ruenfi ruen rufi enfi rus eng fin swe fra esp deu o TrumPutin

Kuva\1-20180822-Niinisto-Putin.jpgKuva\4-20180822-Niinisto-Putin.jpg

Joint press conference with the President of Finland Sauli Niinistö
Совместная пресс-конференция с Президентом Финляндии Саули Ниинистё
Yhteinen lehdistötilaisuus Suomen presidentin Sauli Niinistön kanssa

1. Joint press conference with the President of Finland Sauli Niinistö1. Совместная пресс-конференция с Президентом Финляндии Саули Ниинистё1. Yhteinen lehdistötilaisuus Suomen presidentin Sauli Niinistön kanssa
2. After the end of the Russian-Finnish talks, Vladimir Putin and Sauli Niinistö gave a joint press conference.2. По окончании российско-финляндских переговоров Владимир Путин и Саули Ниинистё дали совместную пресс-конференцию.2. Venäjän ja Suomen välisten neuvottelujen päättymisen jälkeen Vladimir Putin ja Sauli Niinistö pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden.
3. August 22, 2018 16: 50Sochi3. 22 августа 2018 года 16:50Сочи3. 22. elokuuta 2018 16:50 Sotši
4. Vladimir Putin: Mr President, Ladies and Gentlemen!4. В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дамы и господа!4. Vladimir Putin: Arvoisa presidentti, Hyvät naiset ja herrat!
5. We have just concluded our talks with the President of Finland. They passed in a constructive atmosphere.5. Только что завершились наши переговоры с Президентом Финляндии. Они прошли в конструктивной атмосфере.5. Olemme juuri saaneet päätökseen neuvottelut Suomen presidentin kanssa. He siirtyivät rakentavaan ilmapiiriin.
6. Quite recently, in mid-July, we met with Mr. Niinistö in Helsinki and today continued the discussion of topical issues on the bilateral and international agenda.6. Совсем недавно, в середине июля, мы встречались с господином Ниинистё в Хельсинки и сегодня продолжили обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.6. Melko äskettäin, heinäkuun puolivälissä, tapasimme herra Niinistön Helsingissä ja jatkoimme tänään keskustelua kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä ajankohtaisista asioista.
7. Russian-Finnish relations have traditionally been good-neighborly and mutually beneficial. First of all, it concerns trade and economic relations. By the end of 2017 bilateral trade increased by 37 percent and reached almost 12.5 billion dollars, and in the first half of this year it increased by another 27 percent.7. Российско-финляндские отношения традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер. Прежде всего, это касается торгово-экономических связей. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 37 процентов и достиг почти 12,5 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года увеличился ещё на 27 процентов.7. Venäjän ja Suomen suhteet ovat perinteisesti olleet hyviä naapuruussuhteita ja molempia hyödyttäviä. Ensinnäkin se koskee kauppaa ja taloudellisia suhteita. Vuoden 2017 loppuun mennessä kahdenvälinen kauppa kasvoi 37 prosenttia ja oli lähes 12,5 miljardia dollaria, ja tämän vuoden alkupuoliskolla se kasvoi vielä 27 prosentilla.
8. Business contacts with Russian partners are supported by more than 7,000 enterprises in Finland. The total amount of direct accumulated investment in Finland in the Russian economy is 4.4 billion dollars. If we take into account the subsidiary Finnish organizations in third countries, then it will already be 14 billion. Russian companies invested 3.4 billion dollars in the economy of Finland.8. Деловые контакты с российскими партнёрами поддерживают более 7 тысяч предприятий Финляндии. Общий объём прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику составляет 4,4 миллиарда долларов. Если учесть дочерние финские организации в третьих странах, то это уже будет 14 миллиардов. Российские компании вложили в экономику Финляндии 3,4 миллиарда долларов.8. Suhteessa venäläisiin kumppaneihin on yli 7 000 yritystä. Suoraan sijoitetun sijoituksen kokonaismäärä Suomeen Venäjän taloudessa on 4,4 miljardia dollaria. Jos otetaan huomioon tytäryhtiöt suomalaiset järjestöt kolmansissa maissa, se on jo 14 miljardia. Venäjän yritykset investoivat 3,4 miljardia dollaria Suomen talouteen.
9. We discussed various areas of our cooperation in the field of economy. We talked about issues that interests citizens of Finland and Russia, and they are really interested, in the most direct sense of the word, because they affect all our citizens, referring to environmental measures and our joint actions to protect the environment.9. Мы обсудили различные направления нашего сотрудничества в сфере экономики. Поговорили о вопросах, которые интересуют граждан и Финляндии, и России, причём интересуют, действительно, в самом прямом смысле этого слова, потому что затрагивают всех наших граждан, имея в виду природоохранные мероприятия и наши совместные действия по защите окружающей среды.9. Keskustelimme eri aloista taloudellisen yhteistyön alalla. Keskustelimme Suomen ja Venäjän kansalaisista kiinnostuneista asioista, jotka ovat todella kiinnostuneita sanan välittömässä merkityksessä, koska he vaikuttavat kaikkiin kansalaisiimme viitaten ympäristötoimenpiteisiin ja yhteisiin toimiimme ympäristön suojelemiseksi.
10. Let me remind you that the Finnish side is participating in the rehabilitation program for the Krasny Bor hazardous waste site near St. Petersburg. We will continue to expand our cooperation with Finland in the environmental sphere. Tourist exchanges are also growing. In 2017, growth was 15 percent.10. Напомню, что финская сторона участвует в программе реабилитации полигона опасных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Будем и дальше расширять наше сотрудничество с Финляндией в экологической сфере. Растут и туристические обмены. В 2017 году рост составил 15 процентов.10. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että suomalainen osapuoli osallistuu Pietarin lähellä sijaitsevan Krasny Borin ongelmajätteen kuntoutusohjelmaan. Jatkamme yhteistyön lisäämistä Suomen kanssa ympäristöalalla. Matkailuportaat ovat myös kasvussa. Vuonna 2017 kasvu oli 15 prosenttia.
