analogioita.

1. Lapsi syntyy äidistä ja isästä, mutta hän on eri olio (ei äiti, ei isä, eikä osa kumpaakaan). Näin myös ihmninen.

2. Vetyatomi muodostuu protonista ja elektronista. Se on eri olio eikä sitä voida johtaa osistaan protonistra ja elektronista. Samoin ihminen. Hänessä ovat läsnä 'osina' sekä luonto että yhteiskunta, mutta kokonaisuutena ihminen ei ole yksiselitteisesti luonnon eikä yhteiskunnan olento. Hän on erillinen olio! Vaikka yhteiskunta muodostuu ihmisistä, se on kuitenkin ihmiseen verrattuna (erillisenä oliona) erillinen olento (tarkasti ottaen yhteiskunta on osa ihmistä ja toinen realiteetti, melkein samanlainen suhteessa ihmisyksilöön kun luonto, siis objektiivinen realitteetti).

Tämä teesini ihmisestä erillisenä realiteettina on kärjistäen suunnattu niille, jotka tarkastelevat ihmistä yksinomaan luonnon oliona, eläimenä (sellainen on esim kyynikoiden ja heidän seuraajiensa kanta), samoin myös niille, jotka tarkastelevat ihmistä pelkästään sosiaalisena olentona (yhteiskunnan jäsenenä). Näin ihmistä tarkasteltiin marksilaisuudessa ja meillä neuvostovalla aikana. Marksin tunnettu teesi oli: "Ihmisen olemus ei ole abstrakti, joka on läsnä yksittäisessä ihmisessä; todellisuudessa hän on kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden kokonaisuus." Tätä teesiä kaikki toistelivat Neuvostoliitossa kuin Isämeitää ja käytännön neuvostoelämässä oli paljon epämuodostumia ja vääristymiä, jotka aiheutuivat tästä ihmisen sosiaalisen olemuksen absolutisoinnista. Aina näihin päiviin saakka emme ole kyenneet irroittautumaan tästä marksilaisesta sosialismista, vaikka siinä, mitä hyvin usein nimitämme ihmisen aikuistumiseksi (hänen kypsymisekseen aikuiseksi) sosialisoinnin etappina. Kuulen jatkuvasti tätä sanaa 'sosialisointi'. Itse asiassa ihmisen aikuistuminen (kypsyminen) on hyvin monimutkainen, kompleksinen prosessi, johon kuuluu sekä luonnonmukainen, biologinen että sosiaalinen kypsyminen, ja hänen kehittymisensä ja vakiiintumisensa yksilönä ja hänen kehityksensä ja vakiintumisensa ihmisenä yleensä (valtion, maailman kansalaisena, isänmaan poikana jne.) Ihminen on alun perin osaksi sosiaalinen äidin ja isän synnyttämänä (jossain määrin jo äidin kohdussa - hänen olemistaan äidin kohdussa säätelevät sekä juriidiset lait että moraaliset normit). Vain tyhmyri Lysenko voi sahoa, että syntyy organismi, ei ihminen, ja että hän tulee ihmiseksi eli sosiaaliseksi olennoksi vasta myöhemmin, sosialisoiduttuaan.

Tämän teesini kärki on samoin suunnattu ihmisen luonnonmukaisten, biologisten piirteiden absolutisointia vastaaan. Sillä sellaisia on kokonaisia leegioita. Mainitsemme esimerkkinä vain S. Freudin ja hänen lukuisat seuraajansa. Hän selvästi absolutisoi ihmisen luonnonmukaisen alun. Samoin F. Nietsche. Entä sitten behaviouristit?! Entä nykyiset luonnonfilosofit (esim Lamont)?!

Tästä syystä jouduin muotoilemaan tämän teesin niin kategoriseen muotoon.

Отвечаю.
Можно провести такие аналогии.

1. Ребенок рожден матерью и отцом, но он особая реальность (ни мать, ни отец, ни их часть). Так и человек.

2. Атом водорода состоит из протона и электрона. Но он – особая реальность, не сводимая к реальности его частей, протона и электрона. Так и в человеке. В нем присутствуют и природа и общество как «части», но в целом человек не является однозначно ни природным существом, ни общественным существом. Он – особая реальность! Хотя общество состоит из людей, однако оно – по сравнению с человеком (как отдельным существом) другая реальность (точное, общество и часть человека, и другая реальность, почти такая же по отношению к человеку-индивиду как природа, т.е. объективная реальность).

Этот мой тезис о человеке как особой реальности своим острием направлен как против тех, кто рассматривает человека как исключительно природное, естественное существо (как животное) (такова, например, позиция древних киников и их последователей), так и против тех, кто рассматривает человека как исключительно социальное существо (как члена общества). Так рассматривали человека в марксизме и в наше советское время. Знаменитый тезис Маркса гласил: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду; в своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Этот тезис в СССР все повторяли как Отче наш и в практике советской жизни было очень много деформаций и перегибов, обусловленных этой абсолютизацией социального в человеке. До сих пор мы не вытравили из себя этот марксизм-социализм хотя бы в том, что очень часто называем этап взросления человека (его созревания до взрослого состояния) этапом социализации. Я постоянно слышу это слово «социализация». На самом деле взросление (созревание) человека – очень сложный, комплексный процесс, включающий в себя и природное, биологическое созревание и социальное созревание, и его развитие-становление как индивидуума и его развитие- становление как человека вообще (как гражданина государства, мира, как сына Отечества и т.д. и т.п. Человек с самого начала отчасти социален, поскольку рожден матерью и отцом (в какой-то мере, уже в утробе матери – его пребывание в утробе матери уже отчасти регулируется юридическими законами и моральными нормами). Это только дурак Лысенко мог говорить, что рождается организм, а не человек и якобы лишь потом он, социализируясь, становится человеком, т.е. социальным существом.