11. They discussed international issues. I once again thanked my Finnish colleague for organizing the Russian-American summit in Helsinki. There was expressed mutual interest in cooperation to strengthen stability and security in the north of Europe. Russia supports the proposal of the President of Finland to improve the safety of flights over the Baltic.11. Обсуждали международные вопросы. Я ещё раз поблагодарил финского коллегу за организацию российско-американского саммита в Хельсинки. Была выражена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы. Россия поддерживает предложение Президента Финляндии о повышении уровня безопасности полётов над Балтикой.11. He keskustelivat kansainvälisistä kysymyksistä. Kiitän jälleen kiitollista kollegani järjestämästä Venäjän ja Amerikan huippukokousta Helsingissä. Yhteisen edun mukaista oli yhteistyö vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseksi Pohjois-Euroopassa. Venäjä tukee Suomen presidentin ehdotusta Itämeren lentojen turvallisuuden parantamiseksi.
12. We touched upon the settlement in Syria, in the southeast of Ukraine, but we will still have the opportunity to talk with the President about these issues in more detail.12. Мы затронули вопросы урегулирования в Сирии, на юго-востоке Украины, но у нас ещё будет возможность с господином Президентом поговорить по этим проблемам подробнее.12. Me koskimme ratkaisua Syyriassa Ukrainan kaakkoisosassa, mutta meillä on vielä tilaisuus puhua presidenttiä näistä asioista tarkemmin.
13. Discussed with the colleague and the problems of the Arctic, especially taking into account the current Finnish chairmanship in the Arctic Council. In general, negotiations with the President of Finland were very informative. Undoubtedly, they will contribute to the further development of bilateral relations.13. Обсудили с коллегой и проблематику Арктики, прежде всего с учётом текущего председательства Финляндии в Арктическом совете. В целом переговоры с Президентом Финляндии были весьма содержательными. Безусловно, они будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.13. Keskustelimme kollegamme kanssa ja arktisen alueen ongelmat, erityisesti ottaen huomioon nykyinen Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa. Yleisesti ottaen neuvottelut Suomen presidentin kanssa olivat hyvin informatiivisia. Epäilemättä ne edistävät kahdenvälisten suhteiden kehittämistä edelleen.
14. I want to thank Mr. President for accepting our invitation and arriving in Sochi today.14. Хочу поблагодарить господина Президента за то, что он принял наше приглашение и приехал сегодня в Сочи.14. Haluan kiittää presidenttiä siitä, että hän hyväksyi kutsun ja saapui Sochiin tänään.
15. S.Niniste (as translated): Dear Mr. President! Dear representatives of the media!15. С.Ниинистё (как переведено): Уважаемый господин Президент! Уважаемые представители средств массовой информации!15. S.Niniste (käännettynä) : Hyvä herra presidentti! Hyvä edustaja tiedotusvälineistä!
16. It was very nice to meet with you today. And I join your words that we had a very clear, clear, constructive and productive conversation.16. Очень было приятно встретиться с Вами сегодня. И я присоединяюсь к Вашим словам о том, что у нас была очень понятная, чёткая, конструктивная и результативная беседа.16. Oli mukavaa tavata tänään. Ja liityt sanaanne, että meillä oli hyvin selkeä, selkeä, rakentava ja tuottava keskustelu.
17. First, I must say about the economy. Here we have a positive development, and we will hope for the continuation of the same development.17. Во-первых, надо сказать об экономике. Здесь у нас развитие положительное, и будем надеяться на продолжение такого же развития.17. Ensinnäkin minun on sanottava taloudesta. Meillä on myönteinen kehitys, ja toivomme saman kehityksen jatkamista.
18. I say this, despite the fact that - as a small mention we can say - there is a trade balance deficit not in favor of Finland, in favor of Russia. I say this, because now it has become fashionable to talk about this at international contacts.18. Я говорю так, несмотря на то что – в качестве небольшого упоминания можно сказать – имеется дефицит торгового баланса не в пользу Финляндии, в пользу России. Это я говорю, потому что нынче стало модно об этом говорить при международных контактах.18. Sanon tämän huolimatta siitä, että - kuten pieni maininta voidaan sanoa - kauppataseen alijäämä ei ole Suomea suosiva Venäjän hyväksi. Sanon tämän, koska nyt on tullut muodikasta puhua tästä kansainvälisissä yhteyksissä.
19. Finland is very pleased with the way cooperation works on our common border. It works well and is normal, despite the fact that the intensity of traffic is growing at the present time. I apologize for the fact that some had to experience delays in their movement across the border.19. Финляндия очень довольна тем, как работает сотрудничество на нашей общей границе. Работает оно хорошо и нормально, несмотря на то, что растёт интенсивность движения в настоящее время. Я приношу свои извинения за то, что некоторым приходилось испытывать задержки в своём движении через границу.19. Suomi on erittäin tyytyväinen siihen, miten yhteistyö toimii yhteisenä rajaamme. Se toimii hyvin ja on normaalia, vaikka liikenteen intensiteetti kasvaa nykyään. Pahoittelen sitä, että jotkut joutuivat kokemaan viivästyksiä liikkumisestaan ​​rajojen yli.
20. We talked about environmental issues in many dimensions. Firstly, it was said that during Finland's presidency of the Arctic Council, environmental issues are also on the forefront.20. Мы говорили об экологических вопросах во многих измерениях. Во-первых, говорили о том, что во время председательства Финляндии в Арктическом совете выступают на передний план экологические вопросы в том числе.20. Keskustelimme ympäristökysymyksistä monissa ulottuvuuksissa. Ensinnäkin sanottiin, että Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisen neuvoston ympäristöasioissa on myös eturinta.
21. We have outlined some specific issues on which we are working, and certain, small steps have already been made in the right direction. This also applies to black carbon, the fight against black carbon, soot, the use of liquefied natural gas in maritime transport. And I want to thank Russia for its support in these matters. As far as I understand, we are both ready to participate in the Arctic Summit, if any.21. У нас намечены некоторые конкретные вопросы, по которым мы работаем, и уже сделаны определённые, пускай небольшие, шаги в правильном направлении. Это касается и чёрного углерода, борьбы с чёрным углеродом, сажей, использования сжиженного природного газа при морском транспорте. И хочу поблагодарить Россию за поддержку в этих вопросах. Насколько я понимаю, мы оба готовы принимать участие в Арктическом саммите, если таковой состоится.21. Olemme esittäneet eräitä erityiskysymyksiä, joista me työskentelemme, ja tiettyjä pieniä askelia on jo tehty oikeaan suuntaan. Tämä koskee myös mustahiiltä, ​​mustan hiilen torjuntaa, nokiä ja nesteytetyn maakaasun käyttöä meriliikenteessä. Haluan kiittää myös Venäjää sen tukemisesta näissä asioissa. Sikäli kuin ymmärrän, olemme molemmat valmiita osallistumaan arktiseen huippukokoukseen, jos sellainen on.
22. I would like to say a few words about the "Northern Dimension" - a joint program of the European Union and the Russian Federation, thanks to which it became possible to build a treatment plant in St. Petersburg. We in Finland would like to see the Northern Dimension continue to live and live in the future, and we hope that in the sphere of waste management we could possibly find new joint undertakings of the project.22. Хотелось бы ещё сказать несколько слов о «Северном измерении» – совместной программе Евросоюза и Российской Федерации, благодаря которой стало возможным строительство очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Мы в Финляндии хотели бы, чтобы «Северное измерение» продолжало жить и здравствовать в дальнейшем, и надеемся на то, что в сфере обработки утилизации отходов мы могли бы, возможно, найти новые совместные начинания проекта.22. Haluan sanoa muutaman sanan pohjoisesta ulottuvuudesta - Euroopan unionin ja Venäjän federaation yhteisestä ohjelmasta, jonka ansiosta Pietarin käsittelylaitoksen rakentaminen oli mahdollinen. Me Suomessa haluamme, että pohjoinen ulottuvuus jatkossakin elää ja elää tulevaisuudessa, ja toivomme, että jätehuollon alalla voisimme löytää hankkeen uusia yhteisyrityksiä.
23. I also heard that now the principle of forest restoration is being carried out in Russia in approximately the same way as this principle has been working for many years in Finland. I am sure that for us, too, there are opportunities for interaction. And when we talk about forests, we probably should also mention forest fires. They, perhaps, became a surprise for us due to exceptional weather conditions both in Finland and in Russia, and in Sweden this summer, and we should more actively approach this issue.23. Я также слышал о том, что сейчас в России ведётся принцип восстановления лесов примерно в таком же виде, как уже действует этот принцип на протяжении многих лет у нас в Финляндии. Я уверен в том, что здесь для нас тоже открываются возможности для взаимодействия. И когда мы говорим о лесах, мы, наверное, должны упоминать также лесные пожары. Они, пожалуй, для нас стали сюрпризом из-за исключительных погодных условий как в Финляндии, так и в России, и в Швеции этим летом, и мы должны более активно подойти к этому вопросу.23. Kuulin myös, että nyt metsänkorjauksen periaate toteutetaan Venäjällä suunnilleen samalla tavoin kuin tämä periaate on toiminut Suomessa jo useita vuosia. Olen varma, että myös meille on mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Ja kun puhumme metsistä, luultavasti pitäisi mainita metsäpalot. Heidät kenties yllätettiin meille poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia sekä Suomessa että Venäjällä ja Ruotsissa tänä kesänä, ja meidän pitäisi aktiivisemmin lähestyä tätä kysymystä.
24. And I am also pleased that after this press conference we will have an opportunity with President Putin to continue discussing the issues on the international agenda. It is always very interesting for me to listen to the opinion and views of Mr. President on this score.24. И я также доволен тем, что после этой пресс-конференции у нас будет возможность с Президентом Путиным ещё продолжить обсуждение вопросов международной повестки дня. Для меня всегда очень интересно выслушивать мнение и взгляды господина Президента на этот счёт.24. Ja olen myös iloinen siitä, että tämän lehdistötilaisuuden jälkeen meillä on mahdollisuus presidentti Putinin kanssa jatkaa keskustelua kansainvälisen asialistan kysymyksistä. Minulle on aina erittäin mielenkiintoista kuunnella herra presidentin mielipiteitä ja näkemyksiä tämän pisteet.
25. Thank you for the conversation. It is possible, perhaps, to characterize our conversation here solar.25. Благодарю за беседу. Можно, наверное, охарактеризовать нашу беседу здесь солнечной.25. Kiitos keskustelusta. Ehkä se voi luonnehtia keskusteluamme täällä aurinko.
26. Question (as translated): Somewhere in late July, Russian Defense Minister Shoigu said that Finland's current cooperation with the NATO organization is forcing Russia to take countermeasures. How would you comment on this statement? A question for both presidents.26. Вопрос (как переведено): Где-то в конце июля Министр обороны Российской Федерации господин Шойгу сказал, что нынешнее сотрудничество Финляндии с организацией НАТО заставляет Россию принимать контрмеры. Как Вы прокомментируете это заявление? Вопрос обоим президентам.26. Kysymys (englanniksi) : Venäjän puolustusministeri Shoigu sanoi jonnekin heinäkuun loppupuolella, että Suomen nykyinen yhteistyö Naton kanssa vaatii Venäjää ryhtymään vastaisiin toimiin. Miten kommentoisit tätä lausuntoa? Kysymys molemmille presidentille.