Этот мой тезис точно так же своим острием направлен против абсолютизации природного, биологического в человеке. Я упоминал киников. Да таких целый легион. Возьмем З.Фрейда и многочисленных его последователей. Он явно абсолютизирует природное начало в человеке. И Ф.Ницше тоже. А бихевиористы?! А современные натурфилософы (скажем, Ламонт)?!

Вот почему я вынужден был формулировать этот тезис в такой категоричной форме.

Sanna 5 Ihmisen ja luonnon vastakkain asettelu

Miten voidaan asettaa vastakkaisiksi ihmisen vastuu toiselle ihmiselle (teesi 5) ja luonnolle? Viittaa taas siihen, että ihminen ja hänen kohtalonsa nähdään erillisinä luonnon tilasta. Tämä ajatus on minusta erikoinen. Itse näen, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja vaikuttaa näin monimutkaisin verkoistoin kaikkein kohtaloon ja tulevaisuuteen. Intiaanipäällikön ajatus siitä, että kasvit ja eläimet, (sekä eloton luontokin?) ovat sisariamme ja veljiämme antaisi paremman ymmärryksen ihmisen osasta (todellisesta eikä oman suuruuden sokaiseman).

Nämä kommentit on kirjoitettu ennen koko teesipaketin lukemista, joten jäljempänä saattaisin ajatella jo toisin.. Sanna Mujunen

5 Противопоставление человека перед природа

Каким образом можно противопоставить соответственность человека перед другого человека (тезис 5) и перед природа? Это опять ссылает на то, что человек и его судба сматрывается отдельно от состоянии природа. Этот мысль по-моему своеобразен. Сам я вижу, что все зависит на все и влияет через сложий сет на всей судбе и будущее. Мысль индианского шефа о том что растения и животные, (так как и неживая природа) – наши брати и сестри дал бы лучше толк о судби человека (о действительном а не о своей ослепленном своей величиной).

Эти замечания я писала до того что прочтала пакет тезисов целиком, так что далее я может быть уже по другому подумаю..

Балашов Vastaus. Tähän kysymykseen ei mielestäni ole erityistä tarvetta vastata. Siitä huolimatta sanon jotakin. Teesistä 5 ei seuraa ihmisen ja luonnon vastakkainasettelu. Ihmiselle vain on yksinkertaisesti ihminen läheisempi ja tärkeämpi. Kaikki muu on toisella, kolmannella jne. sijalla. Eikö tämä ole itsestään selvää! Konkreettiselle (juuri tälle) ihmiselle kaikkein läheisin ja tärkein on hän itse sellaisenaan. Sitten hänelle ovat läheisimpiä ja tärkeimpiä hänen läheisensä, sitten muut häntä ympäröivät ja lopuksi kaikki ihmiset (yleisesti ottaen yhteiskunta). Luonto, tietenkin, on toisella sijalla tai yhteiskunnan kanssa samalla tasolla...

Mutta mitä tulee henkisiin ja materiaalisiin arvoihin... Ehdottomasti, ihmisen arvo (ihmiselle) menee minkä hyvänsä materiaalisen ja henkisen arvon edelle. Jos ihminen ajoittain konkreettisesti uhraa itsensä tämän tai tuon materiaalisen tai henkisen arvon hyväksi, niin hän päättää sen itse. Kukaan ei voi häntä osoittaa ja sanoa, että hänen täytyy uhrata itsensä näiden arvojen edessä, että hänen arvonsa on alempi kuin niiden arvot. Ihminen on ihmiselle korkein arvo!!!

Ответ. На этот вопрос, я думаю, нет особой нужды отвечать. Тем не менее, я кое-что скажу. Из 5 тезиса не вытекает противопоставление человека природе. Просто человеку ближе и важнее именно человек. Всё остальное во вторую, третью и т.д. очередь. Это же так естественно! Для конкретного (вот этого) человека ближе и важнее всего он сам для себя! Затем для него ближе и важнее его близкие, затем другие окружающие и, наконец, все люди (в предельном выражении – общество). Природа, естественно, на втором месте или равна обществу…

А насчет духовных и материальных ценностей… Безусловно, ценность человека (для человека) превосходит любые материальные и духовные ценности. Если человек порой жертвует собой конкретно во имя тех или иных материальных\духовных ценностей, то он сам принимает решение. Никто не может ему указать, что он должен жертвовать собой во имя этих ценностей, что его ценность ниже их. Человек для человека – высшая ценность!!!!!!

Asko Korpela 20080513 (20080227) o Manifest o Balashov o Ajk kotisivu o WebMaster