27. Vladimir Putin: The comments are very simple. We do not push our military contingents away from our borders to NATO countries. And the military infrastructure of NATO is moving towards our borders. The number of personnel and equipment near our borders is increasing. More and more exercises are being conducted, and now a very large NATO exercise is being planned right here, in the immediate vicinity of us, including in the Baltic region. Of course, we must look at what is happening there, strengthen our infrastructure. We must react to the fact that elements of the American missile defense system appear in our immediate vicinity near our borders.27. В.Путин: Комментарии очень простые. Мы не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО. А военная инфраструктура НАТО движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ. Проводится всё больше и больше учений, и вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики. Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны.27. Vladimir Putin: Kommentit ovat hyvin yksinkertaisia. Emme työnnä sotilaallisia kontingenteitamme pois rajoistamme Naton valtioihin. Ja NATOn sotilaallinen infrastruktuuri liikkuu kohti rajoja. Henkilöstön ja laitteiden määrä rajojen lähellä kasvaa. Se toteutetaan yhä enemmän liikuntaa, ja nyt suunnitellaan hyvin suuri NATO täällä meidän välittömässä läheisyydessä, kuten Itämeren alueella. Tietenkin meidän on tarkasteltava, mitä siellä tapahtuu, vahvistamaan infrastruktuureitamme. Meidän on reagoitava siihen, että amerikkalaisen ohjuspuolustusjärjestelmän elementtejä ilmestyy välittömään läheisyyteen lähellä rajojamme.
28. I draw your attention to the fact that these are not just anti-missile systems. These are such systems that can be used for medium-range missile launches. But we, as I said, welcome the proposal of the President of Finland to reduce any tension, including flights of combat aviation.28. Обращаю ваше внимание на то, что это не просто противоракетные системы. Это такие системы, которые могут использоваться и для пусков ракет средней дальности. Но мы, как я уже сказал, приветствуем предложение Президента Финляндии по снижению любой напряжённости, в том числе это касается полётов боевой авиации.28. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että nämä eivät ole pelkästään ohjuspuolustusjärjestelmää. Nämä ovat sellaisia ​​järjestelmiä, joita voidaan käyttää keskikokoisten ohjusten käynnistämiseen. Mutta kuten sanottu, olemme tyytyväisiä Suomen presidentin ehdotukseen vähentää jännitteitä, mukaan lukien lentoliikenteen lennot.
29. The International Civil Aviation Organization has developed certain rules, but this does not apply to military aviation, this is of a recommendatory nature. We are ready to discuss this with our NATO partners, but they refuse it. We think that this is an unconstructive position, we hope that it will be changed.29. Международная организация гражданской авиации выработала определённые правила, но на военную авиацию это не распространяется, это носит рекомендательный характер. Мы готовы обсуждать это с нашими партнёрами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаем, что это неконструктивная позиция, мы надеемся на то, что она будет изменена.29. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on kehittänyt tiettyjä sääntöjä, mutta tämä ei koske sotilasilmailua, mikä on suositeltavaa. Olemme valmiit keskustelemaan tästä NATOn kumppaneiden kanssa, mutta he kieltäytyvät siitä. Mielestämme tämä on rakentamaton asema, toivomme sen muuttuvan.
30. Thank you.30. Спасибо.30. Kiitos.
31. S.Nininisto: It seems to me that it was about six years ago when I ascertained to Mr. Putin that Finland, like any self-respecting nation, provides itself with the maximum opportunities for self-defense. I have not heard a single critical word about Finland during this trip. But President Putin, for example, said about missiles of a certain type. But there are no such missiles in Finland at all, it does not exist. It seems to me very important that we all work to increase mutual understanding in the world. And so I come to my present visit.31. С.Ниинистё: Мне кажется, что это было примерно шесть лет назад, когда я констатировал господину Путину такой факт, что Финляндия как любая уважающая себя нация обеспечивает себе максимальные возможности самообороны. Я не слышал ни одного критического слова в отношении Финляндии на протяжении этой моей поездки. Но Президент Путин, например, сказал о ракетах определённого типа. Но таких ракет в Финляндии вообще нет, не существует. Мне кажется очень важным, чтобы мы все работали для того, чтобы росло взаимопонимание в мире. И таким образом я подхожу к своему нынешнему визиту.31. S.Nininisto: Minusta näyttää siltä, ​​että noin kuusi vuotta sitten, kun totesin Putinille, että Suomi, kuten jokin itsekin kunnioittava kansakunta, tarjoaa itselleen mahdollisuuden itsepuolustukseen. En ole kuullut yhtä kriittistä sanaa Suomesta tämän matkan aikana. Mutta esimerkiksi presidentti Putin sanoi tiettyyn ohjukseen. Mutta Suomessa ei ole lainkaan tällaisia ​​ohjuksia, sitä ei ole olemassa. Minusta on erittäin tärkeää, että me kaikki pyrimme lisäämään keskinäistä ymmärrystä maailmassa. Ja niin tulen nykyiseen vierailuni.
32. Question: Mr. Niinistö, my question is primarily to you.32. Вопрос: Господин Ниинистё, мой вопрос в первую очередь к Вам.32. Kysymys: Herra Niiniste, kysymykseni koskee ensisijaisesti sinua.
33. You last year at the forum "The Arctic - Territory of Dialogue" initiated the holding of the Arctic Summit, but afterwards it was said that for this it is necessary to fill it with a specific agenda. Now you are already a little bit touched on this topic, speaking about environmental issues. But what topics, in your opinion, it was necessary to raise at this event?33. Вы в прошлом году на форуме «Арктика – территория диалога» выступили с инициативой провести Арктический саммит, но после говорили, что для этого необходимо наполнить его конкретной повесткой дня. Сейчас Вы уже тоже немножечко затронули эту тему, говоря об экологических проблемах. Но какие бы темы, на ваш взгляд, было необходимо поднять на этом мероприятии?33. Viime vuonna foorumilla "Arktinen alue - vuoropuhelun alue" käynnisti arktisen huippukokouksen, mutta sen jälkeen sanottiin, että tähän on tarpeen täyttää erityinen ohjelma. Nyt olet jo hieman kiinnostunut tästä aiheesta, puhumalla ympäristöasioista. Mutta mitä aiheita mielestäsi oli tarpeen korostaa tässä tapahtumassa?
34. And, Vladimir Vladimirovich, the question to you. Opening today's meeting with your counterpart, you have already expressed your attitude to the Arctic Summit. But, in your opinion, what problems need to be raised during this meeting?34. И, Владимир Владимирович, вопрос к Вам. Открывая сегодняшнюю встречу с Вашим визави, Вы уже выразили своё отношение к Арктическому саммиту. Но, на Ваш взгляд, какие проблемы необходимо поднять в ходе этой встречи?34. Ja, Vladimir Vladimirovich, kysymys teille. Avaamalla tämänpäiväisen tapaamisen vastapuolenne kanssa olette jo ilmaisseet asenneanne arktiseen huippukokoukseen. Mutta mitä mieltä olette mielestänne, mitä ongelmia tämän kokouksen aikana on otettava esiin?
35. And if you will allow me to return a few days ago, to your visit to Austria. Colleagues in Berlin have already tried to ask you this question, but, unfortunately, then there was no way to answer it. It was still exclusively a private visit or did you manage to hold any substantive meetings with your colleagues?35. И если позволите вернуться на несколько дней назад, к Вашему визиту в Австрию. Коллеги в Берлине уже пытались задать Вам этот вопрос, но, к сожалению, тогда не было возможности ответить на него. Это был всё-таки исключительно частный визит или Вам удалось провести какие-то субстантивные встречи с Вашими коллегами?35. Ja jos sallitte minun palata muutama päivä sitten vierailuni Itävaltaan. Berliinissä olevat kollegat ovat jo yrittäneet kysyä teiltä tämän kysymyksen, mutta valitettavasti ei ollut mitään keinoa vastata tähän. Se oli edelleen yksinomaan yksityinen vierailu tai onnistutko pitämään sisällöllisiä kokouksia kollegoidesi kanssa?
36. Thank you.36. Спасибо.36. Kiitos.
37. S.Niinistö: So, there are three questions in one, right?37. С.Ниинистё: Значит, три вопроса в одном, да?37. S.Niiniste: Joten, on kolme kysymystä yhdessä, eikö?
38. Yes, indeed, I spoke this way about a year ago and after that I repeatedly discussed this issue with President Putin. I am very pleased that Russia is ready to consider participation and is positive about this idea.38. Да, действительно, я таким образом говорил примерно год назад и после этого неоднократно обсуждал этот вопрос с Президентом Путиным. Я очень доволен тем, что Россия готова рассматривать участие и положительно относится к этой идее.38. Kyllä, todellakin puhuin näin noin vuosi sitten ja sen jälkeen olen toistuvasti keskustellut tästä asiasta presidentti Putinin kanssa. Olen erittäin iloinen siitä, että Venäjä on valmis harkitsemaan osallistumista ja on myönteistä tästä ajatuksesta.
39. What could be considered at such a summit? I have already said that if the Arctic ice melt, if we lose the Arctic, we will lose the whole world.39. Что можно было бы рассматривать на таком саммите? Я уже ранее говорил о том, что, если растают арктические льды, если мы потеряем Арктику, мы потеряем весь мир.39. Mitä voitaisiin pitää tällaisessa huippukokouksessa? Olen jo sanonut, että jos arktinen jää sulaa, jos menetämme arktisen, menetämme koko maailman.
40. Probably the first and easiest step would be to fight with black carbon, soot. And now certain measures are already being taken, for example, measures are being taken in the Kola Peninsula to switch from fuel that is more harmful to ecology to less harmful fuel when using thermal power plants.40. Наверное, первым и самым лёгким шагом могла бы стать борьба с чёрным углеродом, сажей. И в настоящее время уже принимаются определённые меры, например, на территории Кольского полуострова проводятся мероприятия по переходу от более вредного для экологии топлива к менее вредному топливу при использовании тепловых электростанций.40. Todennäköisesti ensimmäinen ja helpoin askel olisi taistella mustalla hiilellä, noki. Ja nyt on jo ryhdytty tiettyihin toimenpiteisiin, esimerkiksi Kuolan niemimaalla toteutettavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on siirtyä polttoaineesta, joka vahingoittaa ekologiaa vähemmän haitalliseen polttoaineeseen lämpövoimaloiden käytön yhteydessä.
41. And the second event is the transition of Arctic navigation to the use of liquefied natural gas as fuel instead of fuel oil and other heavier ones.41. И второе мероприятие – это может быть переход Арктического мореходства к использованию сжиженного природного газа в качестве топлива вместо мазута и других более тяжёлых.41. Toinen tapahtuma on siirtyminen arktiseen navigointitoimintaan nesteytetyn maakaasun käyttämiseksi polttoaineena polttoöljyn ja muiden raskaiden polttoaineiden sijaan.
42. It may seem that these are very small steps. But if we do not take such small steps at least, we probably will not do anything.42. Может показаться, что это совсем маленькие шаги. Но если мы не будем делать хотя бы такие маленькие шаги, мы, наверное, ничего не будем делать.42. Saatat vaikuttaa siltä, ​​että nämä ovat hyvin pieniä vaiheita. Mutta jos emme ota niin vähäisiä askelia, emme todennäköisesti tee mitään.
43. I also see the opportunity to discuss such a large and serious issue - the ratio of economic exploitation of the Arctic region and the protection and preservation of the environment, and how to find the right balance.43. Я также вижу возможность обсуждать такой крупный и серьёзный вопрос – соотношение экономической эксплуатации Арктического региона и охраны и сохранения экологии, и как найти правильный баланс.43. Näen myös tilaisuuden keskustella tällaisesta suuresta ja vakavasta asiasta - arktisen alueen taloudellisen hyödyntämisen suhteesta sekä ympäristön suojelusta ja säilyttämisestä ja siitä, miten löytää oikea tasapaino.
44. Vladimir Putin: First of all, I join in what was just said by my colleague. Maybe I'll try a few more details.44. В.Путин: Я, во-первых, присоединяюсь к тому, что только что было сказано моим коллегой. Может быть, попробую несколько детализировать.44. Vladimir Putin: Ensinnäkin liityin kollegani juuri sanomaan. Ehkä yritän vielä muutamia yksityiskohtia.
45. We need to talk about the rules of economic activity, including when implementing major projects - this is unconditional. We need to discuss issues related to ensuring the safety of navigation in these latitudes, organizing rescue operations, including in the event that some unfavorable environmental circumstances occur.45. Нам нужно поговорить о правилах хозяйственной деятельности, в том числе при осуществлении крупных проектов, – это безусловно. Нужно обсудить вопросы, связанные с обеспечением безопасности мореплавания в этих широтах, организацией спасательных работ, в том числе в случае если наступают какие-то неблагоприятные обстоятельства, связанные с окружающей средой.45. Meidän on puututtava taloudellisen toiminnan sääntöihin, myös suurhankkeiden toteuttamiseen - tämä on ehdotonta. Meidän on keskusteltava kysymyksistä, jotka liittyvät navigoinnin turvallisuuden varmistamiseen näillä leveysasteilla, pelastusoperaatioiden järjestämiseen, myös silloin, kun ilmenee joitain epäsuotuisia ympäristöolosuhteita.
46. It would be very useful to discuss the possibilities of joint work on the conservation of fauna, fauna, bearing in mind that many animals in the Arctic are in a difficult situation. For example, due to the melting of ice, polar bears are already in danger.46. Очень полезно было бы обсудить возможности совместной работы по сохранению фауны, животного мира, имея в виду, что многие животные в Арктике оказываются в сложном положении. Скажем, в связи с таянием льдов в опасности уже оказались и белые медведи.46. Olisi erittäin hyödyllistä keskustella mahdollisista yhteisistä töistä eläimistön ja eläimistön suojelemiseksi, kun otetaan huomioon, että monet Arcticin eläimet ovat vaikeassa tilanteessa. Esimerkiksi jään sulamisen vuoksi jääkarhut ovat jo vaarassa.
47. And, finally, scientists from all countries of the Arctic region could unite their efforts, and from the state level they should certainly be supported in organizing various kinds of research - both in the field of climate change, and in the area, as I said, the conservation of the nature's fauna in the broadest sense of the word.47. Ну и, наконец, учёные всех стран Арктического региона могли бы объединять свои усилия, а с государственного уровня их нужно, безусловно, поддержать при организации различного рода исследований – как в области климатических изменений, так в области, как я уже сказал, сохранения фауны природы в самом широком смысле этого слова.47. Ja lopuksi, tiedemiehet kaikkien maiden arktisen alueen voisivat yhdistää voimansa, ja mikä on sen tason tarpeessa tietenkin tukea organisaation eri tutkimuksista - sekä kentällä ilmastonmuutoksen, sillä alueella, kuten sanoin, säilyttäminen eläimistön luonne sanan laajimmassa merkityksessä.
48. As for the second part of your question, a trip to Austria, this trip was of a purely private nature, I want to thank again Austrian friends for the invitation. I must say that these are all grown-up people who already occupy a serious position in society, in the state, but at the same time people are very open, cheerful. And I wholeheartedly wish to congratulate them once again with the event, in which I was fortunate enough to take part, at the wedding ceremony itself. Moreover, the newly-made husband is not a stranger to me, he is a former sportsman, a judoka, and this always unites.48. Что касается второй части Вашего вопроса, поездки в Австрию, эта поездка носила исключительно частный характер, я хочу ещё раз поблагодарить австрийских друзей за приглашение. Должен сказать, что это люди все взрослые уже, занимающие серьёзное положение в обществе, в государстве, но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные. И я от всего сердца ещё раз хочу поздравить их с событием, в котором мне удалось, посчастливилось принять участие, – в самой церемонии бракосочетания. Тем более что новоиспечённый супруг – человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет.48. Kysymyksesi toinen osa, matka Itävaltaan, tämä matka oli puhtaasti yksityisluonteinen, haluan jälleen kiittää Itävallan ystäviä kutsusta. Minun on sanottava, että nämä ovat kaikki aikuisia ihmisiä, jotka jo ovat vakavassa asemassa yhteiskunnassa, mutta samalla ihmiset ovat hyvin avoimia ja iloisia. Haluan onnitella heitä jälleen kerran tapahtuman kanssa, jossa minulla oli kyllin onnellinen osallistua häät seremoniaan. Lisäksi äskettäin valmistettu aviomies ei ole minulle tuntematon, hän on entinen urheilija, judoka, ja tämä yhdistyy aina.
49. But we, despite this holiday, could, of course, talk with the Minister of Foreign Affairs briefly, and with the Chancellor of the Republic of Austria, talk on business, I mean, of course. And I would like to note that the Austrian Republic as a whole plays a very positive role, not only seeking to develop bilateral relations, but also a positive role in building a dialogue between Russia and the European Union as a whole.49. Но мы, несмотря на этот праздник, смогли, конечно, поговорить и с Министром иностранных дел коротко, и с Канцлером Австрийской Республики, поговорить по делам, я имею в виду, конечно. И хотел бы отметить, что Австрийская Республика в целом играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом.49. Mutta me, huolimatta loman, voisi tietysti puhumaan ulkoministeri on lyhyt ja kansleri Itävallan tasavallan, puhua liiketoimintaan, tarkoitan tietenkin. Ja haluaisin todeta, että Itävallan tasavallan kokonaisuutena on erittäin positiivinen rooli, paitsi Pyrkimys kahdenvälisten suhteiden kehittämiseksi, mutta myös myönteinen vaikutus rakentaa vuoropuhelua Venäjän ja Euroopan unioni kokonaisuutena.
50. Finland will soon lead the EU, in the second half of 2019, in my opinion. We very much hope that during the Finnish presidency we will also be able to do something positive, in order to restore the normal state of Russian-EU relations.50. Скоро Финляндия будет возглавлять Евросоюз, во второй половине 2019 года, по-моему. Очень рассчитываем на то, что и в ходе финского председательства также удастся сделать нечто позитивное, для того чтобы восстановить нормальное состояние российско-еэсовских отношений.50. Suomi johtaa EU: ta pian vuoden 2019 toisella puoliskolla. Toivomme hartaasti, että Suomen puheenjohtajakaudella voimme myös tehdä jotain myönteistä Venäjän ja EU: n suhteiden normaalin tilanteen palauttamiseksi.
51. Thank you.51. Спасибо.51. Kiitos.
52. Question (as translated): What is your assessment of the results of the meeting with the President of the United States of America in Helsinki? Five weeks have passed since the day when this meeting was held. Today, new, new US sanctions against Russia come into force. The US is also threatened by the fact that they can still impose sanctions related to the Nord Stream-2 gas pipeline. What is your assessment?52. Вопрос (как переведено): Какова Ваша оценка результатов встречи с Президентом Соединённых Штатов Америки в Хельсинки? Прошло пять недель с того дня, когда состоялась эта встреча. Сегодня вступают в силу новые, очередные санкции США в отношении России. США также угрожают тем, что они могут ещё в дальнейшем накладывать санкции, связанные с газопроводом «Северный поток – 2». Какова Ваша оценка?52. Kysymys (englanninkielinen) : Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen presidentin Helsingissä pidetyn kokouksen tuloksista? Viisi viikkoa on kulunut siitä päivästä lähtien, kun tämä kokous pidettiin. Tänään on tullut voimaan uusia Yhdysvaltojen uusia Venäjän vastaisia ​​pakotteita. Yhdysvallat uhkaa myös se, että ne voivat edelleen määrätä Nord Stream-2 -kaasuputkistoon liittyviä seuraamuksia. Mikä on arviointisi?
53. V.Putin: "Nord Stream-2" is needed in Europe. This is a project that Europe needs.53. В.Путин: «Северный поток – 2» нужен Европе. Это проект, который нужен Европе.53. V.Putin: "Nord Stream-2" tarvitaan Euroopassa. Tämä on projekti, jota Eurooppa tarvitsee.
54. Mr. President just said about the need to switch to more environmentally friendly fuel in the Arctic, this is absolutely the right proposal. But this is not the only sphere of application of blue fuel. The most important thing is that consumption volumes, including in Europe, are growing. Gazprom, for example, increased its supply to the European Union by almost 13 percent last year. And own resources in European countries - and in Norway, and in other countries, in the UK - are depleted. This is just what is called a medical fact, this is established by experts. Can not doubt, so it is.54. Господин Президент только что сказал о необходимости перехода на более экологичное топливо в Арктике, это абсолютно правильное предложение. Но это не единственная сфера применения голубого топлива. Самое главное заключается в том, что объёмы потребления, в том числе и в Европе, растут. «Газпром», например, почти на 13 процентов в прошлом году увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах – и в Норвегии, и в других странах, в Великобритании – истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт, это установлено экспертами. Можете не сомневаться, так оно и есть.54. Herra presidentti juuri sanonut tarvetta siirtyä ympäristöystävällisempään polttoaineeseen arktisella alueella, tämä on ehdottomasti ehdotus. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa sininen polttoaineen soveltamisala. Tärkeintä on, että kulutusmäärät, myös Euroopassa, kasvavat. Esimerkiksi Gazprom kasvatti tarjontaansa Euroopan unionille lähes 13 prosenttia viime vuonna. Ja omat varat Euroopan maissa - sekä Norjassa ja muissa maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa - ovat tyhjentyneet. Tätä kutsutaan lääketieteelliseksi tosiseikaksi, jonka asiantuntijat ovat todenneet. Ei voi epäillä, niin se onkin.
55. In this business there are certain rules: the volume of supplies and the magnitude of the route. At a scale where Russia delivers gas to Europe, and at such a distance between the sources of this gas, between production points and points of delivery, Russia is the most optimal supplier for the European economy. We are ready to compete with everyone. We hope for fair competition in the framework of existing international legal norms.55. В этом бизнесе есть определённые правила: объём поставок и величина маршрута. При таких масштабах, в которых Россия поставляет газ в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи, Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики. Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международных правовых норм.55. Tässä liiketoiminnassa on tiettyjä sääntöjä: toimitusten määrä ja reitin suuruus. Sellaisessa mittakaavassa, jossa Venäjä toimittaa kaasua Eurooppaan ja niin kauas kaasun lähteistä, tuotantopisteiden ja jakelupisteiden välillä, Venäjä on paras mahdollinen toimittaja Euroopan taloudelle. Olemme valmiita kilpailemaan kaikkien kanssa. Toivomme reilua kilpailua olemassa olevien kansainvälisten oikeudellisten normien puitteissa.
56. As for our meeting with President Trump, I appreciate it positively and believe that it was useful. No one expected that in a two-hour conversation we could resolve all the issues that were still controversial. President Trump expressed his position on these issues, I am my own, but an exchange of views, direct conversation is always very useful.56. Что касается нашей встречи с Президентом Трампом, то я оцениваю её положительно и считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными. Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я – свою, но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен.56. Mitä tulee kokoukseen presidentti Trumpin kanssa, arvostan sitä myönteisesti ja uskon, että se oli hyödyllinen. Kukaan ei odottanut, että kahden tunnin keskustelun aikana voisimme ratkaista kaikki kiistanalaiset asiat. Presidentti Trump ilmaisi kantansa näihin asioihin, olen omani, mutta näkemystenvaihto, suorat keskustelut ovat aina erittäin hyödyllisiä.
57. As for sanctions, these actions are counterproductive and meaningless, especially with regard to such a country as Russia. And it's not just the position of the President of the United States, it's about the position of the so-called establishment - the ruling class in the broadest sense of the word. I hope that the realization that this policy has no prospects will some day come to our American partners, and we will begin to cooperate in a normal regime.57. Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции Президента Соединённых Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента – правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам, и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме.57. Mitä tulee seuraamuksiin, nämä toimet ovat haitallisia ja merkityksettömiä, erityisesti Venäjän osalta. Ja se ei ole vain Yhdysvaltojen presidentin asema, vaan se on niin sanotun instituution asema - hallitseva luokka sanan laajimmassa merkityksessä. Toivon, että sen ymmärtäminen, että tällä politiikalla ei ole mahdollisuuksia, tulee jonkin verran amerikkalaisille kumppaneillemme ja aloitamme yhteistyön normaalissa järjestelmässä.
58. And we want to thank Helsinki for organizing this meeting.58. А Хельсинки мы хотим сказать спасибо за организацию этой встречи.58. Haluamme kiittää Helsingistä kokouksen järjestämisestä.
59. Question: My question to the President of Finland.59. Вопрос: Мой вопрос к господину Президенту Финляндии.59. Kysymys: Kysymykseni Suomen presidentille.
60. If you do not mind, let's return to the topic that was already heard today. This is your initiative to ensure the safety of flights over the Baltic. It is a question of military aircraft flying in this region with transponders on.60. Если позволите, вернёмся к той теме, которая уже звучала сегодня. Это ваша инициатива обеспечения безопасности полётов над Балтикой. Речь идёт о том, чтобы военные самолёты летали в этом регионе с включёнными транспондерами.60. Jos et ole varma, palataan aiheeseen, joka kuului jo tänään. Tämä on teidän aloitteesi turvata Itämeren lentojen turvallisuutta. Kyseessä on sotilaslentokone, joka lentää tällä alueella transpondereilla.
61. Russia has repeatedly said, and today President Putin also said more than once about this: Russia agrees to your proposal, but the problem lies in NATO's position, the North Atlantic Alliance is not ready to follow these recommendations, but does not agree. And considering this, given the position of NATO, can you say that your initiative, in fact, failed, it can be crossed?61. Россия неоднократно говорила, и сегодня Президент Путин тоже не раз об этом сказал: Россия согласна на ваше предложение, однако проблема заключается в позиции НАТО, Североатлантический альянс не готов следовать этим рекомендациям, на это не соглашается. И вот учитывая это, учитывая позицию НАТО, можно ли сказать, что ваша инициатива, по сути, провалилась, на ней можно ставить крест?61. Venäjä on toistuvasti sanonut, ja tänään presidentti Putin sanoi myös kerran tästä: Venäjä on samaa mieltä ehdotuksestanne, mutta ongelma on Naton kannassa. Pohjois-Atlantin liitto ei ole valmis noudattamaan näitä suosituksia, mutta se ei ole samaa mieltä. Ja ottaen huomioon, että kun otetaan huomioon Naton asema, voitteko sanoa, että aloitteellanne on itse asiassa epäonnistunut, se voidaan ylittää?
62. Thank you.62. Спасибо.62. Kiitos.
63. S.Nineinisto: I do not see this issue in such a gloomy state as you described.63. С.Ниинистё: Я не вижу этот вопрос в настолько мрачном виде, как Вы описывали.63. S.Nineinisto: En näe tätä asiaa niin julmassa tilassa kuin sinä kuvitit .
64. At what stage, at what phase are we now? It is to this that the parties referred the consideration of this issue to the framework of ICAO, this organization, precisely in the rank of the civil aviation organization. In this work, some progress has been made. Good practices have been developed that can be applied, and there is also the hope that these principles and these mechanisms could be applied to military aviation, too.64. На каком этапе, на какой фазе мы находимся сейчас? Именно на такой, что стороны передали рассмотрение этого вопроса в рамки ИКАО, этой организации, именно в ранге организации по гражданской авиации. В этой работе был достигнут определённый прогресс. Были выработаны хорошие практики, которые могут применяться, и также есть такая надежда, что эти принципы и эти механизмы могли бы быть применены и в сфере военной авиации тоже.64. Missä vaiheessa, missä vaiheessa olemme nyt? Se on tällä, että osapuolet viitata tätä aihetta puitteissa ICAO, organisaatio, eli tasolla organisaation siviili-ilmailun. Tässä työssä on edistytty jonkin verran. hyviä käytäntöjä on kehitetty, jota voidaan käyttää, ja myös siellä on toivoa, että nämä periaatteet ja nämä mekanismit voitaisiin soveltaa myös alalla sotilasilmailun, too.
65. The chief of the General Staff of the Russian Federation, Mr. Gerasimov and his American colleague Mr. Dunford, met in Helsinki this spring, and I had meetings with both of them. I was surprised at how clear the interaction they are conducting in Syria in order to avoid any collisions or incidents. And, of course, the risks in that region are much higher and greater than in the Baltic Sea region. So I still cherish this hope that we will achieve results in the Baltic Sea region and the situation there will be stabilized.65. Начальник Генерального штаба Российской Федерации господин Герасимов и его американский коллега господин Данфорд этой весной встречались в Хельсинки, и у меня состоялись встречи с обоими из них. Я был удивлён тем, насколько чёткое взаимодействие они проводят в Сирии в целях избежания любых столкновений или инцидентов. И, безусловно, риски в том регионе намного выше и больше, чем в регионе Балтийского моря. Так что я до сих пор питаю такую надежду, что мы добьёмся результатов в регионе Балтийского моря и ситуация там будет стабилизирована.65. Venäjän federaation päämiehen herra Gerasimov ja hänen amerikkalainen kollega, Dunford, tapasivat Helsingissä keväällä, ja minulla oli tapaamisia molempien kanssa. Olin yllättynyt siitä, kuinka selkeä vuorovaikutus he tekivät Syyriassa välttääksesi törmäykset tai vaaratilanteet. Ja tietenkin alueen riskit ovat paljon suuremmat ja suuremmat kuin Itämeren alueella. Joten haluan edelleen vaalia tätä toivoa saavuttaa tuloksia Itämeren alueella ja tilanne siellä vakiintuu.
66. Vladimir Putin: I would like to agree with the President of Finland. I do not think that the idea of ​​reducing the level of confrontation, increasing security in the Baltic Sea area has died. Of course, no, on the contrary, it becomes even more relevant in recent times.66. В.Путин: Я хотел бы согласиться с Президентом Финляндии. Не думаю, что идея снижения уровня противостояния, повышения безопасности в зоне Балтийского моря умерла. Конечно, нет, наоборот, она становится ещё более актуальной в последнее время.66. Vladimir Putin: Haluaisin olla samaa mieltä Suomen presidentin kanssa. En usko, että ajatus vähentää vastakkainasettelua ja lisätä turvallisuutta Itämeren alueella on kuollut. Ei tietenkään, päinvastoin, siitä tulee entistäkin tärkeämpi viime aikoina.
Original source: Kremlin uutiset

Asko Korpela 20180824 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting

PageTop